Zámořské země a území (ZZÚ)

Dováží vaše společnost výrobky ze zámořských zemí a území Evropské unie? Tento oddíl vám pomůže pochopit pravidla původu pro ZZÚ.

Ve stručnosti

Zámořské země a území (ZZÚ) jsou ústavně závislé na třech členských státech EU: Dánsku, Francii a Nizozemsku.

 • Státní příslušníci ZZÚ jsou evropskými občany, ale ZZÚ nejsou součástí území EU
 • na ZZÚ se přímo nevztahuje právo EU, ale mají status „přidruženého“ podle Lisabonské smlouvy.
 • status „přidruženého“ přispívá k jejich hospodářskému a sociálnímu rozvoji

Seznam zámořských zemí a území

 • Aruba (Nizozemsko)
 • Curação (Nizozemsko)
 • Francouzská Polynésie (Francie)
 • Grónsko (Dánsko)
 • Nová Kaledonie (Francie)
 • Svatý Bartoloměj (Francie)
 • Sint Maarten (Nizozemsko)
 • Na Saint Pierru a Miquelonu (Francie)
 • Wallis a Futuna (Francie)
 • Bonaire, Sint Eustatius a Saba (Nizozemsko)  
 • Francouzská jižní a antarktická území (Francie)  

Pravidla původu

Pravidla původu navrhovaná pro ZZÚ jdou nad rámec pravidel obecného systému preferencí.

 • umožnit ZZÚ odchýlit se od pravidel původu.

Odchylka

Tolerance je stanovena na

 • 15 % hmotnosti produktu u produktů kapitoly 2 HS 2 a kapitol 4 až 24, jiných než zpracovaných produktů rybolovu kapitoly 16 a
 • 15 % ceny produktu ze závodu u ostatních produktů, s výjimkou produktů kapitol 50 až 63. (Článek 6 přílohy VI rozhodnutí)

Kumulace

Původ lze kumulovat následujícím způsobem:

Specifická pravidla původu produktu

Seznam produktů a operací opracování nebo zpracování, které udělují status původu, je uveden v dodatku II rozhodnutí Rady 2013/755/EU ze dne 25. listopadu 2013.

Odchylky

Z podnětu Evropské komise nebo na žádost členského státu EU nebo ZZÚ může být ZZÚ udělena dočasná odchylka od ustanovení přílohy VI.

Důkaz původu

Aby mohly být na hranicích EU uplatňovány preferenční celní sazby, musí být produkty pocházející ze ZZÚ doprovázeny buď

 • Průvodní osvědčení EUR.1 — vydané celními orgány vyvážející země - vývozce (nebo zplnomocněný zástupce), který žádá o osvědčení, musí být připraven předložit na požádání doklady prokazující status původu dotčených produktů a splňovat ostatní požadavky stanovené v příloze pravidel původu.
 • prohlášení o původu - vydané jakýmkoli vývozcem pro zásilky v hodnotě 10000 EUR nebo nižší nebo schválenými vývozci pro zásilky jakékoli hodnoty

Při vyplňování prohlášení o původu byste měli být připraveni předložit doklady prokazující status původu vašich produktů a splňovat ostatní požadavky přílohy o pravidlech původu.

Chcete-li učinit prohlášení o původu, měli byste na faktuře, dodacím listu nebo jiném obchodním dokladu napsat, orazítkovat nebo vytisknout následující prohlášení (v příslušném jazyce):

„Vývozce produktů, na něž se vztahuje tento doklad (celní povolení č.... ) Prohlašuje, že pokud není jasně uvedeno jinak, mají tyto produkty... preferenční původ.“

Různé jazykové verze spolu s vysvětlivkami naleznete ve vzoru prohlášení o původu (strany 103 a 104 rozhodnutí Rady 2013/755/EU). Pokud prohlášení vydáváte ručně, musíte tak učinit inkoustem pomocí tištěných znaků.

 • prohlášení na faktuře musíte podepsat ručně. Jste-li schváleným vývozcem, jste od tohoto požadavku osvobozeni, pokud se celním orgánům vaší země písemně zavážete, že přijímáte plnou odpovědnost za jakékoli prohlášení o původu, které vás identifikuje.
 • abyste se stal schváleným vývozcem, musíte být schopni přesvědčit vaše celní orgány, že jste schopen prokázat status původu vašich produktů, jakož i jakékoli další požadavky, které mohou uložit. Celní orgány mohou status schváleného vývozce odejmout, pokud jej jakýmkoli způsobem zneužijete. Chcete-li se dozvědět více o postupech, obraťte se na své celní orgány.

Doklad o původu zůstává v platnosti 10 měsíců.

Jsou-li použita ustanovení o kumulaci

 • status původu vstupů pocházejících z jiných ZZÚ nebo z EU by měl být prokázán průvodním osvědčením EUR.1, prohlášením o původu nebo prohlášením dodavatele (úplná kumulace).
 • v případě kumulace se zemí EPA nebo zemí, s níž EU podepsala dohodu o volném obchodu, by měl být status původu prokázán v souladu s ustanoveními příslušné dohody.
 • V případech kumulace s příjemcem všeobecného systému preferencí by měl být status původu prokázán v souladu s nařízením (EHS) č. 2454/93.
Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy