Tíortha agus críocha thar lear (TCTLanna)

An n-iompórtálann do chuideachta táirgí ó thíortha agus ó chríocha thar lear an Aontais Eorpaigh? Cuidíonn an roinn seo leat rialacha tionscnaimh na dtíortha agus na gcríoch thar lear a thuiscint.

Sracfhéachaint

Braitheann na Tíortha agus na Críocha Thar Lear (TCTLanna) ar thrí Bhallstát de chuid an Aontais: An Danmhairg, an Fhrainc agus an Ísiltír.

 • Is saoránaigh Eorpacha iad náisiúnaigh ó Dheireadh Fómhair ach ní cuid de chríoch an AE iad na tíortha agus críocha thar lear
 • níl na tíortha agus críocha thar lear faoi réir dhlí an AE ach baineann siad tairbhe as stádas ‘comhlach’ faoi Chonradh Liospóin
 • Cabhraíonn stádas ‘comhlach’ lena bhforbairt eacnamaíoch agus shóisialta

Liosta na dTíortha agus na gCríocha Thar Lear

 • Aruba (an Ísiltír)
 • Curação (an Ísiltír)
 • Polainéis na Fraince (an Fhrainc)
 • An Ghraonlainn (an Danmhairg)
 • An Nua-Chaladóin (an Fhrainc)
 • Saint Barthélemy (an Fhrainc)
 • Sint Maarten (an Ísiltír)
 • Saint Pierre agus Miquelon (An Fhrainc)
 • Wallis agus Futuna (an Fhrainc)
 • Bonaire, Sint Eustatius agus Saba (an Ísiltír)  
 • Tailte an Deiscirt agus an Antartaigh de chuid na Fraince (an Fhrainc)  

Rialacha maidir le tionscnamh

Téann na rialacha tionscnaimh atá beartaithe do na tíortha agus críocha thar lear thar rialacha na Scéime Ginearálta um Fhabhair de réir

 • maolú ar na rialacha maidir le tionscnamh a cheadú do OCTanna.

Caoinfhulaingt

Tá lamháltas socraithe ag

 • 15 % de mheáchan an táirge do tháirgí a thagann faoi chaibidil HS 2 agus faoi chaibidil 4 go caibidil 24, seachas táirgí iascaigh próiseáilte i gCaibidil 16 agus
 • 15 % de phraghas an táirge díreach ón monarcha do tháirgí eile, seachas do tháirgí a thagann faoi chaibidil 50 go 63. (Airteagal 6 d’Iarscríbhinn VI den Chinneadh)

Carnadh

Is féidir tionscnamh a charnadh ar na bealaí seo a leanas

Rialacha tionscnaimh a bhaineann go sonrach leis an táirge

Is féidir teacht ar liosta na dtáirgí agus na n-oibríochtaí oibre nó próiseála lena dtugtar stádas tionscnaimh in Iarscríbhinn II de Chinneadh 2013/755/AE ón gComhairle an 25 Samhain 2013.

Maoluithe

Ar thionscnamh ón gCoimisiún Eorpach nó mar fhreagra ar iarratas ó Bhallstát AE nó ó OCT, féadfar maolú sealadach ar fhorálacha Iarscríbhinn VI a dheonú do OCT.

Cruthúnas ar thionscnamh

Chun bheith i dteideal rátaí fabhracha dleachta ag teorainn an AE, ní mór go ngabhfaidh ceann amháin de na nithe seo a leanas le táirgí de thionscnamh na dtíortha agus na gcríoch thar lear

 • Deimhniú Gluaiseachta EUR.1 – arna eisiúint ag údaráis chustaim na tíre onnmhairithe – an t-onnmhaireoir (nó a ionadaí údaraithe) a bhfuil iarratas á dhéanamh acu ar dheimhniú, ní mór dó a bheith ullamh chun doiciméid a chur isteach lena gcruthaítear stádas tionscnaimh na dtáirgí lena mbaineann arna iarraidh sin, agus chun ceanglais eile na rialacha tionscnaimh san Iarscríbhinn a chomhlíonadh
 • dearbhú tionscnaimh – arna eisiúint ag aon onnmhaireoir, le haghaidh coinsíneachtaí ar fiú EUR10,000 nó níos lú a luach, nó ag onnmhaireoirí formheasta, le haghaidh coinsíneachtaí de luach ar bith

Agus dearbhú maidir le tionscnamh á líonadh isteach agat, ba cheart duit a bheith toilteanach doiciméid a chur isteach lena gcruthaítear stádas tionscnaimh do tháirgí, agus na ceanglais eile atá san Iarscríbhinn maidir le rialacha tionscnaimh a chomhlíonadh.

Chun dearbhú tionscnaimh a dhéanamh, ba cheart duit an dearbhú seo a leanas a chlóscríobh, a stampáil nó a phriontáil (sa teanga chuí) ar an sonrasc, ar an nóta seachadta nó ar an doiciméad tráchtála eile:

“Tá onnmhaireoir na dtáirgí a chumhdaítear leis an doiciméad seo (údarú custaim Uimh.... ) go ndearbhaíonn sé, ach amháin nuair a chuirtear a mhalairt in iúl go soiléir, gur de thionscnamh fabhrach... na táirgí sin.”

Is féidir leat teacht ar na leaganacha éagsúla teanga mar aon le nótaí míniúcháin sa mhúnla de dhearbhú tionscnaimh (leathanach 103 agus leathanach 104 de Chinneadh 2013/755/AE ón gComhairle). Má eisíonn tú an dearbhú de láimh, ní mór duit é sin a dhéanamh i ndúch le carachtair chlóite.

 • ní mór duit do dhearbhú sonraisc a shíniú de láimh. Más onnmhaireoir formheasta thú, tá tú díolmhaithe ón gceanglas sin ar choinníoll go dtugann tú gealltanas i scríbhinn d’údaráis chustaim go nglacfaidh tú freagracht iomlán as aon dearbhú tionscnaimh a shainaithníonn tú.
 • chun bheith i d’onnmhaireoir formheasta, ní mór duit a bheith in ann d’údaráis chustaim a shásamh gur féidir leat stádas tionscnaimh do tháirgí a chruthú, chomh maith le haon cheanglais eile a d’fhéadfadh siad a fhorchur. Féadfaidh na húdaráis chustaim do stádas onnmhaireora formheasta a tharraingt siar má bhaineann tú mí-úsáid as ar bhealach ar bith. Chun tuilleadh eolais a fháil faoi na nósanna imeachta, déan teagmháil le d’údaráis chustaim.

Leanfaidh cruthúnas ar thionscnamh de bheith bailí go ceann 10 mhí.

Agus forálacha carntha á n-úsáid

 • ba cheart an cruthúnas ar stádas tionscnaimh na n-ionchur a thagann ó OCTanna eile nó ó AE a thaispeáint le deimhniú gluaiseachta EUR.1, le dearbhú tionscnaimh nó le dearbhú soláthraí (lánbhailiú)
 • i gcás ina gcarnadh le tír EPA nó le tír a bhfuil comhaontú saorthrádála sínithe ag an AE léi, ba cheart an fhianaise ar stádas tionscnaimh a thabhairt i gcomhréir le forálacha an chomhaontaithe ábhartha.
 • I gcásanna carntha le tairbhí de Scéim na bhFabhar Ginearálaithe, ba cheart fianaise ar stádas tionscnaimh a thabhairt i gcomhréir le Rialachán (CEE) Uimh. 2454/93
Roinn an leathanach seo:

Naisc thapa