An Comhaontú Comhpháirtíochta Eacnamaíche idir an tAontas agus an tSeapáin

Tháinig an Comhaontú um Chomhpháirtíocht Eacnamaíoch idir an tAontas agus an tSeapáin i bhfeidhm an 1 Feabhra 2019. Cheana féin, easpórtálann gnólachtaí an Aontais breis agus EUR 58 billiún in earraí agus EUR 28bn i seirbhísí chun na Seapáine gach bliain. Leis an gComhaontú Comhpháirtíochta Eacnamaíche idir an tAontas agus an tSeapáin, laghdaítear na bacainní trádála a bhíonn ar ghnólachtaí Eorpacha agus iad ag easpórtáil chuig an tSeapáin agus cuidíonn sé leo dul san iomaíocht níos fearr sa mhargadh sin.

Sracfhéachaint ar an gcomhaontú

Tháinig an Comhaontú Comhpháirtíochta Eacnamaíche idir an tAontas agus an tSeapáin i bhfeidhm an 1 Feabhra 2019.

Cad iad na buntáistí do do ghnó?

An comhaontú trádála leis an tSeapáin

 • baintear taraifí agus bacainní trádála eile agus fágann sé gur fusa do chuideachtaí ar an dá thaobh allmhairiú agus onnmhairiú a dhéanamh
 • áirithítear oscailteacht na margaí seirbhísí, go háirithe seirbhísí airgeadais, teileachumarsáid agus iompar
 • ráthaítear go gcaithfear go neamh-idirdhealaitheach le gnólachtaí an Aontais a oibríonn sna margaí soláthair phoiblí
 • feabhsaítear cosaint ceart maoine intleachtúla sa tSeapáin chomh maith le cosaint táirgí talmhaíochta Eorpacha ar ardchaighdeán, ar a dtugtar tásca geografacha (TGanna)
 • Sábhálann cuideachtaí ar an dá thaobh méideanna suntasacha airgid agus am nuair a bhíonn earraí á dtrádáil go déthaobhach
 • déantar foráil do thacaíocht fheabhsaithe do ghnólachtaí beaga a ndéanann bacainní trádála difear díréireach dóibh

 

Is í antSeapáin an ceathrú margadh is mó atá ag an Aontas d’easpórtálacha talmhaíochta cheana féin. Cuirfear feabhas ar an rochtain ar an margadh i gcás go leor táirgí Eorpacha, go háirithe

Léigh téacs iomlán an chomhaontaithe trádála leis an tSeapáin.

Taraifí

Leis an gcomhaontú, cuirtear deireadh le formhór mór na ndleachtanna a íocann cuideachtaí Eorpacha agus Seapánacha.

Ar theacht i bhfeidhm don chomhaontú, cuireadh deireadh le 99 % de línte taraife an Aontais agus 97 % de línte taraife na Seapáine. Maidir le taraifí nár cuireadh deireadh leo go fóill, comhaontaíodh cuótaí rátaí taraife nó laghduithe taraife.

Chun na taraifí ar do tháirge a sheiceáil, ní mór duit a bheith ar an eolas faoin gcód táirge atá bunaithe ar chód HS2017 an Chórais Chomhchuibhithe (CC), le haghaidh cóid Eorpacha agus Seapánacha araon.


Is féidir leat teacht ar do chód táirge ag baint úsáide as Mo Chúntóir Trádála

Is féidir leat seiceáil freisin cód staitistiúil na Seapáine le haghaidh allmhairí.

Leis an gcomhaontú, osclaítear margadh na Seapáine d’onnmhairí talmhaíochta an Aontais, mar shampla 

 • cuirfear deireadh le dleachtanna ar go leor cáiseanna ar nós Gouda agus Cheddar le himeacht ama
 • bunaítear cuóta saor ó dhleacht le haghaidh cáiseanna úra (amhail Mozzarella agus Feta)
 • cuireadh deireadh leis na taraifí ar onnmhairí fíona ar theacht i bhfeidhm dóibh
 • maidir le mairteoil, bainfidh onnmhaireoirí an Aontais tairbhe as taraif laghdaithe
 • maidir le muiceoil, níl ach dleachtanna ísle ann i gcás onnmhairí feola úire chun na Seapáine agus cuireadh deireadh iomlán leis na dleachtanna ar fheoil phróiseáilte sa chomhaontú.

Sceidil díchóimeála taraife

Déantar taraifí d’fhormhór mór na dtáirgí a dhíchur láithreach ar theacht i bhfeidhm an chomhaontaithe nó de réir a chéile tar éis sceideal díchóimeála taraife.

Is é “bunráta” an túsphointe maidir le díothú nó laghdú dleachtanna custaim agus tarlaíonn laghduithe ar an mbonnráta seo. Trí bhíthin chód taraife custaim an táirge beidh tú in ann an laghdú a bhaineann le bunráta do tháirge a aimsiú.

 • nótaí ginearálta chun cabhrú leat sceidil díchóimeála taraife an Aontais Eorpaigh agus na Seapáine araon a léamh
Iompórtáil ón tSeapáin
Easpórtáil go dtí an tSeapáin

Cuótaí rátaí taraife (TRQanna)

Tá taraif-chuótaí infheidhme freisin maidir le táirgí áirithe. Is méideanna sonracha earraí iad sin, a bheidh i dteideal cóir fhabhrach taraife laistigh de thréimhse ama ar leith

 • tá cúig tháirge agraibhia is fiche de chuid na Seapáine ann le cuótaí rátaí taraife
 • cuótaí rátaí taraife na Seapáine
 • Cuireann Aireacht Talmhaíochta, Foraoiseachta agus Iascaigh na Seapáine (MAFF) faisnéis ar fáil maidir le cur i bhfeidhm agus leithdháileadh TRQanna, le haghaidh gach líne taraife, amhail siúcra, táirgí cruithneachta, táirgí déiríochta, agus bianna eile (lena n-áirítear milseoga agus seacláidí áirithe) faoin gComhaontú um Chomhpháirtíocht Eacnamaíoch idir an tAontas agus an tSeapáin (an tSeapáin).

I gcás táirgí déiríochta, is é Comhar na dTionscal Talmhaíochta agus Beostoic (ALIC) a dhéanann taraif-chuótaí a leithdháileadh agus tobhaigh a bhailiú.

Tá allmhairiú táirgí déiríochta ainmnithe (e.g. im agus meadhg) laistigh den chuóta taraife faoi réir córas trádála stáit.

Bileoga eolais ón Ionad um Chomhar Tionsclaíoch idir an tAontas agus an tSeapáin (gnólacht an Aontais Eorpaigh sa tSeapáin)

Tá roinnt táirgí muirí faoi réir cuótaí allmhairiúcháin agus tá oibleagáid ar na hallmhaireoirí iad a chur i bhfeidhm.

Tuilleadh eolais faoi chur i bhfeidhm agus leithdháileadh TRQ sa tSeapáin.

Córas Bunachar SonraíAistriúchán Dlí na Seapáine ar fáil ag Aireacht Dlí agus Cirt, an tSeapáin.

Bearta coimirce

Foráiltear freisin sa chomhaontú trádála idir an tAontas agus an tSeapáin do bhearta coimirce déthaobhacha. Is é is aidhm do ghníomhaíocht “coimirce” (i.e. srian a chur le hallmhairí táirge go sealadach) tionscal sonrach intíre a chosaint ar mhéadú ar allmhairí aon táirge is cúis le mórdhíobháil, nó a d’fhéadfadh a bheith ina gcúis le mórdhíobháil don tionscal. Sa chomhaontú sin, úsáidtear bearta cosanta talmhaíochta chun táirgí sonracha a chosaint ar bhorradh den sórt sin in allmhairí.

Is iad na táirgí AE atá faoi réir na mbeart seo ná

 • mairteoil agus muiceoil (lena n-áirítear muiceoil phróiseáilte)
 • tiúchan próitéin meidhg (WPC), púdar meadhg
 • oráistí úra
 • capaill rása

Féach liosta na mbeart cosanta talmhaíochta (leathanach 368).

Faisnéis bhreise maidir le bearta cosanta a bhaineann le capaill rása

 

Tugannmo Chúntóir Trádála faisnéis mhionsonraithe duit faoi na taraifí, na bearta is infheidhme maidir le do tháirge agus do mhargadh, agus taispeánann sé na sceidil díchóimeála taraife do na línte taraife ábhartha.

 

Rialacha tionscnaimh

D’fhonn cáiliú do chóireáil fhabhrach, beidh ar do tháirge a shásamh na rialacha tionscnaimh faoin gcomhaontú. Seiceáil an “Uirlis FéinmheasúnaitheRialacha Tionscnaimh (ROSA)”idirghníomhach i mo Chúntóir Trádála chun a mheas an gcomhlíonann do tháirge na rialacha tionscnaimh agus chun a fháil amach conas na doiciméid chearta a ullmhú.

Tá faisnéis ghinearálta faoi na rialacha tionscnaimh agus faoi na nósanna imeachta tionscnaimh le fáil sa roinn seo.

Is é an tionscnamh ‘náisiúntacht eacnamaíoch’ na n-earraí trádáilte. Má tá tú nua ar an ábhar, is féidir leat réamheolas a fháil ar na príomhchoincheapa i rannán na n-earraí.

Rialacha tionscnaimh

Cá bhfaighidh mé na rialacha tionscnaimh?

Leagtar amach na rialacha tionscnaimh i gCaibidil 3 maidir le rialacha tionscnaimh an Chomhaontaithe Comhpháirtíochta Eacnamaíche idir an tAontas agus an tSeapáin (IO L330, 27.12.2018, lch. 21).

An ón Aontas Eorpach nó ón tSeapáin a thagann mo tháirge?

Chun go mbeidh do tháirge incháilithe don taraif fhabhrach níos ísle nó nialais faoin gComhaontú Comhpháirtíochta Eacnamaíche idir an tAontas agus an tSeapáin, ní mór dó a bheith de thionscnamh an Aontais nó na Seapáine.

Táirge ‘tionscnaíonn’ san Aontas nó sa tSeapáin, más

Ní mór don táirge gach ceanglas eile is infheidhme a shonraítear sa Chaibidil a chomhlíonadh freisin (mar shampla oibriú nó próiseáil neamhleor, an riail maidir le neamhathrú). Tá roinnt solúbthachtaí breise ann freisin chun cabhrú leat rialacha táirgeshonracha a chomhlíonadh (mar shampla caoinfhulaingt nó carnadh).

 

Samplaí de na príomhchineálacha rialacha táirgeshonracha i gcomhaontuithe trádála an Aontais

 • an riail bhreisluacha — ní fhéadfaidh luach na n-ábhar neamhthionscnaimh uile i dtáirge a bheith níos mó ná céatadán áirithe dá phraghas díreach ón monarcha
 • an t-athrú ar aicmiú taraife — is é an toradh atá ar an bpróiseas táirgthe go dtagann athrú ar aicmiú taraife idir na hábhair neamhthionscnaimh agus an táirge deiridh — mar shampla táirgeadh páipéir (Córas Comhchuibhithe Caibidil 48) ó laíon neamhthionscnaimh (Córas Comhchuibhithe Caibidil 47)
 • oibríochtaí sonracha — tá gá le próiseas táirgthe ar leith, mar shampla snáithíní a shníomh ina snáth — úsáidtear rialacha den sórt sin den chuid is mó in earnálacha na dteicstílí agus na gceimiceán

Leideanna chun cabhrú leat cloí leis na rialacha táirgeshonracha

Cuireann an comhaontú solúbthacht bhreise ar fáil chun cabhrú leat cloí leis na rialacha táirgeshonracha amhail lamháltas nó carnadh.

Lamháltas
 • leis an riail lamháltais, ceadaítear don táirgeoir úsáid a bhaint as ábhair neamhthionscnaimh a thoirmisctear de ghnáth leis an riail tháirgeshonrach ar choinníoll nach mó a luach ná 10 % de phraghas an táirge díreach ón monarcha nó praghas saor ar bord an táirge
 • ní féidir an lamháltas sin a úsáid chun aon uasteorainn luacha a shárú d’ábhair neamhthionscnaimh a liostaítear sna rialacha táirgeshonracha
 • mar sin féin, agus is tréith ar leith é sin sa chomhaontú idir an tAontas agus an tSeapáin, is féidir an lamháltas sin a úsáid i gcásanna inar mó meáchan na n-ábhar neamhthionscnaimh ná an tairseach meáchain dá bhforáiltear sna rialacha táirgeshonracha, ar choinníoll nach mó luach na n-ábhar sin ná 10 % de phraghas an táirge deiridh díreach ón monarcha — os cionn an 10 % sin de réir luacha, ní mór na hábhair sin a bheith de thionscnamh an Aontais nó na Seapáine
 • tá feidhm ag lamháltais shonracha maidir le teicstílí agus éadaí a aicmítear i gCaibidlí 50 go 63 den Chóras Comhchuibhithe, a áirítear i Nótaí 6 go 8 d’Iarscríbhinn 3-A Nótaí tosaigh maidir le rialacha tionscnaimh táirgeshonracha
Carnadh

Déantar foráil sa Chomhaontú Comhpháirtíochta Eacnamaíche idir an tAontas agus an tSeapáin maidir le dhá bhealach chun tionscnamh a charnadh

 • carnadh déthaobhach — is féidir ábhair de thionscnamh na Seapáine a áireamh mar ábhair de thionscnamh an Aontais Eorpaigh (agus vice versa) nuair a úsáidtear iad chun táirge a tháirgeadh san Aontas Eorpach
 • carnadh iomlán — is féidir an t-oibriú nó an phróiseáil a dhéantar ar ábhair neamhthionscnaimh san Aontas nó sa tSeapáin a áireamh mar ábhair thionscnaimh chun cuidiú leis an riail tháirgeshonrach a chomhlíonadh (is é sin le rá, is féidir an phróiseáil a dhéantar sa tSeapáin a áireamh mar oibríochtaí cáilitheacha san Aontas, is cuma an leor an phróiseáil chun stádas tionscnaimh a thabhairt do na hábhair iad féin (agus vice-versa)

Ceanglais eile

Ina theannta sin, ní mór do tháirge gach ceanglas infheidhme eile a shonraítear sa Chaibidil maidir le rialacha tionscnaimh a chomhlíonadh, amhail oibriú nó próiseáil neamhleor, nó riail an neamhathraithe.

Riail neamhathraithe

Ní mór táirgí tionscnaimh a iompar ón Aontas go dtí an tSeapáin (agus a mhalairt) gan tuilleadh próiseála a dhéanamh orthu i dtríú tír.

Is féidir roinnt oibríochtaí a dhéanamh i dtríú tír má fhanann na táirgí faoi mhaoirseacht chustaim, amhail

 • marcanna, lipéid, séalaí nó aon doiciméad a chur leo nó a ghreamú díobh chun a áirithiú go gcomhlíonfar ceanglais shonracha intíre na tíre allmhairíochta
 • táirgí a bhfuil bail mhaith orthu a chaomhnú
 • stóráil
 • coinsíneachtaí scoilteadh

Féadfaidh na húdaráis chustaim fianaise ar chomhlíonadh na rialach a iarraidh, amhail

 • doiciméid iompair chonarthacha amhail billí luchta
 • fianaise fhíorasach nó nithiúil bunaithe ar mharcáil nó ar uimhriú pacáistí
 • aon fhianaise a bhaineann leis na hearraí féin

Aistarraingt dleachta

Faoin EPA idir an tAontas agus an tSeapáin, is féidir aisíocaíocht a fháil ar dhleachtanna a íocadh roimhe sin ar ábhair neamhthionscnaimh a úsáideadh chun táirge a tháirgeadh a onnmhairítear faoi tharaif fhabhrach.

Nósanna imeachta tionscnaimh

Ní mór d’onnmhaireoirí agus d’allmhaireoirí na nósanna imeachta tionscnaimh a leanúint. Tá na nósanna imeachta leagtha amach i Roinn B de Chaibidil 3 maidir le Rialacha Tionscnaimh an chomhaontaithe. Soiléiríonn siad, mar shampla, conas tionscnamh táirge a dhearbhú, conas roghanna a éileamh nó conas is féidir leis na húdaráis chustaim tionscnamh táirge a fhíorú.

Conas taraif fhabhrach a éileamh 

Is féidir le hallmhaireoirí cóir fhabhrach taraife a éileamh bunaithe ar

 • ráiteas tionscnaimh arna sholáthar ag an onnmhaireoir nó
 • ráiteas tionscnaimh bunaithe ar ‘eolas an allmhaireora’

Chun sonraí a fháil féach, le do thoil

Ráiteas maidir le tionscnamh

Féindearbhú ón onnmhaireoir

Is féidir le honnmhaireoirí féindearbhú a dhéanamh gur de thionscnamh an Aontais nó na Seapáine a dtáirge trí ráiteas maidir le tionscnamh a thabhairt.

San AE is féidir é a dhéanamh trí

 • is féidir onnmhaireoir atá cláraithe sa Chóras Onnmhaireoirí Cláraithe (REX), agus an uimhir REX chéanna a úsáid freisin le haghaidh roinnt comhaontuithe trádála fabhracha eile de chuid an Aontais (mar shampla comhaontú trádála an Aontais le Ceanada)
 • aon onnmhaireoir ar choinníoll nach mó luach iomlán na coinsíneachta ná EUR 6,000

Sa tSeapáin is féidir é a dhéanamh ag

 • onnmhaireoir ag a bhfuil Uimhir Chorparáideach de chuid na Seapáine sannta

Cad ba cheart a bheith sa ráiteas maidir le tionscnamh?

 • ba cheart an ráiteas maidir le tionscnamh a bheith le feiceáil ar shonrasc nó ar aon doiciméad tráchtála lena sainaithnítear an táirge
 • is féidir téacs an dearbhaithe tionscnaimh a dhéanamh in aon cheann de theangacha oifigiúla an Aontais Eorpaigh chomh maith le teanga na Seapáine, agus is féidir teacht air in Iarscríbhinn 3-D, ní fhéadfaidh an tír allmhairíochta a cheangal go dtíolacfadh an t-allmhaireoir aistriúchán ar ráiteas maidir le tionscnamh
 • ní mór do na honnmhaireoirí na critéir maidir le tionscnamh a úsáidtear ina ráiteas maidir le tionscnamh a shonrú le cód (féach in Iarscríbhinn 3-D)

Aighneacht agus bailíocht

 • beidh an ráiteas maidir le tionscnamh bailí go ceann 12 mhí ón dáta a rinneadh é
 • de ghnáth, is le haghaidh coinsíneacht amháin a bheidh an ráiteas maidir le tionscnamh, ach d’fhéadfadh sé go gcumhdófaí leis freisin ilchoinsíneachtaí de tháirgí comhionanna le linn tréimhse nach faide ná 12 mhí. 

Tugtar mínithe breisear threoir EPA idir an tAontas agus an tSeapáin maidir le ráiteas maidir le tionscnamh le haghaidh il-lastais táirgí comhionanna.

Eolas an allmhaireora
 • is féidir le hallmhaireoirí taraifí fabhracha a éileamh bunaithe ar a n-eolas féin ar thionscnamh na dtáirgí allmhairithe — is féidir é a bhunú ar dhoiciméid tacaíochta nó ar thaifid a chuireann onnmhaireoir nó monaróir an táirge ar fáil agus atá i seilbh an allmhaireora. Tuganntreoir EPA idir an tAontas agus an tSeapáin maidir le heolas an allmhaireora mínithe breise
 • ós rud é go bhfuil allmhaireoir ag déanamh éilimh ag úsáid a gcuid eolais féin, ní úsáidtear aon ráiteas maidir le tionscnamh agus ní gá aon onnmhaireoir ná táirgeoir a shainaithint ná ní gá aon bheart a dhéanamh a bhaineann le tionscnamh fabhrach earraí sa Pháirtí is onnmhaireoir
 • ní gá don allmhaireoir a úsáideann ‘eolas allmhaireoirí’ a bheith cláraithe i mbunachar sonraí REX

Fíorú tionscnaimh

Féadfaidh na húdaráis chustaim a fhíorú an táirge tionscnaimh é táirge a allmhairítear nó an gcomhlíonann sé ceanglais tionscnaimh eile. Tá an fíorú bunaithe ar

 • comhar riaracháin idir údaráis chustaim na n-allmhairí agus na páirtithe onnmhairiúcháin
 • seiceálacha a dhéanann na húdaráis chustaim áitiúla — ní cheadaítear cuairteanna ón bpáirtí allmhairiúcháin chuig an onnmhaireoir
 • cinneann údaráis an pháirtí allmhairiúcháin an tionscnamh agus cuirfidh siad údaráis an pháirtí allmhairiúcháin ar an eolas faoi na torthaí

Ceanglais táirge 

I measc na rialacha teicniúla tá rialacháin theicniúla, caighdeáin agus nósanna imeachta um measúnú comhréireachta. Sainítear leis na rialacha sin na saintréithe teicniúla sonracha ba cheart a bheith ag do tháirge, amhail dearadh, lipéadú, pacáistiú, feidhmiúlacht nó feidhmíocht agus tá siad tábhachtach toisc go gcinntíonn siad go mbaintear amach cuspóirí tábhachtacha beartais phoiblí, amhail sláinte an duine a chosaint nó sábháilteacht an chomhshaoil.

D’fhéadfadh baint a bheith ag na ceanglais seo le saincheisteanna amhail

 • Rialacha agus Ceanglais theicniúla
 • Rialacha agus Ceanglais Sláinte agus Sábháilteachta, SPS
 • Rialacháin Chomhshaoil a bhaineann le hEarraí Allmhairithe.

Ní mór duit na rialacha seo a leanúint ionas gur féidir do tháirgí a mheas chun a fháil amach an gcomhlíonann siad na caighdeáin theicniúla is gá.

 

Chun a fháil amach faoi na rialacha agus na ceanglais is infheidhme maidir le do tháirge téigh go dtí Mo Chúntóir Trádála agus cuir isteach d’ainm nó cód táirge.

Is féidir leat seiceáil ar na catagóirí táirgí thíos le haghaidh sonraí níos sainiúla riachtanas táirge agus naisc ábhartha

Is éard is bearta sláintíochta agus fíteashláintíochta (SPS) ann (e.g. dlíthe, rialacháin, caighdeáin) bearta chun daoine, ainmhithe agus plandaí a chosaint ar ghalair, lotnaidí nó éilleáin.

Cinntíonn siad go bhfuil táirgí bia a chuirtear ar an margadh, lena n-áirítear allmhairí ó lasmuigh den Aontas, sábháilte do thomhaltóirí.

Tá tuilleadh eolais faoi bhearta SPS idir an tAontas agus an tSeapáin le fáil anseo.

Dála an Aontais, tá cuid de na caighdeáin sábháilteachta bia is airde ar domhan ag an tSeapáin. Mar shampla, ní cheadaíonn an tSeapáin hormóin fáis a úsáid ina tháirgeadh mairteola, agus tá tábhacht mhór ag baint le rialacháin a rialaíonn OGManna do thomhaltóirí Seapánacha.

Ní mór do gach táirge a allmhairítear ón tSeapáin caighdeáin an Aontais a chomhlíonadh. Áirítear leis sin toirmeasc an Aontais ar mhairteoil a chóireáiltear le hormóin agus a rialacha maidir le húsáid antaibheathach. 

Ina theannta sin, ní mór deimhniú tréidliachta a bheith ag gabháil le gach allmhairiú táirgí ainmhithe chuig an Aontas ón tSeapáin. 

Ní féidir ach le húdarás inniúil sa tSeapáin, ar aithin an Coimisiún go foirmiúil go bhfuil sé in ann comhlíonadh cheanglais allmhairithe an Aontais a dheimhniú, deimhniú den sórt sin a eisiúint. 

Cuidíonn an comhaontú trádála lena chinntiú nach gcuirtear bac ar do tháirgí dul isteach i margadh na Seapáine trí bhacainní trádála SPS gan údar agus cuidíonn sé le sruthlíniú agus brostú a dhéanamh ar na nósanna imeachta chun d’onnmhairí bia isteach sa tSeapáin a cheadú.

Má tá tú ag iompórtáil ón tSeapáin isteach san Aontas, faigh tuilleadh eolais faoi riachtanais SPS anseo.

 

Faigh na rialacha agus na riachtanais shonracha maidir le do tháirge i Mo Chúntóir Trádála.

Bacainní teicniúla ar thrádáil

Cé go bhfuil tábhacht ag baint le rialacha teicniúla, is féidir leo a bheith ina mbacainn ar thrádáil idirnáisiúnta agus, dá bhrí sin, d’fhéadfadh siad a bheith ina n-ualach mór duitse mar onnmhaireoir.

 • má cheapann tú go bhfuil tú os comhair bacainn trádála a slows do ghnó síos nó a chuireann cosc ort ó onnmhairiú, is féidir leat insint dúinn
 • tuairisc a thabhairt ar cad atá ag stopadh d’easpórtálacha chun na Seapáine trí úsáid a bhaint as an bhfoirm ar líne agus déanfaidh an tAontas anailís ar do chás agus déanfaidh sé beart iomchuí

Déan teagmháil linn

Doiciméid agus nósanna imeachta imréitigh custaim

Is iondúil go n-áirítear le himréiteach custaim rialuithe maidir le

 • na dleachtanna atá le híoc
 • an tuairisc cheart ar na hearraí, a dtionscnamh agus a luach
 • bearta slándála agus sábháilteachta (smuigleáil, drugaí, toitíní, airm, táirgí góchumtha, frithsceimhlitheoireacht)
 • comhlíonadh reachtaíochta sonraí amhail reachtaíocht chomhshaoil, ceanglais sláinte, rialacháin tréidliachta, fíteashláintíochta agus cháilíochta

Leis an gcomhaontú idir an tAontas agus an tSeapáin, áirithítear nósanna imeachta custaim níos éifeachtúla chun trádáil a éascú agus chun costais do ghnólachtaí a laghdú.

Doiciméid

Is féidir leat féachaint ar threoracha mionsonraithe céim ar chéim ina ndéantar cur síos ar na cineálacha éagsúla doiciméad ba cheart duit a ullmhú le haghaidh imréiteach custam do tháirgí.

Ag brath ar do tháirge, d’fhéadfadh sé go dteastódh roinnt de na heilimintí thíos ó na húdaráis chustaim

 • sonrasc tráchtála (faigh na ceanglais shonracha maidir lena fhoirm agus a inneachar i mo Chúntóir Trádála)
 • Bille luchta nó bille Aerbhealaigh
 • liosta pacála, cuntais lasta agus deimhnithe árachais (riachtanach i gcásanna áirithe)
 • ceadúnais allmhairiúcháin d’earraí áirithe
 • comhlíonann nadeimhnithe a thaispeánann do tháirge na rialacháin éigeantacha maidir le táirgí, amhail ceanglais sláinte agus sábháilteachta, lipéadú agus pacáistiú
 • cruthúnas tionscnaimh — dearbhú tionscnaimh

Ar mhaithe le tuilleadh cinnteachta, b’fhéidir gur mhaith leat iarratas a dhéanamh ar Fhaisnéis Cheangailteach Taraife, agus/nó ar Fhaisnéis Cheangailteach Tionscnaimh roimh ré.

 

Chun faisnéis mhionsonraithe a fháil faoi na doiciméid is gá duit a chur i láthair le haghaidh imréiteach custam do do tháirge, téigh go dtí Mo Chúntóir Trádála.

Soláthraíonn an tSeapáin Custaim eolas faoi nósanna imeachta custaim na Seapáine, lena n-áirítear doiciméid riachtanacha

Is é an tSeapáin baile freisin naoi dlínse custaim éagsúla, agus d’fhéadfadh sé a bheith fiú teagmháil a dhéanamh leis na cinn a bhaineann leat a dhéanamh ar an bpróiseas custaim smoother do do tháirge.

Nósanna Imeachta

Chun tuairisc a fháil ar conas tionscnamh do tháirgí a chruthú chun taraif fhabhrach a éileamh agus ar na rialacha a bhaineann le fíorú tionscnaimh ag údaráis chustaim, féach an roinn maidir le rialacha tionscnaimh thuas.

Chun faisnéis ghinearálta a fháil faoi nósanna imeachta custaim le haghaidh iompórtála agus easpórtála, tabhair cuairt ar shuíomh gréasáin Ard-Stiúrthóireacht an Chánachais agus an Aontais Chustaim.

Maoin intleachtúil agus tásca geografacha

Leis an gComhaontú Comhpháirtíochta Eacnamaíche idir an tAontas agus an tSeapáin, déantar foráil maidir le cosaint níos fearr ar chearta maoine intleachtúla do chuideachtaí Eorpacha a onnmhairíonn táirgí nuálacha, ealaíonta, ar leith agus ardcháilíochta chun na Seapáine. Treisítear na gealltanais agus áirítear iontu forálacha maidir le rúin trádála, trádmharcanna, cosaint cóipchirt, paitinní, rialacha comhchoiteanna íosta maidir le cosaint sonraí tástála rialála le haghaidh cógaisíochta, agus forálacha forfheidhmithe sibhialta.

Aithnítear sa chomhaontú an stádas speisialta agus tugann sé cosaint ar mhargadh na Seapáine do bhreis agus 200 táirge talmhaíochta Eorpach ó thionscnamh geografach Eorpach ar leith, ar a dtugtar Tásca Geografacha (TGanna). Baineann úinéirí Tásca Geografacha a comhaontaíodh go déthaobhach in earnálacha na talmhaíochta, an bhia agus na dí tairbhe as cosaint ar ghóchumadh. Tá liosta de na Tásca Geografacha faoi chosaint san Aontas agus sa tSeapáin ar fáil in Iarscríbhinn 14-B den Chomhaontú um Chomhpháirtíocht Eacnamaíoch (EPA).

Paitinní

Dearbhaítear sa Chomhaontú Comhpháirtíochta Eacnamaíche idir an tAontas agus an tSeapáin go n-oibreoidh an dá pháirtí le chéile chun cosaint phaitinne a neartú.

Faoin gcomhaontú sin, tá gealltanas tugtha ag an Aontas agus ag an tSeapáin síneadh a chur le fad na cosanta paitinne do tháirgí cógaisíochta agus do tháirgí ceimiceacha talmhaíochta. Chun níos mó a fhoghlaim faoi na paitinní sa tSeapáin, lena n-áirítear maidir leis na próisis chomhdúcháin agus scrúdaithe, féach ar Oifig Paitinní na Seapáine.

Saincheisteanna eile maoine intleachtúla

Soláthraíonn Oifig Paitinní na Seapáine forléargais ar mhúnlaí fóntais, dearaí, trádmharcanna agus cóipchearta.

Míníonn an Aireacht Geilleagair a thuilleadh freisin faoi fhorfheidhmiú do chearta maoine intleachtúla.

Seirbhísí

Fágann an comhaontú gur fusa do chuideachtaí an Aontais agus na Seapáine seirbhísí a chur ar fáil agus soghluaisteacht níos fearr a thabhairt d’fhostaithe cuideachtaí chun a gcuid oibre a dhéanamh ar an láthair.

Gluaiseacht shealadach phearsanra na cuideachta 

Iarscríbhinn 8-C: Tuiscint ar Ghluaiseacht Daoine Nádúrtha chun Críocha Gnó

Foráiltear sa Chomhaontú gealltanais áirithe maidir le dul isteach agus fanacht sealadach daoine nádúrtha i Roinn D de Chaibidil 8.

Forordaítear i sceideal an Aontais Eorpaigh agus sceideal na Seapáine in Iarscríbhinn III a ghabhann le hIarscríbhinn 8-B forchoimeádais agus forálacha breise maidir le cuairteoirí gnó chun críoch bunaíochta, aistrithe ionchorparáideacha, infheisteoirí agus cuairteoirí gnó gearrthéarmacha. Tá Iarscríbhinn III a ghabhann le hIarscríbhinn 8-B ar fáil ag na naisc seo a leanas

Forordaítear forchoimeádais, teorainneacha agus forálacha breise áirithe maidir le soláthraithe seirbhíse conarthacha agus gairmithe neamhspleácha i sceideal an Aontais Eorpaigh agus i sceideal na Seapáine in Iarscríbhinn IV a ghabhann le hIarscríbhinn 8-B. Tá Iarscríbhinn IV a ghabhann le hIarscríbhinn 8-B ar fáil ag na naisc seo a leanas

Tá roinnt forálacha in EPA a bhfuil feidhm acu go cothrománach maidir le gach trádáil i seirbhísí, amhail foráil chun ceart na bPáirtithe chun seirbhísí a rialáil a athdhearbhú. Dearbhaíonn an EPA ceart na n-údarás seirbhísí poiblí a choinneáil poiblí agus ní chuirfidh sé iallach ar rialtais seirbhísí poiblí a phríobháidiú ná a dhírialú, mar sin, in earnálacha an chúraim sláinte, an oideachais agus an uisce.

Comhaontaíodh gealltanais shonracha in earnálacha, amhail

 • seirbhísí poist agus cúiréireachta
 • teileachumarsáide
 • seirbhísí muiriompair
 • seirbhísí airgeadais

Maidir leis na gealltanais i leith trádáil trasteorann i seirbhísí, féach Roinn C de Chaibidil 8 den Chomhaontú.

Gluaiseacht pearsanra cáilithe

Eolas ginearálta faoi víosaí
Teorainneacha gníomhaíochta gnó soláthraithe seirbhíse conarthacha agus gairmithe neamhspleácha sa tSeapáin

Maidir le roinnt seirbhísí, tá raon feidhme na ngníomhaíochtaí gnó teoranta i cibé slí a fhorordaítear i bhFoscríbhinn IV “Teorainneacha gníomhaíochtaí gnó soláthraithe seirbhíse conarthacha agus gairmithe neamhspleácha sa tSeapáin” d’Iarscríbhinn 8-B “Sceideal do Chaibidil 8” den chomhaontú.

Bainistíocht Acmhainní Daonna & Athchóiriú Eagraíochtúil

Tá go leor dlíthe saothair ann a bhaineann le cosaint oibrithe sa tSeapáin.  Tá feidhm ag na dlíthe saothair sin i bprionsabal maidir le gach fostaíocht sa tSeapáin, beag beann ar an bhfostóir a bheith Seapánach nó eachtrach, nó cibé acu cuideachta eachtrach nó cuideachta atá corpraithe sa tSeapáin.  Tá feidhm ag an rialachán maidir leis na dlíthe sin maidir le hoibrithe ón gcoigríoch sa tSeapáin chomh fada agus a chomhlíonann na hoibrithe eachtracha an sainmhíniú dlíthiúil ar oibrithe faoi na dlíthe sin. 

Is féidir eolas ginearálta faoin gcóras dlí saothair foriomlán sa tSeapáin a bhaineann le bainistíocht acmhainní daonna a fháil ó na suíomhanna gréasáin atá luaite sna ceannteidil seo a leanas

Eolas ginearálta faoi bhainistíocht acmhainní daonna
Rialacha atá le tabhairt faoi deara i gcás fostaíochta coigríche
Faisnéis faoi na príomhrialacháin saothair

Seirbhísí faisnéise teileachumarsáide agus ríomhaireachta

Sa tSeapáin

 • sainmhínítearteileachumarsáid go forleathan san Acht um Ghnó Teileachumarsáide mar “cóid tarchuir, athsheachadta nó glactha, fuaimeanna nó íomhánna trí chábla, raidió nó aon fhoirm leictreamaighnéadach eile.”
 • sainmhínítearseirbhís teileachumarsáide mar “cumarsáidí idirghabhála daoine eile trí shaoráid teileachumarsáide a úsáid, nó saoráid teileachumarsáide a thairiscint ar shlí eile le haghaidh cumarsáide ag daoine eile”, agus
 • sainmhínítear gnó teileachumarsáide ansin mar “gnó ina soláthraíonn an soláthraí seirbhíse seirbhís teileachumarsáide chun freastal ar riachtanais daoine eile, ach amháin saoráid chraolacháin a chur ar fáil faoin Acht Craolacháin”.

An Lámhleabhar maidir le dul isteach sa mhargadh i ngnó teileachumarsáide na Seapáine — nach bhfuil ar fáil ach i Seapáinis — a thagann go ginearálta faoin sainmhíniú ar “gnó teileachumarsáide” agus dá bhrí sin a éilíonn fógra nó clárú.

Dul isteach i margadh na Seapáine
 • An Aireacht Gnóthaí Baile agus Cumarsáide: Lámhleabhar d’Iontráil Mhargaidh i nGnó Teileachumarsáide na Seapáine, Meitheamh 2016 (Béarla). Smaoinigh, le do thoil, go bhféadfadh sé nach mbeadh an leagan Béarla cothrom le dáta. Ina theannta sin, níl ábhair fhorlíontacha (lena n-áirítear, inter alia, cásanna ina léirítear an bhfuil an ceanglas maidir le fógra a thabhairt infheidhme maidir le gnólachtaí áirithe) ar fáil ach amháin i leagan Seapánach, dar dáta Bealtaine 2019, chomh maith leis an bhforlíonadh a ghabhann leis dar dáta Deireadh Fómhair 2019.
 • Tá na lámhleabhair agus na treoirlínte seo a leanas ar fáil anseo freisin:
  • Lámhleabhar d’Iontráil Mhargaidh i nGnó Craolacháin Cábla Ginearálta (Béarla);
  • Lámhleabhar d’Fhoirgníocht Líonraí ag Iompróirí Teileachumarsáide (Béarla); agus
  • Treoirlínte d’Úsáid Polannach, Ducts, Conduits agus Áiseanna Comhchosúla Úinéireacht ag Fóntais Phoiblí (Béarla).
Na rialacháin is infheidhme maidir le hinfheistíocht eachtrach in earnáil TF a dhéanamh níos doichte

Gnólachtaí a bhfuil sé de cheangal orthu réamhfhógra a chur isteach maidir le hInfheistíocht Dhíreach Isteach(METI, English) — cuireadh gnólachtaí a bhaineann le TF leis na tionscail faoi réir an cheanglais fógra a thabhairt roimh ré maidir le hinfheistíochtaí díreacha isteach.

Soláthar poiblí

Gach bliain, déanann rialtais náisiúnta, réigiúnacha agus bhardasacha sa tSeapáin agus san Aontas Eorpach earraí agus seirbhísí ar fiú na billiúin euro iad a cheannach nó a sholáthar ó chuideachtaí príobháideacha. Eisíonn siad conarthaí poiblí nó tairiscintí a ndéanann cuideachtaí tairiscint orthu ansin. 

Cuireann an EPA leis an rochtain ar chonarthaí soláthair phoiblí agus osclaíonn sé margaí nua do chuideachtaí ar an dá thaobh.

Tháinig an tAontas agus an tSeapáin ar chomhaontú maidir le rialacha

 • idirdhealú éagórach a thoirmeasc taobh amháin i gcoinne tairgeoirí ón taobh eile
 • an trédhearcacht i dtairiscintí do chonarthaí poiblí a uasmhéadú lena chinntiú go bhfuil gnólachtaí ar an eolas faoi dheiseanna ar an dá thaobh
 • an leas is fearr is féidir a bhaint as na deiseanna atá ag gnólachtaí an Aontais páirt a ghlacadh i dtairiscintí poiblí sa tSeapáin ar gach leibhéal rialtais — náisiúnta, réigiúnach agus bardasach

Leis an rochtain mhéadaithe atá ag cuideachtaí an Aontais ar chonarthaí a chuirtear amach chun tairisceana sa tSeapáin, cumhdaítear earnálacha amhail

 • iarnróid
 • ospidéil
 • institiúidí acadúla
 • dáileadh leictreachais

Tuilleadh eolais

Infheistíocht

Leis an gcomhaontú, cuirtear infheistíocht idir an tAontas agus an tSeapáin chun cinn agus athdhearbhaítear an ceart atá ag gach páirtí cuspóirí beartais dlisteanacha arna gcomhaontú ar liosta neamh-uileghabhálach a rialáil. Tá caibidlíocht dhéthaobhach fós ar siúl chun comhaontú féideartha maidir le cosaint infheistíochta a thabhairt i gcrích.

Maidir le trádáil trasteorann i seirbhísí agus léirscaoileadh infheistíochta, ghlac an Comhaontú Comhpháirtíochta Eacnamaíche idir an tAontas agus an tSeapáin córas liosta diúltach ina liostaítear na bearta neamh-chomhréireacha atá ann cheana agus a bheidh ann amach anseo atá le forchoimeád agus an trádáil trasteorann uile i réimsí seirbhísí agus infheistíochta á léirscaoileadh i bprionsabal.

Maidir leis na gealltanais le haghaidh léirscaoileadh infheistíochta, féach Roinn B de Chaibidil 8 den Chomhaontú

Maidir leis na forchoimeádais i ndáil le bearta reatha an Aontais Eorpaigh agus na Seapáine, féach sceideal an Aontais Eorpaigh agus sceideal na Seapáine a leagtar amach in Iarscríbhinn I a ghabhann le hIarscríbhinn 8-B den Chomhaontú, atá ar fáil ag na naisc seo a leanas:

Maidir leis na forchoimeádais atá ann do bhearta an Aontais Eorpaigh agus na Seapáine amach anseo, féach sceideal an Aontais Eorpaigh agus sceideal na Seapáine a leagtar amach in Iarscríbhinn II a ghabhann le hIarscríbhinn 8-B, atá ar fáil ag na naisc seo a leanas:

Maidir le gluaiseacht infheisteoirí chun críocha gnó, féach an roinn Seirbhísí thuas.

Conas gnó a chur ar bun sa tSeapáin

Forbhreathnú ar bhunú gnó sa tSeapáin
Foirmeacha riachtanacha

Srianta ar infheistíocht dhíreach choigríche isteach sa tSeapáin

Forbhreathnú ar na nósanna imeachta faoin Acht um Malartú Eachtrach agus um Thrádáil Eachtrach

Forbhreathnú ar an Acht um Malartú Eachtrach agus um Thrádáil Eachtrach agus ar an gcóras Fógra (Seapáinis)

AntAcht um Malartú Eachtrach agus Trádála Eachtraí (Béarla agus Seapáinis). Mar sin féin, le do thoil a mheas nach bhfuil an t-aistriúchán Béarla cothrom le dáta i gcónaí. Chun eolas cothrom le dáta a fháil féach ar an leagan Seapánach le do thoil

 

Míniú ar raon feidhme infheidhmeacht an Achta um Malartú Eachtrach agus um Thrádáil Eachtrach

Faoi Airteagal 26(1) den Acht um Malartú Eachtrach agus um Thrádáil Eachtrach (“FEFTA”), ciallaíonn ‘infheisteoir coigríche’ aon duine de na daoine seo a leanas a dhéanann infheistíochtaí díreacha, etc., a liostaítear in ítimí Airteagal 26(2) de FEFTA, nó éadáil shonraithe a shainmhínítear in Airteagal 26(3) de FEFTA:
(i) pearsa aonair ar neamhchónaitheach sa tSeapáin é nó í;
(II) eintiteas arna bhunú de bhun dlí coigríche nó a bhfuil príomhoifig aige i dtír choigríche;
(III) cuideachta Seapánach ina bhfuil suim na gceart vótála atá ar teachtadh go díreach, nó go hindíreach trí chuideachta fhorordaithe, ag daoine mar atá leagtha amach in (i) agus/nó (ii) thuas cothrom le 50 % nó níos mó de na cearta vótála iomlána; nó
(iv) eintiteas Seapánach ina bhfuil daoine mar atá leagtha amach in (i) thuas comhdhéanta de thromlach d’oifigigh uile na cuideachta nó tromlach na n-oifigeach a bhfuil údarás ionadaíoch acu.

Tionscail ina n-éilítear réamhfhógraí
Foirmeacha fógra

Braithfidh an fhoirm cheart atá le húsáid ar na modhanna infheistíochta.

Dreasachtaí rialtais chun infheistíocht dhíreach choigríche isteach sa tSeapáin a chur chun cinn

Institiúidí um fhiosrúcháin & comhairliúcháin

Oifig na nInfheisteoirí An tSeapáin

Oifig Infheistíochta na Seapáine (Béarla) ag gach ceann de na haireachtaí agus gníomhaireachtaí ábhartha, a fhreagraíonn do na gníomhartha seo a leanas ag infheisteoirí ionchasacha

 • iarrataí ar fhaisnéis maidir le hinfheistíocht agus maidir le hiarratas a dhéanamh ar dheiseanna infheistíochta; agus
 • gearáin maidir le próiseáil an ardchórais fógartha, an “córas gan gníomh litreach” mar a thugtar air, agus infheistíocht.
 • Cuireann JETRO foirmeacha fiosrúcháin ar fáil chun teagmháil a dhéanamh le hOifig Infheistiú na Seapáine i ngach aireacht/gníomhaireacht ábhartha: Infheistigh Oifigí JAPAN: Eolas Teagmhála (Béarla)
 • Soláthraíonn JETRO ionad ilfhreastail d’infheisteoirí eachtracha a bhfuil sé i gceist acu a mbonn gnó a bhunú nó a leathnú sa tSeapáin: Infheistigh Ionad Tacaíochta Gnó na Seapáine (IBSC) (Béarla)
Beolíne na Seapáine a infheistiú
 • Ionad tacaíochta JETRO do chuideachtaí eachtracha agus do chuideachtaí cleamhnaithe coigríche a bhfuil sé i gceist acu infheistíocht a dhéanamh sa tSeapáin. Tá seirbhísí ar fáil i dteangacha seachas an tSeapáinis: Infheistigh Beolíne na Seapáine (Béarla)
Naisc úsáideacha eile

FBManna

Tá caibidil ar leith sa chomhaontú idir an tAontas agus an tSeapáin maidir le Fiontair Bheaga agus Mheánmhéide (FBM) ina sonraítear go gcuirfidh na páirtithe faisnéis ar fáil maidir le rochtain ar mhargadh a chéile.

Suíomh gréasáin an Aontais chun tacú le fiontair bheaga agus mheánmhéide san Aontas agus iad ag onnmhairiú chuig an tSeapáin

Suíomh gréasáin na Seapáine chun tacú le FBManna an Aontais a onnmhairíonn go dtí an tSeapáin

Áirítear ar an suíomh gréasáin seo atá tiomnaithe do FBManna Eorpacha naisc chuig údaráis maidir le saincheisteanna sonracha trádála agus bunachar sonraí inchuardaithe de réir cód taraife custaim chun faisnéis maidir le rochtain ar an margadh a fháil do mhargadh na Seapáine.

Cainéal dáilte

Tá sé ríthábhachtach cainéal dáilte praiticiúil a bhunú chun do tháirge a fháil chun seilfeanna agus miondíoltóirí Seapáine. Ní mór dáileoirí náisiúnta agus áitiúla Seapánacha a dhaingniú, go háirithe chun bacainní teanga, teicniúla agus lóistíochta ar thrádáil a shárú.

Is pointí teagmhála maithe iad an Eagraíocht Monaraíochta Allmhairí agus Cur Chun Cinn Baile (MIPRO), Lárionad an Aontais Eorpaigh agus na Seapáine um Chomhar Tionsclaíoch, do tháirgeoirí uile an Aontais.

ardán ag Eagraíocht Trádála Seachtrach na Seapáine (JETRO) freisin chun gnó idirnáisiúnta a mheaitseáil, áit ar féidir le díoltóirí agus ceannaitheoirí Seapánacha agus eachtracha fógraí a chur.

Míniú ar an tábhacht a bhaineann le ról na ngnólachtaí trádála

Tá ról tábhachtach ag gnólachtaí trádála i ndíolachán earraí allmhairithe sa tSeapáin ag feidhmiú mar idirchaidreamh idir monaróirí eachtracha agus ceannaitheoirí Seapánacha, agus vice-versa.

Áirítear ar ról na ngnólachtaí trádála, i measc nithe eile

 • éileamh a aithint
 • cabhrú le hidirbheartaíochtaí idir monaróirí agus ceannaitheoirí
 • nósanna imeachta iompórtála/easpórtála a chur i gcrích. 

Is féidir le gnólachtaí trádála cúnamh a thabhairt chun éileamh agus/nó comhpháirtithe áitiúla a aithint sa tSeapáin agus is féidir leo a bheith

 • gnólachtaí trádála ginearálta, a dhéileálann le beagnach rud ar bith
 • sainghnólachtaí trádála, nach bpléann ach le táirgí sonracha (e.g. táirgí cruach, táirgí bia, etc.).

Naisc agus teagmhálacha

Suíomh gréasáin Ard-Stiúrthóireacht na Trádála

An Lárionad um Chomhar Tionsclaíoch idir an tAontas Eorpach agus an tSeapáin

Toscaireacht an Aontais Eorpaigh chun na Seapáine

Téacs iomlán an chomhaontaithe

Roinn an leathanach seo:

Naisc thapa