Dohoda o hospodářském partnerství mezi EU a Japonskem

Dohoda o hospodářském partnerství mezi EU a Japonskem vstoupila v platnost dne 1. února 2019. Podniky z EU již každoročně vyvážejí zboží v hodnotě více než 58 miliard EUR a služby v hodnotě 28 miliard EUR. Dohoda o hospodářském partnerství mezi EU a Japonskem omezuje obchodní překážky, kterým evropské podniky čelí při vývozu do Japonska, a pomáhá jim lépe konkurovat na tomto trhu.

Dohoda v kostce

Dohoda o hospodářském partnerství mezi EU a Japonskem vstoupila v platnost dne 1. února 2019.

Jaké jsou přínosy pro váš podnik?

Obchodní dohoda s Japonskem

 • odstraňuje cla a další překážky obchodu a usnadňuje společnostem na obou stranách dovoz a vývoz
 • zajišťuje otevřenost trhů se službami, zejména finančních služeb, telekomunikací a dopravy
 • zaručuje nediskriminační zacházení s podniky v EU působícími na trzích s veřejnými zakázkami
 • zlepšuje ochranu práv duševního vlastnictví v Japonsku, jakož i ochranu vysoce kvalitních evropských zemědělských produktů, tzv. zeměpisných označení
 • šetří společnostem obou stran značné finanční částky a čas při dvoustranném obchodování se zbožím
 • poskytuje větší podporu menším podnikům, které jsou neúměrně postiženy obchodními překážkami.

 

Japonsko je již čtvrtým největším trhem EU pro vývoz zemědělských produktů. Zlepší se přístup na trh pro mnoho evropských výrobků, zejména

Úplné znění obchodní dohody s Japonskem.

Tarify

Dohoda ruší převážnou většinu cel placených evropskými a japonskými společnostmi.

Po vstupu v platnost dohoda odstranila 99 % celních položek EU a 97 % celních položek Japonska. Pokud jde o cla, která dosud nebyla odstraněna, byly dohodnuty celní kvóty nebo snížení cel.

Chcete-li zkontrolovat celní sazby pro váš produkt, musíte znát kód výrobku, který je založen na kódu HS2017 harmonizovaného systému (HS), a to jak pro evropské, tak japonské kódy.

Kód výrobku
najdete pomocí Můj obchodní asistent

Můžete si také ověřit japonský statistický kód dovozu.

Dohoda například otevírá japonský trh pro vývoz zemědělských produktů z EU. 

 • cla u mnoha sýrů, jako jsou Gouda a Čeddar, budou časem zrušena.
 • pro čerstvé sýry (jako je Mozzarella a Feta) se stanoví kvóta s nulovým clem.
 • cla na vývoz vína zanikla vstupem v platnost
 • pokud jde o hovězí maso, vývozci z EU budou mít prospěch ze snížené celní sazby.
 • u vepřového masa zůstávají na vývoz čerstvého masa do Japonska pouze nízká cla a dohoda zcela odstranila cla na zpracované maso.

Harmonogram odstraňování cel

Cla na převážnou většinu výrobků jsou buď okamžitě zrušena po vstupu dohody v platnost, nebo postupně podle harmonogramu odstraňování cel.

Výchozím bodem pro odstranění nebo snížení cel je „základní sazba“ a ke snížení dochází na základě této základní sazby. Pomocí kódu celního sazebníku produktu budete moci najít snížení, které se vztahuje na základní sazbu vašeho produktu.

 • obecné poznámky, které vám pomohou přečíst si harmonogram odstraňování cel jak v EU, tak v Japonsku
Dovoz z Japonska
Vývoz do Japonska

Celní kvóty

Celní kvóty se rovněž vztahují na některé produkty. Jedná se o konkrétní objemy zboží, které bude mít v daném časovém rámci nárok na preferenční sazební zacházení.

 • existuje dvacet pět japonských zemědělsko-potravinářských produktů s celními kvótami
 • celní kvóty Japonska
 • Japonské ministerstvo zemědělství, lesnictví a rybolovu (MAFF) poskytuje informace o žádosti o celní kvótu a přidělení celní kvóty pro každou celní položku, jako je cukr, výrobky z pšenice, mléčné výrobky a jiné potraviny (včetně cukrovinek a některých čokolád) v rámci dohody o hospodářském partnerství mezi EU a Japonskem (Japonsko).

Pokud jde o mléčné výrobky, přidělování celních kvót a výběr dávek provádí spolupráce v odvětví zemědělství a živočišné výroby (ALIC).

Dovoz určených mléčných výrobků (např. másla a syrovátky) v rámci celní kvóty podléhá státnímu obchodnímu systému.

Informační listy Střediska pro průmyslovou spolupráci mezi EU a Japonskem (podniky EU v Japonsku)

Na některé mořské produkty se vztahují dovozní kvóty a dovozci jsou povinni podat žádost.

Více informací o uplatňování a přidělování celních kvót v Japonsku.

Japonský systém databáze překladů práva poskytnutý ministerstvem spravedlnosti, Japonsko.

Ochranná opatření

Obchodní dohoda mezi EU a Japonskem rovněž stanoví dvoustranná ochranná opatření. Cílem „ochranného“ opatření (tj. dočasně omezit dovoz výrobku) je chránit konkrétní domácí výrobní odvětví před nárůstem dovozu jakéhokoli výrobku, který způsobuje nebo hrozí způsobit vážnou újmu výrobnímu odvětví. V této dohodě se ochranná opatření v oblasti zemědělství používají k ochraně konkrétních produktů před takovým nárůstem dovozu.

Výrobky EU, na něž se tato opatření vztahují, jsou

 • hovězí a vepřové maso (včetně zpracovaného vepřového masa)
 • syrovátkový proteinový koncentrát (WPC), sušená syrovátka
 • čerstvé pomeranče
 • dostihoví koně

Seznam ochranných opatření v oblasti zemědělství (strana 368).

Další informace o ochranných opatřeních týkajících se dostihových koní

 

Můj obchodní asistent Vám poskytne podrobné informace o sazbách, opatřeních vztahujících se na váš výrobek a trh a uvádí harmonogram odstraňování cel pro příslušné celní položky.

 

Pravidla původu

Aby měl váš produkt nárok na preferenční zacházení, musí splňovat pravidla původu podle dohody. Podívejte se na interaktivní „Nástroj pro sebehodnocení pravidel původu (ROSA)“ ( Můj obchodní asistent), abyste posoudili, zda váš produkt splňuje pravidla původu, a zjistěte, jak připravit správné dokumenty.

Obecné informace o pravidlech původu a postupech stanovení původu jsou uvedeny v tomto oddíle.

Původ je „hospodářskou státní příslušnost“ obchodovaného zboží. Pokud jste pro toto téma novinkou, můžete v části týkající se zboží najít úvod k hlavním pojmům.

Pravidla původu

Kde najdu pravidla původu?

Pravidla původu jsou stanovena v kapitole 3 o pravidlech původu dohody o hospodářském partnerství mezi EU a Japonskem (Úř. věst. L 330, 27.12.2018, s. 21).

Pochází můj produkt z EU nebo Japonska?

Aby váš produkt mohl využít nižší nebo nulové preferenční celní sazby podle dohody o hospodářském partnerství mezi EU a Japonskem, musí pocházet z EU nebo Japonska.

Produkt „pochází“ z EU nebo Japonska, pokud je

Výrobek musí rovněž splňovat všechny ostatní příslušné požadavky uvedené v kapitole (například nedostatečné opracování nebo zpracování, pravidlo nezměnitelnosti). Existují také další možnosti flexibility, které vám pomohou dodržovat pravidla specifická pro jednotlivé produkty (např. tolerance nebo kumulace).

 

Příklady hlavních typů pravidel specifických pro jednotlivé výrobky v obchodních dohodách EU

 • pravidlo přidané hodnoty – hodnota všech nepůvodních materiálů v produktu nesmí přesáhnout určitý procentní podíl jeho ceny ze závodu
 • změna sazebního zařazení – výrobní proces vede ke změně sazebního zařazení mezi nepůvodní materiály a konečný produkt – například výroba papíru (harmonizovaný systém kapitola 48) z nepůvodní buničiny (harmonizovaný systém, kapitola 47)
 • specifické operace – vyžaduje se specifický výrobní proces, například spřádání vláken do příze – tato pravidla se většinou používají v textilním oděvním a chemickém průmyslu.

Tipy, jak vám pomoci dodržovat pravidla pro konkrétní výrobky

Dohoda poskytuje dodatečnou flexibilitu, která vám pomůže dodržovat pravidla týkající se konkrétních produktů, jako je tolerance nebo kumulace.

Tolerance
 • pravidlo tolerance umožňuje výrobci používat nepůvodní materiály, které jsou běžně zakázány zvláštním pravidlem produktu, pokud jejich hodnota nepředstavuje více než 10 % ceny produktu ze závodu nebo ceny produktu zdarma na palubě.
 • tuto přípustnou odchylku nelze použít k překročení maximální prahové hodnoty nepůvodních materiálů uvedených ve zvláštních pravidlech pro produkt.
 • to je však zvláštnost v dohodě mezi EU a Japonskem, lze tuto odchylku použít v případech, kdy hmotnost nepůvodních materiálů přesahuje hmotnostní prahovou hodnotu stanovenou ve zvláštních pravidlech pro produkt, za předpokladu, že hodnota těchto materiálů nepřesahuje 10 % ceny konečného produktu ze závodu – při překročení této hodnoty 10 % musí tyto materiály pocházet z EU nebo Japonska.
 • specifické tolerance se vztahují na textilie a oděvy zařazené do kapitol 50 až 63 harmonizovaného systému, které jsou uvedeny v poznámkách 6 až 8 přílohy 3-A Úvodní poznámky ke specifickým pravidlům původu produktu.
Kumulace podpor

Dohoda o hospodářském partnerství mezi EU a Japonskem stanoví dva způsoby kumulace původu

 • dvoustranná kumulace – materiály pocházející z Japonska lze započítat jako materiály pocházející z EU (a naopak), jsou-li použity při výrobě produktu v EU
 • plná kumulace – opracování nebo zpracování provedené na nepůvodních materiálech v EU nebo Japonsku lze započíst jako původní s cílem pomoci dodržet konkrétní pravidlo pro daný produkt (jinými slovy zpracování provedené v Japonsku lze započítat jako způsobilé operace v EU bez ohledu na to, zda zpracování postačuje k udělení statusu původu samotným materiálům (a naopak)

Další požadavky

Váš produkt musí rovněž splňovat všechny ostatní platné požadavky uvedené v kapitole o pravidlech původu, jako je nedostatečné opracování nebo zpracování nebo pravidlo nezměnitelnosti.

Pravidlo nezměnitelnosti

Původní produkty musí být přepravovány z EU do Japonska (a naopak), aniž by byly dále zpracovány ve třetí zemi.

Některé operace mohou být prováděny ve třetí zemi, pokud produkty zůstávají pod celním dohledem, například

 • přidání nebo připevnění značek, štítků, pečetí nebo jakékoli dokumentace k zajištění souladu se zvláštními domácími požadavky dovážející země
 • konzervování produktů v dobrém stavu
 • skladování
 • rozdělení zásilek

Celní orgány mohou požadovat důkaz o dodržení tohoto pravidla, například

 • smluvní přepravní doklady, jako jsou konosamenty
 • věcné nebo konkrétní důkazy založené na značení nebo číslování nákladových kusů
 • veškeré důkazy týkající se samotného zboží

Navracení cla

V rámci dohody o hospodářském partnerství mezi EU a Japonskem je možné získat náhradu cla, která byla dříve zaplacena z nepůvodních materiálů použitých k výrobě produktu, který je vyvážen v rámci preferenční celní sazby.

Postupy stanovení původu

Vývozci a dovozci musí dodržovat postupy týkající se původu. Postupy jsou stanoveny v oddíle B kapitoly 3 o pravidlech původu dohody. Objasňují například, jak deklarovat původ produktu, jak uplatnit preference nebo jak mohou celní orgány ověřit původ produktu.

Jak žádat o preferenční sazbu 

Dovozci mohou požádat o preferenční sazební zacházení na základě

 • deklarace o původu poskytnutá vývozcem nebo
 • deklarace o původu založená na „vědomí dovozce“

Podrobnější informace naleznete na adrese:

Deklarace o původu

Vlastní prohlášení vývozce

Vývozci mohou sami prohlásit, že jejich produkt pochází z EU nebo Japonska, a to předložením deklarace o původu.

V EU to lze provést prostřednictvím

 • vývozce registrovaný v systému registrovaných vývozců (REX) a stejné číslo REX lze použít i pro některé další preferenční obchodní dohody EU (například obchodní dohodu EU s Kanadou).
 • kterýkoli vývozce za předpokladu, že celková hodnota zásilky nepřesahuje 6 000 EUR.

V Japonsku jej může vytvořit

 • vývozce s přiděleným japonským podnikovým číslem

Co by měla deklarace o původu obsahovat?

 • deklarace o původu by měla být uvedena na faktuře nebo jakémkoli obchodním dokladu identifikujícím produkt.
 • znění prohlášení o původu může být vyhotoveno v kterémkoli z úředních jazyků EU i v japonském jazyce a je uvedeno v příloze 3-D, dovážející země nesmí požadovat, aby dovozce předložil překlad deklarace o původu.
 • vývozci musí uvést použitá kritéria původu ve své deklaraci o původu kódem (viz příloha 3-D).

Předložení a platnost

 • deklarace o původu zůstává v platnosti po dobu 12 měsíců ode dne, kdy byla vyhotovena
 • deklarace o původu se obvykle vztahuje na jednu zásilku, ale může se vztahovat i na více zásilek totožných produktů po dobu nepřesahující 12 měsíců. 

Další vysvětleníposkytují pokyny dohody o hospodářském partnerství mezi EU a Japonskem týkající se deklarace o původu pro více zásilek totožných produktů.

Informovanost dovozce
 • dovozci mohou požádat o preferenční sazby na základě svých vlastních znalostí původu dovážených produktů – mohou být založeny na podkladech nebo záznamech poskytnutých vývozcem nebo výrobcem produktu, které má dovozce k dispozici. Další vysvětleníposkytují pokyny k dohodě o hospodářském partnerství mezi EU a Japonskem týkající se znalostí dovozců
 • vzhledem k tomu, že dovozce podává žádost na základě svých vlastních znalostí, nepoužívá se žádná deklarace o původu a žádný vývozce ani výrobce není třeba identifikovat ani přijímat žádná opatření týkající se preferenčního původu zboží ve vyvážející straně.
 • dovozce, který používá „informace dovozce“, nemusí být registrován v databázi REX.

Ověřování původu

Celní orgány mohou ověřit, zda je dovezený produkt skutečně původní nebo zda splňuje jiné požadavky na původ. Ověření je založeno na

 • správní spolupráce mezi celními orgány dovážejících a vyvážejících stran
 • kontroly prováděné místními celními orgány – návštěvy dovážející strany u vývozce nejsou povoleny
 • orgány dovážející strany určí původ a informují orgány dovážející strany o výsledcích

Požadavky na výrobek 

Technická pravidla zahrnují technické předpisy, normy a postupy posuzování shody. Tato pravidla definují specifické technické vlastnosti, které by váš výrobek měl mít, jako je design, označování, balení, funkčnost nebo výkonnost, a jsou důležité, protože zajišťují dosažení důležitých cílů veřejné politiky, jako je ochrana lidského zdraví nebo bezpečnost životního prostředí.

Tyto požadavky mohou souviset s takovými otázkami, jako je

 • Technická pravidla a požadavky
 • Zdravotní a bezpečnostní pravidla a požadavky, sanitární a fytosanitární opatření
 • Environmentální předpisy, které se vztahují na dovážené zboží.

Tato pravidla musíte dodržovat, aby bylo možné posoudit, zda jsou vaše výrobky v souladu s nezbytnými technickými normami.

 

Chcete-li se dozvědět o pravidlech a požadavcích vztahujících se na váš výrobek, přejděte na Můj obchodní asistent a zadejte název nebo kód produktu.

Podrobnější informace o požadavcích na výrobky a příslušné odkazy si můžete ověřit níže uvedené kategorie výrobků.

Sanitární a fytosanitární opatření (např. zákony, nařízení, normy) jsou opatření na ochranu lidí, zvířat a rostlin před chorobami, škůdci nebo kontaminujícími látkami.

Zajišťují, aby potravinářské výrobky uváděné na trh, včetně výrobků dovážených ze zemí mimo EU, byly pro spotřebitele bezpečné.

Více informací o sanitárních a fytosanitárních opatřeních mezi EU a Japonskem naleznete zde.

Japonsko má stejně jako EU v oblasti bezpečnosti potravin jedny z nejpřísnějších norem na světě. Japonsko například nepovoluje používání růstových hormonů v produkci hovězího masa a japonští spotřebitelé považují předpisy týkající se používání geneticky modifikovaných organismů za velmi důležité.

Všechny produkty dovážené z Japonska musí splňovat normy EU. To zahrnuje zákaz hormonálně ošetřeného hovězího masa v EU a její pravidla pro používání antibiotik. 

Kromě toho musí být veškerý dovoz živočišných produktů z Japonska do EU doprovázen veterinárním osvědčením. 

Toto osvědčení může vydat pouze příslušný orgán v Japonsku, tj. orgán, který Komise formálně uznala jako schopný certifikovat soulad s požadavky EU na dovoz. 

Obchodní dohoda pomáhá zajistit, aby vašim výrobkům nebránily ve vstupu na japonský trh neodůvodněné sanitární a fytosanitární překážky obchodu, a pomáhá zefektivnit a urychlit postupy schvalování vašeho vývozu potravin do Japonska.

Pokud dovážíte z Japonska do EU více informací o sanitárních a fytosanitárních požadavcích, najdete zde.

 

Zvláštní pravidla a požadavky týkající se vašeho produktu najdete v sekci My Trade Assistance (Můj obchodní asistent).

Technické překážky obchodu

Ačkoli jsou technická pravidla důležitá, mohou někdy působit jako překážka mezinárodního obchodu, a mohou tak pro vás jako vývozce představovat značnou zátěž.

 • pokud se domníváte, že se potýkáte s obchodní překážkou, která zpomaluje váš podnik nebo vám brání ve vývozu, můžete nám sdělit,
 • napište, co váš vývoz do Japonska zastavujete, pomocí on-line formuláře a EU provede analýzu vaší situace a přijme vhodná opatření.

Kontaktujte nás

Celní prohlášení a postupy celního odbavení

Celní odbavení obvykle zahrnuje kontroly

 • cla, která mají být zaplacena
 • správný popis zboží, jeho původ a hodnotu
 • bezpečnostní a bezpečnostní opatření (pašování, drogy, cigarety, zbraně, padělané výrobky, boj proti terorismu)
 • dodržování zvláštních právních předpisů, jako jsou právní předpisy v oblasti životního prostředí, zdravotní požadavky, veterinární, rostlinolékařské a jakostní předpisy

Dohoda mezi EU a Japonskem zajišťuje účinnější celní postupy pro usnadnění obchodu a snížení nákladů pro podniky.

Dokumenty

Podívejte se na podrobné pokyny, které popisují různé druhy dokumentů, které byste měli připravit pro celní odbavení vašich výrobků.

V závislosti na vašem výrobku mohou celní orgány požadovat všechny nebo některé z níže uvedených prvků.

 • obchodní faktura (uveďte zvláštní požadavky týkající se formy a obsahu v mém obchodním asistentovi)
 • Konosament nebo letecký nákladní list
 • výčet položek zásilky, přepravní účty a osvědčení o pojištění (v některých případech nezbytné)
 • dovozní licence pro určité zboží
 • osvědčení prokazující, že váš výrobek splňuje povinné předpisy týkající se výrobků, jako jsou zdravotní a bezpečnostní požadavky, označování a balení
 • doklad o původu – prohlášení o původu

V zájmu větší jistoty můžete požádat o závazné informace o sazebním zařazení zboží a/nebo o závazné informace o původu zboží předem.

 

Podrobné informace o dokumentech, které musíte předložit pro účely celního odbavení vašeho výrobku, naleznete na Můj obchodní asistent.

Japonská celní správa poskytuje informace o japonských celních režimech, včetně požadovaných dokladů

Japonsko je rovněž domovem devíti různých celních jurisdikcí a může být vhodné se obrátit na ty, které jsou pro vás důležité, aby byl celní proces pro váš výrobek hladší.

Postupy

Popis toho, jak prokázat původ vašich produktů, aby mohly požádat o preferenční sazebník, a pravidel týkajících se ověřování původu celními orgány naleznete v oddíle o pravidlech původu.

Obecné informace o celních postupech při dovozu a vývozu naleznete na internetových stránkách GŘ pro daně a celní unii.

Duševní vlastnictví a zeměpisná označení

Dohoda o hospodářském partnerství mezi EU a Japonskem stanoví posílenou ochranu práv duševního vlastnictví pro evropské společnosti, které do Japonska vyvážejí inovativní, umělecké, odlišné a vysoce kvalitní produkty. Závazky jsou posíleny a zahrnují ustanovení týkající se ochrany obchodního tajemství, ochranných známek, ochrany autorských práv, patentů, minimálních společných pravidel pro regulační ochranu údajů z testů léčivých přípravků a ustanovení o občanskoprávním prosazování.

Dohoda uznává zvláštní status a poskytuje na japonském trhu ochranu více než 200 evropských zemědělských produktů určitého evropského zeměpisného původu, tzv. zeměpisných označení. Majitelé dvoustranně dohodnutých zeměpisných označení v odvětví zemědělství, potravinářství a nápojů požívají ochrany před paděláním. Seznam chráněných zeměpisných označení v EU a Japonsku je uveden v příloze 14-B dohody o hospodářském partnerství.

Patentů

Dohoda o hospodářském partnerství mezi EU a Japonskem potvrzuje, že obě strany budou spolupracovat na zachování posílení patentové ochrany.

Podle dohody se EU i Japonsko zavázaly k prodloužení doby trvání patentové ochrany farmaceutických výrobků a zemědělských chemických výrobků. Chcete-li se dozvědět více o patentech v Japonsku, včetně postupů přihlašování a průzkumu, obraťte se na japonský patentový úřad.

Další otázky duševního vlastnictví

Japonský patentový úřad poskytuje přehledy o užitných vzorech, průmyslových vzorech, ochranných známkách a autorských právech.

Ministerstvo hospodářství rovněž podrobněji vysvětluje prosazování vašich práv duševního vlastnictví.

Služby

Dohoda usnadňuje společnostem z EU a Japonska poskytování služeb a nabízí větší mobilitu pro zaměstnance společností, aby mohli vykonávat svou práci na místě.

Dočasný pohyb zaměstnanců společnosti 

Příloha 8-C: Porozumění pohybu fyzických osob za účelem podnikání

Dohoda stanoví určité závazky týkající se vstupu a dočasného pobytu fyzických osob v oddíle D kapitoly 8.

Listina Evropské unie a Japonska v příloze III přílohy 8-B stanoví určité výhrady a další ustanovení, pokud jde o obchodní návštěvy pro účely usazení, osoby převedené v rámci společnosti, investory a krátkodobé obchodní návštěvy. Příloha III přílohy 8-B je k dispozici na těchto odkazech.

Některé výhrady, omezení a další ustanovení týkající se smluvních poskytovatelů služeb a nezávislých odborníků jsou stanoveny v listině Evropské unie a listiny Japonska v příloze IV přílohy 8-B. Příloha IV přílohy 8-B je k dispozici na těchto odkazech.

Dohoda o hospodářském partnerství obsahuje řadu ustanovení, která se horizontálně vztahují na veškerý obchod se službami, například ustanovení o potvrzení práva smluvních stran regulovat služby. Dohoda o hospodářském partnerství potvrzuje právo orgánů veřejné služby udržovat veřejné služby a nebude nutit vlády k privatizaci nebo deregulaci veřejných služeb, jako je tomu v oblasti zdravotní péče, vzdělávání a vodohospodářství.

Konkrétní závazky byly dohodnuty v odvětvích, jako je

 • poštovní a kurýrní služby
 • telekomunikace
 • námořní doprava,
 • finanční služby

Pokud jde o závazky týkající se přeshraničního obchodu službami, viz oddíl C kapitoly 8 dohody.

Přesun kvalifikovaného personálu

Obecné informace o vízech
Omezení obchodní činnosti smluvních poskytovatelů služeb a nezávislých odborníků v Japonsku

Pokud jde o některé služby, rozsah obchodních činností je omezen tak, jak je stanoveno v dodatku IV „Omezení obchodních činností smluvních poskytovatelů služeb a nezávislých odborníků v Japonsku“ přílohy 8-B „Předpisy pro kapitolu 8“ dohody.

Řízení lidských zdrojů

V Japonsku existuje mnoho pracovněprávních předpisů týkajících se ochrany pracovníků.  Tyto pracovněprávní předpisy se v zásadě vztahují na všechna zaměstnání v Japonsku bez ohledu na to, zda je zaměstnavatel japonským nebo zahraničním zaměstnavatelem, nebo zda je společnost zahraniční nebo zapsaná v obchodním rejstříku v Japonsku.  Nařízení o těchto právních předpisech se vztahuje rovněž na zahraniční pracovníky v Japonsku, pokud tito zahraniční pracovníci splňují právní definici pracovníků podle těchto právních předpisů. 

Obecné informace o celkovém systému pracovního práva v Japonsku v souvislosti s řízením lidských zdrojů lze získat na internetových stránkách uvedených v následujících záhlavích.

Obecné informace o řízení lidských zdrojů
Pravidla, která je třeba uvést v případě zaměstnání v zahraničí
Informace o hlavních pracovněprávních předpisech

Telekomunikační a počítačové informační služby

V Japonsku

 • telekomunikace jsou obecně definovány zákonem o telekomunikacích jako „přenos, přenos nebo příjem kódů, zvuků nebo obrazů kabelem, rádiem nebo jakoukoli jinou elektromagnetickou formou“.
 • telekomunikační službou se rozumí „zprostředkování komunikace jiných osob prostřednictvím telekomunikačního zařízení nebo jiná nabídka telekomunikačního zařízení pro komunikaci jiných osob“ a
 • telekomunikační činnost je poté definována jako „podnik, v němž poskytovatel služeb poskytuje telekomunikační službu k uspokojení potřeb jiných subjektů, s výjimkou poskytování vysílacího zařízení podle zákona o rozhlasovém a televizním vysílání“.

Příručka pro vstup na trh japonských telekomunikačních činností – dostupná pouze v japonštině – která obecně spadá pod definici „telekomunikační činnosti“, a tudíž vyžaduje oznámení nebo registraci.

Vstup na japonský trh
 • Ministerstvo vnitra a komunikace: Příručka pro vstup na trh v japonských telekomunikačních službách, červen 2016 (angličtina). Vezměte prosím na vědomí, že anglická verze nemusí být aktuální. Kromě toho jsou doplňkové materiály (včetně mimo jiné případů uvádějících, zda se oznamovací povinnost vztahuje na určité podniky) k dispozici pouze v japonské verzi z května 2019, jakož i jejich doplnění z října 2019.
 • Níže uvedené příručky a pokyny jsou rovněž k dispozici zde:
  • Příručka pro vstup na trh v oblasti všeobecného kabelového vysílání (angličtina);
  • Příručka pro výstavbu sítí telekomunikačních dopravců (angličtina); a pokud
  • Pokyny pro používání Poláků, účelů, konduit a podobných zařízení ve vlastnictví veřejných služeb (angličtina).
Zpřísnění předpisů pro zahraniční investice do odvětví informačních technologií

Doplnění podniků podléhajících požadavku předchozího oznámení týkajícího se přímých investic do přímých investic(METI, angličtina) – do odvětví, na něž se vztahuje požadavek předchozího oznámení týkajícího se přímých investic do zahraničí, byly přidány podniky v oblasti informačních technologií.

Veřejné zakázky

Celostátní, regionální a obecní orgány v Japonsku a v EU každoročně nakupují nebo pořizují zboží a služby v hodnotě miliard eur od soukromých společností. Oznamují zahájení zadávacích řízení na veřejné zakázky, o které se pak mohou společnosti ucházet. 

Dohoda o hospodářském partnerství rozšiřuje přístup k veřejným zakázkám a otevírá nové trhy společnostem obou stran.

EU a Japonsko se dohodly na pravidlech, která

 • zakázat nespravedlivou diskriminaci ze strany jedné strany vůči uchazečům z druhé strany
 • maximalizovat transparentnost při nabídkových řízeních na veřejné zakázky s cílem zajistit, aby si podniky byly vědomy příležitostí na obou stranách
 • maximalizovat příležitosti pro podniky z EU účastnit se veřejných nabídkových řízení v Japonsku na všech úrovních státní správy – celostátní, regionální a obecní

Lepší přístup společností z EU k veřejným zakázkám v Japonsku se týká odvětví, jako je

 • železnice
 • nemocnice
 • akademické instituce
 • rozvod elektřiny

Více informací

Investice

Dohoda podporuje investice mezi EU a Japonskem a znovu potvrzuje právo každé strany regulovat legitimní politické cíle dohodnuté na demonstrativním seznamu. Probíhají dvoustranná jednání o uzavření případné dohody o ochraně investic.

Pokud jde o přeshraniční obchod službami a liberalizaci investic, dohoda o hospodářském partnerství mezi EU a Japonskem přijala systém negativního seznamu, který uvádí stávající a budoucí nevyhovující opatření, která mají být vyhrazena, a zároveň v zásadě liberalizuje veškerý přeshraniční obchod službami a investiční oblasti.

Pokud jde o závazky týkající se liberalizace investic, viz oddíl B kapitoly 8 dohody

Pokud jde o výhrady ke stávajícím opatřením Evropské unie a Japonska, viz listina Evropské unie a listina Japonska uvedená v příloze I přílohy 8-B dohody, která je k dispozici na těchto odkazech:

Pokud jde o výhrady k budoucím opatřením Evropské unie a Japonska, viz listina Evropské unie a listina Japonska uvedená v příloze II přílohy 8-B, která je k dispozici na těchto odkazech:

Pokud jde o pohyb investorů pro obchodní účely, viz oddíl Služby výše.

Jak začít podnikat v Japonsku

Přehled zakládání podniků v Japonsku
Požadované formuláře

Omezení přímých zahraničních investic do Japonska

Přehled postupů podle zákona o devizovém trhu a zahraničním obchodu

Přehled zákona o devizovém trhu a zahraničním obchodu a oznamovacího systému (Japonsko)

Zákon o devizovém a zahraničním obchodu (angličtina a japonština). Domníváme se však, že anglický překlad není vždy aktuální. Aktuální informace naleznete v japonské verzi.

 

Vysvětlení k oblasti působnosti zákona o devizovém trhu a zahraničním obchodu

Podle čl. 26 odst. 1 zákona o devizovém trhu a zahraničním obchodu (dále jen „FEFTA“) se „zahraničním investorem“ rozumí kterákoli z následujících osob, které uskutečňují přímé investice do zahraničí atd. uvedené v položkách čl. 26 odst. 2 FEFTA, nebo konkrétní akvizice ve smyslu čl. 26 odst. 3 FEFTA:
i) fyzická osoba, která není rezidentem Japonska;
subjekt zřízený podle cizího práva nebo mající hlavní sídlo v cizí zemi;
III) japonská společnost, ve které součet hlasovacích práv držených přímo nebo nepřímo prostřednictvím předepsané společnosti osobami uvedenými v bodech i) a/nebo ii) činí nejméně 50 % celkových hlasovacích práv; nebo
iv) japonský subjekt, v němž osoby uvedené v bodě i) tvoří buď většinu všech vedoucích pracovníků společnosti, nebo většinu vedoucích pracovníků s pravomocí zástupce.

Odvětví, v nichž se vyžaduje předchozí oznámení
Oznamovací formuláře

Správný formulář bude záviset na způsobu investování.

Vládní pobídky na podporu přímých zahraničních investic do Japonska

Orgány pověřené šetřením a konzultacemi

Úřad Invest Japan

Každé z příslušných ministerstev a agentur má kancelář Invest Japan (angličtina), která reaguje na následující kroky potenciálních investorů:

 • žádosti o informace o investicích a o žádostech o investiční příležitosti; a pokud
 • stížnosti týkající se zpracování systému včasného oznamování, tzv. systému „nečinnosti“ a investic.
 • Anglický dotazovací formulář pro kontakt s úřadem Invest Japan v každém příslušném ministerstvu/agenturě poskytuje JETRO: Investovat kanceláře JAPAN: Kontaktní údaje (angličtina)
 • Jednotné kontaktní místo pro zahraniční investory, kteří plánují založit nebo rozšířit svou obchodní základnu v Japonsku, poskytuje JETRO: Invest Japan Business Support Center (IBSC) (angličtina)
Investovat rutinní linku v Japonsku
 • Podpůrné centrum JETRO pro zahraniční společnosti a společnosti přidružené k zahraničí, které plánují investovat v Japonsku. Služby jsou k dispozici v jiných jazycích než v japonštině: Investovat Japonsko Hotline (angličtina)
Další užitečné odkazy

MSP

Dohoda mezi EU a Japonskem obsahuje zvláštní kapitolu o malých a středních podnicích, která upřesňuje, že strany vzájemně poskytují informace o přístupu na trh druhé strany.

Internetové stránky EU na podporu malých a středních podniků z EU vyvážejících do Japonska

Japonské internetové stránky na podporu malých a středních podniků z EU vyvážejících do Japonska

Tyto internetové stránky věnované evropským malým a středním podnikům obsahují odkazy na orgány zabývající se konkrétními obchodními otázkami a databázi s možností vyhledávání podle kódu celního sazebníku s cílem získat informace o přístupu na japonský trh.

Distribučních kanálů;

Vytvoření praktického distribučního kanálu je klíčem k tomu, aby se váš výrobek dostal do japonských regálů a maloobchodníků. Vyžaduje zajištění japonských vnitrostátních a místních distributorů, zejména za účelem překonání jazykových, technických a logistických překážek obchodu.

Organizace pro dovoz a domácí podporu (Mipro), Středisko pro průmyslovou spolupráci mezi EU a Japonskem, jsou dobrými výchozími kontaktními místy pro všechny výrobce v EU.

Japonská organizace zahraničního obchodu (JETRO) má rovněž platformu pro zprostředkování mezinárodního obchodu, kde mohou japonští a zahraniční prodejci a kupující podávat oznámení.

Vysvětlení významu úlohy obchodních podniků

Obchodní firmy hrají důležitou úlohu při prodeji dováženého zboží v Japonsku a působí jako styčné osoby mezi zahraničními výrobci a japonskými kupujícími a naopak.

Úloha obchodních podniků zahrnuje mimo jiné

 • identifikace poptávky
 • pomoc při jednáních mezi výrobci a kupujícími
 • dokončení dovozních/vývozních postupů. 

Obchodní firmy mohou pomoci při identifikaci poptávky a/nebo místních partnerů v Japonsku a mohou být

 • všeobecné obchodní firmy, které se zabývají téměř všemi věcmi
 • specializované obchodní firmy, které se zabývají pouze určitými výrobky (např. výrobky z oceli, potravinářskými výrobky atd.).

Odkazy a kontakty

Internetové stránky GŘ pro obchod

Středisko průmyslové spolupráce mezi EU a Japonskem

Delegace Evropské unie v Japonsku

Úplné znění dohody

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy