EU:n ja Japanin talouskumppanuussopimus

EU:n ja Japanin talouskumppanuussopimus tuli voimaan 1. helmikuuta 2019. EU:n yritykset vievät Japaniin jo vuosittain yli 58 miljardia euroa tavaroita ja 28 miljardia euroa palveluja. EU:n ja Japanin talouskumppanuussopimuksella vähennetään kaupan esteitä, joita eurooppalaiset yritykset kohtaavat viennissä Japaniin, ja autetaan niitä kilpailemaan paremmin näillä markkinoilla.

Sopimus lyhyesti

EU:n ja Japanin talouskumppanuussopimus tuli voimaan 1. helmikuuta 2019.

Mitkä ovat yrityksellesi koituvat hyödyt?

Japanin kanssa tehty kauppasopimus

 • poistetaan tullit ja muut kaupan esteet ja helpotetaan molempien osapuolten yritysten tuontia ja vientiä
 • varmistaa palvelumarkkinoiden, erityisesti rahoituspalvelujen, televiestinnän ja liikenteen, avoimuuden
 • taataan julkisten hankintojen markkinoilla toimivien EU:n yritysten syrjimätön kohtelu
 • parannetaan teollis- ja tekijänoikeuksien suojaa Japanissa sekä laadukkaiden eurooppalaisten maataloustuotteiden, niin kutsuttujen maantieteellisten merkintöjen, suojaa.
 • säästää molempien osapuolten yrityksiä huomattavasti rahaa ja aikaa, kun ne käyvät kauppaa kahdenvälisesti
 • lisätään tukea pienemmille yrityksille, joihin kaupan esteet vaikuttavat suhteettomasti.

 

Japani on jo nyt EU:n neljänneksi suurin maataloustuotteiden vientimarkkina-alue. Markkinoille pääsyä parannetaan monien eurooppalaisten tuotteiden osalta, erityisesti

Lue Japanin kanssa tehdyn kauppasopimuksen koko teksti.

Tariffit

Sopimuksella poistetaan valtaosa eurooppalaisten ja japanilaisten yritysten maksamista tulleista.

Sopimuksen tullessa voimaan sopimuksella poistettiin 99 prosenttia EU:n tullinimikkeistä ja 97 prosenttia Japanin tullinimikkeistä. Koska tulleja ei ole vielä poistettu, sovittiin tariffikiintiöistä tai tullinalennuksista.

Tuotteen tariffien tarkistamiseksi sinun on tiedettävä tuotekoodi, joka perustuu harmonoidun järjestelmän HS 2017 -koodiin ja koskee sekä eurooppalaisia että japanilaisia koodeja.


Löydät tuotekoodisi käyttämällä My Trade Assistant(Omakauppa-avustaja)

Voit myös tarkistaa Japanin tuontitilastokoodin.

Sopimus avaa Japanin markkinat esimerkiksi EU:n maatalousviennille

 • monien juustojen, kuten Goudan ja Cheddarin, tullit poistetaan ajan mittaan.
 • tuoreille juustoille (kuten Mozzarella ja Feta) vahvistetaan tulliton kiintiö.
 • viinin vientitullit poistuivat, kun ne tulivat voimaan
 • naudanlihan osalta EU:n viejät hyötyvät alennetusta tullista
 • sianlihan osalta Japaniin vietävän tuoreen lihan tullit ovat edelleen alhaiset, ja sopimuksella poistettiin lihajalosteiden tullit kokonaan.

Tullien poistamisaikataulut

Useimpien tuotteiden tullit joko poistetaan välittömästi sopimuksen tultua voimaan tai asteittain tullien poistamisaikataulun mukaisesti.

Tullien poistamisen tai alentamisen lähtökohtana on ”perustaso”, ja perustullia alennetaan. Tuotteen tullitariffikoodin avulla löydät tuotteen perushintaan sovellettavan alennuksen.

Tuonti Japanista
Vienti Japaniin

Tariffikiintiöt

Tariffikiintiöitä sovelletaan myös tiettyihin tuotteisiin. Kyseessä ovat tietyt tavaramäärät, jotka ovat oikeutettuja tullietuuskohteluun tiettynä ajanjaksona.

 • Japanissa on 25 maatalouselintarviketta, joihin sovelletaan tariffikiintiöitä.
 • Japanin tariffikiintiöt
 • Japanin maa-, metsätalous- ja kalastusministeriö (MAFF) antaa tietoja tariffikiintiön hakemisesta ja jakamisesta kunkin tullinimikkeen osalta, kuten sokerin, vehnätuotteiden, maitotuotteiden ja muiden elintarvikkeiden (mukaan lukien makeiset ja tietyt suklaat) osalta EU:n ja Japanin talouskumppanuussopimuksen (Japanilainen) mukaisesti.

Maitotuotteiden tariffikiintiöiden jakamisesta ja maksujen keräämisestä vastaa maatalouden ja kotieläinteollisuuden yhteistyöelin (ALIC).

Nimettyjen maitotuotteiden (esim. voin ja heran) tuontiin tariffikiintiössä sovelletaan valtion kauppajärjestelmää.

EU:n ja Japanin teollisen yhteistyön keskuksen (EU Business in Japan) tietosivut

Joihinkin merialan tuotteisiin sovelletaan tuontikiintiöitä, ja tuojien on tehtävä hakemus.

Lisätietoja tariffikiintiöiden soveltamisesta ja jakamisesta Japanissa.

Japanin oikeusministeriön ylläpitämä Japanin lainsäädännön käännöstietokantajärjestelmä.

Suojatoimenpiteet

EU:n ja Japanin kauppasopimuksessa määrätään myös kahdenvälisistä suojatoimenpiteistä. Suojatoimen (eli tuotteen väliaikaisen tuonnin) tavoitteena on suojella tiettyä kotimaista tuotannonalaa minkä tahansa tuotteen tuonnin lisääntymiseltä, joka aiheuttaa tai uhkaa aiheuttaa vakavaa vahinkoa tuotannonalalle. Sopimuksessa käytetään maatalouden suojatoimenpiteitä tiettyjen tuotteiden suojelemiseksi tällaisilta tuonnin äkillisiltä kasvuilta.

EU:n tuotteet, joihin näitä toimenpiteitä sovelletaan, ovat

 • Naudan- ja sianliha (mukaan lukien jalostettu sianliha)
 • heraproteiinitiiviste (WPC), herajauhe
 • tuoreet appelsiinit
 • kilpahevoset

Tutustu maatalouden suojatoimenpiteiden luetteloon (sivu 368).

Lisätietoja kilpahevosia koskevista suojatoimenpiteistä

 

Kaupan alan avustajani antaa Teille yksityiskohtaiset tiedot tulleista, tuotteeseenne ja markkinoihin sovellettavista toimenpiteistä ja esittää asianomaisten tullinimikkeiden tullien poistoaikataulut.

 

Alkuperäsäännöt

Etuuskohtelunsaaminen edellyttää, että tuote täyttää sopimuksen mukaiset alkuperäsäännöt. Tarkista vuorovaikutteinen ”Alkuperäsääntöjen itsearviointiväline (ROSA) , jossa arvioidaan, täyttääkö tuote alkuperäsäännöt, ja selvitä, miten oikeat asiakirjat laaditaan.

Tässä osiossa on yleistä tietoa alkuperäsäännöistä ja alkuperämenettelyistä.

Alkuperä on kaupankäynnin kohteena olevien tavaroiden ”taloudellinen kansalaisuus”. Jos olet uusi aihe, löydät johdannon tavaraosion pääkäsitteisiin.

Alkuperäsäännöt

Mistä löydän alkuperäsäännöt?

Alkuperäsäännöt vahvistetaan EU:n ja Japanin talouskumppanuussopimuksen 3 luvussa (EUVL L 330, 27.12.2018, s. 21).

Onko tuotteeni peräisin EU:sta vai Japanista?

Jotta tuotteellesi voidaan myöntää EU:n ja Japanin talouskumppanuussopimuksen mukainen alennettu tai nollatulli, sen on oltava peräisin EU:sta tai Japanista.

Tuote on peräisin EU:sta tai Japanista, jos se on

Tuotteen on myös täytettävä kaikki muut luvussa täsmennetyt sovellettavat vaatimukset (esimerkiksi riittämätön valmistus tai käsittely, muuttumattomuussääntö). Tuotekohtaisten sääntöjen noudattamiseksi on myös joitakin lisäjoustomahdollisuuksia (esim. toleranssi tai kumulaatio).

 

Esimerkkejä EU:n kauppasopimusten tuotekohtaisten sääntöjen päätyypeistä

 • arvonlisäyssääntö – tuotteen kaikkien ei-alkuperäainesten arvo ei saa ylittää tiettyä prosenttiosuutta sen vapaasti tehtaalla -hinnasta
 • tariffiluokituksen muutos – tuotantoprosessi johtaa tariffiluokituksen muutokseen ei-alkuperäainesten ja lopputuotteen välillä – esimerkiksi paperin tuotanto (harmonoidun järjestelmän 48 ryhmä) ei-alkuperämassasta (harmonoidun järjestelmän 47 ryhmä)
 • erityistoimet – tarvitaan tietty tuotantoprosessi, esimerkiksi kuitujen kehruu lankaan – tällaisia sääntöjä käytetään pääasiassa tekstiilivaatteissa ja kemianteollisuudessa.

Vinkkejä tuotekohtaisten sääntöjen noudattamiseen

Sopimus tarjoaa lisäjoustoa, jotta voit noudattaa tuotekohtaisia sääntöjä, kuten toleranssia tai kumulaatiota.

Suvaitsevaisuus
 • sallittua poikkeamaa koskevan säännön mukaan tuottaja voi käyttää ei-alkuperäaineksia, jotka ovat tavallisesti kiellettyjä tuotekohtaisessa säännössä, jos niiden arvo on enintään 10 prosenttia tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta tai vapaasti aluksessa -hinnasta
 • tätä poikkeamaa ei voida käyttää tuotekohtaisissa säännöissä lueteltujen ei-alkuperäainesten enimmäisarvon ylittymiseen.
 • ja tämä on EU:n ja Japanin välisen sopimuksen erityispiirre, tätä poikkeamaa voidaan kuitenkin käyttää tapauksissa, joissa ei-alkuperäainesten paino ylittää tuotekohtaisissa säännöissä määrätyn painokynnyksen, edellyttäen että näiden ainesten arvo on enintään 10 prosenttia valmiin tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta – yli tämän 10 prosentin arvon, kyseisten ainesten on oltava EU:n tai Japanin alkuperätuotteita.
 • erityisiä poikkeamia sovelletaan harmonoidun järjestelmän 50–63 ryhmään kuuluviin tekstiileihin ja vaatteisiin, jotka sisältyvät liitteessä 3-A olevan tuotekohtaisten alkuperäsääntöjen alkuhuomautuksiin 6–8
Kumulaatio

EU:n ja Japanin talouskumppanuussopimuksessa määrätään kahdesta tavasta kumuloitua alkuperää

 • kahdenvälinen kumulaatio – Japanin alkuperäaineksia voidaan pitää EU:n alkuperäaineksina (ja päinvastoin), kun niitä käytetään tuotteen tuotannossa EU:ssa
 • täyskumulaatio – ei-alkuperäaineksille EU:ssa tai Japanissa tehty valmistus tai käsittely voidaan katsoa alkuperäainekseksi, joka auttaa noudattamaan tuotekohtaista sääntöä (toisin sanoen Japanissa suoritettu käsittely voidaan katsoa vaatimukset täyttäväksi toiminnaksi EU:ssa riippumatta siitä, riittääkö käsittely antamaan alkuperäaseman itse aineksille (ja päinvastoin)

Muut vaatimukset

Tuotteen on myös täytettävä kaikki muut alkuperäsääntöjä koskevassa luvussa täsmennetyt sovellettavat vaatimukset, kuten riittämätön valmistus tai käsittely tai muuttumattomuutta koskeva sääntö.

Muuttumattomuussääntö

Alkuperätuotteet on kuljetettava EU:sta Japaniin (ja päinvastoin) ilman, että niitä jalostetaan edelleen kolmannessa maassa.

Joitakin toimia voidaan suorittaa kolmannessa maassa, jos tuotteet pysyvät tullivalvonnassa, kuten

 • merkkien, etikettien, sinettien tai muiden asiakirjojen lisääminen tai kiinnittäminen tuojamaan omien erityisvaatimusten noudattamisen varmistamiseksi
 • tuotteiden säilyttäminen hyvässä kunnossa
 • varastointi
 • lähetysten jakaminen osiin

Tulliviranomaiset voivat pyytää todisteita säännön noudattamisesta, kuten

 • sopimusperusteiset kuljetusasiakirjat, kuten konossementit
 • pakkausten merkitsemiseen tai numerointiin perustuvat tosiasialliset tai konkreettiset todisteet
 • kaikki itse tavaroihin liittyvät todisteet

Tullinpalautus

EU:n ja Japanin talouskumppanuussopimuksen nojalla on mahdollista saada palautusta tullit, jotka on aiemmin maksettu ei-alkuperäaineksista, joita on käytetty etuustullilla vietävän tuotteen valmistukseen.

Alkuperämenettelyt

Viejien ja tuojien on noudatettava alkuperämenettelyjä. Menettelyt esitetään sopimuksen 3 luvun (Alkuperäsäännöt) B jaksossa. Niissä selvennetään esimerkiksi sitä, miten tuotteen alkuperä ilmoitetaan, miten etuuskohtelua haetaan tai miten tulliviranomaiset voivat tarkistaa tuotteen alkuperän.

Etuustariffin hakeminen 

Tuojat voivat hakea tullietuuskohtelua seuraavien perusteella:

 • viejän antama alkuperävakuutus tai
 • ”maahantuojan tietämykseen” perustuva alkuperävakuutus

Lisätietoja: ks.

Alkuperävakuutus

Viejän oma ilmoitus

Viejät voivat itse todeta tuotteensa olevan peräisin EU:sta tai Japanista antamalla alkuperävakuutuksen.

EU:ssa sen voi tehdä

 • rekisteröityyn viejään (REX) rekisteröityä viejää ja samaa REX -numeroa voidaan käyttää myös joissakin muissa EU:n etuuskohtelukauppaa koskevissa sopimuksissa (esimerkiksi EU:n ja Kanadan välisessä kauppasopimuksessa).
 • viejä, jos lähetyksen yhteisarvo on enintään 6000 euroa.

Japanissa sen voi tehdä

 • viejä, jolle on annettu Japan Yritysnumero

Mitä alkuperävakuutuksen olisi sisällettävä?

 • alkuperävakuutus olisi esitettävä kauppalaskussa tai muussa kaupallisessa asiakirjassa, jossa tuote yksilöidään.
 • alkuperäilmoituksen teksti voidaan laatia millä tahansa EU:n virallisella kielellä tai japanin kielellä, ja se on liitteessä 3-D. Tuojamaa ei voi vaatia tuojaa toimittamaan käännöstä alkuperävakuutuksesta.
 • viejien on ilmoitettava alkuperävakuutuksessaan käytetyt alkuperäperusteet koodilla (ks. liite 3-D).

Toimittaminen ja voimassaolo

 • alkuperävakuutus on voimassa 12 kuukautta sen antamisesta.
 • tavallisesti alkuperävakuutus koskee yhtä lähetystä, mutta se voi kattaa myös useita samanlaisten tuotteiden lähetyksiä enintään 12 kuukauden ajan. 

EU:n ja Japanin talouskumppanuussopimuksen ohjeissa alkuperävakuutuksesta useille samanlaisten tuotteiden lähetyksille annetaan lisäselityksiä.

Maahantuojan tiedot
 • tuojat voivat vaatia tullietuuskohtelua tuotujen tuotteiden alkuperää koskevan tietämyksensä perusteella – se voi perustua tuojan hallussa oleviin tuotteen viejän tai valmistajan toimittamiin asiakirjoihin tai asiakirjoihin. EU:n ja Japanin talouskumppanuussopimuksen ohjeet tuojan tietämyksestä antavat lisäselvityksiä
 • koska tuoja tekee väitteen omien tietojensa perusteella, alkuperävakuutusta ei käytetä eikä viejää tai tuottajaa tarvitse tunnistaa tai toteuttaa tavaroiden etuuskohteluun oikeuttavaa alkuperää koskevia toimia viejäosapuolessa.
 • ”maahantuojan tietämystä” käyttävän tuojan ei tarvitse rekisteröityä REX-tietokantaan.

Alkuperän tarkastaminen

Tulliviranomaiset voivat tarkastaa, onko tuotu tuote todellakin alkuperätuote ja täyttääkö se muut alkuperävaatimukset. Todentaminen perustuu seuraaviin seikkoihin:

 • hallinnollinen yhteistyö tuoja- ja viejäosapuolten tulliviranomaisten välillä
 • paikallisen tullin tekemät tarkastukset – tuojaosapuolen käynnit viejän luona eivät ole sallittuja
 • tuojaosapuolen viranomaiset määrittävät alkuperän ja ilmoittavat tuloksista tuojaosapuolen viranomaisille.

Tuotevaatimukset 

Teknisiin sääntöihin kuuluvat tekniset määräykset, standardit ja vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt. Näissä säännöissä määritellään ne tekniset erityisominaisuudet, jotka tuotteella olisi oltava, kuten suunnittelu, merkinnät, pakkaaminen, toimivuus tai suorituskyky, ja ne ovat tärkeitä, koska niillä varmistetaan, että saavutetaan tärkeät yleisen edun mukaiset tavoitteet, kuten ihmisten terveyden suojelu tai ympäristöturvallisuus.

Nämä vaatimukset voivat liittyä esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin:

 • Tekniset säännöt ja vaatimukset
 • Terveys- ja turvallisuussäännöt ja -vaatimukset, terveys- ja kasvinsuojelutoimet
 • Tuontitavaroihin sovellettavat ympäristömääräykset.

Sinun on noudatettava näitä sääntöjä, jotta voidaan arvioida, ovatko tuotteet teknisten standardien mukaisia.

 

Lisätietoa tuotteeseen sovellettavista säännöistä ja vaatimuksista saa Oma Trade Assistant -sivustolta ja syötä tuotteen nimi tai koodi.

Seuraavissa tuoteluokissa on tarkempia tuotevaatimuksia koskevia tietoja ja linkkejä.

Terveys- ja kasvinsuojelutoimet ( esim. lait, asetukset ja standardit) ovat toimenpiteitä, joilla suojellaan ihmisiä, eläimiä ja kasveja taudeilta, tuholaisilta tai vierasaineilta.

Niillä varmistetaan, että markkinoille saatetut elintarvikkeet, myös tuonti EU:n ulkopuolelta, ovat turvallisia kuluttajille.

Lisätietoa terveys- ja kasvinsuojelutoimista EU:n ja Japanin välillä on täällä.

Japanissa sovelletaan EU:n tavoin maailman tiukimpiin lukeutuvia elintarviketurvallisuusnormeja. Japanissa esimerkiksi kasvuhormonien käyttö naudanlihatuotannossa on kielletty, ja muuntogeenisten organismien käyttöä säätelevillä määräyksillä on suuri merkitys japanilaisille kuluttajille.

Kaikkien Japanista tuotavien tuotteiden on oltava EU:n normien mukaisia. Tähän sisältyy EU:n asettama hormonikäsiteltyä naudanlihaa koskeva kielto ja antibioottien käyttöä koskevat säännöt. 

Lisäksi kaikkien Japanista EU:hun tuotavien eläintuotteiden mukana on oltava eläinlääkärintodistus. 

Ainoastaan Japanin toimivaltainen viranomainen, jonka komissio on virallisesti tunnustanut voivan todistaa EU:n tuontivaatimusten noudattamisen, voi myöntää tällaisen todistuksen. 

Kauppasopimus auttaa varmistamaan, ettei perusteettomilla terveys- ja kasvinsuojelutoimilla estetä tuotteesi pääsyä Japanin markkinoille, ja se auttaa virtaviivaistamaan ja nopeuttamaan menettelyjä, joilla hyväksytään elintarvikkeiden vienti Japaniin.

Jos tuot Japanista EU:hun, lisätietoa terveys- ja kasvinsuojeluvaatimuksista täällä.

 

Tuotekohtaiset säännöt ja vaatimukset löytyvät Oma kauppaavustaja -osiosta.

Kaupan tekniset esteet

Vaikka tekniset määräykset ovat tärkeitä, ne voivat toisinaan muodostaa esteen kansainväliselle kaupalle ja olla siten merkittävä rasite teille viejänä.

 • jos olet sitä mieltä, että sinulla on kaupan este, joka hidastaa liiketoimintaasi tai estää sen viennin, voit kertoa meille
 • ilmoita verkkolomakkeella, miten vienti Japaniin lopetetaan, ja EU analysoi tilannettasi ja ryhtyy asianmukaisiin toimiin

Ota yhteyttä

Tulliselvitysasiakirjat ja -menettelyt

Tulliselvitykseen sisältyy tyypillisesti seuraavat tarkastukset:

 • maksettavat tullit
 • tavaroiden oikea kuvaus, alkuperä ja arvo
 • turvallisuustoimenpiteet (salakuljetus, huumausaineet, savukkeet, aseet, väärennetyt tuotteet, terrorismin torjunta)
 • erityislainsäädännön, kuten ympäristölainsäädännön, terveysvaatimusten, eläinlääkintää, kasvinsuojelua ja laatua koskevien säännösten noudattaminen

EU:n ja Japanin välisellä sopimuksella varmistetaan tehokkaammat tullimenettelyt kaupan helpottamiseksi ja yrityksille aiheutuvien kustannusten vähentämiseksi.

Asiakirjaa

Voit tutustua yksityiskohtaisiin vaiheittaisiin oppaisiin, joissa kuvataan erityyppiset asiakirjat, jotka on valmisteltava tuotteiden tulliselvitykseen.

Tuotteesi mukaan tulliviranomaiset voivat vaatia kaikkia tai joitakin seuraavista seikoista:

 • kauppalasku (löydä sen muotoa ja sisältöä koskevat erityisvaatimukset Oma kauppa-avustaja)
 • Konossementti tai lentorahtikirja
 • pakkausluettelo, rahtikirjanpito ja vakuutustodistukset (joissakin tapauksissa tarpeen)
 • tiettyjä tavaroita koskevattuontitodistukset
 • todistus siitä, että tuote täyttää pakolliset tuotemääräykset, kuten terveys- ja turvallisuusvaatimukset, merkinnät ja pakkaukset
 • alkuperäselvitys – alkuperäilmoitus

Varmuuden vuoksi voit halutessasi hakea sitovaa tariffitietoa ja/ tai sitovaa alkuperätietoa etukäteen.

 

Lisätietoja asiakirjoista, jotka sinun on esitettävä tuotteesi tulliselvitystä varten, saa Oma kauppa-avustaja.

Japanin tullilaitos antaa tietoja Japanin tullimenettelyistä ja vaadittavista asiakirjoista

Japanissa on myös yhdeksän eri tullialuetta, ja voi olla hyödyllistä ottaa yhteyttä sinun kannaltasi merkityksellisiin oikeudenkäyttöalueisiin, jotta tulliprosessi olisi sujuvampi tuotteesi kannalta.

Menettelyt

Kuvaus siitä, miten tuotteidenne alkuperä voidaan todistaa tullietuuskohtelun saamiseksi, ja säännöt, jotka koskevat tulliviranomaisten suorittamaa alkuperän tarkastamista, on edellä kohdassa ” Alkuperäsäännöt ”.

Yleistä tietoa tuontiin ja vientiin liittyvistä tullimenettelyistä on verotuksen ja tulliliiton pääosaston verkkosivustolla.

Teollis- ja tekijänoikeudet ja maantieteelliset merkinnät

EU:n ja Japanin talouskumppanuussopimuksessa vahvistetaan teollis- ja tekijänoikeuksien suojaa eurooppalaisille yrityksille, jotka vievät innovatiivisia, taiteellisia, erillisiä ja laadukkaita tuotteita Japaniin. Sitoumuksia vahvistetaan, ja niihin sisältyy määräyksiä liikesalaisuuksien suojasta, tavaramerkeistä, tekijänoikeussuojasta, patenteista, yhteisistä vähimmäissäännöistä, jotka koskevat lääkkeiden lakisääteistä testausta koskevaa tietosuojaa, sekä siviilioikeudellisesta täytäntöönpanosta.

Sopimuksessa tunnustetaan yli 200 eurooppalaista maataloustuotetta, jotka ovat peräisin tietystä eurooppalaisesta maantieteellisestä alkuperästä ja joita kutsutaan maantieteellisiksi merkinnöiksi (MM). Kahdenvälisesti sovittujen maantieteellisten merkintöjen omistajat maatalous-, elintarvike- ja juoma-alalla hyötyvät väärentämissuojasta. Talouskumppanuussopimuksen liitteessä 14-B on luettelo suojatuista maantieteellisistä merkinnöistä EU:ssa ja Japanissa.

Patentteja

EU:n ja Japanin talouskumppanuussopimuksessa vahvistetaan, että osapuolet tekevät yhteistyötä patenttisuojan vahvistamiseksi.

Sopimuksen mukaan sekä EU että Japani ovat sitoutuneet pidentämään farmaseuttisten tuotteiden ja maatalouskemikaalien patenttisuojan voimassaoloaikaa. Lisätietoja Japanin patenteista, myös hakemus- ja tutkimusmenettelyistä, saa Japanin patenttivirastosta.

Muut teollis- ja tekijänoikeuksiin liittyvät kysymykset

Japanin patenttivirasto tekee yleiskatsauksia hyödyllisyysmalleista, malleista, tavaramerkeistä ja tekijänoikeuksista.

Lisäksi talousministeriö selittää tarkemmin teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen valvontaa.

Palvelujen

Sopimuksen ansiosta EU:n ja japanilaisten yritysten on helpompi tarjota palveluja ja yritysten työntekijät voivat tehdä työtään paikan päällä.

Yrityksen henkilöstön tilapäinen liikkuminen 

Liite 8-C: Luonnollisten henkilöiden liikkuvuutta liiketoimintaa varten koskeva yhteisymmärrys

Sopimuksessa määrätään tietyistä luonnollisten henkilöiden maahantuloa ja tilapäistä oleskelua koskevista sitoumuksista, jotka sisältyvät 8 luvun D jaksoon.

Liitteen 8-B liitteessä III olevassa Euroopan unionin ja Japanin luettelossa määrätään tietyistä varauksista ja lisämääräyksistä, jotka koskevat sijoittautumistarkoituksessa matkustavia liikematkustajia, sisäisen siirron saaneita työntekijöitä, sijoittajia ja lyhytaikaisia liikematkalaisia. Liitteen 8-B liite III on saatavilla seuraavissa linkeissä:

Tiettyjä sopimusperusteisia palveluntarjoajia ja itsenäisiä ammatinharjoittajia koskevia varauksia, rajoituksia ja lisämääräyksiä esitetään liitteen 8-B liitteessä IV olevassa Euroopan unionin ja Japanin luettelossa. Liitteen 8-B liite IV on saatavilla seuraavissa linkeissä:

Talouskumppanuussopimus sisältää useita määräyksiä, joita sovelletaan horisontaalisesti kaikkeen palvelukauppaan, kuten määräys, jolla vahvistetaan osapuolten oikeus säännellä palveluja. Talouskumppanuussopimuksessa vahvistetaan viranomaisten oikeus pitää julkiset palvelut julkisina, eikä siinä pakoteta hallituksia yksityistämään tai purkamaan julkisia palveluja, kuten terveydenhuolto-, koulutus- ja vesihuoltopalveluja.

Erityissitoumuksista sovittiin muun muassa seuraavilla aloilla:

 • posti- ja kuriiripalvelut
 • televiestintä
 • meriliikennepalvelut
 • rahoituspalvelut

Rajatylittävää palvelukauppaa koskevien sitoumusten osalta ks. sopimuksen 8 luvun C jakso.

Pätevän henkilöstön liikkuminen

Yleistä tietoa viisumeista
Sopimusperusteisten palveluntarjoajien ja itsenäisten ammatinharjoittajien liiketoiminnan rajoitukset Japanissa

Joidenkin palvelujen osalta liiketoimintaa on rajoitettu sopimuksen liitteen 8-B ”Luettelo 8 lukua varten” lisäyksessä IV ”Sopimusperusteisten palveluntarjoajien ja itsenäisten ammatinharjoittajien liiketoiminnan rajoitukset Japanissa ” kuvatulla tavalla.

Henkilöstöhallinto

Japanissa on monia työntekijöiden suojelua koskevia työlakeja.  Työlainsäädäntöä sovelletaan periaatteessa kaikkiin työsuhteisiin Japanissa riippumatta siitä, onko työnantaja japanilainen vai ulkomainen tai onko yritys ulkomainen vai Japanissa perustettu.  Näitä lakeja koskevaa sääntelyä sovelletaan myös ulkomaisiin työntekijöihin Japanissa, kunhan ulkomaiset työntekijät täyttävät näiden lakien mukaisen työntekijöiden oikeudellisen määritelmän. 

Yleistä tietoa Japanin yleisestä henkilöstöhallintoa koskevasta työoikeusjärjestelmästä on saatavissa seuraavissa kohdissa mainituilta verkkosivustoilta:

Yleistä tietoa henkilöstöhallinnosta
Ulkomaisen työnteon yhteydessä noudatettavat säännöt
Tietoa tärkeimmistä työlainsäädännöistä

Televiestintä- ja atk-tietopalvelut

Japanissa

 • televiestintä määritellään televiestintäyrityksiä koskevassa laissa laajasti siten, että sillä tarkoitetaan ”koodien, äänien tai kuvien välittämistä, välittämistä tai vastaanottamista kaapelin, radion tai muun sähkömagneettisen muodon avulla”.
 • televiestintäpalvelulla tarkoitetaan ”toisten välisen viestinnän välittämistä käyttämällä televiestintätoimintoa tai muulla tavoin televiestintätoiminnon tarjoamista muiden viestintää varten”, ja
 • televiestintätoiminta määritellään tällöin ”liiketoiminnaksi, jossa palveluntarjoaja tarjoaa televiestintäpalvelua vastatakseen muiden tarpeisiin, lukuun ottamatta yleisradiotoiminnan tarjoamista yleisradiotoiminnasta annetun lain nojalla”.

Japanin televiestintäalan markkinoille tuloa koskeva käsikirja, joka on saatavilla vain japanilaisena ja joka kuuluu yleensä ”teleliiketoiminnan” määritelmän piiriin ja edellyttää siten ilmoitusta tai rekisteröintiä.

Japanin markkinoille tulo
 • Sisäasiain- ja viestintäministeriö: Japanin televiestintäalan markkinoille pääsyä koskeva käsikirja, kesäkuu 2016 (englanti). Englanninkielinen versio ei ehkä ole ajan tasalla. Lisäksi lisämateriaalia (muun muassa esimerkkejä tapauksista, joissa ilmoitetaan, sovelletaanko ilmoitusvelvollisuutta tiettyihin yrityksiin) on saatavilla ainoastaan toukokuussa 2019 päivätyssä japaninkielisessä toisinnossa sekä sen lokakuussa 2019 päivätyssä täydennyksessä.
 • Seuraavat käsikirjat ja ohjeet ovat saatavilla myös täällä:
  • Käsikirja yleiskaapelitoiminnan markkinoille tuloa varten (englanti)
  • Teleliikenteen harjoittajien verkkojen rakentamista koskeva käsikirja (englanti) ja
  • Ohjeet julkisten laitosten omistamien pylväiden, töiden, asemien ja vastaavien laitosten käytöstä (englanti).
Ulkomaisiin sijoituksiin tietotekniikka-alalla sovellettavien säännösten tiukentaminen

Lisätään yritykset, jotka on toimitettava ennakkoilmoitukseen suorien sijoitusten osalta (METI, englanti), ja niihin toimialoihin, joihin sovelletaan maahan suuntautuvia suoria investointeja koskevaa ennakkoilmoitusvaatimusta, on lisätty tietotekniikkaan liittyviä yrityksiä.

Julkiset hankinnat

Japanin ja EU:n kansalliset, alueelliset ja kunnalliset hallitukset ostavat vuosittain miljardeja euroja tavaroita ja palveluja yksityisiltä yrityksiltä. Ne avaavat julkisia tarjouskilpailuja, joihin yritykset jättävät tarjouksiaan. 

Talouskumppanuussopimuksella laajennetaan pääsyä julkisiin hankintasopimuksiin ja avataan uusia markkinoita molempien osapuolten yrityksille.

EU ja Japani ovat sopineet säännöistä, joiden mukaan

 • kielletään toisen osapuolen harjoittama epäoikeudenmukainen syrjintä toisen osapuolen tarjoajiin nähden
 • julkisia hankintoja koskevien tarjouskilpailujen avoimuuden maksimointi sen varmistamiseksi, että yritykset ovat tietoisia molempien osapuolten tarjoamista mahdollisuuksista
 • maksimoidaan EU:n yritysten mahdollisuudet osallistua julkisiin tarjouskilpailuihin Japanissa kaikilla hallinnon tasoilla – kansallisella, alueellisella ja kunnallisella tasolla

EU:n yritysten paremmat mahdollisuudet osallistua Japanissa tarjouskilpailutettaviin sopimuksiin kattavat muun muassa seuraavat alat:

 • rautateillä
 • sairaalat
 • akateemiset laitokset
 • sähkönjakelu

Lisätietoja

Sijoitus

Sopimuksella edistetään EU:n ja Japanin välisiä investointeja ja vahvistetaan kummankin osapuolen oikeus säännellä oikeutettuja poliittisia tavoitteita, joista on sovittu ei-tyhjentävässä luettelossa. Kahdenvälisiä neuvotteluja käydään parhaillaan mahdollisen investointisuojaa koskevan sopimuksen tekemiseksi.

Rajat ylittävän palvelukaupan ja investointien vapauttamisen osalta EU:n ja Japanin talouskumppanuussopimuksessa on hyväksytty negatiiviluettelojärjestelmä, jossa luetellaan nykyiset ja tulevat vaatimustenvastaiset toimenpiteet, jotka on varattava, ja samalla vapautetaan periaatteessa kaikki rajat ylittävä palvelu- ja investointikauppa.

Sijoitusten vapauttamista koskevien sitoumusten osalta ks. sopimuksen 8 luvun B jakso

Euroopan unionin ja Japanin voimassa olevia toimenpiteitä koskevien varaumien osalta ks. sopimuksen liitteen 8-B liitteessä I oleva Euroopan unionin ja Japanin luettelo, joka on saatavilla seuraavissa linkeissä:

Euroopan unionin ja Japanin tulevia toimenpiteitä koskevien varaumien osalta ks. liitteen 8-B liitteessä II oleva Euroopan unionin ja Japanin luettelo, joka on saatavilla seuraavassa osoitteessa:

Liiketoimintatarkoituksessa tapahtuvan sijoittajien liikkuvuuden osalta ks. edellä oleva palveluosio.

Yritysten perustaminen Japaniin

Yleiskatsaus liiketoiminnan perustamiseen Japanissa
Vaadittavat lomakkeet

Japaniin tehtäviä suoria ulkomaisia sijoituksia koskevat rajoitukset

Katsaus ulkomaanvaluutta- ja ulkomaankauppalain mukaisiin menettelyihin

Yleiskatsaus valuutta- ja ulkomaankauppalakiin ja ilmoitusjärjestelmään (Japani)

Valuutta- ja ulkomaankauppalaki (englanti ja Japani). Englanninkielinen käännös ei kuitenkaan ole aina ajan tasalla. Ajantasaiset tiedot löytyvät japanilaisesta versiosta.

 

Selvitys ulkomaanvaluutta- ja ulkomaankauppalain soveltamisalasta

Valuutta- ja ulkomaankauppalain (FEFTA) 26§:n 1 momentin mukaan ’ulkomaisella sijoittajalla’ tarkoitetaan seuraavia henkilöitä, jotka tekevät suoria sijoituksia jne., jotka on lueteltu FEFTA:n 26 §:n 2 momentissa, tai jonkin FEFTA-lain 26 §:n 3 momentissa määritellyn tietyn hankinnan:
henkilö, joka ei asu Japanissa;
yksikkö, joka on perustettu ulkomaisen lain nojalla tai jolla on päätoimipaikka ulkomailla;
japanilainen yhtiö, jossa i ja/tai ii alakohdassa tarkoitetuilla henkilöillä suoraan tai välillisesti määrätyn yhtiön kautta olevien äänioikeuksien summa on vähintään 50 prosenttia kokonaisäänioikeuksista; tai
iv) japanilaista yksikköä, jossa edellä i alakohdassa tarkoitetut henkilöt muodostavat joko enemmistön yhtiön kaikista virkamiehistä tai enemmistön virkamiehistä, joilla on edustusvaltaa.

Toimialat, joilla edellytetään ennakkoilmoitusta
Ilmoituslomakkeet

Käytettävä oikea lomake riippuu investointikeinoista.

Valtion kannustimet ulkomaisten suorien sijoitusten edistämiseksi Japaniin

Tutkimus- ja kuulemislaitokset

Invest Japanin toimisto

Kullakin asiasta vastaavalla ministeriöllä ja virastolla on Invest Japan Office (englanti), joka vastaa seuraaviin mahdollisten sijoittajien toimiin:

 • investointeja ja investointimahdollisuuksien hakemista koskevat tietopyynnöt; ja
 • valitukset, jotka koskevat ennakkoilmoitusjärjestelmän, niin kutsutun toimimatta jättämistä koskevan kirjeen järjestelmän ja investoinnin käsittelyä.
 • JETRO toimittaa englantilaiset tiedustelulomakkeet, joilla otetaan yhteyttä kunkin asianomaisen ministeriön/viraston toimistoon: Investoi JAPAN-toimistot: Yhteystiedot (englanniksi)
 • JETRO tarjoaa yhden yhteyspisteen ulkomaisille sijoittajille, jotka suunnittelevat liiketoimintapohjansa perustamista tai laajentamista Japaniin: Invest Japan Business Support Center (IBSC) (englanti)
Invest Japan Hotline
 • JETROn tukikeskus ulkomaisille yrityksille ja ulkomaisille sidosyrityksille, jotka suunnittelevat investointeja Japaniin. Palvelut ovat saatavilla muilla kielillä kuin japanissa: Invest Japan Hotline (englanti)
Muita hyödyllisiä linkkejä

Pk-yritykset

EU:n ja Japanin välinen sopimus sisältää pieniä ja keskisuuria yrityksiä (pk-yrityksiä) koskevan luvun, jossa täsmennetään, että osapuolten on annettava tietoja toistensa markkinoille pääsystä.

EU:n verkkosivusto Japaniin vientiä harjoittavien EU:n pk-yritysten tukemiseksi

Japanin verkkosivusto Japaniin vientiä harjoittavien EU:n pk-yritysten tukemiseksi

Tällä eurooppalaisille pk-yrityksille tarkoitetulla verkkosivustolla on linkkejä viranomaisiin tietyistä kauppaan liittyvistä kysymyksistä ja tietokanta, josta voi tehdä hakuja tullitariffikoodin mukaan, jotta Japanin markkinoille pääsyä koskevia tietoja saadaan.

Jakelukanava

Käytännön jakelukanavan luominen on keskeistä, jotta tuote saadaan japanilaisille hyllyille ja vähittäiskauppiaille. Se edellyttää japanilaisten kansallisten ja paikallisten jakelijoiden turvaamista erityisesti kielellisten, teknisten ja logististen kaupan esteiden voittamiseksi.

Manufactured Imports and Domestic Promotion Organisation (Mipro), EU:n ja Japanin teollisen yhteistyön keskus (Centre for Industrial Cooperation) ovat hyvä lähtökohta kaikille EU:n tuottajille.

Japanin ulkomaankauppajärjestöllä (JETRO) on myös foorumi, jonka kautta japanilaiset ja ulkomaiset myyjät ja ostajat voivat tehdä ilmoituksia.

Selvitys kaupankäyntiyritysten roolin merkityksestä

Kauppayhtiöillä on tärkeä rooli tuontitavaroiden myynnissä Japanissa, sillä ne toimivat yhdyshenkilöinä ulkomaisten valmistajien ja japanilaisten ostajien välillä ja päinvastoin.

Kauppaa käyvien yritysten rooliin kuuluu muun muassa

 • kysynnän tunnistaminen
 • avustaminen valmistajien ja ostajien välisissä neuvotteluissa
 • Tuonti-/vientimenettelyjen loppuun saattaminen. 

Kauppayhtiöt voivat auttaa yksilöimään kysyntää ja/tai paikallisia kumppaneita Japanissa ja

 • yleiset kauppayhtiöt, jotka käsittelevät lähes mitään
 • erikoistuneet kaupan alan yritykset, jotka käsittelevät vain tiettyjä tuotteita (esim. terästuotteita, elintarvikkeita jne.).

Linkit ja yhteystiedot

Kauppapolitiikan pääosaston verkkosivusto

EU:n ja Japanin teollisen yhteistyön keskus

Euroopan unionin edustusto Japanissa

Sovittu teksti

Jaa tämä sivu: