Zámořské země a území (ZZÚ)

Dováží vaše společnost výrobky ze zámořských zemí a území Evropské unie (ZZÚ)? Tento oddíl vám pomůže porozumět pravidlům původu pro ZZÚ.

Stručný přehled

Zámořské země a území (ZZÚ) jsou ústavně závislé na třech členských státech EU: Dánsko, Francie a Nizozemsko.

 • Státní příslušníci ZZÚ jsou evropskými občany, ale ZZÚ nejsou součástí území EU
 • ZZÚ přímo nepodléhají právu EU, ale požívají statusu „přidružení“ podle Lisabonské smlouvy.
 • status „přidružení“ napomáhá jejich hospodářskému a sociálnímu rozvoji

Seznam zámořských zemí a území

 • Aruba (Nizozemsko)
 • Curação (Nizozemsko)
 • Francouzská Polynésie (Francie)
 • Grónsko (Dánsko)
 • Nová Kaledonie (Francie)
 • Svatý Bartoloměj (Francie)
 • Sint Maarten (Nizozemsko)
 • Saint Pierre a Miquelon (Francie)
 • Wallis a Futuna (Francie)
 • Bonaire, Sint Eustatius a Saba (Nizozemsko)  
 • Francouzské jižní a antarktické území (Francie)  

Pravidel původu

Pravidla původu navrhovaná pro ZZÚ jdou nad rámec pravidel obecného systému preferencí tím, že

 • umožnit ZZÚ odchýlit se od pravidel původu.

Přípustná odchylka

Přípustná odchylka je stanovena na

 • 15 % hmotnosti produktu u produktů kapitoly 2 HS a kapitol 4 až 24, kromě zpracovaných produktů rybolovu kapitoly 16 a
 • 15 % ceny produktu ze závodu u ostatních produktů, kromě produktů kapitol 50 až 63. (Článek 6 přílohy II rozhodnutí)

Kumulace

Původ lze kumulovat následujícími způsoby:

Specifická pravidla původu produktu

Seznam produktů a opracování nebo zpracování, která udělují status původu, je uveden v dodatku I rozhodnutí Rady (EU) 2021/1764 ze dne 5. října 2021.

Odchylky

Z podnětu Evropské komise nebo na žádost členského státu EU nebo ZZÚ může být ZZÚ udělena dočasná odchylka od ustanovení přílohy II.

Důkaz původu

Aby se na produkty pocházející ze ZZÚ mohly vztahovat preferenční celní sazby na hranicích EU, musí být doprovázeny buď

 • průvodní osvědčení EUR.1 – vydané celními orgány země vývozu – vývozce (nebo zplnomocněný zástupce) žádající o osvědčení musí být připraven předložit na požádání doklady prokazující status původu dotčených produktů a musí splňovat ostatní požadavky stanovené v příloze o pravidlech původu.
 • prohlášení o původu – vydané kterýmkoli vývozcem pro zásilky v hodnotě nejvýše 10,000 EUR nebo schválenými vývozci pro zásilky jakékoli hodnoty

Při vyplňování prohlášení o původu byste měli být připraveni předložit doklady prokazující status původu vašich produktů a splňovat ostatní požadavky přílohy o pravidlech původu.

Chcete-li učinit prohlášení o původu, měli byste na faktuře, dodacím listu nebo jiném obchodním dokladu uvést, orazítkovat nebo vytisknout toto prohlášení (v příslušném jazyce):

„Vývozce produktů, na které se vztahuje tento doklad (celní povolení č. ...) ) prohlašuje, že není-li jasně uvedeno jinak, jsou tyto produkty... preferenčním původem.“

Jednotlivé jazykové verze spolu s vysvětlivkami naleznete ve vzoru prohlášení o původu (strany 103 a 104 rozhodnutí Rady 2013/755/EU). Pokud prohlášení vydáváte rukou, musíte tak učinit inkoustem za použití tištěných znaků.

 • prohlášení na faktuře musíte podepsat ručně. Jste-li schváleným vývozcem, jste od tohoto požadavku osvobozeni za předpokladu, že se svým celním orgánům písemně zavážete, že přijmete plnou odpovědnost za jakékoli prohlášení o původu, které vás identifikuje.
 • abyste se mohli stát schváleným vývozcem, musíte své celní orgány přesvědčit, že jste schopni prokázat status původu vašich produktů, jakož i jakékoli další požadavky, které mohou uložit. Celní orgány mohou váš status schváleného vývozce odejmout, pokud jej jakýmkoli způsobem zneužijete. Chcete-li se dozvědět více o postupech, obraťte se na své celní orgány.

Doklad o původu zůstává v platnosti po dobu 10 měsíců.

Při použití ustanovení o kumulaci

 • důkaz o statusu původu vstupů pocházejících z jiných ZZÚ nebo z EU by měl být doložen průvodním osvědčením EUR.1, prohlášením o původu nebo prohlášením dodavatele (úplná kumulace).
 • v případě kumulace se zemí EPA nebo zemí, s níž EU podepsala dohodu o volném obchodu, by měl být status původu prokázán v souladu s ustanoveními příslušné dohody.
 • v případech kumulace s příjemcem ze všeobecného systému preferencí by měl být status původu prokázán v souladu s nařízením (EHS) č. 2454/93.
Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy