Dohoda o volném obchodu mezi EU a Vietnamem

Dohoda v kostce

Dohoda o volném obchodu mezi EU a Vietnamem vstoupila v platnost dne 1. srpna 2020.

Dohoda o ochraně investic mezi EU a Vietnamem vstoupí v platnost poté, co k ní všechny členské státy EU udělí svůj formální souhlas.

Obchodní dohoda

 • odstraňuje cla, byrokracii a další překážky, s nimiž se evropské firmy potýkají při vývozu do Vietnamu
 • usnadňuje obchod s klíčovým zbožím, jako je elektronika, potravinářské výrobky a léčiva
 • otevírá vietnamský trh pro vývoz služeb z EU, například v oblasti dopravy a telekomunikací.

Jakmile dohoda o investicích vstoupí v platnost,

 • dále zlepšovat investiční prostředí
 • poskytnout evropským a vietnamským investorům větší jistotu.

Jaké jsou přínosy pro váš podnik?

Obchodní dohoda přináší prospěch podnikům tím, že

 • odstranění 99 % všech cel a částečné odstranění zbývajících 1 % prostřednictvím omezených kvót s nulovým clem;
 • omezení regulačních překážek a překrývání byrokratické zátěže
 • ochrana práv duševního vlastnictví, včetně zeměpisných označení udělovaných zvláštním regionálním potravinářským a nápojovým výrobkům, jako jsou Cognac, vína Rioja nebo sýr Feta
 • otevření trhů se službami a veřejnými zakázkami
 • zajistit, aby dohodnutá pravidla mohla být vymáhána.

Vietnam zrušil 65 % svých cel na zboží z EU v den vstupu dohody v platnost. Zbývající část bude postupně odstraněna do roku 2030.

EU do roku 2027 postupně odstraní cla na dovoz z Vietnamu.

Tento asymetrický přístup zohledňuje skutečnost, že Vietnam je rozvojovou zemí.

Obchodní dohoda odstraňuje cla na řadu klíčových výrobků vyvážených z EU.

 • většina strojů a zařízení již nemusí platit vietnamská dovozní cla až do výše 35 % – zbytek již nebude platit do srpna 2025.
 • u motocyklů s motory nad 150 cm³ budou do srpna 2027 postupně zcela zrušena vietnamská dovozní cla ve výši 75 %
 • u většiny automobilů se do srpna 2030 postupně odstraní vietnamská dovozní cla ve výši 78 %
 • vietnamské dovozní clo ve výši až 32 % bude postupně zrušeno do srpna 2027 vietnamskými součástmi.
 • přibližně polovina farmaceutických výrobků z EU již nemusí platit vietnamská dovozní cla až do výše 8 % – zbytek již nebude muset platit vietnamská dovozní cla ve výši 12 % do srpna 2027.
 • téměř 70 % vývozu chemických látek z EU již nemusí platit vietnamská dovozní cla až do výše 5 % – zbytek bude moci po třech, pěti nebo sedmi letech vstoupit bez cel až do výše 25 %.

Kromě zrušení cel Vietnam rovněž souhlasil s tím, že

 • odstranit stávající vývozní cla na vývoz do EU
 • nezvyšovat několik cel, která zůstanou zachována.

Jak bude obchodní dohoda prospěšná pro zemědělské komunity v EU?

Evropští výrobci a vývozci zemědělsko-potravinářských produktů budou mít prospěch z rostoucího vietnamského trhu a postupného odstraňování cel.

Výrobek

Současné vietnamské
dovozní clo

Dovozní clo
postupně odstraněno

Hovězí a jehněčí maso

20 %

Srpen 2023

Zmrazené vepřové maso

15 %

Srpen 2027

Čerstvé vepřové maso, droby a kýty

Až 25 %

Srpen 2029

Drůbež a droby

Nejvýše 40 %

Srpen 2030

Mléčné výrobky

Až 15 %

Srpen 2025

Většina sýrů se zeměpisným označením

Až 15 %

Srpen 2023

Víno a lihoviny

50 % a 48 %

Srpen 2027

Pivo

35 %

Srpen2030

Potravinové přípravky

Nejvýše 40 %

Srpen 2027

Pekárny a pečivo

Nejvýše 40 %

Srpen 2025

Čokoláda

30 %

Srpen 2027

Těstoviny

20–38 %

Srpen 2027

Některé těstoviny s masovou náplní

20–38 %

Srpen 2030

Podrobný popis podmínek vývozu zemědělsko-potravinářských produktů naleznete v této příručce. Příručka pro vývozce do Vietnamu.

Pokud jde o nejcitlivější produkty, EU otevře svůj trh pro vietnamský vývoz pouze v omezené míře, aby zabránila nepříznivému dopadu na výrobce z EU.

EU přiznává Vietnamu celní kvóty s nulovým clem v pevném omezeném objemu, aniž by došlo k ročnímu zvýšení

 • dextriny a jiné modifikované škroby
 • vejce a žloutky
 • pro výrobu
 • česnek
 • maniokový škrob
 • mannitol
 • houby
 • rýže
 • sorbitol
 • cukr a produkty s vysokým obsahem cukru
 • kukuřice cukrová.

Obchodní dohoda uznává a chrání zeměpisná označení vín, lihovin, zemědělských produktů a potravin vyrobených v EU nebo Vietnamu.

Cílem sanitárních a fytosanitárních opatření je chránit život a zdraví lidí, zvířat a rostlin. Tato opatření obsahují

 • uznávání oblastí s nízkým výskytem/prostým výskytem škůdců nebo nákaz
 • zajištění transparentnosti a výměny informací
 • mechanismy pro předcházení překážkám obchodu.

Další podrobnosti jsou uvedeny v oddíle níže.

Jak velký je vietnamský trh? Do jaké míry EU obchoduje s Vietnamem?

Vietnam s více než 97 miliony obyvatel je klíčovým vývozním trhem EU v Asii.

Vietnam je pro EU 17. největším obchodním partnerem na světě a druhým největším v jihovýchodní Asii.

Pro EU je Vietnam důležitým zdrojem surovin a dalších vstupů pro zboží.

V roce 2019 měl Vietnam kladnou bilanci obchodu se zemědělsko-potravinářskými produkty s EU.

 • Vietnamský vývoz do EU – 2,16 miliardy eur
 • Vývoz z EU do Vietnamu – 1,14 miliardy eur.

Obchodní dohoda pravděpodobně povede k dalšímu růstu obchodu mezi EU a Vietnamem v tomto odvětví.

V roce 2018 měla EU kladnou bilanci obchodu se službami s Vietnamem

 • Vývoz služeb z EU do Vietnamu – 2,1 miliardy eur
 • Vývoz vietnamských služeb do EU – 1,8 miliardy EUR.

Tarify

Pro vývoz do Vietnamu

Před uzavřením obchodní dohody uplatňovali vietnamští občané dovozní cla až do výše 50 % na vývoz zemědělsko-potravinářských produktů z EU a až 78 % na průmyslové zboží, jako jsou automobily a stroje. Podle obchodní dohody je Vietnam právně zavázán postupně snižovat svá cla do tří a deseti let po srpnu 2020.

Pro dovoz do EU

Od 1. srpna 2020 vstupuje přibližně 84 % dovozu z Vietnamu do EU bez cla.

Mezi odvětví, která z toho mají prospěch, patří:

• léčiva

• většina petrochemických produktů (některé sazby na petrochemický průmysl budou postupně zrušeny až po třech letech).

EU do listopadu 2030 postupně zruší téměř všechna zbývající cla vztahující se na dovoz z Vietnamu.

EU bude i po skončení období postupného vyřazování nadále uplatňovat cla na několik produktů, a to i na některé produkty rybolovu (tilapii, tuňáka pruhovaného).

V příloze 2-A obchodní dohody o odstranění cel jsou podrobně uvedeny etapy odstraňování cel u různých kategorií zboží po dobu pěti let.

 

Podrobný harmonogram odstraňování cel pro váš konkrétní produkt naleznete na adrese Můj obchodní asistent.

 

Pravidel původu

 

Aby byl váš produkt způsobilý pro preferenční zacházení, musí splňovat pravidla původu stanovená v dohodě. Podívejte se na interaktivnínástroj pro sebehodnocení pravidel původu (ROSA) v mém obchodním asistentovi, abyste posoudili, zda váš výrobek splňuje pravidla původu, a zjistěte, jak připravit správné dokumenty.

Obecné informace o pravidlech původu a postupech stanovení původu jsou uvedeny v tomto oddíle.

Původ je „ekonomická státní příslušnost“ obchodovaného zboží. Pokud jste na toto téma novíte, můžete najít úvod k hlavním pojmům v oddíle Zboží.

Pravidel původu

Kde najdu pravidla?

Pravidla původu jsou stanovena v Protokolu o definici pojmu „původní produkty“ a o metodě správní spolupráce k dohodě o volném obchodu mezi EU a Vietnamem (Úř. věst. L 186, 12.6.2020, s. 1319).

Je můj produkt „původní“ podle dohody o volném obchodu mezi EU a Vietnamem?

Aby měl váš produkt nárok na nižší nebo nulovou preferenční celní sazbu podle dohody o volném obchodu mezi EU a Vietnamem, musí pocházet z EU nebo Vietnamu.

Výrobek se považuje za pocházející z EU nebo Vietnamu, pokud

 • zcela získané v EU nebo Vietnamu
 • vyrobené výhradně z materiálů pocházejících z EU nebo Vietnamu nebo
 • vyrobeny v EU nebo Vietnamu za použití nepůvodních materiálů, pokud byly tyto materiály dostatečně opracovány nebo zpracovány splněním zvláštních pravidel pro jednotlivé produkty stanovených v příloze II. Viz příloha I „Úvodní poznámky“ ke specifickým pravidlům původu produktu. Produkt musí rovněž splňovat všechny ostatní použitelné požadavky uvedené v kapitole, například nedostatečné opracování nebo zpracování nebo pravidlo nezměnitelnosti. Existují také další možnosti flexibility, které pomáhají dodržovat pravidla specifická pro jednotlivé produkty, například tolerance nebo kumulace.

 

Produkt musí rovněž splňovat všechny ostatní použitelné požadavky uvedené v kapitole (např. nedostatečné opracování nebo zpracování, pravidlo neměnnosti). Další možnosti flexibility pomáhají dodržovat pravidla specifická pro daný produkt (např. tolerance nebo kumulace).

 

Příklady hlavních typů pravidel specifických pro jednotlivé produkty v obchodních dohodách EU

 • pravidlo přidané hodnoty – hodnota všech nepůvodních materiálů v produktu nesmí přesáhnout určitý procentní podíl jeho ceny ze závodu
 • změna sazebního zařazení – výrobní proces vede ke změně sazebního zařazení mezi nepůvodní materiály a konečný produkt – například výroba papíru (harmonizovaný systém kapitola 48) z nepůvodní buničiny (harmonizovaný systém kapitola 47)
 • zvláštní operace – vyžaduje se zvláštní výrobní proces, například spřádání vláken do příze – taková pravidla se většinou používají v textilním, oděvním a chemickém odvětví.

Tipy, jak vám pomoci s dodržováním pravidel specifických pro daný produkt

Existuje větší flexibilita, která vám pomůže dodržovat pravidla specifická pro jednotlivé produkty, jako je tolerance nebo kumulace.

Počítá se s větší flexibilitou, která vám pomůže dodržovat pravidla specifická pro jednotlivé produkty, jako je tolerance nebo kumulace.

Přípustná odchylka

V dohodě o volném obchodu mezi EU a Vietnamem umožňuje pravidlo tolerance výrobci použít nepůvodní materiály, které jsou podle specifického pravidla produktu obvykle zakázány, pokud jejich čistá hmotnost nebo hodnota nepřesahuje

 • 10 % hmotnosti produktu nebo ceny produktu ze závodu u zemědělských a zpracovaných zemědělských produktů kapitol 2 a 4 až 24 harmonizovaného systému, jiných než zpracovaných produktů rybolovu kapitoly 16
 • 10 % ceny produktu ze závodu pro průmyslové výrobky jiné než textilie a oděvy pro textilie a oděvy zařazené do kapitol HS 50 až 63 platí specifické tolerance stanovené v poznámce 6 a poznámce 7 přílohy A „Úvodní poznámky k seznamu v příloze II“.

Tuto přípustnou odchylku nelze použít k překročení maximální hodnoty (hodnoty nebo hmotnosti) nepůvodních materiálů uvedených ve zvláštních pravidlech pro daný produkt.

Přípustná odchylka se nevztahuje na zcela získané produkty.

Kumulace

Dohoda o volném obchodu mezi EU a Vietnamem stanoví čtyři způsoby kumulace původu. Upozorňujeme však, že v současné době se použije pouze první (dvoustranná kumulace).

 • dvoustranná kumulace: materiály pocházející z Vietnamu lze považovat za materiály pocházející z EU (a naopak), jsou-li použity při výrobě produktu v EU.
 • kumulace se zemí ASEAN, která má s EU preferenční dohodu, v níž lze materiály uvedené v příloze III považovat za materiály pocházející z Vietnamu, jsou-li dále zpracovány nebo zapracovány do jednoho z produktů uvedených v příloze IV. V současné době se tato kumulace nepoužije.
 • Tkaniny pocházející z Korejské republiky lze považovat za pocházející z Vietnamu, jsou-li za určitých podmínek dále zpracovány nebo zapracovány do jednoho z produktů uvedených v příloze V získaných ve Vietnamu. Tato kumulace je použitelná ode dne 23. prosince 2020.
 • Na žádost jedné ze stran lze tkaniny pocházející ze země, s níž EU i Vietnam uplatňují preferenční obchodní dohodu, považovat za pocházející z EU nebo Vietnamu, jsou-li za určitých podmínek dále zpracovány nebo zapracovány do některého z produktů uvedených v příloze V protokolu získaných v této smluvní straně. V současné době se tato kumulace nepoužije.

Další požadavky

Váš výrobek musí rovněž splňovat všechny ostatní platné požadavky protokolu (např. nedostatečné opracování nebo zpracování nebo pravidlo nezměnitelnosti).

Pravidlo nezměnitelnosti

Původní produkty musí být přepravovány z EU do Vietnamu (a naopak), aniž by byly dále zpracovány ve třetí zemi. Některé operace mohou být prováděny ve třetí zemi, pokud produkty zůstávají pod celním dohledem, například

 • přidání nebo připevnění značek, štítků, pečetí nebo jakékoli dokumentace k zajištění souladu se zvláštními domácími požadavky dovážející země
 • uchovávání produktů v dobrém stavu
 • skladování
 • rozdělení zásilek.

Celní orgány mohou požadovat důkaz o dodržování tohoto pravidla, například:

 • smluvní přepravní doklady, jako jsou konosamenty
 • faktické nebo konkrétní důkazy založené na označení nebo číslování nákladových kusů
 • veškeré důkazy týkající se samotného zboží.
Navracení cla

Vrácení dříve zaplaceného cla z nepůvodních materiálů použitých k výrobě produktu, který je vyvážen v rámci preferenční celní sazby, je povoleno podle dohody o volném obchodu mezi EU a Vietnamem.

Postupy pro stanovení původu

Jak žádat o preferenční sazbu

Vývozci a dovozci musí dodržovat postupy týkající se původu zboží.

 

Postupy jsou stanoveny v oddíle B Protokolu o pravidlech původu dohody. Objasňují, např. jak

 • prohlášení o původu produktu
 • požádat o preference nebo
 • celní orgány mohou ověřit původ produktu.

Více informací: Pokyny k pravidlům původu – Dohoda o volném obchodu mezi EU a Vietnamem.

Dovozci mohou požádat o preferenční sazební zacházení na základě prohlášení o původu poskytnutého vývozcem.

Důkaz původu

Vývozci z EU mohou sami deklarovat, že jejich produkt pochází z EU, a to tak, že předloží deklaraci o původu, kterou může vyhotovit

 • vývozce registrovaný v systému registrovaných vývozců (REX). Stejné číslo REX lze použít i pro některé další preferenční obchodní dohody EU (například obchodní dohodu EU s Kanadou).
 • kterýkoli vývozce, pokud celková hodnota zásilky nepřesahuje 6 000 EUR.

U produktů pocházejících z Vietnamu mohou vývozci použít tyto doklady o původu:

 • osvědčení o původu
 • prohlášení o původu vyhotovené

kterýkoli vývozce za předpokladu, že celková hodnota produktů nepřesahuje 6 000 EUR.

poté, co Vietnam oznámil takový systém EU (dosud tomu tak není), vývozce schválený nebo registrovaný v souladu s příslušnými právními předpisy Vietnamu.

Co by měl doklad o původu obsahovat?

Deklarace o původu

Deklarace o původu by měla být uvedena na faktuře nebo na jakémkoli obchodním dokladu identifikujícím produkt.

Znění prohlášení o původu lze vyhotovit v kterémkoli z úředních jazyků EU a lze jej nalézt v příloze IV Protokolu o pravidlech původu dohody. Dovážející země nesmí požadovat, aby dovozce předložil překlad deklarace o původu.

Podání a platnost

 • Deklarace o původu zůstává v platnosti po dobu 12 měsíců ode dne, kdy byla vyhotovena.
 • Deklarace o původu se obvykle bude vztahovat na jednu zásilku, ale může se vztahovat i na více zásilek totožných produktů během období nepřesahujícího 12 měsíců.

Další vysvětlení poskytují pokyny k dohodě o volném obchodu mezi EU a Vietnamem týkající se deklarace o původu pro více zásilek totožných výrobků.

Osvědčení o původu

Osvědčení o původu vydávají příslušné orgány Vietnamu podle vzoru uvedeného v příloze VII.

Podání a platnost

Osvědčení o původu se vydá co nejdříve, nejpozději však do tří pracovních dnů ode dne vývozu (datum deklarované zásilky).

Osvědčení o původu může být vydáno zpětně ve zvláštních situacích

 • nebylo vydáno v době vývozu z důvodu omylů, neúmyslných opomenutí nebo jiných oprávněných důvodů.
 • osvědčení o původu bylo vydáno, ale nebylo při dovozu přijato z technických důvodů, nebo
 • konečné místo určení dotčených výrobků nebylo v době vývozu známo. Například v případě krádeže, ztráty, zničení je možné vydat duplikát osvědčení o původu. Platí po dobu 12 měsíců.
Ověřování původu

Celní orgány mohou ověřit, zda je dovezený produkt skutečně původní nebo zda splňuje jiné požadavky na původ.

Dohoda o volném obchodu mezi EU a Vietnamem je založena na těchto zásadách:

 • ověřování je založeno na správní spolupráci mezi celními orgány dovážející a vyvážející strany.
 • kontroly původu produktů provádějí místní celní orgány

Návštěvy dovážející strany u vývozce nejsou povoleny. Po ukončení ověřování provedou orgány vyvážející smluvní strany konečné určení původu a informují o výsledcích orgány dovážející smluvní strany.

Požadavky na výrobek

Farmaceutické výrobky

V případě farmaceutických/léčivých přípravků a zdravotnických prostředků dohoda zajišťuje používání mezinárodních norem, postupů a pokynů vypracovaných

 • Světová zdravotnická organizace (WHO)
 • Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD)
 • Mezinárodní konference o harmonizaci technických požadavků na registrace humánních léčivých přípravků
 • Úmluva o farmaceutických inspekcích a program spolupráce v oblasti farmaceutických inspekcí
 • Mezinárodní fórum regulačních orgánů pro zdravotnické prostředky.

Uznání těchto subjektů za měřítko pro stanovování norem má zásadní význam pro intenzivnější spolupráci v oblasti regulace mezi EU a Vietnamem. Podle dohody Vietnam souhlasí s tím, že v rané vhodné fázi neprodleně zveřejní nebo zpřístupní svá pravidla týkající se tvorby cen, úhrad nebo regulace farmaceutických/léčivých přípravků nebo zdravotnických prostředků. Vietnam rovněž zjednoduší požadavky na registraci. Tím se sníží zpoždění a náklady na zpřístupnění výrobků ve Vietnamu a má to zvláštní význam pro léčivé přípravky založené na výzkumu.

Alkoholické nápoje

Vietnam

 • postupně odstranit vysoká cla na víno (50 %) a lihoviny (48 %) během sedmi let a na pivo (35 %) během 10 let
 • zmírnit omezení licencí na výrobu nápojů a distribuci
 • chránit zeměpisná označení EU.

Požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost – hygienická a rostlinolékařská pravidla

Jak EU, tak Vietnam mají přísné právní předpisy týkající se bezpečnosti potravin a zdraví zvířat a rostlin. Cílem obchodní dohody je usnadnit vývoz zemědělských produktů a zároveň zajistit nezbytnou úroveň ochrany zdraví lidí, zvířat a rostlin. Intenzivnější dialog a obchod by měly včas vést ke zvýšení důvěry mezi stranami. To jsou některé z hlavních přínosů této části dohody.

EU jako jediný subjekt

Ustanovení dohody o hygienických a rostlinolékařských pravidlech a jejich provádění budou těžit z přidané hodnoty harmonizovaných pravidel EU v oblasti hygieny. Dohoda usnadní jednotný a transparentní rámec pro schvalování vývozu potravinářských výrobků z EU do Vietnamu. Vietnam se zavazuje uplatňovat stejné dovozní požadavky na obdobné výrobky pocházející ze všech členských států EU. Jedná se o důležitý krok k urychlení schvalování žádostí EU o vývoz a k zabránění diskriminačnímu zacházení.

Předběžné zařazení na seznam

Jakmile Vietnam schválí kategorii potravinářských produktů živočišného původu a je přesvědčen, že příslušný orgán daného členského státu má kapacitu kontrolovat a sledovat dodržování požadavků EU na bezpečnost potravin, Vietnam automaticky povolí dovoz ze všech zařízení předložených tímto členským státem EU. Toto schválení zařízení ve vyvážející straně bez předchozích individuálních inspekcí se označuje jako předběžné zařazení na seznam. Zamezí se těžkopádným a nákladným inspekcím jednotlivých zařízení v EU.

Vývoz ovoce a zeleniny

Dohoda obsahuje ustanovení, která usnadňují vývoz nebo dovoz ovoce a zeleniny.

Pokud EU nebo Vietnam provedou analýzu rizika škodlivého organismu, učiní tak bez zbytečného odkladu poté, co obdrží žádost od vyvážející strany. V případě obtíží se EU a Vietnam dohodnou na harmonogramu provádění analýzy rizik škodlivých organismů.

 

Zvláštní pravidla a požadavky týkající se vašeho výrobku najdete na stránkách Můj obchodní asistent.

 

Technické překážky obchodu (TBT)

Technické požadavky se týkají většiny výrobků, které kupujeme. Tyto technické požadavky mohou být vytvořeny závaznými technickými předpisy a dobrovolnými normami, které určují výrobek.

 • velikost a tvar,
 • návrhu
 • označení, opatření etiketou a balení,
 • funkci a výkonnost.

Postupy kontroly, zda výrobek splňuje tyto požadavky, mohou být rovněž technickou překážkou obchodu. Tyto tzv. „postupy posuzování shody“ mohou zahrnovat testování, kontrolu a certifikaci výrobků.

 

Vlády obvykle zavádějí takovéto technické požadavky ve veřejném zájmu. Například za účelem ochrany

 • lidské zdraví a bezpečnost
 • život a zdraví zvířat a rostlin,
 • životní prostředí
 • spotřebitele před klamavými praktikami.

 

Přestože EU a Vietnam mohou při zavádění svých technických předpisů sdílet podobné cíle, skutečné normy a postupy pro kontrolu výrobků se mohou lišit, což vytváří překážku obchodu. Cílem obchodní dohody je zlepšit spolupráci mezi EU a Vietnamem v oblasti technických požadavků na výrobky, snížit zbytečné náklady a usnadnit přístup k informacím o požadavcích na výrobky.

Technické předpisy

Vietnam souhlasil s tím, že

 • posoudit alternativy k veškerým navrhovaným technickým předpisům a provést posouzení jejich dopadu
 • založit technické předpisy na mezinárodních normách
 • přezkoumat stávající technické předpisy s cílem uvést je do souladu s mezinárodními normami.
Posuzování shody

Vietnam souhlasil s tím, že

 • přijmout prohlášení dodavatele o shodě (SDoC) jako důkaz shody s vnitrostátním právem
 • zajistit, aby podniky měly možnost volby zařízení pro posuzování shody
 • zajistit, aby akreditační orgány a subjekty posuzování shody byly vzájemně nezávislé a nebyly ve střetu zájmů
 • zvážit připojení zkušebních, inspekčních a certifikačních orgánů k účasti na mezinárodních dohodách nebo ujednáních pro harmonizaci a/nebo usnadnění uznávání výsledků posuzování shody nebo jejich podporu.
Zásady komunikace

Dohoda obsahuje závazky týkající se

 • podporovat normalizační orgány, aby se podílely na přípravě mezinárodních norem mezinárodními normalizačními orgány;
 • používat mezinárodní normy jako základ pro vypracování vnitrostátních norem
 • zabránit zdvojování nebo překrývání práce mezinárodních normalizačních orgánů
 • pravidelně přezkoumávat vnitrostátní a regionální normy, které nejsou založeny na mezinárodních normách, s cílem uvést je do souladu s mezinárodními normami
 • oznamovat technické předpisy a postupy posuzování shody, které činí dobrovolné normy závaznými.
Transparentnost.

Dohoda obsahuje závazky týkající se

 • zajistit, aby všechny technické předpisy a povinné postupy posuzování shody byly bezplatně veřejně dostupné na oficiálních internetových stránkách
 • umožnit podnikům a dalším zainteresovaným osobám z EU a Vietnamu účastnit se všech veřejných konzultací o nových technických předpisech za rovných podmínek.
 • odpověď na připomínky druhé strany k navrhovaným technickým předpisům.
Dozor nad trhem

Obchodní dohoda obsahuje ustanovení, která mají zajistit, aby nedocházelo ke střetu zájmů mezi:

 • funkce dozoru nad trhem a funkce posuzování shody
 • orgány dozoru nad trhem a podniky podléhající kontrole nebo dohledu.

Kontaktujte nás

Osobní automobily – necelní překážky

Odstranění cel neznamená automatický přístup na trh obchodního partnera: Zboží z EU musí stále splňovat vietnamská pravidla upravující automobilový průmysl. Obchodní dohoda obsahuje přílohu věnovanou řešení zbytečných necelních překážek v automobilovém odvětví, jejímž cílem je usnadnit obchod. Příloha vstupuje v platnost v srpnu 2023.

Celní prohlášení a postupy celního odbavení

Obchodní dohoda zlepšuje celní postupy, což podnikům usnadňuje a zlevňuje celní odbavení.

V zájmu posílení bezpečnosti dodavatelského řetězce zahájí EU a Vietnam vzájemné uznávání programů obchodního partnerství, jako je program EU „Oprávněné hospodářské subjekty“.

Dokladů

Podrobné pokyny popisují různé druhy dokumentů, které byste měli připravit pro celní odbavení vašich výrobků. V závislosti na vašem výrobku mohou celní orgány požadovat všechny nebo některé z níže uvedených prvků.

 • obchodní faktura (konkrétní požadavky na její formu a obsah v mém obchodním asistentovi)
 • seznam balení
 • dovozní licence pro určité zboží
 • certifikáty prokazující, že váš výrobek splňuje povinné předpisy týkající se výrobků, jako jsou požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost, označování a balení
 • doklad o původu – prohlášení o původu.

V zájmu větší jistoty můžete požádat o závazné informace o sazebním zařazení zboží a/nebo závazné informace o původu zboží předem.

 

Podrobné informace o dokladech, které musíte předložit k celnímu odbavení vašeho výrobku, naleznete na Můj obchodní asistent.

 

Postupy

Chcete-li zjistit, jak prokázat původ vašich produktů, abyste mohli využívat preferenční celní sazby, viz výše uvedený oddíl o pravidlech původu. Obecné informace o celních režimech.

Práva duševního vlastnictví a zeměpisná označení

Obchodní dohoda rovněž obsahuje pravidla pro ochranu a prosazování práv duševního vlastnictví.

Zeměpisná označení

Zeměpisná označení jsou označení používaná na tradičních potravinách a nápojích, které mají zvláštní vlastnosti nebo mají zvláštní pověst v důsledku toho, kde jsou vyráběny. Jako příklad lze uvést sýr Roquefort, víno Rioja a šunku Parma. Zeměpisná označení informují spotřebitele o tom, že výrobek je pravý a nikoli padělaný.

Vietnam v rámci dohody posílil svá stávající opatření na ochranu zeměpisných označení tím, že zavedl systém pro jejich registraci ve Vietnamu. V důsledku toho je nezákonné prodávat padělané výrobky pod stejným názvem jako pravý předmět.

V důsledku toho 169 vietnamských zeměpisných označení EU a 39 vietnamských zeměpisných označení pro vína, lihoviny a některé zemědělské produkty požívá úrovně ochrany před kopírováním ve Vietnamu srovnatelné s úrovní ochrany v EU. Vietnamští spotřebitelé si budou více vědomi autentické kvality potravinářských výrobků, vín a lihovin z EU.

Úplný seznam zeměpisných označení EU a Vietnamu

Patentů

V rámci obchodní dohody se Vietnam dohodl na účinném mechanismu odškodnění vlastníků patentů za kratší dobu trvání patentů v důsledku nepřiměřených průtahů při udělování první registrace.

Autorské právo a práva příbuzná

Obchodní dohoda uvádí vietnamské právní předpisy v oblasti autorského práva do souladu s právními předpisy EU a dalších zemí, takže provozovatelé vysílání a organizátoři veřejných výkonů platí poplatky výrobcům zvukových nahrávek a výkonným umělcům.

Ochranné známky,

EU a Vietnam budou chránit známé ochranné známky v souladu s doporučeními stanovenými

 • Pařížská unie na ochranu průmyslového vlastnictví
 • Světová organizace duševního vlastnictví.

Ochrana údajů ze zkoušek

Údaje o farmaceutických a agrochemických přípravcích budou chráněny po dobu pěti let.

Průmyslové vzory

Vietnam se připojí k Haagské dohodě o mezinárodním zápisu průmyslových vzorů a o ochraně průmyslových vzorů po dobu nejméně 15 let. Odrůdy rostlin Vietnam bude chránit odrůdová práva v souladu s Mezinárodní úmluvou na ochranu nových odrůd rostlin (UPOV). Znamená to, že budou chráněny nové odrůdy rostlin, například ty, které poskytují lepší výnosy nebo jsou odolné vůči škůdcům (např. některé odrůdy rýže odolné vůči hnilobě).

Prosazování

Dohoda zlepšuje právní rámec pro prosazování na všech úrovních. Vietnamské orgány a celní úředníci rovněž získají více pravomocí a lepší nástroje k řešení porušení předpisů.

Držitelé práv budou moci požádat vietnamské celní orgány, aby zabavily a zničily zboží, které porušuje práva duševního vlastnictví.

Asistenční služba pro práva duševního vlastnictví v jihovýchodní Asii nabízí malým podnikům službu uživatelské linky pro přímou podporu duševního vlastnictví.

Služby

Obchodní dohoda se vztahuje na širokou škálu služeb a poskytuje poskytovatelům služeb a investicím do výroby další přístup na trh.

EU a Vietnam se dohodly na snížení nebo odstranění některých omezení týkajících se

 • kolik podniků může poskytovat služby
 • hodnota transakcí se službami nebo aktiv
 • počet operací služeb nebo množství výstupů služeb
 • kolik osob může být zaměstnáno
 • typ dceřiné společnosti v zahraničním vlastnictví, kterou lze zřídit na místní úrovni
 • omezení zahraničního podílu/vlastního kapitálu.

To platí pro širokou škálu odvětví, včetně:

 • telekomunikace
 • finanční
 • počítače a související
 • doprava
 • environmentální
 • podnikání, včetně odborných služeb
 • poštovní
 • distribuce.

EU a Vietnam se rovněž dohodly, že zajistí, aby se stejná pravidla a předpisy vztahovaly na domácí i zahraniční poskytovatele služeb v určitých odvětvích s cílem vytvořit předvídatelné podnikatelské prostředí a rovné podmínky.

Toto se vztahuje na:

 • poštovních služeb: dominantní účastníci trhu se nezapojují do praktik narušujících hospodářskou soutěž; spravedlivé postupy udělování licencí; nezávislost regulačního orgánu
 • telekomunikační služby: hlavní dodavatelé musí ostatním operátorům poskytnout přístup ke konkrétním síťovým prvkům za přiměřených a transparentních podmínek; nezávislost regulačního orgánu; přenositelnost čísel
 • mezinárodní námořní doprava
 • počítačové služby
 • vnitrostátní regulace: komplexní ustanovení o postupech udělování licencí a odborných kvalifikacích; s investory, kteří žádají o licenci na poskytování služeb nebo investice, musí být zacházeno spravedlivě a musí být chráněni před svévolnými omezeními; právo na odvolání
 • služby mezinárodní námořní dopravy: jasné definice poskytnutých služeb; spravedlivé podmínky pro přístup do přístavů; a ukončení ujednání o sdílení nákladu; zajištění krmení a přemisťování prázdných kontejnerů v některých přístavech.

 

EU

Vietnam

Profesionální služby

 • architektonické služby,
 • účetnictví
 • inženýrské a integrované inženýrské služby
 • urbanistické plánování a služby v oblasti krajinářské architektury
 • poradenské služby v oblasti řízení
 • mezinárodní obchodní rozhodčí služby
 • právní služby,
 • účetnictví
 • zdanění
 • architektonické služby,
 • integrované inženýrské
 • územní plánování a městská krajina
 • lékařské a zubařské služby
 • veterinární služby
 • ošetřovatelské služby, fyzioterapeuti a zdravotnický personál

Počítačové a související služby,

Všechny související služby v této oblasti

Všechny související služby v této oblasti

Výzkum a vývoj

 • přírodní vědy a interdisciplinární vědy s výjimkou veřejně financovaných služeb v oblasti výzkumu a vývoje
 • společenské a humanitní vědy
 • přírodní vědy

Obchodní služby

 • reklama na služby v oblasti nemovitostí
 • pronájem/leasing bez obsluhy
 • průzkum trhu
 • poradenské služby v oblasti řízení
 • poradenství a konzultace týkající se výroby
 • tisk a vydavatelství
 • konventové služby
 • překlad
 • designérské služby
 • projektování interiérů a jiné speciální designové služby
 • inkasní služby
 • služby související s vykazováním úvěrů
 • duplikační služby
 • poradenské služby v oblasti telekomunikací
 • telefonní služby zodpovědět
 • reklamní činnost
 • průzkum trhu
 • poradenské služby v oblasti řízení
 • technické zkoušky a analýzy
 • služby související s výrobou

Poštovní služby

Všechny související poštovní a kurýrní služby

Veškeré poštovní služby, s výjimkou veřejných služeb a vyhrazených služeb

 

Telekomunikační služby

Služby spočívající v přenosu a příjmu signálů elektromagnetickými prostředky, s výjimkou vysílání

Služby (kromě vysílání), jako např.

 • základní služby a služby s přidanou hodnotou, a to jak zařízení, tak jiné služby (pevné, družicové pohyblivé sítě)

Služby v oblasti stavebnictví

 

Všechny stavební a související inženýrské služby (uvedené v seznamu sektorových klasifikací W/120)

 • Všechny stavební služby (uvedené v seznamu sektorových klasifikací W/120)

 

Rozdělení

služby

 • služby komisionářů
 • velkoobchod
 • maloobchodní služby
 • franchisingové služby
 • služby komisionářů
 • velkoobchod
 • maloobchodní služby
 • franchisingové služby

Environmentální služby,

 • služby související s odpadními vodami
 • nakládání s pevnými/nebezpečnými odpady, s výjimkou přeshraniční přepravy nebezpečného odpadu
 • ochrana vnějšího ovzduší a ošetření klimatu a čištění půdy a vod
 • sanace půdy a vod
 • snižování hluku a vibrací
 • ochrana biologické rozmanitosti a přírody
 • jiné služby v oblasti životního prostředí a přidružené služby
 • služby související s odpadními vodami,
 • služby likvidace odpadu,
 • služby sběru a odstraňování odpadu, s výjimkou skládek
 • nakládání s nebezpečným odpadem
 • sanitární a podobné služby
 • čištění výfukových plynů
 • snižování hluku
 • služby ochrany přírody a krajiny
 • posuzování vlivů na životní prostředí

Finanční služby

 • pojištění a služby související s pojištěním
 • bankovní a jiné finanční služby
 • pojištění a služby související s pojištěním
 • bankovní a jiné finanční služby

 

 

 • hotely, restaurace a stravování kromě stravovacích služeb v letecké dopravě
 • služby cestovních agentur a cestovních kanceláří (včetně manažerů turistických zájezdů)
 • průvodcovské služby
 • hotelové a restaurační služby včetně ubytovacích a stravovacích služeb
 • stravovací a nápojové služby, kromě stravovacích služeb v stravovacích zařízeních provozovaných vládou
 • služby cestovních kanceláří a cestovních kanceláří

Rekreační, kulturní a sportovní služby

 

 • zábavní služby (včetně divadel, živých skupin, cirkusů a diskoték)
 • služby zpravodajských a tiskových agentur
 • služby knihoven, archivů, muzeí a jiných kulturních služeb
 • sportovní služby
 • služby rekreačních parků a pláží
 • zábavní služby (včetně divadel, hudebních skupin a cirkusů)
 • podnikání v oblasti elektronických her

Doprava

 • pomocné námořní a námořní služby
 • vnitrozemská vodní doprava
 • služby letecké dopravy
 • železniční doprava
 • silniční dopravy 
 • pomocné služby pro všechny druhy dopravy
 • jiné druhy dopravy

Ostatní doprava,

 • pomocné námořní a námořní služby
 • vnitrozemská vodní doprava
 • služby letecké dopravy
 • železniční doprava
 • silniční dopravy
 • pomocné služby pro všechny druhy dopravy

Zpracovatelský průmysl

 • potraviny a nápoje
 • oblečení
 • obuvnický průmysl
 • strojní zařízení
 • papírenské výrobky
 • výpočetní a elektrické stroje
 • potraviny a nápoje
 • oblečení
 • papírenské výrobky
 • chemikálie
 • některá strojní zařízení
 • výpočetní a telekomunikační zařízení

Elektronické obchodování

EU a Vietnam se dohodly

 • neuvalit cla na elektronické přenosy
 • podporovat rozvoj vzájemného elektronického obchodu
 • udržovat dialog o regulačních otázkách, které vyvstávají v souvislosti s elektronickým obchodem
 • Elektronický obchod by neměl narušovat práva duševního vlastnictví
 • rozvoj elektronického obchodu musí být slučitelný s mezinárodními normami ochrany údajů.

Veřejné zakázky

Podle dohody budou zadávání veřejných zakázek stejně transparentní a její postupy budou stejně spravedlivé, jaké jsou stanoveny v obchodních dohodách, které EU podepsala s rozvinutými a vyspělejšími rozvojovými zeměmi.

Zahrnuje:

 • všechna vietnamská ministerstva na centrální úrovni, včetně infrastruktury, jako jsou silnice a přístavy, a Výbor pro záležitosti etnických menšin a vládní inspektorát
 • veřejné subjekty v Hanoji a Ho Chi Minh City, které představují 50 % vietnamských veřejných zakázek jiných než ústředních vládních institucí
 • pobočky národního provozovatele elektřiny pro elektřinu ve Vietnamu (EVN) a vietnamských železnic (VNR);
 • 34 veřejných nemocnic kontrolovaných Ministerstvem zdravotnictví
 • dvě velké univerzity a dva velké výzkumné ústavy
 • téměř všechny stavební služby, včetně zadávání zakázek v rámci ministerstva dopravy, a bagrovací služby.

Klíčové otázky

Vietnam je rozvojovou zemí, takže podle dohody bude mít prospěch z rozdílného zacházení a přechodných opatření.

Bude mít přechodné období v délce 15 let na postupné snižování prahových hodnot na úroveň srovnatelnou s prahovými hodnotami nabízenými jinými zeměmi, které jsou členy mezinárodní obecné dohody o veřejných zakázkách. Například počáteční prahová hodnota 1,5 milionu standardních práv čerpání (SDR) pro zboží a služby pro veřejné zakázky zadávané ústředními orgány státní správy se postupně sníží na 130000 ZPČ.

Vietnam se rovněž dohodl na vytvoření centrálního internetového portálu pro zveřejňování veřejných zakázek. Musí být funkční nejpozději v srpnu 2030.

Obchod a udržitelný rozvoj

Podpora hospodářského růstu, sociálního rozvoje a ochrany životního prostředí jsou tři základní prvky pro dosažení udržitelného rozvoje. Obchodní politiky mohou mít dalekosáhlé dopady na hospodářství, zaměstnanost, pracovní normy, sociální soudržnost a životní prostředí. EU chce zajistit, aby její obchodní politika podporovala udržitelný rozvoj v rámci EU, v partnerských zemích i v celosvětovém měřítku.

Hlavními cíli jsou:

 • podpora vzájemné podpory mezi politikami v oblasti obchodu a investic, práce a životního prostředí
 • zajištění toho, aby nárůst obchodu a investic nebyl na úkor pracovníků a ochrany životního prostředí
 • zajištění toho, aby vnitrostátní úroveň ochrany životního prostředí a práce byla v souladu se základními mezinárodními normami a dohodami.

Pracovní normy

EU a Vietnam se zavazují provádět úmluvy Mezinárodní organizace práce (MOP), které ratifikovaly. Vietnam se rovněž zavazuje ratifikovat úmluvy MOP o základních právech, které dosud nepodepsal, například

 • ministerské prohlášení Hospodářské a sociální rady Organizace spojených národů o vytváření plné a produktivní zaměstnanosti a důstojné práce pro všechny z roku 2006
 • deklaraci MOP o základních zásadách a právech při práci;
 • základní úmluvy MOP.

Životní prostředí a změna klimatu

EU a Vietnam se zavazují účinně provádět mnohostranné dohody o životním prostředí, jichž jsou stranami, například

 • úmluva Organizace spojených národů o biologické rozmanitosti
 • úmluva Organizace spojených národů o mezinárodním obchodu ohroženými druhy (CITES)
 • v Rámcové úmluvě Organizace spojených národů o změně klimatu (UNFCCC) se EU a Vietnam dohodly na zlepšení přístupu na trh pro investice do odvětví služeb a jiných odvětví, jako je výroba. Lepší přístup na vietnamský trh by měl přilákat zahraniční investory a vytvořit příležitosti pro rozvoj výroby ve Vietnamu.

Kolektivního

EU a Vietnam se dohodly na zlepšení přístupu na trh pro investice do odvětví služeb a jiných odvětví, jako je výroba. Lepší přístup na vietnamský trh by měl přilákat zahraniční investory a vytvořit příležitosti pro rozvoj výroby ve Vietnamu.

Omezení zahraničních investic byla zmírněna:

 • potravinářské odvětví, jako je zpracování ryb a produktů akvakultury
 • odvětví hnojiv
 • keramika
 • montáž lodních motorů
 • služby související se strojními zařízeními pro všeobecné účely
 • zemědělské stroje
 • domácí spotřebiče
 • jízdní kola
 • licence na výrobu nealkoholických nápojů.

EU a Vietnam podepsaly dohodu o ochraně investic. Vstoupí v platnost poté, co jí všechny členské státy EU udělí svůj formální souhlas.

Jakmile dohoda o investicích vstoupí v platnost, dále zlepší investiční prostředí a poskytne investorům větší jistotu. Nahradí 21 platných dvoustranných dohod o investicích mezi Vietnamem a členskými státy EU.

Investiční dohoda zajistí vysokou úroveň ochrany investic a zároveň zachová právo EU a Vietnamu regulovat sledování legitimních cílů veřejné politiky, jako je ochrana zdraví, veřejné bezpečnosti nebo životního prostředí.

Poskytne evropským a vietnamským investorům základní záruky, že vlády budou dodržovat určité základní zásady zacházení, na něž se mohou zahraniční investoři spolehnout při přijímání investičních rozhodnutí.

Tyto záruky zahrnují:

 • zákaz diskriminace
 • zákaz vyvlastnění bez okamžité a odpovídající kompenzace,
 • možnost převádět a repatriovat finanční prostředky související s investicí
 • obecná záruka spravedlivého a rovného zacházení a fyzické bezpečnosti.
 • závazek, že vlády budou dodržovat své vlastní písemné a právně závazné smluvní závazky vůči investorovi.

Podle investiční dohody budou mít investoři možnost moderního a reformovaného způsobu řešení sporů týkajících se investic – systému soudů pro investice.

Základem nového systému soudů pro investice jsou:

 • stálý tribunál pro investice prvního stupně
 • odvolací soud pro odvolání.

Institucionální povaha systému soudů pro investice a možnost odvolat se proti rozhodnutím zajistí, aby byla investiční dohoda vykládána právně správným a předvídatelným způsobem.

Díky investiční dohodě jsou také spory pro uživatele nákladově efektivnější a rychlejší, a tím i pro menší podniky. Stanoví:

 • platy soudců vyplácené EU a Vietnamem (norma u mezinárodních soudů), a nikoli stranami sporu;
 • jasné procesní lhůty
 • dobrovolný mediační mechanismus pro smírné a rychlé řešení sporů
 • možnost podat žalobu k jedinému soudci (namísto tří senátů), pokud jsou nároky podány menšími podniky nebo je výše náhrady škody relativně malá
 • možnost uspořádat konzultace prostřednictvím videokonference, zejména pokud je zapojen menší podnik, před prvními formálními kroky řešení sporů.

Dohoda o investicích rovněž obsahuje ustanovení o přechodu od dvoustranného systému soudů pro investice zřízeného na základě dohody k mnohostrannému soudu pro investice, jakmile takový soud vznikne. V současné době probíhají jednání o mnohostranné reformě urovnávání sporů mezi investorem a státem, včetně zřízení mnohostranného soudu pro investice, v rámci Komise OSN pro mezinárodní obchodníprávo (UNCITRAL).

Užitečné odkazy a kontakty

Vietnamské ministerstvo průmyslu a obchodu

Kontaktní adresa: 54 Hai Ba Trung, Hoan Kiem, Ha Noi

E-mail: bbt@moit.gov.vn Tel: (+84) 24 2220 2108

Fax: (+84) 24 2220 2525

Delegace Evropské unie ve Vietnamu

Kontaktní adresa: Poschodí, západní křídlo, Lotte Center Hanoi 54 Lieu Giai, okres Ba Dinh, Hanoi

E-mail: Delegation-vietnam@eeas.europa.eu

Tel.: (+84) 24 3941 0099

Fax: (+84) 24 3946 1701

Další odkazy:

Stručný popis

 

Evropská unie a Vietnam uzavřely dohodu o volném obchodu a dohodu o ochraně investic, které vstoupily v platnost dne 1. srpna 2020.

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy