EU:n ja Japanin talouskumppanuussopimus

EU:n ja Japanin talouskumppanuussopimus tuli voimaan 1. helmikuuta 2019. EU:n yritykset vievät Japaniin jo yli 58 miljardia euroa tavaroita ja 28 miljardia euroa palveluja vuosittain. EU:n ja Japanin talouskumppanuussopimus vähentää kaupan esteitä, joita eurooppalaiset yritykset kohtaavat harjoittaessaan vientiä Japaniin, ja auttaa niitä kilpailemaan paremmin näillä markkinoilla.

Sopimus lyhyesti

EU:n ja Japanin talouskumppanuussopimus tuli voimaan 1. helmikuuta 2019.

Mitä hyötyä yrityksellesi on?

Japanin kanssa tehty kauppasopimus

 • poistetaan tullit ja muut kaupan esteet ja helpotetaan kummankin osapuolen yritysten tuontia ja vientiä
 • varmistaa palvelumarkkinoiden, erityisesti rahoituspalvelujen, televiestinnän ja liikenteen, avoimuuden.
 • taataan julkisten hankintojen markkinoilla toimivien EU:n yritysten syrjimätön kohtelu
 • parantaa teollis- ja tekijänoikeuksien suojaa Japanissa sekä korkealaatuisten eurooppalaisten maataloustuotteiden eli niin kutsuttujen maantieteellisten merkintöjen suojaa
 • säästää molempien osapuolten yrityksiä huomattavasti rahaa ja aikaa kahdenvälisessä kaupassa
 • tarjotaan tehostettua tukea pienille yrityksille, joihin kaupan esteet vaikuttavat suhteettomasti

 

Japani on jo nyt EU:n neljänneksi suurin maataloustuotteiden vientimarkkina-alue. Monien eurooppalaisten tuotteiden markkinoille pääsyä parannetaan, erityisesti

Lue Japanin kanssa tehdyn kauppasopimuksen koko teksti.

Tariffit

Sopimuksella poistetaan valtaosa eurooppalaisten ja japanilaisten yritysten maksamista tulleista.

Kun sopimus tuli voimaan, sillä poistettiin 99 prosenttia EU:n tullinimikkeistä ja 97 prosenttia Japanin tullinimikkeistä. Tullit, joita ei ole vielä poistettu, sovittiin tariffikiintiöistä tai -alennuksista.

Tuotteen tullien tarkistamiseksi on tunnettava tuotekoodi, joka perustuu harmonoidun järjestelmän (HS) 2017 HS-koodiin ja jota käytetään sekä eurooppalaisissa että japanilaisissa koodeissa.


Löydät tuotekoodin Oma kauppa-avustaja

Voit myös tarkistaa Japanin tilastokoodin tuonnin osalta.

Sopimus avaa Japanin markkinat esimerkiksi EU:n maatalousviennille 

 • monien juustojen, kuten Goudan ja Cheddarin, tullit poistetaan ajan mittaan.
 • tuoreiden juustojen (kuten Mozzarella ja Feta) osalta otetaan käyttöön tulliton kiintiö.
 • viinin vientitullit poistuivat voimaan tullessaan
 • naudanlihan osalta EU:n viejät hyötyvät alennetusta tullista
 • sianlihan osalta Japaniin suuntautuvassa tuoreen lihan viennissä on jäljellä vain alhaiset tullit, ja sopimus poistaa kokonaan jalostettua lihaa koskevat tullit.

Tullien poistoaikataulut

Useimpien tuotteiden tullit poistetaan joko välittömästi sopimuksen tullessa voimaan tai asteittain tullien poistamista koskevan aikataulun mukaisesti.

Tullien poistamisen tai alentamisen lähtökohtana on ”perustaso”, jota alennetaan perustullin perusteella. Tuotteen tullitariffikoodin avulla löydät tuotteen perustulliin sovellettavan alennuksen.

 • yleisiä muistioita, jotka auttavat tutustumaan sekä EU:n että Japanin tullien poistoaikatauluihin
Tuonti Japanista
Vienti Japaniin

Tariffikiintiöt

Tariffikiintiöitä sovelletaan myös tiettyihin tuotteisiin. Nämä ovat tiettyjä tavaramääriä, jotka ovat oikeutettuja tullietuuskohteluun tiettynä ajanjaksona.

 • Japanissa on 25 maatalous- ja elintarviketuotetta, joihin sovelletaan tariffikiintiöitä
 • Japanin tariffikiintiöt
 • Japanin maa-, metsätalous- ja kalastusministeriö (MAFF) antaa tietoja tariffikiintiön hakemisesta ja jakamisesta kunkin tullinimikkeen osalta, kuten sokerin, vehnätuotteiden, maitotuotteiden ja muiden elintarvikkeiden (mukaan lukien makeiset ja tietyt suklaat) osalta EU:n ja Japanin talouskumppanuussopimuksen mukaisesti.

Maitotuotteiden tariffikiintiöiden myöntämisestä ja maksujen perimisestä vastaa maatalous- ja kotieläintuotannon yhteistyöelin (ALIC).

Nimettyjen maitotuotteiden (esim. voin ja heran) tuontiin tariffikiintiössä sovelletaan valtion kauppajärjestelmää.

EU:n ja Japanin teollisen yhteistyön keskuksen (EU Business in Japan) tiedotteet

Joihinkin mereen liittyviin tuotteisiin sovelletaan tuontikiintiöitä, ja tuojien on sovellettava niitä.

Lisätietoja tariffikiintiön soveltamisesta ja jakamisesta Japanissa.

Japanin oikeusministeriön ylläpitämä Japanin lainsäädännön käännöstietokantajärjestelmä.

Suojatoimenpiteet

EU:n ja Japanin kauppasopimuksessa määrätään myös kahdenvälisistä suojatoimenpiteistä. Suojatoimen (eli tuotteen tuonnin tilapäisen rajoittamisen) tavoitteena on suojata tiettyä kotimaista tuotannonalaa sellaisen tuotteen tuonnin lisääntymiseltä, joka aiheuttaa tai uhkaa aiheuttaa tuotannonalalle vakavaa vahinkoa. Sopimuksessa käytetään maatalouden suojatoimenpiteitä tiettyjen tuotteiden suojelemiseksi tällaisilta tuonnin huipuilta.

EU:n tuotteet, joihin näitä toimenpiteitä sovelletaan, ovat

 • naudanliha ja sianliha (myös jalostettu sianliha)
 • heraproteiinitiiviste (WPC), herajauhe
 • tuoreet appelsiinit
 • kilpahevoset

Tutustu maatalouden suojatoimenpiteiden luetteloon (sivu 368).

Lisätietoja kilpahevosia koskevista suojatoimenpiteistä

 

Kauppa- avustajani antaa teille yksityiskohtaisia tietoja tariffeista, tuotteeseenne sovellettavista toimenpiteistä ja markkinoista sekä esittää asianomaisten tullinimikkeiden tullien poistoaikataulut.

 

Alkuperäsäännöt

Jotta tuotteelle voidaan myöntää etuuskohtelu, sen on täytettävä sopimuksen alkuperäsäännöt. Tarkista, onko tuotealkuperäsääntöjen omaehtoinen arviointiväline (ROSA) -työkalussa ( Oma kauppa -avustaja), jossa arvioidaan, onko tuote alkuperäsääntöjen mukainen, ja saat selville, miten oikeat asiakirjat laaditaan.

Yleistä tietoa alkuperäsäännöistä ja alkuperämenettelyistä on tässä kohdassa.

Alkuperä on kaupankäynnin kohteena olevien tavaroiden ”taloudellinen kansallisuus”. Jos olet uusi aihe, löydät johdannon pääkäsitteisiin tavaraosiossa.

Alkuperäsäännöt

Mistä alkuperäsäännöt löytyvät?

Alkuperäsäännöt vahvistetaan EU:n ja Japanin talouskumppanuussopimuksen alkuperäsääntöjä koskevassa 3 luvussa (EUVL L 330, 27.12.2018, s. 21).

Onko tuotteeni peräisin EU:sta tai Japanista?

Jotta tuotteeseen voitaisiin soveltaa EU:n ja Japanin talouskumppanuussopimuksen mukaista alempaa tullietuuskohtelua tai tullittomuutta, sen on oltava peräisin EU:sta tai Japanista.

Tuote on peräisin EU:sta tai Japanista, jos se on

Tuotteen on myös täytettävä kaikki muut luvussa täsmennetyt sovellettavat vaatimukset (esimerkiksi riittämätön valmistus tai käsittely, muuttumattomuussääntö). Lisäksi on olemassa joitakin lisäjoustoja, jotka auttavat noudattamaan tuotekohtaisia sääntöjä (esim. toleranssi tai kumulaatio).

 

Esimerkkejä EU:n kauppasopimusten tuotekohtaisten sääntöjen päätyypeistä

 • arvonlisäyssääntö – tuotteen kaikkien ei-alkuperäainesten arvo ei saa ylittää tiettyä prosenttiosuutta tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta
 • tariffiluokituksen muutos – tuotantoprosessi muuttaa ei-alkuperäainesten ja lopputuotteen tariffiluokitusta – esimerkiksi paperin tuotanto (harmonoidun järjestelmän 48 ryhmä) ei-alkuperätuotetta olevasta massasta (harmonoidun järjestelmän 47 ryhmä)
 • erityistoimet – tarvitaan erityinen tuotantoprosessi, esimerkiksi kuitujen kehruu lankaan – tällaisia sääntöjä käytetään pääasiassa tekstiilivaatteiden ja kemianteollisuuden aloilla.

Vinkkejä tuotekohtaisten sääntöjen noudattamiseen

Sopimus tarjoaa lisäjoustoa, jotta voit noudattaa tuotekohtaisia sääntöjä, kuten toleranssia tai kumulaatiota.

Poikkeama
 • poikkeamasäännön mukaan tuottaja voi käyttää ei-alkuperäaineksia, jotka ovat tavallisesti kiellettyjä tuotekohtaisessa säännössä, kunhan niiden arvo on enintään 10 prosenttia tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta tai vapaasti aluksessa olevasta hinnasta.
 • tätä poikkeamaa ei voida käyttää tuotekohtaisissa säännöissä lueteltujen ei-alkuperäainesten enimmäisarvon ylittämiseen.
 • tämä on kuitenkin EU:n ja Japanin sopimuksen erityispiirre, mutta tätä toleranssia voidaan käyttää tapauksissa, joissa ei-alkuperäainesten paino ylittää tuotekohtaisissa säännöissä määrätyn painon kynnysarvon, edellyttäen, että kyseisten ainesten arvo on enintään 10 prosenttia valmiin tuotteen noudettuna-hinnasta – kun arvo ylittää tämän 10 prosentin arvon, kyseisten ainesten on oltava EU:n tai Japanin alkuperätuotteita.
 • erityisiä toleransseja sovelletaan harmonoidun järjestelmän 50–63 ryhmään kuuluviin tekstiileihin ja vaatteisiin, jotka sisältyvät liitteessä 3-A olevaan 6–8 huomautukseen Tuotekohtaisten alkuperäsääntöjen alkuhuomautukset
Kumulaatio

EU:n ja Japanin talouskumppanuussopimuksessa määrätään kahdesta tavasta yhdistää alkuperä

 • kahdenvälinen kumulaatio – Japanin alkuperäainekset voidaan laskea EU:n alkuperätuotteiksi (ja päinvastoin), kun niitä käytetään tuotteen tuotannossa EU:ssa
 • täydellinen kumulaatio – ei-alkuperäaineksille EU:ssa tai Japanissa suoritettu valmistus tai käsittely voidaan katsoa alkuperätuotteeksi tuotekohtaisen säännön noudattamiseksi (eli Japanissa suoritettu valmistus voidaan katsoa vaatimukset täyttäväksi toiminnaksi EU:ssa riippumatta siitä, riittääkö käsittely antamaan kyseisille aineksille alkuperäaseman (ja päinvastoin).

Muut vaatimukset

Tuotteen on myös täytettävä kaikki muut alkuperäsääntöjä koskevassa luvussa määritellyt sovellettavat vaatimukset, kuten riittämätön valmistus tai käsittely tai muuttumattomuussääntö.

Muuttumattomuussääntö

Alkuperätuotteet on kuljetettava EU:sta Japaniin (ja päinvastoin) ilman jatkojalostusta kolmannessa maassa.

Joitakin toimia voidaan suorittaa kolmannessa maassa, jos tuotteet pysyvät tullivalvonnassa, kuten

 • merkkien, etikettien, sinettien tai asiakirjojen lisääminen tai kiinnittäminen tuojamaan erityisten kansallisten vaatimusten noudattamisen varmistamiseksi
 • säilöntätuotteet hyvässä kunnossa
 • varastointi
 • lähetysten jakaminen osiin

Tulliviranomaiset voivat pyytää todisteita säännön noudattamisesta, kuten

 • sopimusperusteiset kuljetusasiakirjat, kuten konossementit
 • kollien merkitsemiseen tai numeroimiseen perustuvat tosiasialliset tai konkreettiset todisteet
 • tavaroihin itseensä liittyvät todisteet

Tullinpalautus

EU:n ja Japanin talouskumppanuussopimuksen nojalla on mahdollista saada palautus aiemmin maksetuista tulleista ei-alkuperäaineksista, joita on käytetty etuuskohtelutullilla vietävän tuotteen tuottamiseen.

Alkuperämenettelyt

Viejien ja tuojien on noudatettava alkuperämenettelyjä. Menettelyistä määrätään sopimuksen alkuperäsääntöjä koskevan 3 luvun B jaksossa. Niissä selvennetään esimerkiksi, miten tuotteen alkuperä ilmoitetaan, miten etuuksia haetaan tai miten tulliviranomaiset voivat tarkistaa tuotteen alkuperän.

Tullietuuskohtelun hakeminen 

Tuojat voivat hakea tullietuuskohtelua

 • viejän antama alkuperävakuutus tai
 • tuojan tietämykseen perustuva alkuperävakuutus

Lisätietoja on saatavilla osoitteessa

Alkuperävakuutus

Viejän oma ilmoitus

Viejät voivat itse ilmoittaa, että niiden tuote on peräisin EU:sta tai Japanista, antamalla alkuperävakuutuksen.

EU:ssa sen voivat tehdä

 • rekisteröidyn viejän järjestelmään (REX) rekisteröity viejä ja samaa REX-numeroa voidaan käyttää myös joissakin muissa EU:n etuuskohtelukauppaa koskevissa sopimuksissa (esimerkiksi EU:n ja Kanadan välisessä kauppasopimuksessa).
 • viejä, jos lähetyksen kokonaisarvo on enintään 6000 euroa

Japanissa sen voi tehdä

 • viejä, jolle on annettu Japani-yritysnumero

Mitä alkuperävakuutuksen olisi sisällettävä?

 • alkuperävakuutus olisi mainittava kauppalaskussa tai muussa kaupallisessa asiakirjassa, josta tuote voidaan tunnistaa.
 • alkuperäilmoituksen teksti voidaan laatia millä tahansa EU:n virallisella kielellä ja japanin kielellä, ja se on liitteessä 3-D. Tuojamaa ei voi vaatia tuojaa toimittamaan käännöstä alkuperävakuutuksesta.
 • viejien on ilmoitettava alkuperävakuutuksessaan käytetyt alkuperäperusteet koodilla (ks. liite 3-D).

Hakemuksen jättäminen ja voimassaolo

 • alkuperävakuutus on voimassa 12 kuukautta sen antamispäivästä.
 • yleensä alkuperävakuutus koskee yhtä lähetystä, mutta se voi kattaa myös useita samanlaisten tuotteiden lähetyksiä enintään 12 kuukauden ajan. 

EU:n ja Japanin talouskumppanuussopimuksen ohjeissa, jotka koskevat alkuperävakuutusta useille samanlaisten tuotteiden lähetyksille, annetaan lisäselvityksiä.

Tuojan tieto
 • tuojat voivat hakea etuustulleja tuontituotteiden alkuperän omien tietojensa perusteella – ne voivat perustua viejän tai tuotteen valmistajan toimittamiin tositteisiin tai asiakirjoihin, jotka ovat tuojan hallussa. EU:n ja Japanin talouskumppanuussopimuksen ohjeet tuojan tietämyksestä antavat lisäselvityksiä
 • koska tuoja esittää väitteen käyttäen omaa tietämystään, alkuperävakuutusta ei käytetä eikä mitään viejää tai tuottajaa tarvitse tunnistaa tai toteuttaa mitään tavaroiden etuuskohteluun oikeuttavaa alkuperää koskevia toimia viejäosapuolessa.
 • maahantuojan tietoja käyttävän maahantuojan ei tarvitse rekisteröityä REX-tietokantaan.

Alkuperän tarkastaminen

Tulliviranomaiset voivat tarkastaa, onko tuotu tuote todellakin alkuperätuote ja täyttääkö se muut alkuperävaatimukset. Todentaminen perustuu

 • hallinnollinen yhteistyö tuoja- ja viejäosapuolten tulliviranomaisten välillä
 • paikallisen tullin tekemät tarkastukset – tuojaosapuolen vierailut viejään eivät ole sallittuja
 • tuojaosapuolen viranomaiset määrittävät alkuperän ja ilmoittavat tuloksista tuojaosapuolen viranomaisille.

Tuotevaatimukset 

Teknisiä määräyksiä ovat tekniset määräykset, standardit ja vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt. Näissä säännöissä määritellään erityiset tekniset ominaisuudet, jotka tuotteella olisi oltava, kuten suunnittelu, merkinnät, pakkaaminen, toimivuus tai suorituskyky, ja ne ovat tärkeitä, koska niillä varmistetaan, että tärkeät yleisen politiikan tavoitteet, kuten ihmisten terveyden suojelu tai ympäristöturvallisuus, saavutetaan.

Nämä vaatimukset voivat liittyä esimerkiksi seuraaviin seikkoihin:

 • Tekniset määräykset ja vaatimukset
 • Terveyttä ja turvallisuutta koskevat säännöt ja vaatimukset, terveys- ja kasvinsuojelutoimet
 • Tuontitavaroihin sovellettavat ympäristösäännökset.

Sinun on noudatettava näitä sääntöjä, jotta voidaan arvioida, ovatko ne teknisten standardien mukaisia.

 

Hae tuotteeseen sovellettavia sääntöjä ja vaatimuksia Oma kauppa- assistentti Oma kauppa-avustaja ja anna tuotteen nimi tai koodi.

Jäljempänä olevissa tuoteluokissa on tarkempia tuotevaatimuksia koskevia tietoja ja linkkejä.

Terveys- ja kasvinsuojelutoimet ( esim. lait, asetukset ja standardit) ovat toimenpiteitä, joilla suojellaan ihmisiä, eläimiä ja kasveja taudeilta, tuholaisilta tai vierasaineilta.

Niillä varmistetaan, että markkinoille saatetut elintarvikkeet, myös tuonti EU:n ulkopuolelta, ovat turvallisia kuluttajille.

Lisätietoa terveys- ja kasvinsuojelutoimista EU:n ja Japanin välillä on täällä.

Japanissa sovelletaan EU:n tavoin maailman tiukimpiin lukeutuvia elintarviketurvallisuusnormeja. Japanissa esimerkiksi kasvuhormonien käyttö naudanlihatuotannossa on kielletty, ja muuntogeenisten organismien käyttöä säätelevillä määräyksillä on suuri merkitys japanilaisille kuluttajille.

Kaikkien Japanista tuotavien tuotteiden on oltava EU:n normien mukaisia. Tähän sisältyy EU:n asettama hormonikäsitellyn naudanlihan kieltäminen ja antibioottien käyttöä koskevat säännöt. 

Lisäksi kaiken Japanista EU:hun tuotavien eläintuotteiden mukana on oltava eläinlääkärintodistus. 

Ainoastaan Japanin toimivaltainen viranomainen, jonka komissio on virallisesti tunnustanut voivan todistaa, että EU:n tuontivaatimuksia noudatetaan, voi myöntää tällaisen todistuksen. 

Kauppasopimus auttaa varmistamaan, että perusteettomien terveys- ja kasvinsuojelutoimien kaupan esteet eivät haittaa tuotteiden pääsyä Japanin markkinoille, ja sujuvoitetaan ja nopeutetaan menettelyjä, joilla hyväksytään elintarvikkeiden vienti Japaniin.

Jos tuot tuotteita Japanista EU:hun, lue lisää terveys- ja kasvinsuojeluvaatimuksista täällä.

 

Hae tuotettasi koskevat säännöt ja vaatimukset Oma kauppa-avustajalta.

Kaupan tekniset esteet

Vaikka tekniset säännöt ovat tärkeitä, ne voivat toisinaan muodostaa esteen kansainväliselle kaupalle ja muodostaa siten huomattavan rasitteen teille viejänä.

 • jos mielestäsi on kaupan este, joka hidastaa liiketoimintaasi tai estää vientiä, voit kertoa meille.
 • ilmoita verkkolomakkeella, mikä on lopettanut viennin Japaniin. EU analysoi tilannettasi ja ryhtyy asianmukaisiin toimiin

Ota yhteyttä

Tulliselvitysasiakirjat ja -menettelyt

Tulliselvitykseen sisältyy yleensä tarkastuksia, jotka koskevat

 • maksettavat tullit
 • tavaroiden oikea kuvaus, alkuperä ja arvo
 • Turvallisuus- ja turvallisuustoimenpiteet (salakuljetus, huumeet, savukkeet, aseet, väärennetyt tuotteet, terrorismin torjunta)
 • erityislainsäädännön, kuten ympäristölainsäädännön, terveysvaatimusten, eläinlääkintä-, kasvinsuojelu- ja laatusäännösten, noudattaminen

EU:n ja Japanin sopimuksella varmistetaan tehokkaammat tullimenettelyt kaupan helpottamiseksi ja yritysten kustannusten vähentämiseksi.

Asiakirjat

Voit tutustua yksityiskohtaisiin vaiheittaisiin oppaisiin, joissa kuvataan erityyppisiä asiakirjoja, jotka on valmisteltava tuotteiden tulliselvitystä varten.

Tuotteesta riippuen tulliviranomaiset voivat vaatia kaikkia tai joitakin seuraavista seikoista:

 • kauppalasku (täsmennetään sen muotoa ja sisältöä koskevat erityisvaatimukset My Trade Assistant -sivulla)
 • Konossementti tai lentorahtikirja
 • pakkausluettelo, rahtitilit ja vakuutustodistukset (joissakin tapauksissa tarpeen)
 • tiettyjen tavaroidentuontitodistukset
 • todistukset, jotka osoittavat, että tuote on pakollisten tuotemääräysten mukainen, kuten terveys- ja turvallisuusvaatimukset, merkinnät ja pakkaukset
 • alkuperäselvitys – alkuperäilmoitus

Selvyyden vuoksi voidaan todeta, että voit hakea sitovaa tariffitietoa ja/tai sitovaa alkuperätietoa etukäteen.

 

Lisätietoja asiakirjoista, jotka sinun on esitettävä tuotteen tulliselvitystä varten, saat Oma kauppa-avustajalta.

Japanin tulli antaa tietoja Japanin tullimenettelyistä, mukaan lukien vaaditut asiakirjat

Japanissa on myös yhdeksän eri tullialuetta, ja voi olla hyödyllistä ottaa yhteyttä niihin, jotka ovat merkityksellisiä tuotteen tulliprosessin sujuvoittamiseksi.

Menettelyt

Kuvaus siitä, miten tuotteidenne alkuperä osoitetaan tullietuuskohtelun hakemiseksi, ja säännöt, jotka koskevat tulliviranomaisten suorittamaa alkuperän tarkastusta, on edellä olevassa alkuperäsääntöjä koskevassa kohdassa.

Yleistä tietoa tuontiin ja vientiin sovellettavista tullimenettelyistä on verotuksen ja tulliliiton pääosaston verkkosivustolla.

Teollis- ja tekijänoikeudet ja maantieteelliset merkinnät

EU:n ja Japanin talouskumppanuussopimuksella vahvistetaan teollis- ja tekijänoikeuksien suojaa eurooppalaisille yrityksille, jotka vievät innovatiivisia, taiteellisia, erillisiä ja laadukkaita tuotteita Japaniin. Sitoumuksia vahvistetaan, ja niihin sisältyy säännöksiä liikesalaisuuksien suojasta, tavaramerkeistä, tekijänoikeussuojasta, patenteista, lääkkeiden lakisääteisten testien tietosuojaa koskevista yhteisistä vähimmäissäännöistä ja siviilioikeudellisista täytäntöönpanosäännöksistä.

Sopimuksessa tunnustetaan erityisasema ja suojataan Japanin markkinoilla yli 200 eurooppalaista maataloustuotetta, jotka ovat peräisin tietystä eurooppalaisesta maantieteellisestä alkuperästä eli maantieteellisistä merkinnöistä. Kahdenvälisesti sovittujen maatalous-, elintarvike- ja juoma-alan maantieteellisten merkintöjen omistajat saavat suojaa väärentämiseltä. Luettelo EU:n ja Japanin suojatuista maantieteellisistä merkinnöistä on talouskumppanuussopimuksen liitteessä 14- B.

Patentteja

EU:n ja Japanin talouskumppanuussopimuksessa vahvistetaan, että osapuolet tekevät yhteistyötä patenttisuojan vahvistamiseksi.

Sopimuksen nojalla sekä EU että Japani ovat sitoutuneet pidentämään farmaseuttisten tuotteiden ja maatalouskemikaalien patenttisuojan voimassaoloaikaa. Lisätietoja Japanin patenteista, myös hakemus- ja tutkimusmenettelyistä, on Japanin patenttivirastossa.

Muut teollis- ja tekijänoikeuksiin liittyvät kysymykset

Japanin patenttivirasto esittää katsauksia hyödyllisyysmalleista, malleista, tavaramerkeistä ja tekijänoikeuksista.

Lisäksi talousministeriö antaa lisäselvityksiä teollis- ja tekijänoikeuksien täytäntöönpanosta.

Palvelut

Sopimus helpottaa EU:n ja Japanin yritysten palvelujen tarjoamista ja lisää yritysten työntekijöiden liikkuvuutta paikan päällä.

Yrityksen henkilöstön tilapäinen liikkuvuus 

Liite 8-C: Yhteisymmärrys luonnollisten henkilöiden liikkuvuudesta liiketoimintaa varten

Sopimuksessa määrätään tietyistä luonnollisten henkilöiden maahantuloa ja tilapäistä oleskelua koskevista sitoumuksista 8 luvun D jaksossa.

Liitteen 8-B liitteessä III olevassa Euroopan unionin ja Japanin luettelossa esitetään tiettyjä varauksia ja lisämääräyksiä, jotka koskevat sijoittautumisen vuoksi matkustavia liikematkustajia, sisäisen siirron saaneita työntekijöitä, sijoittajia ja lyhytaikaisia liikematkustajia. Liitteen 8-B liite III on saatavilla seuraavista linkeistä:

Tiettyjä sopimusperusteisia palveluntarjoajia ja itsenäisiä ammatinharjoittajia koskevia varauksia, rajoituksia ja muita määräyksiä esitetään Euroopan unionin ja Japanin luettelossa liitteessä 8-B olevassa liitteessä IV. Liitteen 8-B liite IV on saatavilla seuraavista linkeistä:

Talouskumppanuussopimus sisältää useita määräyksiä, joita sovelletaan horisontaalisesti kaikkeen palvelukauppaan, kuten määräys, jolla vahvistetaan osapuolten oikeus säännellä palveluja. Talouskumppanuussopimuksessa vahvistetaan viranomaisten oikeus pitää julkiset palvelut julkisina, eikä se velvoita hallituksia yksityistämään tai purkamaan julkisia palveluja esimerkiksi terveydenhuollon, koulutuksen ja vesihuollon aloilla.

Erityissitoumuksista sovittiin muun muassa seuraavilla aloilla:

 • posti- ja kuriiripalvelut
 • televiestintä
 • meriliikennepalvelut
 • rahoituspalvelut

Rajatylittävää palvelukauppaa koskevien sitoumusten osalta ks. sopimuksen 8 luvun C jakso.

Pätevän henkilöstön liikkuvuus

Yleistä tietoa viisumeista
Sopimusperusteisten palveluntarjoajien ja itsenäisten ammatinharjoittajien liiketoiminnan rajoitukset Japanissa

Joidenkin palvelujen osalta liiketoiminnan laajuutta rajoitetaan sopimuksen liitteen 8-B ”Lukua 8 koskevat luettelot” lisäyksessä IV ”Sopimuksellisten palveluntarjoajien ja itsenäisten ammatinharjoittajien liiketoiminnan rajoitukset Japanissa ”.

Henkilöstöhallinto

Japanissa on monia työntekijöiden suojeluun liittyviä työlakeja.  Tätä työlainsäädäntöä sovelletaan periaatteessa kaikkiin työsuhteisiin Japanissa riippumatta siitä, onko työnantaja japanilainen vai ulkomainen, onko yritys ulkomainen vai perustettu Japanissa.  Näitä lakeja koskevaa asetusta sovelletaan myös ulkomaisiin työntekijöihin Japanissa, kunhan ulkomaiset työntekijät täyttävät näiden lakien mukaisen työntekijän oikeudellisen määritelmän. 

Yleistä tietoa Japanin yleisestä henkilöstöhallintoon liittyvästä työlainsäädännöstä on saatavilla seuraavissa kohdissa mainituilta verkkosivustoilta.

Yleistä tietoa henkilöstöhallinnosta
Ulkomaisen työn osalta huomioon otettavat säännöt
Tietoa tärkeimmistä työlainsäädännöistä

Televiestintä- ja atk-tietopalvelut

Japanissa

 • televiestintä on määritelty televiestintäyrityksiä koskevassa laissa laajasti siten, että sillä tarkoitetaan ”koodien, äänien tai kuvien lähettämistä, uudelleensijoittamista tai vastaanottamista kaapelin, radion tai muun sähkömagneettisen muodon avulla”.
 • televiestintäpalvelulla tarkoitetaan ”muiden välisen viestinnän välittämistä käyttämällä televiestintätoimintoa tai muulla tavoin televiestintätoiminnon tarjoamista muiden viestintää varten”, ja
 • televiestintätoiminnaksi määritellään tällöin ”liiketoiminta, jossa palveluntarjoaja tarjoaa televiestintäpalvelua täyttääkseen muiden tarpeet, lukuun ottamatta yleisradiotoimintaa koskevan lain mukaista lähetystoimintaa”.

Japanin televiestintäalan markkinoille pääsyä koskeva käsikirja – joka on saatavilla vain japanilaisissa – joka kuuluu yleensä ”televiestintätoiminnan” määritelmän piiriin ja edellyttää sen vuoksi ilmoittamista tai rekisteröintiä.

Japanin markkinoille tulo
 • Sisä- ja viestintäministeriö: Manual for Market entry into the Japan Telecommunications Business, kesäkuu 2016 (englanniksi). Huomatkaa, että englanninkielinen versio ei välttämättä ole ajan tasalla. Lisäksi lisäaineistoa (muun muassa esimerkkejä tapauksista, joissa ilmoitetaan, sovelletaanko ilmoitusvelvollisuutta tiettyihin yrityksiin) on saatavilla vain japanilaisen versiona, joka on päivätty toukokuussa 2019, sekä sen lokakuussa 2019 päivätyssä täydennyksessä.
 • Täällä on myös seuraavat käsikirjat ja ohjeet:
  • Käsikirja yleisen kaapelilähetystoiminnan markkinoille tuloa varten (englanniksi);
  • Käsikirja teleliikenteen harjoittajien verkkojen rakentamisesta (englanti); ja
  • Julkisten laitosten omistamien puolojen, tullien, konduitsien ja vastaavien tilojen käyttöä koskevat ohjeet (englanti).
Tietotekniikka-alan ulkomaisiin sijoituksiin sovellettavien säännösten tiukentaminen

Inward Direct Investmen t (METI, englanti) koskevaan ennakkoilmoitukseen edellytettävien yritysten lisääminen– tietotekniikkaan liittyvät yritykset on lisätty toimialoihin, joihin sovelletaan suoria sijoituksia koskevaa ennakkoilmoitusvaatimusta.

Julkiset hankinnat

Japanin ja EU:n kansalliset, alueelliset ja kunnalliset hallitukset ostavat vuosittain – tai hankkivat – miljardeja euroja – tavaroita ja palveluja yksityisiltä yrityksiltä. Ne avaavat julkisia tarjouskilpailuja, joihin yritykset jättävät tarjouksiaan. 

Talouskumppanuussopimuksella laajennetaan pääsyä julkisiin hankintasopimuksiin ja avataan uusia markkinoita molempien osapuolten yrityksille.

EU ja Japani ovat sopineet säännöistä, joilla

 • kielletään toisen osapuolen harjoittama epäreilu syrjintä, joka kohdistuu toisen osapuolen tarjoajiin
 • maksimoidaan julkisia hankintoja koskevien tarjouskilpailujen avoimuus sen varmistamiseksi, että yritykset ovat tietoisia molempien osapuolten tarjoamista mahdollisuuksista
 • maksimoidaan EU:n yritysten mahdollisuudet osallistua julkisiin tarjouskilpailuihin Japanissa kaikilla hallinnon tasoilla – kansallisella, alueellisella ja kunnallisella tasolla

EU:n yritysten paremmat mahdollisuudet osallistua Japanissa tarjouskilpailuihin kattavat muun muassa seuraavat alat:

 • rautatiet
 • sairaalat
 • akateemiset laitokset
 • sähkönjakelu

Lisätietoja

Sijoitus

Sopimuksella edistetään EU:n ja Japanin välisiä investointeja ja vahvistetaan kummankin osapuolen oikeus säännellä oikeutettuja poliittisia tavoitteita, joista on sovittu ei-tyhjentävässä luettelossa. Kahdenväliset neuvottelut mahdollisen investointisuojasopimuksen tekemiseksi ovat käynnissä.

Rajat ylittävän palvelukaupan ja investointien vapauttamisen osalta EU:n ja Japanin talouskumppanuussopimuksessa on hyväksytty kieltoluettelojärjestelmä, jossa luetellaan nykyiset ja tulevat vaatimustenvastaiset toimenpiteet, jotka on varattava, ja vapauttaa periaatteessa kaikki rajat ylittävä palvelukauppa ja investointialat.

Investointien vapauttamista koskevien sitoumusten osalta ks. sopimuksen 8 luvun B jakso

Euroopan unionin ja Japanin voimassa olevia toimenpiteitä koskevien varaumien osalta ks. sopimuksen liitteen 8-B liitteessä I oleva Euroopan unionin ja Japanin luettelo, joka on saatavilla seuraavista linkeistä:

Euroopan unionin ja Japanin tulevia toimenpiteitä koskevien varaumien osalta ks. liitteen 8-B liitteessä II oleva Euroopan unionin ja Japanin luettelo, joka on saatavilla seuraavista linkeistä:

Liiketoimintatarkoituksessa tapahtuvan sijoittajien liikkuvuuden osalta ks. edellä Palvelut-osio.

Yrityksen perustaminen Japaniin

Yleiskatsaus yrityksen perustamiseen Japanissa
Vaaditut lomakkeet

Japaniin tehtäviä suoria ulkomaisia sijoituksia koskevat rajoitukset

Yleiskatsaus valuutta- ja ulkomaankauppalain mukaisiin menettelyihin

Yleiskatsaus valuutta- ja ulkomaankauppalakiin ja ilmoitusjärjestelmään (Japani)

Valuutta- ja ulkomaankauppalaki (englanti ja japani). Huomatkaa kuitenkin, että englanninkielinen käännös ei ole aina ajan tasalla. Ajantasaiset tiedot ovat japaninkielisessä toisinnossa.

 

Selvitys valuutta- ja ulkomaankauppalain soveltamisalasta

Valuutta- ja ulkomaankauppalain, jäljempänä ’FEFTA-laki’, 26 artiklan 1 kohdanmukaan ”ulkomaisella sijoittajalla” tarkoitetaan mitä tahansa seuraavista henkilöistä, jotka tekevät FEFTA-sopimuksen 26 artiklan 2 kohdassa lueteltuja suoria sijoituksia jne. tai FEFTA-sopimuksen 26 artiklan 3 kohdassa määriteltyä tiettyä hankintaa:
yksityishenkilö, jonka asuinpaikka ei ole Japanissa;
yhteisö, joka on perustettu ulkomaisen lainsäädännön mukaisesti tai jonka päätoimipaikka on ulkomailla;
japanilainen yhtiö, jossa i ja/tai ii alakohdassa tarkoitettujen henkilöiden suoraan tai välillisesti määrätyn yhtiön kautta hallussa olevien äänioikeuksien yhteismäärä on vähintään 50 prosenttia kaikista äänioikeuksista; tai
iv) japanilainen yhteisö, jossa i alakohdassa tarkoitetut henkilöt muodostavat joko enemmistön yhtiön kaikista virkamiehistä tai enemmistön virkamiehistä, joilla on edustavaa toimivaltaa.

Toimialat, joilla edellytetään ennakkoilmoitusta
Ilmoituslomakkeet

Käytettävä lomake riippuu investointikeinoista.

Valtion kannustimet ulkomaisten suorien sijoitusten edistämiseksi Japaniin

Tutkimus- ja kuulemiselimet

Invest Japanin toimisto

Kullakin asiaankuuluvalla ministeriöllä ja virastolla on Invest Japan Office (englanti), joka vastaa mahdollisten sijoittajien seuraaviin toimiin:

 • tietopyynnöt investoinneista ja investointimahdollisuuksien hakemisesta; ja
 • valitukset kehittyneen ilmoitusjärjestelmän, niin kutsutun toimimattomuusjärjestelmän ja investointien käsittelystä.
 • JETRO toimittaa englanninkieliset tiedustelulomakkeet ottaakseen yhteyttä Invest Japanin toimistoon kussakin asiaankuuluvassa ministeriössä/virastossa: Investoi JAPAN-toimistot: Yhteystiedot (englanniksi)
 • JETRO tarjoaa keskitetyn asiointipisteen ulkomaisille sijoittajille, jotka aikovat perustaa liiketoimintansa Japaniin tai laajentaa sitä: Invest Japan Business Support Center (IBSC) (englanti)
Invest Japan Hotline -palvelu
 • JETROn tukikeskus ulkomaisille yrityksille ja ulkomaisille sidosyrityksille, jotka aikovat investoida Japaniin. Palvelut ovat saatavilla muilla kuin japanin kielillä: Invest Japan Hotline (englanti)
Muita hyödyllisiä linkkejä

Pk-yritykset

EU:n ja Japanin välinen sopimus sisältää pieniä ja keskisuuria yrityksiä (pk-yrityksiä) koskevan luvun, jossa täsmennetään, että osapuolet antavat tietoja toistensa markkinoille pääsystä.

EU:n verkkosivusto Japaniin vientiä harjoittavien EU:n pk-yritysten tukemiseksi

Japanin verkkosivusto, jolla tuetaan EU:n pk-yritysten vientiä Japaniin

Eurooppalaisille pk-yrityksille tarkoitetulla verkkosivustolla on linkkejä viranomaisille erityisistä kauppaan liittyvistä kysymyksistä ja tietokanta, josta voi tehdä hakuja tullikoodin perusteella ja josta saa tietoa Japanin markkinoille pääsystä.

Jakelukanava

Käytännön jakelukanavan luominen on tärkeää, jotta tuote saadaan japanilaisille hyllyille ja vähittäismyyjille. Se edellyttää Japanin kansallisten ja paikallisten jakelijoiden turvaamista erityisesti kielellisten, teknisten ja logististen kaupan esteiden poistamiseksi.

EU:n ja Japanin teollisen yhteistyön keskus (Manufactured Imports and Domestic Promotion Organisation, Mipro), EU:n ja Japanin teollisen yhteistyön keskus, ovat hyvät lähtökohdat kaikille EU:n tuottajille.

Japanin ulkomaankauppajärjestöllä (JETRO) on myös foorumi, jonka kautta japanilaiset ja ulkomaiset myyjät ja ostajat voivat tehdä ilmoituksia.

Selvitys kaupankäyntiä harjoittavien yritysten roolin merkityksestä

Kauppayrityksillä on tärkeä rooli Japanissa tuotavien tavaroiden myynnissä, sillä ne toimivat yhdyssiteenä ulkomaisten valmistajien ja japanilaisten ostajien välillä ja päinvastoin.

Kaupankäyntiä harjoittavien yritysten rooliin kuuluvat muun muassa

 • kysynnän tunnistaminen
 • avustaminen valmistajien ja ostajien välisissä neuvotteluissa
 • tuonti-/vientimenettelyjen loppuun saattaminen. 

Kauppayritykset voivat auttaa tunnistamaan kysyntää ja/tai paikallisia kumppaneita Japanissa, ja ne voivat

 • yleiset kauppayhtiöt, jotka käsittelevät lähes kaikkea
 • erikoistuneet kauppayritykset, jotka käsittelevät vain tiettyjä tuotteita (esim. terästuotteita, elintarvikkeita jne.).

Linkkejä ja yhteystietoja

Kauppapolitiikan pääosaston verkkosivusto

EU:n ja Japanin teollisen yhteistyön keskus

Euroopan unionin Japanin-edustusto

Sovittu teksti

Jaa tämä sivu: