Dohoda o volném obchodu mezi EU a Vietnamem

Dohoda v kostce

Dohoda o volném obchodu mezi EU a Vietnamem vstoupila v platnost dne 1. srpna 2020.

Dohoda o ochraně investic mezi EU a Vietnamem vstoupí v platnost po formálním souhlasu všech členských států EU.

Obchodní dohoda

 • odstraňuje cla, byrokracii a další překážky, kterým čelí evropské podniky při vývozu do Vietnamu
 • usnadňuje obchodování s klíčovým zbožím, jako je elektronika, potravinářské výrobky a léčiva
 • otevírá vietnamský trh pro vývoz služeb z EU, například v dopravě a telekomunikacích.

Investiční dohoda, jakmile vstoupí v platnost,

 • dále zlepšovat investiční prostředí
 • poskytnout evropským a vietnamským investorům větší jistotu.

Jaké jsou přínosy pro váš podnik?

Obchodní dohoda přináší výhody podnikům:

 • zrušení 99 % všech cel a částečné odstranění zbývajících 1 % prostřednictvím omezených kvót s nulovým clem;
 • omezení regulačních překážek a překrývání byrokracie
 • ochrana práv duševního vlastnictví, včetně zeměpisných označení udělovaných zvláštním regionálním potravinám a nápojům, jako je Cognac, vína z Rioja nebo sýr Feta
 • otevření trhů se službami a veřejnými zakázkami
 • zajistit, aby dohodnutá pravidla mohla být prosazována.

V den, kdy dohoda vstoupila v platnost, Vietnam zrušil 65 % svých cel na zboží EU. Zbývající část bude postupně odstraněna do roku 2030.

EU do roku 2027 postupně zruší svá dovozní cla z Vietnamu.

Tento asymetrický přístup zohledňuje skutečnost, že Vietnam je rozvojovou zemí.

Obchodní dohoda odstraňuje cla na řadu klíčových výrobků vyvážených z EU

 • většina strojů a zařízení již nemusí platit vietnamské dovozní clo až do výše 35 % - zbytek již nebude platit do srpna 2025.
 • motocykly s motory většími než 150 cm³ budou do srpna 2027 postupně zcela odstraněny vietnamské dovozní clo ve výši 75 %.
 • u většiny automobilů se do srpna 2030 postupně odstraní vietnamská dovozní cla ve výši 78 %.
 • vietnamská dovozní cla ve výši 32 % budou postupně odstraněna do srpna 2027.
 • přibližně polovina farmaceutických výrobků z EU již nemusí platit vietnamské dovozní clo až do výše 8 % - zbytek již nebude muset do srpna 2027 platit vietnamský vývoz textilu ve výši 12 %
 • téměř 70 % vývozu chemických látek z EU již nemusí platit vietnamská dovozní cla až do výše 5 % - zbytek bude moci po třech, pěti nebo sedmi letech uplatňovat bez cel až 25 %.

Kromě odstranění cel Vietnam rovněž souhlasil s tím, že:

 • zrušit stávající vývozní cla na vývoz do EU
 • nezvyšovat jen málo cel, která zůstanou zachována.

Jaký bude přínos obchodní dohody pro zemědělské komunity EU?

Evropští výrobci a vývozci zemědělsko-potravinářských produktů budou mít prospěch z rostoucího trhu Vietnamu a postupného odstraňování cel.

 

Stávající vietnamské
dovozní clo

Dovozní clo
postupně odstraněno

Hovězí a jehněčí maso

20 %

Srpen 2023

Zmrazené vepřové maso

15 %

Srpen 2027

Vepřové maso, droby a kýty čerstvé

Maximálně 25 %

Srpen 2029

Drůbež a droby

Do 40 %

Srpen 2030

Mléčné výrobky

Do 15 %

Srpen 2025

Většina sýrů se zeměpisným označením

Do 15 %

Srpen 2023

Víno, lihoviny

50 % a 48 % v uvedeném pořadí

Srpen 2027

Pivo

35 %

Srpen2030

Potravinové přípravky

Do 40 %

Srpen 2027

Pekárenské a pečivo

Do 40 %

Srpen 2025

Čokoláda

30 %

Srpen 2027

Těstoviny

20-38 %

Srpen 2027

Některé těstoviny s náplní masa

20-38 %

Srpen 2030

Podrobný popis podmínek vývozu zemědělsko-potravinářských produktů naleznete v této příručce. Příručka pro vývozce do Vietnamu.

U nejcitlivějších produktů EU otevře svůj trh vietnamskému vývozu pouze v omezené míře, aby se zabránilo nepříznivému ovlivnění výrobců v EU.

EU uděluje Vietnamu kvóty s nulovým clem pevně stanoveného omezeného objemu bez ročního zvýšení

 • dextriny a jiné modifikované škroby
 • vejce a žloutky
 • ethanol
 • česnek
 • maniokový škrob
 • mannitol
 • houby
 • rýže setá
 • sorbitol
 • cukr a produkty s vysokým obsahem cukru
 • kukuřice cukrová.

Obchodní dohoda uznává a chrání zeměpisná označení vín, lihovin, zemědělských produktů a potravin vyráběných v EU nebo Vietnamu.

Sanitární a fytosanitární opatření mají za cíl chránit život a zdraví lidí, zvířat a rostlin. Tato opatření obsahují

 • uznání oblastí s nízkým/prostým škůdci nebo chorobami
 • zajištění transparentnosti a výměny informací
 • mechanismy pro zamezení vzniku překážek obchodu.

Další podrobnosti jsou uvedeny níže v oddíle.

Jak velký je vietnamský trh? Kolik obchodu EU s Vietnamem dělá?

Vietnam je s více než 97 miliony obyvatel klíčovým vývozním trhem EU v Asii.

Pro EU je Vietnam 17. největším obchodním partnerem v oblasti obchodu se zbožím na světě a druhým největším v jihovýchodní Asii.

Pro EU je Vietnam důležitým zdrojem surovin a dalších vstupů pro zboží.

V roce 2019 měl Vietnam pozitivní bilanci obchodu se zemědělsko-potravinářskými produkty s EU.

 • Vietnamský vývoz do EU - 2,16 miliardy eur
 • Vývoz z EU do Vietnamu - 1,14 miliardy EUR.

Obchodní dohoda pravděpodobně v tomto odvětví dále poroste obchod mezi EU a Vietnamem.

V roce 2018 měla EU pozitivní bilanci obchodu se službami s Vietnamem.

 • Vývoz služeb z EU do Vietnamu - 2,1 miliardy EUR
 • Vývoz vietnamských služeb do EU - 1,8 miliardy EUR.

Sazby

Pro vývoz do Vietnamu

Před uzavřením obchodní dohody uplatňovali vietnamští občané dovozní cla až do výše 50 % na vývoz zemědělsko-potravinářských produktů EU a až 78 % na průmyslové zboží, jako jsou automobily a stroje. Podle obchodní dohody je Vietnam právně zavázán postupně snižovat svá cla do tří a deseti let od srpna 2020.

Pro dovoz do EU

Od 1. srpna 2020 vstupuje přibližně 84 % dovozu z Vietnamu do EU bez cla.

Mezi odvětví, která z toho mají prospěch, patří:

• léčiva

• většina petrochemikálií (některá cla na petrochemické látky budou postupně zrušena až po třech letech).

Do listopadu 2030 EU postupně zruší téměř všechna zbývající cla vztahující se na dovoz z Vietnamu.

EU bude nadále uplatňovat cla na několik málo produktů i po skončení období postupného vyřazování, včetně cel na některé produkty rybolovu (tilapia, tuňák pruhovaný).

Zrušení cel v příloze 2-A obchodní dohody podrobně stanoví etapy odstraňování cel u různých kategorií zboží v průběhu pěti let.

 

Podrobný harmonogram odstraňování cel pro váš konkrétní výrobek naleznete na stránkách My Trade Assistant.

 

Pravidla původu

Tento oddíl zavádí hlavní pravidla původu a postupy týkající se původu v rámci obchodní dohody.

Původ je „hospodářská státní příslušnost“ obchodovaného zboží. Pokud jste novým tématem, můžete najít úvod k hlavním pojmům v oddíle „Zboží“.

Aby byl váš produkt způsobilý pro preferenční sazbu, musí splňovat určitá pravidla, která prokazují jeho původ.

Kde mohu najít pravidla?

Pravidla původu jsou stanovena v protokolu o definici pojmu „původní produkty“ a metodě správní spolupráce v rámci dohody o volném obchodu mezi EU a Vietnamem (Úř. věst. L 186, 12.6.2020, s. 1319).

Je můj produkt „původní“ podle dohody o volném obchodu mezi EU a Vietnamem?

Aby mohl váš produkt získat nižší nebo nulovou preferenční sazbu podle dohody o volném obchodu mezi EU a Vietnamem, musí pocházet z EU nebo Vietnamu.

Má se za to, že výrobek pochází z EU nebo Vietnamu, pokud

 • zcela získané v EU nebo Vietnamu
 • vyrobené výhradně z materiálů pocházejících z EU nebo Vietnamu nebo
 • vyrobeny v EU nebo Vietnamu za použití nepůvodních materiálů za předpokladu, že tyto materiály byly dostatečně opracovány nebo zpracovány splněním zvláštních pravidel pro daný produkt stanovených v příloze II. Viz příloha I „Úvodní poznámky“ ke zvláštním pravidlům původu produktu. Výrobek musí rovněž splňovat všechny ostatní použitelné požadavky uvedené v kapitole, například nedostatečné opracování nebo zpracování nebo pravidlo nezměnitelnosti. Existují také další možnosti flexibility, které pomáhají dodržovat pravidla specifická pro jednotlivé produkty, například tolerance nebo kumulace.

 

Výrobek musí rovněž splňovat všechny ostatní platné požadavky uvedené v kapitole (např. nedostatečné opracování nebo zpracování, pravidlo nezměnitelnosti). Další možnosti flexibility pomáhají dodržovat pravidla specifická pro jednotlivé produkty (např. tolerance nebo kumulace).

 

Příklady hlavních typů pravidel vázaných na konkrétní výrobky v obchodních dohodách EU

 • Pravidlo přidání hodnoty - hodnota všech nepůvodních materiálů v produktu nesmí přesáhnout určitý procentní podíl jeho ceny ze závodu
 • Změna sazebního zařazení - výrobní proces má za následek změnu sazebního zařazení mezi nepůvodní materiály a konečný produkt - například výroba papíru (Harmonizovaný systém kapitola 48) z nepůvodní buničiny (Harmonizovaný systém kapitola 47)
 • Specifické operace - je nutný specifický výrobní postup, například spřádání vláken do příze - tato pravidla se většinou používají v textilním, oděvním a chemickém odvětví.

 

Příslušnápravidla týkající se konkrétních výrobků najdete na stránkách My Trade Assistant.

 

Tipy, které vám pomohou dodržovat pravidla pro konkrétní výrobek

Existuje větší flexibilita, která vám pomůže dodržovat pravidla specifická pro jednotlivé produkty, jako je tolerance nebo kumulace.

Počítá se s další flexibilitou, která vám pomůže dodržovat pravidla specifická pro jednotlivé produkty, jako je tolerance nebo kumulace.

Odchylka

V dohodě o volném obchodu mezi EU a Vietnamem umožňuje pravidlo tolerance výrobci používat nepůvodní materiály, které jsou podle zvláštního pravidla pro daný produkt obvykle zakázány, pokud jejich čistá hmotnost nebo hodnota nepřesahuje

 • 10 % hmotnosti produktu nebo ceny produktu ze závodu pro zemědělské produkty a zpracované zemědělské produkty kapitol 2 a 4 až 24 harmonizovaného systému, jiné než zpracované produkty rybolovu kapitoly 16
 • Použije se 10 % ceny produktu ze závodu pro průmyslové výrobky jiné než textilie a oděvy pro textil a oděvy zařazené do kapitol HS 50 až 63, jak je stanoveno v poznámce 6 a poznámce 7 přílohy A“Úvodní poznámky k seznamu v příloze II“.

Tuto přípustnou odchylku nelze použít k překročení maximálního prahu hodnoty (hodnoty nebo hmotnosti) nepůvodních materiálů uvedených v pravidlech pro daný produkt.

Tato přípustná odchylka se nevztahuje na zcela získané produkty.

Kumulace

Dohoda o volném obchodu mezi EU a Vietnamem stanoví čtyři způsoby kumulace původu. Vezměte však prosím na vědomí, že v současné době platí pouze první (dvoustranná kumulace).

 • dvoustranná kumulace: Materiály pocházející z Vietnamu lze považovat za materiály pocházející z EU (a naopak), jsou-li použity při výrobě produktu v EU.
 • kumulace se zemí ASEAN, která uzavřela preferenční dohodu s EU, v níž lze materiály uvedené v příloze III považovat za materiály pocházející z Vietnamu, jsou-li dále zpracovány nebo zapracovány do jednoho z produktů uvedených v příloze IV. V současné době se tato kumulace nepoužije
 • Tkaniny pocházející z Korejské republiky lze považovat za textilie pocházející z Vietnamu, pokud jsou dále zpracovány nebo zapracovány do jednoho z produktů uvedených v příloze V získaných za určitých podmínek ve Vietnamu. Tato kumulace je použitelná ode dne 23. prosince 2020.
 • Na žádost jedné ze stran lze tkaniny pocházející ze země, s níž EU i Vietnam uplatňují preferenční obchodní dohodu, považovat za textilie pocházející z EU nebo Vietnamu, pokud jsou dále zpracovány nebo zapracovány do některého z produktů uvedených v příloze V protokolu získaného na území této strany za určitých podmínek. V současné době se tato kumulace nepoužije.

Další požadavky

Váš výrobek musí rovněž splňovat všechny ostatní platné požadavky protokolu (např. nedostatečné opracování nebo zpracování nebo pravidlo nezměnitelnosti).

Pravidlo nezměnitelnosti

Původní produkty musí být přepravovány z EU do Vietnamu (a naopak), aniž by byly dále zpracovány ve třetí zemi. Některé operace mohou být provedeny ve třetí zemi, pokud produkty zůstávají pod celním dohledem, například

 • přidání nebo připojování značek, štítků, pečetí nebo jakékoli dokumentace k zajištění souladu se zvláštními domácími požadavky dovážející země
 • konzervace produktů v dobrém stavu
 • skladování
 • rozdělení zásilek.

Celní orgány mohou požadovat důkaz o dodržování tohoto pravidla, například

 • smluvní přepravní doklady, jako jsou nákladní listy
 • věcné nebo konkrétní důkazy založené na značení nebo číslování balíků
 • jakýchkoli důkazů týkajících se samotného zboží.
Navracení cla

Dohoda o volném obchodu mezi EU a Vietnamem povoluje refundaci dříve zaplacených cel z nepůvodních materiálů použitých k výrobě produktu, který je vyvážen v rámci preferenční sazby.

Postupy stanovení původu

Jak uplatňovat preferenční sazbu

Vývozci a dovozci se musí řídit postupy původu.

 

Postupy jsou stanoveny v oddíle B Protokolu o pravidlech původu dohody. Objasňují např., jak

 • Deklarovat původ produktu
 • Uplatňovat preference nebo
 • Celní orgány mohou ověřit původ výrobku.

Více informací: Pokyny k pravidlům původu - dohoda o volném obchodu mezi EU a Vietnamem.

Dovozci mohou požádat o preferenční sazební zacházení na základě prohlášení o původu předloženého vývozcem.

Důkaz původu

Vývozci z EU mohou sami prohlásit, že jejich výrobek pochází z EU, a to tak, že předloží deklaraci o původu, kterou lze vyhotovit

U produktů pocházejících z Vietnamu mohou vývozci používat tyto doklady o původu:

 • osvědčení o původu
 • prohlášení o původu vyhotovené

kterýkoli vývozce za předpokladu, že celková hodnota produktů nepřesahuje 6000 EUR.

poté, co Vietnam oznámí takový systém EU (dosud tomu tak není), vývozce schválený nebo registrovaný v souladu s příslušnými právními předpisy Vietnamu.

Co by měl doklad o původu obsahovat?

Deklarace o původu

Deklarace o původu by měla být uvedena na faktuře nebo jakémkoli obchodním dokladu identifikujícím produkt.

Znění prohlášení o původu může být vyhotoveno v kterémkoli úředním jazyce EU a je uvedeno v příloze IV protokolu o pravidlech původu dohody. Dovážející země nesmí požadovat, aby dovozce předložil překlad deklarace o původu.

Předložení a platnost

 • Deklarace o původu zůstává v platnosti 12 měsíců ode dne, kdy byla vyhotovena.
 • Deklarace o původu se obvykle vztahuje na jednu zásilku, ale může se vztahovat i na více zásilek shodných produktů během období nepřesahujícího 12 měsíců.

Další vysvětlení poskytují pokyny k dohodě o volném obchodu mezi EU a Vietnamem týkající se deklarace o původu u více zásilek totožných výrobků.

Osvědčení o původu

Osvědčení o původu vydávají příslušné orgány Vietnamu podle vzoru uvedeného v příloze VII.

Předložení a platnost

Osvědčení o původu zboží se vydá co nejdříve, nejpozději však 3 pracovní dny po datu vývozu (uvedené datum odeslání).

Osvědčení o původu zboží může být vydáno dodatečně ve zvláštních situacích.

 • nebylo vydáno při vývozu z důvodu omylu, neúmyslného opomenutí nebo jiných platných důvodů.
 • osvědčení o původu zboží bylo vydáno, ale nebylo při dovozu z technických důvodů přijato, nebo
 • konečné místo určení dotčených produktů nebylo v době vývozu známo. Duplikát osvědčení o původu zboží lze vydat například v případě krádeže, ztráty, zničení. Jeho platnost je 12 měsíců.
Ověřování původu

Celní orgány mohou ověřit, zda dovážený produkt skutečně pochází nebo splňuje jiné požadavky na původ.

Dohoda o volném obchodu mezi EU a Vietnamem je založena na těchto zásadách:

 • ověřování je založeno na správní spolupráci mezi celními orgány dovážející a vyvážející strany.
 • kontroly původu produktů provádějí místní celní orgány.

Návštěvy dovážející strany u vývozce nejsou povoleny. Po ukončení ověření provedou orgány vyvážející strany konečné určení původu a informují o výsledcích orgány dovážející strany.

Požadavky na výrobek

Farmaceutické výrobky

V případě farmaceutických/léčebných přípravků a zdravotnických prostředků dohoda zajišťuje používání mezinárodních norem, postupů a pokynů vypracovaných

 • Světová zdravotnická organizace
 • Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD)
 • Mezinárodní konference o harmonizaci technických požadavků na registrace humánních léčivých přípravků
 • Úmluva o inspekci léčivých přípravků a systém spolupráce při inspekci léčivých přípravků
 • Mezinárodní fórum regulačních orgánů pro zdravotnické prostředky.

Uznání těchto subjektů jako měřítka pro stanovování norem má zásadní význam pro intenzivnější spolupráci v oblasti regulace mezi EU a Vietnamem. Podle dohody Vietnam souhlasí s tím, že ve vhodné rané fázi urychleně zveřejní nebo zpřístupní svá pravidla týkající se tvorby cen, úhrad nebo regulace farmaceutických/léčivých přípravků nebo zdravotnických prostředků. Vietnam rovněž zjednoduší požadavky na registraci. Tím se sníží zpoždění a náklady na dodávání výrobků ve Vietnamu a je to obzvláště důležité pro léčivé přípravky založené na výzkumu.

Alkoholické nápoje

Vietnam

 • postupně zrušit vysoká cla na víno (50 %) a lihoviny (48 %) během sedmi let a na pivo (35 %) během 10 let
 • usnadnit omezení licencí na výrobu nápojů a distribuci
 • chránit zeměpisná označení EU.

Požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost - sanitární a fytosanitární pravidla

EU i Vietnam mají přísné právní předpisy v oblasti bezpečnosti potravin a zdraví zvířat a rostlin. Cílem obchodní dohody je usnadnit vývoz zemědělských produktů a zároveň zajistit nezbytnou úroveň ochrany zdraví lidí, zvířat a rostlin. Intenzivnější dialog a obchod by měly časem vést k větší důvěře mezi stranami. To jsou některé z hlavních přínosů této části dohody.

EU jako jediný subjekt

Ustanovení dohody o hygienických a rostlinolékařských pravidlech a jejich provádění budou těžit z přidané hodnoty harmonizovaných pravidel EU v oblasti hygieny. Dohoda usnadní jednotný a transparentní rámec pro schvalování vývozu potravinářských výrobků z EU do Vietnamu. Vietnam se zavazuje uplatňovat stejné dovozní požadavky na obdobné výrobky pocházející ze všech členských států EU. Jedná se o důležitý krok k urychlení schvalování žádostí o vývoz z EU a k zamezení diskriminačnímu zacházení.

Předběžné zařazení na seznam

Jakmile Vietnam schválí kategorii potravinářských produktů živočišného původu a je přesvědčen, že příslušný orgán dotyčného členského státu je schopen kontrolovat a sledovat dodržování požadavků EU v oblasti bezpečnosti potravin, Vietnam automaticky povolí dovoz ze všech zařízení předložených tímto členským státem EU. Toto schválení provozoven ve vyvážející straně bez předchozích individuálních inspekcí se nazývá předběžné zařazení na seznam. Zabrání těžkopádným a nákladným inspekcím jednotlivých zařízení v EU.

Vývoz ovoce a zeleniny

Dohoda obsahuje ustanovení, která mají usnadnit vývoz nebo dovoz ovoce a zeleniny.

Pokud EU nebo Vietnam provedou analýzu rizika škodlivého organismu, učiní tak bez zbytečného prodlení, jakmile obdrží žádost od vyvážející strany. V případě obtíží se EU a Vietnam dohodnou na harmonogramu provádění analýzy rizik škodlivých organismů.

 

Konkrétní pravidla a požadavky týkající se vašeho výrobku najdete na stránkách My Trade Assistant.

 

Technické překážky obchodu

Technické požadavky se týkají většiny výrobků, které kupujeme. Tyto technické požadavky mohou být vytvořeny závaznými technickými předpisy a dobrovolnými normami, které určují výrobek

 • velikost a tvar,
 • návrh
 • označení, opatření etiketou a balení,
 • funkci a výkonnost.

Postupy pro kontrolu toho, zda výrobek splňuje tyto požadavky, mohou rovněž představovat technickou překážku obchodu. Tyto takzvané „postupy posuzování shody“ mohou zahrnovat zkoušení výrobků, kontrolu a certifikaci.

 

Vlády obvykle zavádějí takovéto technické požadavky ve veřejném zájmu. Například chránit

 • Lidské zdraví a bezpečnost
 • Život a zdraví zvířat a rostlin,
 • Životní prostředí
 • Spotřebitele před klamavými praktikami.

 

I když EU a Vietnam mohou při zavádění svých technických předpisů sdílet podobné cíle, skutečné normy a postupy pro kontrolu výrobků se mohou lišit, což vytváří překážku obchodu. Cílem obchodní dohody je zlepšit spolupráci mezi EU a Vietnamem na technických požadavcích na výrobky, snížit zbytečné náklady a usnadnit přístup k informacím o požadavcích na výrobky.

Technické předpisy

Vietnam souhlasil s tím, že

 • posoudit alternativy k jakýmkoli navrhovaným technickým předpisům a provést jejich posouzení dopadů
 • technické předpisy vycházejí z mezinárodních norem
 • přezkoumat stávající technické předpisy s cílem uvést je do souladu s mezinárodními normami.
Posuzování shody

Vietnam souhlasil s tím, že

 • přijmout prohlášení dodavatele o shodě jako doklad o shodě s vnitrostátním právem
 • zajistit, aby podniky měly možnost výběru zařízení pro posuzování shody
 • zajistit, aby akreditační orgány a subjekty posuzování shody byly na sobě nezávislé a nebyly ve střetu zájmů
 • zvážit zapojení zkušebních, inspekčních a certifikačních orgánů do mezinárodních dohod nebo ujednání pro harmonizaci a/nebo usnadnění přijímání výsledků posuzování shody nebo jejich podporu.
Normy

Dohoda obsahuje závazky týkající se

 • podporovat normalizační orgány, aby se podílely na přípravě mezinárodních norem prostřednictvím mezinárodních normalizačních orgánů;
 • používat mezinárodní normy jako základ pro vypracování vnitrostátních norem
 • zabránit zdvojování práce mezinárodních normalizačních orgánů nebo překrývání s ní
 • pravidelně přezkoumávat vnitrostátní a regionální normy, které nejsou založeny na mezinárodních normách, s cílem uvést je do souladu s mezinárodními normami;
 • oznámit technické předpisy a postupy posuzování shody, které činí dobrovolné normy závaznými.
Transparentnost

Dohoda obsahuje závazky týkající se

 • zajistit, aby všechny technické předpisy a povinné postupy posuzování shody byly bezplatně veřejně dostupné na oficiálních internetových stránkách
 • umožnit podnikům a dalším zainteresovaným osobám z EU a Vietnamu účastnit se všech veřejných konzultací o nových technických předpisech na rovnoprávném základě
 • odpověď na připomínky druhé strany k navrhovaným technickým předpisům.
Dozor nad trhem

Obchodní dohoda obsahuje ustanovení, která mají zajistit, aby nedocházelo ke střetu zájmů mezi:

 • funkce dozoru nad trhem a funkce posuzování shody
 • orgány dozoru nad trhem a podniky podléhající kontrole nebo dohledu.

Kontaktujte nás

Automobily - necelní překážky

Odstranění cel neznamená automatický přístup na trh obchodního partnera: Zboží z EU musí stále splňovat vietnamská pravidla upravující automobilový průmysl. Obchodní dohoda obsahuje přílohu věnovanou řešení zbytečných necelních překážek v automobilovém odvětví, jejímž cílem je usnadnit obchod. Příloha vstupuje v platnost v srpnu 2023.

Doklady a postupy celního odbavení

Obchodní dohoda zlepšuje celní postupy, což podnikům usnadňuje a zlevňuje celní odbavení.

V zájmu posílení bezpečnosti dodavatelského řetězce vstoupí EU a Vietnam do vzájemného uznávání programů obchodního partnerství, jako je program EU „Povolené hospodářské subjekty“.

Dokumenty

Pokyny pro jednotlivé kroky popisují různé druhy dokladů, které byste měli připravit na celní odbavení vašich výrobků. V závislosti na vašem výrobku mohou celní orgány požadovat všechny nebo některé z níže uvedených prvků.

 • obchodní faktura (konzultujte konkrétní požadavky týkající se její formy a obsahu v My Trade Assistant)
 • seznam balení
 • dovozní licence pro některé druhy zboží
 • osvědčení prokazující, že váš výrobek je v souladu s povinnými předpisy týkajícími se výrobků, jako jsou požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost, označování a balení
 • doklad o původu - prohlášení o původu.

V zájmu větší jistoty můžete požádat o závazné informace o sazebním zařazení zboží a/nebo závazné informace o původu zboží předem.

 

Podrobné informace o dokumentech, které musíte předložit k celnímu odbavení vašeho výrobku, naleznete na Mojeho obchodního asistenta.

 

Postupy

Chcete-li zjistit, jak prokázat původ vašich produktů, abyste mohli využívat preferenční celní sazby, viz výše uvedený oddíl o pravidlech původu. Obecné informace o celních režimech.

Práva duševního vlastnictví a zeměpisná označení

Obchodní dohoda rovněž obsahuje pravidla na ochranu a prosazování práv duševního vlastnictví.

Zeměpisná označení

Zeměpisná označení jsou označení používaná na tradičních potravinách a nápojích, které mají zvláštní vlastnosti nebo mají zvláštní pověst vzhledem k místu, kde jsou vyráběny. Příkladem jsou sýr Roquefort, víno z Rioja a parmská šunka. Zeměpisná označení informují spotřebitele o tom, že výrobek je skutečný, a nikoli padělaný.

Podle dohody Vietnam posílil svá stávající opatření na ochranu zeměpisných označení tím, že zavedl systém jejich registrace ve Vietnamu. Proto je nezákonné prodávat padělané výrobky pod stejným názvem jako pravé zboží.

V důsledku toho požívají 169 EU a 39 vietnamských zeměpisných označení vín, lihovin a některých zemědělských produktů úrovně ochrany před kopírováním ve Vietnamu, které jsou srovnatelné s úrovní ochrany v EU. Vietnamští spotřebitelé budou mít větší povědomí o autentické kvalitě potravinářských výrobků, vín a lihovin z EU.

Úplný seznam zeměpisných označení EU a Vietnamu

Patenty

V rámci obchodní dohody Vietnam souhlasil s účinným mechanismem pro odškodnění majitelů patentů za kratší dobu platnosti patentů v důsledku nepřiměřených průtahů při udělování první registrace.

Autorské právo a práva s ním související

Obchodní dohoda uvádí vietnamské právní předpisy v oblasti autorského práva do souladu s právními předpisy EU a jiných zemí tak, aby provozovatelé vysílání a pořadatelé veřejných výkonů platili autorské poplatky výrobcům zvukových nahrávek a výkonným umělcům.

Ochranné známky

EU a Vietnam budou chránit všeobecně známé ochranné známky v souladu s doporučeními uvedenými v

 • Pařížská unie na ochranu průmyslového vlastnictví
 • Světová organizace duševního vlastnictví.

Ochrana údajů ze zkoušek

Údaje o farmaceutických a agrochemických přípravcích budou chráněny po dobu pěti let.

Průmyslové vzory

Vietnam se připojí k Haagské dohodě o mezinárodním zápisu průmyslových vzorů a o ochraně průmyslových vzorů po dobu nejméně 15 let. Odrůdy rostlin Vietnam budou chránit odrůdová práva v souladu s Mezinárodní úmluvou na ochranu nových odrůd rostlin (UPOV). To znamená, že budou chráněny nové odrůdy rostlin, například odrůdy, které poskytují lepší výnosy nebo jsou odolné vůči škůdcům (např. některé odrůdy rýže odolné vůči hnilobě).

Prosazování

Dohoda zlepšuje právní rámec pro prosazování na všech úrovních. Vietnamské orgány a celní úředníci rovněž získávají více pravomocí a lepší nástroje k řešení případů porušení předpisů.

Držitelé práv budou moci požádat vietnamské celní orgány, aby zajistily a zničily zboží, které porušuje práva duševního vlastnictví.

Asistenční služba pro práva duševního vlastnictví v jihovýchodní Asii nabízí asistenční službu pro přímou podporu duševního vlastnictví pro malé podniky.

Služby

Obchodní dohoda se vztahuje na širokou škálu služeb a poskytuje poskytovatelům služeb a investicím do výroby dodatečný přístup na trh.

EU a Vietnam se dohodly na snížení nebo zrušení některých omezení

 • kolik podniků může poskytovat služby
 • hodnota transakcí služeb nebo aktiv
 • počet operací v oblasti služeb nebo počet výstupů služeb
 • kolik lidí může být zaměstnáno
 • druh dceřiné společnosti v zahraničním vlastnictví, která může být zřízena místně
 • omezení držby akcií/vlastního kapitálu ze zahraničí.

To platí pro celou řadu odvětví, včetně

 • telekomunikace
 • finanční
 • výpočetní technika a související
 • doprava
 • environmentální
 • podnikání, včetně odborných služeb
 • poštovní
 • distribuce.

EU a Vietnam se rovněž dohodly, že zajistí, aby se na domácí i zahraniční poskytovatele služeb v určitých odvětvích vztahovala stejná pravidla a předpisy, a vytvořily tak předvídatelné podnikatelské prostředí a rovné podmínky.

Toto se vztahuje na:

 • poštovních služeb: Dominantní účastníci trhu se nebudou podílet na praktikách narušujících hospodářskou soutěž; Spravedlivé postupy udělování licencí; Nezávislost regulačního orgánu
 • telekomunikační služby: Hlavní dodavatelé musí ostatním operátorům poskytnout přístup ke konkrétním síťovým prvkům za přiměřených a transparentních podmínek; Nezávislost regulačního orgánu; Přenositelnost čísel
 • mezinárodní námořní doprava
 • počítačové služby
 • vnitrostátní právní úprava: Komplexní ustanovení o postupech udělování licencí a odborných kvalifikacích; S investory, kteří žádají o licenci k poskytování služby nebo k investování, je třeba zacházet spravedlivě a chránit před svévolnými omezeními; Právo na odvolání
 • služby mezinárodní námořní dopravy: Jasné definice poskytnutých služeb; Spravedlivé podmínky pro přístup do přístavů; A ukončení ujednání o sdílení nákladu; Zajištění vplutí a přemístění prázdných kontejnerů v některých přístavech.

 

EU

Vietnam“

Profesionální služby

 • architektonické služby
 • účetnictví
 • inženýrské a integrované inženýrské služby
 • urbanistické služby a služby v oblasti krajinářské architektury
 • poradenské služby v oblasti řízení
 • mezinárodní obchodní rozhodčí služby
 • právní služby
 • účetnictví
 • zdanění
 • architektonické služby
 • integrované inženýrské
 • městské plánování a městská krajina
 • lékařské a stomatologické služby
 • veterinární služby
 • ošetřovatelské služby, fyzioterapeuti a ostatní zdravotníci

Počítačové a související služby

Všechny související služby v této oblasti

Všechny související služby v této oblasti

Výzkum a vývoj

 • přírodní vědy a mezioborové vědy s výjimkou služeb výzkumu a vývoje financovaných z veřejných prostředků
 • společenské a humanitní vědy
 • přírodní vědy

Podnikatelské služby

 • reklama na služby v oblasti nemovitostí
 • pronájem/leasing bez obsluhy
 • průzkum trhu
 • poradenské služby v oblasti řízení
 • poradenství a konzultace týkající se výroby
 • tisk a vydavatelství
 • konferenční služby
 • překlad
 • designérské služby
 • služby v oblasti návrhářství interiérů a jiné speciální návrhářské služby
 • inkasní služby
 • služby hlášení o úvěrech
 • kopírovací a rozmnožovací služby
 • telekomunikační poradenské služby
 • záznamové telefonní služby
 • reklama
 • průzkum trhu
 • poradenské služby v oblasti řízení
 • technické zkoušky a analýzy
 • služby související s výrobou

Poštovní služby

Všechny související poštovní a kurýrní služby

Všechny poštovní služby kromě veřejných služeb a vyhrazených služeb

 

Telekomunikační služby

Služby spočívající v přenosu a příjmu signálů elektromagnetickými prostředky, s výjimkou rozhlasového a televizního vysílání

Služby (kromě rozhlasového a televizního vysílání), například

 • základní služby a služby s přidanou hodnotou, a to jak zařízení, tak mimo zařízení (pevné družicové pohyblivé sítě)

Stavební služby

 

Všechny stavební a související inženýrské služby (uvedené v seznamu sektorových klasifikací W/120)

 • Všechny stavební služby (uvedené v seznamu odvětvové klasifikace W/120)

 

Distribuce

služby

 • služby komisionářů
 • velkoobchodní služby
 • maloobchodní služby
 • franchisingové služby
 • služby komisionářů
 • velkoobchodní služby
 • maloobchodní služby
 • franchisingové služby

Environmentální služby

 • služby související s odpadními vodami
 • odpadové hospodářství s pevnými/nebezpečnými odpady kromě přeshraniční přepravy nebezpečného odpadu
 • ochrana vnějšího ovzduší a úpravy klimatu a čištění půdy a vod
 • sanace půdy a vod
 • snižování hluku a vibrací
 • ochrana biologické rozmanitosti a přírody
 • jiné služby v oblasti životního prostředí a přidružené služby
 • služby související s odpadními vodami,
 • likvidace odpadu,
 • sběr a likvidace odpadu, kromě skládkování
 • nakládání s nebezpečnými odpady
 • sanitární a podobné služby
 • služby čištění výfukových plynů
 • služby v souvislosti s omezováním hluku
 • služby na ochranu přírody a krajiny
 • služby posuzování vlivů na životní prostředí

Finanční služby

 • pojišťovací služby a služby související s pojištěním
 • bankovní a jiné finanční služby
 • pojištění a služby související s pojištěním
 • bankovní a jiné finanční služby

 

 

 • hotely, restaurace a stravování kromě cateringových služeb v letecké dopravě
 • služby cestovních agentur a kanceláří (včetně delegátů)
 • průvodcovské služby
 • ubytování a stravování včetně ubytování, stravování a pohostinství
 • pohostinství a pohostinství, kromě stravovacích služeb v stravovacích zařízeních provozovaných vládou
 • služby cestovních kanceláří a cestovních agentur

Rekreační, kulturní a sportovní služby

 

 • zábavní služby (včetně divadel, hudebních skupin, cirkusů a diskoték)
 • služby zpravodajských a tiskových agentur
 • knihovny, archivy, muzea a jiné kulturní služby
 • sportovní služby
 • služby související s provozem rekreačních parků a pláží
 • zábavní služby (včetně divadel, hudebních skupin a cirkusů)
 • podnikání v oblasti elektronických her

Doprava

 • pomocné námořní a námořní služby
 • vnitrozemská vodní doprava
 • letecká doprava
 • železniční služby
 • silniční doprava 
 • pomocné služby pro všechny druhy dopravy
 • jiné druhy dopravy

Ostatní služby v dopravě

 • pomocné námořní a námořní služby
 • vnitrozemská vodní doprava
 • letecká doprava
 • železniční služby
 • silniční doprava
 • pomocné služby pro všechny druhy dopravy

Výroba

 • potravinách a nápojích
 • oděvy
 • obuv
 • stroje
 • papírenské výrobky
 • výpočetní technika a elektrické stroje
 • potravinách a nápojích
 • oděvy
 • papírenské výrobky
 • chemické látky
 • některá strojní zařízení
 • výpočetní technika a telekomunikační zařízení

Elektronické obchodování

EU a Vietnam se dohodly

 • neukládat cla na elektronické přenosy
 • podporovat rozvoj vzájemného elektronického obchodu
 • vést dialog o regulačních otázkách, které vyvstávají v souvislosti s elektronickým obchodem
 • Elektronický obchod by neměl ohrožovat práva duševního vlastnictví
 • rozvoj elektronického obchodu musí být slučitelný s mezinárodními normami ochrany údajů.

Veřejné zakázky

Podle dohody budou veřejné zakázky stejně transparentní a jejich postupy budou spravedlivé jako postupy stanovené v obchodních dohodách, které EU podepsala s rozvinutými a vyspělejšími rozvojovými zeměmi.

Vztahuje se na

 • všechna vietnamská ministerstva na centrální úrovni, včetně infrastruktury, jako jsou silnice a přístavy, a dále Výbor pro záležitosti etnických menšin a vládní inspektorát
 • veřejné subjekty v Hanoji a Ho Chi Minh City, které představují 50 % vietnamských veřejných zakázek mimo ústřední úroveň
 • pobočky národního provozovatele elektřiny ve Vietnamu (EVN) a vietnamských železnic (VNR);
 • 34 veřejných nemocnic kontrolovaných Ministerstvem zdravotnictví
 • dvě velké univerzity a dva velké výzkumné ústavy
 • téměř všechny stavební služby, včetně veřejných zakázek v rámci ministerstva dopravy, a bagrovací služby.

Klíčové otázky

Vietnam je rozvojovou zemí, takže podle dohody bude těžit z rozdílného zacházení a přechodných opatření.

Bude mít přechodné období 15 let na postupné snižování prahových hodnot na úroveň srovnatelnou s těmi, které nabízejí jiné země, které jsou členy mezinárodní dohody o všeobecných zakázkách. Například počáteční prahová hodnota ve výši 1,5 milionu standardních práv čerpání (SDR) pro zboží a služby pro zakázky prováděné ústředními orgány státní správy se postupně sníží na 130 000 ZPČ.

Vietnam rovněž souhlasil s vytvořením centrálního internetového portálu pro veřejné zakázky. Musí být funkční nejpozději v srpnu 2030.

Obchod a udržitelný rozvoj

Podpora hospodářského růstu, sociálního rozvoje a ochrany životního prostředí jsou tři základní prvky pro dosažení udržitelného rozvoje. Obchodní politiky mohou mít dalekosáhlé dopady na hospodářství, zaměstnanost, pracovní normy, sociální soudržnost a životní prostředí. EU chce zajistit, aby její obchodní politika podporovala udržitelný rozvoj v rámci EU, v jejích partnerských zemích i celosvětově.

Hlavními cíli jsou:

 • podpora vzájemné podpory mezi politikami v oblasti obchodu a investic, práce a životního prostředí
 • zajištění většího objemu obchodu a investic není na úkor pracovníků a ochrany životního prostředí
 • zajištění toho, aby vnitrostátní úrovně ochrany životního prostředí a práce byly v souladu s hlavními mezinárodními normami a dohodami.

Pracovní normy

EU a Vietnam se zavazují provádět úmluvy Mezinárodní organizace práce (MOP), které ratifikovaly. Vietnam se rovněž zavazuje, že bude ratifikovat úmluvy MOP o základních právech, které dosud nepodepsal, například

 • ministerské prohlášení Hospodářské a sociální rady Organizace spojených národů z roku 2006 o plné a produktivní zaměstnanosti a důstojné práci pro všechny
 • deklaraci MOP o základních zásadách a právech při práci;
 • základní úmluvy MOP.

Životní prostředí a změna klimatu

EU a Vietnam se zavazují účinně provádět mnohostranné dohody v oblasti životního prostředí, jichž jsou smluvními stranami, například

 • úmluva Organizace spojených národů o biologické rozmanitosti
 • úmluva Organizace spojených národů o mezinárodním obchodu ohroženými druhy (CITES)
 • Investice v rámci Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu (UNFCCC) se EU a Vietnam dohodly na zlepšení přístupu na trh pro investice do odvětví služeb a jiných odvětví, jako je výroba. Větší přístup na vietnamský trh by měl přilákat zahraniční investory a vytvořit příležitosti pro rozvoj výroby ve Vietnamu.

Investice

EU a Vietnam se dohodly, že zlepší přístup na trh pro investice do odvětví služeb a jiných odvětví, jako je výroba. Větší přístup na vietnamský trh by měl přilákat zahraniční investory a vytvořit příležitosti pro rozvoj výroby ve Vietnamu.

Omezení zahraničních investic se zmírnila v těchto oblastech:

 • potravinářské odvětví, jako je zpracování ryb a produktů akvakultury
 • odvětví hnojiv
 • keramika
 • montáž lodních motorů
 • služby související se strojním zařízením pro všeobecné účely
 • zemědělské stroje
 • domácí spotřebiče
 • jízdní kola
 • licence na výrobu nealkoholických nápojů.

EU a Vietnam podepsaly dohodu o ochraně investic. Vstoupí v platnost poté, co k tomu vyjádří formální souhlas všechny členské státy EU.

Jakmile bude dohoda o investicích v platnosti, dále zlepší investiční prostředí a investorům nabídne větší jistotu. Nahradí 21 platných dvoustranných dohod o investicích mezi Vietnamem a členskými státy EU.

Investiční dohoda zajistí vysokou úroveň ochrany investic a zároveň zachová právo EU a Vietnamu na regulaci sledovat legitimní cíle veřejné politiky, jako je ochrana zdraví, veřejné bezpečnosti nebo životního prostředí.

Poskytne evropským a vietnamským investorům základní záruky, že vlády budou při investičních rozhodnutích dodržovat určité základní zásady zacházení se zahraničními investory.

Tyto záruky zahrnují:

 • nediskriminace
 • zákaz vyvlastnění bez okamžité a odpovídající kompenzace,
 • možnost převádět a repatriovat finanční prostředky související s investicí
 • obecná záruka spravedlivého a rovného zacházení a fyzické bezpečnosti.
 • závazek, že vlády budou dodržovat své vlastní písemné a právně závazné smluvní závazky vůči investorovi.

Podle investiční dohody budou mít investoři možnost moderního a reformovaného způsobu řešení sporů týkajících se investic - systému soudů pro investice.

Základními kameny nového systému soudů pro investice jsou:

 • stálý soud prvního stupně pro investice
 • odvolací tribunál pro odvolání.

Institucionální povaha systému soudů pro investice a možnost odvolat se proti rozhodnutím zajistí, aby byla investiční dohoda vykládána právně správným a předvídatelným způsobem.

Díky investiční dohodě jsou spory rovněž nákladově efektivnější a rychlejší pro uživatele, a tudíž i pro menší podniky. Stanoví

 • platy soudců, které mají vyplácet EU a Vietnam (norma u mezinárodních soudů), a nikoli strany sporu;
 • jasné procesní lhůty
 • dobrovolný mechanismus mediace pro smírné a rychlé řešení sporů
 • možnost podat žalobu k jedinému soudci (namísto tříčlenného senátu), pokud jsou nároky podány menšími podniky nebo pokud je výše náhrady škody relativně malá
 • možnost uspořádat konzultace prostřednictvím videokonference, zejména v případě menšího podniku, před prvními formálními kroky řešení sporů.

Investiční dohoda rovněž obsahuje ustanovení o přechodu od dvoustranného systému soudů pro investice zřízeného na základě dohody k mnohostrannému soudu pro investice, jakmile takový soud vznikne. V současné době probíhají v rámci Komise OSN pro mezinárodní obchodníprávo (UNCITRAL) jednání o mnohostranné reformě urovnávání sporů mezi investorem a státem, včetně vytvoření mnohostranného soudu pro investice.

Užitečné odkazy a kontakty

Vietnamské ministerstvo průmyslu a obchodu

Adresa: 54 Hai Ba Trung, Hoan Kiem, Ha Noi

E-mail: Bbt@moit.gov.vn Telefon: (+84) 24 2220 2108

Fax: (+84) 24 2220 2525

Delegace Evropské unie ve Vietnamu

Adresa: 24. patro, západní křídlo, Lotte Center Hanoi 54 Lieu Giai, okres Ba Dinh, Hanoj

E-mail: Delegation-vietnam@eeas.europa.eu

Tel: (+84) 24 3941 0099

Fax: (+84) 24 3946 1701

Další odkazy:

Stručný popis

 

Evropská unie a Vietnam uzavřely dohodu o volném obchodu a dohodu o ochraně investic, které vstoupily v platnost dne 1. srpna 2020.

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy