Dohoda o hospodářském partnerství mezi EU a Japonskem

Dohoda o hospodářském partnerství mezi EU a Japonskem vstoupila v platnost dne 1. února 2019. Firmy z EU již do Japonska každoročně vyvážejí více než 58 miliard EUR ve formě zboží a 28 miliard EUR ve službách. Dohoda o hospodářském partnerství mezi EU a Japonskem omezuje obchodní překážky, kterým čelí evropské podniky při vývozu do Japonska, a pomáhá jim lépe konkurovat na tomto trhu.

Dohoda v kostce

Dohoda o hospodářském partnerství mezi EU a Japonskem vstoupila v platnost dne 1. února 2019.

Jaké jsou přínosy pro váš podnik?

Obchodní dohoda s Japonskem

 • odstraňuje cla a další překážky obchodu a usnadňuje společnostem na obou stranách dovoz a vývoz.
 • zajišťuje otevřenost trhů se službami, zejména s finančními službami, telekomunikacemi a dopravou.
 • zaručuje nediskriminační zacházení s podniky EU působícími na trzích s veřejnými zakázkami
 • zlepšuje ochranu práv duševního vlastnictví v Japonsku, jakož i ochranu vysoce kvalitních evropských zemědělských produktů, tzv. zeměpisných označení.
 • ušetří podnikům obou stran značné peněžní částky a čas při dvoustranném obchodování se zbožím
 • stanoví zvýšenou podporu menších podniků, které jsou neúměrně zasaženy překážkami obchodu

 

Japonsko je již čtvrtým největším trhem EU pro vývoz zemědělských produktů. Zlepší se přístup na trh pro mnoho evropských produktů, zejména

Úplné znění obchodní dohody s Japonskem

Tarify

Dohoda odstraňuje převážnou většinu cel placených evropskými a japonskými společnostmi.

Vstupem v platnost dohoda odstranila 99 % celních položek EU a 97 % japonských celních položek. Vzhledem k tomu, že dosud nebyla odstraněna cla, celní kvóty nebo snížení cel, byly dohodnuty.

Chcete-li zkontrolovat celní sazby vašeho výrobku, musíte znát kód produktu, který je založen na kódu HS2017 harmonizovaného systému (HS) pro evropský i japonský kód.

Kód produktu
lze nalézt pomocí Mojeho obchodního asistenta
.

Podívejte se také na japonský statistický kód dovozu.

Dohoda otevírá japonský trh například zemědělským vývozům z EU. 

 • cla na mnoho sýrů, jako je Gouda a Čedar, budou postupně zrušena.
 • pro čerstvé sýry (např. Mozzarella a Feta) se stanoví kvóta s nulovým clem.
 • po vstupu v platnost cla na vývoz vína zanikla
 • v případě hovězího masa budou vývozci z EU využívat snížené celní sazby.
 • v případě vepřového masa zůstávají na vývoz čerstvého masa do Japonska pouze nízká cla a dohoda zcela zrušila cla na zpracované maso.

Harmonogram odstraňování cel

Cla pro převážnou většinu výrobků jsou buď okamžitě zrušena po vstupu dohody v platnost, nebo postupně v souladu s harmonogramem odstraňování cel.

Výchozím bodem pro odstranění nebo snížení cel je „základní sazba“ a ke snížení této základní sazby dochází. Pomocí kódu celního sazebníku produktu budete moci najít snížení, které se vztahuje na základní sazbu vašeho produktu.

 • obecné poznámky, které vám pomohou seznámit se s harmonogramem odstraňování cel jak v EU, tak v Japonsku
Dovoz z Japonska
Vývoz do Japonska

Celní kvóty

Celní kvóty jsou rovněž použitelné na některé produkty. Jedná se o konkrétní objemy zboží, které budou mít v daném časovém rámci nárok na preferenční sazební zacházení.

 • existuje dvacet pět japonských zemědělsko-potravinářských produktů s celními kvótami.
 • celní kvóty Japonska
 • Japonské ministerstvo zemědělství, lesnictví a rybolovu (MAFF) poskytuje informace o uplatňování a přidělování celních kvót pro každou celní položku, jako je cukr, pšeničné výrobky, mléčné výrobky a další potraviny (včetně cukrovinek a některých čokolád) v rámci dohody o hospodářském partnerství mezi EU a Japonskem (Japonsko).

V případě mléčných výrobků se celní kvóty a výběr dávek přidělují prostřednictvím spolupráce v oblasti zemědělství a živočišné výroby (ALIC).

Dovoz určených mléčných výrobků (např. másla a syrovátky) v rámci celní kvóty podléhá státnímu obchodnímu režimu.

Informační listy Střediska pro průmyslovou spolupráci mezi EU a Japonskem (EU Business in Japan)

Některé produkty mořského prostředí podléhají dovozním kvótám a dovozci jsou povinni o ně požádat.

Více informací o uplatňování a přidělování celních kvót v Japonsku.

Systém databáze japonských překladů právních předpisů zajišťovaný Ministerstvem spravedlnosti Japonska.

Ochranná opatření

Obchodní dohoda mezi EU a Japonskem rovněž stanoví dvoustranná ochranná opatření. Cílem „ochranného“ opatření (tj. dočasného omezení dovozu výrobku) je chránit konkrétní domácí výrobní odvětví před nárůstem dovozu jakéhokoli výrobku, který výrobnímu odvětví způsobuje nebo hrozí způsobit vážnou újmu. V této dohodě se ochranná opatření v oblasti zemědělství používají na ochranu určitých produktů před takovým nárůstem dovozu.

Produkty EU, na něž se tato opatření vztahují, jsou:

 • hovězí a vepřové maso (včetně zpracovaného vepřového masa)
 • bílkovinný koncentrát ze syrovátky (WPC), sušená syrovátka
 • čerstvé pomeranče
 • dostihoví koně

Seznam ochranných opatření v zemědělství (strana 368).

Doplňující informace o ochranných opatřeních týkajících se dostihových koní

 

Můj obchodní asistent Vám poskytuje podrobné informace o sazbách, opatřeních platných pro váš výrobek a trh a uvádí harmonogram odstraňování cel pro příslušné celní položky.

 

Pravidel původu

Aby byl váš produkt způsobilý pro preferenční zacházení, musí splňovat pravidla původu stanovená v dohodě. Podívejte se na interaktivnínástroj pro sebehodnocení pravidel původu (ROSA) v mém obchodním asistentovi, abyste posoudili, zda váš výrobek splňuje pravidla původu, a zjistěte, jak připravit správné dokumenty.

Obecné informace o pravidlech původu a postupech stanovení původu jsou uvedeny v tomto oddíle.

Původ je „ekonomická státní příslušnost“ obchodovaného zboží. Pokud jste na toto téma novíte, můžete najít úvod k hlavním pojmům v oddíle Zboží.

Pravidel původu

Kde najdu pravidla původu?

Pravidla původu jsou stanovena v kapitole 3 Dohody o hospodářském partnerství mezi EU a Japonskem o pravidlech původu (Úř. věst. L 330, 27.12.2018, s. 21).

Pochází můj výrobek z EU nebo Japonska?

Aby měl váš produkt nárok na nižší nebo nulovou preferenční celní sazbu podle dohody o hospodářském partnerství mezi EU a Japonskem, musí pocházet z EU nebo Japonska.

Produkt „pochází“ z EU nebo Japonska, pokud

Produkt musí rovněž splňovat všechny ostatní použitelné požadavky uvedené v kapitole (například nedostatečné opracování nebo zpracování, pravidlo nezměnitelnosti). Existují také další možnosti flexibility, které vám pomohou dodržovat pravidla specifická pro daný produkt (např. tolerance nebo kumulace).

 

Příklady hlavních druhů pravidel specifických pro jednotlivé produkty v obchodních dohodách EU

 • pravidlo přidané hodnoty – hodnota všech nepůvodních materiálů v produktu nesmí přesáhnout určitý procentní podíl jeho ceny ze závodu
 • změna sazebního zařazení – výrobní proces vede ke změně sazebního zařazení mezi nepůvodní materiály a konečný produkt – například výroba papíru (harmonizovaný systém kapitola 48) z nepůvodní buničiny (harmonizovaný systém kapitola 47)
 • specifické operace – vyžaduje se specifický výrobní proces, například spřádání vláken do příze – taková pravidla se většinou používají v textilním a chemickém odvětví

Tipy, jak vám pomoci s dodržováním pravidel specifických pro daný produkt

Dohoda poskytuje dodatečnou flexibilitu, která vám pomůže dodržovat pravidla týkající se konkrétních produktů, jako je tolerance nebo kumulace.

Přípustná odchylka
 • pravidlo tolerance umožňuje výrobci použít nepůvodní materiály, které jsou podle specifického pravidla produktu obvykle zakázány, pokud jejich hodnota nepředstavuje více než 10 % ceny produktu ze závodu nebo ceny produktu zdarma z ceny produktu.
 • tuto přípustnou odchylku nelze použít k překročení maximální hodnoty nepůvodních materiálů uvedených ve zvláštních pravidlech pro jednotlivé produkty.
 • avšak a to je zvláštnost dohody mezi EU a Japonskem, lze tuto toleranci použít v případech, kdy hmotnost nepůvodních materiálů přesahuje hmotnostní prahovou hodnotu stanovenou ve zvláštních pravidlech pro jednotlivé produkty, za předpokladu, že hodnota těchto materiálů nepřesahuje 10 % ceny konečného produktu ze závodu – nad 10 % hodnoty musí tyto materiály pocházet z EU nebo Japonska.
 • zvláštní tolerance se vztahují na textilie a oděvy zařazené do kapitol 50 až 63 harmonizovaného systému, které jsou zahrnuty v poznámkách 6 až 8 přílohy 3-A Úvodní poznámky k pravidlům původu produktu
Kumulace

Dohoda o hospodářském partnerství mezi EU a Japonskem stanoví dva způsoby kumulace původu

 • dvoustranná kumulace – materiály pocházející z Japonska lze považovat za materiály pocházející z EU (a naopak), jsou-li použity při výrobě produktu v EU
 • úplná kumulace – opracování nebo zpracování provedené na nepůvodních materiálech v EU nebo Japonsku lze považovat za původní, aby se napomohlo splnění specifického pravidla pro daný produkt (jinými slovy zpracování prováděné v Japonsku lze považovat za způsobilé operace v EU bez ohledu na to, zda je zpracování dostatečné k tomu, aby samotným materiálům udělilo status původu (a naopak)

Další požadavky

Váš produkt musí rovněž splňovat všechny ostatní platné požadavky uvedené v kapitole o pravidlech původu, jako je nedostatečné opracování nebo zpracování nebo pravidlo nezměnitelnosti.

Pravidlo nezměnitelnosti

Původní produkty musí být přepravovány z EU do Japonska (a naopak), aniž by byly dále zpracovány ve třetí zemi.

Některé operace mohou být prováděny ve třetí zemi, pokud produkty zůstávají pod celním dohledem, například

 • přidání nebo připevnění značek, štítků, pečetí nebo jakékoli dokumentace k zajištění souladu se zvláštními domácími požadavky dovážející země
 • konzervace produktů v dobrém stavu
 • skladování
 • rozdělení zásilek

Celní orgány mohou požadovat důkaz o dodržování tohoto pravidla, například:

 • smluvní přepravní doklady, jako jsou konosamenty
 • faktické nebo konkrétní důkazy založené na označení nebo číslování nákladových kusů
 • veškeré důkazy týkající se samotného zboží

Navracení cla

Podle dohody o hospodářském partnerství mezi EU a Japonskem je možné získat náhradu za cla dříve zaplacená z nepůvodních materiálů použitých k výrobě produktu vyváženého v rámci preferenční celní sazby.

Postupy pro stanovení původu

Vývozci a dovozci musí dodržovat postupy týkající se původu zboží. Postupy jsou stanoveny v oddíle B kapitoly 3 dohody o pravidlech původu. Objasňují například, jak deklarovat původ produktu, jak žádat o preference nebo jak mohou celní orgány ověřit původ produktu.

Jak žádat o preferenční sazbu 

Dovozci mohou požádat o preferenční sazební zacházení na základě

 • deklaraci o původu poskytnutou vývozcem nebo
 • deklarace o původu založená na „vědomosti dovozce“

Podrobnosti naleznete zde.

Deklarace o původu

Vlastní prohlášení vývozce

Vývozci mohou sami deklarovat, že jejich produkt pochází z EU nebo Japonska, a to předložením deklarace o původu.

V EU to může zajistit

 • vývozce registrovaný v systému registrovaných vývozců (REX) a stejné číslo REX lze použít i pro některé další preferenční obchodní dohody EU (například obchodní dohodu EU s Kanadou).
 • kterýkoli vývozce za předpokladu, že celková hodnota zásilky nepřesahuje 6 000 EUR.

V Japonsku to může provést

 • vývozce s přiděleným japonským korporátním číslem

Co by měla deklarace o původu obsahovat?

 • deklarace o původu by měla být uvedena na faktuře nebo na jakémkoli obchodním dokladu identifikujícím produkt.
 • znění prohlášení o původu může být vyhotoveno v kterémkoli z úředních jazyků EU i v japonském jazyce a lze jej nalézt v příloze 3-D, dovážející země nesmí požadovat, aby dovozce předložil překlad deklarace o původu.
 • vývozci musí ve své deklaraci o původu uvést kritéria původu pomocí kódu (viz příloha 3-D)

Podání a platnost

 • deklarace o původu zůstává v platnosti po dobu 12 měsíců ode dne, kdy byla vyhotovena.
 • deklarace o původu se obvykle bude vztahovat na jednu zásilku, ale může se vztahovat i na více zásilek totožných produktů během období nepřesahujícího 12 měsíců. 

Další vysvětleníposkytují pokyny k dohodě o hospodářském partnerství mezi EU a Japonskem týkající se deklarace o původu pro více zásilek totožných výrobků.

Znalost dovozce
 • dovozci mohou žádat o preferenční celní sazby na základě vlastní znalosti původu dovážených výrobků – mohou být založeny na podpůrných dokladech nebo záznamech poskytnutých vývozcem nebo výrobcem výrobku, které dovozce vlastní. Další vysvětleníposkytují pokyny k dohodě o hospodářském partnerství mezi EU a Japonskem týkající se znalostí dovozce
 • vzhledem k tomu, že dovozce činí tvrzení podle svých vlastních znalostí, není použita žádná deklarace o původu a není třeba identifikovat vývozce nebo výrobce ani přijmout opatření týkající se preferenčního původu zboží ve smluvní straně vývozu.
 • dovozce, který používá „informace dovozce“, nemusí být registrován v databázi REX.

Ověřování původu

Celní orgány mohou ověřit, zda je dovezený produkt skutečně původní nebo zda splňuje jiné požadavky na původ. Ověřování je založeno na

 • správní spolupráce mezi celními orgány dovážejících a vyvážejících stran
 • kontroly prováděné místními celními orgány – návštěvy dovážející strany u vývozce nejsou povoleny
 • orgány dovážející strany určují původ a informují orgány dovážející strany o výsledcích

Požadavky na výrobek 

Technická pravidla zahrnují technické předpisy, normy a postupy posuzování shody. Tato pravidla definují specifické technické vlastnosti, které by váš výrobek měl mít, jako je design, označování, balení, funkčnost nebo výkonnost, a jsou důležitá, protože zajišťují dosažení důležitých cílů veřejné politiky, jako je ochrana lidského zdraví nebo bezpečnost životního prostředí.

Tyto požadavky mohou souviset s takovými otázkami, jako jsou:

 • Technická pravidla a požadavky
 • Zdravotní a bezpečnostní pravidla a požadavky, SPS
 • Předpisy v oblasti životního prostředí, které se vztahují na dovážené zboží.

Abyste mohli posoudit, zda jsou vaše výrobky v souladu s nezbytnými technickými normami, musíte se těmito pravidly řídit.

 

Chcete-li se dozvědět, jaká pravidla a požadavky se na váš výrobek vztahují, přejděte na Můj obchodní asistent a zadejte svůj název nebo kód výrobku.

Podrobnější údaje o požadavcích na výrobek a příslušné odkazy najdete v níže uvedených kategoriích výrobků.

Sanitární a fytosanitární opatření (např. zákony, nařízení, normy) jsou opatření na ochranu lidí, zvířat a rostlin před chorobami, škůdci nebo kontaminujícími látkami.

Zajišťují, aby potravinářské výrobky uváděné na trh, včetně výrobků dovážených ze zemí mimo EU, byly pro spotřebitele bezpečné.

Více informací o sanitárních a fytosanitárních opatřeních mezi EU a Japonskem naleznete zde.

Japonsko má stejně jako EU v oblasti bezpečnosti potravin jedny z nejpřísnějších norem na světě. Japonsko například nedovoluje používání růstových hormonů při produkci hovězího masa a právní předpisy pro kontrolu GMO mají pro japonské spotřebitele velký význam.

Všechny produkty dovážené z Japonska musí splňovat normy EU. To zahrnuje zákaz hormonálně ošetřeného hovězího masa a její pravidla pro používání antibiotik. 

Kromě toho musí být veškerý dovoz živočišných produktů z Japonska do EU doprovázen veterinárním osvědčením. 

Toto osvědčení může vydat pouze příslušný orgán v Japonsku, tj. orgán, který Komise formálně uznala jako schopný certifikovat soulad s požadavky EU na dovoz. 

Obchodní dohoda pomáhá zajistit, aby vašim výrobkům nebránily ve vstupu na japonský trh neodůvodněné sanitární a fytosanitární obchodní překážky, a pomáhá zjednodušit a urychlit postupy pro schvalování vývozu potravin do Japonska.

Pokud dovážíte z Japonska do EU, najdete zde více informací o sanitárních a fytosanitárních požadavcích.

 

Zvláštní pravidla a požadavky týkající se vašeho výrobku najdete na stránkách Můj obchodní asistent.

Technických překážek obchodu

Ačkoli jsou technická pravidla důležitá, mohou někdy působit jako překážka mezinárodního obchodu, a mohou tedy pro vás jako vývozce představovat značnou zátěž.

 • pokud se domníváte, že čelíte obchodním překážkám, které zpomalují podnikání nebo vám brání ve vývozu, můžete nám sdělit
 • napište, co vaše vývozy do Japonska zastavujete prostřednictvím on-line formuláře, a EU vaši situaci analyzuje a přijme vhodná opatření.

Kontaktujte nás

Celní prohlášení a postupy celního odbavení

Celní odbavení obvykle zahrnuje kontroly

 • cla, která mají být zaplacena
 • správný popis zboží, jeho původ a hodnota
 • bezpečnostní opatření (pašování, drogy, cigarety, zbraně, padělané výrobky, boj proti terorismu)
 • dodržování zvláštních právních předpisů, jako jsou právní předpisy v oblasti životního prostředí, zdravotní požadavky, veterinární, rostlinolékařské a kvalitativní předpisy

Dohoda mezi EU a Japonskem zajišťuje účinnější celní postupy pro usnadnění obchodu a snížení nákladů pro podniky.

Dokladů

Podrobné pokyny pro jednotlivé kroky, které popisují různé druhy dokumentů, které byste se měli připravit na celní odbavení vašich výrobků, naleznete v podrobných pokynech.

V závislosti na vašem výrobku mohou celní orgány požadovat všechny nebo některé z níže uvedených prvků.

 • obchodní faktura (konkrétní požadavky na její formu a obsah v mém obchodním asistentovi)
 • Konosament nebo letecký nákladní list
 • výčet položek zásilky, přepravní účty a osvědčení o pojištění (v některých případech je to nezbytné)
 • dovozní licence pro určité zboží
 • certifikáty prokazující, že váš výrobek splňuje povinné předpisy týkající se výrobků, jako jsou požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost, označování a balení
 • doklad o původu – prohlášení o původu

V zájmu větší jistoty můžete požádat o závazné informace o sazebním zařazení zboží a/nebo o závazné informace o původu zboží předem.

 

Podrobné informace o dokladech, které musíte předložit k celnímu odbavení vašeho výrobku, naleznete na Můj obchodní asistent.

Japonské celní orgány poskytují informace o japonských celních režimech, včetně požadovaných dokladů

Japonsko je rovněž domovem devíti různých celních jurisdikcí a může být vhodné kontaktovat ty, které jsou pro vás důležité, aby byl celní proces pro váš výrobek hladší.

Postupy

Popis, jak prokázat původ vašich produktů za účelem uplatnění preferenční celní sazby, a pravidla týkající se ověřování původu celními orgány viz výše uvedený oddíl o pravidlech původu.

Obecné informace o celních režimech pro dovoz a vývoz naleznete na internetových stránkách GŘ pro daně a celní unii.

Duševní vlastnictví a zeměpisná označení

Dohoda o hospodářském partnerství mezi EU a Japonskem poskytuje evropským společnostem vyvážejícím inovativní, umělecké, odlišné a vysoce kvalitní produkty do Japonska posílenou ochranu práv duševního vlastnictví. Závazky jsou posíleny a zahrnují ustanovení o ochraně obchodního tajemství, ochranných známek, ochrany autorských práv, patentů, minimálních společných pravidel pro regulační ochranu údajů o zkouškách léčivých přípravků a ustanovení o občanskoprávním vymáhání.

Dohoda uznává zvláštní status a poskytuje na japonském trhu ochranu více než 200 evropských zemědělských produktů určitého evropského zeměpisného původu, známých jako zeměpisná označení. Majitelé vzájemně dohodnutých zeměpisných označení v odvětví zemědělství, potravinářství a nápojů mají prospěch z ochrany proti padělání. Seznam chráněných zeměpisných označení v EU a Japonsku je uveden v příloze 14-B dohody o hospodářském partnerství.

Patentů

Dohoda o hospodářském partnerství mezi EU a Japonskem potvrzuje, že obě strany budou spolupracovat na zachování posílení patentové ochrany.

V rámci dohody se EU i Japonsko zavázaly k prodloužení patentové ochrany farmaceutických výrobků a zemědělských chemických výrobků. Chcete-li se dozvědět více o patentech v Japonsku, včetně postupů přihlašování a průzkumu, obraťte se na japonský patentový úřad.

Další otázky duševního vlastnictví

Japonský patentový úřad poskytuje přehledy o užitných vzorech, průmyslových vzorech, ochranných známkách a autorských právech.

Ministerstvo hospodářství rovněž podrobněji vysvětluje prosazování vašich práv duševního vlastnictví.

Služby

Dohoda usnadňuje podnikům z EU a Japonska poskytování služeb a nabízí zaměstnancům podniků větší mobilitu, aby mohli vykonávat svou práci na místě.

Dočasný pohyb zaměstnanců společnosti 

Příloha 8-C: Ujednání o pohybu fyzických osob za účelem podnikání

Dohoda stanoví určité závazky týkající se vstupu a dočasného pobytu fyzických osob v oddíle D kapitoly 8.

Listina Evropské unie a Japonska v příloze III přílohy 8-B stanoví určité výhrady a další ustanovení týkající se obchodních návštěv pro účely usazení, osob převedených v rámci společnosti, investorů a krátkodobých obchodních návštěv. Příloha III přílohy 8-B je k dispozici na této adrese:

Některé výhrady, omezení a další ustanovení týkající se smluvních poskytovatelů služeb a nezávislých odborníků jsou stanoveny v listině Evropské unie a listiny Japonska v příloze IV přílohy 8-B. Příloha IV přílohy 8-B je k dispozici na této adrese:

Dohoda o hospodářském partnerství obsahuje řadu ustanovení, která se vztahují horizontálně na veškerý obchod službami, například ustanovení, které potvrzuje právo smluvních stran na regulaci služeb. Dohoda o hospodářském partnerství potvrzuje právo orgánů udržovat veřejné služby a nebude vlády nutit k privatizaci nebo deregulaci veřejných služeb, například v oblasti zdravotní péče, vzdělávání a vodohospodářství.

Konkrétní závazky byly dohodnuty v odvětvích, jako je

 • poštovní a kurýrní služby,
 • telekomunikace
 • námořní doprava,
 • finanční služby

Pokud jde o závazky týkající se přeshraničního obchodu službami, viz oddíl C kapitoly 8 dohody.

Pohyb kvalifikovaných pracovníků

Obecné informace o vízech
Omezení obchodní činnosti smluvních poskytovatelů služeb a nezávislých odborníků v Japonsku

Pokud jde o některé služby, rozsah obchodních činností je omezen tak, jak je stanoveno v dodatku IV „Omezení obchodních činností smluvních poskytovatelů služeb a nezávislých odborníků v Japonsku“ přílohy 8-B „Soupisy pro kapitolu 8“ dohody.

Řízení lidských zdrojů

V Japonsku existuje mnoho pracovněprávních předpisů týkajících se ochrany pracovníků.  Tyto pracovněprávní předpisy se v zásadě vztahují na všechna zaměstnání v Japonsku bez ohledu na to, zda je zaměstnavatel japonským nebo zahraničním zaměstnavatelem, nebo zda je společnost zahraniční nebo zapsaná v obchodním rejstříku v Japonsku.  Nařízení týkající se těchto zákonů se rovněž vztahuje na zahraniční pracovníky v Japonsku, pokud zahraniční pracovníci splňují právní definici pracovníků podle těchto právních předpisů. 

Obecné informace o celkovém systému pracovního práva v Japonsku v souvislosti s řízením lidských zdrojů lze získat na internetových stránkách uvedených v následujících bodech:

Obecné informace o řízení lidských zdrojů
Pravidla, která je třeba vzít v úvahu v případě zaměstnání v zahraničí
Informace o hlavních pracovněprávních předpisech

Telekomunikační a počítačové informační služby

V Japonsku

 • telekomunikace jsou obecně definovány v zákoně o telekomunikacích jako „vysílat, předávat nebo přijímat kódy, zvuky nebo obrazy kabelem, rádiem nebo jakoukoli jinou elektromagnetickou formou“.
 • telekomunikační služba je definována jako „zprostředkování komunikace jiných osob za použití telekomunikačního zařízení nebo jiná nabídka telekomunikačního zařízení pro komunikaci jinými osobami“ a
 • telekomunikační činnost je pak definována jako „podnik, v němž poskytovatel služeb poskytuje telekomunikační službu k uspokojení potřeb jiných osob, s výjimkou poskytování vysílacího zařízení podle zákona o rozhlasovém a televizním vysílání“.

Příručka pro vstup na trh japonských telekomunikačních služeb – dostupná pouze v japonštině – která obecně spadá pod definici „telekomunikačního podniku“, a vyžaduje tedy oznámení nebo registraci.

Vstup na japonský trh
 • Ministerstvo vnitra a komunikace: Manual for Market entry into the Japan Telecommunications Business (Příručka pro vstup na trh japonských telekomunikačních podniků), červen 2016 (angličtina). Vezměte prosím v úvahu, že anglické znění nemusí být aktuální. Doplňující materiály (mimo jiné včetně příkladů případů uvádějících, zda se oznamovací povinnost vztahuje na konkrétní podniky) jsou navíc k dispozici pouze v japonské verzi z května 2019, jakož i v dodatku k nim z října 2019.
 • Níže uvedené příručky a pokyny jsou rovněž k dispozici zde:
  • Příručka pro vstup na trh ve všeobecném kabelovém vysílání (angličtina);
  • Příručka pro výstavbu sítí telekomunikačními dopravci (angličtina); a
  • Pokyny pro používání plísní, kádinek, konduitů a podobných zařízení vlastněných veřejnými službami (angličtina).
Zpřísnění předpisů vztahujících se na zahraniční investice v odvětví informačních technologií

Doplnění podniků požadovaných pro předložení předběžného oznámení týkajícího se přímých investic do zahraničí(METI, angličtina) – podniky související s IT byly přidány do odvětví, na něž se vztahuje požadavek předchozího oznámení týkající se přímých investic směrem do zahraničí.

Zadávání veřejných zakázek

Národní, regionální a obecní vlády v Japonsku a EU každoročně nakupují – nebo nakupují – od soukromých společností zboží a služby v hodnotě miliard eur. Oznamují zahájení zadávacích řízení na veřejné zakázky, o které se pak mohou společnosti ucházet. 

Dohoda o hospodářském partnerství rozšiřuje přístup k veřejným zakázkám a otevírá nové trhy společnostem na obou stranách.

EU a Japonsko se dohodly na pravidlech, která

 • zakázat nespravedlivou diskriminaci uchazečů na straně druhé
 • maximalizovat transparentnost při nabídkových řízeních na veřejné zakázky s cílem zajistit, aby si podniky byly vědomy příležitostí na obou stranách
 • maximalizovat příležitosti pro firmy z EU účastnit se veřejných nabídkových řízení v Japonsku na všech úrovních státní správy – celostátní, regionální a obecní

Lepší přístup společností z EU k veřejným zakázkám v Japonsku zahrnuje odvětví, jako je

 • železnice
 • nemocnice
 • akademické instituce
 • rozvod elektřiny

Více informací

Kolektivního

Dohoda podporuje investice mezi EU a Japonskem a znovu potvrzuje právo každé strany regulovat legitimní politické cíle dohodnuté na demonstrativním seznamu. Probíhají dvoustranná jednání o uzavření případné dohody o ochraně investic.

Pokud jde o přeshraniční obchod službami a liberalizaci investic, přijala dohoda o hospodářském partnerství mezi EU a Japonskem systém negativního seznamu, který uvádí stávající a budoucí nevyhovující opatření, která mají být vyhrazena, přičemž v zásadě liberalizuje veškerý přeshraniční obchod se službami a investiční oblasti.

Pokud jde o závazky týkající se liberalizace investic, viz oddíl B kapitoly 8 dohody

Pokud jde o výhrady ke stávajícím opatřením Evropské unie a Japonska, viz listina závazků Evropské unie a Japonska uvedená v příloze I přílohy 8-B dohody, která je k dispozici na této adrese:

Pokud jde o výhrady k budoucím opatřením Evropské unie a Japonska, viz listina závazků Evropské unie a Japonska uvedená v příloze II přílohy 8-B, která je k dispozici na této adrese:

Pokud jde o pohyb investorů pro obchodní účely, viz výše uvedený oddíl Služby.

Jak začít podnikat v Japonsku

Přehled zakládání podniků v Japonsku
Požadované formuláře

Omezení přímých zahraničních investic do Japonska

Přehled postupů podle zákona o devizovém trhu a zahraničním obchodu

Přehled zákona o devizovém trhu a zahraničním obchodu a systému oznamování (Japonsko)

Zákon o devizovém trhu a zahraničním obchodu (angličtina a japonština). Vezměte však prosím v úvahu, že anglický překlad není vždy aktuální. Aktuální informace naleznete v japonské verzi.

 

Vysvětlení oblasti působnosti zákona o devizovém trhu a zahraničním obchodu

Podle čl. 26 odst. 1 zákona o devizovém trhu a zahraničním obchodu (dále jen „FEFTA“) se „zahraničním investorem“ rozumí kterákoli z níže uvedených osob, které uskutečňují přímé zahraniční investice atd. uvedené v čl. 26 odst. 2 dohody FEFTA, nebo určitá akvizice definovaná v čl. 26 odst. 3 FEFTA:
i) fyzická osoba, která není rezidentem Japonska;
II) subjekt zřízený podle cizího práva nebo mající hlavní sídlo v cizí zemi;
III) japonská společnost, v níž součet hlasovacích práv držených přímo nebo nepřímo prostřednictvím předepsané společnosti osobami uvedenými v bodech i) a/nebo ii) výše činí nejméně 50 % celkových hlasovacích práv; nebo
iv) japonský subjekt, v němž osoby uvedené v bodě i) představují buď většinu všech vedoucích pracovníků společnosti, nebo většinu úředníků s reprezentativní pravomocí.

Odvětví, v nichž se vyžaduje předchozí oznámení
Oznamovací formuláře

Správný formulář, který se má použít, bude záviset na způsobu investování.

Vládní pobídky na podporu přímých zahraničních investic do Japonska

Instituce pro šetření a konzultace

Úřad Invest Japan

Každé z příslušných ministerstev a agentur má úřad Invest Japan (angličtina), který reaguje na následující opatření potenciálních investorů

 • žádosti o informace o investicích a žádostech o investiční příležitosti; a
 • stížnosti týkající se zpracování pokročilého systému oznamování, tzv. systému „bez přijetí opatření“ a investic.
 • Formuláře pro anglický dotaz pro kontaktování úřadu Invest Japan v každém příslušném ministerstvu/agenturě poskytuje JETRO: Investujte kanceláře JAPAN: Kontaktní údaje (angličtina)
 • Jednotné kontaktní místo pro zahraniční investory, kteří plánují založit nebo rozšířit svou obchodní základnu v Japonsku, zajišťuje JETRO: Invest Japan Business Support Center (IBSC) (angličtina)
Investiční japonská horká linka
 • Středisko JETRO na podporu zahraničních společností a společností přidružených ke zahraničí, které plánují investovat v Japonsku. Služby jsou k dispozici v jiných jazycích než v japonštině: Investiční japonská horká linka (angličtina)
Další užitečné odkazy

Malé a střední podniky

Dohoda mezi EU a Japonskem obsahuje zvláštní kapitolu o malých a středních podnicích, která upřesňuje, že strany poskytují informace o vzájemném přístupu na trh.

Internetové stránky EU na podporu malých a středních podniků z EU vyvážejících do Japonska

Japonské internetové stránky na podporu malých a středních podniků z EU vyvážejících do Japonska

Tyto internetové stránky věnované evropským malým a středním podnikům obsahují odkazy na orgány týkající se konkrétních obchodních otázek a databázi s možností vyhledávání podle kódu celního sazebníku s cílem získat informace o přístupu na trh pro japonský trh.

Distribučních kanálů;

Vytvoření praktického distribučního kanálu je klíčem k tomu, aby se váš produkt dostal do japonských regálů a maloobchodníků. To vyžaduje zajištění japonských národních a místních distributorů, zejména za účelem překonání jazykových, technických a logistických překážek obchodu.

Organizace pro dovoz a domácí propagaci (Mipro), Středisko pro průmyslovou spolupráci mezi EU a Japonskem, jsou dobrými výchozími kontaktními místy pro všechny výrobce z EU.

Japonská organizace pro vnější obchod (JETRO) má rovněž platformu pro párování mezinárodních obchodů, kde japonští a zahraniční prodejci a kupující mohou umisťovat oznámení.

Vysvětlení významu úlohy obchodních podniků

Obchodní firmy hrají důležitou úlohu při prodeji dováženého zboží v Japonsku, které působí jako styčné body mezi zahraničními výrobci a japonskými kupujícími, a naopak.

Úloha obchodních firem zahrnuje mimo jiné

 • identifikace poptávky
 • pomoc při jednáních mezi výrobci a kupujícími
 • dokončení dovozních/vývozních postupů. 

Obchodní firmy mohou poskytnout pomoc při identifikaci poptávky a/nebo místních partnerů v Japonsku a mohou být

 • běžné obchodní firmy, které se zabývají téměř cokoli
 • specializované obchodní firmy, které se zabývají pouze konkrétními výrobky (např. výrobky z oceli, potravinářskými výrobky atd.).

Odkazy a kontakty

Internetové stránky GŘ pro obchod

Středisko průmyslové spolupráce mezi EU a Japonskem

Delegace Evropské unie v Japonsku

Úplné znění dohody

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy