EU:n ja Japanin talouskumppanuussopimus

EU:n ja Japanin talouskumppanuussopimus tuli voimaan 1. helmikuuta 2019. EU:n yritykset vievät Japaniin jo vuosittain yli 58 miljardia euroa tavaroita ja 28 miljardia euroa palveluja. EU:n ja Japanin talouskumppanuussopimus vähentää kaupan esteitä, joita eurooppalaiset yritykset kohtaavat Japaniin suuntautuvassa viennissä, ja auttaa niitä kilpailemaan paremmin näillä markkinoilla.

Sopimus lyhyesti

EU:n ja Japanin talouskumppanuussopimus tuli voimaan 1. helmikuuta 2019.

Mitä hyötyä yrityksellesi on?

Japanin kanssa tehty kauppasopimus

 • poistaa tullit ja muut kaupan esteet ja helpottaa molempien osapuolten yritysten tuontia ja vientiä
 • varmistaa palvelumarkkinoiden, erityisesti rahoituspalvelujen, televiestinnän ja liikenteen, avoimuuden.
 • taataan julkisten hankintojen markkinoilla toimivien EU:n yritysten syrjimätön kohtelu
 • parantaa teollis- ja tekijänoikeuksien suojaa Japanissa sekä laadukkaiden eurooppalaisten maataloustuotteiden, niin sanottujen maantieteellisten merkintöjen, suojaa
 • säästää molempien osapuolten yrityksiä huomattavasti rahaa ja aikaa, kun tavarakaupalla käydään kauppaa kahdenvälisesti
 • lisätään tukea pienille yrityksille, joihin kaupan esteet vaikuttavat suhteettomasti

 

Japani on jo EU:n neljänneksi suurin maataloustuotteiden vientimarkkina-alue. Markkinoille pääsyä parannetaan monien eurooppalaisten tuotteiden osalta, erityisesti

Lue Japanin kanssa tehdyn kauppasopimuksen koko teksti.

Tariffit

Sopimuksella poistetaan valtaosa eurooppalaisten ja japanilaisten yritysten maksamista tulleista.

Sopimuksen tultua voimaan poistettiin 99 prosenttia EU:n tullinimikkeistä ja 97 prosenttia Japanin tullinimikkeistä. Koska tulleja ei ole vielä poistettu, sovittiin tariffikiintiöistä tai tullinalennuksista.

Tuotteen tariffien tarkastamiseksi on tunnettava harmonoidun järjestelmän (HS) vuoden 2017 HS-nimikkeeseen perustuva tuotekoodi sekä eurooppalaisten että japanilaisten koodien osalta.


Tuotekoodi löydät käyttämällä My Trade Assistant -sivustoa.

Voit myös tarkistaa Japanin tuontitilastokoodin.

Sopimus avaa Japanin markkinat esimerkiksi EU:n maataloustuotteiden viennille.

 • monien juustojen, kuten Goudan ja Cheddarin, tullit poistetaan ajan mittaan.
 • tuorejuustoille ( kuten Mozzarella ja Feta) vahvistetaan tulliton kiintiö.
 • viinin vientitullit poistuivat voimaan tullessaan
 • naudanlihan osalta EU:n viejät hyötyvät alennetusta tullista
 • sianlihan osalta Japaniin vietävän tuoreen lihan tullit ovat edelleen alhaiset, ja sopimuksella poistettiin kokonaan jalostetusta lihasta kannettavat tullit.

Tullien poistamista koskevat aikataulut

Useimpien tuotteiden tullit poistetaan joko välittömästi sopimuksen tullessa voimaan tai asteittain tullien purkamisaikataulun jälkeen.

Tullien poistamisen tai alentamisen lähtökohtana on ”perustaso”, ja tätä perustullia alennetaan. Tuotteen tullitariffikoodin avulla löydät tuotteen perustulliin sovellettavan alennuksen.

Tuonti Japanista
Vienti Japaniin

Tariffikiintiöt (tariffikiintiöt)

Tariffikiintiöitä sovelletaan myös tiettyihin tuotteisiin. Nämä ovat erityisiä tavaramääriä, joihin voidaan soveltaa tullietuuskohtelua tietyssä ajassa.

 • Japanissa on 25 maatalouselintarviketta, joihin sovelletaan tariffikiintiöitä
 • Japanin tariffikiintiöt
 • Japanin maa-, metsätalous- ja kalastusministeriö (MAFF) antaa tietoja tariffikiintiön soveltamisesta ja jakamisesta kunkin tullinimikkeen, kuten sokerin, vehnätuotteiden, maitotuotteiden ja muiden elintarvikkeiden (mukaan lukien makeiset ja tietyt suklaatuotteet) osalta EU:n ja Japanin talouskumppanuussopimuksen (Japani) mukaisesti.

Maitotuotteiden tariffikiintiöt jaetaan ja maksut peritään Maatalous- ja karjateollisuuden yhteistyöjärjestö (ALIC).

Nimettyjen maitotuotteiden (esim. voin ja heran) tuontiin tariffikiintiön puitteissa sovelletaan valtion kauppajärjestelmää.

EU:n ja Japanin teollisen yhteistyön keskuksen (EU Business in Japan) tietosivut

Joihinkin merialan tuotteisiin sovelletaan tuontikiintiöitä, ja tuojien on sovellettava niitä.

Lisätietoja tariffikiintiön soveltamisesta ja jakamisesta Japanissa.

Japanin oikeusministeriön toimittama Japanin lainsäädännön käännöstietokanta.

Suojatoimenpiteet

EU:n ja Japanin kauppasopimuksessa määrätään myös kahdenvälisistä suojatoimenpiteistä. Suojatoimen (eli tuotteen tuonnin väliaikaisen rajoittamisen) tavoitteena on suojella tiettyä kotimaista tuotannonalaa sellaisen tuotteen tuonnin lisääntymiseltä, joka aiheuttaa tai uhkaa aiheuttaa vakavaa vahinkoa tuotannonalalle. Sopimuksessa käytetään maatalouden suojatoimenpiteitä tiettyjen tuotteiden suojelemiseksi tällaisella tuonnin äkilliseltä kasvulta.

EU:n tuotteet, joihin näitä toimenpiteitä sovelletaan, ovat

 • naudanliha ja sianliha (myös jalostettu sianliha)
 • heraproteiinitiiviste (WPC), herajauhe
 • tuoreet appelsiinit
 • kilpahevoset

Tutustu maatalouden suojatoimenpiteiden luetteloon.

 

Kauppa- assistenttini antaa teille yksityiskohtaisia tietoja tariffeista sekä tuotteisiin ja markkinoihin sovellettavista toimenpiteistä ja esittelee asianomaisten tullinimikkeiden tullien poistamisaikataulut.

 

Alkuperäsäännöt

Etuuskohtelunsaamiseksi tuotteen on täytettävä sopimuksen alkuperäsäännöt. Tutustu vuorovaikutteiseen alkuperäsääntöjenitsearviointityökaluun (ROSA) ( Oma Trade Assistant)sen arvioimiseksi, täyttääkö tuote alkuperäsäännöt, ja selvitä, miten oikeat asiakirjat laaditaan.

Yleistä tietoa alkuperäsäännöistä ja alkuperämenettelyistä on tässä jaksossa.

Alkuperä on kaupan kohteena olevien tavaroiden ”taloudellinen kansalaisuus”. Jos olet uusi aihe, löydät johdannon tavaraosiossa oleviin keskeisiin käsitteisiin.

Alkuperäsäännöt

Mistä löydän alkuperäsäännöt?

Alkuperäsäännöt vahvistetaan EU:n ja Japanin talouskumppanuussopimuksen alkuperäsääntöjä koskevassa 3 luvussa (EUVL L 330, 27.12.2018, s. 21).

Onko tuotteeni peräisin tai Japanista?

Jotta tuotteesi voidaan soveltaa EU:n ja Japanin talouskumppanuussopimuksen mukaiseen alhaisempaan tai nollatulliin, sen on oltava peräisin tai Japanista.

Tuote on peräisin tai Japanista, jos se on

Tuotteen on myös täytettävä kaikki muut tässä luvussa täsmennetyt sovellettavat vaatimukset (esimerkiksi riittämätön valmistus tai käsittely, muuttumattomuussääntö). Lisäksi on joitakin joustomahdollisuuksia, jotka auttavat noudattamaan tuotekohtaisia sääntöjä (esim. toleranssi tai kumulaatio).

 

Esimerkkejä tärkeimmistä tuotekohtaisten sääntöjen tyypeistä EU:n kauppasopimuksissa

 • arvonlisäyssääntö – kaikkien tuotteessa olevien ei-alkuperäainesten arvo ei saa ylittää tiettyä prosenttiosuutta tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta
 • tariffiluokituksen muutos – tuotantoprosessi johtaa tariffiluokituksen muuttumiseen ei-alkuperäainesten ja lopputuotteen välillä – esimerkiksi paperin tuotanto (harmonoidun järjestelmän 48 ryhmä) ei-alkuperämassasta (harmonoitu järjestelmä 47 ryhmä)
 • erityiset toimet – tarvitaan tietty tuotantoprosessi, esimerkiksi kuitujen kehruu langaksi – tällaisia sääntöjä käytetään pääasiassa tekstiilivaatteiden ja -kemian aloilla.

Vinkkejä tuotekohtaisten sääntöjen noudattamiseen

Sopimus tarjoaa lisäjoustoa, joka auttaa sinua noudattamaan tuotekohtaisia sääntöjä, kuten sietokykyä tai kumulaatiota.

Toleranssi (sallittu poikkeama
 • toleranssisäännön mukaan tuottaja voi käyttää ei-alkuperäaineksia, jotka on tavallisesti kielletty tuotekohtaisessa säännössä, jos niiden arvo on enintään 10 prosenttia tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta tai vapaasti aluksessa -hinnasta
 • tätä poikkeamaa ei voida käyttää minkään tuotekohtaisissa säännöissä lueteltujen ei-alkuperäainesten enimmäisarvokynnyksen ylittymiseen.
 • tämä on kuitenkin EU:n ja Japanin välisen sopimuksen erityispiirre, ja tätä poikkeamaa voidaan käyttää tapauksissa, joissa ei-alkuperäainesten paino ylittää tuotekohtaisissa säännöissä vahvistetun painokynnyksen, jos näiden ainesten arvo on enintään 10 prosenttia valmiin tuotteen noudettuna-hinnasta – yli tämän 10 prosentin arvon, kyseisten ainesten on oltava EU:n tai Japanin alkuperätuotteita.
 • harmonoidun järjestelmän 50–63 ryhmään luokiteltuihin tekstiileihin ja vaatteisiin sovelletaan erityisiä poikkeamia, jotka sisältyvät liitteessä 3-A olevien 6–8 huomautuksen tuotekohtaisten alkuperäsääntöjen alkuhuomautukseen.
Kumulaatio

EU:n ja Japanin talouskumppanuussopimuksessa määrätään kahdesta tavasta kumuloida alkuperä

 • kahdenvälinen kumulaatio – Japanin alkuperäaineksia voidaan pitää EU:n alkuperäaineksina (ja päinvastoin), kun niitä käytetään tuotteen tuotannossa
 • täysi kumulaatio – ei-alkuperäaineksiin tai Japanissa tehty valmistus tai käsittely voidaan laskea alkuperäaineksiksi, jotka auttavat noudattamaan tuotekohtaista sääntöä (eli Japanissa suoritettu käsittely voidaan katsoa vaatimukset täyttäviksi toimiksi riippumatta siitä, onko käsittely riittävä antamaan alkuperäaseman itse aineksille (ja päinvastoin)

Muut vaatimukset

Tuotteen on myös täytettävä kaikki muut alkuperäsääntöjä koskevassa luvussa täsmennetyt sovellettavat vaatimukset, kuten riittämätön valmistus tai käsittely tai muuttumattomuussääntö.

Muuttumattomuussääntö

Alkuperätuotteet on kuljetettava Japaniin (ja päinvastoin) ilman jatkojalostusta kolmannessa maassa.

Joitakin toimintoja voidaan suorittaa kolmannessa maassa, jos tuotteet pysyvät tullivalvonnassa, kuten

 • merkkien, etikettien, sinettien tai muiden asiakirjojen lisääminen tai kiinnittäminen tuojamaan erityisten kansallisten vaatimusten noudattamisen varmistamiseksi
 • tuotteiden säilyminen hyvässä kunnossa
 • varastointi
 • lähetysten jakaminen osiin

Tulliviranomaiset voivat pyytää todisteita säännön noudattamisesta, kuten

 • sopimusperusteiset kuljetusasiakirjat, kuten konossementit
 • pakkausten merkintöihin tai numeroihin perustuvat tosiseikat tai konkreettiset todisteet
 • kaikki tavaroihin itseensä liittyvät todisteet

Tullinpalautus

EU:n ja Japanin talouskumppanuussopimuksen nojalla on mahdollista saada palautusta tulleista, jotka on aiemmin maksettu ei-alkuperäaineksista, joita on käytetty etuuskohtelutullilla viedyn tuotteen tuottamiseen.

Alkuperää koskevat menettelyt

Viejien ja tuojien on noudatettava alkuperämenettelyjä. Menettelyistä määrätään sopimuksen alkuperäsääntöjä koskevan 3 luvun B jaksossa. Niissä selvennetään esimerkiksi sitä, miten tuotteen alkuperä ilmoitetaan, miten etuuskohtelua haetaan tai miten tulliviranomaiset voivat tarkastaa tuotteen alkuperän.

Tullietuuskohtelun hakeminen 

Tuojat voivat hakea tullietuuskohtelua seuraavien seikkojen perusteella:

 • viejän antama alkuperävakuutus tai
 • ”maahantuojan tietämykseen” perustuva alkuperävakuutus

Lisätietoja saa seuraavasta osoitteesta:

Alkuperävakuutus

Viejän oma ilmoitus

Viejät voivat itse todeta, että niiden tuote on peräisin tai Japanista, antamalla alkuperävakuutuksen.

Sen voi tehdä

 • rekisteröidyn viejän järjestelmään (REX) rekisteröity viejä ja samaa REX-numeroa voidaan käyttää myös joissakin muissa EU:n etuuskohtelukauppaa koskevissa sopimuksissa (esimerkiksi EU:n ja Kanadan välisessä kauppasopimuksessa).
 • kuka tahansa viejä, jos lähetyksen kokonaisarvo on enintään 6 000 euroa.

Japanissa sen voi tehdä

 • viejä, jolle on annettu Japanin yritystunnus

Mitä alkuperävakuutuksen olisi sisällettävä?

 • alkuperävakuutuksen olisi oltava mukana kauppalaskussa tai tuotteen yksilöivässä kaupallisessa asiakirjassa.
 • alkuperäilmoituksen teksti voidaan laatia millä tahansa EU:n virallisella kielellä ja japanin kielellä, ja se on liitteessä 3-D. Tuojamaa ei voi vaatia, että tuoja toimittaa käännöksen alkuperävakuutuksesta.
 • viejien on ilmoitettava alkuperävakuutuksessa käytetyt alkuperäperusteet koodilla (ks. liite 3-D).

Toimittaminen ja voimassaolo

 • alkuperävakuutus on voimassa 12 kuukautta sen antamispäivästä.
 • yleensä alkuperävakuutus koskee yhtä lähetystä, mutta se voi kattaa myös useita samanlaisten tuotteiden lähetyksiä enintään 12 kuukauden aikana. 

EU:n ja Japanin talouskumppanuussopimuksen ohjeissa alkuperävakuutuksesta useille samanlaisten tuotteiden lähetyksille annetaan lisäselvityksiä.

Tuojan tiedot
 • tuojat voivat hakea tullietuuskohtelua tuontituotteiden alkuperää koskevan oman tietämyksensä perusteella. Tuonti voi perustua tuotteen viejän tai valmistajan toimittamiin todisteasiakirjoihin tai asiakirjoihin, jotka ovat tuojan hallussa. EU:n ja Japanin talouskumppanuussopimuksen ohjeet tuojan tietämyksestä antavat lisäselvityksiä
 • koska tuoja esittää vaatimuksen omien tietojensa perusteella, alkuperävakuutusta ei käytetä eikä viejää tai tuottajaa tarvitse tunnistaa tai toteuttaa mitään tavaroiden etuuskohteluun oikeuttavaa alkuperää koskevia toimia viejäosapuolessa.
 • tuojaa, joka käyttää ”tuojan tietoja”, ei tarvitse rekisteröidä REX-tietokantaan.

Alkuperän tarkastaminen

Tulliviranomaiset voivat tarkastaa, onko tuotu tuote todellakin alkuperätuote ja täyttääkö se muut alkuperävaatimukset. Todentaminen perustuu

 • hallinnollinen yhteistyö tuoja- ja viejäosapuolten tulliviranomaisten välillä
 • paikallisten tulliviranomaisten tekemät tarkastukset – tuojaosapuolen vierailu viejään ei ole sallittua
 • tuojaosapuolen viranomaiset määrittävät alkuperän ja ilmoittavat tulokset tuojaosapuolen viranomaisille

Tuotteita koskevat vaatimukset 

Teknisiin määräyksiin sisältyvät tekniset määräykset, standardit ja vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt. Näissä säännöissä määritellään tuotteen tekniset erityisominaisuudet, kuten suunnittelu, merkinnät, pakkaukset, toimivuus tai suorituskyky, ja ne ovat tärkeitä, koska niillä varmistetaan, että saavutetaan tärkeät julkisen politiikan tavoitteet, kuten ihmisten terveyden suojelu tai ympäristön turvallisuus.

Nämä vaatimukset voivat liittyä esimerkiksi seuraaviin seikkoihin:

 • Tekniset määräykset ja vaatimukset
 • Terveys- ja turvallisuussäännöt ja -vaatimukset, terveys- ja kasvinsuojelutoimet
 • Maahantuotuihin tavaroihin sovellettavat ympäristömääräykset.

Näitä sääntöjä on noudatettava, jotta voidaan arvioida, ovatko tuotteet tarvittavien teknisten standardien mukaisia.

 

Lisätietoa valmisteeseen sovellettavista säännöistä ja vaatimuksista saa My Trade Assistantilta ja anna tuotteen nimi tai koodi.

Jäljempänä olevissa tuoteluokissa on tarkempia tuotevaatimuksia koskevia tietoja ja linkkejä.

Terveys- ja kasvinsuojelutoimet ( esim. lait, asetukset ja standardit) ovat toimenpiteitä, joilla suojellaan ihmisiä, eläimiä ja kasveja taudeilta, tuholaisilta tai vierasaineilta.

Niillä varmistetaan, että markkinoille saatetut elintarvikkeet, myös tuonti EU:n ulkopuolelta, ovat turvallisia kuluttajille.

Lisätietoa terveys- ja kasvinsuojelutoimista EU:n ja Japanin välillä on täällä.

Japanissa sovelletaan EU:n tavoin maailman tiukimpiin lukeutuvia elintarviketurvallisuusnormeja. Japanissa esimerkiksi kasvuhormonien käyttö naudanlihatuotannossa on kielletty, ja muuntogeenisten organismien käyttöä säätelevillä määräyksillä on suuri merkitys japanilaisille kuluttajille.

Kaikkien Japanista tuotavien tuotteiden on oltava EU:n normien mukaisia. Tähän sisältyy EU:n hormonikäsitellyn naudanlihan kieltäminen ja antibioottien käyttöä koskevat säännöt.

Lisäksi kaikessa Japanista tuotavissa eläintuotteissa on oltava eläinlääkärintodistus. 

Ainoastaan Japanin toimivaltainen viranomainen, jonka komissio on virallisesti tunnustanut pystyvän todistamaan EU:n tuontivaatimusten noudattamisen, voi myöntää tällaisen todistuksen.

Kauppasopimus auttaa varmistamaan, etteivät perusteettomat terveys- ja kasvinsuojelutoimiin liittyvät kaupan esteet estä tuotteitasi Japanin markkinoille, ja auttaa virtaviivaistamaan ja nopeuttamaan Japaniin suuntautuvan elintarvikeviennin hyväksymismenettelyjä.

Jos tuot Japanista EU:n alueelle, saa lisätietoa terveys- ja kasvinsuojeluvaatimuksista.

 

Löydät valmistetta koskevat erityissäännöt ja -vaatimukset My Trade Assistant -sivustolta.

Luku Kaupan tekniset esteet

Vaikka tekniset säännöt ovat tärkeitä, ne voivat toisinaan muodostaa esteen kansainväliselle kaupalle ja muodostaa näin ollen huomattavan rasitteen sinulle viejänä.

 • jos uskot, että sinulla on kaupan este, joka hidastaa liiketoimintaasi tai estää sinua viemästä maasta, voit kertoa meille
 • ilmoita verkkolomakkeella, mikä estää viennin Japaniin, ja EU analysoi tilannettasi ja ryhtyy asianmukaisiin toimiin

Ota meihin yhteyttä

Tulliselvitysasiakirjat ja -menettelyt

Tulliselvityksiin sisältyy yleensä tarkastuksia, jotka koskevat

 • maksettavat tullit
 • tavaroiden oikea kuvaus, alkuperä ja arvo
 • turvallisuustoimenpiteet (salakuljetus, huumeet, savukkeet, aseet, väärennetyt tuotteet, terrorismin torjunta)
 • erityislainsäädännön, kuten ympäristölainsäädännön, terveysvaatimusten, eläinlääkintää, kasvinsuojelua ja laatua koskevien säännösten, noudattaminen

EU:n ja Japanin sopimuksella tehostetaan tullimenettelyjä kaupan helpottamiseksi ja yritysten kustannusten vähentämiseksi.

Asiakirjat

Yksityiskohtaiset vaiheittaiset oppaat, joissa kuvataan erityyppisiä asiakirjoja, jotka olisi laadittava tuotteiden tulliselvitystä varten.

Tuotteestasi riippuen tulliviranomaiset voivat vaatia kaikkia tai osaa seuraavista seikoista:

 • kauppalasku (täsmennettiin sen muotoa ja sisältöä koskevat erityisvaatimukset My Trade Assistant -lehdessä)
 • Konossementti tai lentorahtikirja
 • pakkausluettelo, rahtitilit ja vakuutustodistukset (joissakin tapauksissa tarvitaan)
 • tiettyjä tavaroita koskevattuontitodistukset
 • todistukset siitä, että tuote on pakollisten tuotemääräysten mukainen, kuten terveys- ja turvallisuusvaatimukset, merkinnät ja pakkaukset
 • alkuperäselvitys – alkuperäilmoitus

Selkeyden vuoksi voidaan todeta, että voit hakea sitovaa tariffitietoa ja/tai sitovaa alkuperätietoa etukäteen.

 

Tarkempia tietoja asiakirjoista, jotka tuotteenne tulliselvitystä varten on esitettävä, saa osoitteesta My Trade Assistant.

Japanin tulli antaa tietoja Japanin tullimenettelyistä, mukaan lukien vaaditut asiakirjat

Japanissa on myös yhdeksän eri tullialuetta, ja voi olla hyödyllistä ottaa yhteyttä niihin, joilla on merkitystä tullimenettelyn sujuvoittamiseksi tuotteesi osalta.

Menettelyt

Kuvaus siitä, miten tuotteiden alkuperä todistetaan tullietuuskohtelun hakemiseksi, sekä säännöt, jotka koskevat tulliviranomaisten suorittamaa alkuperän tarkastamista, on edellä kohdassa ” Alkuperäsäännöt ”.

Yleistä tietoa tuontia ja vientiä koskevista tullimenettelyistä on verotuksen ja tulliliiton pääosaston verkkosivustolla.

Teollis- ja tekijänoikeudet ja maantieteelliset merkinnät

EU:n ja Japanin talouskumppanuussopimuksessa määrätään teollis- ja tekijänoikeuksien paremmasta suojasta eurooppalaisille yrityksille, jotka vievät innovatiivisia, taiteellisia, erillisiä ja korkealaatuisia tuotteita Japaniin. Sitoumuksia vahvistetaan, ja niihin sisältyy määräyksiä liikesalaisuuksien, tavaramerkkien, tekijänoikeussuojan, patenttien, lääkevalvonnan yhteisten vähimmäisvaatimusten ja lääkealan tietosuojan yhteisistä vähimmäisvaatimuksista sekä siviilioikeudellisia täytäntöönpanosäännöksiä.

Sopimuksessa tunnustetaan erityisasema ja suojataan Japanin markkinoilla yli 200:aa eurooppalaista maataloustuotetta, jotka ovat peräisin tietystä eurooppalaisesta maantieteellisestä alkuperästä eli maantieteellisistä merkinnöistä. Kahdenvälisesti sovittujen maatalous-, elintarvike- ja juoma-alan maantieteellisten merkintöjen omistajat saavat suojaa väärentämiseltä. Luettelo suojatuista maantieteellisistä merkinnöistä ja Japanissa on talouskumppanuussopimuksen liitteessä 14- B.

Patentit

EU:n ja Japanin talouskumppanuussopimuksessa vahvistetaan, että osapuolet tekevät yhteistyötä patenttisuojan vahvistamiseksi.

Sopimuksen mukaisesti sekä EU että Japani ovat sitoutuneet pidentämään farmaseuttisten tuotteiden ja maatalouskemikaalien patenttisuojan voimassaoloaikaa. Lisätietoja Japanin patenteista, myös hakemus- ja tutkintamenettelyistä, saa Japanin patenttivirastosta.

Muut teollis- ja tekijänoikeuksia koskevat kysymykset

Japanin patenttivirasto antaa yleiskatsauksia hyödyllisyysmalleista, malleista, tavaramerkeistä ja tekijänoikeuksista.

Talousministeriö selittää myös teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen valvontaa.

Palvelut

Sopimus helpottaa EU:n ja Japanin yritysten palvelujen tarjoamista ja lisää yritysten työntekijöiden liikkuvuutta, jotta he voivat suorittaa työnsä paikan päällä.

Yrityksen henkilöstön tilapäinen liikkuvuus 

Liite 8-C: Yhteisymmärrys luonnollisten henkilöiden liikkumisesta liiketoimintaa varten

Sopimuksessa määrätään tietyistä luonnollisten henkilöiden maahantuloa ja tilapäistä oleskelua koskevista sitoumuksista 8 luvun D jaksossa.

Liitteessä 8-B olevassa Euroopan unionin ja Japanin luettelossa määrätään tietyistä varauksista ja lisämääräyksistä, jotka koskevat sijoittautumistarkoituksessa matkustavia liikematkustajia, sisäisen siirron saaneita työntekijöitä, sijoittajia ja lyhytaikaisia liikematkustajia. Liitteen 8-B liite III on saatavilla seuraavista linkeistä:

Tietyt sopimusperusteisia palveluntarjoajia ja itsenäisiä ammatinharjoittajia koskevat varaukset, rajoitukset ja lisämääräykset esitetään Euroopan unionin ja Japanin luettelossa liitteen 8-B liitteessä IV. Liitteen 8-B liite IV on saatavilla seuraavista linkeistä:

Talouskumppanuussopimukseen sisältyy useita määräyksiä, joita sovelletaan horisontaalisesti kaikkeen palvelukauppaan, kuten määräys, jolla vahvistetaan osapuolten oikeus säännellä palveluja. Talouskumppanuussopimuksessa vahvistetaan viranomaisten oikeus pitää julkiset palvelut julkisina, eikä se pakota hallituksia yksityistämään tai purkamaan julkisia palveluja, kuten terveydenhuollon, koulutuksen ja vesihuollon alalla.

Erityissitoumuksista sovittiin muun muassa seuraavilla aloilla:

 • Posti- ja kuriiripalvelut
 • televiestintä
 • meriliikennepalvelut
 • rahoituspalvelut

Rajatylittävää palvelukauppaa koskevien sitoumusten osalta ks.sopimuksen 8 luvun C jakso .

Pätevän henkilöstön liikkuvuus

Yleiset tiedot viisumeista
Sopimusperusteisten palveluntarjoajien ja itsenäisten ammatinharjoittajien liiketoimintarajoitukset Japanissa

Joidenkin palvelujen osalta liiketoiminnan laajuutta on rajoitettu sopimuksen liitteessä 8-B (Luku 8 lukua koskevat luettelot) olevan lisäyksen IV ”Sopimuksisten palveluntarjoajien ja itsenäisten ammatinharjoittajien liiketoiminnan rajoitukset Japanissa” mukaisesti.

Henkilöresurssien hallinta

Japanissa on monia työntekijöiden suojeluun liittyviä työlakeja. Näitä työlakeja sovelletaan periaatteessa kaikkiin työsuhteisiin Japanissa riippumatta siitä, onko työnantaja japanilainen vai ulkomainen tai onko yritys ulkomainen vai rekisteröity Japanissa. Näitä lakeja koskevaa asetusta sovelletaan myös ulkomaisiin työntekijöihin Japanissa, kunhan ulkomaiset työntekijät täyttävät näiden lakien mukaisen työntekijöiden oikeudellisen määritelmän.

Yleisiä tietoja Japanin yleisestä henkilöstöhallintoa koskevasta työlainsäädännöstä on saatavilla seuraavissa kohdissa mainituilta verkkosivustoilta:

Yleistä tietoa henkilöstöhallinnosta
Säännöt, jotka on otettava huomioon, kun on kyse ulkomaisesta työstä
Tietoa tärkeimmistä työlainsäädännöistä

Tietoliikenne- ja tietopalvelut

Japanissa

 • televiestintäalan yrityslaissa televiestinnällä tarkoitetaan yleisesti ”koodien, äänien tai kuvien lähettämistä, välittämistä tai vastaanottamista kaapelin, radion tai muun sähkömagneettisen muodon avulla”.
 • televiestintäpalvelulla tarkoitetaan ”toisten viestinnän välittämistä käyttämällä televiestintälaitetta tai tarjoamalla muulla tavoin televiestintälaitteistoa muiden viestintää varten”, ja
 • teleliiketoiminnalla tarkoitetaan tämän jälkeen ”liiketoimintaa, jossa palveluntarjoaja tarjoaa televiestintäpalvelua täyttääkseen muiden tarpeet, lukuun ottamatta yleisradiotoimintaa koskevan lain mukaista lähetystoimintaa”.

Japanin televiestintäalan markkinoille tuloa koskeva käsikirja, joka on saatavilla vain Japanissa ja joka kuuluu yleensä ”televiestintäliiketoiminnan” määritelmän piiriin ja edellyttää siten ilmoitusta tai rekisteröintiä.

Japanin markkinoille tulo
 • Sisä- ja viestintäministeriö: Japanin televiestintäalan markkinoille pääsyä koskeva käsikirja, kesäkuu 2016 (englanti). Katso, että englanninkielinen versio ei välttämättä ole ajan tasalla. Lisäksi lisämateriaalia (muun muassa esimerkkejä tapauksista, joissa ilmoitetaan, sovelletaanko ilmoitusvaatimusta tiettyihin yrityksiin) on saatavilla ainoastaan japanilaisena versiona toukokuussa 2019 sekä sen lokakuussa 2019 päivätyssä täydennyksessä.
 • Seuraavat käsikirjat ja ohjeet ovat saatavilla myös täällä:
  • Yleisradiotoiminnan markkinoille tuloa koskeva käsikirja (englanti);
  • Teleoperaattorien verkkojen rakentamista koskeva käsikirja (englanti) ja
  • Julkisten laitosten (englanti) omistamien puolalaisten, kiinto-, konduits- ja vastaavien laitosten käyttöä koskevat ohjeet.
Tietotekniikka-alan ulkomaisiin investointeihin sovellettavien säännösten tiukentaminen

Niihin toimialoihin, joihin sovelletaan sisäisiä suoria sijoituksia koskevaa ennakkoilmoitusvaatimusta, on lisätty liiketoiminta, jota vaaditaan toimittamaanennakkoilmoitus, joka liittyy suoriin investointeihin t (METI, englanti) – tietotekniikkaan liittyvät yritykset.

Julkiset hankinnat

Japanin ja EU:n kansalliset, alueelliset ja kunnalliset hallitukset ostavat tai hankkivat joka vuosi miljardeja euroja yksityisiltä yrityksiltä tavaroita ja palveluja. Ne avaavat julkisia tarjouskilpailuja, joihin yritykset jättävät tarjouksiaan.

Talouskumppanuussopimuksella laajennetaan pääsyä julkisia hankintoja koskeviin sopimuksiin ja avataan uusia markkinoita kummankin osapuolen yrityksille.

EU ja Japani ovat sopineet säännöistä,

 • kielletään toinen osapuoli syrjimästä toisen osapuolen tarjoajia epäoikeudenmukaisesti
 • maksimoidaan julkisia hankintoja koskevien tarjouskilpailujen avoimuus sen varmistamiseksi, että yritykset ovat tietoisia kummankin osapuolen tarjoamista mahdollisuuksista
 • maksimoida EU:n yritysten mahdollisuudet osallistua julkisiin tarjouskilpailuihin Japanissa kaikilla hallintotasoilla – kansallisella, alueellisella ja kunnallisella tasolla

EU:n yritysten paremmat mahdollisuudet osallistua tarjouskilpailuihin Japanissa esimerkiksi seuraavilla aloilla:

 • rautatiet
 • sairaalat
 • akateemiset laitokset
 • sähkön jakelu

Lisätietoja

Investoinnit

Sopimuksella edistetään EU:n ja Japanin välisiä investointeja ja vahvistetaan kummankin osapuolen oikeus säännellä oikeutettuja poliittisia tavoitteita, joista on sovittu ei-tyhjentävässä luettelossa. Kahdenväliset neuvottelut ovat käynnissä mahdollisen investointisuojaa koskevan sopimuksen tekemiseksi.

Rajat ylittävän palvelukaupan ja sijoitusten vapauttamisen osalta EU:n ja Japanin talouskumppanuussopimuksessa on hyväksytty negatiiviluettelojärjestelmä, jossa luetellaan nykyiset ja tulevat vaatimustenvastaiset toimenpiteet, jotka on varattava ja samalla vapautetaan periaatteessa kaikki rajatylittävä palvelukauppa ja investointialueet.

Investointien vapauttamista koskevien sitoumusten osalta ks. sopimuksen 8 luvun B jakso

Euroopan unionin ja Japanin voimassa olevia toimenpiteitä koskevien varaumien osalta ks. Euroopan unionin ja Japanin luettelot, jotka on esitetty sopimuksen liitteen 8-B liitteessä I ja jotka ovat saatavilla seuraavista linkeistä:

Euroopan unionin ja Japanin tulevia toimenpiteitä koskevien varaumien osalta ks. Euroopan unionin ja Japanin luettelot, jotka ovat liitteen 8-B liitteessä II ja jotka ovat saatavilla seuraavista linkeistä:

Mitä tulee sijoittajien liikkuvuuteen liiketoimintaa varten, ks. edellä oleva jakso ”Palvelut”.

Yrityksen perustaminen Japaniin

Yleiskatsaus yritysten perustamiseen Japaniin
Vaaditut lomakkeet

Japaniin tehtäviä suoria ulkomaisia sijoituksia koskevat rajoitukset

Yleiskatsaus ulkomaanvaluutta- ja ulkomaankauppalain mukaisiin menettelyihin

Yleiskatsaus ulkomaanvaluutta- ja ulkomaankauppalakiin ja ilmoitusjärjestelmään (Japani)

Ulkomaanvaluuttoja ja ulkomaankauppaa koskeva laki (englanti ja Japani). Huomatkaa kuitenkin, että englanninkielinen käännös ei ole aina ajan tasalla. Ajantasaiset tiedot löytyvät japanilaisesta versiosta.

 

Selostus ulkomaanvaluutta- ja ulkomaankauppalain soveltamisalasta

Valuutta- ja ulkomaankauppalain (Foreign Exchange and Foreign Trade Act, FEFTA) 26§:n 1 momentin mukaan ulkomaisella sijoittajalla tarkoitetaan mitä tahansa seuraavista FEFTA-lain 26 §:n 2 momentissa luetelluista suorista sijoituksista jne. tai FEFTA:n 26 §:n 3 momentissa määriteltyä tiettyä hankintaa:
yksityishenkilö, joka ei asu Japanissa;
yhteisö, joka on perustettu ulkomaisen lain nojalla tai jonka päätoimipaikka on ulkomailla;
japanilaista yhtiötä, jossa i ja/tai ii alakohdassa tarkoitetuilla henkilöillä suoraan tai välillisesti määrätyn yhtiön kautta olevien äänioikeuksien summa on vähintään 50 prosenttia kaikista äänioikeuksista; tai
iv) japanilaista yhteisöä, jossa i alakohdassa tarkoitetut henkilöt muodostavat joko enemmistön yhtiön kaikista virkamiehistä tai enemmistöä edustavista virkamiehistä.

Toimialat, joilla edellytetään ennakkoilmoitusta
Ilmoituslomakkeet

Oikea lomake riippuu investointikeinoista.

Hallituksen kannustimet ulkomaisten suorien sijoitusten edistämiseksi Japaniin

Tiedusteluja ja kuulemista varten perustetut laitokset

Office of Invest Japan (Office of Invest Japan)

Kaikilla asianomaisilla ministeriöillä ja virastoilla on Invest Japan Office (englanti), joka vastaa seuraaviin mahdollisten sijoittajien toimiin

 • investointia ja investointimahdollisuuksien hakemista koskevat tietopyynnöt; ja
 • valitukset, jotka koskevat kehittyneen ilmoitusjärjestelmän, ns. toimimattomuuden järjestelmän, käsittelyä ja investointeja.
 • JETRO toimittaa englanninkieliset tiedustelulomakkeet, joissa voi ottaa yhteyttä Invest Japanin toimistoon kussakin asiaankuuluvassa ministeriössä/virastossa: Investoi JAPAN-toimistot: Yhteystiedot (englanti)
 • JETRO tarjoaa keskitetyn asiointipisteen ulkomaisille sijoittajille, jotka aikovat perustaa tai laajentaa liiketoimintapohjaansa Japanissa: Investment Japan Business Support Center (IBSC) (englanti)
Investoi Japan Hotline
 • JETROn tukikeskus ulkomaisille yrityksille ja ulkomaisille sidosyrityksille, jotka aikovat investoida Japaniin. Palvelut ovat saatavilla muilla kuin japaninkielisillä kielillä: Invest Japan Hotline (englanti)
Muut hyödylliset linkit

Pk-yritykset

EU:n ja Japanin väliseen sopimukseen sisältyy pieniä ja keskisuuria yrityksiä (pk-yrityksiä) koskeva luku, jossa täsmennetään, että osapuolten on annettava tietoja toistensa markkinoille pääsystä.

EU:n verkkosivusto, jolla tuetaan Japaniin vientiä harjoittavia EU:n pk-yrityksiä

Japanin verkkosivusto, jolla tuetaan EU:n pk-yritysten vientiä Japaniin

Tällä eurooppalaisille pk-yrityksille tarkoitetulla verkkosivustolla on linkkejä viranomaisille erityisistä kauppaan liittyvistä kysymyksistä ja tullikoodin mukainen hakutietokanta, josta saa tietoa markkinoille pääsystä Japanin markkinoille.

Jakelukanavat

Käytännön jakelukanavanluominen on ratkaisevan tärkeää, jotta tuote saadaan japanilaisille hyllyille ja vähittäiskauppiaille. Se edellyttää japanilaisten kansallisten ja paikallisten jakelijoiden turvaamista erityisesti kielellisten, teknisten ja logististen kaupan esteiden voittamiseksi.

Manufactured Imports and Domestic Promotion Organisation (Mipro) ja EU:n ja Japanin teollisen yhteistyön keskus ovat hyvät lähtökohdat kaikille EU:n tuottajille.

Japanin ulkoisella kauppajärjestöllä (JETRO) on myös foorumi kansainvälisen liiketoiminnan yhteensovittamiseksi, ja japanilaiset ja ulkomaiset myyjät ja ostajat voivat tehdä ilmoituksia.

Selvitys kauppayritysten roolin merkityksestä

Kauppayrityksillä on tärkeä rooli Japanissa tuotujen tavaroiden myynnissä, sillä ne toimivat yhteyksinä ulkomaisten valmistajien ja japanilaisten ostajien välillä ja päinvastoin.

Kauppayritysten rooliin kuuluvat muun muassa seuraavat:

 • kysynnän tunnistaminen
 • avustaminen valmistajien jaostajienvälisissä neuvotteluissa
 • Tuonti- ja vientimenettelyjenpäätökseen saattaminen. 

Kauppayritykset voivat auttaa tunnistamaan kysyntää ja/tai paikallisia kumppaneita Japanissa, ja ne voivat

 • kauppayhtiöt, jotka käyvät kauppaa lähes kaikilla aloilla
 • erikoistuneet kauppayritykset, jotka käsittelevät vain tiettyjä tuotteita (esim. terästuotteita, elintarvikkeita jne.).

Linkit ja yhteydet

Kauppapolitiikan pääosaston verkkosivusto

EU:n ja Japanin välisen teollisen yhteistyön keskus

Euroopan unionin edustusto Japanissa

Sopimuksen koko teksti

Jaa tämä sivu: