Version: 1.4.0.39 (2021-03-19 17:25)

Dohoda o hospodářském partnerství mezi EU a Japonskem

Dohoda o hospodářském partnerství mezi EU a Japonskem vstoupila v platnost dne 1. února 2019. Podniky z EU již každý rok vyvážejí do Japonska více než 58 miliard eur ve formě zboží a 28 miliard EUR v oblasti služeb. Dohoda o hospodářském partnerství mezi EU a Japonskem omezuje překážky obchodu, kterým čelí evropské podniky při vývozu do Japonska, a pomáhá jim tak lépe soutěžit na tomto trhu.

Dohoda v kostce

Dohoda o hospodářském partnerství mezi EU a Japonskem vstoupila v platnost dne 1. února 2019.

Jaké jsou přínosy pro váš podnik?

Obchodní dohoda s Japonskem

 • odstraňuje cla a jiné překážky obchodu a usnadňuje společnostem na obou stranách dovoz a vývoz
 • zajišťuje otevřenost trhů se službami, zejména finančních služeb, telekomunikací a dopravy
 • zaručuje nediskriminační zacházení s podniky z EU působícími na trzích s veřejnými zakázkami
 • zlepšuje ochranu práv duševního vlastnictví v Japonsku, jakož i ochranu vysoce kvalitních evropských zemědělských produktů, tzv. zeměpisných označení
 • ušetří společnostem obou stran značné množství peněz a čas při dvoustranném obchodování se zbožím
 • poskytuje větší podporu menším podnikům, které jsou neúměrně zasaženy překážkami obchodu

 

Japonsko je již čtvrtým největším trhem EU pro vývoz zemědělských produktů. Zlepší se přístup na trh pro mnoho evropských produktů, zejména

Úplné znění obchodní dohody s Japonskem si přečtěte.

Sazby

Dohoda odstraňuje převážnou většinu cel placených evropskými a japonskými společnostmi.

Vstupem dohody v platnost bylo odstraněno 99 % celních položek EU a 97 % japonských celních položek. Pokud jde o dosud nezrušené celní sazby, byly dohodnuty celní kvóty nebo snížení cel.

Chcete-li zkontrolovat sazby za váš výrobek, musíte znát kód produktu, který je založen na kódu harmonizovaného systému (HS) HS2017, a to jak pro evropské, tak pro japonské kódy.

Kód výrobku
najdete na stránkách My Trade Assistant (Můj obchodní asistent)

Můžete také zkontrolovat japonský statistický kód dovozu.

Dohoda otevírá japonský trh například zemědělskému vývozu EU.

 • Cla na mnoho sýrů, jako jsou sýry Gouda a čedar, budou postupně zrušena.
 • Pro čerstvé sýry (např. Mozzarella a Feta) se stanoví bezcelní kvóta.
 • Cla na vývoz vína po vstupu v platnost zanikla
 • Pokud jde o hovězí maso, budou mít vývozci z EU prospěch ze sníženého cla.
 • Pokud jde o vepřové maso, cla na vývoz čerstvého masa do Japonska zůstávají nízká a dohoda zcela zrušila cla na zpracované maso.

Cla na převážnou většinu výrobků jsou buď okamžitě po vstupu dohody v platnost, nebo postupně na základě harmonogramu odstraňování cel zrušena.

Výchozím bodem pro odstranění nebo snížení cel je „základní sazba“ a u této základní sazby dochází ke snížení. Pomocí kódu celního sazebníku výrobku můžete najít snížení, které se vztahuje na základní sazbu vašeho výrobku.

Seznamy odpojovacích zařízení Tarif

Pokud vyvážíte do Japonska, budete muset zkontrolovat harmonogram odstraňování cel v Japonsku, zatímco pokud dovážíte z Japonska, budete muset zkontrolovat harmonogram odstraňování cel v EU.

Dovoz z Japonska
Vývoz do Japonska

Celní kvóty (TRQ)

Celní kvóty se rovněž vztahují na některé produkty. Jedná se o konkrétní množství zboží, které bude mít v daném časovém rámci nárok na preferenční sazební zacházení.

 • existuje dvacet pět japonských zemědělsko-potravinářských produktů s celními kvótami
 • celní kvóty Japonska
 • Japonské ministerstvo zemědělství, lesnictví a rybolovu (MAFF) poskytuje informace o žádosti o celní kvóty a o jejich přidělení pro každou celní položku, jako je cukr, pšeničné výrobky, mléčné výrobky a další potraviny (včetně cukrovinek a některých čokoládových bazénů) v rámci dohody o hospodářském partnerství mezi EU a Japonskem (Japonsko).
 • Databázejaponského překladu práva poskytovaná Ministerstvem spravedlnosti, Japonsko.
Mléčné výrobky

Přidělování celních kvót a výběr dávek provádí zemědělství & spolupráce v odvětví živočišné výroby (ALIC).

Dovoz určených mléčných výrobků (např. másla a syrovátky) v rámci celní kvóty podléhá státnímu systému obchodování.

Informace poskytnuté MAFF
Informace poskytnuté společností Agricultural & Livestock Industries Corporation (ALIC)

Následující informace se týkají v zásadě celních kvót WTO, zatímco některé z těchto informací jsou relevantní pro dovozní řízení podle dohody o hospodářském partnerství mezi EU a Japonskem.

Informační listy Střediska pro průmyslovou spolupráci EU-Japonsko (EU Business in Japan)
Mořské produkty

Na některé mořské produkty se vztahují dovozní kvóty a dovozci jsou povinni podat žádost. Tak je tomu například v případě: Nishin (Clupea spp.), Tara (Gadus spp., Theragra spp. nebo Merluccius spp.), Buri (Seriola spp.), Saba (Scomber spp.), Iwashi (Etrumeus spp., Sardinops spp. nebo Engraulis spp.), Aji (Trachurus spp. nebo Decapterus spp.) a Samma (Cololabis spp., chlazená, mořští živí tender tender tender, tuňáci rodu Trachurus nebo Decapterus spp.) a Samma (Cololabis spp.)

Ochranná opatření

Obchodní dohoda mezi EU a Japonskem rovněž stanoví dvoustranná ochranná opatření. Cílem „ochranného“ opatření (tj. dočasně omezit dovoz výrobku) je chránit konkrétní domácí výrobní odvětví před nárůstem dovozu jakéhokoli výrobku, který způsobuje nebo hrozí způsobit vážnou újmu výrobnímu odvětví. V této dohodě se na ochranu určitých produktů před prudkým nárůstem dovozu používají ochranná opatření v oblasti zemědělství.

Produkty EU, na něž se vztahují tato opatření, jsou:

 • hovězí a vepřové maso (včetně zpracovaného vepřového masa)
 • bílkovinný koncentrát ze syrovátky (WPC), sušená syrovátka
 • čerstvé pomeranče
 • dostihoví koně

Prohlédněte si seznam ochranných opatření v oblasti zemědělství.

 

Můj obchodní asistent Vám poskytne podrobné informace o sazbách, opatřeních, která se vztahují na váš výrobek a trh, a zobrazí harmonogram odstraňování cel pro příslušné celní položky.

Pravidla původu

Tento oddíl zavádí hlavní pravidla původu a postupy týkající se původu v rámci obchodní dohody.

Původ je „hospodářská státní příslušnost“ obchodovaného zboží. Pokud jste novým tématem, můžete najít úvod k hlavním pojmům v oddíle „Zboží“.

Pravidla původu

Aby byl váš produkt způsobilý pro preferenční sazbu, musí splňovat určitá pravidla, která prokazují jeho původ.

Kde mohu najít pravidla původu?

Pravidla původu jsou stanovena v kapitole 3 dohody o hospodářském partnerství mezi EU a Japonskem o pravidlech původu (Úř. věst. L 330, 27.12.2018, s. 21).

Pochází můj výrobek z EU nebo Japonska?

Aby mohl váš produkt získat nižší nebo nulovou preferenční sazbu podle dohody o hospodářském partnerství mezi EU a Japonskem, musí pocházet z EU nebo Japonska.

Výrobek „původ“ v EU nebo v Japonsku, pokud

Výrobek musí rovněž splňovat všechny ostatní platné požadavky uvedené v této kapitole (například nedostatečné opracování nebo zpracování, pravidlo nezměnitelnosti). Existují také další možnosti flexibility, které vám pomohou dodržovat pravidla specifická pro jednotlivé produkty (např. tolerance nebo kumulace).

 

Příklady hlavních typů pravidel vázaných na konkrétní výrobky v obchodních dohodách EU

 • pravidlo přidání hodnoty - hodnota všech nepůvodních materiálů v produktu nesmí přesáhnout určitý procentní podíl jeho ceny ze závodu
 • změna sazebního zařazení - výrobní proces má za následek změnu sazebního zařazení mezi nepůvodní materiály a konečný produkt - například výroba papíru (Harmonizovaný systém kapitola 48) z nepůvodní buničiny (Harmonizovaný systém kapitola 47)
 • specifické operace - vyžaduje se specifický výrobní postup, například spřádání vláken do příze - tato pravidla se většinou používají v textilním oděvu a chemickém průmyslu

 

Zvláštní pravidla pro váš výrobek naleznete na stránkách My Trade Assistant.

Tipy, které vám pomohou dodržovat pravidla pro konkrétní výrobek

Dohoda poskytuje dodatečnou flexibilitu, která vám pomůže dodržovat pravidla specifická pro jednotlivé produkty, jako je tolerance nebo kumulace.

Odchylka
 • pravidlo tolerance umožňuje výrobci použít nepůvodní materiály, které jsou podle zvláštního pravidla pro produkt obvykle zakázány, pokud jejich hodnota netvoří více než 10 % ceny produktu ze závodu nebo ceny produktu na palubě.
 • tuto přípustnou odchylku nelze použít k překročení maximálního prahu hodnoty nepůvodních materiálů uvedených v pravidlech pro jednotlivé produkty.
 • avšak a to je v dohodě mezi EU a Japonskem zvláštní, lze tuto přípustnou odchylku použít v případech, kdy hmotnost nepůvodních materiálů přesahuje práh hmotnosti stanovený v pravidlech pro jednotlivé produkty, za předpokladu, že hodnota těchto materiálů nepřesahuje 10 % ceny konečného produktu ze závodu - nad 10 % hodnoty těchto materiálů musí být tyto materiály pocházející z EU nebo Japonska.
 • Zvláštní tolerance se vztahují na textilie a oděvy zařazené do kapitol 50 až 63 harmonizovaného systému, které jsou zahrnuty v poznámkách 6 až 8 přílohy 3-A Úvodní poznámky ke zvláštním pravidlům původu produktu
Kumulace

Dohoda o hospodářském partnerství mezi EU a Japonskem stanoví dva způsoby kumulace původu

 • dvoustranná kumulace - materiály pocházející z Japonska lze považovat za materiály pocházející z EU (a naopak), jsou-li použity při výrobě produktu v EU
 • úplná kumulace - opracování nebo zpracování provedené na nepůvodních materiálech v EU nebo Japonsku lze považovat za původní, aby se napomohlo splnění zvláštního pravidla pro daný produkt (tj. zpracování provedené v Japonsku lze považovat za způsobilé operace v EU, bez ohledu na to, zda je zpracování dostatečné k tomu, aby bylo materiálům udělen status původu (a naopak)

Další požadavky

Váš výrobek musí rovněž splňovat všechny ostatní platné požadavky uvedené v kapitole o pravidlech původu, jako je nedostatečné opracování nebo zpracování, nebo pravidlo o nezměnitelnosti.

Pravidlo nezměnitelnosti

Původní produkty musí být přepravovány z EU do Japonska (a naopak), aniž by byly dále zpracovány ve třetí zemi.

Některé operace mohou být provedeny ve třetí zemi, pokud produkty zůstávají pod celním dohledem, například

 • přidání nebo připojování značek, štítků, pečetí nebo jakékoli dokumentace k zajištění souladu se zvláštními domácími požadavky dovážející země
 • konzervace produktů v dobrém stavu
 • skladování
 • rozdělení zásilek

Celní orgány mohou požadovat důkaz o dodržování tohoto pravidla, například

 • smluvní přepravní doklady, jako jsou nákladní listy
 • věcné nebo konkrétní důkazy založené na značení nebo číslování balíků
 • veškeré důkazy týkající se samotného zboží

Navracení cla

Podle dohody o hospodářském partnerství mezi EU a Japonskem je možné získat náhradu za cla dříve zaplacená z nepůvodních materiálů použitých k výrobě produktu, který je vyvážen v rámci preferenční celní sazby.

Postupy stanovení původu

Vývozci a dovozci se musí řídit postupy původu. Postupy jsou stanoveny v oddíle B kapitoly 3 o pravidlech původu dohody. Objasňují například, jak deklarovat původ výrobku, jak žádat o preference nebo jak mohou celní orgány ověřit původ výrobku.

Jak uplatňovat preferenční sazbu

Dovozci mohou požádat o preferenční sazební zacházení na základě

 • deklaraci o původu poskytnutou vývozcem nebo
 • deklarace o původu založená na „vědomí dovozce“

Podrobnější informace naleznete na adrese:

Deklarace o původu

Vlastní prohlášení vývozce

Vývozci mohou sami prohlásit, že jejich výrobek pochází z EU nebo Japonska, a to poskytnutím deklarace o původu.

V EU to může učinit

V Japonsku to může učinit

 • vývozce s přidělenou japonským podnikovým číslem

Co by měla deklarace o původu obsahovat?

 • deklarace o původu by měla být uvedena na faktuře nebo jakémkoli obchodním dokladu identifikujícím produkt.
 • Znění prohlášení o původu může být vyhotoveno v kterémkoli z úředních jazyků EU i v japonském jazyce a je uvedeno v příloze 3-D, dovážející země nemusí požadovat, aby dovozce předložil překlad deklarace o původu.
 • Vývozci musí uvést kritéria původu použitá v jejich deklaraci o původu s kódem (viz příloha 3-D)

Předložení a platnost

Další vysvětleníposkytují pokyny k dohodě o hospodářském partnerství mezi EU a Japonskem týkající se deklarace o původu u více zásilek totožných produktů.

Informovanost dovozce
 • dovozci mohou uplatňovat preferenční sazby na základě svých vlastních znalostí o původu dovážených produktů - mohou vycházet z podkladů nebo záznamů poskytnutých vývozcem nebo výrobcem výrobku, které má dovozce k dispozici.Další vysvětleníposkytují pokyny k dohodě o hospodářském partnerství mezi EU a Japonskem týkající se znalostí dovozců.
 • vzhledem k tomu, že dovozce podává žádost na základě svých vlastních znalostí, deklarace o původu se nepoužívá a žádný vývozce ani výrobce není třeba identifikovat ani přijmout opatření týkající se preferenčního původu zboží ve vyvážející straně.
 • dovozce, který využívá „vědomí dovozce“, nemusí být registrován v databázi REX.

Ověřování původu

Celní orgány mohou ověřit, zda dovážený produkt skutečně pochází nebo splňuje jiné požadavky na původ. Ověření je založeno na

 • správní spolupráce mezi celními orgány dovážejících a vyvážejících stran
 • kontroly prováděné místními celními orgány - návštěvy dovážející strany u vývozce nejsou povoleny
 • orgány dovážející strany určí původ a informují orgány dovážející strany o výsledcích

Požadavky na výrobek

Technická pravidla zahrnují technické předpisy, normy a postupy posuzování shody. Tato pravidla definují specifické technické vlastnosti, které by váš výrobek měl mít, jako je návrh, označování, balení, funkčnost nebo výkonnost, a jsou důležitá, neboť zajišťují dosažení důležitých cílů veřejné politiky, jako je ochrana lidského zdraví nebo bezpečnost životního prostředí.

Tyto požadavky mohou souviset s takovými otázkami, jako je

 • Technická pravidla a požadavky
 • Pravidla a požadavky v oblasti zdraví a bezpečnosti, sanitární a fytosanitární opatření
 • Předpisy v oblasti životního prostředí, které se vztahují na dovážené zboží.

Musíte se těmito pravidly řídit, aby bylo možné posoudit, zda jsou vaše výrobky v souladu s nezbytnými technickými normami.

Chcete-li se dozvědět o pravidlech a požadavcích vztahujících se na váš výrobek, přejděte na můj obchodní asistent a zadejte své jméno nebo kód výrobku.

Požadavky na zdraví lidí, zvířat a rostlin

Sanitární a fytosanitární opatření (např. zákony, nařízení, normy) jsou opatření na ochranu lidí, zvířat a rostlin před nákazami, škůdci nebo kontaminujícími látkami.

Zajišťují, aby potravinářské výrobky uváděné na trh, včetně výrobků dovážených ze zemí mimo EU, byly pro spotřebitele bezpečné.

Více informací o sanitárních a fytosanitárních opatřeních mezi EU a Japonskem naleznete zde.

Japonsko má stejně jako EU v oblasti bezpečnosti potravin jedny z nejpřísnějších norem na světě. Japonsko například nepovoluje používání růstových hormonů v produkci hovězího masa a japonští spotřebitelé považují předpisy týkající se používání geneticky modifikovaných organismů za velmi důležité.

Všechny výrobky dovážené z Japonska musí splňovat normy EU. To zahrnuje zákaz hormonálně ošetřeného hovězího masa a pravidla EU pro používání antibiotik.

Kromě toho musí být veškerý dovoz živočišných produktů z Japonska do EU doprovázen veterinárním osvědčením.

Toto osvědčení může vydat pouze příslušný orgán v Japonsku, tj. orgán, který Komise formálně uznala jako schopný certifikovat soulad s požadavky EU na dovoz.

Obchodní dohoda pomáhá zajistit, aby vaše výrobky nebránily ve vstupu na japonský trh neopodstatněnými překážkami obchodu v rámci sanitárních a fytosanitárních opatření, a pomáhá zjednodušit a urychlit postupy pro schvalování vašeho vývozu potravin do Japonska.

Pokud dovážíte z Japonska do EU, více informací o sanitárních a fytosanitárních opatřeních najdete zde.

 

Konkrétní pravidla a požadavky týkající se vašeho výrobku najdete na stránkách My Trade Assistant.

Technické překážky obchodu

Ačkoli jsou technická pravidla důležitá, mohou někdy působit jako překážka mezinárodního obchodu, a mohou tedy představovat značnou zátěž pro vás jako vývozce.

 • pokud se domníváte, že se potýkáte s obchodní překážkou, která zpomaluje váš podnik nebo vám brání ve vývozu, můžete nám sdělit

 • oznamte, co zastavujete vývoz do Japonska prostřednictvím on-line formuláře, a EU provede analýzu Vaší situace a přijme vhodná opatření.

Kontaktujte nás

Doklady a postupy celního odbavení

Celní odbavení obvykle zahrnuje kontroly

 • cla, která mají být zaplacena

 • správný popis zboží, jeho původ a hodnota

 • bezpečnostní opatření (pašování, drogy, cigarety, zbraně, padělané výrobky, boj proti terorismu)

 • soulad se zvláštními právními předpisy, jako jsou právní předpisy v oblasti životního prostředí, zdravotní požadavky, veterinární, rostlinolékařské a jakostní předpisy

Dohoda mezi EU a Japonskem zajišťuje účinnější celní postupy pro usnadnění obchodu a snížení nákladů pro podniky.

Dokumenty

Podrobné pokyny pro jednotlivé kroky, které popisují různé druhy dokladů, které byste měli připravit pro celní odbavení vašich výrobků.

V závislosti na vašem výrobku mohou celní orgány požadovat všechny nebo některé z níže uvedených prvků.

 • Obchodní faktura (konzultujte konkrétní požadavky týkající se její formy a obsahu v My Trade Assistant)

 • seznam balení

 • Dovozní licence pro některé druhy zboží

 • Osvědčení prokazující, že váš výrobek je v souladu s povinnými předpisy týkajícími se výrobků, jako jsou požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost, označování a balení

 • Doklad o původu — prohlášení o původu

V zájmu větší jistoty můžete požádat o závazné informace o sazebním zařazení zboží a/nebo závazné informace o původu zboží předem.

 

Podrobné informace o dokumentech, které musíte předložit k celnímu odbavení vašeho výrobku, naleznete na Mojeho obchodního asistenta.

Postupy

Popis toho, jak prokázat původ vašich produktů, aby mohli žádat o preferenční sazebník, a pravidla týkající se ověřování původu celními orgány, viz výše uvedený oddíl o pravidlech původu.

Informace o celním režimu pro dovoz a vývoz obecně naleznete na internetových stránkách GŘ pro daně a celní unii.

Duševní vlastnictví a zeměpisná označení

Dohoda o hospodářském partnerství mezi EU a Japonskem stanoví posílenou ochranu práv duševního vlastnictví pro evropské společnosti, které do Japonska vyvážejí inovativní, umělecké, odlišné a vysoce kvalitní produkty. Závazky jsou posíleny a zahrnují ustanovení o ochraně obchodního tajemství, ochranných známek, ochrany autorských práv, patentů, minimálních společných pravidel pro regulační zkušební údaje o léčivých přípravcích a ustanovení o občanskoprávním vymáhání.

Dohoda uznává zvláštní status a na japonském trhu poskytuje ochranu více než 200 evropským zemědělským produktům určitého evropského zeměpisného původu, známým jako zeměpisná označení. Majitelé dvoustranně dohodnutých zeměpisných označení v odvětví zemědělství, potravinářství a nápojů požívají ochrany proti padělání.

Služby

Dohoda usnadňuje podnikům z EU a Japonska poskytování služeb a nabízí zaměstnancům podniků větší mobilitu, aby mohli vykonávat svou práci přímo na místě.

Dohoda o hospodářském partnerství obsahuje řadu ustanovení, která se horizontálně vztahují na veškerý obchod se službami, například ustanovení, které znovu potvrzuje právo stran na regulaci. Orgány mají i nadále právo zachovat veřejné služby a nebudou vlády nutit k privatizaci nebo deregulaci veřejných služeb, například v oblasti zdravotnictví, vzdělávání a vodohospodářství.

Konkrétní závazky byly dohodnuty v odvětvích, jako je

 • poštovní a kurýrní služby
 • telekomunikace
 • námořní doprava
 • finanční služby

Pohyb kvalifikovaných pracovníků (režim IV)

Obecné informace o vízech
Omezení obchodní činnosti smluvních dodavatelů služeb a nezávislých odborníků v Japonsku

Pokud jde o některé služby, rozsah obchodních činností je omezen tak, jak je stanoveno v dodatku IV „Omezení obchodních činností smluvních poskytovatelů služeb a nezávislých odborníků v Japonsku“ přílohy 8-B „Schendules for Chapter 8“ dohody.

Řízení lidských zdrojů

V Japonsku existuje mnoho právních předpisů týkajících se práce a ochrany pracovníků.Tyto pracovněprávní předpisy se v zásadě vztahují na všechna zaměstnání v Japonsku bez ohledu na to, zda je zaměstnavatel japonský nebo zahraniční, nebo zda je společnost zahraniční nebo zapsaná v obchodním rejstříku v Japonsku.Nařízení o těchto právních předpisech se vztahuje rovněž na zahraniční pracovníky v Japonsku, pokud zahraniční pracovníci splňují definici pracovníků podle těchto právních předpisů.

Obecné informace o celkovém systému pracovního práva v Japonsku týkající se řízení lidských zdrojů lze získat na internetových stránkách uvedených v následujících záhlavích:

Obecné informace o řízení lidských zdrojů
Pravidla, která je třeba uvést v případě zahraničního zaměstnání
Informace o hlavních pracovních předpisech
 • Informace o právních předpisech, které stanoví základní úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků na pracovišti: Zákon o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (anglicky a japonsky). Domníváte se však, že anglický překlad není vždy aktuální. Aktuální informace naleznete v japonském textu.
 • Informace o právních předpisech, které stanoví základní formu pracovních smluv: Zákon o pracovních smlouvách (anglicky a japonsky). Domníváte se však, že anglický překlad není vždy aktuální. Aktuální informace naleznete v japonském textu.
 • Informace o právních předpisech, které stanoví minimální normy pro pracovní podmínky: Zákon o pracovních normách (angličtina a japonština). Domníváte se však, že anglický překlad není vždy aktuální. Aktuální informace naleznete v japonském textu.
 • Informace o dalších právních předpisech týkajících se práce, které poskytuje Japonský institut pro pracovní politiku a odbornou přípravu: Japonské pracovní právo ( angličtina a japonština)

Telekomunikační a počítačové informační služby

V Japonsku:

 • Telekomunikace je široce definována v zákoně o telekomunikacích jako „vysílání, vysílání nebo přijímání kódů, zvuků nebo obrazů pomocí kabelu, rádia nebo jakékoli jiné elektromagnetické formy“.
 • Telekomunikační služba je definována jako „zprostředkování komunikace jiných osob prostřednictvím telekomunikačního zařízení nebo jiné nabídky telekomunikačního zařízení pro komunikaci jiných osob“ a
 • Telekomunikační činnost je pak definována jako „podnik, v němž poskytovatel služeb poskytuje telekomunikační službu za účelem uspokojení potřeb jiných osob, s výjimkou poskytování vysílacího zařízení podle zákona o rozhlasovém a televizním vysílání“.

Níže jsou uvedeny příklady telekomunikačních podniků (jak jsou uvedeny v příručce pro vstup na japonský trh - dostupné pouze v japonštině), které obecně spadají pod definici „telekomunikačního podniku“, a vyžadují tedy oznámení nebo registraci.

 • telefonní přesměrovávání
 • automatické náhradní přijímání telefonních hovorů atd. (služba, v jejímž rámci poskytovatel služeb přijímá telefonní hovory, faxy atd., určené uživatelům v telekomunikačním zařízení poskytovatele (např. server) a poté uživateli sděluje obsah těchto hovorů nebo faxů, aniž by došlo k podstatné změně, ale se změnou formátu nebo média)
 • zprostředkování obsahu
 • zprostředkování e-mailových zpravodajů
 • internetové služby poskytované společnostem spravujícím budovy obyvatelům kondominia nebo kanceláří
 • pronájem serverů a hostingové služby (služby zapůjčení částí serverů a serverových funkcí)
 • zprostředkování zpráv mezi uživateli, včetně zpráv poskytovaných v rámci služby
 • uzavřené chaty (chatové místnosti, které byly zřízeny na internetových stránkách, které přiřazovaly uživatelům, kteří měli přístup na stránky, s nespecifikovanými osobami a zprostředkovaly mezi nimi uzavřené rozhovory)
 • internetové stránky s daty on-line
 • telekomunikační služby kombinované s pronájmem zařízení, jako jsou mobilní telefony a routery wi-fi
 • Operátoři virtuálních mobilních sítí (MVNO)
 • Provozovatelé virtuálních pevných sítí (FVNO)
 • půjčování kanálů (služba, při níž osoba provádějící instalaci telekomunikačního vedení rozděluje kmitočtové pásmo a část tohoto pásma půjčová jiným společnostem)
 • přeúčtování (služba, kdy obsluhovatelé kupují telekomunikační služby od telekomunikačních operátorů s množstevní slevou a dále je prodávají uživatelům se slevou)
 • e-mailové služby využívající servery mimo Japonsko
 • správa sítě mezi přidruženými společnostmi
 • správa blahopřání na internetových stránkách
 • zprostředkovatelské služby elektronických plných mocí
 • služby řešení doménových jmen (služba, v níž poskytovatel služby identifikuje IP adresu odpovídající názvu domény, pro kterou se dotazuje
 • Další podrobnosti, včetně vysvětlení důvodů, proč by tyto podniky byly považovány za „telekomunikační služby“ a vyžadují oznámení nebo registraci, jsou k dispozici ve výše uvedené příručce.]
Vstup na japonský trh
 • Ministerstvo vnitra a komunikací: Příručka pro vstup na japonský trh v oblasti telekomunikací, červen 2016 (angličtina). Vezměte prosím v úvahu, že anglické znění nemusí být aktuální. Kromě toho jsou doplňující materiály (včetně mimo jiné příkladů, které naznačují, zda se oznamovací povinnost vztahuje na konkrétní podniky) k dispozici pouze v japonské verzi z května 2019, jakož i dodatek k nim z října 2019.
 • Následující příručky a pokyny jsou rovněž k dispozici na adrese:
  • Příručka pro vstup na trh v oblasti všeobecného kabelového vysílání (angličtina);
  • Příručka pro budování sítí telekomunikačními dopravci (angličtina); a
  • Guidelines for use of Poles, Ducts, Conduits and Similar Facilities ve vlastnictví veřejných služeb (angličtina).
Zpřísnění předpisů vztahujících se na zahraniční investice v odvětví IT
 • METI: Přidání podniků nezbytných k předložení předběžného oznámení o přímých investicích atd.(anglicky) - podniky související s IT byly přidány do odvětví, na něž se vztahuje požadavek předchozího oznámení týkající se přímých investic do investic.Veřejná oznámení týkající se této revize jsou:
  • A) Veřejné oznámení o částečné revizi veřejného oznámení č. 1 z roku 2014 (Japonsko), podle kterého ministr financí a příslušný ministr pro podnikání stanoví typy podniků podle čl. 3 odst. 4 nařízení o přímých investicích atd. (veřejné oznámení č. 1 Úřadu vlády, ministerstva financí, ministerstva vnitra a komunikací, ministerstvo lesnictví, ministerstvo lesnictví, ministerstvo školství, kultury, sportu, vědy, vědy a dopravy, ministerstvo vnitra a komunikací, ministerstvo financí, ministerstvo zemědělství, kultury, sportu, vědy a vědy, ministerstvo pro vnitřní věci a komunikace, ministerstvo financí, ministerstvo financí, ministerstvo školství, kultury, sportu, vědy, vědy a dopravy, ministerstvo pro vnitřní věci a komunikace, ministerstvo financí, ministerstvo zemědělství, kultury, sportu, vědy a dopravy, ministerstvo průmyslu a dopravy, ministerstvo financí, ministerstvo financí, ministerstvo školství, kultury, sportu, vědy a dopravy, ministerstvo pro vnitřní věci a komunikace, ministerstvo financí, ministerstvo financí, ministerstvo zemědělství, kultury, sportu, vědy a dopravy, ministerstvo zemědělství a dopravy, ministerstvo financí, ministerstvo financí, ministerstvo zemědělství, kultury, sportu, vědy a dopravy, ministerstvo průmyslu a dopravy, ministerstvo financí, ministerstvo financí, ministerstvo školství, kultury, kultury, sportu, ministerstvo pro obchod, ministerstvo zemědělství, ministerstvo lesnictví, ministerstvo školství, kultury, sportu, vědy a dopravy, ministerstvo pro vnitřní věci a komunikace, ministerstvo financí, ministerstvo financí, ministerstvo zemědělství a kultury, ministerstvo zemědělství, kultury a kultury, ministerstvo zemědělství, kultury a dopravy, ministerstvo zemědělství, ministerstvo zemědělství a vodního hospodářství, ministerstvo zemědělství, ministerstvo zemědělství a dopravy, ministerstvo zemědělství, ministerstvo zemědělství a kultury, ministerstvo zemědělství, ministerstvo zemědělství a kultury, ministerstvo zemědělství, ministerstvo zemědělství a vodního hospodářství, ministerstvo zemědělství, ministerstvo zemědělství a ministerstvo zemědělství, ministerstvo zemědělství, ministerstvo zemědělství a ministerstvo zemědělství, ministerstvo zemědělství a ministerstvo zemědělství, ministerstvo zemědělství a ministerstvo zemědělství, ministerstvo zemědělství a vodního hospodářství, ministerstvo zemědělství a vodního hospodářství, ministerstvo zemědělství a rybolov, ministerstvo zemědělství, ministerstvo zemědělství, ministerstvo zemědělství a vodního hospodářství, ministerstvo zemědělství a ministerstvo zemědělství, ministerstvo zemědělství, kultury a dopravy, ministerstvo dopravy, ministerstvo zemědělství a dopravy, ministerstvo zemědělství a dopravy, ministerstvo zemědělství, ministerstvo lesnictví a ministerstvo zemědělství, ministerstvo zemědělství, kultury a dopravy, ministerstvo dopravy, ministerstvo dopravy, ministerstvo pro vnitřní věci a rybolov, ministerstvo zemědělství, ministerstvo zemědělství a ministerstvo zemědělství, ministerstvo zemědělství a ministerstvo zemědělství, ministerstvo zemědělství a kultury, ministerstvo zemědělství, hospodářství a rybolov, ministerstvo zemědělství, ministerstvo lesnictví, ministerstvo zemědělství, ministerstvo zemědělství a
  • b) Veřejné oznámení o částečné revizi veřejného oznámení č. 3 z roku 2017 (Japonsko), podle kterého ministr financí a příslušný ministr pro podnikání stanoví typy podniků podle čl. 3 odst. 1 a čl. 4 odst. 3 nařízení o přímých investicích atd. (veřejné oznámení č. 2 Úřadu vlády, ministerstva financí, ministerstva vnitra a komunikací, ministerstva lesnictví, ministerstvo lesnictví, ministerstvo školství, kultury a sportu, ministerstvo pro infrastrukturu a sport, ministerstvo pro vnitřní věci a komunikace, ministerstvo financí, ministerstvo školství, kultury, sportu, sportu, ministerstvo pro vnitřní věci a komunikace).

Veřejné zakázky

Vnitrostátní, regionální a obecní vlády v Japonsku a EU každoročně nakupují zboží a služby v hodnotě miliard eur od soukromých společností, nebo si je pořizují. Oznamují zahájení zadávacích řízení na veřejné zakázky, o které se pak mohou společnosti ucházet.

Dohoda o hospodářském partnerství rozšiřuje přístup k veřejným zakázkám a otevírá nové trhy pro podniky obou stran.

EU a Japonsko se dohodly na pravidlech, která

 • zakázat nespravedlivou diskriminaci uchazečů na straně druhé

 • maximalizace transparentnosti nabídkových řízení na veřejné zakázky s cílem zajistit, aby si podniky byly vědomy příležitostí na obou stranách

 • maximalizace příležitostí pro podniky z EU účastnit se veřejných nabídkových řízení v Japonsku na všech úrovních státní správy - celostátní, regionální a obecní

Větší přístup společností z EU k veřejným zakázkám v Japonsku zahrnuje odvětví, jako je

 • železnice

 • nemocnice

 • akademické instituce

 • rozvod elektřiny

Další informace

Investice

Dohoda podporuje investice mezi EU a Japonskem a znovu potvrzuje právo každé strany regulovat legitimní politické cíle dohodnuté v demonstrativním seznamu. Probíhají dvoustranná jednání o uzavření případné dohody o ochraně investic.

Informace o ustanoveních týkajících se přeshraničního obchodu službami a liberalizace investic

Pokud jde o přeshraniční obchod se službami a liberalizaci investic, přijala dohoda o hospodářském partnerství mezi EU a Japonskem systém negativního seznamu, který uvádí stávající a budoucí nesouladná opatření, která mají být vyhrazena, přičemž v zásadě liberalizuje veškerý přeshraniční obchod se službami a investiční oblasti.

Pokud jde o závazky týkající se přeshraničního obchodu službami, viz oddíl C kapitoly 8 dohody.

Pokud jde o liberalizaci investic, viz oddíl B kapitoly 8 dohody.

Pokud jde o výhrady ke stávajícím opatřením Evropské unie a Japonska, viz seznam Evropské unie a Japonska uvedený v příloze I přílohy 8-B dohody, který je k dispozici na těchto odkazech:

Pokud jde o výhrady týkající se budoucích opatření Evropské unie a Japonska, viz seznam Evropské unie a Japonska uvedený v příloze II přílohy 8-B, který je k dispozici na těchto odkazech:

Dohoda stanoví určité závazky týkající se vstupu a dočasného pobytu fyzických osob v oddíle D kapitoly 8.

V listině Evropské unie a Japonska v příloze III přílohy 8-B jsou stanoveny určité výhrady a další ustanovení, pokud jde o obchodní návštěvy za účelem usazení, osoby převedené v rámci společnosti, investory a krátkodobé obchodní návštěvy.Příloha III přílohy 8-B je k dispozici na těchto odkazech:

Některé výhrady, omezení a další ustanovení týkající se smluvních poskytovatelů služeb a nezávislých odborníků jsou stanoveny v listině Evropské unie a listiny Japonska v příloze IV přílohy 8-B. Příloha IV přílohy 8-B je k dispozici na těchto odkazech:

Příloha 8-C obsahuje ujednání o pohybu fyzických osob za účelem podnikání, včetně ustanovení o opatřeních, která mají být přijata nebo mají být Evropskou unií a/nebo Japonskem přijata s cílem usnadnit a urychlit postupy týkající se vstupu a dočasného pobytu fyzických osob druhé strany za účelem podnikání.

Vysvětlení významu úlohy obchodních společností

Obchodní firmy hrají důležitou úlohu při prodeji dováženého zboží v Japonsku.Obchodní firmy působí jako styčné body mezi zahraničními výrobci a japonskými kupujícími (a rovněž mezi zahraničními kupujícími a japonskými výrobci).Úloha obchodních firem zahrnuje mimo jiné určení poptávky, pomoc při vyjednávání mezi výrobci a kupujícími a dokončení dovozních/vývozních postupů.Z pohledu japonských kupujících nebo výrobců pomáhají obchodní firmy při provádění transakcí se zahraničními výrobci nebo kupujícími, čímž se odstraňuje potřeba obav o jazykové bariéry, porozumění cizím právním předpisům nebo kolísání směnných kurzů.Z pohledu společností z EU mohou obchodní firmy pomoci při určování poptávky a/nebo místních partnerů v Japonsku.Obchodní společnosti se dělí na všeobecné obchodní firmy, které se zabývají téměř cokoli, a specializované obchodní firmy, které se zabývají pouze specifickými výrobky (např. výrobky z oceli, potravinářské výrobky atd.).

Jak začít podnikat v Japonsku

Přehled podnikání v Japonsku
Požadované formuláře

Omezení přímých zahraničních investic do Japonska podle zákona o devizovém trhu a zahraničním obchodu

Přehled postupů podle zákona o devizovém trhu a zahraničním obchodu

 

Podle čl. 26 odst. 1 zákona o devizovém trhu a zahraničním obchodu (dále jen „FEFTA“) se „zahraničním investorem“ rozumí jakákoli z následujících osob, která provádí přímé investice do zahraničí atd. uvedené v čl. 26 odst. 2 FEFTA nebo určité nabytí vymezené v čl. 26 odst. 3 FEFTA:

fyzická osoba, která není rezidentem Japonska;

subjekt zřízený podle zahraničního práva nebo mající hlavní sídlo v cizí zemi;

japonskáspolečnost, v níž součet hlasovacích práv držených přímo nebo nepřímo prostřednictvím předepsané společnosti osobami uvedenými v bodech i) a/nebo ii) činí nejméně 50 % celkových hlasovacích práv; nebo

IV) japonský subjekt, v němž osoby uvedené v bodě i) představují buď většinu všech vedoucích pracovníků společnosti, nebo většinu úředníků s reprezentativní pravomocí.

Odvětví, v nichž se vyžadují předchozí oznámení

a) Veřejné oznámení o částečných revizích veřejného oznámení č. 1 z roku 2014 (Japonsko), podle kterého ministr financí a příslušný ministr pro podnikání určují druhy podniků podle čl. 3 odst. 4 nařízení o přímých investicích atd. (veřejné oznámení č. 1 Úřadu vlády, ministerstva financí, ministerstva vnitra a komunikací, ministr financí, ministerstvo školství, kultury, sportu, vědy a technologie, ministerstvo zdravotnictví, práce a sociální péče, ministerstvo zemědělství a životního prostředí, ministerstvo dopravy, ministerstvo pro vzdělávání, kulturu, sport, vědu a technologii, ministerstvo zdravotnictví, práce a sociálních věcí, ministerstvo zemědělství a průmyslu, ministerstvo dopravy, ministerstvo zemědělství, kultury, sportu, vědy a technologie, ministerstvo zdravotnictví, práce a sociální péče, ministerstvo zemědělství a průmyslu, ministerstvo dopravy, ministerstvo dopravy, ministerstvo zemědělství a kultury, ministerstvo zemědělství a lesnictví, ministerstvo zdravotnictví, práce a sociálního zabezpečení, ministerstvo zemědělství a průmyslu, ministerstvo dopravy, ministerstvo dopravy, ministerstvo školství, kultury, sportu, vědy a technologie, ministerstvo zdravotnictví, práce a sociálních věcí, ministerstvo zemědělství a zemědělství, ministerstvo zemědělství a dopravy, ministerstvo zemědělství a životního prostředí, ministerstvo zemědělství a dopravy, ministerstvo zemědělství a zemědělství, ministerstvo zemědělství a zemědělství, ministerstvo zemědělství a dopravy, ministerstvo zemědělství a dopravy, ministerstvo zemědělství, kultury, sportu, vědy a technologie, ministerstvo zdravotnictví, práce a sociálních věcí, ministerstvo zemědělství a dopravy, ministerstvo zemědělství a hospodářství, ministerstvo zemědělství a průmyslu, ministerstvo zemědělství a dopravy, ministerstvo zemědělství a životního prostředí, ministerstvo pro obchod, ministerstvo dopravy, ministerstvo zemědělství a kultury, ministerstvo zemědělství a lesnictví, ministerstvo zdravotnictví a dopravy, ministerstvo zemědělství a průmyslu, ministerstvo zemědělství a dopravy, ministerstvo zemědělství a dopravy, ministerstvo dopravy, ministerstvo zemědělství a obchodu, ministerstvo zemědělství a lesnictví, ministerstvo zemědělství a lesnictví, ministerstvo zemědělství a lesnictví, ministerstvo zemědělství a ministerstvo dopravy, ministerstvo zemědělství a ministerstvo dopravy, ministerstvo zemědělství a dopravy, Ministerstvo zemědělství a dopravy, ministerstvo zemědělství a obchodu, ministerstvo dopravy, ministerstvo zemědělství a rybolov, ministerstvo dopravy, ministerstvo zemědělství a lesnictví, ministerstvo zemědělství a lesního hospodářství, ministerstvo zemědělství a kultury, ministerstvo dopravy, ministerstvo zemědělství a kultury, ministerstvo zemědělství a dopravy, ministerstvo zemědělství a dopravy, ministerstvo zemědělství a lesnictví, ministerstvo zemědělství a dopravy, ministerstvo zemědělství a dopravy, ministerstvo zemědělství a dopravy, ministerstvo dopravy, ministerstvo

b) Veřejné oznámení o částečné revizi veřejného oznámení č. 3 z roku 2017 (Japonsko), podle kterého ministr financí a příslušný ministr pro podnikání stanoví druhy podniků podle čl. 3 odst. 1 a čl. 4 odst. 3 nařízení o přímých investicích atd. (veřejné oznámení č. 2 Úřadu vlády, ministerstva financí, ministerstva vnitra a komunikací, ministr financí, ministerstvo školství, kultury, sportu, vědy a technologie z května 2019, ministerstvo zdravotnictví, práce a komunikací, ministerstvo financí, ministerstvo školství, kultury, sportu, vědy a technologie, ministerstvo zdravotnictví, práce a dopravy, ministerstvo zemědělství a průmyslu, ministerstvo školství, kultury, sportu, vědy a technologie, ministerstvo zemědělství, zemědělství a zemědělství, ministerstvo zemědělství a průmyslu, ministerstvo zemědělství a dopravy, ministerstvo zemědělství, kultury, kultury, vědy a techniky, ministerstvo zemědělství a vědy, ministerstvo zemědělství a průmyslu, ministerstvo zemědělství a průmyslu, ministerstvo zemědělství a dopravy, ministerstvo zemědělství, kultury, sportu, vědy a technologie, ministerstvo zemědělství, zemědělství a dopravy, ministerstvo zemědělství a dopravy, ministerstvo zemědělství a průmyslu, ministerstvo zemědělství a kultury, ministerstvo zemědělství a vědy a technologie, ministerstvo zdravotnictví, práce a dopravy, ministerstvo zemědělství, ministerstvo zemědělství, ministerstvo zemědělství a zemědělství, ministerstvo zemědělství a dopravy, ministerstvo zemědělství a dopravy, ministerstvo zemědělství a průmyslu, ministerstvo zemědělství, ministerstvo zemědělství a průmyslu, ministerstvo zemědělství a průmyslu, ministerstvo zemědělství, ministerstvo zemědělství a kultury, ministerstvo zemědělství, ministerstvo zemědělství a průmyslu, ministerstvo zemědělství a vodního hospodářství, ministerstvo zemědělství a vodního hospodářství, ministerstvo zemědělství a průmyslu, ministerstvo zemědělství a hospodářství, ministerstvo zemědělství a dopravy, ministerstvo zemědělství a dopravy, ministerstvo zemědělství a dopravy, ministerstvo zemědělství a dopravy, ministerstvo zemědělství, ministerstvo zemědělství, ministerstvo zemědělství, ministerstvo zemědělství, ministerstvo zemědělství a ministerstvo zemědělství, ministerstvo zemědělství a ministerstvo zemědělství, ministerstvo zemědělství a ministerstvo zemědělství, ministerstvo zemědělství a ministerstvo dopravy, ministerstvo zemědělství, ministerstvo zemědělství a dopravy, ministerstvo zemědělství, ministerstvo zemědělství a hospodářství, ministerstvo zemědělství, ministerstvo zemědělství a ministerstvo zemědělství, ministerstvo zemědělství a věcí dopravy, ministerstvo zemědělství, ministerstvo zemědělství a dopravy, ministerstvo zemědělství, ministerstvo zemědělství a kultury, ministerstvo zemědělství a kultury, ministerstvo zemědělství a dopravy, ministerstvo zemědělství a dopravy, ministerstvo zemědělství, ministerstvo zemědělství a dopravy, ministerstvo zemědělství a dopravy, ministerstvo zemědělství a dopravy, ministerstvo zemědělství, ministerstvo zemědělství a dopravy, ministerstvo zemědělství a hospodářství, ministerstvo zemědělství a ministerstvo zemědělství, ministerstvo

Oznamovací formuláře

Správný formulář, který se použije, bude záviset na investičních prostředcích.

Vládní pobídky k podpoře přímých zahraničních investic do Japonska

Instituce pro šetření & Konzultace

Úřad Invest Japan
 • Každé z příslušných ministerstev a agentur má úřad Invest Japan (angličtina), který reaguje na následující opatření potenciálních investorů:
 • žádosti o informace o investicích a o žádostech o investiční příležitosti; a
 • stížnosti na zpracování pokročilého systému oznamování, tzv. systému bez přijetí opatření, a na investice.
 • Formuláře pro anglický dotaz, které se mají obrátit na Úřad pro Invest Japan na každém příslušném ministerstvu/agenturě, poskytuje JETRO: Investiční kanceláře JAPAN: Kontaktní údaje (angličtina)
 • Jednotné kontaktní místo pro zahraniční investory, kteří plánují založit nebo rozšířit svou obchodní základnu v Japonsku, poskytuje JETRO: Invest Japan Business Support Center (IBSC) (anglicky)
Invest Japan Hotline (Investovat Japan Hotline)
 • Podpůrné centrum JETRO pro zahraniční společnosti a společnosti se zahraničními společnostmi, které plánují investovat v Japonsku. Služby jsou k dispozici v jiných jazycích než v japonštině: Invest Japan Hotline (angličtina)
Jiné užitečné odkazy

Malé a střední podniky a EU-Japonsko

Dohoda mezi EU a Japonskem obsahuje zvláštní kapitolu o malých a středních podnicích, v níž je uvedeno, že strany poskytují informace o přístupu na trh druhé strany.

Internetové stránky EU na podporu malých a středních podniků z EU vyvážejících do Japonska

Japonské internetové stránky na podporu malých a středních podniků z EU vyvážejících do Japonska

Tato internetová stránka věnovaná evropským malým a středním podnikům obsahuje odkazy na orgány týkající se konkrétních obchodních otázek a databázi s možností vyhledávání podle kódu celního sazebníku s cílem získat informace o přístupu na japonský trh.

Odkazy a kontakty

Internetové stránky GŘ pro obchod

Středisko průmyslové spolupráce mezi EU a Japonskem

Delegace Evropské unie v Japonsku

Úplné znění dohody

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy