Dohoda o volném obchodu mezi EU a Vietnamem

Dohoda v kostce

Dohoda o volném obchodu mezi EU a Vietnamem vstoupila v platnost dne 1. srpna 2020.

Dohoda o ochraně investic mezi EU a Vietnamem vstoupí v platnost po formálním souhlasu všech členských států EU.

Obchodní dohoda

 • odstraňuje cla, byrokracii a další překážky, kterým evropské podniky čelí při vývozu do Vietnamu
 • usnadňuje obchodování s klíčovým zbožím, jako je elektronika, potravinářské výrobky a léčivé přípravky
 • otevírá vietnamský trh pro vývoz služeb z EU, například v oblasti dopravy a telekomunikací.

Jakmile dohoda o investicích vstoupí v platnost,

 • další zlepšení investičního prostředí
 • nabídnout více jistoty evropským a vietnamským investorům.

Jaké jsou přínosy pro váš podnik?

Obchodní dohoda je přínosná pro podniky tím, že

 • odstranění 99 % všech cel a částečné odstranění zbývajících 1 % prostřednictvím omezených kvót s nulovým clem;
 • omezení regulačních překážek a překrývání byrokratické zátěže
 • ochrana práv duševního vlastnictví, včetně zeměpisných označení udělených zvláštním regionálním potravinářským a nápojovým výrobkům, jako jsou vína Cognac, Rioja nebo sýr Feta
 • otevření služeb a trhů s veřejnými zakázkami
 • zajistit, aby dohodnutá pravidla mohla být vymáhána.

Vietnam odstranil 65 % svých cel na zboží EU v den, kdy dohoda vstoupila v platnost. Zbývající část do roku 2030 postupně odstraní.

EU postupně zruší cla na dovoz z Vietnamu do roku 2027.

Tento asymetrický přístup zohledňuje skutečnost, že Vietnam je rozvojovou zemí.

Obchodní dohoda odstraňuje cla na řadu klíčových výrobků vyvážených z EU.

 • většina strojů a zařízení již nemusí platit vietnamská dovozní cla až do výše 35 % – zbytek tak již nebude platit do srpna 2025.
 • u motocyklů s motory většími než 150 cm³ budou do srpna 2027 postupně zcela odstraněna vietnamská dovozní cla ve výši 75 %.
 • u většiny automobilů budou do srpna 2030 postupně odstraněna vietnamská dovozní cla ve výši 78 %
 • do srpna 2027 budou vietnamské součásti postupně odstraněny dovozní cla ve výši až 32 %.
 • přibližně polovina léčivých přípravků z EU již nemusí platit vietnamská dovozní cla až do výše 8 % – zbytek tak již do srpna 2027 nebude muset platit vietnamská dovozní cla ve výši 12 %.
 • téměř 70 % vývozu chemických látek z EU již nemusí platit vietnamská dovozní cla až do výše 5 % – zbytek bude moci po třech, pěti nebo sedmi letech vstupovat bez cel až do výše 25 %.

Kromě odstranění cel se Vietnam rovněž dohodl, že:

 • zrušit svá stávající vývozní cla na vývoz do EU
 • nezvyšovat několik málo cel, která zůstanou.

Jak bude obchodní dohoda přínosná pro zemědělské komunity v EU?

Evropští výrobci a vývozci zemědělsko-potravinářských produktů budou mít prospěch z rostoucího trhu Vietnamu a z postupného odstraňování cel.

 

Současné vietnamské
dovozní clo

Dovozní clo
postupně odstraňováno

Hovězí a jehněčí maso

20 %

Srpen 2023

Zmrazené vepřové maso

15 %

Srpen 2027

Čerstvé vepřové maso, droby a kýty

Do výše 25 %

Srpen 2029

Drůbež a droby

Až do 40 %

Srpen 2030

Mléčné výrobky

Až do 15 %

Srpen 2025

Většina sýrů se zeměpisným označením

Až do 15 %

Srpen 2023

Vína a lihoviny

50 % a 48 %

Srpen 2027

Pivo

35 %

Srpen2030

Potravinové přípravky

Až do 40 %

Srpen 2027

Pekárenské a pečivo

Až do 40 %

Srpen 2025

Čokoláda

30 %

Srpen 2027

Těstoviny

20–38 %

Srpen 2027

Některé těstoviny s masnou náplní

20–38 %

Srpen 2030

Podrobný popis vývozních podmínek pro zemědělsko-potravinářské produkty naleznete v této příručce. Příručka pro vývozce do Vietnamu.

Pokud jde o nejcitlivější produkty, EU otevře svůj trh pouze v omezené míře vietnamskému vývozu, aby zabránila nepříznivým dopadům na výrobce z EU.

EU uděluje Vietnamu celní kvóty s nulovým clem v pevně stanoveném omezeném objemu bez ročního zvýšení pro

 • dextriny a jiné modifikované škroby
 • vejce a žloutky
 • ethanol
 • česnek
 • maniokový škrob
 • mannitol
 • houby
 • rýže
 • sorbitol
 • cukr a produkty s vysokým obsahem cukru
 • kukuřice cukrová.

Obchodní dohoda uznává a chrání zeměpisná označení vín, lihovin, zemědělských produktů a potravin vyrobených v EU nebo Vietnamu.

Sanitární a fytosanitární opatření mají za cíl chránit život a zdraví lidí, zvířat a rostlin. Mezi tato opatření patří:

 • uznání oblastí s nízkým či prostým škůdci nebo nákazami
 • zajištění transparentnosti a výměny informací
 • mechanismy pro zamezení vzniku překážek obchodu.

Další podrobnosti jsou uvedeny v oddíle níže.

Jak velký je vietnamský trh? Kolik obchoduje EU s Vietnamem?

Vietnam s více než 97 miliony obyvatel je klíčovým vývozním trhem EU v Asii.

Pro EU je Vietnam 17. největším obchodním partnerem v oblasti obchodu se zbožím na světě a druhým největším partnerem v jihovýchodní Asii.

Pro EU je Vietnam důležitým zdrojem surovin a dalších vstupů pro zboží.

V roce 2019 vykazoval Vietnam pozitivní rovnováhu v obchodu se zemědělsko-potravinářskými produkty s EU.

 • Vietnamský vývoz do EU – 2,16 miliardy EUR
 • Vývoz z EU do Vietnamu – 1,14 miliardy EUR.

Obchodní dohoda pravděpodobně v tomto odvětví dále poroste obchod mezi EU a Vietnamem.

V roce 2018 měla EU pozitivní bilanci obchodu se službami s Vietnamem

 • Vývoz služeb z EU do Vietnamu – 2,1 miliardy EUR
 • Vietnamský vývoz služeb do EU – 1,8 miliardy EUR.

Sazby

Pro vývoz do Vietnamu

Před obchodní dohodou uplatňovali Vietnamci dovozní cla až do výše 50 % na vývoz zemědělsko-potravinářských produktů z EU a až 78 % na průmyslové zboží, jako jsou automobily a stroje. Podle obchodní dohody je Vietnam právně zavázán postupně snižovat svá cla do tří a deseti let od srpna 2020.

Pro dovoz do EU

Ke dni 1. srpna 2020 vstupuje přibližně 84 % dovozu z Vietnamu do EU bez cla.

Mezi odvětví, která z toho mají prospěch, patří:

• léčivé přípravky

• většina petrochemických látek (některé sazby na petrochemické látky budou postupně zrušeny až po třech letech).

EU do listopadu 2030 postupně zruší téměř všechna zbývající cla vztahující se na dovoz z Vietnamu.

EU bude i po skončení přechodného období nadále uplatňovat cla na několik produktů, včetně některých rybích produktů (tilapie, tuňák pruhovaný).

V příloze 2-A obchodní dohody jsou podrobně stanoveny fáze odstraňování cel pro různé kategorie zboží v průběhu pěti let.

 

Podrobný harmonogram odstraňování cel pro váš konkrétní produkt naleznete v mém obchodním asistentovi.

 

Pravidla původu

 

Aby byl váš produkt způsobilý pro preferenční zacházení, musí splňovat pravidla původu podle dohody. Podívejte se na interaktivní „Nástroj pro sebehodnocení pravidel původu (ROSA) v mém obchodním asistentovi, kde posoudí, zda váš produkt splňuje pravidla původu, a zjistěte, jak připravit správné dokumenty.

Obecné informace o pravidlech původu a postupech původu lze nalézt v tomto oddíle.

Původ je „hospodářská státní příslušnost“ obchodovaného zboží. Pokud jste v tomto tématu nový, můžete najít úvod k hlavním pojmům v oddíle „Zboží“.

Pravidla původu

Kde mohu najít pravidla?

Pravidla původu jsou stanovena v Protokolu o definici pojmu „původní produkty“ a o metodě správní spolupráce k Dohodě o volném obchodu mezi EU a Vietnamem (Úř. věst. L 186, 12.6.2020, s. 1319).

Je můj produkt „původní“ podle dohody o volném obchodu mezi EU a Vietnamem?

Aby měl váš produkt nárok na nižší nebo nulovou preferenční celní sazbu podle dohody o volném obchodu mezi EU a Vietnamem, musí pocházet z EU nebo Vietnamu.

Má se za to, že výrobek pochází z EU nebo Vietnamu, je-li

 • zcela získané v EU nebo Vietnamu
 • vyrobené výhradně z materiálů pocházejících z EU nebo Vietnamu nebo
 • vyrobené v EU nebo Vietnamu za použití nepůvodních materiálů, pokud byly tyto materiály dostatečně opracovány nebo zpracovány splněním specifických pravidel pro daný produkt stanovených v příloze II. Viz příloha I „Úvodní poznámky“ specifických pravidel původu produktu. Produkt musí rovněž splňovat všechny ostatní použitelné požadavky uvedené v kapitole, například nedostatečné opracování nebo zpracování nebo pravidlo nezměnitelnosti. Existují také některé další možnosti flexibility, které pomáhají dodržovat pravidla specifická pro jednotlivé produkty, například tolerance nebo kumulace.

 

Výrobek musí rovněž splňovat všechny ostatní použitelné požadavky uvedené v kapitole (např. nedostatečné opracování nebo zpracování, pravidlo nezměnitelnosti). Další možnosti flexibility pomáhají dodržovat pravidla specifická pro jednotlivé produkty (např. tolerance nebo kumulace).

 

Příklady hlavních typů pravidel specifických pro jednotlivé produkty v obchodních dohodách EU

 • pravidlo přidané hodnoty – hodnota všech nepůvodních materiálů v produktu nesmí přesáhnout určité procento ceny produktu ze závodu
 • změna sazebního zařazení – výrobní proces vede ke změně sazebního zařazení mezi nepůvodní materiály a konečný produkt – například výroba papíru (harmonizovaný systém kapitoly 48) z nepůvodní buničiny (harmonizovaný systém kapitola 47)
 • tato pravidla se většinou používají v textilním, oděvním a chemickém odvětví.

Tipy, které vám pomohou dodržovat pravidla specifická pro jednotlivé výrobky

Existuje dodatečná flexibilita, která vám pomůže dodržovat pravidla specifická pro jednotlivé produkty, jako je tolerance nebo kumulace.

Předpokládá se dodatečná flexibilita, která vám pomůže dodržovat pravidla specifická pro jednotlivé produkty, jako je tolerance nebo kumulace.

Přípustná odchylka

V dohodě o volném obchodu mezi EU a Vietnamem umožňuje pravidlo tolerance výrobci použít nepůvodní materiály, které jsou běžně zakázány specifickým pravidlem pro produkt, pokud jejich čistá hmotnost nebo hodnota nepřevyšuje

 • 10 % hmotnosti produktu nebo ceny produktu ze závodu u zemědělských a zpracovaných zemědělských produktů kapitol 2 a 4 až 24 harmonizovaného systému, jiných než zpracovaných produktů rybolovu kapitoly 16
 • 10 % ceny produktu ze závodu pro průmyslové výrobky jiné než textilie a oděvy pro textil a oděvy zařazené v kapitolách 50 až 63 HS se použije podle poznámky 6 a poznámky 7 k příloze A „Úvodní poznámky k seznamu v příloze II“.

Tuto přípustnou odchylku nelze použít k překročení prahu maximální hodnoty (bez ohledu na to, zda jde o hodnotu nebo hmotnost) nepůvodních materiálů uvedených ve specifických pravidlech pro produkty.

Odchylka se nevztahuje na zcela získané produkty.

Kumulace

Dohoda o volném obchodu mezi EU a Vietnamem stanoví čtyři způsoby kumulace původu. Upozorňujeme však, že v současné době platí pouze první (dvoustranná kumulace).

 • dvoustranná kumulace: materiály pocházející z Vietnamu lze započítat jako pocházející z EU (a naopak), jsou-li použity při výrobě produktu v EU.
 • kumulace se zemí ASEAN, která má s EU preferenční dohodu, v níž lze materiály uvedené v příloze III považovat za materiály pocházející z Vietnamu, jsou-li dále zpracovány nebo zapracovány do jednoho z produktů uvedených v příloze IV. V současné době se tato kumulace nepoužije.
 • Tkaniny pocházející z Korejské republiky lze považovat za textilie pocházející z Vietnamu, jsou-li za určitých podmínek dále zpracovány nebo zapracovány do některého z výrobků uvedených v příloze V, které byly získány ve Vietnamu. Tato kumulace je použitelná od 23. prosince 2020.
 • Textilie pocházející ze země, s níž EU i Vietnam uplatňují preferenční obchodní dohodu, lze na žádost jedné ze stran považovat za textilie pocházející z EU nebo Vietnamu, pokud jsou dále zpracovány nebo zapracovány do jednoho z produktů uvedených v příloze V protokolu získaného v této smluvní straně za určitých podmínek. V současné době se tato kumulace nepoužije.

Jiné požadavky

Váš výrobek musí rovněž splňovat všechny ostatní platné požadavky protokolu (např. nedostatečné opracování nebo zpracování nebo pravidlo nezměnitelnosti).

Pravidlo nezměnitelnosti

Původní produkty musí být přepravovány z EU do Vietnamu (a naopak) bez dalšího zpracování ve třetí zemi. Některé operace mohou být prováděny ve třetí zemi, pokud produkty zůstávají pod celním dohledem, například

 • přidání nebo připevnění značek, štítků, pečetí nebo jakékoli dokumentace s cílem zajistit soulad se zvláštními vnitrostátními požadavky dovážející země
 • konzervování produktů v dobrém stavu
 • skladování
 • rozdělení zásilek.

Celní orgány mohou požadovat důkaz o splnění tohoto pravidla, například:

 • smluvní přepravní doklady, jako jsou konosamenty
 • věcné nebo konkrétní důkazy založené na značení nebo číslování nákladových kusů
 • jakýchkoli důkazů týkajících se samotného zboží.
Navracení cla

Vrácení cla dříve zaplaceného z nepůvodních materiálů použitých k výrobě produktu, který je vyvážen v rámci preferenční celní sazby, je povoleno v rámci dohody o volném obchodu mezi EU a Vietnamem.

Postupy týkajícíse původu

Jak žádat o preferenční sazbu

Vývozci a dovozci se musí řídit postupy týkajícími se původu.

 

Postupy jsou stanoveny v oddíle B Protokolu o pravidlech původu dohody. Objasňují, např. jak

 • prohlášení o původu produktu
 • požádat o preference nebo
 • celní orgány mohou ověřit původ produktu.

Přečtěte si více informací: Pokyny k pravidlům původu – dohoda o volném obchodu mezi EU a Vietnamem.

Dovozci mohou žádat o preferenční sazební zacházení na základě prohlášení o původu poskytnutého vývozcem.

Doklad o původu

Vývozci z EU mohou sami prohlásit, že jejich produkt pochází z EU, a to předložením deklarace o původu, kterou může vystavit

 • vývozce registrovaný v systému registrovaných vývozců (REX). Totéž číslo REX lze použít i pro některé další preferenční obchodní dohody EU (například obchodní dohodu EU s Kanadou).
 • kterýkoli vývozce za předpokladu, že celková hodnota zásilky nepřesahuje 6 000 EUR.

U produktů pocházejících z Vietnamu mohou vývozci použít tyto doklady o původu:

 • osvědčení o původu
 • prohlášení o původu vyhotovené

kterýkoli vývozce za předpokladu, že celková hodnota produktů nepřesahuje 6 000 EUR.

poté, co Vietnam oznámil takový systém EU (dosud tomu tak není), vývozce schválený nebo registrovaný v souladu s příslušnými právními předpisy Vietnamu.

Co by měl doklad o původu obsahovat?

Deklarace o původu

Deklarace o původu by měla být uvedena na faktuře nebo na jakémkoli obchodním dokladu identifikujícím produkt.

Znění prohlášení o původu lze vyhotovit v kterémkoli z úředních jazyků EU a lze jej nalézt v příloze IV Protokolu o pravidlech původu dohody. Dovážející země nesmí požadovat, aby dovozce předložil překlad deklarace o původu.

Podání a platnost

 • Deklarace o původu zůstává v platnosti po dobu 12 měsíců ode dne, kdy byla vyhotovena.
 • Deklarace o původu se obvykle vztahuje na jednu zásilku, ale může se vztahovat i na více zásilek totožných produktů během období nepřesahujícího 12 měsíců.

Další vysvětlení poskytují pokyny dohody o volném obchodu mezi EU a Vietnamem týkající se deklarace o původu pro více zásilek totožných výrobků.

Osvědčení o původu

Příslušné orgány Vietnamu vydávají osvědčení o původu podle vzoru uvedeného v příloze VII.

Podání a platnost

Osvědčení o původu se vydá co nejdříve, avšak nejpozději 3 pracovní dny po datu vývozu (deklarované datum odeslání).

Osvědčení o původu lze vydat dodatečně ve zvláštních situacích

 • nebylo vydáno v době vývozu z důvodu omylů, neúmyslného opomenutí nebo jiných pádných důvodů.
 • osvědčení o původu bylo vydáno, ale nebylo při dovozu přijato z technických důvodů, nebo
 • konečné místo určení dotčených produktů nebylo v době vývozu známo. Duplikát osvědčení o původu lze vydat například v případě krádeže, ztráty nebo zničení. Platí po dobu 12 měsíců.
Ověření původu

Celní orgány mohou ověřit, zda je dovezený produkt skutečně původní nebo zda splňuje jiné požadavky na původ.

Dohoda o volném obchodu mezi EU a Vietnamem je založena na těchto zásadách:

 • ověřování je založeno na správní spolupráci mezi celními orgány dovážející a vyvážející strany.
 • kontroly původu produktů provádějí místní celní orgány

Návštěvy dovážející strany u vývozce nejsou povoleny. Jakmile je ověření ukončeno, orgány vyvážející strany provedou konečné určení původu a informují o výsledcích orgány dovážející strany.

Požadavky na výrobky

Farmaceutické výrobky

V případě farmaceutických/léčivých přípravků a zdravotnických prostředků dohoda zajišťuje používání mezinárodních norem, postupů a pokynů vypracovaných

 • Světová zdravotnická organizace
 • Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD)
 • Mezinárodní konference o harmonizaci technických požadavků na registrace humánních léčivých přípravků
 • Úmluva o farmaceutické inspekci a program spolupráce při farmaceutických inspekcích
 • Mezinárodní fórum regulačních orgánů pro zdravotnické prostředky.

Uznání těchto orgánů jako měřítka pro stanovování norem má zásadní význam pro posílení spolupráce v oblasti regulace mezi EU a Vietnamem. Podle dohody Vietnam souhlasí s tím, že neprodleně zveřejní nebo v rané vhodné fázi zpřístupní svá pravidla týkající se tvorby cen, úhrad nebo regulace farmaceutických/léčivých přípravků nebo zdravotnických prostředků. Vietnam rovněž zjednoduší požadavky na registraci. Tím se sníží zpoždění a náklady na dodávání výrobků ve Vietnamu a to je obzvláště důležité pro léčivé přípravky založené na výzkumu.

Alkoholické nápoje

Vietnam bude

 • postupné odstraňování vysokých cel na víno (50 %) a lihoviny (48 %) během sedmi let a na pivo (35 %) během 10 let
 • zmírnit omezení licencí na výrobu nápojů a na distribuci
 • chránit zeměpisná označení EU.

Požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost – sanitární a fytosanitární předpisy

EU i Vietnam mají přísné právní předpisy týkající se bezpečnosti potravin, zdraví zvířat a rostlin. Cílem obchodní dohody je usnadnit vývoz zemědělských produktů a zároveň zajistit nezbytnou úroveň ochrany zdraví lidí, zvířat a rostlin. Intenzivnější dialog a obchod by měly včas vést k větší důvěře mezi stranami. To jsou některé z hlavních přínosů této části dohody.

EU jako jediný subjekt

Ustanovení dohody o hygienických a rostlinolékařských pravidlech a jejich provádění budou těžit z přidané hodnoty harmonizovaných pravidel EU v oblasti hygieny. Dohoda usnadní vytvoření jednotného a transparentního rámce pro schvalování vývozu potravinářských výrobků z EU do Vietnamu. Vietnam se zavazuje uplatňovat stejné dovozní požadavky na obdobné výrobky pocházející ze všech členských států EU. Jedná se o důležitý krok k urychlení schvalování žádostí o vývoz z EU a k zamezení diskriminačnímu zacházení.

Předběžné zařazení na seznam

Jakmile Vietnam schválí kategorii potravinářských produktů živočišného původu a je přesvědčen, že příslušný orgán dotyčného členského státu je schopen kontrolovat a sledovat dodržování požadavků EU na bezpečnost potravin, Vietnam automaticky povolí dovoz ze všech zařízení předložených tímto členským státem EU. Toto schválení zařízení ve vyvážející straně bez předchozích individuálních kontrol se označuje jako předběžné zařazení na seznam. Zabrání se těžkopádným a nákladným inspekcím jednotlivých závodů v EU.

Vývoz ovoce a zeleniny

Dohoda obsahuje ustanovení, která usnadňují vývoz nebo dovoz ovoce a zeleniny.

Pokud EU nebo Vietnam provedou analýzu rizika škodlivých organismů, učiní tak bez zbytečného odkladu, jakmile obdrží žádost od vyvážející strany. V případě potíží se EU a Vietnam dohodnou na harmonogramu provádění analýzy rizika škodlivých organismů.

 

Konkrétní pravidla a požadavky týkající se vašeho výrobku najdete v mém obchodním asistentovi.

 

Technické překážky obchodu (TBT)

Technické požadavky se týkají většiny výrobků, které kupujeme. Tyto technické požadavky mohou být vytvořeny závaznými technickými předpisy a dobrovolnými normami, které určují výrobek.

 • velikost a tvar
 • návrh návrhu
 • označení, opatření etiketou a balení,
 • funkce a výkon.

Postupy pro kontrolu, zda výrobek splňuje tyto požadavky, mohou být rovněž technickou překážkou obchodu. Tyto tzv. „postupy posuzování shody“ mohou zahrnovat zkoušení, kontrolu a certifikaci výrobků.

 

Vlády obvykle zavádějí takovéto technické požadavky ve veřejném zájmu. Například na ochranu

 • lidské zdraví a bezpečnost
 • život a zdraví zvířat a rostlin,
 • životní prostředí
 • spotřebitele před klamavými praktikami.

 

I když EU a Vietnam mohou při zavádění svých technických předpisů sdílet podobné cíle, mohou se skutečné normy a postupy pro kontrolu výrobků lišit, což vytváří překážku obchodu. Cílem obchodní dohody je zlepšit způsob, jakým EU a Vietnam spolupracují na technických požadavcích na výrobky, snížit zbytečné náklady a usnadnit přístup k informacím o požadavcích na výrobky.

Technické předpisy

Vietnam souhlasil s tím, že:

 • posoudit alternativy k navrhovaným technickým předpisům a provést posouzení jejich dopadu
 • základní technické předpisy vycházející z mezinárodních norem
 • přezkoumat stávající technické předpisy s cílem uvést je do souladu s mezinárodními normami.
Posuzování shody

Vietnam souhlasil s tím, že:

 • přijmout prohlášení dodavatele o shodě (SDoC) jako doklad o shodě s vnitrostátními právními předpisy
 • zajistit, aby podniky měly možnost výběru prostředků pro posuzování shody
 • zajistit, aby akreditační orgány a subjekty posuzování shody byly vzájemně nezávislé a nebyly ve střetu zájmů
 • zvážit, zda se připojí k mezinárodním dohodám nebo ujednáním o harmonizaci a/nebo usnadnění přijímání výsledků posuzování shody, nebo je povzbudí k tomu, aby se připojily k mezinárodním dohodám nebo ujednáním.
Normy

Dohoda obsahuje závazky vůči

 • podporovat normalizační orgány, aby se podílely na přípravě mezinárodních norem mezinárodními normalizačními orgány
 • používat mezinárodní normy jako základ pro vypracování vnitrostátních norem
 • zabránit zdvojování práce mezinárodních normalizačních orgánů nebo překrývání s ní
 • pravidelně přezkoumávat vnitrostátní a regionální normy, které nejsou založeny na mezinárodních normách, s cílem uvést je do souladu s mezinárodními normami
 • oznamovat technické předpisy a postupy posuzování shody, které činí dobrovolné normy závaznými.
Transparentnost

Dohoda obsahuje závazky vůči

 • zajistit, aby všechny technické předpisy a povinné postupy posuzování shody byly bezplatně veřejně dostupné na oficiálních internetových stránkách.
 • umožnit podnikům a dalším zainteresovaným osobám z EU a Vietnamu účastnit se všech veřejných konzultací o nových technických předpisech na rovnoprávném základě.
 • odpověď na připomínky druhé strany k navrhovaným technickým předpisům.
Dozor nad trhem

Obchodní dohoda obsahuje ustanovení, která mají zajistit, aby nedocházelo ke střetu zájmů mezi:

 • funkce dozoru nad trhem a funkce posuzování shody
 • orgány dozoru nad trhem a podniky podléhající kontrole nebo dohledu.

Kontaktujte nás

Automobily – necelní překážky

Odstranění cel neznamená automatický přístup na trh obchodního partnera: Zboží z EU musí stále splňovat vietnamská pravidla upravující automobilový průmysl. Obchodní dohoda obsahuje přílohu věnovanou řešení zbytečných necelních překážek v automobilovém odvětví, jejímž cílem je usnadnit obchod. Příloha vstupuje v platnost v srpnu 2023.

Celní prohlášení a postupy celního odbavení

Obchodní dohoda zlepšuje celní postupy a podnikům usnadňuje a zlevňuje celní odbavení.

V zájmu posílení bezpečnosti dodavatelského řetězce zahájí EU a Vietnam vzájemné uznávání programů obchodního partnerství, jako je program EU „oprávněné hospodářské subjekty“.

Dokumenty

Pokyny pro jednotlivé kroky popisují různé druhy dokumentů, které byste měli připravit pro celní odbavení svých produktů. V závislosti na vašem produktu mohou celní orgány požadovat všechny nebo některé z níže uvedených prvků.

 • obchodní faktura (vyhledejte konkrétní požadavky týkající se její formy a obsahu v Můj obchodní asistent)
 • výčet položek zásilky
 • dovozní licence pro určité zboží
 • osvědčení prokazující soulad vašeho výrobku s povinnými výrobními předpisy, jako jsou požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost, označování a balení
 • doklad o původu – prohlášení o původu.

V zájmu větší jistoty můžete předem požádat o závazné informace o sazebním zařazení zboží a/nebo o závazné informace o původu zboží.

 

Podrobné informace o dokumentech, které musíte předložit k celnímu odbavení vašeho výrobku, naleznete na stránkách My Trade Assistant.

 

Postupy

Informace o tom, jak prokázat původ vašich produktů, abyste mohli využívat preferenční sazby, naleznete v oddíle o pravidlech původu výše. Obecné informace o celních režimech.

Práva duševního vlastnictví a zeměpisná označení

Obchodní dohoda rovněž obsahuje pravidla na ochranu a prosazování práv duševního vlastnictví.

Zeměpisná označení

Zeměpisná označení jsou označení používaná na tradičních potravinách a nápojích, které mají zvláštní vlastnosti nebo se těší zvláštní pověsti v důsledku toho, kde jsou vyráběny. Příkladem jsou sýr Roquefort, víno Rioja a parmská šunka. Zeměpisná označení poskytují spotřebitelům informace o tom, že produkt je pravý, a nikoli padělaný.

Podle dohody Vietnam posílil svá stávající opatření na ochranu zeměpisných označení tím, že zavedl systém jejich registrace ve Vietnamu. V důsledku toho je nezákonné prodávat padělané výrobky pod stejným názvem jako pravý předmět.

V důsledku toho se 169 EU a 39 vietnamských zeměpisných označení vín, lihovin a některých zemědělských produktů těší takové úrovni ochrany před kopírováním ve Vietnamu, která je srovnatelná s úrovní v EU. Vietnamští spotřebitelé budou mít větší povědomí o autentické kvalitě potravinářských výrobků, vín a lihovin EU.

Úplný seznam zeměpisných označení EU a Vietnamu

Patenty

V rámci obchodní dohody se Vietnam dohodl na účinném mechanismu, který by vlastníkům patentů odškodnil kratší dobu trvání patentu v důsledku nepřiměřených prodlev při udělování první registrace.

Autorské právo a práva s ním související

Obchodní dohoda uvádí vietnamské právní předpisy v oblasti autorského práva do souladu s právními předpisy EU a dalších zemí tak, aby provozovatelé vysílání a organizátoři veřejných výkonů platili autorům zvukových nahrávek a výkonným umělcům licenční poplatky.

Ochranné známky

EU a Vietnam budou chránit všeobecně známé ochranné známky v souladu s doporučeními stanovenými

 • Pařížská unie na ochranu průmyslového vlastnictví
 • Světová organizace duševního vlastnictví.

Ochrana údajů ze zkoušek

Údaje o farmaceutických a agrochemických přípravcích budou chráněny po dobu pěti let.

Průmyslové vzory

Vietnam se připojí k Haagské dohodě o mezinárodním zápisu průmyslových vzorů a o ochraně (průmyslových) vzorů po dobu nejméně 15 let. Odrůdy rostlin Vietnam bude chránit odrůdová práva v souladu s Mezinárodní úmluvou na ochranu nových odrůd rostlin (UPOV). To znamená, že budou chráněny nové odrůdy rostlin, například ty, které poskytují lepší výnosy nebo jsou odolné vůči škůdcům (např. některé odrůdy rýže odolné vůči hnilobě).

Výkon rozhodnutí

Dohoda zlepšuje právní rámec pro prosazování na všech úrovních. Vietnamské orgány a celní úředníci rovněž získávají více pravomocí a lepší nástroje k řešení případů porušení předpisů.

Nositelé práv budou moci požádat vietnamské celní orgány o zabavení a zničení zboží, které porušuje práva duševního vlastnictví.

Asistenční služba pro práva duševního vlastnictví v jihovýchodní Asii nabízí linku pomoci pro přímou podporu v oblasti duševního vlastnictví pro malé podniky.

Služby

Obchodní dohoda se vztahuje na širokou škálu služeb a poskytuje poskytovatelům služeb a investicím do výroby dodatečný přístup na trh.

EU a Vietnam se dohodly na snížení nebo odstranění některých omezení

 • kolik podniků může poskytovat služby?
 • hodnota transakcí se službami nebo aktiv
 • počet operací služeb nebo množství výstupů služeb
 • kolik lidí může být zaměstnáno
 • druh dceřiné společnosti v zahraničním vlastnictví, kterou lze zřídit na místní úrovni
 • omezení držby akcií/vlastního kapitálu v zahraničí.

To platí pro širokou škálu odvětví, včetně:

 • telekomunikace
 • finanční
 • počítače a související
 • doprava
 • životní prostředí
 • podnikání, včetně odborných služeb
 • pošta
 • distribuce.

EU a Vietnam se rovněž dohodly, že zajistí, aby se stejná pravidla a předpisy vztahovaly na domácí i zahraniční poskytovatele služeb v určitých odvětvích, a vytvořily tak předvídatelné podnikatelské prostředí a rovné podmínky.

To platí pro

 • poštovní služby: dominantní účastníci trhu se nebudou dopouštět praktik narušujících hospodářskou soutěž; spravedlivé postupy udělování licencí; nezávislost regulačního orgánu
 • telekomunikační služby: hlavní dodavatelé musí ostatním operátorům poskytovat přístup ke konkrétním síťovým prvkům za přiměřených a transparentních podmínek; nezávislost regulačního orgánu; přenositelnost čísel
 • mezinárodní námořní doprava
 • počítačové služby
 • vnitrostátní regulace: komplexní ustanovení o postupech udělování licencí a odborné kvalifikaci; s investory žádajícími o licenci na poskytování služby nebo investování musí být zacházeno spravedlivě a musí být chráněny před svévolnými omezeními; právo na odvolání
 • služby mezinárodní námořní dopravy: jasné definice poskytovaných služeb; spravedlivé podmínky pro přístup do přístavů; a ukončení dohod o sdílení nákladu; zajišťování dodávek a přemisťování prázdných kontejnerů v některých přístavech.

 

EU

Vietnam

Odborné služby

 • architektonické služby
 • účetnictví
 • inženýrské a integrované inženýrské služby
 • urbanistické služby a služby v oblasti krajinářské architektury
 • poradenské služby v oblasti řízení
 • mezinárodní obchodní rozhodčí služby
 • právní služby
 • účetnictví
 • zdanění
 • architektonické služby
 • integrované inženýrství
 • územní plánování a městská krajina
 • lékařské a stomatologické služby
 • veterinární služby
 • ošetřovatelské služby, fyzioterapeuty a zdravotníci

Počítačové a související služby

Všechny související služby v této oblasti

Všechny související služby v této oblasti

Výzkum a vývoj

 • přírodní vědy a interdisciplinární vědy s výjimkou služeb v oblasti výzkumu a vývoje financovaných z veřejných prostředků
 • společenské a humanitní vědy
 • přírodní vědy

Podnikatelské služby

 • reklama na služby v oblasti nemovitostí
 • pronájem/nájem bez obsluhy
 • průzkum trhu
 • poradenské služby v oblasti řízení
 • poradenství a konzultace týkající se výroby
 • tisk a vydavatelství
 • smluvní služby
 • překlad
 • designové služby
 • služby v oblasti návrhářství interiérů a jiné speciální návrhářské služby
 • služby inkasních agentur
 • služby související s úvěrovým výkaznictvím
 • kopírovací služby
 • telekomunikační poradenské služby
 • telefonní služby související s odpověďmi
 • reklama
 • průzkum trhu
 • poradenské služby v oblasti řízení
 • technické zkoušky a analýzy
 • služby související s výrobou

Poštovní služby

Všechny související poštovní a kurýrní služby

Veškeré poštovní služby kromě veřejných služeb a vyhrazených služeb

 

Telekomunikační služby

Služby spočívající ve vysílání a příjmu signálů elektromagnetickými prostředky, kromě vysílání

Služby (s výjimkou rozhlasového a televizního vysílání), jako například

 • základní služby a služby s přidanou hodnotou, jak zařízení, tak i služby, které nejsou založeny na zařízeních (pevné, družicové pohyblivé sítě)

Stavební služby

 

Všechny stavební a související inženýrské služby (uvedené v seznamu sektorové klasifikace W/120)

 • Všechny stavební služby (uvedené v seznamu sektorové klasifikace W/120)

 

Distribuce

služby

 • útvary útvarů Komise
 • velkoobchod a velkoobchod
 • maloobchodní služby
 • franšízové služby
 • útvary útvarů Komise
 • velkoobchod a velkoobchod
 • maloobchodní služby
 • franšízové služby

Environmentální služby

 • služby související s odpadními vodami
 • odpadové hospodářství s pevnými/nebezpečnými odpady kromě přeshraniční přepravy nebezpečného odpadu
 • ochrana vnějšího ovzduší a klimatického ošetření a čištění půdy a vod
 • sanace půdy a vod
 • snižování hluku a vibrací
 • ochrana biologické rozmanitosti a přírody
 • jiné služby v oblasti životního prostředí a přidružené služby
 • služby související s odpadními vodami,
 • služby odstraňování odpadu,
 • sběr a odstraňování odpadu, kromě skládkování
 • nakládání s nebezpečnými odpady
 • sanitární a podobné služby
 • služby čištění výfukových plynů
 • služby snižování hluku
 • služby na ochranu přírody a krajiny
 • posuzování vlivů na životní prostředí

Finanční služby

 • pojišťovací služby a služby související s pojištěním
 • bankovní a jiné finanční služby
 • pojištění a služby související s pojištěním
 • bankovní a jiné finanční služby

 

 

 • hotely, restaurace a cateringové služby kromě cateringových služeb v letecké dopravě
 • služby cestovních agentur a kanceláří (včetně delegátů)
 • průvodcovské služby cestovního ruchu
 • hotelové a restaurační služby včetně ubytovacích služeb, stravovacích služeb a stravovacích služeb
 • stravování a pohostinství, kromě stravovacích služeb v stravovacích zařízeních provozovaných vládou
 • služby cestovních kanceláří a cestovních agentur

Rekreační, kulturní a sportovní služby

 

 • zábavní služby (včetně divadel, hudebních skupin, cirkusů a diskoték)
 • služby zpravodajských a tiskových agentur
 • knihovny, archivy, muzea a jiné kulturní služby
 • sportovní služby
 • služby související s provozem rekreačních parků a pláží
 • zábavní služby (včetně divadel, hudebních skupin a cirkusů)
 • obchod s elektronickými hrami

Doprava

 • pomocné námořní a námořní služby
 • vnitrozemská vodní doprava
 • služby letecké dopravy
 • železniční doprava
 • silniční doprava 
 • pomocné služby pro všechny druhy dopravy
 • ostatní druhy dopravy

Ostatní dopravní služby

 • pomocné námořní a námořní služby
 • vnitrozemská vodní doprava
 • služby letecké dopravy
 • železniční doprava
 • silniční doprava
 • pomocné služby pro všechny druhy dopravy

Výroba

 • potraviny a nápoje
 • oděvy
 • obuv
 • stroje a přístroje
 • výrobky z papíru
 • výpočetní a elektrické stroje
 • potraviny a nápoje
 • oděvy
 • výrobky z papíru
 • chemické látky
 • některá strojní zařízení
 • výpočetní a telekomunikační zařízení

Elektronický obchod

EU a Vietnam se dohodly

 • neukládat cla na elektronické přenosy
 • podporovat rozvoj vzájemného elektronického obchodu
 • vést dialog o regulačních otázkách souvisejících s elektronickým obchodem
 • Elektronický obchod by neměl narušovat práva duševního vlastnictví
 • rozvoj elektronického obchodu musí být v souladu s mezinárodními normami ochrany údajů.

Zadávání veřejných zakázek

Podle dohody budou veřejné zakázky stejně transparentní a její postupy budou spravedlivé, jaké jsou stanoveny v obchodních dohodách, které EU podepsala s rozvinutými a vyspělejšími rozvojovými zeměmi.

Vztahuje se na:

 • všechna vietnamská ministerstva na ústřední úrovni, včetně ministerstev infrastruktury, jako jsou silnice a přístavy, a dále Výbor pro záležitosti etnických menšin a vládní inspektorát
 • veřejné subjekty v Hanoji a Ho Chi Minh City, které představují 50 % vietnamských veřejných zakázek mimo ústřední vládu
 • pobočky národního provozovatele elektrické energie ve Vietnamu (EVN) a Vietnamských drahách (VNR);
 • 34 veřejných nemocnic kontrolovaných Ministerstvem zdravotnictví
 • dvě velké univerzity a dvě významné výzkumné ústavy
 • téměř všechny stavební služby, včetně veřejných zakázek v rámci ministerstva dopravy, a hloubení.

Klíčové otázky

Vietnam je rozvojovou zemí, takže podle dohody bude mít prospěch z rozdílného zacházení a přechodných opatření.

Bude mít přechodné období 15 let na postupné snižování prahových hodnot na úroveň srovnatelnou s těmi, které nabízejí jiné země, které jsou členy mezinárodní obecné dohody o veřejných zakázkách. Například počáteční prahová hodnota 1,5 milionu standardních práv čerpání (ZPČ) u zboží a služeb zadávaných ústředními orgány státní správy se postupně snižuje na 130 000 ZPČ.

Vietnam se rovněž dohodl na vytvoření centrálního internetového portálu pro zveřejňování veřejných zakázek. Musí být funkční nejpozději v srpnu 2030.

Obchod a udržitelný rozvoj

Podpora hospodářského růstu, sociálního rozvoje a ochrany životního prostředí jsou tři základní prvky pro dosažení udržitelného rozvoje. Obchodní politiky mohou mít dalekosáhlé dopady na hospodářství, zaměstnanost, pracovní normy, sociální soudržnost a životní prostředí. EU chce zajistit, aby její obchodní politika podporovala udržitelný rozvoj v rámci EU, v jejích partnerských zemích i v celosvětovém měřítku.

Hlavními cíli jsou:

 • podpora vzájemné podpory mezi politikami v oblasti obchodu a investic, práce a životního prostředí
 • zajištění většího objemu obchodu a investic na úkor pracovníků a ochrany životního prostředí
 • zajištění toho, aby vnitrostátní úrovně ochrany životního prostředí a práce byly v souladu se základními mezinárodními normami a dohodami.

Pracovní normy

EU a Vietnam se zavazují provádět úmluvy Mezinárodní organizace práce (MOP), které ratifikovaly. Vietnam se rovněž zavazuje ratifikovat úmluvy MOP o základních právech, které dosud nepodepsal, například

 • ministerské prohlášení Hospodářské a sociální rady Organizace spojených národů z roku 2006 o dosažení plné a produktivní zaměstnanosti a důstojné práce pro všechny
 • deklaraci MOP o základních zásadách a právech při práci;
 • základní úmluvy MOP.

Životní prostředí a změna klimatu

EU a Vietnam se zavazují účinně provádět mnohostranné dohody o životním prostředí, jichž jsou smluvními stranami, například

 • úmluva Organizace spojených národů o biologické rozmanitosti
 • úmluva Organizace spojených národů o mezinárodním obchodu ohroženými druhy (CITES)
 • rámcová úmluva Organizace spojených národů o změně klimatu (UNFCCC) Investice EU a Vietnamu se dohodly na zlepšení přístupu na trh pro investice do odvětví služeb a odvětví mimo služby, jako je výroba. Lepší přístup na vietnamský trh by měl přilákat zahraniční investory a vytvořit příležitosti pro rozvoj výroby ve Vietnamu.

Investice

EU a Vietnam se dohodly, že zlepší přístup na trh pro investice do odvětví služeb a jiných odvětví, jako je výroba. Lepší přístup na vietnamský trh by měl přilákat zahraniční investory a vytvořit příležitosti pro rozvoj výroby ve Vietnamu.

Omezení zahraničních investic byla zmírněna v těchto oblastech:

 • potravinářské odvětví, jako je zpracování produktů rybolovu a akvakultury
 • odvětví hnojiv
 • keramika
 • montáž lodních motorů
 • služby související se strojními zařízeními pro všeobecné účely
 • zemědělské stroje a přístroje
 • spotřebiče pro domácnost
 • jízdní kola
 • licence na výrobu nealkoholických nápojů.

EU a Vietnam podepsaly dohodu o ochraně investic. Vstoupí v platnost po formálním souhlasu všech členských států EU.

Jakmile investiční dohoda vstoupí v platnost, dále zlepší investiční prostředí a nabídne investorům větší jistotu. Nahradí 21 platných dvoustranných dohod o investicích mezi Vietnamem a členskými státy EU.

Dohoda o investicích zajistí vysokou úroveň ochrany investic a zároveň zachová právo EU a Vietnamu na regulaci za účelem sledování legitimních cílů veřejné politiky, jako je ochrana zdraví, veřejné bezpečnosti nebo životního prostředí.

Poskytne evropským a vietnamským investorům základní záruky, že vlády budou dodržovat určité základní zásady zacházení, na něž se mohou zahraniční investoři spoléhat při přijímání investičních rozhodnutí.

Mezi tyto záruky patří:

 • zákaz diskriminace
 • zákaz vyvlastnění bez okamžité a odpovídající kompenzace,
 • možnost převádět a repatriovat finanční prostředky související s investicí
 • obecná záruka spravedlivého a rovného zacházení a fyzické bezpečnosti.
 • závazek, že vlády budou dodržovat své vlastní písemné a právně závazné smluvní závazky vůči investorovi.

Podle dohody o investicích budou mít investoři možnost moderního a reformovaného způsobu řešení sporů týkajících se investic – systém soudů pro investice.

Základními kameny nového systému soudů pro investice jsou:

 • stálý soud prvního stupně pro investice
 • odvolací tribunál pro odvolání.

Institucionální povaha systému soudů pro investice a možnost odvolat se proti rozhodnutím zajistí, aby byla investiční dohoda vykládána právně správným a předvídatelným způsobem.

Investiční dohoda rovněž činí spory nákladově efektivnějšími a rychlejšími pro uživatele, a tudíž i pro menší podniky. Stanoví, že

 • platy soudců, které budou vypláceny EU a Vietnamem (normou u mezinárodních soudů), a nikoli stranami sporu;
 • jasné procesní lhůty
 • dobrovolný mediační mechanismus pro smírné a rychlé řešení sporů
 • možnost podat žalobu k jedinému soudci (namísto tří senátů), jsou-li žaloby podány menšími podniky nebo je-li výše náhrady škody poměrně malá
 • možnost uspořádat konzultace prostřednictvím videokonference, zejména pokud se jedná o menší podnik, před prvními formálními kroky řešení sporů.

Dohoda o investicích rovněž obsahuje ustanovení o přechodu od dvoustranného systému soudů pro investice zřízeného na základě dohody k mnohostrannému soudu pro investice, jakmile takový soud vznikne. V současné době probíhají v rámci Komise OSN pro mezinárodní obchodní právo (UNCITRAL) jednání o mnohostranné reformě řešení sporů mezi investorem a státem, včetně vytvoření mnohostranného soudu pro investice.

Užitečné odkazy a kontakty

Vietnamské ministerstvo průmyslu a obchodu

Adresa: 54 Hai Ba Trung, Hoan Kiem, Ha Noi

E-mail: bbt@moit.gov.vn tel.: (+84) 24 2220 2108

Fax: (+84) 24 2220 2525

Delegace Evropské unie ve Vietnamu

Adresa: Poschodí, západní křídlo, Lotte Center Hanoi 54 Lieu Giai, okres Ba Dinh, Hanoj

E-mail: Delegation-vietnam@eeas.europa.eu

Tel.: (+84) 24 3941 0099

Fax: (+84) 24 3946 1701

Další odkazy:

Stručný popis

 

Evropská unie a Vietnam uzavřely dohodu o volném obchodu a dohodu o ochraně investic, které vstoupily v platnost dne 1. srpna 2020.

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy