Version: 1.1.0.31 (2021-01-15 15:15)

EU:n ja Japanin talouskumppanuussopimus

EU:n ja Japanin talouskumppanuussopimus tuli voimaan 1. helmikuuta 2019. EU:n yritykset vievät jo nyt Japaniin yli 58 miljardia euroa tavaroita ja 28 miljardia euroa palveluja. EU:n ja Japanin talouskumppanuussopimus vähentää eurooppalaisten yritysten kohtaamia kaupan esteitä Japaniin suuntautuvassa viennissä ja auttaa siten niitä kilpailemaan paremmin näillä markkinoilla.

Sopimus lyhyesti

EU:n ja Japanin talouskumppanuussopimus tuli voimaan 1. helmikuuta 2019.

Mitkä ovat yrityksellesi koituvat hyödyt?

Japanin kanssa tehty kauppasopimus

 • poistetaan tulleja ja muita kaupan esteitä ja helpotetaan molempien osapuolten yritysten vientiä ja tuontia
 • varmistaa palvelumarkkinoiden, erityisesti rahoituspalvelujen, televiestinnän ja liikenteen, avoimuuden
 • taataan julkisten hankintojen markkinoilla toimivien EU:n yritysten syrjimätön kohtelu
 • parantaa teollis- ja tekijänoikeuksien suojaa Japanissa sekä laadukkaiden eurooppalaisten maataloustuotteiden eli niin sanottujen maantieteellisten merkintöjen suojaa
 • säästää molempien osapuolten yrityksiltä huomattavia rahamääriä ja aikaa, kun ne käyvät tavarakauppaa kahdenvälisillä markkinoilla
 • tarjoaa tehostettua tukea pienemmille yrityksille, joihin kaupan esteet vaikuttavat suhteettomasti

 

Japani on jo EU:n neljänneksi suurin maataloustuotteiden vientimarkkina-alue. Monien eurooppalaisten tuotteiden markkinoille pääsyä parannetaan, erityisesti

Lue Japanin kanssa tehdyn kauppasopimuksen koko teksti.

Tullit

 

Sopimuksella poistetaan valtaosa eurooppalaisten ja japanilaisten yritysten maksamista tulleista.

Sopimuksen tullessa voimaan vapautettiin 99 % EU:n tullinimikkeistä ja 97 % Japanin tullinimikkeistä. Tulleista, joita ei ole vielä vapautettu, sovittiin tariffikiintiöistä tai tullinalennuksista.

Sopimuksella avataan Japanin markkinat EU:n maatalousviennille, esimerkiksi

 • Monien juustojen, kuten Goudan ja Cheddarin, tullit poistuvat ajan myötä.
 • Tuorejuustoille ( kuten Mozzarella ja Feta) vahvistetaan tulliton kiintiö.
 • Viinin vientitullit poistuivat voimaan tullessa
 • Naudanlihan osalta EU:n viejät hyötyvät alennetusta tullista
 • Sianlihan osalta ainoastaan alhaiset tullit säilyvät tuoreen lihan viennissä Japaniin, ja sopimus vapauttaa lihajalosteetkokonaan.

Valtaosan tuotteista tullit joko poistetaan välittömästi sopimuksen tullessa voimaan tai asteittain tullien poistamisaikataulun mukaisesti.

Tullien poistamisen tai alentamisen lähtökohtana on ”perustaso”, ja siihen sovelletaan alennuksia. Tuotteen tariffikoodin avulla voit löytää alennuksen, jota sovelletaan tuotteen perushintaan.

Japaniin suuntautuvassa viennissä on tarkistettava Japanin tullien poistamisaikataulu, kun taas Japanista suuntautuvassa viennissä on tarkistettava EU:n tullien poistamisaikataulu.

EU

Japani

Tariffikiintiöitä sovelletaan myös tiettyihin tuotteisiin. Nämä ovat erityisiä tavaramääriä, jotka ovat oikeutettuja tullietuuskohteluun tiettynä ajanjaksona.

EU:n ja Japanin kauppasopimuksessa määrätään myös kahdenvälisistä suojatoimenpiteistä. Suojatoimen (eli tuotteen tuonnin väliaikaisen rajoittamisen) tarkoituksena on suojella tiettyä kotimaista tuotannonalaa sellaisten tuotteiden tuonnin lisääntymiseltä, jotka aiheuttavat tai uhkaavat aiheuttaa vakavaa vahinkoa tuotannonalalle. Sopimuksessa käytetään maatalouden suojatoimenpiteitä tiettyjen tuotteiden suojaamiseksi tällaiselta tuonnin äkilliseltä lisääntymiseltä.

Tutustu maatalouden suojatoimenpiteiden luetteloon.

 

Kaupan alan avustajani antaa teille yksityiskohtaiset tiedot tariffeista, tuotteeseenne ja markkinoihinne sovellettavista toimenpiteistä ja näyttää asianomaisten tullinimikkeiden tullien poistamisaikataulun.

Alkuperäsäännöt

Tässä jaksossa esitellään kauppasopimuksen tärkeimmät alkuperäsäännöt ja alkuperämenettelyt.

Alkuperä on kauppatavaroiden ”taloudellinen kansallisuus”. Jos olet uusi teema, voit tutustua pääkäsitteisiin tavara-osiossa.

Alkuperäsäännöt

Jotta tuotteelle voidaan myöntää etuustulli, sen on noudatettava tiettyjä sääntöjä, jotka todistavat sen alkuperän.

Mistä löydän alkuperäsäännöt?

Alkuperäsäännöt vahvistetaan EU:n ja Japanin talouskumppanuussopimuksen 3 luvussa, joka koskee alkuperäsääntöjä (EUVL L 330, 27.12.2018, s. 21).

Onko tuotteeni peräisin EU:sta vai Japanista?

Jotta tuotteeseesi voidaan soveltaa EU:n ja Japanin välisen talouskumppanuussopimuksen mukaista alempaa tai nollatullia, sen on oltava peräisin EU:sta tai Japanista.

Tuote ”on peräisin” EU:sta tai Japanista, jos

Tuotteen on myös täytettävä kaikki muut tässä luvussa eritellyt sovellettavat vaatimukset (esimerkiksi riittämätön valmistus tai käsittely, muuttamattomuussääntö). Lisäjoustoja on tarjolla myös tuotekohtaisten sääntöjen noudattamisen helpottamiseksi (esim. toleranssi tai kumulaatio).

 

Esimerkkejä EU:n kauppasopimuksiin sisältyvien tuotekohtaisten sääntöjen päätyypeistä

 • arvonlisäyssääntö – tuotteen kaikkien ei-alkuperäainesten arvo ei saa ylittää tiettyä prosenttiosuutta tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta
 • tariffiluokittelun muuttaminen – tuotantoprosessi johtaa ei-alkuperäainesten ja lopputuotteen välisen tariffiluokittelun muuttumiseen – esimerkiksi paperin tuotanto (harmonoidun järjestelmän 48 ryhmä) ei-alkuperämassasta (harmonoidun järjestelmän 47 ryhmä)
 • erityistoimet – tarvitaan tietty tuotantoprosessi, esimerkiksi kuitujen kehruu langoksi – tällaisia sääntöjä käytetään enimmäkseen tekstiili-, vaatetus- ja kemianteollisuudessa.

 

Tuotettasi koskevat erityissäännöt löytyvät Oma apulainen -sivustolta.

Vinkkejä tuotekohtaisten sääntöjen noudattamiseen

Sopimus tarjoaa lisää joustavuutta, joka auttaa noudattamaan tuotekohtaisia sääntöjä, kuten toleranssia tai kumulaatiota.

Suvaitsevaisuus
 • sallitun poikkeaman säännön mukaan tuottaja voi käyttää tuotekohtaisessa säännössä tavallisesti kiellettyjä ei-alkuperäaineksia, jos niiden arvo on enintään 10 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta tai vapaasti aluksella -hinnasta
 • tätä poikkeamaa ei saa käyttää tuotekohtaisissa säännöissä lueteltujen ei-alkuperäainesten enimmäisarvokynnyksen ylittämiseen.
 • tätä poikkeamaa voidaan kuitenkin käyttää tapauksissa, joissa ei-alkuperäainesten paino ylittää tuotekohtaisissa säännöissä määrätyn painorajan, jos näiden ainesten arvo ei ylitä 10 %: a valmiin tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta – tämän 10 %: n ylittävältä osalta kyseisten ainesten on oltava EU:n tai Japanin alkuperätuotteita.
 • Erityisiä sallittuja poikkeamia sovelletaan harmonoidun järjestelmän 50–63 ryhmään kuuluviin tekstiileihin ja vaatteisiin, jotka sisältyvät liitteessä 3-A oleviin 6–8 huomautuksiin tuotekohtaisista alkuperäsäännöistä
Kumulaatio

EU:n ja Japanin talouskumppanuussopimuksessa määrätään kahdesta kumulatiivisesta alkuperästä

 • kahdenvälinen kumulaatio – Japanista peräisin olevia aineksia voidaan pitää EU:n alkuperäaineksina (ja päinvastoin), kun niitä käytetään tuotteen tuotannossa EU:ssa
 • täysi kumulaatio – ei-alkuperäaineksille EU:ssa tai Japanissa suoritettua valmistusta tai käsittelyä voidaan pitää alkuperätuotteena tuotekohtaisen säännön noudattamisen helpottamiseksi (toisin sanoen Japanissa suoritettua valmistusta voidaan pitää vaatimukset täyttävänä toimintana EU:ssa riippumatta siitä, riittääkö käsittely antamaan alkuperäaseman itse aineksille (ja päinvastoin)

Muut vaatimukset

Tuotteen on myös täytettävä kaikki muut alkuperäsääntöjä koskevassa luvussa määritellyt sovellettavat vaatimukset, kuten riittämätön valmistus tai käsittely tai muuttamattomuussääntö.

Muuttamattomuussääntö

Alkuperätuotteet on kuljetettava EU:sta Japaniin (ja päinvastoin) ilman jatkojalostusta kolmannessa maassa.

Joitakin toimintoja voidaan suorittaa kolmannessa maassa, jos tuotteet pysyvät tullivalvonnassa, kuten

 • merkkien, etikettien, sinettien tai muiden asiakirjojen lisääminen tai kiinnittäminen tuojamaan kansallisten erityisvaatimusten noudattamisen varmistamiseksi
 • tuotteiden säilyvyys hyvässä kunnossa
 • varastointi
 • erien jakaminen osiin

Tulliviranomaiset voivat pyytää todisteita säännön noudattamisesta, kuten

 • sopimusperusteiset kuljetusasiakirjat, kuten konossementit
 • pakkausten merkitsemiseen tai numerointiin perustuvat tosiseikat tai konkreettiset todisteet
 • itse tavaroihin liittyvät todisteet

Tullinpalautus

EU:n ja Japanin talouskumppanuussopimuksessa on mahdollista saada palautusta ei-alkuperäaineksista aiemmin maksetuista tulleista, joita on käytetty sellaisen tuotteen tuottamiseen, joka viedään tullietuuskohtelun mukaisesti.

Alkuperämenettelyt

Viejien ja tuojien on noudatettava alkuperämenettelyjä. Menettelyistä määrätään sopimuksen alkuperäsääntöjä koskevan 3 luvun B jaksossa. Niissä selvennetään esimerkiksi, miten tuotteen alkuperä ilmoitetaan, miten tullietuuksia haetaan tai miten tulliviranomaiset voivat tarkastaa tuotteen alkuperän.

Suosituimmuustariffin hakeminen

Tuojat voivat hakea tullietuuskohtelua seuraavin perustein:

 • viejän antama alkuperävakuutus tai
 • tuojan tietoon perustuva alkuperävakuutus

Lisätietoja on saatavilla osoitteessa

Alkuperävakuutus

Viejän oma ilmoitus

Viejät voivat itse ilmoittaa, että niiden tuote on peräisin EU:sta tai Japanista, esittämällä alkuperävakuutuksen.

EU:ssa sen voi tehdä

 • Rekisteröidyn viejän järjestelmään (REX) rekisteröityä viejää ja samaa REX-numeroa voidaan käyttää myös joissakin muissa EU:n etuuskohtelukauppaa koskevissa sopimuksissa (esimerkiksi EU:n kauppasopimuksessa Kanadan kanssa).
 • kuka tahansa viejä, jos lähetyksen kokonaisarvo on enintään 6,000 euroa

Japanissa sen voi tehdä

 • viejä, jolle on annettu Japanin yritysnumero

Mitä alkuperävakuutuksen olisi sisällettävä?

 • alkuperävakuutuksen olisi oltava kauppalaskussa tai muussa tuotteen tunnistamista koskevassa kaupallisessa asiakirjassa.
 • Alkuperäilmoituksen teksti voidaan laatia millä tahansa EU:n virallisella kielellä sekä japanin kielellä, ja se on liitteessä 3-D. tuojamaa ei saa vaatia, että tuoja toimittaa käännöksen alkuperävakuutuksesta.
 • Viejien on ilmoitettava alkuperävakuutuksessaan käytetyt alkuperäkriteerit koodilla (ks. liite 3-D).

Toimittaminen ja voimassaolo

EU:n jaJapanin talouskumppanuussopimusta koskevissa ohjeissa annetaan lisäselityksiä samanlaisten tuotteiden useiden lähetysten alkuperävakuutuksesta.

Maahantuojan tiedot
 • tuojat voivat hakea etuustulleja, jotka perustuvat niiden omiin tietoihin tuotujen tuotteiden alkuperästä – ne voivat perustua tuotteen viejän tai valmistajan toimittamiin todisteisiin tai asiakirjoihin, jotka ovat tuojan hallussa.EU:n ja Japanin talouskumppanuussopimusta koskevat ohjeet tuojan tietämyksestä antavat lisäselityksiä
 • koska tuoja esittää väitteen oman tietämyksensä mukaan, alkuperävakuutusta ei käytetä eikä mitään viejää tai tuottajaa tarvitse tunnistaa tai toteuttaa mitään toimia, jotka liittyvät tavaroiden etuuskohteluun oikeuttavaan alkuperään viejäosapuolessa.
 • tuojan tietämystä käyttävää tuojaa ei tarvitse rekisteröidä REX-tietokantaan.

Alkuperän todentaminen

Tulliviranomaiset voivat tarkastaa, onko tuotu tuote todellakin alkuperätuote tai täyttääkö se muut alkuperävaatimukset. Todentaminen perustuu

 • hallinnollinen yhteistyö tuoja- ja viejäosapuolen tulliviranomaisten välillä
 • paikallisen tullin tekemät tarkastukset – tuojasopimuspuolen käynnit viejän luona eivät ole sallittuja
 • tuojaosapuolen viranomaiset määrittävät alkuperän ja ilmoittavat sen tulokset tuojaosapuolen viranomaisille.

Tuotevaatimukset

Teknisiin sääntöihin kuuluvat tekniset määräykset, standardit ja vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt. Näissä säännöissä määritellään ne tekniset erityispiirteet, jotka tuotteella olisi oltava, kuten suunnittelu, merkinnät, pakkaus, toimivuus tai suorituskyky, ja ne ovat tärkeitä, koska niillä varmistetaan tärkeiden yleisten poliittisten tavoitteiden, kuten ihmisten terveyden suojelun tai ympäristön turvallisuuden, saavuttaminen.

Sinun on noudatettava näitä sääntöjä, jotta voit arvioida, ovatko tuotteesi vaadittujen teknisten standardien mukaisia.

Saat tietoa tuotteeseesi sovellettavista säännöistä ja vaatimuksista ja anna tuotenimesi tai -koodisi.

Ihmisten, eläinten ja kasvien terveyttä koskevat vaatimukset

Terveys- ja kasvinsuojelutoimet( esim. lait, asetukset ja standardit) ovat toimenpiteitä, joilla suojellaan ihmisiä, eläimiä ja kasveja taudeilta, tuholaisilta tai vierasaineilta.

Niillä varmistetaan, että markkinoille saatetut elintarvikkeet, myös tuonti EU:n ulkopuolelta, ovat turvallisia kuluttajille.

Lisätietoa terveys- ja kasvinsuojelutoimista EU:n ja Japanin välillä on täällä.

Japanissa sovelletaan EU:n tavoin maailman tiukimpiin lukeutuvia elintarviketurvallisuusnormeja. Japanissa esimerkiksi kasvuhormonien käyttö naudanlihatuotannossa on kielletty, ja muuntogeenisten organismien käyttöä säätelevillä määräyksillä on suuri merkitys japanilaisille kuluttajille.

Kaikkien Japanista tuotujen tuotteiden on oltava EU:n vaatimusten mukaisia. Tähän sisältyy hormonikäsiteltyä naudanlihaa koskeva EU:n kielto ja antibioottien käyttöä koskevat EU:n säännöt.

Lisäksi Japanista EU:hun tuotavien eläintuotteiden mukana on oltava eläinlääkärintodistus.

Ainoastaan Japanin toimivaltainen viranomainen, jonka komissio on virallisesti tunnustanut pystyvän todistamaan EU:n tuontivaatimusten noudattamisen, voi antaa tällaisen todistuksen.

Kauppasopimus auttaa varmistamaan, että tuotteiden pääsyä Japanin markkinoille ei estetä perusteettomilla terveys- ja kasvinsuojelutoimia koskevilla kaupan esteillä, ja se auttaa virtaviivaistamaan ja nopeuttamaan Japaniin vietävien elintarvikkeiden hyväksymismenettelyjä.

Jos tuotatte Japanista EU:hun, lisätietoa terveys- ja kasvinsuojeluvaatimuksista on täällä.

 

Löydät tuotteesi erityissäännöt ja -vaatimukset kaupan alan avustajastani.

Kaupan tekniset esteet

Vaikka tekniset säännöt ovat tärkeitä, ne voivat toisinaan muodostaa esteen kansainväliselle kaupalle ja siten muodostaa huomattavan rasitteen viejille.

 • jos olet sitä mieltä, että sinulla on kaupan este, joka hidastaa yrityksesi toimintaa tai estää sen viennin, voit kertoa meille

 • ilmoita verkkolomakkeella, mikä pysäyttää viennin Japaniin, ja EU analysoi tilanteesi ja ryhtyy tarvittaviin toimiin

Ota yhteyttä

Tulliselvitysasiakirjat ja -menettelyt

Tulliselvitykseen sisältyy yleensä tarkastuksia, jotka koskevat

 • kannettavat tullit

 • tavaroiden oikea kuvaus, alkuperä ja arvo

 • turvatoimet (salakuljetus, huumeet, savukkeet, aseet, väärennetyt tuotteet, terrorismin torjunta)

 • erityislainsäädännön, kuten ympäristölainsäädännön, terveysvaatimusten, eläinlääkinnän, kasvinsuojelun ja laatusäännösten, noudattaminen

EU:n ja Japanin välisellä sopimuksella varmistetaan tehokkaammat tullimenettelyt kaupan helpottamiseksi ja yrityksille aiheutuvien kustannusten vähentämiseksi.

Asiakirjat

Voit tutustua yksityiskohtaisiin vaiheittaisiin oppaisiin, joissa kuvataan erityyppiset asiakirjat, jotka on laadittava tuotteiden tulliselvitystä varten.

Tuotteen mukaan tulliviranomaiset voivat vaatia kaikkia tai joitakin seuraavista seikoista:

 • Kauppalasku (sen muotoa ja sisältöä koskevat erityisvaatimukset kaupan alan avustajallani)

 • pakkausluettelo

 • Tiettyjen tavaroidentuontitodistukset

 • Todistukset, joista käy ilmi, että tuote on pakollisten tuotemääräysten mukainen, kuten terveys- ja turvallisuusvaatimukset, merkinnät ja pakkaukset

 • Alkuperäselvitys — alkuperäilmoitus

Selvyyden vuoksi voit pyytää sitovaa tariffitietoa ja /tai sitovaa alkuperätietoa etukäteen.

 

Tarkempia tietoja asiakirjoista, jotka sinun on esitettävä tuotteesi tulliselvitystä varten, saa Oma kaupan alan avustaja -henkilöltä.

Menettelyt

Kuvaus siitä, miten tuotteiden alkuperä todistetaan tullietuuskohtelua haettaessa, sekä säännöt, jotka koskevat tulliviranomaisten suorittamaa alkuperän tarkastamista, ovat edellä alkuperäsääntöjä koskevassa jaksossa.

Lisätietoa tuonti- ja vientitullimenettelyistä on verotuksen ja tulliliiton pääosaston verkkosivuilla.

Teollis- ja tekijänoikeudet ja maantieteelliset merkinnät

EU:n ja Japanin talouskumppanuussopimuksella parannetaan teollis- ja tekijänoikeuksien suojaa eurooppalaisille yrityksille, jotka vievät innovatiivisia, taiteellisia, erillisiä ja korkealaatuisia tuotteita Japaniin. Sitoumuksia vahvistetaan, ja niihin sisältyy määräyksiä liikesalaisuuksien, tavaramerkkien, tekijänoikeuksien, patenttien, lääkkeiden lakisääteistä testaustietosuojaa koskevien yhteisten vähimmäissääntöjen sekä siviilioikeudellisten täytäntöönpanosäännösten suojaamisesta.

Sopimuksessa tunnustetaan erityisasema ja tarjotaan Japanin markkinoilla suoja yli 200 eurooppalaiselle maataloustuotteelle, jotka ovat peräisin tietystä eurooppalaisesta maantieteellisestä alkuperästä eli maantieteellisistä merkinnöistä. Kahdenvälisesti sovittujen maantieteellisten merkintöjen omistajat maatalous-, elintarvike- ja juoma-alalla saavat suojaa väärentämiseltä.

Palvelut

Sopimuksen ansiosta EU:n ja Japanin yritysten on helpompi tarjota palveluja ja yritysten työntekijöiden on helpompi tehdä työtään paikan päällä.

Talouskumppanuussopimus sisältää useita määräyksiä, joita sovelletaan horisontaalisesti kaikkeen palvelukauppaan, kuten määräyksen, jolla vahvistetaan osapuolten sääntelyoikeus. Viranomaisilla on edelleen oikeus pitää julkiset palvelut julkisina, eivätkä ne pakota hallituksia yksityistämään tai purkamaan julkisten palvelujen sääntelyä esimerkiksi terveydenhuollon, koulutuksen ja vesihuollon aloilla.

Erityisistä sitoumuksista sovittiin muun muassa seuraavilla aloilla:

 • posti- ja kuriiripalvelut
 • televiestintä
 • meriliikennepalvelut
 • rahoituspalvelut

Pätevän henkilöstön liikkuvuus (muoto IV)

Yleisiä tietoja viisumeista
Sopimusperusteisten palvelujen tarjoajien ja riippumattomien ammatinharjoittajien liiketoiminnan rajoitukset Japanissa

Joidenkin palvelujen osalta liiketoiminnan laajuus on rajoitettu sopimuksen liitteen 8-B ”Luettelot lukua 8 varten” liitteen IV ”Sopimusperusteisten palveluntarjoajien ja itsenäisten ammatinharjoittajien liiketoiminnan rajoitukset Japanissa ” mukaisesti.

Henkilöstöhallinto

Japanissa on monia lakeja, jotka koskevat työvoimaa ja työntekijöiden suojelua.Näitä työoikeudellisia lakeja sovelletaan lähtökohtaisesti kaikkeen työhön Japanissa riippumatta siitä, onko työnantaja japanilainen vai ulkomainen, tai siitä, onko yritys ulkomainen vai perustettu Japanissa.Kyseisiä lakeja koskevaa asetusta sovelletaan myös ulkomaalaisiin työntekijöihin Japanissa, kunhan ulkomaalaiset työntekijät täyttävät näiden lakien mukaisen työntekijöiden määritelmän.

Yleistä tietoa Japanin työoikeusjärjestelmästä, joka liittyy henkilöstöhallintoon, on saatavilla seuraavissa kohdissa mainituilta verkkosivuilta:

Yleistä tietoa henkilöstöhallinnosta
Ulkomaisten työntekijöiden tapauksessa noudatettavat säännöt
Tietoa päätyöasetuksista

Televiestintä- ja tietoliikennepalvelut

Japanissa:

 • Televiestintä määritellään laajasti televiestintäliikelaissa ”koodien, äänien tai kuvien lähettämiseksi, välittämiseksi tai vastaanottamiseksi kaapelilla, radiolla tai muulla sähkömagneettisella tavalla”.
 • Telepalvelulla tarkoitetaan ”toisten välisen viestinnän välittämistä televiestintätoimintoa käyttäen tai muutoin televiestintätoiminnon tarjoamista toisten viestintään”, ja
 • Televiestintäliiketoiminta määritellään ”liiketoiminnaksi, jossa palveluntarjoaja tarjoaa televiestintäpalvelua vastatakseen muiden tarpeisiin, lukuun ottamatta yleisradiotoiminnasta annetun lain mukaista yleisradiopalvelun tarjoamista”.

Seuraavat ovat esimerkkejä televiestintäyrityksistä (jotka on mainittu japanilaisen teletoiminnan markkinoille pääsyä koskevassa käsikirjassa, joka on saatavilla vain japaniksi), jotka yleensä kuuluvat ”televiestintäliiketoiminnan” määritelmän piiriin ja edellyttävät näin ollen ilmoitusta tai rekisteröintiä.

 • Puhelinohjauspalvelut
 • puhelujen automaattinen vastaanottaminen (palvelu, jossa palveluntarjoaja vastaanottaa puheluja, fakseja jne., joka on osoitettu käyttäjille palveluntarjoajan televiestintälaitteessa (esim. palvelimessa) ja välittää sitten näiden puhelujen tai faksien sisällön käyttäjille ilman olennaisia muutoksia, mutta muotoa tai välinettä muuttamalla)
 • sisällön välitys
 • sähköpostitiedotteiden välitys
 • kiinteistönhallintayhtiöiden kondominiumien tai toimistojen asukkaille tarjoamat internetpalvelut
 • palvelimien ja palvelintoimintojen vuokrauspalvelut (palvelimien ja palvelintoimintojen osien lainauspalvelut)
 • viestien välitys käyttäjien välillä, mukaan lukien palvelun osana välitetyt viestit
 • suljetut keskusteluryhmät (verkkojuttelusalit, jotka on perustettu verkkosivustolle, ja käyttäjät, jotka ovat käyttäneet sivustoa, ovat samassa yhteydessä määrittelemättömien henkilöiden kanssa ja välittävät suljettuja keskusteluja heidän välillään)
 • Verkkosivustot
 • televiestintäpalvelut yhdistettyinä vuokrauslaitteisiin, kuten matkapuhelimiin ja WiFi-reitittimiin
 • Mobiilivirtuaaliverkko-operaattorit (MVNO)
 • Kiinteän virtuaalisen verkon operaattorit
 • kanavien lainaus (palvelu, jossa televerkon asentaja jakaa taajuusalueen ja lainaa osan siitä muille yrityksille)
 • uudelleenlaskutus (palvelu, jossa hallinnoijat ostavat telepalveluja teleoperaattoreilta volyymialennuksella ja jälleenmyyvät ne käyttäjille hinnanalennuksella)
 • sähköpostipalvelut, joissa käytetään palvelimia Japanin ulkopuolella
 • sidosyritysten välinen verkonhallinta
 • verkkosivujen tervehdyskorttien hallinnointi
 • sähköisten valtakirjojen välityspalvelut
 • verkkotunnusten ratkaisupalvelut (palvelu, jossa palveluntarjoaja yksilöi sitä verkkotunnusta vastaavan IP-osoitteen, jota tiedustelu koskee)
 • Lisätietoja, mukaan lukien perustelut sille, miksi näitä yrityksiä pidettäisiin ”telepalveluina” ja että niistä olisi tehtävä ilmoitus tai ne olisi rekisteröitävä, on edellä mainitussa käsikirjassa.]
Japanin markkinoille tulo
 • Sisä- ja viestintäministeriö: Käsikirja markkinoille pääsystä Japanin televiestintäliiketoimintaan, kesäkuu 2016 (englanti). Huomatkaa, että englanninkielinen versio ei ehkä ole ajan tasalla. Lisäksi lisäaineisto (muun muassa esimerkkitapaukset, joista käy ilmi, sovelletaanko ilmoitusvelvollisuutta tiettyihin yrityksiin) on saatavilla ainoastaan japanilaisena versiona, joka on päivätty toukokuussa 2019, sekä sen täydennyksenä, joka on päivätty lokakuussa 2019.
 • Myös seuraavat käsikirjat ja ohjeet ovat saatavilla täällä:
  • Käsikirja yleisradiopalvelujen markkinoille tuloa varten (englanniksi);
  • Käsikirja televerkkojen rakentamiseksi (englanniksi); ja
  • Julkisten laitosten omistamien puolien, varsien, konduittien ja vastaavien tilojen käyttöä koskevat ohjeet (englanniksi).
Tietotekniikka-alan ulkomaisiin investointeihin sovellettavien sääntöjen tiukentaminen
 • METI: Lisätään yritykset, joiden on toimitettava ennakkoilmoitusvelvollisuus, joka koskee saapuvia suoriasijoituksia jne. (englanti) – tietotekniikka-alan yritykset on lisätty toimialoihin, joihin sovelletaan saapuvia suoria sijoituksia koskevaa ennakkoilmoitusvelvollisuutta.Tähän tarkistukseen liittyvät julkiset ilmoitukset ovat seuraavat:
  • A) Vuoden 1 (japanilainen) julkisen ilmoituksen nro 2014 osittaisia tarkistuksia koskeva julkinen ilmoitus, jonka mukaan valtiovarainministeri ja liiketoiminnasta vastaava toimivaltainen ministeri määrittävät suoria sijoituksia koskevan asetuksen 3 artiklan 4 kohdan mukaisesti (hallituksen, valtiovarainministeriön, sisäasiain- ja viestintäministeriön, valtiovarainministeriön, valtiovarainministeriön, sisäasiain- ja viestintäministeriön, valtiovarainministeriön, opetusministeriön, kulttuuri-, urheilu-, tiede- ja teknologiaministeriön, sosiaali- ja teknologiaministeriön, maatalous- ja teknologiaministeriön) ja
  • B) Vuonna3 annetun (japanilaisen) julkisen ilmoituksen nro 2017 osittaisia tarkistuksia koskeva julkinen ilmoitus, jonka mukaan valtiovarainministeri ja liiketoiminta-asioista vastaava toimivaltainen ministeri määrittävät suoria sijoituksia koskevan asetuksen 3 artiklan 1 kohdan ja 4 artiklan 3 kohdan mukaisesti (hallituksen, valtiovarainministeriön, sisäasiain- ja viestintäministeriön, valtiovarainministeriön, valtiovarainministeriön, sisäasiain- ja viestintäministeriön, valtiovarainministeriön, valtiovarainministeriön, opetusministeriön, kulttuuri-, urheilu-, tiede- ja teknologiaministeriön, sosiaali- ja työministeriön sekä sosiaali- ja terveysministeriön toukokuussa 2019 antama julkinen ilmoitus nro 2).

Julkiset hankinnat

Japanin ja EU:n kansalliset, alueelliset ja kunnalliset hallitukset ostavat – tai hankkivat – vuosittain miljardien eurojen arvosta tavaroita ja palveluja yksityisiltä yrityksiltä. Ne avaavat julkisia tarjouskilpailuja, joihin yritykset jättävät tarjouksiaan.

Talouskumppanuussopimuksella laajennetaan pääsyä julkisiin hankintoihin ja avataan uusia markkinoita kummankin osapuolen yrityksille.

EU ja Japani ovat sopineet säännöistä, jotka

 • kielletään jommankumman osapuolen epäoikeudenmukainen syrjintä toisen osapuolen tarjoajia kohtaan

 • mahdollisimman suuri avoimuus julkisia hankintoja koskevissa tarjouskilpailuissa sen varmistamiseksi, että yritykset ovat tietoisia kummankin osapuolen tarjoamista mahdollisuuksista

 • maksimoidaan EU:n yritysten mahdollisuudet osallistua julkisiin tarjouskilpailuihin Japanissa kaikilla hallinnon tasoilla – kansallisella, alueellisella ja kunnallisella tasolla.

EU:n yritysten paremmat mahdollisuudet saada kilpailutettuja sopimuksia Japanissa kattavat muun muassa seuraavat alat:

 • rautatiet

 • sairaalat

 • akateemiset laitokset

 • sähkönjakelu

Lisätietoja

Investoinnit

Sopimuksella edistetään EU:n ja Japanin välisiä investointeja ja vahvistetaan kunkin osapuolen oikeus säännellä legitiimejä poliittisia tavoitteita, joista on sovittu ei-tyhjentävässä luettelossa. Parhaillaan käydään kahdenvälisiä neuvotteluja mahdollisen investointisuojasopimuksen tekemiseksi.

Rajatylittävää palvelukauppaa ja sijoitustoiminnan vapauttamista koskevia säännöksiä koskevat tiedot

Mitä tulee rajat ylittävään palvelukauppaan ja investointien vapauttamiseen, EU:n ja Japanin talouskumppanuussopimuksessa on hyväksytty negatiivisen luettelon järjestelmä, jossa luetellaan nykyiset ja tulevat vaatimustenvastaiset toimenpiteet, jotka on varattava, ja vapautetaan periaatteessa kaikki rajat ylittävä palvelukauppa ja sijoitusalat.

Rajat ylittävää palvelukauppaa koskevien sitoumusten osalta ks. sopimuksen 8 luvun C jakso.

Sijoitusten vapauttamisen osalta ks. sopimuksen 8 luvun B jakso.

Euroopan unionin ja Japanin voimassa olevia toimenpiteitä koskevien varaumien osalta viitataan sopimuksen liitteen 8-B liitteessä I olevaan Euroopan unionin ja Japanin luetteloon, joka on saatavilla seuraavista linkeistä:

Euroopan unionin ja Japanin tulevia toimenpiteitä koskevien varaumien osalta viitataan liitteen 8-B liitteessä II olevaan Euroopan unionin ja Japanin aikatauluun, joka on saatavilla seuraavista linkeistä:

Sopimuksessa määrätään tietyistä luonnollisten henkilöiden maahantuloa ja tilapäistä oleskelua koskevista sitoumuksista 8 luvun D jaksossa.

Euroopan unionin ja Japanin luettelossa, joka sisältyy liitteen 8-B liitteeseen III, on tiettyjä sijoittautumistarkoituksessa matkustavia liikematkalaisia, sisäisen siirron saaneita työntekijöitä, sijoittajia ja lyhytaikaisia liikematkalaisia koskevia varaumia ja lisämääräyksiä.Liitteen 8-B liite III on saatavilla seuraavista linkeistä:

Sopimusperusteisia palveluntarjoajia ja itsenäisiä ammatinharjoittajia koskevat tietyt varaumat, rajoitukset ja lisämääräykset on esitetty Euroopan unionin ja Japanin luettelossa liitteen 8-B liitteessä IV. liitteen 8-B liite IV on saatavilla seuraavista linkeistä:

Liite 8-C sisältää sopimuksen luonnollisten henkilöiden liikkuvuudesta liiketoimintaa varten, mukaan lukien määräykset toimenpiteistä, joita Euroopan unionin ja/tai Japanin on toteutettava tai pyrittävä toteuttamaan sellaisten menettelyjen helpottamiseksi ja nopeuttamiseksi, jotka liittyvät toisen osapuolen luonnollisten henkilöiden maahantuloon ja tilapäiseen oleskeluun liiketoimintaa varten.

Selvitys kauppayritysten roolin merkityksestä

Kauppayhtiöillä on tärkeä rooli tuontitavaroiden myynnissä Japanissa.Kauppayhtiöt toimivat yhdyssiteinä ulkomaisten valmistajien ja japanilaisten ostajien välillä (ja myös ulkomaisten ostajien ja japanilaisten valmistajien välillä).Kauppayritysten tehtäviin kuuluu muun muassa kysynnän kartoittaminen, avustaminen valmistajien ja ostajien välisissä neuvotteluissa sekä tuonti- ja vientimenettelyjen loppuun saattaminen.Japanilaisten ostajien tai valmistajien näkökulmasta kauppayritykset auttavat toteuttamaan liiketoimia, joissa on mukana ulkomaisia valmistajia tai ostajia, ja näin vältetään tarve olla huolissaan kieliesteistä, ulkomaisten lakien ymmärtämisestä tai valuuttakurssien vaihteluista.EU:n yritysten näkökulmasta kauppayritykset voivat auttaa kartoittamaan kysyntää ja/tai paikallisia kumppaneita Japanissa.Kauppayhtiöt on jaettu yleisiin kauppayhtiöihin, jotka käsittelevät lähes kaikkia, ja erikoistuneisiin kauppayhtiöihin, jotka käsittelevät vain tiettyjä tuotteita (esim. terästuotteet, elintarvikkeet jne.).

Miten liiketoiminta voidaan järjestää Japanissa

Katsaus liiketoiminnan aloittamiseen Japanissa
Vaaditut lomakkeet

Valuutta- ja ulkomaankauppalain mukaiset rajoitukset, jotka koskevat suoria ulkomaisia sijoituksia Japaniin

Katsaus valuutta- ja ulkomaankauppalain mukaisiin menettelyihin

 

Valuutta- ja ulkomaankauppalain, jäljempänä ’FEFTA’, 26 artiklan 1 kohdan mukaan ’ulkomaisella sijoittajalla’ tarkoitetaan mitä tahansa seuraavista henkilöistä, jotka tekevät ulkomaisia suoria sijoituksia jne., jotka on lueteltu FEFTA:n 26 artiklan 2 kohdan alakohdissa, tai tiettyä FEFTA:n 26 artiklan 3 kohdassa määriteltyä hankintaa:

Yksityishenkilö, joka ei asu Japanissa;

(II) ulkomaisen lain nojalla perustettu yhteisö tai yhteisö, jonka päätoimipaikka on ulkomaisessa maassa;

III) japanilainen yhtiö, jossa i ja/tai ii alakohdassa tarkoitetuilla henkilöillä suoraan tai välillisesti määrätyn yhtiön kautta olevien äänioikeuksien summa on vähintään 50 % kokonaisäänioikeuksista; tai

IV) japanilainen yhteisö, jossa i alakohdassa tarkoitetut henkilöt muodostavat joko enemmistön yhtiön kaikista virkailijoista tai enemmistön edustavista virkailijoista.

Toimialat, joilla tarvitaan ennakkoilmoituksia

A) Vuonna1 annetun (japanilaisen) julkisen ilmoituksen nro 2014 osittaisia tarkistuksia koskeva julkinen ilmoitus, jonka mukaan valtiovarainministeri ja elinkeinoministeri määrittävät yritystyypit suoria sijoituksia koskevan asetuksen 3 artiklan 4 kohdan mukaisesti (hallituksen kanslian, valtiovarainministeriön, sisäasiain- ja viestintäministeriön, valtiovarainministerin, opetus-, kulttuuri-, urheilu-, tiede- ja teknologiaministeriön, terveys-, työ- ja sosiaaliministeriön, kauppa- ja ympäristöministeriön, kalastus- ja metsätalousministeriön, toukokuussa 2019),

B) Vuonna3 annetun (japanilaisen) julkisen ilmoituksen nro 2017 osittaisia tarkistuksia koskeva julkinen ilmoitus, jonka mukaan valtiovarainministeri ja elinkeinoministeri määrittävät yritystyypit suoria sijoituksia koskevan asetuksen 3 artiklan 1 kohdan ja 4 artiklan 3 kohdan mukaisesti (hallituksen, valtiovarainministeriön, sisäasiain- ja viestintäministeriön, valtiovarainministerin, opetusministeriön, urheiluministeriön, tiede- ja teknologiaministeriön, teollisuus-, työ- ja sosiaaliministeriön, kauppaministeriön, toukokuussa 2019).

Ilmoituslomakkeet

Oikea lomake riippuu investointikeinoista.

Hallituksen kannustimet ulkomaisten suorien sijoitusten edistämiseksi Japanissa

Tutkimuslaitokset & Kuuleminen

Japanin investointivirasto
 • Kullakin asianomaisella ministeriöllä ja virastolla on ” Invest Japan Office” (englanti), joka vastaa mahdollisten sijoittajien seuraaviin toimiin:
 • investointeja ja investointimahdollisuuksien hakemista koskevat tietopyynnöt; ja
 • valitukset, jotka koskevat edistyneen ilmoitusjärjestelmän, niin kutsutun ”no action letter” -järjestelmän ja investointien käsittelyä.
 • JETRO toimittaa englanninkieliset tiedustelulomakkeet, joihin voi ottaa yhteyttä Invest Japan -toimistoon kussakin ministeriössä/virastossa: Investoi JAPAN-toimistot: Yhteystiedot (englanniksi)
 • JETRO tarjoaa keskitetyn palvelupisteen sellaisia ulkomaisia sijoittajia varten, jotka aikovat perustaa tai laajentaa liiketoimintaansa Japaniin: Investment Japan Business Support Center (IBSC) (englanti)
Investment Japan Hotline
 • JETROn tukikeskus ulkomaisille yrityksille ja ulkomaisille osakkuusyrityksille, jotka aikovat investoida Japaniin. Palvelut ovat saatavilla muilla kielillä kuin japaniksi: Investment Japan Hotline (englanti)
Muita hyödyllisiä linkkejä

Pk-yritykset ja EU-Japani

EU:n ja Japanin välinen sopimus sisältää pieniä ja keskisuuria yrityksiä (pk-yrityksiä) koskevan luvun, jossa täsmennetään, että osapuolten on annettava tietoja toistensa markkinoille pääsystä.

EU:n verkkosivusto Kanadaan vientiä harjoittavien EU:n pk-yritysten tukemiseksi

Japanilainen verkkosivusto, jolla tuetaan Japaniin vientiä harjoittavia EU:n pk-yrityksiä

Eurooppalaisille pk-yrityksille tarkoitettu verkkosivusto sisältää linkkejä tiettyihin kauppaa koskeviin kysymyksiin erikoistuneille viranomaisille ja tariffikoodien mukaisen tietokannan, josta voi tehdä hakuja Japanin markkinoille pääsyä koskevien tietojen saamiseksi.

Yhteydet ja yhteydet

Pk-yritykset ja EU-Japani

Kauppapolitiikan pääosaston verkkosivusto

EU:n ja Japanin välisen teollisen yhteistyön keskus

Euroopan unionin edustusto Japanissa

Sopimuksen koko teksti

Share this page:

Linkit