Version: 1.5.0.40 (2021-04-09 10:56)

EU:n ja Japanin talouskumppanuussopimus

EU:n ja Japanin talouskumppanuussopimus tuli voimaan 1 päivänä helmikuuta 2019. EU:n yritykset vievät Japaniin jo yli 58 miljardia euroa tavaroita ja 28 miljardia euroa palveluja. EU:n ja Japanin talouskumppanuussopimus vähentää kaupan esteitä, joita eurooppalaiset yritykset kohtaavat viedessään Japaniin, ja auttaa siten niitä kilpailemaan paremmin näillä markkinoilla.

Sopimus lyhyesti

EU:n ja Japanin talouskumppanuussopimus tuli voimaan 1 päivänä helmikuuta 2019.

Mitkä ovat hyödyt yrityksellesi?

Japanin kanssa tehty kauppasopimus

 • poistaa tulleja ja muita kaupan esteitä ja helpottaa kummankin osapuolen yritysten tuontia ja vientiä
 • varmistaa palvelumarkkinoiden, erityisesti rahoituspalvelujen, televiestinnän ja liikenteen, avoimuuden.
 • taataan julkisten hankintojen markkinoilla toimivien EU:n yritysten syrjimätön kohtelu
 • parantaa teollis- ja tekijänoikeuksien suojaa Japanissa sekä laadukkaiden eurooppalaisten maataloustuotteiden, niin sanottujen maantieteellisten merkintöjen, suojaa.
 • säästää molempien osapuolten yrityksiä huomattavan paljon rahaa ja aikaa käydessään kauppaa tavarakaupassa kahdenvälisesti
 • vahvistetaan tukea pienille yrityksille, joihin kaupan esteet vaikuttavat suhteettomasti

 

Japani on jo nyt EU:n neljänneksi suurin maataloustuotteiden vientimarkkina-alue. Markkinoille pääsyä parannetaan monien eurooppalaisten tuotteiden osalta, erityisesti

Lue Japanin kanssa tehdyn kauppasopimuksen koko teksti.

Tullit

Sopimuksella poistetaan valtaosa eurooppalaisten ja japanilaisten yritysten maksamista tulleista.

Sopimuksen voimaantulon myötä poistettiin 99 prosenttia EU:n tullinimikkeistä ja 97 prosenttia Japanin tullinimikkeistä. Koska tulleja ei ole vielä poistettu, sovittiin tariffikiintiöistä tai tullinalennuksista.

Tuotteen tariffien tarkistamiseksi on tiedettävä tuotekoodi, joka perustuu harmonoidun järjestelmän (HS) HS2017-koodiin sekä eurooppalaisten että japanilaisten koodien osalta.

Tuotekoodi
löytyy Oma kauppa-assistentti

Voit myös tarkistaa Japanin tilastokoodin tuonnin osalta.

Sopimus avaa Japanin markkinat EU:n maatalousviennille, esimerkiksi

 • Monien juustojen, kuten Goudan ja Cheddarin, tullit poistetaan ajan mittaan.
 • Tuorejuustoille ( kuten Mozzarella ja Feta) vahvistetaan tulliton kiintiö.
 • Viinin vientitullit poistuivat voimaantullessa
 • Naudanlihan osalta EU:n viejät hyötyvät alennetusta tullista
 • Sianlihaan sovelletaan edelleen vain alhaisia tulleja tuoreen lihan viennissä Japaniin, ja sopimuksessa poistettiin kokonaan jalostetun lihantullit.

Useimpien tuotteiden tullit joko poistetaan välittömästi sopimuksen tullessa voimaan tai asteittain tullien poistamisaikataulun mukaisesti.

Tullien poistamisen tai alentamisen lähtökohtana on ”perustulli”, ja tästä perustullista tehdään alennuksia. Tuotteen tullitariffikoodin avulla löydät tuotteen perusmäärään sovellettavan tullinalennuksen.

Tarifin purkamisaikataulut

Jos vienti suuntautuu Japaniin, sinun on tarkistettava Japanin tullien poistamisaikataulu, kun taas jos tuot tuotteita Japanista, sinun on tarkistettava EU:n tullien poistamisaikataulu.

Tuonti Japanista
Vienti Japaniin

Tariffikiintiöt

Tariffikiintiöitä sovelletaan myös tiettyihin tuotteisiin. Kyseessä ovat tietyt tavaramäärät, joihin sovelletaan tullietuuskohtelua tiettynä aikana.

 • eu:ssa on 25 japanilaista maatalous- ja elintarviketuotetta, joihin sovelletaan tariffikiintiöitä.
 • Japanin tariffikiintiöt
 • Japanin maa-, metsätalous- ja kalastusministeriö (MAFF) antaa tietoja tariffikiintiön soveltamisesta ja jakamisesta kunkin tullinimikkeen osalta, kuten sokerin, vehnätuotteiden, maitotuotteiden ja muiden elintarvikkeiden (mukaan lukien makeiset ja tietyt suklaat) osalta EU:n ja Japanin talouskumppanuussopimuksen (Japani) mukaisesti.
 • Japanin oikeusministeriön tarjoama Japanin oikeusalan käännöstietokantajärjestelmä.
Maitotuotteet

Tariffikiintiöiden jakamisesta ja maksujen perimisestä vastaa Agriculture & amp, Livestock Industries Cooperation (ALIC).

Nimettyjen maitotuotteiden (esim. voin ja heran) tuontiin tariffikiintiössä sovelletaan valtion kauppajärjestelmää.

MAFF:n toimittamat tiedot
Tiedot: Agriculture & Livestock Industries Corporation (ALIC)

Seuraavat tiedot koskevat pohjimmiltaan WTO:n tariffikiintiöitä, kun taas osa tiedoista on merkityksellisiä EU:n ja Japanin talouskumppanuussopimuksen mukaisten tuontimenettelyjen kannalta.

EU:n ja Japanin teollisen yhteistyön keskuksen (EU Business in Japan) tietolomakkeet
Merestä saatavat tuotteet

Joihinkin merestä saataviin tuotteisiin sovelletaan tuontikiintiöitä, ja maahantuojien on sovellettava niitä. Näin on esimerkiksi seuraavissa tapauksissa: Nishin (Clupea spp.), Tara (Gadus spp., Theragra spp. tai Merluccius spp.), Buri (Seriola spp.), Saba (Scomber spp.), Iwashi (Etrumeus spp., Sardinops spp. tai Engraulis spp.), Aji (Trachurus spp. tai Decapterus spp.) ja Samma (Cololabis spp.), elävät, tuoreet tai jäähdytetyt,

Suojatoimenpiteet

EU:n ja Japanin kauppasopimuksessa määrätään myös kahdenvälisistä suojatoimenpiteistä. Suojatoimen (eli tuotteen tuonnin väliaikaisen rajoittamisen) tavoitteena on suojella tiettyä kotimaista tuotannonalaa sellaisen tuotteen tuonnin lisääntymiseltä, joka aiheuttaa tai uhkaa aiheuttaa vakavaa vahinkoa tuotannonalalle. Sopimuksessa käytetään maatalouden suojatoimenpiteitä tiettyjen tuotteiden suojelemiseksi tuonnin kasvulta.

EU:n tuotteita, joihin näitä toimenpiteitä sovelletaan, ovat

 • naudanliha ja sianliha (myös jalostettu sianliha)
 • heraproteiinitiiviste (WPC), herajauhe
 • tuoreet appelsiinit
 • kilpahevoset

Tutustu maatalouden suojatoimenpiteiden luetteloon.

 

Kauppa— asioiden avustajani antaa teille yksityiskohtaiset tiedot tariffeista, tuotteeseenne ja markkinoihinne sovellettavista toimenpiteistä ja esittää asianomaisten tullinimikkeiden tullien poistamisaikataulut.

Alkuperäsäännöt

Tässä jaksossa esitellään kauppasopimuksen tärkeimmät alkuperäsäännöt ja alkuperämenettelyt.

Alkuperä on kaupan kohteena olevien tavaroiden ”taloudellinen kansallisuus”. Jos olet uusi aihe, löydät johdanto tavaraosion pääkäsitteisiin.

Alkuperäsäännöt

Jotta tuotteeseen voidaan soveltaa etuuskohtelua, sen on täytettävä tietyt säännöt, jotka todistavat sen alkuperän.

Mistä alkuperäsäännöt löytyvät?

Alkuperäsäännöt esitetään EU:n ja Japanin talouskumppanuussopimuksen alkuperäsääntöjä koskevassa 3 luvussa (EUVL L 330, 27.12.2018, s. 21).

Onko tuotteeni peräisin eu:sta vai Japanista?

Jotta tuotteeseen voidaan soveltaa EU:n ja Japanin talouskumppanuussopimuksen mukaista alennettua tai nollatullia, sen on oltava peräisin eu:sta tai Japanista.

Tuote on ”alkuperäinen” eu:sta tai Japanista, jos se on

Tuotteen on myös täytettävä kaikki muut tässä luvussa täsmennetyt sovellettavat vaatimukset (esimerkiksi riittämätön valmistus tai käsittely, muuttumattomuussääntö). Lisäksi on olemassa lisäjoustoa, joka auttaa noudattamaan tuotekohtaisia sääntöjä (esim. sallittu poikkeama tai kumulaatio).

 

Esimerkkejä EU:n kauppasopimusten tuotekohtaisten sääntöjen päätyypeistä

 • arvonlisäyssääntö – kaikkien tuotteessa olevien ei-alkuperäainesten arvo ei saa ylittää tiettyä prosenttimäärää sen noudettuna-hinnasta
 • tariffiluokituksen muutos – tuotantoprosessi johtaa tariffiluokituksen muutokseen ei-alkuperäainesten ja lopputuotteen välillä – esimerkiksi paperin valmistus (harmonoitu järjestelmä, 48 ryhmä) ei-alkuperämassasta (harmonoidun järjestelmän 47 ryhmä)
 • erityistoimet – tarvitaan tietty tuotantoprosessi, esimerkiksi kuitujen kehruu langaksi – tällaisia sääntöjä käytetään enimmäkseen tekstiilivaatteiden ja kemian aloilla.

 

Valmistettasikoskevat erityissäännöt löytyvät Oma Trade Assistant -sivulta.

Vinkkejä tuotekohtaisten sääntöjen noudattamiseen

Sopimus tarjoaa lisäjoustoa, joka auttaa noudattamaan tuotekohtaisia sääntöjä, kuten sietokykyä tai kumulaatiota.

Poikkeama
 • poikkeamasäännön mukaan tuottaja voi käyttää ei-alkuperäaineksia, jotka yleensä kielletään tuotekohtaisessa säännössä, kunhan niiden arvo on enintään 10 prosenttia tuotteen noudettuna-hinnasta tai vapaasti aluksessa -hinnasta
 • tätä poikkeamaa ei saa käyttää tuotekohtaisissa säännöissä lueteltujen ei-alkuperäainesten enimmäisarvon ylittymiseen.
 • tämä on kuitenkin EU:n ja Japanin välisen sopimuksen erityispiirre. Tätä poikkeamaa voidaan kuitenkin soveltaa tapauksissa, joissa ei-alkuperäainesten paino ylittää tuotekohtaisissa säännöissä määrätyn painokynnyksen, jos kyseisten ainesten arvo on enintään 10 prosenttia valmiin tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta – yli 10 prosenttia arvosta, kyseisten ainesten on oltava EU:n tai Japanin alkuperätuotteita.
 • Harmonoidun järjestelmän 50-63 ryhmään luokiteltaviin tekstiili- ja vaatetustuotteisiin, jotka sisältyvät liitteessä 3-A olevien alkuperäsääntöjen 6-8 huomautukseen, sovelletaan erityisiä poikkeamia.
Tuen kasautuminen

EU:n ja Japanin talouskumppanuussopimuksessa määrätään kahdesta kumulointitavasta

 • kahdenvälinen kumulaatio – Japanin alkuperäaineksia voidaan pitää EU:n alkuperäaineksina (ja päinvastoin), kun niitä käytetään tuotteen tuotannossa eu:ssa
 • täyskumulaatio — eu:ssa tai Japanissa ei-alkuperäaineksille suoritettu valmistus tai käsittely voidaan katsoa alkuperätuotteeksi, joka auttaa tuotekohtaisen säännön noudattamisessa (toisin sanoen Japanissa suoritettu valmistus voidaan katsoa ehdot täyttäväksi toiminnaksi eu:ssa riippumatta siitä, onko käsittely riittävä antamaan alkuperäaseman aineksille itselleen (ja päinvastoin)

Muut vaatimukset

Tuotteen on myös täytettävä kaikki muut alkuperäsääntöjä koskevassa luvussa täsmennetyt sovellettavat vaatimukset, kuten riittämätön valmistus tai käsittely tai muuttumattomuussääntö.

Muuttumattomuussääntö

Alkuperätuotteet on kuljetettava eu:sta Japaniin (ja päinvastoin) ilman, että niitä jatkojalostetaan kolmannessa maassa.

Joitakin toimia voidaan suorittaa kolmannessa maassa, jos tuotteet pysyvät tullivalvonnassa, kuten

 • merkkien, etikettien, sinettien tai muiden asiakirjojen lisääminen tai kiinnittäminen tuojamaan erityisten kansallisten vaatimusten noudattamisen varmistamiseksi
 • tuotteiden säilyttäminen hyvässä kunnossa
 • varastointi
 • lähetysten jakaminen osiin

Tulliviranomaiset voivat pyytää todisteita säännön noudattamisesta, kuten

 • sopimusperusteiset kuljetusasiakirjat, kuten konossementit
 • kollien merkitsemiseen tai numeroimiseen perustuva tosiasiallinen tai konkreettinen näyttö
 • tavaroihin itseensä liittyvät todisteet

Tullinpalautus

EU:n ja Japanin talouskumppanuussopimuksen nojalla on mahdollista saada palautusta tulleista, jotka on aiemmin maksettu ei-alkuperäaineksista, jotka on käytetty tullietuuskohtelulla viedyn tuotteen valmistamiseen.

Alkuperämenettelyt

Viejien ja tuojien on noudatettava alkuperämenettelyjä. Menettelyistä määrätään sopimuksen alkuperäsääntöjä koskevan 3 luvun B jaksossa. Niissä selvennetään esimerkiksi sitä, miten tuotteen alkuperä ilmoitetaan, miten etuuskohtelua haetaan tai miten tulliviranomaiset voivat todentaa tuotteen alkuperän.

Tullietuuskohtelun hakeminen

Tuojat voivat hakea tullietuuskohtelua seuraavan perusteella:

 • viejän antama alkuperävakuutus tai
 • ”maahantuojan tietämykseen” perustuva alkuperävakuutus

Lisätietoja on saatavilla osoitteessa

Alkuperävakuutus

Viejän oma ilmoitus

Viejät voivat itse ilmoittaa tuotteensa olevan peräisin eu:sta tai Japanista antamalla alkuperävakuutuksen.

Eu:ssa sen voi tehdä

 • Rekisteröityjen viejien järjestelmään (REX) rekisteröityä viejää ja samaa REX-numeroa voidaan käyttää myös joissakin muissa EU:n etuuskohtelukauppaa koskevissa sopimuksissa (esimerkiksi EU:n ja Kanadan välisessä kauppasopimuksessa)
 • mikä tahansa viejä edellyttäen, että lähetyksen kokonaisarvo on enintään 6 000 euroa.

Japanissa sen voi tehdä

 • viejällä, jolle on annettu japanilainen yritystunnus

Mitä alkuperävakuutuksen olisi sisällettävä?

 • alkuperävakuutus olisi esitettävä kauppalaskussa tai muussa tuotteen yksilöivässä kaupallisessa asiakirjassa.
 • Alkuperäilmoituksen teksti voidaan laatia millä tahansa EU:n virallisella kielellä ja japanin kielellä, ja se on liitteessä 3-D. Tuojamaa ei voi vaatia tuojaa toimittamaan käännöksen alkuperävakuutuksesta.
 • Viejien on ilmoitettava alkuperävakuutuksessaan käytetyt alkuperäkriteerit koodilla (ks. liite 3-D).

Toimittaminen ja voimassaolo

EU:n ja Japanin talouskumppanuussopimusohjeissa, jotka koskevat samanlaisten tuotteiden useiden lähetysten alkuperävakuutusta, annetaan lisäselvityksiä.

Tuojan tieto
 • tuojat voivat vaatia tullietuuskohtelua, joka perustuu niiden omiin tietoihin tuotujen tuotteiden alkuperästä – se voi perustua tuojan hallussa olevien tuotteen viejän tai valmistajan toimittamiin todistusasiakirjoihin tai asiakirjoihin.Lisäselvityksiä EU:nja Japanin talouskumppanuussopimuksessa tuojan tietämyksistä
 • koska tuoja tekee väitteen omien tietojensa perusteella, alkuperävakuutusta ei käytetä eikä viejää tai tuottajaa tarvitse tunnistaa eikä toteuttaa toimia, jotka liittyvät tavaroiden etuuskohteluun oikeuttavaan alkuperään viejäosapuolessa.
 • maahantuojan tietoja käyttävää maahantuojaa ei tarvitse rekisteröidä REX-tietokantaan.

Alkuperän tarkastaminen

Tulliviranomaiset voivat tarkistaa, onko tuotu tuote todella alkuperätuote tai täyttääkö se muut alkuperävaatimukset. Todentaminen perustuu

 • tuojana toimivien ja vievien osapuolten tulliviranomaisten välinen hallinnollinen yhteistyö
 • paikallisen tullin suorittamat tarkastukset – tuojaosapuolen käyntejä viejään ei sallita
 • tuojaosapuolen viranomaiset määrittävät alkuperän ja ilmoittavat tuovan osapuolen viranomaisille tuloksista.

Tuotevaatimukset

Teknisiin määräyksiin sisältyvät tekniset määräykset, standardit ja vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt. Näissä säännöissä määritellään erityiset tekniset ominaisuudet, jotka tuotteella on oltava, kuten suunnittelu, merkinnät, pakkaus, toimivuus tai suorituskyky, ja ne ovat tärkeitä, koska niillä varmistetaan, että saavutetaan tärkeät yleisen politiikan tavoitteet, kuten ihmisten terveyden suojelu tai ympäristöturvallisuus.

Nämä vaatimukset voivat liittyä esimerkiksi seuraaviin seikkoihin:

 • Tekniset säännöt ja vaatimukset
 • Terveyttä ja turvallisuutta koskevat säännöt ja vaatimukset, terveys- ja kasvinsuojelutoimet
 • Tuotuihin tavaroihin sovellettavat ympäristöasetukset.

Näitä sääntöjä on noudatettava, jotta tuotteet voidaan arvioida sen selvittämiseksi, ovatko ne tarvittavien teknisten standardien mukaisia.

Saat tietoa tuotteistasi sovellettavista säännöistä ja vaatimuksista Oma Trade Assistant -sivustolla ja anna tuotenimi tai -koodi.

Ihmisten, eläinten ja kasvien terveyttä koskevat vaatimukset

Terveys- ja kasvinsuojelutoimet ( esim. lait, asetukset, standardit) ovat toimenpiteitä ihmisten, eläinten ja kasvien suojelemiseksi taudeilta, tuholaisilta tai vierasaineilta.

Niillä varmistetaan, että markkinoille saatetut elintarvikkeet, myös tuonti EU:n ulkopuolelta, ovat turvallisia kuluttajille.

Lisätietoa EU:n ja Japanin välisistä terveys- ja kasvinsuojelutoimista on täällä.

Japanissa sovelletaan EU:n tavoin maailman tiukimpiin lukeutuvia elintarviketurvallisuusnormeja. Japanissa esimerkiksi kasvuhormonien käyttö naudanlihatuotannossa on kielletty, ja muuntogeenisten organismien käyttöä säätelevillä määräyksillä on suuri merkitys japanilaisille kuluttajille.

Kaikkien Japanista tuotavien tuotteiden on oltava EU:n normien mukaisia. Tähän sisältyy EU:n asettama hormonilla käsiteltyä naudanlihaa koskeva kielto ja antibioottien käyttöä koskevat EU:n säännöt.

Lisäksi kaiken Japanista eu:hun tuotavien eläintuotteiden mukana on oltava eläinlääkärintodistus.

Ainoastaan Japanin toimivaltainen viranomainen, jonka komissio on virallisesti tunnustanut voivan todistaa EU:n tuontivaatimusten täyttymisen, voi antaa tällaisen todistuksen.

Kauppasopimus auttaa varmistamaan, että tuotteitanne ei estetä tulemasta Japanin markkinoille perusteettomien terveys- ja kasvinsuojelutoimien kaupan esteiden vuoksi, ja se auttaa virtaviivaistamaan ja nopeuttamaan Japaniin suuntautuvan elintarvikeviennin hyväksymismenettelyjä.

Jos tuot Japanista eu:hun, lisätietoa terveys- ja kasvinsuojeluvaatimuksista on täällä.

 

Löydät tuotettasi koskevat erityissäännöt ja -vaatimukset Oma kauppa-avustaja.

Kaupan tekniset esteet

Vaikka tekniset säännöt ovat tärkeitä, ne voivat toisinaan muodostaa esteen kansainväliselle kaupalle ja siten aiheuttaa huomattavia rasitteita teille viejänä.

 • jos katsot olevansi kaupan este, joka hidastaa yritystäsi tai estää sinua harjoittamasta vientiä, voit kertoa asiasta.

 • ilmoita, mikä on Japaniin suuntautuvan viennin lopettaminen verkkolomakkeella, ja EU analysoi tilannettasi ja ryhtyy asianmukaisiin toimiin

Ota yhteyttä

Tulliselvitysasiakirjat ja -menettelyt

Tulliselvitykseen sisältyy tyypillisesti tarkastuksia, jotka koskevat

 • maksettavat tullit

 • tavaroiden oikea kuvaus, alkuperä ja arvo

 • turvatoimet (salakuljetus, huumausaineet, savukkeet, aseet, väärennetyt tuotteet, terrorismin torjunta)

 • erityislainsäädännön, kuten ympäristölainsäädännön, terveysvaatimusten, eläinlääkintä-, kasvinsuojelu- ja laatumääräysten noudattaminen

EU:n ja Japanin sopimuksella tehostetaan tullimenettelyjä kaupan helpottamiseksi ja yrityksille aiheutuvien kustannusten vähentämiseksi.

Asiakirjat

Voit tarkastella yksityiskohtaisia vaiheittaisia oppaita, joissa kuvataan erityyppisiä asiakirjoja, jotka on valmisteltava tuotteiden tulliselvitystä varten.

Tuotteesta riippuen tulliviranomaiset voivat vaatia kaikkia tai joitakin seuraavista seikoista:

 • Kauppalasku (löydetty erityisvaatimukset, jotka koskevat sen muotoa ja sisältöä Oma kauppa-avustaja)

 • pakkausluettelo

 • Tiettyjen tavaroidentuontitodistukset

 • Todistukset, joista käy ilmi, että tuote on pakollisten tuotemääräysten mukainen, kuten terveys- ja turvallisuusvaatimukset, merkinnät ja pakkaaminen

 • Alkuperäselvitys — alkuperäilmoitus

Varmuuden vuoksi voitte haluta hakea sitovaa tariffitietoa ja/tai sitovaa alkuperätietoa etukäteen.

 

Lisätietoja asiakirjoista, jotka sinun on esitettävä tuotteen tulliselvitystä varten, on Oma Trade Assistant -sivustolla.

Menettelyt

Kuvaus siitä, miten tuotteidenne alkuperä voidaan todistaa tullietuuskohtelun hakemiseksi, ja säännöt, jotka koskevat tulliviranomaisten suorittamaa alkuperän tarkastusta, löytyy edellä olevasta alkuperäsääntöjä koskevasta osasta.

Tietoa tuontiin ja vientiin sovellettavasta tullimenettelystä on verotuksen ja tulliliiton pääosaston verkkosivustolla.

Teollis- ja tekijänoikeudet ja maantieteelliset merkinnät

EU:n ja Japanin talouskumppanuussopimuksessa vahvistetaan teollis- ja tekijänoikeuksien suojaa eurooppalaisille yrityksille, jotka vievät innovatiivisia, taiteellisia, erillisiä ja korkealaatuisia tuotteita Japaniin. Sitoumuksia vahvistetaan, ja niihin sisältyy määräyksiä liikesalaisuuksien suojasta, tavaramerkeistä, tekijänoikeussuojasta, patenteista, lääkkeiden lakisääteistä testausta koskevista yhteisistä vähimmäissäännöistä ja siviilioikeudellisista täytäntöönpanosäännöksistä.

Sopimuksessa tunnustetaan erityisasema ja tarjotaan Japanin markkinoilla suojaa yli 200 eurooppalaiselle maataloustuotteelle, jotka ovat peräisin tietystä eurooppalaisesta maantieteellisestä alkuperästä eli maantieteellisistä merkinnöistä. Kahdenvälisesti sovittujen maatalous-, elintarvike- ja juoma-alan maantieteellisten merkintöjen omistajat saavat suojaa väärentämiseltä.

Palvelut

Sopimus helpottaa EU:n ja Japanin yritysten palvelujen tarjoamista ja lisää yritysten työntekijöiden liikkuvuutta paikan päällä.

Talouskumppanuussopimuksessa on useita määräyksiä, joita sovelletaan horisontaalisesti kaikkeen palvelukauppaan, kuten määräys, jolla vahvistetaan osapuolten sääntelyoikeus. Viranomaisilla on edelleen oikeus pitää julkiset palvelut julkisina, eivätkä ne pakota hallituksia yksityistämään tai purkamaan julkisia palveluja esimerkiksi terveydenhuollon, koulutuksen ja vesihuollon aloilla.

Erityisistä sitoumuksista sovittiin muun muassa seuraavilla aloilla:

 • posti- ja kuriiripalvelut
 • televiestintä
 • meriliikennepalvelut
 • rahoituspalvelut

Pätevän henkilöstön liikkuvuus (muoto IV)

Yleisiä tietoja viisumeista
Japanissa toimivien sopimusperusteisten palveluntarjoajien ja itsenäisten ammatinharjoittajien liiketoiminnan rajoitukset

Joidenkin palvelujen osalta liiketoiminnan laajuutta rajoitetaan sopimuksen liitteen 8-B ”Luettelo 8 lukua varten” lisäyksessä IV ”Sopimussuhteessa olevien palveluntarjoajien ja itsenäisten ammatinharjoittajien liiketoiminnan rajoitukset Japanissa ” esitetyllä tavalla.

Henkilöstöhallinto

Japanissa on monia lakeja, jotka koskevat työvoimaa ja työntekijöiden suojelua.Näitä työlakeja sovelletaan periaatteessa kaikkiin työsuhteisiin Japanissa riippumatta siitä, onko työnantaja japanilainen vai ulkomainen tai onko yritys ulkomainen tai perustettu Japanissa.Näitä lakeja koskevaa asetusta sovelletaan Japanissa myös ulkomaisiin työntekijöihin, kunhan ulkomaiset työntekijät täyttävät näiden lakien mukaisen työntekijöiden määritelmän.

Yleistietoa Japanin työoikeusjärjestelmästä, joka liittyy henkilöstöhallintoon, on saatavilla seuraavissa otsikoissa mainituilta verkkosivustoilta.

Yleistietoa henkilöstöhallinnosta
Säännöt, jotka on jätettävä soveltamatta ulkomaisen työn tapauksessa
Tietoa tärkeimmistä laboratorioasetuksista
 • Lue laki, jossa vahvistetaan työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden perusnormit työpaikalla: Laki työturvallisuudesta ja terveydestä (englanti ja Japani). Englanninkielinen käännös ei kuitenkaan ole aina ajan tasalla. Ajantasaista tietoa on saatavilla Japanin tekstissä.
 • Lue laki, jossa vahvistetaan työsopimusten perusmuoto: Laki työsopimuksista (englanti ja japanilainen). Englanninkielinen käännös ei kuitenkaan ole aina ajan tasalla. Ajantasaista tietoa on saatavilla Japanin tekstissä.
 • Lue työehtojen vähimmäisvaatimukset vahvistavasta laista: Labor Standards Act (englanti ja japanilainen). Englanninkielinen käännös ei kuitenkaan ole aina ajan tasalla. Ajantasaista tietoa on saatavilla Japanin tekstissä.
 • Lue lisää Japan Institute for Labor Policy and Training -instituutin antamista muista työperäisistä laeista ja asetuksista: Japanin työlait (englanti ja Japani)

Televiestintä- ja tietotekniikkapalvelut

Japanissa:

 • Teleliiketoiminnasta annetussa laissa televiestinnäksi määritellään laajasti ”koodien, äänien tai kuvien lähettäminen, välittäminen tai vastaanotto kaapelin, radion tai minkä tahansa muun sähkömagneettisen muodon avulla”.
 • Televiestintäpalvelulla tarkoitetaan ”toisten viestinnän välittämistä televiestintälaitteiston avulla tai muulla tavoin televiestintälaitteiston tarjoamista muiden viestinnälle”, ja
 • Teleliiketoiminta määritellään tämän jälkeen ”liiketoiminnaksi, jossa palveluntarjoaja tarjoaa televiestintäpalvelua vastatakseen muiden tarpeisiin, lukuun ottamatta yleisradiotoimintaa koskevan lain mukaista lähetystoimintaa”.

Seuraavassa on esimerkkejä televiestintäalan yrityksistä (sellaisina kuin ne on mainittu japanilaisen televiestintäalan markkinoille pääsyä koskevassa käsikirjassa, joka on saatavilla vain japaniksi), jotka yleensä kuuluvat ”televiestintäalan” määritelmän piiriin ja jotka näin ollen edellyttävät ilmoitusta tai rekisteröintiä.

 • Puhelinohjauspalvelut
 • puhelinsoittojen automaattinen sijaisvastaanotto jne. (palvelu, jossa palveluntarjoaja vastaanottaa puheluja, fakseja jne. ja joka on osoitettu käyttäjille palveluntarjoajan televiestintäjärjestelmässä (esim. palvelimessa) ja välittää sitten näiden puhelujen tai faksien sisällön käyttäjille ilman olennaisia muutoksia mutta muotoa tai tallennustapaa muuttaen)
 • sisällön välitys
 • sähköpostiuutiskirjeiden välittäminen
 • kiinteistönhoitoyhtiöiden kondominiumien tai toimistotilojen asukkaille tarjoamat internetpalvelut
 • Vuokrauspalvelimet ja hosting-palvelut (palvelinten osien lainauspalvelut ja palvelintoiminnot)
 • viestien välitys käyttäjien välillä, mukaan lukien palvelun osana toimitettavat viestit
 • suljetut keskustelutilaisuudet (verkkosivustolle perustetutchat-huoneet, jotka ovat yhdistäneet sivustolle käyneet käyttäjät määrittelemättömiin henkilöihin ja välittäneet heidän välisiä suljettuja keskustelujaan)
 • sähköiset päiväyssivustot
 • televiestintäpalvelut yhdessä vuokralaitteiden kanssa, kuten matkapuhelimet ja WiFi-reitittimet
 • Virtuaaliset matkaviestinverkko-operaattorit (MVNO)
 • Kiinteän virtuaalisen verkon operaattorit (FVNO)
 • kanavalainaus (palvelu, jossa telelinjalaitteiston asentaja jakaa taajuuskaistan ja lainaa osan siitä muille yrityksille)
 • laskutus (palvelu, jossa hallinnoijat ostavat televiestintäpalveluja teleoperaattoreilta määräalennuksella ja myyvät ne edelleen käyttäjille alennuksella)
 • sähköpostipalvelut, joissa käytetään Japanin ulkopuolisia palvelimia
 • sidosyritysten välinen verkonhallinta
 • tervehdyskorttien hallinnointi verkkosivustoilla
 • sähköisten valtakirjojen välityspalvelut
 • verkkotunnusten kriisinratkaisupalvelut (palvelu, jossa palveluntarjoaja yksilöi IP-osoitteen, joka vastaa verkkotunnusta, josta on tehty tiedustelu)
 • Lisätietoja, mukaan lukien perustelut sille, miksi näitä esimerkkiyrityksiä pidettäisiin ”telepalveluina” ja edellyttävät ilmoittamista tai rekisteröintiä, on saatavilla edellä mainitussa käsikirjassa.]
Japanin markkinoille pääsy
 • Sisä- ja viestintäministeriö: Japanin televiestintäalan markkinoille pääsyä koskeva käsikirja, kesäkuu 2016 (englanti). Englanninkielinen versio ei välttämättä ole ajan tasalla. Lisäksi täydentävää aineistoa (mukaan lukien esimerkiksi esimerkit siitä, sovelletaanko ilmoitusvaatimusta tiettyihin yrityksiin) on saatavilla ainoastaan japaninkielisenä toisintona, joka on päivätty toukokuussa 2019, sekä sen täydennysosa, joka on päivätty lokakuussa 2019.
 • Seuraavat käsikirjat ja ohjeet ovat saatavilla täällä:
  • Yleisradiotoiminnan markkinoille pääsyä koskeva käsikirja (englanti);
  • Televiestintäalan toimijoiden verkkojen rakentamista koskeva käsikirja (englanti); ja
  • Julkisten yksiköiden omistamien puolalaisten, Ducts-, Conduits- ja vastaavien tilojen käyttöä koskevat ohjeet (englanti).
Tietotekniikka-alan ulkomaisiin investointeihin sovellettavien asetusten tiukentaminen
 • METI: Ulkomaisten suorien sijoitusten jne. ennakkoilmoitusta edellyttävien liiketoimintojen lisääminen (englanti) – tietotekniikkaan liittyvät yritykset on lisätty niihin tuotannonaloihin, joihin sovelletaan sisäänpäin tehtäviä suoria sijoituksia koskevaa ennakkoilmoitusvaatimusta.Tähän tarkistukseen liittyvät julkiset ilmoitukset ovat seuraavat:
  • (A) Julkinen ilmoitus osittaisista tarkistuksista vuonna 2014 annettuun julkiseen ilmoitukseen nro 1 (Japani), jonka mukaan valtiovarainministeri ja elinkeinoasioista vastaava toimivaltainen ministeri määrittivät liiketoimintatyypit muun muassa asetuksen 3 §:n 4 momentin mukaisesti (kabinettiviraston julkinen ilmoitus nro 1, valtiovarainministeriö, sisäasiain- ja viestintäministeriö, valtiovarainministeri, opetus-, kulttuuri-, tiede- ja teknologiaministeriö, Ministry of the Ministry of Economy, Culture, Health and Technology, Ministry of the Ministry of the Economy, Culture, Health and Technology, Ministry of the Ministry of the Economic Affairs, Health and Ministry of the Ministry of the Ministry of Justice, Health and Ministry of the Ministry of the Ministry of Ministry of Justice, Health and Technology, Ministry of the Ministry of the Ministry of Agriculture and Communications, Ministry of the Ministry of Justice, the Ministry of Justice and the Ministry of Justice and Agriculture and Fisheries, Ministry of the Ministry of Justice, Health and and Fisheries, Ministry of the Ministry of Justice, Health and Department of the Ministry of the Ministry of Justice, the Ministry of the Ministry of Agriculture and Agriculture and Communications, Ministry of Ministry of Justice, the Ministry of Agriculture and Communications, Ministry of Ministry of Ministry of Agriculture and Agriculture and Communications, Ministry of Ministry of Ministry of Ministry of Justice, the Ministry of Ministry of Agriculture and Department of the Ministry of Ministry of Ministry of Agriculture, and Ministry of Ministry of Ministry of Ministry of Agriculture and and Ministry of the Ministry of Ministry of Ministry of Ministry of Agriculture and Department, and Ministry of Ministry of Ministry of Ministry of Agriculture and and Department, and Ministry of the Ministry of Ministry of Ministry of Ministry of Agriculture capacity, and Department of Ministry of Ministry of Ministry of Ministry of Ministry of Trade, ja Department of the Ministry of Ministry of Ministry of Ministry of Economic, and Department of Ministry of Agriculture, and Ministry of Ministry of Ministry of the Ministry of Ministry of Ministry of Ministry of Ministry of the Department of the Ministry of Ministry of Ministry of Ministry of Agriculture, and Ministry of the Ministry of the Ministry of Ministry of Ministry of the Department of the Ministry of Agriculture, Ministry of Ministry of Economic Affairs, Ministry of the Ministry of the Ministry of the Ministry of Agriculture, Ministry of Ministry of Ministry of Agriculture, Ministry of Agriculture, Ministry of Ministry of Ministry of Agriculture, Ministry of Ministry of Agriculture, Ministry of Ministry of Ministry of Agriculture, Ministry of Agriculture, Ministry of Ministry of Department of Ministry of ja
  • b) Vuoden 2017 ympäristöilmoituksen nro 3 osittainen tarkistaminen (Japani), jonka mukaan valtiovarainministeri ja elinkeinoasioista vastaava toimivaltainen ministeri määrittivät liiketoimintatyypit esim. asetuksen 3 §:n 1 momentin ja 4 §:n 3 momentin mukaisesti (kabinettiviraston, valtiovarainministeriön, sisäasiainministeriön, sisäasiainministeriön ja elinkeinoministeriön, valtiovarainministeriön, matkailuministeriön, matkailuministeriön, matkailuministeriön, matkailuministeriön, matkailuministeriön, matkailuministeriön, matkailuministeriön, matkailuministeriön, matkailuministeriön, matkailuministeriön, matkailuministeriön, matkailuministeriön, matkailuministeriön, matkailuministeriön, matkailuministeriön, matkailuministeriön, elinkeinoministeriön, matkailuministeriön, matkailuministeriön, matkailuministeriön, matkailuministeriön, matkailuministeriön, matkailuministeriön, matkailuministeriön, matkailuministeriön, matkailuministeriön, matkailuministeriön, matkailuministeriön, matkailu- ja matkailuministeriön, opetus-, kulttuuri-, urheilu- ja tiedeministeriön, ministerin, valtiovarainministeriön, talous- ja elinkeinoministeriön, valtiovarainministeriön, matkailu- ja matkailuministeriön sekä valtiovarainministeriön, matkailu- ja matkailuministeriön, valtiovarainministeriön, valtiovarainministeriön, sisäasiain- ja viestintäministeriön, valtiovarainministeriön, sisäasiain- ja viestintäministeriön, valtiovarainministeriön, valtiovarainministeriön, sisäasiain- ja viestintäministeriön, valtiovarain- ja elinkeinoministeriön, valtiovarainministeriön, matkailu- ja matkailuministeriön, valtiovarainministeriön, talous- ja elinkeinoministeriön, valtiovarain- ja elinkeinoministeriön, valtiovarain- ja elinkeinoministeriön, talous- ja elinkeinoministeriön, valtiovarainministeriön, talous- ja matkailuministeriön, valtiovarainministeriön, valtiovarainministeriön, sisäasiain- ja viestintäministeriön, valtiovarain- ja elinkeinoministeriön, valtiovarain- ja elinkeinoministeriön, valtiovarainministeriön, matkailu- ja matkailuministeriön, valtiovarainministeriön, elinkeinoministeriön, valtiovarainministeriön, matkailu- ja matkailuministeriön, valtiovarainministeriön, elinkeinoministeriön, valtiovarainministeriön, matkailu- ja matkailuministeriön, valtiovarainministeriön, matkailu- ja elintarvikeministeriön, valtiovarainministeriön, valtiovarainministeriön, valtiovarainministeriön ja Department of Fisheriesin, Ministry of the Ministry of the Ministry of the, and the Ministry of the Ministry of the Ministry of the tourism, the Ministry of the Ministry of the Ministry of the tourism, the Ministry of the Ministry of the tourism, and the Ministry of the Ministry of Tourism capacity, the Ministry of the Ministry of the Ministry of the tourism, Ministry of the Ministry of Agriculture, Ministry of Finance and Affairs and Ministry of Ministry of Tourism, Ministry of Ministry of Finance and Affairs and Ministry of Tourism, ja Ministry of Ministry of Ministry of Tourism capacity, the Ministry of Ministry of Tourism, and Ministry of the Ministry of the Ministry of

Julkiset hankinnat

Japanin ja EU:n kansalliset, alueelliset ja kunnalliset hallitukset ostavat joka vuosi miljardien eurojen arvosta tavaroita ja palveluja yksityisiltä yrityksiltä. Ne avaavat julkisia tarjouskilpailuja, joihin yritykset jättävät tarjouksiaan.

Talouskumppanuussopimuksella laajennetaan pääsyä julkisiin hankintasopimuksiin ja avataan uusia markkinoita kummankin osapuolen yrityksille.

EU ja Japani ovat sopineet säännöistä, joiden mukaan

 • kielletään toisen osapuolen epäoikeudenmukainen syrjintä tarjoajia kohtaan

 • julkisia hankintoja koskevien tarjouskilpailujen avoimuuden maksimointi sen varmistamiseksi, että yritykset ovat tietoisia molempien osapuolten tarjoamista mahdollisuuksista

 • maksimoida EU:n yritysten mahdollisuudet osallistua julkisiin tarjouskilpailuihin Japanissa kaikilla hallinnon tasoilla – kansallisella, alueellisella ja kunnallisella tasolla

EU:n yrityksillä on paremmat mahdollisuudet saada Japanissa tarjouskilpailuja muun muassa seuraavilla aloilla:

 • rautatiet

 • sairaalat

 • akateemiset laitokset

 • sähkönjakelu

Lisätietoja

Investointi

Sopimuksella edistetään investointeja EU:n ja Japanin välillä ja vahvistetaan kummankin osapuolen oikeus säännellä oikeudellisesti hyväksyttäviä poliittisia tavoitteita, joista on sovittu luettelossa, joka ei ole tyhjentävä. Kahdenvälisiä neuvotteluja käydään parhaillaan mahdollisen investointisuojaa koskevan sopimuksen tekemiseksi.

Rajatylittävää palvelukauppaa ja sijoitusten vapauttamista koskevia säännöksiä koskevat tiedot

Rajatylittävän palvelukaupan ja investointien vapauttamisen osalta EU:n ja Japanin talouskumppanuussopimus on hyväksynyt negatiivisen listan järjestelmän, jossa luetellaan nykyiset ja tulevat vaatimustenvastaiset toimenpiteet, jotka on varattava, samalla kun vapautetaan periaatteessa kaikki rajatylittävä palvelukauppa ja investointialueet.

Rajatylittävää palvelukauppaa koskevien sitoumusten osalta ks. sopimuksen 8 luvun C jakso.

Sijoitusten vapauttamista käsitellään sopimuksen 8 luvun B jaksossa.

Euroopan unionin ja Japanin voimassa olevia toimenpiteitä koskevien varaumien osalta ks. sopimuksen liitteen 8-B liitteessä I oleva Euroopan unionin ja Japanin luettelo, joka on saatavilla seuraavassa osoitteessa:

Euroopan unionin ja Japanin tulevia toimenpiteitä koskevien varaumien osalta ks. liitteen 8-B liitteessä II oleva Euroopan unionin ja Japanin luettelo, joka on saatavilla seuraavassa osoitteessa:

Sopimuksessa määrätään 8 luvun D jaksossa tietyistä luonnollisten henkilöiden maahantuloa ja tilapäistä oleskelua koskevista sitoumuksista.

Liitteessä 8-B olevassa Euroopan unionin ja Japanin aikataulussa määrätään tietyistä varaumista ja lisämääräyksistä, jotka koskevat sijoittautumistarkoituksessa matkustavia liikematkalaisia, sisäisen siirron saaneita työntekijöitä, sijoittajia ja lyhytaikaisia liikematkalaisia.Liitteen 8-B liite III on saatavilla seuraavista linkeistä:

Tietyistä sopimusperusteisia palveluntarjoajia ja itsenäisiä ammatinharjoittajia koskevista varauksista, rajoituksista ja lisämääräyksistä määrätään Euroopan unionin ja Japanin luettelossa liitteen 8-B liitteessä IV. Liitteen 8-B liite IV on saatavilla seuraavista linkeistä:

Liitteessä 8-C esitetään yhteisymmärrys luonnollisten henkilöiden liikkuvuudesta liiketoimintaa varten, mukaan lukien määräykset toimenpiteistä, jotka Euroopan unionin ja/tai Japanin on toteutettava tai joita se aikoo toteuttaa helpottaakseen ja nopeuttaakseen menettelyjä, jotka liittyvät toisen osapuolen luonnollisten henkilöiden maahantuloon ja tilapäiseen oleskeluun liiketoimintaa varten.

Selvitys kaupankäyntiyritysten roolin tärkeydestä

Kauppayrityksillä on tärkeä rooli tuontitavaroiden myynnissä Japanissa.Kauppayritykset toimivat yhteyshenkilöinä ulkomaisten valmistajien ja japanilaisten ostajien (sekä ulkomaisten ostajien ja japanilaisten valmistajien) välillä.Kauppayritysten tehtäviin kuuluu muun muassa kysynnän tunnistaminen, valmistajien ja ostajien välisten neuvottelujen avustaminen sekä tuonti- ja vientimenettelyjen loppuun saattaminen.Japanilaisten ostajien tai valmistajien näkökulmasta kauppayritykset auttavat toteuttamaan liiketoimia, joihin osallistuu ulkomaisia valmistajia tai ostajia, jolloin vältetään huoli kielimuurista, ulkomaisen lainsäädännön ymmärtämisestä tai valuuttakurssien vaihteluista.EU:n yritysten näkökulmasta kauppayritykset voivat auttaa tunnistamaan kysyntää ja/tai paikallisia kumppaneita Japanissa.Kauppayritykset jakautuvat yleisiin kauppayhtiöihin, jotka käsittelevät lähes mitä tahansa, ja erikoistuneisiin yrityksiin, jotka käsittelevät vain tiettyjä tuotteita (esim. terästuotteita, elintarvikkeita jne.).

Liiketoiminnan aloittaminen Japanissa

Yleiskatsaus Japanin asetteluliiketoimintaan
Vaaditut lomakkeet

Valuutta- ja ulkomaankauppalain mukaiset rajoitukset Japaniin tehtäville suorille ulkomaisille sijoituksille

Yleiskatsaus valuutta- ja ulkomaankauppalain mukaisiin menettelyihin
 • Japanin keskuspankki antaa yleiskatsauksen valuutta- ja ulkomaankauppalaista ja Japanin ilmoitusjärjestelmästä.
 • Valuutta—ja ulkomaankauppalaki (englanti ja Japani). Englanninkielinen käännös ei kuitenkaan ole aina ajan tasalla. Ajantasaista tietoa on saatavilla Japanissa.
 • Selitys Valuutta- ja ulkomaankauppalain soveltamisala

 

Valuutta- ja ulkomaankauppalain, jäljempänä ’FEFTA’, 26 artiklan 1 kohdan mukaan ”ulkomaisella sijoittajalla” tarkoitetaan yhtä seuraavista FEFTA:n 26 artiklan 2 kohdan erissä luetelluista henkilöistä, jotka tekevät suoria sijoituksia jne., tai jotakin FEFTA:n 26 artiklan 3 kohdassa määriteltyä tiettyä hankintaa:

henkilö, joka ei asu Japanissa;

ulkomaisen lain nojalla perustettu yhteisö tai yhteisö, jolla on päätoimipaikka ulkomailla;

japanilaista yhtiötä, jossa edellä i ja/tai ii alakohdassa tarkoitettujen henkilöiden suoraan tai määrätyn yhtiön välityksellä välillisesti omistamien äänioikeuksien summa on vähintään 50 prosenttia äänioikeuksien kokonaismäärästä; tai

japanilainen yhteisö, jossa i alakohdassa tarkoitetut henkilöt muodostavat enemmistön yhtiön kaikista virkamiehistä tai enemmistön virkamiehistä, joilla on edustusvalta.

Alat, joilla edellytetään ennakkoilmoituksia

aterioita ja virvokkeita. Vuoden 2014 julkisen ilmoituksen nro 1 (Japani) osittaisista tarkistuksista annettu julkinen ilmoitus, jonka nojalla valtiovarainministeri ja elinkeinoasioista vastaava toimivaltainen ministeri määrittelevät liiketoimintatyypit esim. asetuksen 3 §:n 4 momentin nojalla ( hallituksen kanslian, valtiovarainministeriön, sisäasiain- ja viestintäministeriön, valtiovarainministerin, opetus-, kulttuuri-, tiede- ja matkailuministeriön, elinkeinoministeriön, elinkeinoministeriön, valtiovarainministeriön, elinkeinoministeriön, elinkeinoministeriön, elinkeinoministeriön, elinkeinoministeriön, valtiovarainministeriön, valtiovarainministerin, opetus-, kulttuuri-, urheilu-, tiede- ja matkailuministeriön, maa- ja metsätalousministeriön, valtiovarainministeriön, valtiovarainministerin, opetus-, kulttuuri-, urheilu-, tiede- ja matkailuministeriön, valtiovarainministeriön, elinkeino- ja elinkeinoministeriön, valtiovarainministeriön, valtiovarainministerin, opetus-, kulttuuri-, urheilu-, tiede- ja maatalousministeriön, valtiovarainministeriön, valtiovarainministeriön, maa- ja teollisuusministeriön, valtiovarainministeriön, opetus- ja teollisuusministeriön, valtiovarainministeriön, matkailu- ja matkailuministeriön, valtiovarainministeriön, opetus- ja kulttuuriministeriön, tiede- ja teollisuusministeriön, valtiovarainministeriön, matkailu- ja matkailuministeriön, valtiovarainministeriön, matkailu- ja matkailuministeriön, valtiovarain-, kulttuuri- ja matkailuministeriön, valtiovarainministeriön, opetus- ja matkailuministeriön, valtiovarain-, kulttuuri- ja matkailuministeriön, valtiovarain-, kulttuuri- ja matkailuministeriön, valtiovarain-, kulttuuri- ja matkailuministeriön, valtiovarain-, kulttuuri-, opetus- ja teollisuusministeriön, valtiovarain-, kulttuuri- ja matkailuministeriön, valtiovarain-, kulttuuri- ja matkailuministeriön, valtiovarain- ja matkailuministeriön, valtiovarainministeriön, opetus- ja matkailuministeriön, valtiovarainministeriön, elinkeinoministeriön, valtiovarainministeriön, koulutus-, urheilu-, tiede- ja matkailuministeriön, valtiovarainministeriön, valtiovarainministeriön, opetus-, urheilun, tiede- ja Mépartementin, Ministry of Ministry of the Ministry of the Ministry of Ministry of Ministry of Ministry of the Ministry of the Ministry of Ministry of Ministry of Ministry of Ministry of Ministry of Ministry of the Ministry of Ministry of the Ministry of the Ministry of Ministry of State, tourism of Ministry of the Ministry of the Ministry of State of the Ministry of the Ministry of State of the Ministry of State of State of State of

b) Vuonna 2017 julkaistu julkinen ilmoitus osittaisista tarkistuksista (Japani), jonka nojalla valtiovarainministeri ja elinkeinoasioista vastaava toimivaltainen ministeri määrittävät suorista sijoituksista annetun määräyksen 3 §:n 1 momentin ja 4 §:n 3 momentin nojalla muun muassa valtionhallinnon, valtiovarainministeriön, sisä- ja viestintäministeriön, valtiovarainministerin, opetus-, kulttuuri-, urheilu-, tiede- ja teknologiaministeriön, terveys- ja elinkeinoministeriön sekä maa- ja metsätalousministeriön.

Ilmoituslomakkeet

Käytettävä lomake riippuu sijoituskeinoista.

Hallituksen kannustimet ulkomaisten suorien sijoitusten edistämiseksi Japaniin

Tutkimus- ja tarkastuslaitokset; kuuleminen

Office of Invest Japan
 • Kullakin asianomaisilla ministeriöillä ja virastoilla on Invest Japan Office (englanti), joka vastaa seuraaviin mahdollisten sijoittajien toimiin:
 • investointia ja investointimahdollisuuksien hakemista koskevat tietopyynnöt; ja
 • valitukset, jotka koskevat kehittyneen ilmoitusjärjestelmän (ns. toimikieltoilmoitusjärjestelmä) käsittelyä ja investointeja.
 • JETRO toimittaa englanninkieliset lomakkeet, joilla voi ottaa yhteyttä Invest Japan -virastoon kussakin asianomaisessa ministeriössä/virastossa: Invest JAPAN Offices: Yhteystiedot (englanti)
 • JETRO tarjoaa keskitetyn asiointipisteen ulkomaisia sijoittajia varten, jotka aikovat perustaa liiketoimintansa Japaniin tai laajentaa sitä: Invest Japan Business Support Center (IBSC) (englanti)
Invest Japan Hotline
 • JETROn tukikeskus ulkomaisille yrityksille ja ulkomaisrahoitteisille yrityksille, jotka aikovat investoida Japaniin. Palvelut ovat saatavilla muilla kielillä kuin japanin kielellä: Invest Japan Hotline (englanti)
Muita hyödyllisiä linkkejä

Pk-yritykset ja EU-Japani

EU:n ja Japanin sopimus sisältää pieniä ja keskisuuria yrityksiä (pk-yrityksiä) koskevan luvun, jossa täsmennetään, että osapuolten on annettava tietoja pääsystä toistensa markkinoille.

EU:n verkkosivusto, jolla tuetaan Japaniin vientiä harjoittavia EU:n pk-yrityksiä

Japanin verkkosivusto, jolla tuetaan Japaniin vientiä harjoittavia EU:n pk-yrityksiä

Tällä eurooppalaisille pk-yrityksille omistetulla verkkosivustolla on linkkejä viranomaisille tietyistä kauppaan liittyvistä kysymyksistä ja tietokanta, josta voi tehdä hakuja tullinimikkeiden perusteella, jotta Japanin markkinoille pääsyä koskevat tiedot löytyvät.

Linkit ja yhteystiedot

Kauppapolitiikan pääosaston verkkosivusto

EU:n ja Japanin välisen teollisen yhteistyön keskus

Euroopan unionin Japanin-edustusto

Sovittu teksti

Jaa tämä sivu:

Linkit