Comhaontú Comhpháirtíochta Eacnamaíche idir an tAontas agus an tSeapáin

Tháinig an Comhaontú um Chomhpháirtíocht Eacnamaíoch idir an tAontas agus an tSeapáin i bhfeidhm an 1 Feabhra 2019. Déanann gnólachtaí an AE os cionn EUR58 billiún in earraí agus EUR28bn i seirbhísí a easpórtáil go dtí an tSeapáin gach bliain cheana féin. Leis an gComhaontú um Chomhpháirtíocht Eacnamaíoch idir an tAontas agus an tSeapáin laghdaítear na bacainní trádála a bhíonn ar ghnólachtaí Eorpacha agus iad ag easpórtáil chun na Seapáine agus cuidíonn sé leo dul san iomaíocht níos fearr sa mhargadh sin.

Sracfhéachaint ar an gcomhaontú

Tháinig an comhaontú um Chomhpháirtíocht Eacnamaíoch idir an tAontas agus an tSeapáin i bhfeidhm ar an 1 Feabhra 2019.

Cad iad na buntáistí do do ghnó?

An comhaontú trádála leis an tSeapáin

 • deireadh a chur le taraifí agus bacainní trádála eile agus éascaíonn sé do chuideachtaí ar an dá thaobh allmhairiú agus onnmhairiú a dhéanamh
 • go n-áirithítear oscailteacht mhargaí na seirbhísí, go háirithe seirbhísí airgeadais, teileachumarsáid agus iompar
 • ráthaítear go gcaithfear go neamh-idirdhealaitheach le gnólachtaí AE atá ag feidhmiú sna margaí soláthair phoiblí
 • cuirtear feabhas ar chosaint ceart maoine intleachtúla sa tSeapáin agus ar chosaint táirgí talmhaíochta Eorpacha ar ardchaighdeán, ar a dtugtar tásca geografacha (TGanna)
 • spárálann cuideachtaí ón dá thaobh méid suntasach airgid agus am agus iad ag trádáil earraí ar bhonn déthaobhach
 • déantar foráil maidir le tacaíocht níos fearr a thabhairt do ghnólachtaí beaga a mbíonn tionchar díréireach ag bacainní trádála orthu

 

Is í antSeapáin an ceathrú margadh talmhaíochta is mó atá ag an Aontas cheana féin. Feabhsófar rochtain ar an margadh do go leor táirgí Eorpacha, go háirithe

Léigh téacs iomlán an chomhaontaithe trádála leis an tSeapáin.

Taraifí

Leis an gcomhaontú, cuirtear deireadh le formhór mór na ndualgas a íocann cuideachtaí Eorpacha agus Seapánacha.

Ar theacht i bhfeidhm dó, chuir an comhaontú deireadh le 99 % de línte taraife an Aontais agus 97 % de línte taraife na Seapáine. Maidir le taraifí nár cuireadh deireadh leo go fóill, thángthas ar chomhaontú maidir le cuótaí rátaí taraife nó laghduithe taraife.

Chun na taraifí a sheiceáil do do tháirge, ní mór duit a fhios ag an cód táirge, atá bunaithe ar chód Córas Comhchuibhithe (HS) HS2017, do chóid Eorpacha agus Seapánacha araon.


Is féidir leat teacht ar do chód táirge ag baint úsáide as Mo Chúntóir Trádála

Is féidir leat freisin cód staidrimh na Seapáine le haghaidh allmhairí a sheiceáil.

Leis an gcomhaontú, osclaítear margadh na Seapáine d’easpórtálacha talmhaíochta an Aontais, mar shampla

 • Cuirfear deireadh le dualgais ar go leor cáiseanna amhail Gouda agus Cheddar le himeacht ama
 • Bunaítear cuóta saor ó dhleacht le haghaidh cáiseanna úra (ar nós Mozzarella agus Feta)
 • Taraifí ar onnmhairí fíona imithe ar a dteacht i bhfeidhm
 • Maidir le mairteoil, bainfidh onnmhaireoirí an Aontais tairbhe as taraif laghdaithe
 • Maidir le muiceoil, níl ach dleachtanna ísle fós ann i gcás onnmhairí feola úire chun na Seapáine agus tá deireadh curtha leis an gcomhaontú le dleachtanna ar fheoil phróiseáilte ina n-iomláine.

Sceidil maidir le díchóimeáil taraifí

Cuirtear deireadh láithreach le taraifí d’fhormhór mór na dtáirgí ar theacht i bhfeidhm don chomhaontú nó de réir a chéile tar éis sceideal maidir le díchóimeáil taraifí.

Is “bunráta” é túsphointe an díothaithe nó an laghdaithe ar dhleachtanna custaim agus tarlaíonn laghduithe ar an mbonnráta sin. Trí bhíthin chód taraife custaim an táirge beidh tú in ann an laghdú a bhaineann le bunráta do tháirge a aimsiú.

 • Nótaí ginearálta chun cabhrú leat sceidil dhíchóimeála taraifí an Aontais agus na Seapáine araon a léamh
Ag iompórtáil ón tSeapáin
Easpórtáil chun na Seapáine

Taraif-chuótaí (TRQanna)

Tá taraif-chuótaí infheidhme freisin maidir le táirgí áirithe. Is iad sin méideanna sonracha earraí, a bheidh i dteideal cóir tharaife fhabhrach laistigh de thréimhse ama ar leith

 • tá fiche cúig táirge agraibhia Seapánach ann a bhfuil taraif-chuótaí ag gabháil leo
 • cuótaí ráta taraife na Seapáine
 • Cuireann Aireacht Talmhaíochta, Foraoiseachta agus Iascaigh na Seapáine (MAFF) faisnéis ar fáil faoin iarratas agus leithdháileadh TRQ, do gach líne taraife, amhail siúcra, táirgí cruithneachta, táirgí déiríochta, agus bianna eile (milseograí agus seacláidí áirithe san áireamh) faoin gComhaontú um Chomhpháirtíocht Eacnamaíoch AE-na Seapáine (Seapáin).

Maidir le táirgí déiríochta, is é Comhar na dTionscal Talmhaíochta agus Beostoic (ALIC) a dhéanann na taraif-chuótaí a leithdháileadh agus tobhaigh a bhailiú.

Tá allmhairiú táirgí déiríochta ainmnithe (e.g. im agus meadhg) laistigh den chuóta taraife faoi réir córas trádála stáit.

Bileoga faisnéise ó Ionad um Chomhar Tionsclaíoch idir an tAontas Eorpach agus an tSeapáin (Gnó AE sa tSeapáin)

Tá roinnt táirgí muirí faoi réir cuótaí allmhairiúcháin agus tá sé d’oibleagáid ar na hallmhaireoirí iad a chur i bhfeidhm.

Tuilleadh eolais faoi chur i bhfeidhm agus leithdháileadh taraif-chuóta sa tSeapáin.

Córas Bunachair SonraíAistriúcháin Dhlí na Seapáine a chuir Aireacht Dlí agus Cirt na Seapáine ar fáil.

Bearta coimirce

Foráiltear freisin sa chomhaontú trádála idir an tAontas agus an tSeapáin do bhearta coimirce déthaobhacha. Is é an aidhm atá le gníomhaíocht “coimircithe” (i.e. allmhairí táirge a shrianadh go sealadach) tionscal sonrach intíre a chosaint ar mhéadú ar allmhairí aon táirge is cúis le mórdhíobháil don tionscal nó a bhagraíonn a bheith ina chúis le mórdhíobháil a dhéanamh don tionscal. Sa chomhaontú sin, úsáidtear bearta cosanta talmhaíochta chun táirgí sonracha a chosaint ar bhorradh den sórt sin in allmhairí.

Is iad seo a leanas na táirgí AE atá faoi réir na mbeart sin:

 • mairteoil agus muiceoil (lena n-áirítear muiceoil phróiseáilte)
 • tiúchan próitéin meidhg (WPC), púdar meidhg
 • oráistí úra
 • rásghoirteanna

Féach liosta na mbeart cosanta talmhaíochta.

 

Soláthraíonnmo Chúntóir Trádála faisnéis mhionsonraithe duit faoi na taraifí, na bearta is infheidhme maidir le do tháirge agus do mhargadh, agus taispeánann sé na sceidil dhíchóimeála taraife do na línte taraife ábhartha.

 

Rialacha maidir le tionscnamh

Chun cáiliú do chóir fhabhrach, beidh ar do tháirge na rialacha tionscnaimh faoin gcomhaontú a chomhlíonadh. Féach ar anuirlis idirghníomhach "Rialacha Féinmheasúnaithe maidir le Rialacha Tionscnaimh (ROSA) atá in Mo Chúntóir Trádála chun a mheas an gcomhlíonann do tháirge na rialacha tionscnaimh agus chun a fháil amach conas na doiciméid chearta a ullmhú.

Is féidir teachtar fhaisnéis ghinearálta faoina rialacha tionscnaimh agus faoi na nósanna imeachta tionscnaimh sa roinn seo.

Is é is bunús le ‘náisiúntacht eacnamaíoch’ na n-earraí a thrádáiltear. Má tá tú nua ar an ábhar, is féidir leat teacht ar réamhrá ar na príomhchoincheapa sa rannóg earraí.

Rialacha maidir le tionscnamh

Cá bhfaighidh mé na rialacha tionscnaimh?

Tá na rialacha tionscnaimh leagtha amach i gCaibidil 3 maidir le rialacha tionscnaimh an Chomhaontaithe um Chomhpháirtíocht Eacnamaíoch idir an tAontas agus an tSeapáin (IO L330, 27.12.2018, lch. 21).

An de thionscnamh an Aontais Eorpaigh nó na Seapáine mo tháirge?

Chun go gcáileoidh do tháirge don taraif fhabhrach íochtarach nó nialasach faoin gComhaontú um Chomhpháirtíocht Eacnamaíoch idir an tAontas Eorpach agus an tSeapáin, ní mór go dtionscnaíonn sé san Aontas Eorpach nó sa tSeapáin.

Táirge ‘tionscanta’ san Aontas Eorpach nó sa tSeapáin, más ann dó

Ina theannta sin, ní mór don táirge na ceanglais eile is infheidhme a shonraítear sa Chaibidil a chomhlíonadh (mar shampla oibriú nó próiseáil neamhleor, riail an neamhathraithe). Tá roinnt solúbthachtaí breise ann freisin chun cabhrú leat cloí le rialacha a bhaineann go sonrach leis an táirge (mar shampla lamháltas nó carnadh).

 

Samplaí de na príomhchineálacha rialacha a bhaineann go sonrach le táirgí i gcomhaontuithe trádála an Aontais

 • an riail bhreisluacha – ní fhéadfaidh luach na n-ábhar neamhthionscnaimh go léir i dtáirge a bheith níos mó ná céatadán áirithe dá phraghas díreach ón monarcha
 • athrú ar rangú taraife – is é an toradh atá ar an bpróiseas táirgthe ná athrú ar rangú taraife idir na hábhair neamhthionscnaimh agus an táirge deiridh – mar shampla táirgeadh páipéir (Córas Comhchuibhithe Caibidil 48) ó laíon neamhthionscnaimh (Córas Comhchuibhithe Caibidil 47)
 • oibríochtaí sonracha – tá gá le próiseas táirgthe ar leith, mar shampla snáithíní a shníomh ina snáth – úsáidtear rialacha den sórt sin den chuid is mó in earnáil na dteicstílí agus in earnáil na gceimiceán

Leideanna chun cabhrú leat cloí leis na rialacha a bhaineann go sonrach le táirge

Tugann an comhaontú breis solúbthachta duit chun cabhrú leat cloí leis na rialacha a bhaineann go sonrach leis an táirge amhail lamháltas nó carnadh.

Caoinfhulaingt
 • leis an riail lamháltais is féidir leis an táirgeoir ábhair neamhthionscnaimh a úsáid a thoirmisctear de ghnáth le riail an táirge a bhaineann go sonrach leis an táirge ar choinníoll nach mó a luach ná 10 % de phraghas an táirge díreach ón monarcha nó praghas saor ar bord an táirge sin
 • ní féidir an lamháltas sin a úsáid chun tairseach uasluacha d’ábhair neamhthionscnaimh atá liostaithe sna rialacha maidir le táirgí sonracha a shárú
 • mar sin féin, agus is sainiúlacht é sin i gcomhaontú AE-na Seapáine, is féidir an lamháltas sin a úsáid i gcásanna ina sáraíonn meáchan na n-ábhar neamhthionscnaimh an tairseach meáchain dá bhforáiltear sna rialacha a bhaineann go sonrach leis an táirge, ar choinníoll nach mó luach na n-ábhar sin ná 10 % de phraghas an táirge deiridh díreach ón monarcha – thar an 10 % sin de luach, ní mór na hábhair sin a bheith de thionscnamh an AE nó na Seapáine
 • Tá feidhm ag lamháltais shonracha maidir le teicstílí agus éadaí atá aicmithe i gCaibidlí 50 go 63 den Chóras Comhchuibhithe, a áirítear i Nótaí 6 go 8 d’Iarscríbhinn 3-A Nótaí tosaigh de rialacha tionscnaimh a bhaineann go sonrach le táirgí
Carnadh

Leis an gComhaontú um Chomhpháirtíocht Eacnamaíoch idir an tAontas agus an tSeapáin, foráiltear do dhá bhealach chun tionscnamh a charnadh

 • carnadh déthaobhach – is féidir a mheas gur ábhair de thionscnamh an Aontais Eorpaigh iad ábhair de thionscnamh na Seapáine (agus vice versa) nuair a úsáidtear i dtáirgeadh táirge san AE iad
 • carnadh iomlán – an t-oibriú nó an phróiseáil a rinneadh ar ábhair neamhthionscnaimh san Aontas Eorpach nó sa tSeapáin, is féidir a mheas go dtionscnaíonn sé chun an riail shonrach maidir le táirgí a chomhlíonadh (is é sin le rá gur féidir próiseáil a dhéantar sa tSeapáin a áireamh mar oibríochtaí cáilitheacha san Aontas Eorpach, is cuma an leor an phróiseáil chun stádas tionscnaimh a thabhairt do na hábhair féin (agus vice-versa)

Ceanglais eile

Ní mór do tháirge freisin a chomhlíonadh na ceanglais eile is infheidhme a shonraítear sa Chaibidil maidir le rialacha tionscnaimh, mar shampla oibriú nó próiseáil neamhleor, nó an riail maidir le neamh-athrú.

Riail maidir le neamhathrú

Ní mór táirgí tionscnaimh a iompar ón Aontas go dtí an tSeapáin (agus a mhalairt) gan tuilleadh próiseála a dhéanamh orthu i dtríú tír.

Féadfar roinnt oibríochtaí a dhéanamh i dtríú tír má fhanann na táirgí faoi mhaoirseacht chustaim, amhail

 • marcanna, lipéid, séalaí nó aon doiciméad a chur leis nó a ghreamú d’fhonn a áirithiú go gcomhlíontar riachtanais baile shonracha na tíre allmhairíochta
 • bail mhaith a chaomhnú ar tháirgí
 • stóráil
 • coinsíneachtaí scoilte

Féadfaidh na húdaráis chustaim fianaise gur comhlíonadh an riail a iarraidh, amhail

 • doiciméid iompair chonarthacha amhail billí ládála
 • fianaise fhíorasach nó nithiúil atá bunaithe ar mharcáil nó ar uimhriú pacáistí
 • aon fhianaise a bhaineann leis na hearraí féin

Aistarraingt dleachta

Faoin gComhaontú um Chomhpháirtíocht Eacnamaíoch idir an tAontas agus an tSeapáin, is féidir aisíocaíocht a fháil ar dhleachtanna a íocadh roimhe sin ar ábhair neamhthionscnaimh a úsáideadh chun táirge a tháirgeadh a onnmhairítear faoi tharaif fhabhrach.

Nósanna imeachta maidirle tionscnamh

Ní mór d’onnmhaireoirí agus d’allmhaireoirí cloí leis na nósanna imeachta tionscnaimh. Tá na nósanna imeachta leagtha amach i Roinn B de Chaibidil 3 maidir le Rialacha Tionscnaimh an Chomhaontaithe. Soiléiríonn siad, mar shampla, conas tionscnamh táirge a dhearbhú, conas roghanna tosaíochta a éileamh nó conas is féidir leis na húdaráis chustaim tionscnamh táirge a fhíorú.

Conas taraif fhabhrach a éileamh 

Is féidir le hallmhaireoirí cóir fhabhrach taraife a éileamh bunaithe ar

 • ráiteas tionscnaimh arna sholáthar ag an onnmhaireoir nó
 • ráiteas tionscnaimh bunaithe ar ‘eolas an allmhaireora’

Le haghaidh sonraí féach, le do thoil

Ráiteas maidir le tionscnamh

Féindearbhú ag an onnmhaireoir

Is féidir le honnmhaireoirí féindearbhú a dhéanamh go bhfuil a dtáirge de thionscnamh an Aontais Eorpaigh nó na Seapáine trí ráiteas tionscnaimh a thabhairt.

San Aontas Eorpach is féidir é a dhéanamh trí

 • Is féidir onnmhaireoir atá cláraithe sa Chóras Onnmhaireoirí Cláraithe (REX) agus an uimhir chéanna REX a úsáid freisin i gcás roinnt comhaontuithe trádála fabhracha eile de chuid an Aontais (mar shampla comhaontú trádála AE le Ceanada)
 • aon onnmhaireoir ar choinníoll nach mó ná EUR6,000 luach iomlán na coinsíneachta

Sa tSeapáin is féidir é a dhéanamh ag

 • onnmhaireoir ag a bhfuil Uimhir Chorparáideach sannta don tSeapáin

Cad ba cheart a bheith sa ráiteas maidir le tionscnamh?

 • ba cheart an ráiteas maidir le tionscnamh a bheith ar shonrasc nó ar aon doiciméad tráchtála lena sainaithnítear an táirge
 • Is féidir téacs an dearbhaithe tionscnaimh a dhéanamh in aon cheann de theangacha oifigiúla an Aontais Eorpaigh agus na Seapáine, agus is féidir teacht ar an téacs in Iarscríbhinn 3-D, b’fhéidir nach gceanglóidh an tír allmhairíochta go gcuirfeadh an t-allmhaireoir aistriúchán ar ráiteas tionscnaimh isteach.
 • Ní mór do na honnmhaireoirí na critéir maidir le tionscnamh a úsáidtear ina ráiteas tionscnaimh a shonrú le cód (féach in Iarscríbhinn 3-D)

Cur isteach agus bailíocht

 • beidh an ráiteas maidir le tionscnamh bailí go ceann 12 mhí ón dáta a rinneadh é
 • de ghnáth, is maidir le coinsíneacht amháin a bheidh an ráiteas maidir le tionscnamh, ach is féidir go gcumhdóidh sé freisin iliomad coinsíneachtaí de tháirgí comhionanna i rith tréimhse nach faide ná 12 mhí.

Tugtar mínithe breise satreoir ón Aontas Eorpach agus ón tSeapáin maidir le ráiteas faoin áit tionscnaimh a bhaineann le hil-lastais táirgí comhionanna.

Eolas an allmhaireora
 • is féidir le hallmhaireoirí taraifí fabhracha a éileamh bunaithe ar a n-eolas féin ar thionscnamh na dtáirgí allmhairithe – is féidir iad a bheith bunaithe ar dhoiciméid tacaíochta nó ar thaifid a sholáthraíonn onnmhaireoir nó monaróir an táirge, atá i seilbh an allmhaireora. Tuganntreoir ó EPA idir an tAontas agus an tSeapáin maidir le heolas an allmhaireora mínithe breise
 • ós rud é go bhfuil allmhaireoir ag déanamh éilimh ag baint úsáide as a gcuid eolais féin, ní úsáidtear aon ráiteas maidir le tionscnamh agus ní gá aon onnmhaireoir ná táirgeoir a shainaithint ná aon ghníomhaíocht a dhéanamh a bhaineann le tionscnamh fabhrach na n-earraí sa Pháirtí onnmhairíochta
 • ní gá an t-allmhaireoir a úsáideann ‘eolas an allmhaireora’ a chlárú i mbunachar sonraí REX

Fíorú tionscnaimh

Féadfaidh na húdaráis chustaim a fhíorú an bhfuil táirge a allmhairíodh de thionscnamh táirge eile nó an gcomhlíonann sé ceanglais eile maidir le tionscnamh. Tá an fíorú bunaithe ar

 • comhar riaracháin idir údaráis chustaim na bpáirtithe allmhairíochta agus onnmhairiúcháin
 • seiceálacha a dhéanfaidh údaráis chustaim áitiúla – ní cheadaítear cuairteanna ón bpáirtí allmhairithe ar an onnmhaireoir
 • cinneann údaráis an pháirtí allmhairíochta an tionscnamh agus cuirfidh siad údaráis an pháirtí allmhairíochta ar an eolas faoi na torthaí

Ceanglais táirge 

Ar na rialacha teicniúla tá rialacháin theicniúla, caighdeáin theicniúla agus nósanna imeachta um measúnú comhréireachta. Sainítear sna rialacha sin na saintréithe teicniúla sonracha ba cheart a bheith ag do tháirge, amhail dearadh, lipéadú, pacáistiú, feidhmiúlacht nó feidhmíocht, agus tá siad tábhachtach mar go gcinntítear leo go mbaintear amach cuspóirí tábhachtacha beartais phoiblí, amhail sláinte an duine a chosaint nó sábháilteacht an chomhshaoil.

Is féidir baint a bheith ag na ceanglais sin le saincheisteanna amhail

 • Rialacha agus Ceanglais Theicniúil
 • Rialacha agus Ceanglais Sláinte agus Sábháilteachta, SPS
 • Rialacháin Timpeallachta a bhaineann le hEarraí Allmhuirithe.

Ní mór duit na rialacha sin a leanúint ionas gur féidir do tháirgí a mheas lena fháil amach an gcloíonn siad leis na caighdeáin theicniúla is gá.

 

Chun a fháil amach faoi na rialacha agus na ceanglais is infheidhme maidir le do tháirge téigh go dtí Mo Cúntóir Trádála agus cuir isteach d’ainm nó cód táirge.

Is féidir leat na catagóirí táirgí thíos a sheiceáil le haghaidh mionsonraí riachtanais táirge níos sonraí agus naisc ábhartha

Bearta sláintíochta agus fíteashláintíochta (SPS) (e.g. dlíthe, rialacháin, caighdeáin) is ea bearta chun daoine, ainmhithe agus plandaí a chosaint ó ghalair, ó lotnaidí nó ó éilleáin.

Cinntíonn siad go bhfuil táirgí bia a chuirtear ar an margadh, lena n-áirítear allmhairí ó lasmuigh den Aontas, sábháilte do thomhaltóirí.

Tá tuilleadh eolais faoi bhearta SPS idir an tAontas agus an tSeapáin anseo.

Dála an Aontais Eorpaigh, tá cuid de na caighdeáin sábháilteachta bia is airde ar domhan ag an tSeapáin. Mar shampla, ní cheadaíonn an tSeapáin úsáid hormóin fáis ina táirgeadh mairteola, agus tá rialacháin a rialaíonn GMOanna thar a bheith tábhachtach do thomhaltóirí Seapánacha.

Ní mór do gach táirge a allmhairítear ón tSeapáin caighdeáin an Aontais a chomhlíonadh. Áirítear leis sin toirmeasc AE ar mhairteoil a chóireáiltear le hormóin agus a rialacha maidir le húsáid antaibheathach.

Ina theannta sin, ní mór deimhniú tréidliachta a bheith ag gabháil le gach allmhairiú táirgí ainmhithe chuig an Aontas ón tSeapáin.

Ní féidir ach le húdarás inniúil sa tSeapáin, a bhfuil sé aitheanta go foirmiúil ag an gCoimisiún go bhfuil sé in ann comhlíonadh cheanglais allmhairiúcháin an AE a dheimhniú, deimhniú den sórt sin a eisiúint.

Cuidíonn an comhaontú trádála lena chinntiú nach gcuirfear bac ar do tháirgí dul isteach i margadh na Seapáine de dheasca bacainní trádála SPS nach bhfuil údar leo agus cuidíonn sé leis na nósanna imeachta maidir le formheas a dhéanamh ar earraí bia chuig an tSeapáin a chuíchóiriú agus a bhrostú.

Má tá tú ag allmhairiú ón tSeapáin isteach san Aontas Eorpach gheobhaidh tú tuilleadh eolais anseo faoi riachtanais SPS.

 

Faigh na rialacha sonracha agus na ceanglais do do tháirge i Mo Chúntóir Trádála.

Bacainní teicniúla ar thrádáil

Cé go bhfuil rialacha teicniúla tábhachtach, uaireanta is féidir leo a bheith ina mbacainn ar thrádáil idirnáisiúnta agus, dá bhrí sin, is féidir leo a bheith ina n-ualach suntasach ort mar onnmhaireoir.

 • má cheapann tú go bhfuil tú ag tabhairt aghaidh ar bhac trádála a slows do ghnó síos nó cosc tú a onnmhairiú, is féidir leat insint dúinn
 • déan tuairisc ar a bhfuil ag cur stop le d’easpórtálacha chun na Seapáine tríd an bhfoirm ar líne a úsáid agus déanfaidh an tAontas do chás a anailísiú agus déanfaidh sé beart cuí

Déan teagmháil linn

Doiciméid agus nósanna imeachta imréitigh custaim

Is iondúil go n-áirítear ar imréiteach custaim rialuithe maidir le

 • na dleachtanna atá le híoc
 • an tuairisc cheart ar na hearraí, a dtionscnamh agus a luach
 • Bearta slándála agus sábháilteachta (smuigleáil, drugaí, toitíní, airm, táirgí góchumtha, frithsceimhlitheoireacht)
 • comhlíonadh reachtaíocht shonrach amhail reachtaíocht chomhshaoil, ceanglais sláinte, rialacháin tréidliachta, fíteashláintíochta, agus cáilíochta

Áirithítear leis an gcomhaontú idir an tAontas agus an tSeapáin go mbeidh nósanna imeachta custaim níos éifeachtúla ann chun trádáil a éascú agus costais do ghnólachtaí a laghdú.

Cáipéisí

Is féidir féachaint ar threoracha mionsonraithe céim ar chéim ina ndéantar cur síos ar na cineálacha éagsúla doiciméad ba cheart duit a ullmhú le haghaidh imréiteach custaim do tháirgí.

Ag brath ar do tháirge, féadfaidh na húdaráis chustaim na heilimintí thíos go léir nó cuid díobh a éileamh

 • Sonrasc tráchtála (a aimsigh na ceanglais shonracha maidir lena fhoirm agus a ábhar i Mo Chúntóir Trádála)
 • Bille ládála nó bille Aerbhealaigh
 • Liosta pacáistithe, cuntais lasta agus deimhnithe árachais (riachtanach i gcásanna áirithe)
 • Ceadúnais allmhairiúcháin le haghaidh earraí áirithe
 • Tá deimhnithe a léiríonn go gcomhlíonann do tháirge rialacháin éigeantacha maidir le táirgí, amhail ceanglais sláinte agus sábháilteachta, lipéadú agus pacáistiú
 • Cruthúnas ar thionscnamh — dearbhú tionscnaimh

Ar mhaithe le tuilleadh cinnteachta, b’fhéidir gur mhaith leat iarratas a dhéanamh ar Fhaisnéis faoi Tharaif Cheangailtigh, agus/nó Faisnéis faoi Thionscnaimh Cheangailtigh roimh ré.

 

Chun eolas mionsonraithe a fháil faoi na doiciméid is gá duit a chur i láthair le haghaidh imréiteach custaim do do tháirge, téigh go dtí Mo Chúntóir Trádála.

Japan Customs Soláthraíonn faisnéis faoi nósanna imeachta custaim na Seapáine, lena n-áirítear na doiciméid is gá

Is é an tSeapáin baile freisin le naoi ndlínsí custaim éagsúla, agus b’fhéidir gur fiú dul i dteagmháil leis na cinn ábhartha chun tú a dhéanamh ar an bpróiseas custaim níos rianúla do do tháirge.

Nósanna imeachta

Chun cur síos a dhéanamh ar an gcaoi le cruthú ar thionscnamh do tháirgí chun taraif fhabhrach a éileamh agus ar na rialacha a bhaineann le fíorú tionscnaimh ag na húdaráis chustaim, féach an roinn maidir le rialacha tionscnaimh thuas.

Chun eolas ginearálta a fháil faoi nósanna imeachta custaim le haghaidh allmhairiú agus onnmhairiú, tabhair cuairt ar shuíomh gréasáin Ard-Stiúrthóireacht an Chánachais agus an Aontais Chustaim.

Maoin intleachtúil agus tásca geografacha

Leis an gComhaontú um Chomhpháirtíocht Eacnamaíoch idir an tAontas agus an tSeapáin, déantar foráil maidir le cosaint fheabhsaithe ar chearta maoine intleachtúla do chuideachtaí Eorpacha a bhíonn ag easpórtáil táirgí nuálacha, ealaíonta, leithleacha agus ardchaighdeáin chun na Seapáine. Treisítear na gealltanais agus áirítear leo forálacha maidir le rúin trádála, trádmharcanna, cosaint cóipchirt, paitinní, íosrialacha comhchoiteanna maidir le tástáil rialála ar chosaint sonraí cógaisíochta, agus forálacha forfheidhmiúcháin sibhialta a chosaint.

Aithnítear sa chomhaontú an stádas speisialta atá ag breis agus 200 táirge talmhaíochta Eorpach ó thionscnamh geografach Eorpach ar leith, ar a dtugtar Tásca Geografacha (GIanna), agus tugtar cosaint ar mhargadh na Seapáine ar mhargadh na Seapáine. Baineann úinéirí Tásca Geografacha arna gcomhaontú go déthaobhach in earnáil na talmhaíochta, an bhia agus na dí leas as cosaint ar ghóchumadh. Is féidir liosta de Thásca Geografacha faoi chosaint san Aontas agus sa tSeapáin a fháil in Iarscríbhinn 14-B den EPA.

Paitinní

Dearbhaíonn an Comhaontú um Chomhpháirtíocht Eacnamaíoch idir an tAontas agus an tSeapáin go n-oibreoidh an dá pháirtí le chéile chun an chosaint phaitinne a neartú.

Faoin gcomhaontú sin, tá gealltanas tugtha ag an Aontas agus ag an tSeapáin síneadh ama a thabhairt maidir le cosaint phaitinne do tháirgí cógaisíochta agus do tháirgí ceimiceacha talmhaíochta. Chun níos mó a fhoghlaim faoi na paitinní sa tSeapáin, lena n-áirítear faoi na próisis chomhdúcháin agus scrúdaithe, féach ar Oifig Paitinní na Seapáine.

Saincheisteanna eile a bhaineann le maoin intleachtúil

Tugann Oifig Paitinní na Seapáine forbhreathnú ar shamhlacha áisiúlachta, dearaí, trádmharcanna agus cóipchearta.

Míníonn an Aireacht Geilleagair a thuilleadh freisin maidir le do chearta maoine intleachtúla a fhorfheidhmiú.

Seirbhísí

Leis an gcomhaontú, tá sé níos éasca do chuideachtaí AE agus Seapánacha seirbhísí a chur ar fáil agus cuireann sé níos mó soghluaisteachta ar fáil d’fhostaithe gnólachtaí chun a gcuid oibre a dhéanamh ar an láthair.

Gluaiseacht shealadach phearsanra na cuideachta 

Iarscríbhinn 8-C: Tuiscint ar Ghluaiseacht Daoine Nádúrtha chun Críocha Gnó

Déantar foráil sa Chomhaontú maidir le gealltanais áirithe i ndáil le hiontráil agus fanacht sealadach daoine nádúrtha i Roinn D de Chaibidil 8.

I sceideal an Aontais Eorpaigh agus sceideal na Seapáine in Iarscríbhinn III a ghabhann le hIarscríbhinn 8-B, forordaítear forchoimeádais áirithe agus forálacha breise maidir le cuairteoirí gnó chun críocha bunaíochta, aistrithe idirchorparáideacha, infheisteoirí agus cuairteoirí gnó gearrthéarmacha. Tá Iarscríbhinn III a ghabhann le hIarscríbhinn 8-B ar fáil ag na naisc seo a leanas:

Forordaítear forchoimeádais, teorainneacha agus forálacha breise maidir le soláthraithe seirbhíse conarthacha agus gairmithe neamhspleácha i sceideal an Aontais Eorpaigh agus sceideal na Seapáine in Iarscríbhinn IV a ghabhann le hIarscríbhinn 8-B. Tá Iarscríbhinn IV a ghabhann le hIarscríbhinn 8-B ar fáil ag na naisc seo a leanas:

Tá roinnt forálacha san EPA a bhfuil feidhm acu go cothrománach maidir le gach trádáil i seirbhísí, mar shampla foráil chun ceart na bPáirtithe seirbhísí a rialáil a athdhearbhú. Dearbhaíonn an EPA ceart na n-údarás seirbhísí poiblí a choimeád ar fáil agus ní chuirfidh sí iallach ar rialtais seirbhísí poiblí a phríobháidiú nó a dhírialáil, agus sinn in earnálacha an chúraim sláinte, an oideachais agus an uisce.

Comhaontaíodh gealltanais shonracha in earnálacha, amhail

 • seirbhísí poist agus cúiréireachta
 • teileachumarsáid
 • seirbhísí iompair mhuirí
 • seirbhísí airgeadais

Maidir leis na gealltanais maidir le trádáil trasteorann i seirbhísí, féach Roinn C de Chaibidil 8 den Chomhaontú.

Gluaiseacht pearsanra cháilithe

Eolas ginearálta faoi víosaí
Srianta gníomhaíochta gnó ar sholáthróirí seirbhíse conarthacha agus ar ghairmithe neamhspleácha sa tSeapáin

Maidir le seirbhísí áirithe, tá raon feidhme na ngníomhaíochtaí gnó teoranta ar cibé dóigh a fhorordaítear i bhFoscríbhinn IV “Teorainneacha gníomhaíochtaí gnó soláthraithe seirbhíse conarthacha agus gairmithe neamhspleácha sa tSeapáin” atá in Iarscríbhinn 8-B “Schedules for Chapter 8” a ghabhann leis an gcomhaontú.

Bainistiú acmhainní daonna

Is iomaí dlí saothair a bhaineann le hoibrithe a chosaint sa tSeapáin. Tá feidhm i bprionsabal ag na dlíthe saothair sin maidir le gach fostaíocht sa tSeapáin, is cuma cé acu Seapánach nó eachtrannach an fostóir, nó cibé acu an cuideachta eachtrach nó cuideachta corpraithe sa tSeapáin í. Tá feidhm ag an rialachán maidir leis na dlíthe sin freisin maidir le hoibrithe eachtracha sa tSeapáin fad a chomhlíonann na hoibrithe eachtracha an sainmhíniú dlíthiúil ar oibrithe faoi na dlíthe sin.

Is féidir eolas ginearálta faoin gcóras iomlán dlí saothair sa tSeapáin a bhaineann le bainistiú acmhainní daonna a fháil ó na suíomhanna gréasáin atá luaite sna ceannteidil seo a leanas

Faisnéis ghinearálta faoi bhainistiú acmhainní daonna
Rialacha atá le tabhairt faoi deara i gcás fostaíochta coigríche
Faisnéis faoi na príomhrialacháin saothair

Seirbhísí teileachumarsáide agus faisnéise ríomhaireachta

Sa tSeapáin

 • teileachumarsáid sainmhínithe tríd is tríd ag an Acht Gnó Teileachumarsáide mar “a tharchur, athsheachadh nó a fháil cóid, fuaimeanna nó íomhánna le cábla, raidió nó aon fhoirm leictreamaighnéadach eile.”
 • Sainmhínítear antseirbhís teileachumarsáide mar “cumarsáidí idirghabhála daoine eile trí shaoráid teileachumarsáide a úsáid, nó saoráid teileachumarsáide a thairiscint ar shlí eile do dhaoine eile le haghaidh cumarsáide”, agus
 • Tugtar sainmhíniú arghnó teileachumarsáide ansin mar “gnó ina soláthraíonn an soláthraí seirbhíse seirbhís teileachumarsáide d’fhonn freastal ar riachtanais daoine eile, ach amháin saoráid craolacháin a chur ar fáil faoin Acht Craolacháin”.

An Lámhleabhar chun dul isteach sa ghnó teileachumarsáide Seapánach — ar fáil ach amháin i Seapáinis – a thagann de ghnáth faoin sainmhíniú ar “gnó teileachumarsáide” agus dá bhrí sin a éilíonn fógra nó clárú.

Teacht isteach i margadh na Seapáine
 • An Aireacht Gnóthaí Baile agus Cumarsáid: Lámhleabhar le haghaidh Dul Isteach sa Mhargadh i nGnó Teileachumarsáide na Seapáine, Meitheamh 2016 (Béarla). Cuimhnigh, le do thoil, nach bhfuil an leagan Béarla cothrom le dáta. Ina theannta sin, níl ábhair fhorlíontacha (lena n-áirítear, inter alia, cásanna mar shampla, lena léirítear an bhfuil an ceanglas fógra a thabhairt infheidhme maidir le gnóthaí áirithe) ar fáil ach amháin i leagan Seapánach, dar dáta Bealtaine 2019, chomh maith leis an bhforlíonadh a ghabhann leis dar dáta Deireadh Fómhair 2019.
 • Tá na lámhleabhair agus na treoirlínte seo a leanas ar fáil anseo freisin:
  • Lámhleabhar um Iontráil sa Mhargadh i nGnólachtaí Ginearálta Craolacháin Cábla (Béarla);
  • Lámhleabhar do Thógáil Líonraí ag Iompróirí Teileachumarsáide (Béarla); Agus
  • Treoirlínte d'Úsáid Polannach, Diúiteanna, Conduits agus Saoráidí Cosúla faoi Úinéireacht Phoiblí (Béarla).
Na rialacháin is infheidhme maidir le hinfheistíocht choigríche in earnáil TF a dhéanamh níos déine

Gnólachtaí eile a bhfuil gá leo fógra a chur isteach roimh ré maidir le hInfheistíocht Dhíreach Isteach(METI, Béarla) – tá gnólachtaí a bhaineann le TF curtha leis na tionscail faoi réir an cheanglais maidir le fógra a thabhairt roimh ré maidir le hinfheistíochtaí díreacha isteach.

Soláthar poiblí

Gach bliain, déanann rialtais náisiúnta, réigiúnacha agus bhardasacha sa tSeapáin agus san Aontas earraí agus seirbhísí ar fiú na billiúin euro iad ó chuideachtaí príobháideacha a cheannach nó a fháil. Eisíonn siad conarthaí poiblí nó tairiscintí a chuireann cuideachtaí isteach orthu ansin.

Leathnaíonn an EPA an rochtain ar chonarthaí soláthair phoiblí agus osclaíonn sí margaí nua do chuideachtaí ón dá thaobh.

Tá an tAontas Eorpach agus an tSeapáin tar éis teacht ar chomhaontú maidir le rialacha

 • idirdhealú éagórach ag taobh amháin ar thairgeoirí ón taobh eile a thoirmeasc
 • trédhearcacht a uasmhéadú i dtairiscintí ar chonarthaí poiblí lena chinntiú go bhfuil gnólachtaí ar an eolas faoi dheiseanna ar an dá thaobh
 • an leas is fearr is féidir a bhaint as na deiseanna atá ann do ghnólachtaí an Aontais páirt a ghlacadh i dtairiscintí poiblí sa tSeapáin ar gach leibhéal rialtais – ar leibhéal náisiúnta, réigiúnach agus bardasach

Cuimsíonn an rochtain mhéadaithe do chuideachtaí an Aontais ar chonarthaí a chuirtear chun tairisceana sa tSeapáin earnálacha amhail earnálacha

 • iarnróid
 • ospidéil
 • institiúidí acadúla
 • dáileadh leictreachais

Tuilleadh eolais

Infheistíocht

Leis an gcomhaontú, cuirtear infheistíocht idir an tAontas agus an tSeapáin chun cinn agus athdhearbhaítear an ceart atá ag gach páirtí rialáil a dhéanamh ar chuspóirí dlisteanacha beartais a comhaontaíodh ar liosta neamhchuimsitheach. Tá caibidlíocht dhéthaobhach ar siúl chun comhaontú féideartha maidir le cosaint infheistíochta a thabhairt chun críche.

Maidir le trádáil trasteorann i seirbhísí agus i léirscaoileadh infheistíochta, ghlac EPA AE-na Seapáine córas liosta diúltach ina liostaítear na bearta neamh-chomhréireacha atá ann cheana agus a bheidh ann amach anseo agus a bheidh ann amach anseo, ar córas é lena ndéanfar gach trádáil trasteorann i seirbhísí agus i réimsí infheistíochta a léirscaoileadh i bprionsabal.

Maidir leis na gealltanais i ndáil le léirscaoileadh infheistíochta, féach Roinn B de Chaibidil 8 den Chomhaontú.

Maidir leis na forchoimeádais maidir le bearta atá ag an Aontas Eorpach agus ag an tSeapáin cheana, féach sceideal an Aontais Eorpaigh agus sceideal na Seapáine atá leagtha amach in Iarscríbhinn I a ghabhann le hIarscríbhinn 8-B a ghabhann leis an gComhaontú, atá ar fáil ag na naisc seo a leanas:

Maidir leis na forchoimeádais do bhearta an Aontais Eorpaigh agus na Seapáine amach anseo, féach sceideal an Aontais Eorpaigh agus sceideal na Seapáine atá leagtha amach in Iarscríbhinn II a ghabhann le hIarscríbhinn 8-B, atá ar fáil ag na naisc seo a leanas:

Maidir le gluaiseacht infheisteoirí chun críocha gnó, féach an roinn Seirbhísí thuas.

Conas gnó a chur ar bun sa tSeapáin

Forléargas ar ghnó a chur ar bun sa tSeapáin
Foirmeacha riachtanacha

Srianta ar infheistíocht dhíreach choigríche isteach sa tSeapáin

Forbhreathnú ar na nósanna imeachta faoin Acht um Mhalartú Eachtrach agus Trádáil Eachtrach

Forbhreathnú ar an Acht um Mhalartú Eachtrach agus Trádála Eachtraí agus ar an gCóras Fógraí (Seapáinis)

An tAcht um Malartú Eachtrach agus Trádála Eachtraí (Béarla agus Seapáinis). Mar sin féin, measann tú nach mbíonn an t-aistriúchán Béarla cothrom le dáta i gcónaí. Chun eolas cothrom le dáta a fháil, féach ar an leagan Seapánach

 

Míniú ar raon feidhme infheidhmeacht an Achta um Mhalartú Eachtrach agus Trádála Eachtraí

Faoi Airteagal 26(1) den Acht um Mhalartú Eachtrach agus Trádála Eachtraí (“FEFTA”), ciallaíonn ‘infheisteoir coigríche’ aon duine de na daoine seo a leanas a dhéanann infheistíochtaí díreacha isteach, etc. a liostaítear sna hítimí in Airteagal 26(2) den FEFTA, nó éadáil shonraithe a shainmhínítear in Airteagal 26(3) den FEFTA:
(i) pearsa aonair is neamhchónaitheach de chuid na Seapáine;
(ii) eintiteas arna bhunú de bhun dlí coigríche nó a bhfuil príomhoifig aige i dtír choigríche;
(iii) cuideachta Sheapánach ina bhfuil suim na gceart vótála atá á sealbhú go díreach nó go neamhdhíreach trí chuideachta fhorordaithe, mar atá leagtha amach in (i) agus/nó (ii) thuas, 50 % nó níos mó de na cearta vótála go léir; Nó
(iv) eintiteas Seapánach inarb ionann daoine mar atá leagtha amach in (i) thuas agus tromlach oifigigh uile na cuideachta nó tromlach na n-oifigeach ag a bhfuil údarás ionadaitheach.

Tionscail ina bhfuil réamhfhógraí de dhíth
Foirmeacha fógartha

Braithfidh an fhoirm cheart a bheidh le húsáid ar na modhanna infheistíochta.

Dreasachtaí rialtais chun infheistíocht dhíreach eachtrach isteach sa tSeapáin a chur chun cinn

Institiúidí le haghaidh fiosrúchán agus comhairliúcháin

Oifig Invest an tSeapáin

Oifig Invest Japan (English) ag gach ceann de na haireachtaí agus na gníomhaireachtaí ábhartha, a fhreagraíonn do na gníomhartha seo a leanas a rinne infheisteoirí ionchasacha

 • iarrataí ar fhaisnéis faoi infheistíocht agus ar iarratas a dhéanamh ar dheiseanna infheistíochta; Agus
 • gearáin faoi phróiseáil an ardchórais fógartha, an “córas litreacha neamhghnímh” mar a thugtar air, agus infheistíocht.
 • Cuireann JETRO foirmeacha fiosrúcháin Béarla ar fáil chun teagmháil a dhéanamh le hOifig Invest Japan i ngach aireacht/gníomhaireacht ábhartha: Infheistiú in Oifigí JAPAN: Eolas Teagmhála (Béarla)
 • Is é JETRO a chuireann ionad ilfhreastail ar fáil d’infheisteoirí coigríche a bhfuil sé beartaithe acu a mbonn gnó a bhunú nó a leathnú sa tSeapáin: Déan infheistíocht in Ionad Tacaíochta Gnó na Seapáine (IBSC) (Béarla)
Déan infheistíocht i mBeolíne na Seapáine
Naisc úsáideacha eile

FBManna

Tá caibidil ar leith sa chomhaontú idir an tAontas agus an tSeapáin maidir le Fiontair Bheaga agus Mheánmhéide (FBM) ina sonraítear go gcuirfidh na páirtithe faisnéis ar fáil maidir le rochtain ar mhargadh a chéile.

Suíomh gréasáin an Aontais chun tacú le FBManna an Aontais agus iad ag easpórtáil chun na Seapáine

Suíomh gréasáin na Seapáine chun tacú le FBManna an Aontais agus iad ag easpórtáil chun na Seapáine

Ar an suíomh gréasáin seo atá tiomnaithe do FBManna Eorpacha tá naisc chuig údaráis faoi shaincheisteanna trádála ar leith agus bunachar sonraí inchuardaithe de réir cód taraife custaim chun faisnéis a fháil faoi rochtain ar an margadh do mhargadh na Seapáine.

Cainéal dáileacháin

bunú cainéal dáileadh praiticiúil eochair do tháirge a chur chuig seilfeanna agus miondíoltóirí Seapánacha. Is gá dáileoirí náisiúnta agus áitiúla Seapánacha a dhaingniú, go háirithe chun bacainní teangeolaíocha, teicniúla agus lóistíochúla ar thrádáil a shárú.

An Eagraíocht d’Iompórtálacha Monaraithe agus do Chur Chun Cinn an Teaghlaigh (MIPRO), is pointí teagmhála maithe do tháirgeoirí uile an Aontais Eorpaigh an Lárionad um Chomhar Tionsclaíoch idir an tAontas Eorpach agus an tSeapáin.

ardán ag Eagraíocht Trádála Seachtraí na Seapáine (JETRO) freisin chun gnó idirnáisiúnta a mheaitseáil, áit ar féidir le díoltóirí agus ceannaitheoirí Seapánacha agus eachtracha fógraí a chur ar bun.

Míniú ar an tábhacht a bhaineann le ról na ngnólachtaí trádála

ról tábhachtach ag gnólachtaí trádála i ndíolachán earraí allmhairithe sa tSeapáin ag gníomhú dóibh mar idirchaidreamh idir monaróirí eachtracha agus ceannaitheoirí Seapánacha, agus vice-versa.

Áirítear leis an ról atá ag gnólachtaí trádála, i measc nithe eile,

 • éileamh a shainaithint
 • cúnamh a thabhairt idirbheartaíocht idir monaróirí agus ceannaitheoirí
 • nósanna imeachta maidir le hallmhairiú/onnmhairiú a chur igcrích. 

Is féidir le gnólachtaí trádála cúnamh a thabhairt chun éileamh agus/nó comhpháirtithe áitiúla sa tSeapáin a aithint agus is féidir leo

 • gnólachtaí trádála ginearálta, a dhéileálann le beagnach rudar bith
 • gnólachtaí trádála speisialaithe nach ndéileálann ach le táirgí sonracha (e.g. táirgí cruach, táirgí bia, etc.).

Naisc agus teagmhálacha

Suíomh gréasáin AS na Trádála

Ionad um Chomhar Tionsclaíoch idir an tAontas agus an tSeapáin

Toscaireacht an Aontais Eorpaigh chun na Seapáine

Téacs iomlán an chomhaontaithe

Roinn an leathanach seo:

Naisc thapa