Dohoda o hospodářském partnerství mezi EU a Japonskem

Dohoda o hospodářském partnerství mezi EU a Japonskem vstoupila v platnost dne 1. února 2019. Podniky z EU již každý rok vyvážejí do Japonska více než 58 miliard eur ve formě zboží a 28 miliard EUR v oblasti služeb. Dohoda o hospodářském partnerství mezi EU a Japonskem omezuje překážky obchodu, kterým čelí evropské podniky při vývozu do Japonska, a pomáhá jim lépe soutěžit na tomto trhu.

Dohoda v kostce

Dohoda o hospodářském partnerství mezi EU a Japonskem vstoupila v platnost dne 1. února 2019.

Jaké jsou přínosy pro váš podnik?

Obchodní dohoda s Japonskem

 • odstraňuje cla a jiné překážky obchodu a usnadňuje společnostem na obou stranách dovoz a vývoz
 • zajišťuje otevřenost trhů se službami, zejména finančních služeb, telekomunikací a dopravy
 • zaručuje nediskriminační zacházení s podniky z EU působícími na trzích s veřejnými zakázkami
 • zlepšuje ochranu práv duševního vlastnictví v Japonsku, jakož i ochranu vysoce kvalitních evropských zemědělských produktů, tzv. zeměpisných označení
 • ušetří společnostem obou stran značné množství peněz a čas při dvoustranném obchodování se zbožím
 • poskytuje větší podporu menším podnikům, které jsou neúměrně zasaženy překážkami obchodu

 

Japonsko je již čtvrtým největším trhem EU pro vývoz zemědělských produktů. Zlepší se přístup na trh pro mnoho evropských produktů, zejména

Úplné znění obchodní dohody s Japonskem si přečtěte.

Sazby

Dohoda odstraňuje převážnou většinu cel placených evropskými a japonskými společnostmi.

Vstupem dohody v platnost bylo odstraněno 99 % celních položek EU a 97 % japonských celních položek. Pokud jde o dosud nezrušené celní sazby, byly dohodnuty celní kvóty nebo snížení cel.

Chcete-li zkontrolovat sazby za váš výrobek, musíte znát kód produktu, který je založen na kódu harmonizovaného systému (HS) HS2017, a to jak pro evropské, tak pro japonské kódy.

Kód výrobku
najdete na stránkách My Trade Assistant (Můj obchodní asistent)

Můžete také zkontrolovat japonský statistický kód dovozu.

Dohoda otevírá japonský trh například zemědělskému vývozu EU.

 • Cla na mnoho sýrů, jako jsou sýry Gouda a čedar, budou postupně zrušena.
 • Pro čerstvé sýry (např. Mozzarella a Feta) se stanoví bezcelní kvóta.
 • Cla na vývoz vína po vstupu v platnost zanikla
 • Pokud jde o hovězí maso, budou mít vývozci z EU prospěch ze sníženého cla.
 • Pokud jde o vepřové maso, cla na vývoz čerstvého masa do Japonska zůstávají nízká a dohoda zcela zrušila cla na zpracované maso.

Harmonogram odstraňování cel

Cla na převážnou většinu výrobků jsou buď okamžitě po vstupu dohody v platnost, nebo postupně na základě harmonogramu odstraňování cel zrušena.

Výchozím bodem pro odstranění nebo snížení cel je „základní sazba“ a u této základní sazby dochází ke snížení. Pomocí kódu celního sazebníku výrobku můžete najít snížení, které se vztahuje na základní sazbu vašeho výrobku.

 • Obecné poznámky, které vám pomohou seznámit se s harmonogramem odstraňování cel jak v EU, tak v Japonsku
Dovoz z Japonska
Vývoz do Japonska

Celní kvóty (TRQ)

Celní kvóty se rovněž vztahují na některé produkty. Jedná se o konkrétní množství zboží, které bude mít v daném časovém rámci nárok na preferenční sazební zacházení.

 • existuje dvacet pět japonských zemědělsko-potravinářských produktů s celními kvótami
 • celní kvóty Japonska
 • Japonské ministerstvo zemědělství, lesnictví a rybolovu (MAFF) poskytuje informace o žádosti o celní kvóty a jejich přidělování pro každou celní položku, jako je cukr, pšeničné výrobky, mléčné výrobky a další potraviny (včetně cukrovinek a některých čokoládových bazénů) v rámci dohody o hospodářském partnerství mezi EU a Japonskem (Japonsko).

Pokud jde o mléčné výrobky, přidělování celních kvót a výběr dávek provádí zemědělství & spolupráce v odvětví živočišné výroby (ALIC).

Dovoz určených mléčných výrobků (např. másla a syrovátky) v rámci celní kvóty podléhá státnímu systému obchodování.

Informační listy Střediska pro průmyslovou spolupráci EU-Japonsko (EU Business in Japan)

Některé mořské produkty podléhají dovozním kvótám a dovozci jsou povinni podat žádost.

Více informací o uplatňování a přidělování celních kvót v Japonsku.

Databázejaponského překladu práva poskytovaná Ministerstvem spravedlnosti, Japonsko.

Ochranná opatření

Obchodní dohoda mezi EU a Japonskem rovněž stanoví dvoustranná ochranná opatření. Cílem „ochranného“ opatření (tj. dočasně omezit dovoz výrobku) je chránit konkrétní domácí výrobní odvětví před nárůstem dovozu jakéhokoli výrobku, který způsobuje nebo hrozí způsobit vážnou újmu výrobnímu odvětví. V této dohodě se na ochranu určitých produktů před prudkým nárůstem dovozu používají ochranná opatření v oblasti zemědělství.

Produkty EU, na něž se vztahují tato opatření, jsou:

 • hovězí a vepřové maso (včetně zpracovaného vepřového masa)
 • bílkovinný koncentrát ze syrovátky (WPC), sušená syrovátka
 • čerstvé pomeranče
 • dostihoví koně

Prohlédněte si seznam ochranných opatření v oblasti zemědělství.

 

Můj obchodní asistent Vám poskytne podrobné informace o sazbách, opatřeních, která se vztahují na váš výrobek a trh, a zobrazí harmonogram odstraňování cel pro příslušné celní položky.

Pravidla původu

Tento oddíl zavádí hlavní pravidla původu a postupy týkající se původu v rámci obchodní dohody.

Původ je „hospodářská státní příslušnost“ obchodovaného zboží. Pokud jste novým tématem, můžete najít úvod k hlavním pojmům v oddíle „Zboží“.

Pravidla původu

Aby byl váš produkt způsobilý pro preferenční sazbu, musí splňovat určitá pravidla, která prokazují jeho původ.

Kde mohu najít pravidla původu?

Pravidla původu jsou stanovena v kapitole 3 dohody o hospodářském partnerství mezi EU a Japonskem o pravidlech původu (Úř. věst. L 330, 27.12.2018, s. 21).

Pochází můj výrobek z EU nebo Japonska?

Aby mohl váš produkt získat nižší nebo nulovou preferenční sazbu podle dohody o hospodářském partnerství mezi EU a Japonskem, musí pocházet z EU nebo Japonska.

Výrobek „původ“ v EU nebo v Japonsku, pokud

Výrobek musí rovněž splňovat všechny ostatní platné požadavky uvedené v této kapitole (například nedostatečné opracování nebo zpracování, pravidlo nezměnitelnosti). Existují také další možnosti flexibility, které vám pomohou dodržovat pravidla specifická pro jednotlivé produkty (např. tolerance nebo kumulace).

 

Příklady hlavních typů pravidel vázaných na konkrétní výrobky v obchodních dohodách EU

 • pravidlo přidání hodnoty - hodnota všech nepůvodních materiálů v produktu nesmí přesáhnout určitý procentní podíl jeho ceny ze závodu
 • změna sazebního zařazení - výrobní proces má za následek změnu sazebního zařazení mezi nepůvodní materiály a konečný produkt - například výroba papíru (Harmonizovaný systém kapitola 48) z nepůvodní buničiny (Harmonizovaný systém kapitola 47)
 • specifické operace - vyžaduje se specifický výrobní postup, například spřádání vláken do příze - tato pravidla se většinou používají v textilním oděvu a chemickém průmyslu

 

Zvláštní pravidla pro váš výrobek naleznete na stránkách My Trade Assistant.

Tipy, které vám pomohou dodržovat pravidla pro konkrétní výrobek

Dohoda poskytuje dodatečnou flexibilitu, která vám pomůže dodržovat pravidla specifická pro jednotlivé produkty, jako je tolerance nebo kumulace.

Odchylka
 • pravidlo tolerance umožňuje výrobci použít nepůvodní materiály, které jsou podle zvláštního pravidla pro produkt obvykle zakázány, pokud jejich hodnota netvoří více než 10 % ceny produktu ze závodu nebo ceny produktu na palubě.
 • tuto přípustnou odchylku nelze použít k překročení maximálního prahu hodnoty nepůvodních materiálů uvedených v pravidlech pro jednotlivé produkty.
 • avšak a to je v dohodě mezi EU a Japonskem zvláštní, lze tuto přípustnou odchylku použít v případech, kdy hmotnost nepůvodních materiálů přesahuje práh hmotnosti stanovený v pravidlech pro jednotlivé produkty, za předpokladu, že hodnota těchto materiálů nepřesahuje 10 % ceny konečného produktu ze závodu - nad 10 % hodnoty těchto materiálů musí být tyto materiály pocházející z EU nebo Japonska.
 • Zvláštní tolerance se vztahují na textilie a oděvy zařazené do kapitol 50 až 63 harmonizovaného systému, které jsou zahrnuty v poznámkách 6 až 8 přílohy 3-A Úvodní poznámky ke zvláštním pravidlům původu produktu
Kumulace

Dohoda o hospodářském partnerství mezi EU a Japonskem stanoví dva způsoby kumulace původu

 • dvoustranná kumulace - materiály pocházející z Japonska lze považovat za materiály pocházející z EU (a naopak), jsou-li použity při výrobě produktu v EU
 • úplná kumulace - opracování nebo zpracování provedené na nepůvodních materiálech v EU nebo Japonsku lze považovat za původní, aby se napomohlo splnění zvláštního pravidla pro daný produkt (tj. zpracování provedené v Japonsku lze považovat za způsobilé operace v EU, bez ohledu na to, zda je zpracování dostatečné k tomu, aby bylo materiálům udělen status původu (a naopak)

Další požadavky

Váš výrobek musí rovněž splňovat všechny ostatní platné požadavky uvedené v kapitole o pravidlech původu, jako je nedostatečné opracování nebo zpracování, nebo pravidlo o nezměnitelnosti.

Pravidlo nezměnitelnosti

Původní produkty musí být přepravovány z EU do Japonska (a naopak), aniž by byly dále zpracovány ve třetí zemi.

Některé operace mohou být provedeny ve třetí zemi, pokud produkty zůstávají pod celním dohledem, například

 • přidání nebo připojování značek, štítků, pečetí nebo jakékoli dokumentace k zajištění souladu se zvláštními domácími požadavky dovážející země
 • konzervace produktů v dobrém stavu
 • skladování
 • rozdělení zásilek

Celní orgány mohou požadovat důkaz o dodržování tohoto pravidla, například

 • smluvní přepravní doklady, jako jsou nákladní listy
 • věcné nebo konkrétní důkazy založené na značení nebo číslování balíků
 • veškeré důkazy týkající se samotného zboží

Navracení cla

Podle dohody o hospodářském partnerství mezi EU a Japonskem je možné získat náhradu za cla dříve zaplacená z nepůvodních materiálů použitých k výrobě produktu, který je vyvážen v rámci preferenční celní sazby.

Postupy stanovení původu

Vývozci a dovozci se musí řídit postupy původu. Postupy jsou stanoveny v oddíle B kapitoly 3 o pravidlech původu dohody. Objasňují například, jak deklarovat původ výrobku, jak žádat o preference nebo jak mohou celní orgány ověřit původ výrobku.

Jak uplatňovat preferenční sazbu 

Dovozci mohou požádat o preferenční sazební zacházení na základě

 • deklaraci o původu poskytnutou vývozcem nebo
 • deklarace o původu založená na „vědomí dovozce“

Podrobnější informace naleznete na adrese:

Deklarace o původu

Vlastní prohlášení vývozce

Vývozci mohou sami prohlásit, že jejich výrobek pochází z EU nebo Japonska, a to poskytnutím deklarace o původu.

V EU to může učinit

V Japonsku to může učinit

 • vývozce s přidělenou japonským podnikovým číslem

Co by měla deklarace o původu obsahovat?

 • deklarace o původu by měla být uvedena na faktuře nebo jakémkoli obchodním dokladu identifikujícím produkt.
 • Znění prohlášení o původu může být vyhotoveno v kterémkoli z úředních jazyků EU i v japonském jazyce a je uvedeno v příloze 3-D, dovážející země nemusí požadovat, aby dovozce předložil překlad deklarace o původu.
 • Vývozci musí uvést kritéria původu použitá v jejich deklaraci o původu s kódem (viz příloha 3-D)

Předložení a platnost

 • deklarace o původu zůstává v platnosti 12 měsíců ode dne, kdy byla vyhotovena.
 • deklarace o původu se obvykle vztahuje na jednu zásilku, ale může se vztahovat i na více zásilek shodných produktů během období nepřesahujícího 12 měsíců.

Další vysvětleníposkytují pokyny k dohodě o hospodářském partnerství mezi EU a Japonskem týkající se deklarace o původu u více zásilek totožných produktů.

Informovanost dovozce
 • dovozci mohou uplatňovat preferenční sazby na základě svých vlastních znalostí o původu dovážených produktů - mohou vycházet z podkladů nebo záznamů poskytnutých vývozcem nebo výrobcem výrobku, které má dovozce k dispozici. Další vysvětleníposkytují pokyny k dohodě o hospodářském partnerství mezi EU a Japonskem týkající se znalostí dovozců.
 • vzhledem k tomu, že dovozce podává žádost na základě svých vlastních znalostí, deklarace o původu se nepoužívá a žádný vývozce ani výrobce není třeba identifikovat ani přijmout opatření týkající se preferenčního původu zboží ve vyvážející straně.
 • dovozce, který využívá „vědomí dovozce“, nemusí být registrován v databázi REX.

Ověřování původu

Celní orgány mohou ověřit, zda dovážený produkt skutečně pochází nebo splňuje jiné požadavky na původ. Ověření je založeno na

 • správní spolupráce mezi celními orgány dovážejících a vyvážejících stran
 • kontroly prováděné místními celními orgány - návštěvy dovážející strany u vývozce nejsou povoleny
 • orgány dovážející strany určí původ a informují orgány dovážející strany o výsledcích

Požadavky na výrobek 

Technická pravidla zahrnují technické předpisy, normy a postupy posuzování shody. Tato pravidla definují specifické technické vlastnosti, které by váš výrobek měl mít, jako je návrh, označování, balení, funkčnost nebo výkonnost, a jsou důležitá, neboť zajišťují dosažení důležitých cílů veřejné politiky, jako je ochrana lidského zdraví nebo bezpečnost životního prostředí.

Tyto požadavky mohou souviset s takovými otázkami, jako je

 • Technická pravidla a požadavky
 • Pravidla a požadavky v oblasti zdraví a bezpečnosti, sanitární a fytosanitární opatření
 • Předpisy v oblasti životního prostředí, které se vztahují na dovážené zboží.

Musíte se těmito pravidly řídit, aby bylo možné posoudit, zda jsou vaše výrobky v souladu s nezbytnými technickými normami.

 

Chcete-li se dozvědět o pravidlech a požadavcích vztahujících se na váš výrobek, přejděte na můj obchodní asistent a zadejte své jméno nebo kód výrobku.

Podrobnosti okonkrétních požadavcích na výrobek a příslušné odkazy najdete v níže uvedených kategoriích výrobků.

Sanitární a fytosanitární opatření (např. zákony, nařízení, normy) jsou opatření na ochranu lidí, zvířat a rostlin před nákazami, škůdci nebo kontaminujícími látkami.

Zajišťují, aby potravinářské výrobky uváděné na trh, včetně výrobků dovážených ze zemí mimo EU, byly pro spotřebitele bezpečné.

Více informací o sanitárních a fytosanitárních opatřeních mezi EU a Japonskem naleznete zde.

Japonsko má stejně jako EU v oblasti bezpečnosti potravin jedny z nejpřísnějších norem na světě. Japonsko například nepovoluje používání růstových hormonů v produkci hovězího masa a japonští spotřebitelé považují předpisy týkající se používání geneticky modifikovaných organismů za velmi důležité.

Všechny výrobky dovážené z Japonska musí splňovat normy EU. To zahrnuje zákaz hormonálně ošetřeného hovězího masa a pravidla EU pro používání antibiotik.

Kromě toho musí být veškerý dovoz živočišných produktů z Japonska do EU doprovázen veterinárním osvědčením.

Toto osvědčení může vydat pouze příslušný orgán v Japonsku, tj. orgán, který Komise formálně uznala jako schopný certifikovat soulad s požadavky EU na dovoz.

Obchodní dohoda pomáhá zajistit, aby vaše výrobky nebránily ve vstupu na japonský trh neopodstatněnými překážkami obchodu v rámci sanitárních a fytosanitárních opatření, a pomáhá zjednodušit a urychlit postupy pro schvalování vašeho vývozu potravin do Japonska.

Pokud dovážíte z Japonska do EU, více informací o sanitárních a fytosanitárních opatřeních najdete zde.

 

Konkrétní pravidla a požadavky týkající se vašeho výrobku najdete na stránkách My Trade Assistant.

Technické překážky obchodu

Ačkoli jsou technická pravidla důležitá, mohou někdy působit jako překážka mezinárodního obchodu, a mohou tedy představovat značnou zátěž pro vás jako vývozce.

 • pokud se domníváte, že se potýkáte s obchodní překážkou, která zpomaluje váš podnik nebo vám brání ve vývozu, můžete nám sdělit
 • oznamte, co zastavujete vývoz do Japonska prostřednictvím on-line formuláře, a EU provede analýzu Vaší situace a přijme vhodná opatření.

Kontaktujte nás

Doklady a postupy celního odbavení

Celní odbavení obvykle zahrnuje kontroly

 • cla, která mají být zaplacena
 • správný popis zboží, jeho původ a hodnota
 • bezpečnostní opatření (pašování, drogy, cigarety, zbraně, padělané výrobky, boj proti terorismu)
 • soulad se zvláštními právními předpisy, jako jsou právní předpisy v oblasti životního prostředí, zdravotní požadavky, veterinární, rostlinolékařské a jakostní předpisy

Dohoda mezi EU a Japonskem zajišťuje účinnější celní postupy pro usnadnění obchodu a snížení nákladů pro podniky.

Dokumenty

Podrobné pokyny pro jednotlivé kroky, které popisují různé druhy dokladů, které byste měli připravit pro celní odbavení vašich výrobků.

V závislosti na vašem výrobku mohou celní orgány požadovat všechny nebo některé z níže uvedených prvků.

 • Obchodní faktura (konzultujte konkrétní požadavky týkající se její formy a obsahu v My Trade Assistant)
 • Nákladní list nebo letecký nákladní list
 • Výčet položek zásilky, účty nákladní dopravy a osvědčení o pojištění (v některých případech nezbytné)
 • Dovozní licence pro některé druhy zboží
 • Osvědčení prokazující, že váš výrobek je v souladu s povinnými předpisy týkajícími se výrobků, jako jsou požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost, označování a balení
 • Doklad o původu — prohlášení o původu

V zájmu větší jistoty můžete požádat o závazné informace o sazebním zařazení zboží a/nebo závazné informace o původu zboží předem.

 

Podrobné informace o dokumentech, které musíte předložit k celnímu odbavení vašeho výrobku, naleznete na Mojeho obchodního asistenta.

Japonské celní orgány poskytují informace o japonských celních režimech, včetně požadovaných dokladů

Japonsko se rovněž nachází v devíti různých celních jurisdikcích a možná stojí za to kontaktovat ty, které jsou pro vás důležité, aby byl celní proces pro váš výrobek jednodušší.

Postupy

Popis toho, jak prokázat původ vašich produktů, aby mohli žádat o preferenční sazebník, a pravidla týkající se ověřování původu celními orgány, viz výše uvedený oddíl o pravidlech původu.

Obecné informace o celních postupech při dovozu a vývozu naleznete na internetových stránkách GŘ pro daně a celní unii.

Duševní vlastnictví a zeměpisná označení

Dohoda o hospodářském partnerství mezi EU a Japonskem stanoví posílenou ochranu práv duševního vlastnictví pro evropské společnosti, které do Japonska vyvážejí inovativní, umělecké, odlišné a vysoce kvalitní produkty. Závazky jsou posíleny a zahrnují ustanovení o ochraně obchodního tajemství, ochranných známek, ochrany autorských práv, patentů, minimálních společných pravidel pro regulační zkušební údaje o léčivých přípravcích a ustanovení o občanskoprávním vymáhání.

Dohoda uznává zvláštní status a na japonském trhu poskytuje ochranu více než 200 evropským zemědělským produktům určitého evropského zeměpisného původu, známým jako zeměpisná označení. Majitelé dvoustranně dohodnutých zeměpisných označení v odvětví zemědělství, potravinářství a nápojů požívají ochrany proti padělání. Seznam chráněných zeměpisných označení v EU a Japonsku je uveden v příloze 14-B dohody o hospodářském partnerství.

Patenty

Dohoda o hospodářském partnerství mezi EU a Japonskem potvrzuje, že obě strany budou spolupracovat na zachování silnější patentové ochrany.

Podle dohody se EU i Japonsko zavázaly prodloužit dobu trvání patentové ochrany farmaceutických výrobků a zemědělských chemických výrobků. Více informací o patentech v Japonsku, včetně postupů přihlašování a přezkumu, naleznete na japonském patentovém úřadu.

Další otázky duševního vlastnictví

Japonský patentový úřad poskytuje přehledy o užitných vzorech, průmyslových vzorech, ochranných známkách a autorských právech.

Ministerstvo hospodářství rovněž podrobněji vysvětluje prosazování vašich práv duševního vlastnictví.

Služby

Dohoda usnadňuje podnikům z EU a Japonska poskytování služeb a nabízí zaměstnancům podniků větší mobilitu, aby mohli vykonávat svou práci přímo na místě.

Dočasný pohyb zaměstnanců společnosti 

Příloha 8-C: Ujednání o pohybu fyzických osob za účelem podnikání

Dohoda stanoví určité závazky týkající se vstupu a dočasného pobytu fyzických osob v oddíle D kapitoly 8.

V listině Evropské unie a Japonska v příloze III přílohy 8-B jsou stanoveny určité výhrady a další ustanovení, pokud jde o obchodní návštěvy za účelem usazení, osoby převedené v rámci společnosti, investory a krátkodobé obchodní návštěvy. Příloha III přílohy 8-B je k dispozici na těchto odkazech:

Některé výhrady, omezení a další ustanovení týkající se smluvních poskytovatelů služeb a nezávislých odborníků jsou stanoveny v listině Evropské unie a listiny Japonska v příloze IV přílohy 8-B. Příloha IV přílohy 8-B je k dispozici na těchto odkazech:

Dohoda o hospodářském partnerství obsahuje řadu ustanovení, která se horizontálně vztahují na veškerý obchod se službami, například ustanovení, které znovu potvrzuje právo stran regulovat služby. Dohoda o hospodářském partnerství potvrzuje právo orgánů zachovat veřejné služby a nebude vlády nutit k privatizaci nebo deregulaci veřejných služeb, jako je zdravotnictví, vzdělávání a vodohospodářství.

Konkrétní závazky byly dohodnuty v odvětvích, jako je

 • poštovní a kurýrní služby
 • telekomunikace
 • námořní doprava
 • finanční služby

Pokud jde o závazky týkající se přeshraničního obchodu službami, viz oddíl C kapitoly 8 dohody.

Pohyb kvalifikovaného personálu

Obecné informace o vízech
Omezení obchodní činnosti smluvních poskytovatelů služeb a nezávislých odborníků v Japonsku

Pokud jde o některé služby, rozsah obchodních činností je omezen tak, jak je stanoveno v dodatku IV „Omezení obchodních činností smluvních poskytovatelů služeb a nezávislých odborníků v Japonsku“ přílohy 8-B „Schendules for Chapter 8“ dohody.

Řízení lidských zdrojů

V Japonsku existuje mnoho pracovněprávních předpisů týkajících se ochrany pracovníků. Tyto pracovněprávní předpisy se v zásadě vztahují na všechna zaměstnání v Japonsku bez ohledu na to, zda je zaměstnavatel japonský nebo zahraniční, nebo zda je společnost zahraniční nebo zapsaná v obchodním rejstříku v Japonsku. Nařízení o těchto právních předpisech se vztahuje i na zahraniční pracovníky v Japonsku, pokud zahraniční pracovníci splňují právní definici pracovníků podle těchto právních předpisů.

Obecné informace o celkovém systému pracovního práva v Japonsku týkající se řízení lidských zdrojů lze získat na internetových stránkách uvedených v následujících záhlavích:

Obecné informace o řízení lidských zdrojů
Pravidla, která je třeba dodržovat v případě zahraničního zaměstnání
Informace o hlavních pracovněprávních předpisech

Telekomunikační a počítačové informační služby

V Japonsku

 • Telekomunikaceje široce definována v zákoně o telekomunikacích jako „vysílání, vysílání nebo přijímání kódů, zvuků nebo obrazů pomocí kabelu, rádia nebo jakékoli jiné elektromagnetické formy“.
 • Telekomunikační služba je definována jako „zprostředkování komunikace jiných osob prostřednictvím telekomunikačního zařízení nebo jiné nabídky telekomunikačního zařízení pro komunikaci jiných osob“ a
 • Telekomunikační činnost je pak definována jako „podnik, v němž poskytovatel služeb poskytuje telekomunikační službu za účelem uspokojení potřeb jiných osob, s výjimkou poskytování vysílacího zařízení podle zákona o rozhlasovém a televizním vysílání“.

Příručka pro vstup na japonský trh - dostupná pouze v japonštině - která obecně spadá pod definici „telekomunikačního podniku“, a vyžaduje tedy oznámení nebo registraci.

Vstup na japonský trh
 • Ministerstvo vnitra a komunikací: Příručka pro vstup na japonský trh v oblasti telekomunikací, červen 2016 (angličtina). Vezměte prosím v úvahu, že anglické znění nemusí být aktuální. Kromě toho jsou doplňující materiály (včetně mimo jiné příkladů, které naznačují, zda se oznamovací povinnost vztahuje na konkrétní podniky) k dispozici pouze v japonské verzi z května 2019, jakož i dodatek k nim z října 2019.
 • Následující příručky a pokyny jsou rovněž k dispozici na adrese:
  • Příručka pro vstup na trh v oblasti všeobecného kabelového vysílání (angličtina);
  • Příručka pro budování sítí telekomunikačními dopravci (angličtina); A
  • Guidelines for use of Poles, Ducts, Conduits and Similar Facilities ve vlastnictví veřejných služeb (angličtina).
Zpřísnění předpisů vztahujících se na zahraniční investice v odvětví IT

Přidání podniků nezbytných k předložení předběžného oznámení o přímých investicích (METI, anglický) - do odvětví, na něž se vztahuje požadavek předchozího oznámení týkající se přímých investic do investic, byly přidány podniky působící v oblasti informačních technologií.

Veřejné zakázky

Vnitrostátní, regionální a obecní vlády v Japonsku a EU každoročně nakupují zboží a služby v hodnotě miliard eur od soukromých společností, nebo si je pořizují. Oznamují zahájení zadávacích řízení na veřejné zakázky, o které se pak mohou společnosti ucházet.

Dohoda o hospodářském partnerství rozšiřuje přístup k veřejným zakázkám a otevírá nové trhy pro podniky obou stran.

EU a Japonsko se dohodly na pravidlech, která

 • zakázat nespravedlivou diskriminaci uchazečů na straně druhé
 • maximalizace transparentnosti nabídkových řízení na veřejné zakázky s cílem zajistit, aby si podniky byly vědomy příležitostí na obou stranách
 • maximalizace příležitostí pro podniky z EU účastnit se veřejných nabídkových řízení v Japonsku na všech úrovních státní správy - celostátní, regionální a obecní

Větší přístup společností z EU k veřejným zakázkám v Japonsku zahrnuje odvětví, jako je

 • železnice
 • nemocnice
 • akademické instituce
 • rozvod elektřiny

Další informace

Investice

Dohoda podporuje investice mezi EU a Japonskem a znovu potvrzuje právo každé strany regulovat legitimní politické cíle dohodnuté v demonstrativním seznamu. Probíhají dvoustranná jednání o uzavření případné dohody o ochraně investic.

Pokud jde o přeshraniční obchod se službami a liberalizaci investic, přijala dohoda o hospodářském partnerství mezi EU a Japonskem systém negativního seznamu, který uvádí stávající a budoucí nesouladná opatření, která mají být vyhrazena, přičemž v zásadě liberalizuje veškerý přeshraniční obchod se službami a investiční oblasti.

Pokud jde o závazky týkající se liberalizace investic, viz oddíl B kapitoly 8 dohody.

Pokud jde o výhrady ke stávajícím opatřením Evropské unie a Japonska, viz seznam Evropské unie a Japonska uvedený v příloze I přílohy 8-B dohody, který je k dispozici na těchto odkazech:

Pokud jde o výhrady týkající se budoucích opatření Evropské unie a Japonska, viz seznam Evropské unie a Japonska uvedený v příloze II přílohy 8-B, který je k dispozici na těchto odkazech:

Pokud jde o pohyb investorů pro obchodní účely, viz oddíl „Služby“ výše.

Jak začít podnikat v Japonsku

Přehled zakládání podniků v Japonsku
Požadované formuláře

Omezení přímých zahraničních investic do Japonska

Přehled postupů podle zákona o devizovém trhu a zahraničním obchodu

Přehled zákona o devizovém trhu a zahraničním obchodu a systému oznamování (Japonsko)

Zákon o devizách a zahraničním obchodu (angličtina a japonština). Domníváte se však, že anglický překlad není vždy aktuální. Aktuální informace naleznete v japonské verzi.

 

Vysvětlení rozsahu použitelnosti zákona o devizovém trhu a zahraničním obchodu

Podle čl. 26 odst. 1 zákona o devizovém trhu a zahraničním obchodu (dále jen „FEFTA“) se „zahraničním investorem“ rozumí jakákoli z následujících osob, která provádí přímé investice do zahraničí atd. uvedené v čl. 26 odst. 2 FEFTA nebo určité nabytí vymezené v čl. 26 odst. 3 FEFTA:
Fyzická osoba, která není rezidentem Japonska;
Subjekt zřízený podle zahraničního práva nebo mající hlavní sídlo v cizí zemi;
Japonská společnost, v níž součet hlasovacích práv držených přímo nebo nepřímo prostřednictvím předepsané společnosti osobami uvedenými v bodech i) a/nebo ii) činí nejméně 50 % celkových hlasovacích práv; Nebo
iv) japonský subjekt, v němž osoby uvedené v bodě i) představují buď většinu všech vedoucích pracovníků společnosti, nebo většinu úředníků s reprezentativní pravomocí.

Odvětví, v nichž se vyžaduje předchozí oznámení
Oznamovací formuláře

Správný formulář, který se použije, bude záviset na investičních prostředcích.

Vládní pobídky na podporu přímých zahraničních investic do Japonska

Instituce pro šetření & konzultace

Úřad Invest Japan

Každé z příslušných ministerstev a agentur má úřad Invest Japan (angličtina), který reaguje na následující opatření potenciálních investorů:

 • žádosti o informace o investicích a o žádostech o investiční příležitosti; A
 • stížnosti na zpracování pokročilého systému oznamování, tzv. systému bez přijetí opatření, a na investice.
 • Formuláře pro anglický dotaz, které se mají obrátit na Úřad pro Invest Japan na každém příslušném ministerstvu/agenturě, poskytuje JETRO: Investiční kanceláře JAPAN: Kontaktní údaje (angličtina)
 • Jednotné kontaktní místo pro zahraniční investory, kteří plánují založit nebo rozšířit svou obchodní základnu v Japonsku, poskytuje JETRO: Invest Japan Business Support Center (IBSC) (anglicky)
Invest Japan Hotline (Investovat Japan Hotline)
 • Centrum podpory JETRO pro zahraniční společnosti a společnosti se zahraničními společnostmi, které plánují investovat v Japonsku. Služby jsou k dispozici v jiných jazycích než v japonštině: Invest Japan Hotline (angličtina)
Další užitečné odkazy

MSP

Dohoda mezi EU a Japonskem obsahuje zvláštní kapitolu o malých a středních podnicích, v níž je uvedeno, že strany poskytují informace o přístupu na trh druhé strany.

Internetové stránky EU na podporu malých a středních podniků z EU vyvážejících do Japonska

Japonské internetové stránky na podporu malých a středních podniků z EU vyvážejících do Japonska

Tato internetová stránka věnovaná evropským malým a středním podnikům obsahuje odkazy na orgány týkající se konkrétních obchodních otázek a databázi s možností vyhledávání podle kódu celního sazebníku s cílem získat informace o přístupu na japonský trh.

Distribuční kanál

Vytvoření praktického distribučního kanálu je klíčem k tomu, aby se váš výrobek dostal do japonských regálů a maloobchodníků. To vyžaduje zabezpečení japonských vnitrostátních a místních distributorů, zejména za účelem překonání jazykových, technických a logistických překážek obchodu.

Dobrým výchozím bodem pro všechny výrobce v EU je Manufactured Imports and domestic Promotion Organisation (Mipro), Středisko pro průmyslovou spolupráci mezi EU a Japonskem.

Japonská organizace pro zahraniční obchod (JETRO) má rovněž platformu pro zprostředkování mezinárodních obchodů, kde mohou japonští a zahraniční prodejci a kupující zasílat oznámení.

Vysvětlení významu úlohy obchodních firem

Obchodní firmy hrají důležitou úlohu při prodeji dováženého zboží v Japonsku jako styčné body mezi zahraničními výrobci a japonskými kupujícími a naopak.

Úloha obchodních firem mimo jiné zahrnuje:

 • identifikace poptávky
 • pomoc při jednáních mezi výrobci a odběrateli
 • dokončení dovozních/vývozních postupů. 

Obchodní firmy mohou pomoci při určování poptávky a/nebo místních partnerů v Japonsku a mohou být

 • všeobecné obchodní firmy, které se zabývají téměř cokoli
 • specializované obchodní firmy, které se zabývají pouze specifickými výrobky (např. výrobky z oceli, potravinářské výrobky atd.).

Odkazy a kontakty

Internetové stránky GŘ pro obchod

Středisko průmyslové spolupráce mezi EU a Japonskem

Delegace Evropské unie v Japonsku

Úplné znění dohody

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy