Comhaontú Comhpháirtíochta Eacnamaíche idir an tAontas agus an tSeapáin

Tháinig an Comhaontú Comhpháirtíochta Eacnamaíche idir an tAontas agus an tSeapáin i bhfeidhm an 1 Feabhra 2019. Easpórtálann gnólachtaí de chuid an Aontais níos mó ná EUR 58bn in earraí agus EUR 28bn i seirbhísí chun na Seapáine gach bliain. Leis an gComhaontú um Chomhpháirtíocht Eacnamaíoch idir an tAontas agus an tSeapáin, laghdaítear na bacainní trádála a bhíonn roimh ghnólachtaí Eorpacha agus iad ag easpórtáil go dtí an tSeapáin agus cabhraíonn sé leo dul san iomaíocht ar bhealach níos fearr sa mhargadh sin.

Sracfhéachaint ar an gcomhaontú

Tháinig an Comhaontú Comhpháirtíochta Eacnamaíche idir an tAontas agus an tSeapáin i bhfeidhm an 1 Feabhra 2019.

Cad iad na buntáistí do do ghnó?

An comhaontú trádála leis an tSeapáin

 • baintear taraifí agus bacainní trádála eile agus éascaítear do chuideachtaí ar an dá thaobh allmhairiú agus easpórtáil a dhéanamh
 • áirithíonn sé oscailteacht na margaí seirbhísí, go háirithe seirbhísí airgeadais, teileachumarsáid agus iompar
 • ráthaíonn sé go gcaithfear go neamh-idirdhealaitheach le gnólachtaí an Aontais atá ag feidhmiú sna margaí soláthair phoiblí
 • feabhsaíonn sé cosaint na gceart maoine intleachtúla sa tSeapáin chomh maith le cosaint táirgí talmhaíochta Eorpacha ar ardchaighdeán, ar a dtugtar tásca geografacha (TGanna)
 • Sábhálann cuideachtaí ar an dá thaobh méideanna suntasacha airgid agus am nuair a bhíonn earraí á dtrádáil ar an taobh go déthaobhach
 • déantar foráil maidir le tacaíocht fheabhsaithe do ghnólachtaí beaga a ndéanann bacainní trádála difear díréireach dóibh

 

Is í antSeapáin an ceathrú margadh is mó d’onnmhairí talmhaíochta de chuid an Aontais cheana féin. Cuirfear feabhas ar an rochtain ar an margadh i gcás go leor táirgí Eorpacha, go háirithe

Léigh téacs iomlán an chomhaontaithe trádála leis an tSeapáin.

Taraifí

Cuireann an comhaontú deireadh le formhór mór na ndleachtanna a íocann cuideachtaí Eorpacha agus Seapánacha.

Maidir le teacht i bhfeidhm, chuir an comhaontú deireadh le 99 % de línte taraife an Aontais agus 97 % de línte taraife na Seapáine. Maidir le taraifí nár cuireadh deireadh leo go fóill, comhaontaíodh cuótaí rátaí taraife nó laghduithe taraife.

Chun na taraifí do do tháirge a sheiceáil, ní mór an cód táirge a bheith ar eolas agat, cód atá bunaithe ar chód HS2017 an Chórais Chomhchuibhithe (CC), do chóid Eorpacha agus do chóid na Seapáine araon.


Is féidir leat teacht ar do chód táirge ag baint úsáide as Mo Chúntóir Trádála

Is féidir leat cód staidrimh na Seapáine le haghaidh allmhairí a sheiceáil freisin.

Leis an gcomhaontú, osclaítear margadh na Seapáine d’onnmhairí talmhaíochta an Aontais, mar shampla 

 • cuirfear deireadh le dleachtanna ar go leor cáiseanna ar nós Gouda agus Cheddar le himeacht ama
 • bunaítear cuóta saor ó dhleacht le haghaidh cáiseanna úra (amhail Mozzarella agus Feta)
 • tháinig deireadh le taraifí ar onnmhairí fíona nuair a tháinig siad i bhfeidhm
 • maidir le mairteoil, bainfidh onnmhaireoirí an Aontais tairbhe as taraif laghdaithe
 • maidir le muiceoil, níl ann ach dleachtanna ísle ar onnmhairí feola úire chun na Seapáine agus cuireadh deireadh iomlán leis na dleachtanna ar fheoil phróiseáilte sa chomhaontú.

Sceidil díchóimeála taraife

Déantar taraifí le haghaidh fhormhór mór na dtáirgí a dhíchur láithreach ar theacht i bhfeidhm an chomhaontaithe nó de réir a chéile tar éis sceideal díchóimeála taraife.

“Bunráta” is ea túsphointe an díothaithe nó an laghdaithe dleachtanna custaim agus tarlaíonn laghduithe ar an mbonnráta sin. Trí bhíthin chód taraife custam an táirge beidh tú in ann teacht ar an laghdú a bhaineann le bonnráta do tháirge.

 • nótaí ginearálta chun cabhrú leat sceidil díchóimeála taraife an Aontais agus na Seapáine araon a léamh
Iompórtáil ón tSeapáin
Easpórtáil chuig an tSeapáin

Cuótaí rátaí taraife (TRQanna)

Tá taraif-chuótaí infheidhme freisin maidir le táirgí áirithe. Is méideanna sonracha earraí iad sin, a bheidh i dteideal cóireáil fhabhrach taraife laistigh d’achar ama ar leith

I gcás táirgí déiríochta, is é Comhar na dTionscal Talmhaíochta agus Beostoic (ALIC) a dhéanann taraif-chuótaí a leithdháileadh agus tobhaigh a bhailiú.

Tá allmhairiú táirgí déiríochta ainmnithe (e.g. im agus meadhg) laistigh den chuóta taraife faoi réir córas trádála stáit.

Bileoga eolais ó Lárionad AE-na Seapáine um Chomhar Tionsclaíoch (Gnó AE sa tSeapáin)

Tá roinnt táirgí muirí faoi réir cuótaí allmhairiúcháin agus tá sé d’oibleagáid ar na hallmhaireoirí iarratas a dhéanamh.

Tuilleadh eolais maidir le taraif-chuóta a chur i bhfeidhm agus a leithdháileadh sa tSeapáin.

Córas Bunachar SonraíAistriúcháin Dhlí na Seapáine arna chur ar fáil ag an Aireacht Dlí agus Cirt, an tSeapáin.

Bearta coimirce

Déantar foráil freisin sa chomhaontú trádála idir an tAontas agus an tSeapáin maidir le bearta coimirce déthaobhacha. Is é is aidhm do ghníomhaíocht “coimircí” (i.e. srian sealadach a chur ar allmhairí táirge) tionscal intíre sonrach a chosaint ar mhéadú ar allmhairí aon táirge atá ina chúis, nó ag bagairt mórdhíobháil, don tionscal. Sa chomhaontú sin, úsáidtear bearta cosanta talmhaíochta chun táirgí sonracha a chosaint ar bhorradh mar sin ar allmhairí.

Is iad seo a leanas na táirgí AE atá faoi réir na mbeart sin:

 • mairteoil agus muiceoil (lena n-áirítear muiceoil phróiseáilte)
 • tiúchan próitéine meidhg (WPC), púdar meidhg
 • oráistí úra
 • capaill rása

Féach liosta na mbeart cosanta talmhaíochta (leathanach 368).

Faisnéis bhreise faoi bhearta cosanta maidir le capaill rása

 

Tugannmo Chúntóir Trádála faisnéis mhionsonraithe duit faoi na taraifí, na bearta is infheidhme maidir le do tháirge agus don mhargadh, agus taispeánann sé na sceidil díchóimeála taraife le haghaidh na línte taraife ábhartha.

 

Rialacha tionscnaimh

Chun cáiliú do chóir fhabhrach, beidh ar do tháirge na rialacha tionscnaimh faoin gcomhaontú a chomhlíonadh. Seiceáil an ‘Uirlis Féinmheasúnaithe Rialacha Tionscnaimh (ROSA)’ idirghníomhach in Mo Chúntóir Trádála chun a mheas an gcomhlíonann do tháirge na rialacha tionscnaimh agus chun a fháil amach conas na doiciméid chearta a ullmhú.

Tá eolas ginearálta faoi na rialacha tionscnaimh agus faoi na nósanna imeachta tionscnaimh le fáil sa roinn seo.

Is é tionscnamh ‘náisiúntacht eacnamaíoch’ na n-earraí trádáilte. Má tá tú nua ar an ábhar, is féidir leat réamhrá a fháil ar na príomhchoincheapa sa rannán earraí.

Rialacha tionscnaimh

Cá bhfaighidh mé na rialacha tionscnaimh?

Leagtar amach na rialacha tionscnaimh i gCaibidil 3 maidir le rialacha tionscnaimh an Chomhaontaithe Comhpháirtíochta Eacnamaíche idir an tAontas agus an tSeapáin (IO L 330, 27.12.2018, lch. 21).

An de thionscnamh an Aontais nó na Seapáine mo tháirge?

Chun go gcáileoidh do tháirge don taraif fhabhrach is ísle nó nialais faoin gComhaontú Comhpháirtíochta Eacnamaíche idir an tAontas agus an tSeapáin, ní mór dó a bheith de thionscnamh an Aontais nó na Seapáine.

Táirge ‘tionscnaíonn’ san Aontas nó sa tSeapáin, má tá sé

Ní mór don táirge gach ceanglas eile is infheidhme a shonraítear sa Chaibidil a chomhlíonadh freisin (mar shampla, oibriú nó próiseáil neamhleor, an riail neamhathraithe). Tá roinnt solúbthachtaí breise ann freisin chun cabhrú leat rialacha táirgeshonracha a chomhlíonadh (mar shampla lamháltas nó carnadh).

 

Samplaí de na príomhchineálacha rialacha táirgeshonracha i gcomhaontuithe trádála an Aontais

 • an riail bhreisluacha — ní féidir luach na n-ábhar neamhthionscnaimh uile i dtáirge a bheith níos mó ná céatadán áirithe dá phraghas díreach ón monarcha
 • an t-athrú ar aicmiú taraife — is é an toradh atá ar an bpróiseas táirgthe go n-athraítear an t-aicmiú taraife idir na hábhair neamhthionscnaimh agus an táirge deiridh — mar shampla táirgeadh páipéir (Caibidil 48 den Chóras Comhchuibhithe) ó laíon neamhthionscnaimh (Caibidil 47 den Chóras Comhchuibhithe)
 • oibríochtaí sonracha — tá gá le próiseas táirgthe sonrach, mar shampla snáithíní a shníomh ina snáth — úsáidtear rialacha den sórt sin den chuid is mó in earnálacha na n-éadaí teicstíle agus na gceimiceán

Leideanna chun cabhrú leat cloí leis na rialacha táirgeshonracha

Cuireann an comhaontú solúbthacht bhreise ar fáil chun cabhrú leat cloí leis na rialacha táirgeshonracha amhail lamháltas nó carnadh.

Lamháltas
 • leis an riail lamháltais, ceadaítear don táirgeoir ábhair neamhthionscnaimh a úsáid a gcuirtear toirmeasc orthu de ghnáth leis an riail tháirgeshonrach ar choinníoll nach mó a luach ná 10 % de phraghas an táirge díreach ón monarcha nó praghas saor ar bord an táirge
 • ní féidir an lamháltas sin a úsáid chun aon tairseach uasluacha d’ábhair neamhthionscnaimh a liostaítear sna rialacha táirgeshonracha a shárú
 • mar sin féin, agus is sainiúlacht é sin sa chomhaontú idir an tAontas agus an tSeapáin, is féidir an lamháltas sin a úsáid i gcásanna ina sáraíonn meáchan na n-ábhar neamhthionscnaimh an tairseach de réir meáchain dá bhforáiltear sna rialacha táirgeshonracha, ar choinníoll nach mó luach na n-ábhar sin ná 10 % de phraghas an táirge deiridh díreach ón monarcha — thar an luach 10 % sin, ní mór na hábhair sin a bheith de thionscnamh an Aontais nó na Seapáine
 • tá feidhm ag lamháltais shonracha maidir le teicstílí agus éadaí a aicmítear i gCaibidlí 50 go 63 den Chóras Comhchuibhithe, a áirítear i Nótaí 6 go 8 d’Iarscríbhinn 3-A Réamhnótaí de rialacha tionscnaimh táirgeshonracha
Carnadh

Leis an gComhaontú Comhpháirtíochta Eacnamaíche idir an tAontas agus an tSeapáin, déantar foráil maidir le dhá bhealach chun tionscnamh a charnadh

 • carnadh déthaobhach — is féidir ábhair de thionscnamh na Seapáine a áireamh mar ábhair de thionscnamh an Aontais (agus vice versa) nuair a úsáidtear iad chun táirge a tháirgeadh san Aontas
 • carnadh iomlán — an t-oibriú nó an phróiseáil a dhéantar ar ábhair neamhthionscnaimh san Aontas nó sa tSeapáin, is féidir é a áireamh mar oibríochtaí tionscnaimh chun cuidiú leis an riail tháirgeshonrach a chomhlíonadh (is é sin le rá, is féidir an phróiseáil a dhéantar sa tSeapáin a áireamh mar oibríochtaí cáilitheacha san Aontas, beag beann ar cibé an leor an phróiseáil chun stádas tionscnaimh a thabhairt do na hábhair féin (agus vice-versa)

Ceanglais eile

Ina theannta sin, ní mór do do tháirge gach ceanglas infheidhme eile atá sonraithe sa Chaibidil maidir le rialacha tionscnaimh a chomhlíonadh, amhail oibriú nó próiseáil neamhleor, nó riail an neamhathraithe.

Riail neamhathraithe

Ní mór táirgí tionscnaimh a iompar ón Aontas go dtí an tSeapáin (agus a mhalairt) gan tuilleadh próiseála a dhéanamh orthu i dtríú tír.

Féadfar roinnt oibríochtaí a dhéanamh i dtríú tír má fhanann na táirgí faoi mhaoirseacht chustaim, amhail

 • marcanna, lipéid, séalaí nó aon doiciméad a chur leis nó a ghreamú d’fhonn a áirithiú go gcomhlíonfar ceanglais shonracha intíre na tíre allmhairithe
 • táirgí a bhfuil dea-bhail orthu a chaomhnú
 • stóráil
 • coinsíneachtaí a scoilteadh

Féadfaidh na húdaráis chustaim fianaise a iarraidh gur comhlíonadh an riail, amhail

 • doiciméid iompair chonarthacha amhail billí luchta
 • fianaise fhíorasach nó nithiúil bunaithe ar mharcáil nó uimhriú pacáistí
 • aon fhianaise a bhaineann leis na hearraí féin

Aisíocaíocht dleachta

Faoin gComhaontú Comhpháirtíochta Eacnamaíche idir an tAontas agus an tSeapáin, is féidir aisíocaíocht a fháil ar dhleachtanna a íocadh roimhe sin ar ábhair neamhthionscnaimh a úsáideadh chun táirge a tháirgeadh a onnmhairítear faoi tharaif fhabhrach.

Nósanna imeachta tionscnaimh

Ní mór d’onnmhaireoirí agus d’allmhaireoirí cloí leis na nósanna imeachta tionscnaimh. Leagtar amach na nósanna imeachta i Roinn B de Chaibidil 3 maidir le Rialacha Tionscnaimh an chomhaontaithe. Soiléirítear leo, mar shampla, conas tionscnamh táirge a dhearbhú, conas fabhair a éileamh nó conas is féidir leis na húdaráis chustaim tionscnamh táirge a fhíorú.

Conas taraif fhabhrach a éileamh 

Is féidir le hallmhaireoirí cóir fhabhrach taraife a éileamh bunaithe ar

 • ráiteas tionscnaimh arna chur ar fáil ag an onnmhaireoir nó
 • ráiteas tionscnaimh bunaithe ar ‘eolas an allmhaireora’

Chun sonraí a fháil, féach

Ráiteas maidir le tionscnamh

Féindearbhú ón onnmhaireoir

Is féidir le honnmhaireoirí féindearbhú a dhéanamh gur de thionscnamh an Aontais nó na Seapáine a dtáirge trí ráiteas maidir le tionscnamh a sholáthar.

San Aontas Eorpach, is féidir leis an méid seo a leanas a dhéanamh:

 • onnmhaireoir atá cláraithe sa Chóras Onnmhaireoirí Cláraithe (REX), agus an uimhir REX chéanna, is féidir é a úsáid freisin le haghaidh roinnt comhaontuithe trádála fabhracha eile de chuid an Aontais (mar shampla comhaontú trádála an Aontais le Ceanada)
 • aon onnmhaireoir ar choinníoll nach mó luach iomlán na coinsíneachta ná EUR 6,000

Sa tSeapáin is féidir é a dhéanamh ag

 • onnmhaireoir ag a bhfuil Uimhir Chorparáideach sannta don tSeapáin

Cad ba cheart a bheith sa ráiteas maidir le tionscnamh?

 • ba cheart an ráiteas maidir le tionscnamh a bheith ar shonrasc nó ar aon doiciméad tráchtála lena sainaithnítear an táirge
 • is féidir téacs an dearbhaithe tionscnaimh a dhéanamh in aon cheann de theangacha oifigiúla an Aontais Eorpaigh chomh maith leis an tSeapáinis, agus is féidir teacht air in Iarscríbhinn 3-D, d’fhéadfadh sé nach n-éileodh an tír allmhairiúcháin go dtíolacfadh an t-allmhaireoir aistriúchán ar ráiteas maidir le tionscnamh
 • ní mór do na honnmhaireoirí na critéir tionscnaimh a úsáideadh ina ráiteas maidir le tionscnamh a shonrú le cód (féach in Iarscríbhinn 3-D)

Tíolacadh agus bailíocht

 • beidh an ráiteas maidir le tionscnamh bailí go ceann 12 mhí ón dáta a rinneadh é
 • de ghnáth, is le haghaidh coinsíneacht amháin a bheidh an ráiteas tionscnaimh, ach d’fhéadfadh sé go gcumhdódh sé an iliomad coinsíneachtaí de tháirgí comhionanna le linn tréimhse nach faide ná 12 mhí. 

Tugtar mínithe breisear threoir an Chomhaontaithe um Chomhpháirtíocht Eacnamaíoch idir an tAontas agus an tSeapáin maidir le ráiteas maidir le tionscnamh le haghaidh il-lastais de tháirgí comhionanna.

Eolas an allmhaireora
 • is féidir le hallmhaireoirí taraifí fabhracha a éileamh bunaithe ar a n-eolas féin ar thionscnamh na dtáirgí allmhairithe — is féidir iad a bheith bunaithe ar dhoiciméid tacaíochta nó ar thaifid arna soláthar ag onnmhaireoir nó monaróir an táirge, atá i seilbh an allmhaireora. Tugtar mínithe breise idtreoir EPA AE-na Seapáine maidir le heolas an allmhaireora
 • ós rud é go bhfuil éileamh á dhéanamh ag allmhaireoir agus a chuid eolais féin á úsáid aige, nach n-úsáidtear aon ráiteas maidir le tionscnamh agus nach gá aon onnmhaireoir ná táirgeoir a shainaithint ná aon ghníomhaíocht a dhéanamh a bhaineann le tionscnamh fabhrach earraí sa Pháirtí is onnmhaireoir
 • ní gá an t-allmhaireoir a úsáideann ‘eolas an allmhaireora’ a chlárú i mbunachar sonraí REX

Tionscnamh a fhíorú

Féadfaidh na húdaráis chustaim a fhíorú an táirge tionscnaimh é an táirge a allmhairítear nó an gcomhlíonann sé ceanglais eile maidir le tionscnamh. Tá fíorú bunaithe ar

 • comhar riaracháin idir údaráis chustaim na bpáirtithe is allmhaireoirí agus na bpáirtithe onnmhairiúcháin
 • seiceálacha a dhéanann údaráis chustaim áitiúla — ní cheadaítear cuairteanna an pháirtí allmhairiúcháin ar an onnmhaireoir
 • cinneann údaráis an pháirtí allmhairiúcháin an tionscnamh agus cuirfidh siad údaráis an pháirtí allmhairiúcháin ar an eolas faoi na torthaí

Ceanglais maidir le táirgí 

Áirítear ar na rialacha teicniúla rialacháin theicniúla, caighdeáin agus nósanna imeachta um measúnú comhréireachta. Sainítear sna rialacha sin na saintréithe teicniúla sonracha ba cheart a bheith ag do tháirge, amhail dearadh, lipéadú, pacáistiú, feidhmiúlacht nó feidhmíocht agus tá siad tábhachtach toisc go gcinntíonn siad go mbaintear amach cuspóirí tábhachtacha beartais phoiblí, amhail sláinte an duine nó sábháilteacht an chomhshaoil a chosaint.

Is féidir na ceanglais sin a bheith bainteach le saincheisteanna amhail

 • Rialacha agus Ceanglais Theicniúla
 • Rialacha agus Ceanglais Sláinte agus Sábháilteachta, SPS
 • Rialacháin Timpeallachta a bhaineann le hEarraí Allmhairithe.

Ní mór duit na rialacha seo a leanúint ionas gur féidir meastóireacht a dhéanamh ar do tháirgí chun a fháil amach an gcomhlíonann siad na caighdeáin theicniúla is gá.

 

Chun a fháil amach faoi na rialacha agus na ceanglais is infheidhme maidir le do tháirge téigh chuig Mo Chúntóir Trádála agus cuir isteach d’ainm nó do chód táirge.

Is féidir leat na catagóirí táirgí thíos a sheiceáil le haghaidh sonraí faoi riachtanais táirge níos sonraí agus naisc ábhartha

Is bearta iad bearta sláintíochta agus fíteashláintíochta (SPS) (e.g. dlíthe, rialacháin, caighdeáin) chun daoine, ainmhithe agus plandaí a chosaint ar ghalair, lotnaidí, nó éilleáin.

Cinntíonn siad go bhfuil táirgí bia a chuirtear ar an margadh, lena n-áirítear allmhairí ó lasmuigh den Aontas, sábháilte do thomhaltóirí.

Tá tuilleadh eolais faoi bhearta SPS idir an tAontas agus an tSeapáin le fáil anseo.

Cosúil leis an Aontas Eorpach, tá cuid de na caighdeáin sábháilteachta bia is airde ar domhan ag an tSeapáin. Mar shampla, ní cheadaíonn an tSeapáin hormóin fáis a úsáid ina tháirgeadh mairteola, agus tá rialacháin a rialaíonn OGManna ríthábhachtach do thomhaltóirí na Seapáine.

Ní mór do gach táirge a allmhairítear ón tSeapáin caighdeáin an Aontais a chomhlíonadh. Áirítear leis sin toirmeasc an Aontais ar mhairteoil a chóireáiltear le hormóin agus a rialacha maidir le húsáid antaibheathach. 

Ina theannta sin, ní mór deimhniú tréidliachta a bheith ag gabháil le gach allmhairiú táirgí ainmhithe chuig an Aontas ón tSeapáin. 

Ní fhéadfaidh ach údarás inniúil sa tSeapáin, a d’aithin an Coimisiún go foirmiúil comhlíonadh cheanglais allmhairiúcháin an Aontais a dheimhniú, deimhniú den sórt sin a eisiúint. 

Cabhraíonn an comhaontú trádála lena chinntiú nach gcuirtear bac ar do tháirgí dul isteach i margadh na Seapáine trí bhacainní trádála SPS gan údar agus cuidíonn sé leis na nósanna imeachta chun d’easpórtálacha bia isteach sa tSeapáin a chuíchóiriú agus a bhrostú.

Má tá tú ag iompórtáil ón tSeapáin isteach san Aontas Eorpach, tá tuilleadh eolais anseo faoi riachtanais SPS.

 

Aimsigh na rialacha agus na ceanglais shonracha a bhaineann le do tháirge i Mo Chúntóir Trádála.

Bacainní teicniúla ar thrádáil

Cé go bhfuil rialacha teicniúla tábhachtach, is féidir leo in amanna a bheith ina mbacainn ar thrádáil idirnáisiúnta agus, dá bhrí sin, is féidir leo a bheith ina n-ualach mór ort mar easpórtálaí.

 • má cheapann tú go bhfuil bac trádála os do chomhair a chuireann moill ar do ghnó nó a chuireann cosc ort easpórtáil, is féidir leat insint dúinn
 • tuairiscigh cad atá ag cur stop le d’easpórtálacha chun na Seapáine tríd an bhfoirm ar líne a úsáid agus déanfaidh an tAontas anailís ar do chás agus déanfaidh sé beart cuí

Déan teagmháil linn

Doiciméid agus nósanna imeachta imréitigh custaim

Is iondúil go n-áirítear le himréiteach custaim rialuithe ar

 • na dleachtanna atá le híoc
 • tuairisc cheart ar na hearraí, a dtionscnamh agus a luach
 • bearta slándála agus sábháilteachta (smuigleáil, drugaí, toitíní, airm, táirgí góchumtha, frithsceimhlitheoireacht)
 • reachtaíocht shonrach a chomhlíonadh amhail reachtaíocht chomhshaoil, ceanglais sláinte, rialacháin tréidliachta, fíteashláintíochta agus cáilíochta

Leis an gcomhaontú idir an tAontas agus an tSeapáin cinntítear nósanna imeachta custaim níos éifeachtúla chun trádáil a éascú agus costais ar ghnólachtaí a laghdú.

Doiciméid

Is féidir leat treoracha mionsonraithe céim ar chéim a cheadú ina ndéantar cur síos ar na cineálacha éagsúla doiciméad ba cheart duit a ullmhú le haghaidh imréiteach custaim do tháirgí.

Ag brath ar do tháirge, d’fhéadfadh sé go n-éileodh na húdaráis chustaim na heilimintí uile thíos nó cuid díobh

 • sonrasc tráchtála (aimsigh na ceanglais shonracha maidir lena fhoirm agus ábhar in Mo Chúntóir Trádála)
 • Bille luchta nó bille Airway
 • liosta pacála, cuntais lasta agus deimhnithe árachais (is gá i gcásanna áirithe)
 • ceadúnais allmhairiúcháin le haghaidh earraí áirithe
 • comhlíonannteastais a thaispeánann do tháirge rialacháin éigeantacha maidir le táirgí, amhail ceanglais sláinte agus sábháilteachta, lipéadú agus pacáistiú
 • cruthúnas ar thionscnamh — dearbhú tionscnaimh

Ar mhaithe le tuilleadh cinnteachta, b’fhéidir gur mhaith leat iarratas a dhéanamh ar Fhaisnéis Taraife Cheangailteach, agus/nó ar Fhaisnéis Cheangailteach ar Thionscnamh roimh ré.

 

Chun eolas mionsonraithe a fháil faoi na doiciméid is gá duit a chur i láthair le haghaidh imréiteach custam le haghaidh do tháirge, téigh chuig Mo Chúntóir Trádála.

Soláthraíonn Custaim na Seapáine faisnéis faoi nósanna imeachta custaim na Seapáine, lena n-áirítear doiciméid riachtanacha

Tá naoi ndlínse chustaim éagsúla sa tSeapáin freisin, agus b’fhéidir gur fiú dul i dteagmháil leis na cinn a bhaineann leat chun an próiseas custaim a dhéanamh níos rianúla do do tháirge.

Nósanna imeachta

Chun tuairisc a fháil ar conas tionscnamh do tháirgí a chruthú chun taraif fhabhrach a éileamh agus ar na rialacha a bhaineann le fíorú tionscnaimh ag údaráis chustaim, féach an roinn maidir le rialacha tionscnaimh thuas.

Chun faisnéis ghinearálta a fháil faoi nósanna imeachta custaim maidir le hallmhairiú agus onnmhairiú, tabhair cuairt ar shuíomh gréasáin Ard-Stiúrthóireacht an Chánachais agus an Aontais Custaim.

Maoin intleachtúil agus tásca geografacha

Leis an gComhaontú Comhpháirtíochta Eacnamaíche idir an tAontas agus an tSeapáin, déantar foráil do chosaint fheabhsaithe ar chearta maoine intleachtúla do chuideachtaí Eorpacha a onnmhairíonn táirgí nuálacha, ealaíonta, ar leith agus ar ardchaighdeán chun na Seapáine. Treisítear na gealltanais agus áirítear leo forálacha maidir le rúin trádála, trádmharcanna, cosaint cóipchirt, paitinní, rialacha comhchoiteanna íosta maidir le cosaint sonraí tástála rialála le haghaidh cógaisíocht a chosaint, agus forálacha forfheidhmithe shibhialta.

Aithnítear sa chomhaontú an stádas speisialta agus tugtar cosaint do mhargadh na Seapáine do níos mó ná 200 táirge talmhaíochta Eorpach ó thionscnamh geografach Eorpach ar leith, ar a dtugtar Tásca Geografacha (TGanna). Úinéirí Tásca Geografacha a comhaontaíodh go déthaobhach in earnálacha na talmhaíochta, an bhia agus na ndeochanna, baineann siad tairbhe as cosaint ar ghóchumadh. Is féidir liosta de Thásca Geografacha faoi chosaint san Aontas agus sa tSeapáin a fháil in Iarscríbhinn 14-B de CCE.

Paitinní

Dearbhaítear sa Chomhaontú Comhpháirtíochta Eacnamaíche idir an tAontas agus an tSeapáin go n-oibreoidh an dá pháirtí le chéile chun an chosaint phaitinne a neartú.

Faoin gcomhaontú sin, tá gealltanas tugtha ag an Aontas agus ag an tSeapáin araon síneadh a chur le tréimhse na cosanta paitinne do tháirgí cógaisíochta agus do tháirgí ceimiceacha talmhaíochta. Chun níos mó a fhoghlaim faoi na paitinní sa tSeapáin, lena n-áirítear maidir le comhdú agus próisis scrúdaithe, féach ar Oifig Paitinní na Seapáine.

Saincheisteanna eile a bhaineann le maoin intleachtúil

Cuireann Oifig Paitinní na Seapáine forléargais ar mhúnlaí fóntais, dearaí, trádmharcanna agus cóipchearta ar fáil.

Míníonn an Aireacht Geilleagair tuilleadh freisin faoi fhorfheidhmiú do chearta maoine intleachtúla.

Seirbhísí

Leis an gcomhaontú, tá sé níos éasca do chuideachtaí an Aontais agus na Seapáine seirbhísí a chur ar fáil agus cuireann sé soghluaisteacht níos fearr ar fáil d’fhostaithe cuideachtaí chun a gcuid oibre a dhéanamh ar an láthair.

Gluaiseacht shealadach pearsanra cuideachta 

Iarscríbhinn 8-C: Tuiscint ar Ghluaiseacht Daoine Nádúrtha chun críocha Gnó

Déantar foráil sa Chomhaontú maidir le gealltanais áirithe maidir le dul isteach agus fanacht sealadach daoine nádúrtha i Roinn D de Chaibidil 8.

Forordaítear le sceideal an Aontais Eorpaigh agus sceideal na Seapáine in Iarscríbhinn III a ghabhann le hIarscríbhinn 8-B forchoimeádais áirithe agus forálacha breise maidir le cuairteoirí gnó chun críocha bunaíochta, aistrithe ionchorparáideacha, infheisteoirí agus cuairteoirí gnó gearrthéarmacha. Tá Iarscríbhinn III a ghabhann le hIarscríbhinn 8-B ar fáil ag na naisc seo a leanas

Forordaítear forchoimeádais, teorainneacha agus forálacha breise áirithe maidir le soláthróirí seirbhísí conarthacha agus gairmithe neamhspleácha i sceideal an Aontais Eorpaigh agus i sceideal na Seapáine in Iarscríbhinn IV a ghabhann le hIarscríbhinn 8-B. Tá Iarscríbhinn IV a ghabhann le hIarscríbhinn 8-B ar fáil ag na naisc seo a leanas

Tá roinnt forálacha in EPA a bhfuil feidhm acu go cothrománach maidir le gach trádáil i seirbhísí, amhail foráil chun ceart na bPáirtithe chun seirbhísí a rialáil a athdhearbhú. Dearbhaíonn an EPA ceart na n-údarás seirbhísí poiblí a choinneáil poiblí agus ní chuirfidh sé iallach ar rialtais seirbhísí poiblí a phríobháidiú ná a dhírialú, amhail in earnálacha an chúraim sláinte, an oideachais agus an uisce.

Comhaontaíodh gealltanais shonracha in earnálacha, amhail

 • seirbhísí poist agus cúiréireachta
 • teileachumarsáid
 • seirbhísí muiriompair
 • seirbhísí airgeadais

Maidir leis na gealltanais maidir le trádáil trasteorann i seirbhísí, féach Roinn C de Chaibidil 8 den Chomhaontú.

Gluaiseacht pearsanra cáilithe

Eolas ginearálta faoi víosaí
Teorainneacha gníomhaíochta gnó soláthróirí seirbhísí conarthacha agus gairmithe neamhspleácha sa tSeapáin

Maidir le seirbhísí áirithe, tá raon feidhme na ngníomhaíochtaí gnó teoranta ar bhealach a fhorordaítear i bhFoscríbhinn IV “Teorainneacha le gníomhaíochtaí gnó soláthróirí seirbhíse conarthacha agus gairmithe neamhspleácha sa tSeapáin” a ghabhann le hIarscríbhinn 8-B “Sceidil do Chaibidil 8” a ghabhann leis an gcomhaontú.

Bainistíocht acmhainní daonna

Tá go leor dlíthe saothair ann a bhaineann le cosaint oibrithe sa tSeapáin.  Tá feidhm ag na dlíthe saothair sin i bprionsabal maidir le gach fostaíocht sa tSeapáin, beag beann ar cibé an bhfuil an fostóir Seapánach nó eachtrach, nó an bhfuil an chuideachta eachtrach nó corpraithe sa tSeapáin.  Tá feidhm ag an rialachán maidir leis na dlíthe sin freisin maidir le hoibrithe eachtracha sa tSeapáin chomh fada agus a chomhlíonann na hoibrithe eachtracha an sainmhíniú dlíthiúil ar oibrithe faoi na dlíthe sin. 

Is féidir faisnéis ghinearálta faoin gcóras dlí saothair foriomlán sa tSeapáin a bhaineann le bainistiú acmhainní daonna a fháil ó na suíomhanna gréasáin a luaitear sna ceannteidil seo a leanas

Faisnéis ghinearálta faoi bhainistíocht acmhainní daonna
Rialacha atá le tabhairt faoi deara i gcás fostaíochta coigríche
Faisnéis faoi na príomhrialacháin saothair

Seirbhísí teileachumarsáide agus faisnéise ríomhaireachta

Sa tSeapáin

 • sainmhínítearteileachumarsáid go forleathan leis an Acht um Ghnó Teileachumarsáide mar “cóid, fuaimeanna nó íomhánna a tharchur, a athchraoladh nó a ghlacadh trí chábla, raidió nó aon fhoirm leictreamaighnéadach eile.”
 • sainmhínítearseirbhís teileachumarsáide mar “cumarsáid idirghabhála de chuid daoine eile trí shaoráid teileachumarsáide a úsáid, nó saoráid teileachumarsáide a thairiscint ar shlí eile do chumarsáid ag daoine eile”, agus
 • sainmhínítear gnó teileachumarsáide ansin mar “ghnó ina soláthraíonn an soláthraí seirbhíse seirbhís teileachumarsáide d’fhonn freastal ar riachtanais daoine eile, ach amháin saoráid craolacháin a sholáthar faoin Acht Craolacháin”.

An Lámhleabhar maidir le dul isteach sa mhargadh i ngnó teileachumarsáide na Seapáine - ar fáil ach amháin i Seapáinis — a thagann go ginearálta faoin sainmhíniú ar “gnó teileachumarsáide” agus dá bhrí sin a cheangal fógra nó clárú.

Dul isteach i margadh na Seapáine
 • An Aireacht Gnóthaí Baile agus Cumarsáide: Lámhleabhar le haghaidh Iontrála sa Mhargadh i nGnó Teileachumarsáide na Seapáine, Meitheamh 2016 (Béarla). Smaoinigh go bhféadfadh sé nach bhfuil an leagan Béarla cothrom le dáta. Ina theannta sin, níl ábhair fhorlíontacha (lena n-áirítear, inter alia, cásanna ina léirítear an bhfuil an ceanglas fógra a thabhairt infheidhme maidir le gnólachtaí áirithe) ar fáil ach amháin i leagan Seapáinise, dar dáta Bealtaine 2019, chomh maith leis an bhforlíonadh a ghabhann leis dar dáta Deireadh Fómhair 2019.
 • Tá na lámhleabhair agus na treoirlínte seo a leanas ar fáil anseo freisin:
  • Lámhleabhar maidir le hIontráil sa Mhargadh i nGnó Ginearálta Craolacháin Cáblaí (Béarla);
  • Lámhleabhar do Thógáil Líonraí ag Iompróirí Teileachumarsáide (Béarla); agus
  • Treoirlínte maidir le húsáid Polannach, Ducts, Conduits agus Saoráidí Comhchosúla atá faoi Úinéireacht ag Fóntais Phoiblí (Béarla).
Na rialacháin is infheidhme maidir le hinfheistíocht eachtrach in earnáil TF a ghéarú

Gnólachtaí a bhfuil gá leo chun Réamhfhógra a chur isteach maidir le Inward DirectInvestmen t (METI, Béarla) — cuireadh gnólachtaí a bhaineann le TF leis na tionscail atá faoi réir an cheanglais réamhfhógra maidir le hinfheistíochtaí díreacha isteach.

Soláthar poiblí

Gach bliain, ceannaíonn rialtais náisiúnta, réigiúnacha agus bhardasacha sa tSeapáin agus san Aontas earraí agus seirbhísí ar fiú na billiúin euro iad, nó soláthraíonn siad earraí agus seirbhísí ó chuideachtaí príobháideacha. Eisíonn siad conarthaí poiblí nó tairiscintí a ndéanann cuideachtaí iarratas orthu ina dhiaidh sin. 

Leis an EPA, leathnaítear an rochtain ar chonarthaí soláthair phoiblí agus osclaítear margaí nua do chuideachtaí ar an dá thaobh.

Tháinig an tAontas agus an tSeapáin ar chomhaontú maidir le

 • cosc a chur ar idirdhealú éagórach ar thaobh amháin i gcoinne tairgeoirí ar an taobh eile
 • trédhearcacht a uasmhéadú i dtairiscintí le haghaidh conarthaí poiblí lena chinntiú go bhfuil gnólachtaí ar an eolas faoi dheiseanna ar an dá thaobh
 • an leas is fearr is féidir a bhaint as na deiseanna atá ag gnólachtaí an Aontais páirt a ghlacadh i dtairiscintí poiblí sa tSeapáin ar gach leibhéal rialtais — náisiúnta, réigiúnach agus bardasach

Leis an rochtain mhéadaithe atá ag cuideachtaí an Aontais ar chonarthaí a chuirtear amach le haghaidh tairisceana sa tSeapáin, cumhdaítear earnálacha amhail

 • iarnróid
 • ospidéil
 • institiúidí acadúla
 • dáileadh leictreachais

Tuilleadh eolais

Infheistíocht

Leis an gcomhaontú, cuirtear infheistíocht idir an tAontas agus an tSeapáin chun cinn agus athdhearbhaítear ceart gach páirtí na cuspóirí beartais dlisteanacha a comhaontaíodh i liosta neamh-uileghabhálach a rialáil. Tá caibidlíocht dhéthaobhach ar siúl faoi láthair chun comhaontú a d’fhéadfadh a bheith ann maidir le cosaint infheistíochta a thabhairt chun críche.

Maidir le trádáil trasteorann i seirbhísí agus léirscaoileadh infheistíochta, ghlac an Comhaontú Comhpháirtíochta Eacnamaíche idir an tAontas agus an tSeapáin córas liosta diúltach ina liostaítear na bearta neamh-chomhréireacha atá ann cheana agus a bheidh ann amach anseo atá le forchoimeád agus, ag an am céanna, gach trádáil trasteorann i seirbhísí agus i réimsí infheistíochta a léirscaoileadh i bprionsabal.

Maidir leis na gealltanais maidir le léirscaoileadh infheistíochta, féach Roinn B de Chaibidil 8 den Chomhaontú

Maidir leis na forchoimeádais maidir le bearta reatha an Aontais Eorpaigh agus na Seapáine, féach sceideal an Aontais Eorpaigh agus sceideal na Seapáine a leagtar amach in Iarscríbhinn I a ghabhann le hIarscríbhinn 8-B a ghabhann leis an gComhaontú, atá ar fáil ag na naisc seo a leanas:

Maidir leis na forchoimeádais maidir le bearta a dhéanfaidh an tAontas Eorpach agus an tSeapáin amach anseo, féach sceideal an Aontais Eorpaigh agus sceideal na Seapáine a leagtar amach in Iarscríbhinn II a ghabhann le hIarscríbhinn 8-B, atá ar fáil ag na naisc seo a leanas:

Maidir le gluaiseacht infheisteoirí chun críocha gnó, féach ar an roinn Seirbhísí thuas.

Conas gnó a bhunú sa tSeapáin

Forbhreathnú ar ghnó a bhunú sa tSeapáin
Foirmeacha riachtanacha

Srianta ar infheistíocht dhíreach choigríche isteach sa tSeapáin

Forléargas ar na nósanna imeachta faoin Acht um Malartú Eachtrach agus Trádála Eachtraí

Forbhreathnú ar an Acht um Malartú Eachtrach agus Trádála Eachtraí agus ar an gcóras fógra (Seapáinis)

AntAcht um Malartú Eachtrach agus Trádála Eachtraí (Béarla agus Seapáinis). Mar sin féin, cuimhnigh nach mbíonn an t-aistriúchán Béarla cothrom le dáta i gcónaí. Chun eolas cothrom le dáta a fháil féach ar an leagan Seapánach

 

Míniú ar raon feidhme infheidhmeacht an Achta um Malartú Eachtrach agus um Thrádáil Eachtrach

Faoi Airteagal 26(1) den Acht um Malartú Eachtrach agus um Thrádáil Eachtrach (‘CSTE’), ciallaíonn ‘infheisteoir coigríche’ aon duine de na daoine seo a leanas a dhéanann infheistíochtaí díreacha isteach, etc., atá liostaithe in ítimí Airteagal 26(2) de CSTE, nó éadáil shonraithe a shainmhínítear in Airteagal 26(3) de CSTE:
(i) pearsa aonair atá neamhchónaitheach sa tSeapáin;
(II) eintiteas arna bhunú de bhun dlí eachtraigh nó a bhfuil príomhoifig aige i dtír eachtrach;
(III) cuideachta Seapánach ina bhfuil suim na gceart vótála a shealbhaíonn daoine, go díreach nó go hindíreach trí chuideachta fhorordaithe, mar a leagtar amach in (i) agus/nó (ii) thuas, cothrom le 50 % nó níos mó de na cearta vótála iomlána; nó
(iv) eintiteas Seapánach inarb ionann daoine mar atá leagtha amach i (i) thuas agus tromlach d’oifigigh uile na cuideachta nó tromlach na n-oifigeach ag a bhfuil údarás ionadach.

Tionscail ina bhfuil gá le réamhfhógraí
Foirmeacha maidir le fógra a thabhairt

Beidh an fhoirm cheart a úsáidfear ag brath ar na modhanna infheistíochta.

Dreasachtaí rialtais chun infheistíocht dhíreach choigríche isteach sa tSeapáin a chur chun cinn

Institiúidí le haghaidh fiosrúchán agus comhairliúcháin

Oifig Invest Japan

Oifig Invest Japan (Béarla) ag gach ceann de na haireachtaí agus na gníomhaireachtaí ábhartha, a fhreagraíonn do na gníomhartha seo a leanas ag infheisteoirí ionchasacha

 • iarrataí ar fhaisnéis maidir le hinfheistíocht agus maidir le hiarratas a dhéanamh ar dheiseanna infheistíochta; agus
 • gearáin maidir le próiseáil an chórais réamhfhógraí, an “córas litreacha neamhghnímh” mar a thugtar air, agus an infheistíocht.
 • Cuireann JETRO foirmeacha fiosrúcháin ar fáil chun teagmháil a dhéanamh le hOifig Invest Japan i ngach aireacht/gníomhaireacht ábhartha: Oifigí JAPAN a infheistiú: Eolas Teagmhála (Béarla)
 • Ionad One-stop d’infheisteoirí coigríche ag pleanáil a bhunú nó a leathnú a mbonn gnó sa tSeapáin ar fáil ag JETRO: Invest Japan Business Support Center (IBSC) (Béarla)
Infheistigh Beolíne na Seapáine
 • Ionad tacaíochta JETRO do chuideachtaí eachtracha agus cuideachtaí cleamhnaithe coigríche a bhfuil sé beartaithe acu infheistíocht a dhéanamh sa tSeapáin. Tá seirbhísí ar fáil i dteangacha eile seachas an tSeapáinis: Infheistigh Beolíne na Seapáine (Béarla)
Naisc úsáideacha eile

FBManna

Tá caibidil ar leith sa chomhaontú idir an tAontas agus an tSeapáin maidir le Fiontair Bheaga agus Mheánmhéide (FBManna) ina sonraítear go gcuirfidh na páirtithe faisnéis ar fáil maidir le rochtain ar mhargadh a chéile.

Suíomh gréasáin an Aontais chun tacú le FBManna an Aontais atá ag onnmhairiú go dtí an tSeapáin

Suíomh gréasáin na Seapáine chun tacú le FBManna an Aontais atá ag onnmhairiú go dtí an tSeapáin

Áirítear ar an suíomh gréasáin seo atá tiomnaithe do FBManna Eorpacha naisc le húdaráis maidir le saincheisteanna trádála ar leith agus bunachar sonraí inchuardaithe de réir cód taraife custaim chun faisnéis faoi rochtain ar an margadh a fháil do mhargadh na Seapáine.

Cainéal dáileacháin

Tá sé ríthábhachtach bealach dáilte praiticiúil a bhunú chun do tháirge a chur chuig seilfeanna agus miondíoltóirí Seapánacha. Éilíonn sé dáileoirí náisiúnta agus áitiúla Seapánacha a dhaingniú, go háirithe chun bacainní teanga, teicniúla agus lóistíochta ar thrádáil a shárú.

Is pointí teagmhála maithe do tháirgeoirí uile an Aontais iad na hAllmhairí Monaraithe agus an Eagraíocht um Chur Chun Cinn Intíre (MIPRO), Lárionad an Aontais Eorpaigh agus na Seapáine um Chomhar Tionsclaíoch.

ardán ag Eagraíocht Trádála Seachtraí na Seapáine (JETRO) chun gnó idirnáisiúnta a mheaitseáil, áit ar féidir le díoltóirí agus ceannaitheoirí Seapáine agus eachtracha fógraí a chur.

Míniú ar thábhacht ról na ngnólachtaí trádála

Tá ról tábhachtach ag gnólachtaí trádála i ndíolacháin earraí allmhairithe sa tSeapáin ag gníomhú dóibh mar idirchaidreamh idir monaróirí eachtracha agus ceannaitheoirí Seapánacha, agus a mhalairt.

Áirítear ar ról na ngnólachtaí trádála, i measc nithe eile

 • éileamh a shainaithint
 • cúnamh a thabhairt maidir le hidirbheartaíocht idir monaróirí agus ceannaitheoirí
 • nósanna imeachta allmhairithe/onnmhairiúcháin a chur i gcrích. 

Is féidir le gnólachtaí trádála cúnamh a thabhairt chun éileamh agus/nó comhpháirtithe áitiúla sa tSeapáin a shainaithint agus is féidir leo a bheith

 • gnólachtaí trádála ginearálta, a dhéileálann le beagnach rud ar bith
 • sainghnólachtaí trádála, nach mbaineann ach le táirgí sonracha (e.g. táirgí cruach, táirgí bia, etc.).

Naisc agus teagmhálacha

Suíomh gréasáin AS na Trádála

Ionad AE-na Seapáine um Chomhar Tionsclaíoch

Toscaireacht an Aontais Eorpaigh chun na Seapáine

Téacs iomlán an chomhaontaithe

Roinn an leathanach seo: