Dohoda o hospodářském partnerství mezi EU a Japonskem

Dohoda o hospodářském partnerství mezi EU a Japonskem vstoupila v platnost dne 1. února 2019. Firmy z EU již každoročně vyvážejí do Japonska více než 58 miliard EUR ve zboží a 28 miliard EUR ve službách. Dohoda o hospodářském partnerství mezi EU a Japonskem omezuje obchodní překážky, kterým evropské podniky čelí při vývozu do Japonska, a pomáhá jim lépe konkurovat na tomto trhu.

Dohoda v kostce

Dohoda o hospodářském partnerství mezi EU a Japonskem vstoupila v platnost dne 1. února 2019.

Jaké jsou přínosy pro váš podnik?

Obchodní dohoda s Japonskem

 • odstraňuje cla a další překážky obchodu a usnadňuje společnostem na obou stranách dovoz a vývoz
 • zajišťuje otevřenost trhů se službami, zejména finančních služeb, telekomunikací a dopravy.
 • zaručuje nediskriminační zacházení s podniky EU působícími na trzích s veřejnými zakázkami
 • zlepšuje ochranu práv duševního vlastnictví v Japonsku, jakož i ochranu vysoce kvalitních evropských zemědělských produktů, tzv. zeměpisných označení
 • ušetří společnostem obou stran značné množství peněz a času při dvoustranném obchodování se zbožím
 • poskytuje větší podporu menším podnikům, které jsou neúměrně postiženy obchodními překážkami

 

Japonsko je již čtvrtým největším trhem EU pro vývoz zemědělských produktů. Přístup na trh se zlepší u mnoha evropských výrobků, zejména u

Přečtěte si úplné znění obchodní dohody s Japonskem.

Sazby

Dohoda odstraňuje převážnou většinu cel placených evropskými a japonskými společnostmi.

Vstupem dohody v platnost bylo odstraněno 99 % celních položek EU a 97 % japonských celních položek. U dosud nerušených cel byly dohodnuty celní kvóty nebo snížení cel.

Pro kontrolu celních sazeb u vašeho produktu musíte znát kód produktu, který je založen na kódu HS 2017 harmonizovaného systému (HS) pro evropské i japonské kódy.

Kód vašeho výrobku
naleznete na stránkách My Trade Assistant (Můj obchodní asistent)

Můžete také zkontrolovat japonský statistický kód dovozu.

Dohoda otevírá japonský trh vývozu zemědělských produktů z EU, například

 • cla u mnoha sýrů, jako je Gouda a Čedar, budou postupně zrušena.
 • pro čerstvé sýry (např. Mozzarella a Feta) je stanovena bezcelní kvóta
 • cla na vývoz vína zmizela po vstupu v platnost
 • pokud jde o hovězí maso, budou vývozci z EU využívat snížené celní sazby
 • u vepřového masa zůstávají pouze nízká cla na vývoz čerstvého masa do Japonska a dohoda zcela zrušila cla na zpracované maso.

Harmonogramy odstraňování cel

Cla na velkou většinu výrobků jsou buď okamžitě zrušena po vstupu dohody v platnost, nebo postupně podle harmonogramu odstraňování cel.

Výchozím bodem pro odstranění nebo snížení cel je „základní sazba“ a u této základní sazby dochází ke snížení. Pomocí kódu celního sazebníku produktu budete moci najít snížení, které se vztahuje na základní sazbu vašeho produktu.

 • obecné poznámky, které vám pomohou číst harmonogram odstraňování cel jak v EU, tak v Japonsku
Dovoz z Japonska
Vývoz do Japonska

Celní kvóty (TRQ)

Celní kvóty se rovněž vztahují na některé produkty. Jedná se o konkrétní objemy zboží, které bude mít v daném časovém rámci nárok na preferenční sazební zacházení.

 • celní kvóty mají dvacet pět japonských zemědělsko-potravinářských produktů
 • celní kvóty Japonska
 • Japonské ministerstvo zemědělství, lesnictví a rybolovu poskytuje informace o uplatňování a přidělování celních kvót pro každou celní položku, jako je cukr, pšeničné výrobky, mléčné výrobky a další potraviny (včetně cukrovinek a některých čokolád) v rámci dohody o hospodářském partnerství mezi EU a Japonskem (Japonsko).

U mléčných výrobků provádí přidělování celních kvót a výběr dávek Spolupráce v odvětví zemědělství a živočišné výroby (ALIC).

Dovoz určených mléčných výrobků (např. másla a syrovátky) v rámci celní kvóty podléhá státnímu obchodnímu systému.

Informační listy Střediska pro průmyslovou spolupráci mezi EU a Japonskem (podnikání EU v Japonsku)

Na některé mořské produkty se vztahují dovozní kvóty a dovozci jsou povinni o to požádat.

Více informací o uplatňování a přidělování celních kvót v Japonsku.

Systém databází japonských právních překladů poskytovaný japonským ministerstvem spravedlnosti.

Ochranná opatření

Obchodní dohoda mezi EU a Japonskem rovněž stanoví dvoustranná ochranná opatření. Cílem „ochranného“ opatření (tj. dočasně omezit dovoz výrobku) je chránit konkrétní domácí výrobní odvětví před nárůstem dovozu jakéhokoli výrobku, který výrobnímu odvětví způsobuje nebo hrozí způsobit vážnou újmu. V této dohodě se ochranná opatření v oblasti zemědělství používají k ochraně určitých produktů před takovým nárůstem dovozu.

Produkty EU, na které se tato opatření vztahují, jsou:

 • hovězí a vepřové maso (včetně zpracovaného vepřového masa)
 • proteinový koncentrát ze syrovátky (WPC), prášková syrovátka
 • čerstvé pomeranče
 • závodní kohouty

Seznam ochranných opatření v oblasti zemědělství.

 

Můj obchodní asistent Vám poskytne podrobné informace o sazbách, opatřeních vztahujících se na váš výrobek a trh a zobrazí harmonogramy odstraňování cel pro příslušné celní položky.

 

Pravidla původu

Aby byl váš produkt způsobilý pro preferenční zacházení, musí splňovat pravidla původu podle dohody. Podívejte se na interaktivní „Nástroj pro sebehodnocení pravidel původu (ROSA) v mém obchodním asistentovi, kde posoudí, zda váš produkt splňuje pravidla původu, a zjistěte, jak připravit správné dokumenty.

Obecné informace o pravidlech původu a postupech původu lze nalézt v tomto oddíle.

Původ je „hospodářská státní příslušnost“ obchodovaného zboží. Pokud jste v tomto tématu nový, můžete najít úvod k hlavním pojmům v oddíle „Zboží“.

Pravidla původu

Kde mohu najít pravidla původu?

Pravidla původu jsou stanovena v kapitole 3 Dohody o hospodářském partnerství mezi EU a Japonskem o pravidlech původu (Úř. věst. L 330, 27.12.2018, s. 21).

Pochází můj produkt z EU nebo Japonska?

Aby měl váš produkt nárok na nižší nebo nulovou preferenční celní sazbu podle dohody o hospodářském partnerství mezi EU a Japonskem, musí pocházet z EU nebo Japonska.

Produkt „pochází“ z EU nebo z Japonska, pokud je

Produkt musí rovněž splňovat všechny ostatní použitelné požadavky uvedené v kapitole (například nedostatečné opracování nebo zpracování, pravidlo nezměnitelnosti). Existují také určité dodatečné možnosti flexibility, které vám pomohou dodržovat pravidla specifická pro jednotlivé produkty (např. tolerance nebo kumulace).

 

Příklady hlavních typů pravidel specifických pro jednotlivé produkty v obchodních dohodách EU

 • pravidlo přidané hodnoty – hodnota všech nepůvodních materiálů v produktu nesmí přesáhnout určité procento ceny produktu ze závodu
 • změna sazebního zařazení – výrobní proces vede ke změně sazebního zařazení mezi nepůvodní materiály a konečný produkt – například výroba papíru (harmonizovaný systém kapitoly 48) z nepůvodní buničiny (harmonizovaný systém kapitola 47)
 • zvláštní operace – vyžaduje se specifický výrobní proces, například spřádání vláken do příze – tato pravidla se většinou používají v textilním oděvním a chemickém odvětví.

Tipy, které vám pomohou dodržovat pravidla specifická pro jednotlivé výrobky

Dohoda poskytuje dodatečnou flexibilitu, která vám pomůže dodržovat pravidla specifická pro jednotlivé produkty, jako je tolerance nebo kumulace.

Přípustná odchylka
 • pravidlo tolerance umožňuje výrobci použít nepůvodní materiály, které jsou podle specifického pravidla pro produkt běžně zakázány, pokud jejich hodnota nepředstavuje více než 10 % ceny produktu ze závodu nebo ceny produktu zdarma na palubě.
 • tuto přípustnou odchylku nelze použít k překročení prahu maximální hodnoty nepůvodních materiálů uvedených ve specifických pravidlech pro produkty.
 • avšak vzhledem k tomu, že se jedná o zvláštnost dohody mezi EU a Japonskem, lze tuto přípustnou odchylku použít v případech, kdy hmotnost nepůvodních materiálů překročí prahovou hodnotu stanovenou v pravidlech pro konkrétní produkty za předpokladu, že hodnota těchto materiálů nepřesáhne 10 % ceny konečného produktu ze závodu – tyto materiály musí být vyšší než 10 % hodnoty, musí tyto materiály pocházet z EU nebo Japonska.
 • zvláštní tolerance se vztahují na textilie a oděvy zařazené v kapitolách 50 až 63 harmonizovaného systému, které jsou zahrnuty v poznámkách 6 až 8 přílohy 3-A Úvodní poznámky ke specifickým pravidlům původu produktu
Kumulace

Dohoda o hospodářském partnerství mezi EU a Japonskem stanoví dva způsoby kumulace původu

 • dvoustranná kumulace – materiály pocházející z Japonska lze považovat za materiály pocházející z EU (a naopak), jsou-li použity při výrobě produktu v EU
 • plná kumulace – opracování nebo zpracování provedené na nepůvodních materiálech v EU nebo Japonsku lze považovat za původní, aby se přispělo ke splnění specifického pravidla pro produkt (jinými slovy zpracování provedené v Japonsku lze považovat za způsobilé operace v EU bez ohledu na to, zda je zpracování dostatečné k tomu, aby samotným materiálům udělilo status původu (a naopak)

Jiné požadavky

Váš produkt musí rovněž splňovat všechny ostatní příslušné požadavky uvedené v kapitole o pravidlech původu, jako je nedostatečné opracování nebo zpracování nebo pravidlo nezměněné úpravy.

Pravidlo nezměnitelnosti

Původní produkty musí být přepravovány z EU do Japonska (a naopak) bez dalšího zpracování ve třetí zemi.

Některé operace mohou být prováděny ve třetí zemi, pokud produkty zůstávají pod celním dohledem, například

 • přidání nebo připevnění značek, štítků, pečetí nebo jakékoli dokumentace s cílem zajistit soulad se zvláštními vnitrostátními požadavky dovážející země
 • konzervování produktů v dobrém stavu
 • skladování
 • rozdělení zásilek

Celní orgány mohou požadovat důkaz o splnění tohoto pravidla, například:

 • smluvní přepravní doklady, jako jsou konosamenty
 • věcné nebo konkrétní důkazy založené na značení nebo číslování nákladových kusů
 • veškeré důkazy týkající se samotného zboží

Navracení cla

Podle dohody o hospodářském partnerství mezi EU a Japonskem je možné získat náhradu za cla dříve zaplacená za nepůvodní materiály použité k výrobě produktu, který je vyvážen v rámci preferenční celní sazby.

Postupy týkajícíse původu

Vývozci a dovozci se musí řídit postupy týkajícími se původu. Postupy jsou stanoveny v kapitole 3 oddíle B o pravidlech původu dohody. Objasňují například, jak deklarovat původ produktu, jak žádat o preference nebo jak mohou celní orgány ověřit původ produktu.

Jak žádat o preferenční sazbu 

Dovozci mohou žádat o preferenční sazební zacházení na základě

 • deklaraci o původu poskytnutou vývozcem nebo
 • deklarace o původu založená na „znalosti dovozce“

Podrobnější informace naleznete na adrese:

Deklarace o původu

Vlastní prohlášení vývozce

Vývozci mohou sami prohlásit, že jejich produkt pochází z EU nebo Japonska, a to předložením deklarace o původu.

V EU může být dosaženo prostřednictvím

 • vývozce registrovaný v systému registrovaných vývozců (REX) a stejné číslo REX lze použít i pro některé další preferenční obchodní dohody EU (například obchodní dohodu EU s Kanadou).
 • kterýkoli vývozce za předpokladu, že celková hodnota zásilky nepřesahuje 6 000 EUR.

V Japonsku jej lze provést prostřednictvím

 • vývozce s přiděleným japonským číslem společnosti

Co by měla deklarace o původu obsahovat?

 • deklarace o původu by měla být uvedena na faktuře nebo na jakémkoli obchodním dokladu identifikujícím produkt.
 • znění prohlášení o původu lze vyhotovit v kterémkoli z úředních jazyků EU i v japonském jazyce a lze je nalézt v příloze 3-D. Země dovozu nesmí požadovat, aby dovozce předložil překlad deklarace o původu.
 • vývozci musí uvést kritéria původu použitá ve své deklaraci o původu kódem (viz příloha 3-D)

Podání a platnost

 • deklarace o původu zůstává v platnosti po dobu 12 měsíců ode dne, kdy byla vyhotovena.
 • deklarace o původu se obvykle vztahuje na jednu zásilku, ale může se vztahovat i na více zásilek totožných produktů během období nepřesahujícího 12 měsíců.

Další vysvětleníposkytují pokyny k dohodě o hospodářském partnerství mezi EU a Japonskem týkající se deklarace o původu pro více zásilek totožných výrobků.

Povědomí dovozce
 • dovozci mohou uplatňovat preferenční celní sazby na základě svých vlastních znalostí o původu dovážených výrobků – mohou být založeny na podkladech nebo záznamech poskytnutých vývozcem nebo výrobcem výrobku, které má dovozce k dispozici. Další vysvětleníposkytují pokyny k dohodě o hospodářském partnerství mezi EU a Japonskem týkající se znalostí dovozce
 • vzhledem k tomu, že dovozce podává žádost s využitím svých vlastních znalostí, nepoužívá se žádná deklarace o původu a žádný vývozce ani výrobce není třeba identifikovat ani podnikat žádné kroky týkající se preferenčního původu zboží ve smluvní straně vývozu.
 • dovozce, který používá „znalost dovozce“, nemusí být registrován v databázi REX.

Ověření původu

Celní orgány mohou ověřit, zda je dovezený produkt skutečně původní nebo zda splňuje jiné požadavky na původ. Ověření je založeno na

 • správní spolupráce mezi celními orgány dovážejících a vyvážejících stran
 • kontroly prováděné místními celními orgány – návštěvy dovážející strany u vývozce nejsou povoleny
 • orgány dovážející strany určí původ a informují orgány dovážející strany o výsledcích.

Požadavky na výrobky 

Technická pravidla zahrnují technické předpisy, normy a postupy posuzování shody. Tato pravidla definují specifické technické vlastnosti, které by váš výrobek měl mít, jako je návrh, označování, balení, funkčnost nebo výkonnost, a jsou důležitá, protože zajišťují dosažení důležitých cílů veřejné politiky, jako je ochrana lidského zdraví nebo bezpečnost životního prostředí.

Tyto požadavky mohou souviset s takovými otázkami, jako jsou:

 • Technická pravidla a požadavky
 • Pravidla a požadavky v oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti, sanitární a fytosanitární opatření
 • Předpisy v oblasti životního prostředí, které se vztahují na dovážené zboží.

Musíte se řídit těmito pravidly, abyste mohli posoudit, zda vaše výrobky splňují nezbytné technické normy.

 

Chcete-li se dozvědět o pravidlech a požadavcích vztahujících se na váš výrobek, přejděte na Můj obchodní asistent a zadejte název nebo kód vašeho výrobku.

Podrobnější podrobnosti o požadavcích na výrobek a příslušné odkazy najdete v níže uvedených kategoriích výrobků.

Sanitární a fytosanitární opatření (např. právní předpisy, normy) jsou opatření na ochranu lidí, zvířat a rostlin před chorobami, škůdci nebo kontaminujícími látkami.

Zajišťují, aby potravinářské výrobky uváděné na trh, včetně výrobků dovážených ze zemí mimo EU, byly pro spotřebitele bezpečné.

Více informací o sanitárních a fytosanitárních opatřeních mezi EU a Japonskem naleznete zde.

Japonsko má stejně jako EU v oblasti bezpečnosti potravin jedny z nejpřísnějších norem na světě. Japonsko například nepovoluje používání růstových hormonů v produkci hovězího masa a japonští spotřebitelé považují předpisy týkající se používání geneticky modifikovaných organismů za velmi důležité.

Všechny produkty dovážené z Japonska musí splňovat normy EU. To zahrnuje zákaz hormonálně ošetřeného hovězího masa v EU a jeho pravidla pro používání antibiotik.

Kromě toho musí být veškerý dovoz živočišných produktů z Japonska do EU doprovázen veterinárním osvědčením.

Toto osvědčení může vydat pouze příslušný orgán v Japonsku, tj. orgán, který Komise formálně uznala jako schopný certifikovat soulad s požadavky EU na dovoz.

Obchodní dohoda pomáhá zajistit, aby vašim výrobkům nebránily ve vstupu na japonský trh neodůvodněné překážky obchodu v rámci sanitárních a fytosanitárních opatření, a pomáhá zefektivnit a urychlit postupy pro schvalování vývozu potravin do Japonska.

Pokud dovážíte z Japonska do EU, více informací o sanitárních a fytosanitárních požadavcích najdete zde.

 

Konkrétní pravidla a požadavky týkající se vašeho výrobku najdete v mém obchodním asistentovi.

Technické překážky obchodu [nolink – available languages: EN]

Ačkoli jsou technická pravidla důležitá, někdy mohou představovat překážku pro mezinárodní obchod, a mohou tedy pro vás jako vývozce představovat značnou zátěž.

 • pokud se domníváte, že se potýkáte s obchodní překážkou, která zpomaluje váš podnik nebo vám brání ve vývozu, můžete nám sdělit
 • sdělte, co zastavujete vývoz do Japonska, pomocí on-line formuláře a EU vaši situaci analyzuje a přijme vhodná opatření.

Kontaktujte nás

Celní prohlášení a postupy celního odbavení

Celní odbavení obvykle zahrnuje kontroly

 • cla, která mají být zaplacena
 • správný popis zboží, jeho původ a hodnota
 • bezpečnostní a bezpečnostní opatření (pašování, drogy, cigarety, zbraně, padělané výrobky, boj proti terorismu)
 • soulad se zvláštními právními předpisy, jako jsou právní předpisy v oblasti životního prostředí, zdravotní požadavky, veterinární, rostlinolékařské a jakostní předpisy

Dohoda mezi EU a Japonskem zajišťuje účinnější celní postupy s cílem usnadnit obchod a snížit náklady pro podniky.

Dokumenty

Můžete se seznámit s podrobnými pokyny pro jednotlivé kroky, které popisují různé druhy dokumentů, které byste měli připravit pro celní odbavení vašich produktů.

V závislosti na vašem produktu mohou celní orgány požadovat všechny nebo některé z níže uvedených prvků.

 • obchodní faktura (vyhledejte konkrétní požadavky týkající se její formy a obsahu v mém obchodním asistentovi)
 • Nákladní list nebo letecký nákladní list
 • výčet položekzásilky, nákladní účty a osvědčení o pojištění (v některých případech nezbytné)
 • dovozní licence pro určité zboží
 • osvědčení prokazující soulad vašeho výrobku s povinnými výrobními předpisy, jako jsou požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost, označování a balení
 • doklad o původu – prohlášení o původu

V zájmu větší jistoty můžete předem požádat o závazné informace o sazebním zařazení zboží a/nebo o závazné informace o původu zboží.

 

Podrobné informace o dokumentech, které musíte předložit k celnímu odbavení vašeho výrobku, naleznete na stránkách My Trade Assistant.

Japonská celní správa poskytuje informace o japonských celních režimech, včetně požadovaných dokladů

Japonsko je rovněž domovem devíti různých celních jurisdikcí a možná stojí za to kontaktovat ty, které jsou pro vás relevantní, aby byl celní postup pro váš výrobek hladší.

Postupy

Popis toho, jak prokázat původ vašich produktů za účelem uplatnění preferenční sazby, a pravidel týkajících se ověřování původu celními orgány viz výše uvedený oddíl o pravidlech původu.

Obecné informace o celních režimech pro dovoz a vývoz naleznete na internetových stránkách GŘ pro daně a celní unii.

Duševní vlastnictví a zeměpisná označení

Dohoda o hospodářském partnerství mezi EU a Japonskem poskytuje lepší ochranu práv duševního vlastnictví evropským společnostem vyvážejícím inovativní, umělecké, odlišné a vysoce kvalitní produkty do Japonska. Závazky jsou posíleny a zahrnují ustanovení o ochraně obchodního tajemství, ochranných známek, ochrany autorských práv, patentů, minimálních společných pravidel pro ochranu údajů při regulačních zkouškách léčivých přípravků a ustanovení o prosazování občanskoprávních předpisů.

Dohoda uznává zvláštní status a poskytuje ochranu na japonském trhu pro více než 200 evropských zemědělských produktů zvláštního evropského zeměpisného původu, známých jako zeměpisná označení. Majitelé vzájemně dohodnutých zeměpisných označení v odvětví zemědělství, potravinářství a nápojů požívají ochrany proti padělání. Seznam chráněných zeměpisných označení v EU a Japonsku je uveden v příloze 14-B dohody o hospodářském partnerství.

Patenty

Dohoda o hospodářském partnerství mezi EU a Japonskem potvrzuje, že obě strany budou spolupracovat na zachování posílení patentové ochrany.

Podle dohody se EU i Japonsko zavázaly prodloužit dobu trvání patentové ochrany farmaceutických a zemědělských chemických výrobků. Více informací o patentech v Japonsku, včetně postupů přihlašování a zkoumání, naleznete na japonském patentovém úřadu.

Další otázky duševního vlastnictví

Japonský patentový úřad poskytuje přehledy užitných vzorů, průmyslových vzorů, ochranných známek a autorských práv.

Ministerstvo hospodářství také dále vysvětluje prosazování vašich práv duševního vlastnictví.

Služby

Dohoda usnadňuje společnostem z EU a Japonska poskytování služeb a nabízí zaměstnancům společností větší mobilitu, aby mohli vykonávat svou práci na místě.

Dočasný přesun zaměstnanců společnosti 

Příloha 8-C: Ujednání o pohybu fyzických osob za účelem podnikání

Dohoda stanoví určité závazky týkající se vstupu a dočasného pobytu fyzických osob v oddíle D kapitoly 8.

Seznam Evropské unie a Japonska v příloze III přílohy 8-B stanoví určité výhrady a další ustanovení, pokud jde o obchodní návštěvy pro účely usazení, osoby převedené v rámci společnosti, investory a krátkodobé obchodní návštěvy. Příloha III přílohy 8-B je k dispozici na těchto odkazech:

Některé výhrady, omezení a další ustanovení týkající se smluvních poskytovatelů služeb a nezávislých odborníků jsou stanoveny v listině závazků Evropské unie a Japonska v příloze IV přílohy 8-B. Příloha IV přílohy 8-B je k dispozici na této adrese:

Dohoda o hospodářském partnerství obsahuje řadu ustanovení, která se horizontálně vztahují na veškerý obchod se službami, jako například ustanovení o potvrzení práva smluvních stran regulovat služby. Dohoda o hospodářském partnerství potvrzuje právo orgánů udržovat veřejné služby ve veřejném sektoru a nebude nutit vlády k privatizaci nebo deregulaci veřejných služeb, například v oblasti zdravotní péče, vzdělávání a vodního hospodářství.

Konkrétní závazky byly dohodnuty v odvětvích, jako jsou:

 • poštovní a kurýrní služby
 • telekomunikace
 • služby námořní dopravy
 • finanční služby

Pokud jde o závazky týkající se přeshraničního obchodu službami, viz oddíl C kapitoly 8 dohody.

Pohyb kvalifikovaného personálu

Obecné informace o vízech
Omezení podnikatelské činnosti smluvních poskytovatelů služeb a nezávislých odborníků v Japonsku

Pokud jde o některé služby, rozsah obchodních činností je omezen tak, jak je stanoveno v dodatku IV „Omezení obchodních činností smluvních poskytovatelů služeb a nezávislých odborníků v Japonsku“ přílohy 8-B „Scheduly pro kapitolu 8“ dohody.

Řízení lidských zdrojů

V Japonsku existuje mnoho pracovněprávních předpisů týkajících se ochrany pracovníků. Tyto pracovněprávní předpisy se v zásadě vztahují na všechna zaměstnání v Japonsku bez ohledu na to, zda je zaměstnavatel japonský nebo zahraniční, nebo zda je společnost zahraniční nebo je v Japonsku zapsána v obchodním rejstříku. Nařízení o těchto právních předpisech se vztahuje i na zahraniční pracovníky v Japonsku, pokud zahraniční pracovníci splňují právní definici pracovníků podle těchto zákonů.

Obecné informace o celkovém systému pracovního práva v Japonsku v souvislosti s řízením lidských zdrojů lze získat na internetových stránkách uvedených v následujících záhlavích:

Obecné informace o řízení lidských zdrojů
Pravidla, která je třeba uvést v případě zaměstnávání v zahraničí
Informace o hlavních pracovněprávních předpisech

Telekomunikační a počítačové informační služby

V Japonsku

 • telekomunikace jsou v zákoně o telekomunikacích široce definovány jako „vysílání, přenos nebo příjem kódů, zvuků nebo obrazů kabelovou, rádiovou nebo jinou elektromagnetickou formou“.
 • telekomunikační služba je definována jako „zprostředkování komunikace jiných osob prostřednictvím telekomunikačního zařízení nebo jiné nabízení telekomunikačního zařízení ke komunikaci jinými osobami“ a
 • telekomunikační činnost je pak definována jako „podnik, v němž poskytovatel služeb poskytuje telekomunikační službu za účelem uspokojení potřeb jiných osob, s výjimkou poskytování vysílacího zařízení podle zákona o rozhlasovém a televizním vysílání“.

Příručka pro vstup na trh japonského telekomunikačního podniku – dostupná pouze v Japonsku – která obecně spadá pod definici „telekomunikačního podniku“, a proto vyžaduje oznámení nebo registraci.

Vstup na japonský trh
 • Ministerstvo vnitra a komunikací: Příručka pro vstup na trh japonského telekomunikačního podniku, červen 2016 (angličtina). Vezměte prosím v úvahu, že anglická verze nemusí být aktuální. Kromě toho jsou doplňující materiály (mimo jiné včetně příkladů případů uvádějících, zda se oznamovací povinnost vztahuje na konkrétní podniky) k dispozici pouze v japonské verzi z května 2019 a její dodatek z října 2019.
 • Následující příručky a pokyny jsou rovněž k dispozici zde:
  • Příručka pro vstup na trh v oblasti obecného kabelového vysílání (angličtina);
  • Příručka pro výstavbu sítí telekomunikačními dopravci (angličtina); a
  • Pokyny pro používání Poláků, ozdob, konduitů a podobných zařízení ve vlastnictví veřejných služeb (angličtina).
Zpřísnění předpisů týkajících se zahraničních investic do odvětví informačních technologií

Přidání podniků, u nichž se vyžaduje předložení předběžného oznámení, pokud jde o Inward Direct Investmen t(METI, angličtina) – podniky související s IT byly přidány do odvětví, na něž se vztahuje požadavek předchozího oznámení týkající se příchozích přímých investic.

Zadávání veřejných zakázek

Vlády členských států, regionů a obcí v Japonsku a EU každoročně nakupují nebo pořizují zboží a služby v hodnotě miliard eur od soukromých společností. Oznamují zahájení zadávacích řízení na veřejné zakázky, o které se pak mohou společnosti ucházet.

Dohoda o hospodářském partnerství rozšiřuje přístup k veřejným zakázkám a otevírá nové trhy pro společnosti obou stran.

EU a Japonsko se dohodly na pravidlech, která

 • zakázat nespravedlivou diskriminaci na jedné straně vůči uchazečům na straně druhé
 • maximalizovat transparentnost při zadávání veřejných zakázek s cílem zajistit, aby si podniky byly vědomy příležitostí na obou stranách
 • maximalizovat příležitosti firem z EU účastnit se veřejných nabídkových řízení v Japonsku na všech úrovních státní správy – celostátní, regionální a obecní

Lepší přístup společností z EU k veřejným zakázkám vyhlášeným v Japonsku zahrnuje odvětví, jako jsou:

 • železnice
 • nemocnice
 • akademické instituce
 • distribuce elektřiny

Další informace

Investice

Dohoda podporuje investice mezi EU a Japonskem a znovu potvrzuje právo každé strany regulovat legitimní politické cíle dohodnuté v nevyčerpávajícím seznamu. Probíhají dvoustranná jednání o uzavření případné dohody o ochraně investic.

Pokud jde o přeshraniční obchod službami a liberalizaci investic, přijala dohoda o hospodářském partnerství mezi EU a Japonskem systém negativního seznamu, který uvádí stávající a budoucí nevyhovující opatření, která mají být vyhrazena, přičemž v zásadě liberalizuje veškerý přeshraniční obchod službami a investiční oblasti.

Pokud jde o závazky týkající se liberalizace investic, viz oddíl B kapitoly 8 dohody.

Pokud jde o výhrady ke stávajícím opatřením Evropské unie a Japonska, viz listina závazků Evropské unie a Japonska uvedená v příloze I přílohy 8-B dohody, která je k dispozici na této adrese:

Pokud jde o výhrady k budoucím opatřením Evropské unie a Japonska, viz listina závazků Evropské unie a Japonska uvedená v příloze II přílohy 8-B, která je k dispozici na této adrese:

Pokud jde o pohyb investorů pro obchodní účely, viz oddíl Služby výše.

Jak založit podnik v Japonsku

Přehled zakládání podniků v Japonsku
Požadované formuláře

Omezení přímých zahraničních investic do Japonska

Přehled postupů podle zákona o devizovém trhu a zahraničním obchodu

Přehled zákona o devizovém trhu a zahraničním obchodu a systému oznamování (japonsko)

Zákon o devizovém trhu a zahraničním obchodu (angličtina a japonština). Uvažte však, že anglický překlad není vždy aktuální. Aktuální informace naleznete v japonské verzi.

 

Vysvětlení rozsahu použitelnosti zákona o devizovém trhu a zahraničním obchodu

Podle čl. 26 odst. 1 zákona o devizovém trhu a zahraničním obchodu (dále jen „FEFTA“) se „zahraničním investorem“ rozumí kterákoli z následujících osob, které uskutečňují přímé investice atd. uvedené v čl. 26 odst. 2 FEFTA, nebo konkrétní akvizici ve smyslu čl. 26 odst. 3 FEFTA:
fyzická osoba, která nemá bydliště v Japonsku;
II) subjektem zřízeným podle cizího práva nebo majícím hlavní sídlo v cizí zemi;
III) japonská společnost, v níž součet hlasovacích práv držených přímo nebo nepřímo prostřednictvím předepsané společnosti osobami uvedenými v bodech i) a/nebo ii) činí 50 % nebo více celkových hlasovacích práv; nebo
iv) japonský subjekt, v němž osoby uvedené v bodě i) tvoří buď většinu všech vedoucích pracovníků společnosti, nebo většinu úředníků s pravomocí zástupce.

Odvětví, v nichž se vyžaduje předchozí oznámení
Oznamovací formuláře

Správný formulář, který má být použit, bude záviset na investičních prostředcích.

Vládní pobídky na podporu přímých zahraničních investic do Japonska

Instituce pro dotazy a konzultace

Úřad Invest Japan Japan

Každé z příslušných ministerstev a agentur má kancelář Invest Japan Japan (angličtina), která reaguje na následující opatření potenciálních investorů

 • žádosti o informace o investicích a žádostech o investiční příležitosti; a
 • stížnosti týkající se zpracování systému předběžného oznamování, tzv. systému „žádných opatření“ a investic.
 • Anglický dotazníkový formulář pro kontaktování úřadu Invest Japan na každém příslušném ministerstvu/agenturě poskytuje JETRO: Investujte kanceláře JAPAN: Kontaktní údaje (angličtina)
 • Středisko jednotného kontaktního místa pro zahraniční investory, kteří plánují založit nebo rozšířit svou obchodní základnu v Japonsku, zajišťuje JETRO: Investujte Japan Business Support Center (IBSC) (anglicky)
Investovat tísňovou linku Japonska
 • Středisko JETRO na podporu zahraničních společností a společností přidružených k zahraničí, které plánují investovat v Japonsku. Služby jsou k dispozici v jiných jazycích než v japonštině: Investovat japonské horké linky (angličtina)
Další užitečné odkazy

Malé a střední podniky

Dohoda mezi EU a Japonskem obsahuje zvláštní kapitolu o malých a středních podnicích, v níž je uvedeno, že strany poskytují informace o vzájemném přístupu na trh.

Internetové stránky EU na podporu malých a středních podniků z EU vyvážejících do Japonska

Japonské internetové stránky na podporu malých a středních podniků z EU vyvážejících do Japonska

Tyto internetové stránky věnované evropským malým a středním podnikům obsahují odkazy na orgány týkající se konkrétních obchodních otázek a databázi s možností vyhledávání podle kódu celního sazebníku pro získání informací o přístupu na trh pro japonský trh.

Distribuční kanál

Vytvoření praktického distribučního kanálu je klíčem k tomu, aby byl váš produkt dopraven do japonských regálů a maloobchodníků. Vyžaduje zabezpečení japonských národních a místních distributorů, zejména za účelem překonání jazykových, technických a logistických překážek obchodu.

Dobrým výchozím místem pro všechny výrobce v EU je Organizace pro výrobu a domácí propagaci (Mipro), Středisko pro průmyslovou spolupráci mezi EU a Japonskem.

Japonská organizace pro vnější obchod (JETRO) má rovněž platformu pro zprostředkování mezinárodního obchodu, kde japonští a zahraniční prodejci a kupující mohou podávat oznámení.

Vysvětlení významu úlohy obchodních podniků

Obchodní firmy hrají důležitou úlohu při prodeji dováženého zboží v Japonsku a působí jako prostředníky mezi zahraničními výrobci a japonskými kupujícími a naopak.

Úloha obchodních podniků zahrnuje mimo jiné

 • identifikace poptávky
 • pomoc při jednáních mezi výrobci a kupujícími
 • dokončení dovozních/vývozních postupů. 

Obchodní firmy mohou poskytovat pomoc při identifikaci poptávky a/nebo místních partnerů v Japonsku a mohou být

 • všeobecné obchodní firmy, které se zabývají téměř nic
 • specializované obchodní firmy, které se zabývají pouze konkrétními výrobky (např. výrobky z oceli, potravinářské výrobky atd.).

Vazby a kontakty

Internetové stránky GŘ pro obchod

Středisko průmyslové spolupráce mezi EU a Japonskem

Delegace Evropské unie v Japonsku

Úplné znění dohody

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy