EU:n ja Meksikon kokonaissopimus

EU:n ja Meksikon kahdenvälisiä kauppasuhteita säännellään EU:n ja Meksikon taloudellista kumppanuutta, poliittista yhteensovittamista sekä yhteistyötä koskevan sopimuksen (jäljempänä myös 'maailmanlaajuinen sopimus') kauppaa koskevalla pilarilla.

Sopimus tuli voimaan vuonna 2000, ja se kattaa poliittisen vuoropuhelun, kauppasuhteet ja yhteistyön. Kokonaissopimuksen kauppaa koskevista määräyksistä kehittyi myöhemmin kattava vapaakauppasopimus, joka kattaa tavara- ja palvelukaupan. Nämä säännökset tulivat voimaan lokakuussa 2000 ja 2001.

Euroopan unioni ja Meksiko päättivät vuonna 2016 nykyaikaistaa EU:n ja Meksikon kokonaissopimusta kattavalla ja kunnianhimoisella tavalla. Osapuolet pääsivät huhtikuussa 2018 periaatteelliseen sopimukseen uudistetun EU:n ja Meksikon kokonaissopimuksen kauppaa koskevasta osasta ja saivat julkisia hankintoja koskevat lopulliset tekniset yksityiskohdat päätökseen huhtikuussa 2020. EU:n ja Meksikon uudistettuun kokonaissopimukseen sovelletaan tarvittavia sisäisiä menettelyjä kummallakin puolella.

Lue lisää kauppapolitiikan pääosaston Meksikoa käsittelevältä sivulta

Alkuperäsäännöt

 

Saadakseen etuuskohtelun tuotteen on täytettävä sopimuksen alkuperäsäännöt. Tarkista kauppa-avustajani  interaktiivisesta”Alkuperäsääntöjen itsearviointityökalusta (ROSA)”,miten voit arvioida, täyttääkö tuotteesi alkuperäsäännöt, ja selvittää, miten voit laatia oikeat asiakirjat.

Yleistä tietoa alkuperäsäännöistä ja alkuperämenettelyistä on tässä osiossa.

Alkuperä on kaupankäynnin kohteena olevien tavaroiden "taloudellinen kansalaisuus". Jos aihe on sinulle uusi, voit tutustua pääkäsitteisiin tavaraosiossa.

Mistä löydän alkuperäsäännöt?

Alkuperäsäännöt vahvistetaan käsitteen ”alkuperätuotteet” määrittelystä ja hallinnollisen yhteistyön menetelmistä 23 päivänä maaliskuuta 2000 tehdyn EY–Meksiko-yhteisneuvoston päätöksen N:o 2/2000 (EYVL L 245, 29.9.2000, s. 953) liitteessä III.

Tuotekohtaisia sääntöjä on mukautettu vuoden 2002 harmonoidulla järjestelmällä käyttöön otettuihin tavaroiden luokittelumuutoksiin. Yhteisneuvoston päätös N:o 5/2002 (EUVL L 44, 18.2.2003, s. 1) sisältää sovellettavan lisäyksen II (yhdessä muutamien muiden säännösten kanssa), joka on julkaistu kokonaisuudessaan uudelleen.

Liitettä III on muutettu EU:n vuoden 2004 laajentumisen huomioon ottamiseksi yhteisneuvoston päätöksellä N:o 3/2004 (EUVL L 293, 16.9.2004, s. 15). EU:n vuoden 2007 laajentumiseen liittyvät muutokset tehtiin yhteisneuvoston päätöksellä N:o 2/2008 (EUVL L 198, 26.7.2008, s. 55) ja Kroatian liittymiseen liittyvät muutokset yhteisneuvoston päätöksellä N:o 1/2020 (EUVL L 259 40, 10.8.2020, s. 40–48).

EU–Meksiko-sekakomitean päätöksellä N:o 1/2007 (EUVL L 279, 23.10.2007, s. 15) tehtiin liitteeseen III sisältyviin alkuperäsääntöihin tiettyjä muutoksia, jotka koskevat seuraavia:

 • Lisäyksessä II a vahvistettujen nahkatuotteita koskevien tuotekohtaisten sääntöjen väliaikaisen soveltamisen jatkaminen, kunnes meneillään olevat WTO-neuvottelut on saatu päätökseen
 • Lisäyksissä II ja II a vahvistettujen vuotuisten kiintiöiden jakamisessa EU:sta Meksikoon vietäville tekstiileille ja jalkineille käytettävän hallinnointimenetelmän muuttaminen huutokauppajärjestelmästä "ensin tullutta palvellaan ensin" -periaatteella
 • Lisäyksessä II vahvistetun alkuperäsäännön muuttaminen harmonoidun järjestelmän nimikkeisiin 1904 ja 7601 luokiteltujen tuotteiden osalta

EU–Meksiko-sekakomitean päätöksellä N:o 1/2019 (EUVL L 3, 7.1.2019, s. 37–40) lisättiin lisäys VI Andorrasta ja San Marinosta peräisin olevien tuotteiden kohtelusta ja Meksikosta peräisin olevien näihin kahteen maahan vietävien tuotteiden kohtelusta.

Onko tuotteeni peräisin EU:sta tai Meksikosta EU:n ja Meksikon kokonaissopimuksen mukaisesti?

Jotta tuotteelle voidaan myöntää EU:n ja Meksikon kokonaissopimuksen mukainen alempi tullietuus tai tullittomuus, sen on oltava peräisin EU:sta tai Meksikosta.

Tuote on peräisin EU:sta tai Meksikosta, jos se on

 • kokonaan tuotettu EU:ssa tai Meksikossa, tai
 • jotka on valmistettu EU:ssa tai Meksikossa ei-alkuperäaineksista, jos näille aineksille on suoritettu riittävä valmistus tai käsittely siten, että ne täyttävät tuotekohtaisten alkuperäsääntöjen lisäyksessä IIvahvistetut tuotekohtaiset säännöt;
  ks. myös tuotekohtaisten alkuperäsääntöjen lisäys I ”Alkuhuomautukset”.    Tiettyjen tuotteiden
  osalta on olemassa joitakin vaihtoehtoisia tuotekohtaisia sääntöjä (ks. lisäys II a).

 

Esimerkkejä EU:n kauppasopimusten tuotekohtaisista säännöistä

 • arvonlisäystä koskeva sääntö – tuotteen kaikkien ei-alkuperäainesten arvo ei saa ylittää tiettyä prosenttiosuutta sen noudettuna-hinnasta
 • tariffiluokituksen muutos – tuotantoprosessi johtaa tariffiluokituksen muutokseen ei-alkuperäainesten ja lopputuotteen välillä – esimerkiksi paperin tuotanto (harmonoidun järjestelmän 48 ryhmä) ei-alkuperämassasta (harmonoidun järjestelmän 47 ryhmä)
 • erityistoimet – tarvitaan erityinen tuotantoprosessi, esimerkiksi kuitujen kehruu langaksi – tällaisia sääntöjä käytetään pääasiassa tekstiili- ja vaatetusalalla sekä kemianteollisuudessa

Vinkkejä tuotekohtaisten sääntöjen noudattamiseen

Sopimus tarjoaa lisäjoustoa, jonka avulla voit noudattaa tuotekohtaisia sääntöjä, kuten toleranssia tai kumulaatiota.

Suvaitsevaisuus

 • Sallittu poikkeama antaa tuottajalle mahdollisuuden käyttää ei-alkuperäaineksia, jotka yleensä kielletään tuotekohtaisessa säännössä, enintään 10 prosenttia tuotteen noudettuna-hinnasta.
 • toleranssia ei voida käyttää tuotekohtaisissa säännöissä lueteltujen ei-alkuperäainesten minkään enimmäisarvon ylittämiseen
 • harmonoidun järjestelmän 50–63 ryhmään luokiteltuihin tekstiileihin ja vaatteisiin, jotka sisältyvät tuotekohtaisten alkuperäsääntöjen lisäyksessä I ”Alkuhuomautukset” oleviin 5–7 huomautukseen, sovelletaan erityisiä poikkeamia

Kumulaatio

 • Kahdenvälinen kumulaatio – Meksikon alkuperäaineksia voidaan pitää EU:n alkuperäaineksina (ja päinvastoin), kun niitä käytetään tuotteen valmistuksessa

Muut vaatimukset

Tuotteen on myös täytettävä kaikki muut pöytäkirjassa täsmennetyt sovellettavat vaatimukset, kuten riittämätön valmistus tai käsittely tai suoraa kuljetusta koskeva sääntö. 

Kuljetus kolmannen maan kautta: suoraa kuljetusta koskeva sääntö

Alkuperätuotteet on kuljetettava EU:sta Meksikoon (ja päinvastoin) ilman jatkojalostusta kolmannessa maassa.

Jälleenlaivaus tai väliaikainen varastointi kolmannessa maassa on sallittua, jos tuotteet pysyvät tulliviranomaisten valvonnassa ja niille ei suoriteta muita toimenpiteitä kuin

 • purku
 • uudelleenlataus
 • kaikki toimet, joiden tarkoituksena on säilyttää ne hyvässä kunnossa

Suorasta kuljetuksesta on esitettävä todisteet tuojamaan tulliviranomaisille.

Tullin haittapuoli

EU:n ja Meksikon kokonaissopimuksen mukaan ei ole mahdollista saada palautusta tulleista, jotka on aiemmin maksettu ei-alkuperäaineksista, joita on käytetty sellaisen tuotteen tuottamiseen, joka viedään tullietuuskohtelun mukaisesti.

Alkuperämenettelyt

Jos haluat hakea tullietuuskohtelua, sinun on noudatettava alkuperämenettelyjä ja sen maan tulliviranomaiset, johon tuot tavarat, tarkistavat hakemuksesi. Menettelyistä säädetään alkuperäselvitystä koskevassa V osastossa ja hallinnollisen yhteistyön järjestelyjä koskevassa IV osastossa.

Etuustullin hakeminen

Saadakseen tullietuuskohtelun tuojien on esitettävä alkuperäselvitys.

Alkuperäselvitys voi olla joko

 • EUR.1-tavaratodistus, tai
 • alkuperäilmoitus

Alkuperäselvitys on voimassa 10 kuukautta sen antamispäivästä.

Alkuperäselvitystä ei vaadita, jos lähetyksen kokonaisarvo on enintään

 • 500 euroa pienille paketeille tai
 • 1 200 euroa henkilökohtaisiin matkatavaroihin

Tarkempia tietoja alkuperäselvitysten täyttämisestä tai laatimisesta on liitteen III selittävissä huomautuksissa (mukaan lukien 17 artiklan tarkistettu selittävä huomautus). 

EUR.1-tavaratodistus

EUR.1-tavaratodistuksen antaa Meksikossa "Secretaría de Economía" (talousministeriö). Talousministeriö vastaa myös

 • lupien myöntäminen, seuranta ja peruuttaminen valtuutetuille viejille
 • EU:n jäsenvaltion tulliviranomaisen pyynnöstä tehtävät jälkitarkastukset

Meksikon tulliviranomainen voi pyytää EU:n jäsenvaltioiden tulliviranomaisia tarkastamaan tavaroiden alkuperäaseman tai alkuperäselvityksen aitouden. Todistusta hakevan viejän olisi oltava valmis esittämään asiakirjat, joilla todistetaan kyseisten tuotteiden alkuperäasema. Meksikon osalta vietyjen tavaroiden nelinumeroinen tariffiin luokittelu on ilmoitettava EUR.1-tavaratodistuksen 8 kohdassa.

Lisäyksessä III on EUR.1-tavaratodistuksen malli ja ohjeet sen täyttämisestä.

Alkuperäilmoitus

Viejät voivat itse ilmoittaa, että niiden tuote on peräisin EU:sta tai Meksikosta, antamalla alkuperäilmoituksen. Sen voi tehdä

 • valtuutettu viejä, tai
 • kuka tahansa viejä, jos tuotteiden yhteisarvo on enintään 6 000 euroa

Valtuutetun viejän on pystyttävä osoittamaan toimivaltaisille tulliviranomaisille (Meksikon talousministeriön sihteeristö Economia) tuotteidensa alkuperäasema ja muut niiden mahdollisesti asettamat vaatimukset. Toimivaltaiset viranomaiset voivat peruuttaa hyväksytyn asemasi, jos väärinkäytät sitä millään tavalla. Lisätietoja menettelyistä saa Meksikon talousministeriön toimivaltaisilta tulliviranomaisilta (Secretaria Economia).

Alkuperäilmoituksen tekeminen

viejän on kirjoitettava, leimattava tai tulostettava kauppalaskuun, lähetysluetteloon tai muuhun kaupalliseen asiakirjaan (asianmukaisella kielellä) seuraava ilmoitus, jossa tuotteiden kuvaus on riittävän yksityiskohtainen niiden tunnistamiseksi.

Tässä asiakirjassa tarkoitettujen tuotteiden viejä (tullin lupa nro...) ilmoittaa, että kyseiset tuotteet ovat etuuskohteluun oikeuttavaa alkuperää, ellei toisin ole selvästi ilmoitettu.

Kauppalaskuilmoituksen teksti voidaan laatia millä tahansa EU:n virallisella kielellä, ja se on lisäyksessä IV. Tarkista tulliviranomaisiltasi mahdolliset lisävaatimukset.

Kauppalaskuilmoitus on allekirjoitettava käsin. Jos olet valtuutettu viejä, sinut vapautetaan tästä vaatimuksesta edellyttäen, että annat tulliviranomaisillesi kirjallisen sitoumuksen siitä, että otat täyden vastuun kaikista tunnistamisilmoituksista. Kauppalaskuilmoitusta täytettäessä on oltava valmis toimittamaan asiakirjat, joilla todistetaan tuotteiden alkuperäasema.

Viejä voi tehdä kauppalaskuilmoituksen siinä tarkoitettujen tuotteiden viennin yhteydessä tai viennin jälkeen, jos se esitetään tuojamaan tulliviranomaiselle enintään kummankin osapuolen kansallisessa lainsäädännössä vahvistettuna ajanjaksona, kaksi vuotta EU:ssa ja yksi vuosi Meksikossa

Alkuperän tarkastaminen

Tulliviranomaiset voivat tarkistaa, onko tuotu tuote todella alkuperätuote tai täyttääkö se muut alkuperävaatimukset. Todentaminen perustuu

 • tuoja- ja viejäosapuolten tulliviranomaisten välinen hallinnollinen yhteistyö
 • Paikallisten tullien tekemät tarkastukset. Tuojaosapuolen vierailut viejän luona eivät ole sallittuja

Viejäosapuolen viranomaiset määrittävät alkuperän lopullisesti ja ilmoittavat tuloksista tuojaosapuolen viranomaisille.

Jaa tämä sivu: