Tíortha agus críocha thar lear (OCTanna)

An n-iompórtálann do chuideachta táirgí ó thíortha agus críocha thar lear an Aontais Eorpaigh (TCTLanna)? Cabhraíonn an roinn seo leat rialacha tionscnaimh do OCTanna a thuiscint.

Sracfhéachaint

Braitheann na Tíortha agus Críocha Thar Lear (OCTanna) go bunreachtúil ar thrí Bhallstát AE: An Danmhairg, an Fhrainc agus an Ísiltír.

 • Is saoránaigh Eorpacha iad náisiúnaigh Deireadh Fómhair ach níl OCTanna mar chuid de chríoch an Aontais
 • níl na TCTLanna faoi réir dhlí an Aontais go díreach ach baineann siad tairbhe as stádas ‘comhlach’ faoi Chonradh Liospóin
 • cuidíonn stádas ‘comhlach’ lena bhforbairt eacnamaíoch agus shóisialta

Liosta na dTíortha agus na gCríoch Thar Lear

 • Aruba (An Ísiltír)
 • Curação (an Ísiltír)
 • Polainéis na Fraince (An Fhrainc)
 • An Ghraonlainn (an Danmhairg)
 • An Nua-Chaladóin (an Fhrainc)
 • Saint Barthélemy (An Fhrainc)
 • Sint Maarten (an Ísiltír)
 • San Pierre agus Miquelon (an Fhrainc)
 • Vailís agus Futúna (An Fhrainc)
 • Bonaire, Sint Eustatius agus Saba (an Ísiltír)  
 • Tailte an Deiscirt agus an Antartaigh de chuid na Fraince (an Fhrainc)  

Rialacha tionscnaimh

Téann na rialacha tionscnaimh atá beartaithe do na TCTLanna thar rialacha Scéim na bhFabhar Ginearálta

 • ceadú do TCTLanna maolú ar rialacha tionscnaimh.

Lamháltas

Tá caoinfhulaingt socraithe ag

 • 15 % de mheáchan an táirge i gcás táirgí a thagann faoi chuimsiú Chaibidil 2 den Chóras Comhchuibhithe agus i gCaibidlí 4 go 24, seachas táirgí iascaigh próiseáilte i gcaibidil 16 agus
 • 15 % de phraghas an táirge díreach ón monarcha i gcás táirgí eile, seachas táirgí a thagann faoi chaibidlí 50 go 63. (Airteagal 6 d’Iarscríbhinn II a ghabhann leis an gCinneadh)

Carnadh

Is féidir an tionscnamh a charnadh ar na bealaí seo a leanas

Rialacha tionscnaimh táirgeshonracha

Tá liosta na dtáirgí agus na n-oibríochtaí oibrithe nó próiseála lena dtugtar stádas tionscnaimh le fáil in Aguisín I a ghabhann le Cinneadh (AE) 2021/1764 ón gComhairle an 5 Deireadh Fómhair 2021.

Maoluithe

Ar thionscnamh ón gCoimisiún Eorpach nó mar fhreagra ar iarraidh ó Bhallstát de chuid an Aontais nó ó OCT, féadfar maolú sealadach ar fhorálacha Iarscríbhinn II a dheonú do OCT.

Cruthúnas ar thionscnamh

Chun cáiliú do rátaí dleachta fabhracha ag teorainn an Aontais, ní mór ceann de na nithe seo a leanas a bheith ag gabháil le táirgí de thionscnamh na TCTLanna:

 • deimhniú Gluaiseachta EUR.1 — arna eisiúint ag údaráis chustaim na tíre onnmhairíochta — an t-onnmhaireoir (nó an t-ionadaí údaraithe) atá ag cur isteach ar dheimhniú, ní mór dó a bheith sásta doiciméid a chur isteach lena gcruthaítear stádas tionscnaimh na dtáirgí lena mbaineann arna iarraidh sin dóibh, agus ceanglais eile na rialacha tionscnaimh a chomhlíonadh
 • dearbhú tionscnaimh — arna eisiúint ag aon onnmhaireoir, le haghaidh coinsíneachtaí dar luach EUR 10,000 nó níos lú, nó ag onnmhaireoirí formheasta, le haghaidh coinsíneachtaí d’aon luach

Agus dearbhú tionscnaimh á líonadh isteach agat, ba cheart duit a bheith sásta doiciméid a thíolacadh lena gcruthaítear stádas tionscnaimh do tháirgí, agus ceanglais eile na hIarscríbhinne maidir le rialacha tionscnaimh a chomhlíonadh.

Chun dearbhú tionscnaimh a dhéanamh, ba chóir duit an dearbhú seo a leanas a chlóscríobh, a stampáil nó a phriontáil (sa teanga chuí) ar an sonrasc, ar an nóta seachadta nó ar dhoiciméad tráchtála eile:

“Onnmhaireoir na dtáirgí a chumhdaítear leis an doiciméad seo (údarú custaim Uimh.... ) go ndearbhaíonn sí, ach amháin i gcás ina gcuirtear a mhalairt in iúl go soiléir, gur de thionscnamh fabhrach... na táirgí sin.”

Is féidir teacht ar na leaganacha teanga éagsúla mar aon le nótaí míniúcháin ar shamhail an dearbhaithe tionscnaimh (leathanaigh 103 agus 104 de Chinneadh 2013/755/AE ón gComhairle). Má eisíonn tú an dearbhú de láimh, ní mór duit dúch a úsáid le carachtair chlóite.

 • ní mór duit do dhearbhú sonraisc a shíniú de láimh. Más onnmhaireoir formheasta thú, tá tú díolmhaithe ón gceanglas seo ar choinníoll go dtugann tú gealltanas i scríbhinn do d’údaráis chustaim go nglacann tú freagracht iomlán as aon dearbhú tionscnaimh a shainaithníonn tú.
 • chun bheith i d’onnmhaireoir ceadaithe, ní mór duit a bheith in ann d’údaráis chustaim a shásamh go bhfuil tú in ann stádas tionscnaimh do tháirgí a chruthú, chomh maith le haon cheanglais eile a d’fhéadfaidís a fhorchur. Féadfaidh na húdaráis chustaim do stádas formheasta onnmhaireora a tharraingt siar má bhaineann tú mí-úsáid as ar bhealach ar bith. Chun tuilleadh eolais a fháil faoi na nósanna imeachta, déan teagmháil le d’údaráis chustaim.

Beidh cruthúnas tionscnaimh bailí go ceann 10 mí.

Nuair a úsáidtear soláthairtí carntha

 • ba cheart cruthúnas stádas tionscnaimh na n-ionchur a thagann ó TCTLanna eile nó ón Aontas a léiriú le deimhniú gluaiseachta EUR.1, le dearbhú tionscnaimh nó le dearbhú soláthraí (carnadh iomlán)
 • i gcás carnadh le tír CCE nó le tír a bhfuil comhaontú saorthrádála sínithe ag an Aontas léi, ba cheart fianaise ar stádas tionscnaimh a thabhairt i gcomhréir le forálacha an chomhaontaithe ábhartha
 • i gcásanna carnadh le tairbhí Scéim na bhFabhar Ginearálaithe, ba cheart an fhianaise ar stádas tionscnaimh a thabhairt i gcomhréir le Rialachán (CEE) Uimh. 2454/93
Roinn an leathanach seo: