Dohoda o volném obchodu mezi EU a Novým Zélandem

Dohoda odstraňuje cla a byrokracii, kterým čelí evropské firmy při vývozu na Nový Zéland.

Dohoda v kostce

Dohoda o volném obchodu mezi Evropskou unií a Novým Zélandem, podepsaná v Bruselu dne 9. července 2023, vstoupí v platnost dne 1. května 2024.

Více informací

Vezměte prosím na vědomí, že informace na této stránce byly vypracovány v roce 2022. Je důležité si uvědomit, že vzhledem k dynamické povaze obchodních vztahů, některé údaje již nemusí být aktuální. Další podrobnosti o obchodní dohodě mezi EU a Novým Zélandem jsou uvedeny v části Klíčové prvky obchodní dohody mezi EU a Novým Zélandem. 

Chcete-li prozkoumat komplexní znění dohody, přejděte na stránku EU-Nový Zéland: Znění dohody. Text je pohodlně rozdělen do kapitol a příloh pro snadnou konzultaci.

Hlavní body

Současný dvoustranný obchod EU s Novým Zélandem již činí 7,8 miliardy EUR ročně na zboží a 3,7 miliardy EUR na služby. EU vyváží na Nový Zéland zboží v hodnotě 5,5 miliardy EUR ročně a dováží novozélandské produkty v hodnotě 2,3 miliardy EUR, což vede k obchodnímu přebytku EU ve výši 3,2 miliardy EUR.

Pokud jde o služby, EU vyváží více než dvakrát více než dováží: 2,6 miliardy EUR služeb poskytovaných podniky z EU klientům na Novém Zélandu oproti 1,1 miliardy EUR služeb poskytovaných klientům z EU firmami z Nového Zélandu.

Podle posouzení dopadů dohody o volném obchodu se očekává, že obchod mezi Novým Zélandem a EU vzroste o 30 %, přičemž samotné zrušení cel ušetří podnikům 140 milionů EUR na clech ročně. Investiční toky EU na Nový Zéland by se navíc mohly zvýšit o více než 80 %.

Dohoda:

 • vytváří významné hospodářské příležitosti pro podniky, zemědělce a spotřebitele;
 • respektuje Pařížskou dohodu o klimatu a základní pracovní práva, která jsou vymahatelná prostřednictvím obchodních sankcí jako poslední možnost, a
 • upevňuje vazby EU s podobně smýšlejícím spojencem v ekonomicky dynamickém indicko-tichomořském regionu.

Klíčové prvky dohody

 1. Obchod se zbožím

Dohoda po svém vstupu v platnost ruší cla na veškeré zboží EU vyvážené na Nový Zéland, včetně potravin a nápojů, a obzvláště vysoká cla na průmyslové výrobky. Rovněž ruší nebo podstatně snižuje cla EU na většinu novozélandského zboží vyváženého do EU.

 1. Pravidla původu

EU a Nový Zéland se dohodly na pravidlech původu, která zajišťují, že celní preference dohody mohou využívat pouze produkty významně zpracované v jedné ze stran. Dokumentace původu je založena na autocertifikaci podniků. Ověření je založeno na kontaktech místních celních orgánů s dovozcem a může po něm následovat správní spolupráce mezi celními orgány.

 1. Usnadnění cel a obchodu

EU a Nový Zéland usilují o zajištění účinných celních postupů pro obchodníky s odpovídajícími ustanoveními zajišťujícími transparentnost právních předpisů, formulářů, postupů, které je třeba dodržovat na hranicích, snadný přístup k informacím o uplatňovaných sazbách, přístup ke kontaktním místům v případě dotazů a konzultace podniků před přijetím nových celních předpisů.

 1. Opravné prostředky v oblasti obchodu

Dohoda potvrzuje možnost vypořádat se s jakýmkoli nekalým obchodem mezi stranami za použití nástrojů na ochranu obchodu (antidumpingových, antisubvenčních a globálních ochranných opatření). Dohoda rovněž zahrnuje dvoustranný ochranný mechanismus, který EU a Novému Zélandu umožňuje uložit dočasná opatření v případě, že významný nárůst preferenčního dovozu způsobí nebo hrozí způsobit vážnou újmu jejich domácímu výrobnímu odvětví.

 1. Sanitární a fytosanitární opatření

Kapitola o sanitárních a fytosanitárních otázkách, která se zabývá bezpečností potravin, zdravím zvířat a rostlin, antimikrobiální rezistencí a podvody u obchodovaných komodit, dodržuje vysoké standardy. Dohoda znovu potvrzuje zásady Dohody WTO o uplatňování sanitárních a fytosanitárních opatření, včetně „zásady předběžné opatrnosti“, což znamená, že veřejné orgány mají zákonné právo jednat na ochranu zdraví lidí, zvířat nebo rostlin nebo životního prostředí tváří v tvář vnímanému riziku, a to i v případě, že vědecká analýza není přesvědčivá.

 1. Udržitelné potravinové systémy

EU a Nový Zéland spolupracují na posilování politik a definování programů, které přispívají k rozvoji udržitelných, inkluzivních, zdravých a odolných potravinových systémů, a společně se zapojují do přechodu k udržitelným potravinovým systémům.

 1. Dobré životní podmínky zvířat

EU a Nový Zéland se zavazují, že budou na dvoustranné i mezinárodní úrovni spolupracovat na podpoře rozvoje a provádění vědecky podložených norem v oblasti dobrých životních podmínek zvířat.

 1. Technické překážky obchodu

Dohoda podporuje transparentnost a používání mezinárodních norem s cílem usnadnit přístup na trh a zároveň zajistit úroveň ochrany, kterou každá strana považuje za vhodnou. Společnosti z EU mohou prokázat soulad s novozélandskými technickými předpisy posouzením shody provedeným v EU uznanými subjekty pro určitá odvětví. Nový Zéland souhlasil s přijetím certifikátů EU schválení typu pro motorová vozidla a mnoho kategorií těchto vozidel schválených v EU nepotřebuje další certifikaci. Požadavky na označování mohou být rovněž prováděny na území dovážející strany a obě strany mohou spolupracovat v otázkách dozoru nad trhem. Dohoda obsahuje zvláštní ustanovení o víně a lihovinách s cílem poskytnout platformu pro podporu norem v oblasti výroby a označování vína, aby se zvýšila konvergence těchto norem.

 1. Liberalizace investic a obchod službami

Dohoda zajišťuje rovné podmínky mezi poskytovateli služeb z EU a jejich konkurenty na Novém Zélandu. Mezi zahrnuté služby patří široká škála odvětví a pro doručovací služby, telekomunikace, finanční služby a služby mezinárodní námořní dopravy existují odvětvová regulační ustanovení. Dohoda rovněž obsahuje ustanovení o pohybu odborníků pro obchodní účely, jako jsou manažeři nebo specialisté, které společnosti z EU vysílají do svých dceřiných společností na Novém Zélandu, a jejich rodinných příslušníků.

 1. Digitální obchod

Dohoda zajišťuje předvídatelnost a právní jistotu pro podniky a bezpečné on-line prostředí pro spotřebitele, kteří se zapojují do přeshraničních digitálních obchodních transakcí, odstraňuje překážky a zabraňuje diskriminaci mezi činnostmi on-line a off-line. Usnadňuje přeshraniční toky údajů tím, že stanoví zákaz neodůvodněných požadavků na lokalizaci údajů a zároveň zachovává vysokou úroveň ochrany osobních údajů a soukromí, která významně přispívá k důvěře v digitální prostředí.

 1. Pohyb kapitálu, platby a převody a dočasná ochranná opatření

V této kapitole se uvádí, že pokud je určitá transakce v rámci dohody liberalizována (např. založení podniku přímé zahraniční investice), musí být převedeny i peníze nezbytné pro transakci (např. příspěvek investora ke kapitálu zahraniční afilace, platby ve vztahu k jiným transakcím, jako je obchod se zbožím). Tato kapitola zároveň umožňuje oběma stranám, aby v případě potřeby přijaly opatření při uplatňování svých právních předpisů, například v souvislosti s úpadkem, obchodováním nebo obchodováním s cennými papíry.

 1. Veřejné zakázky

EU a Nový Zéland vzájemně otevírají své trhy s veřejnými zakázkami nad rámec toho, co je již upraveno v Dohodě WTO o vládních zakázkách. Nový Zéland umožňuje společnostem z EU ucházet se za stejných podmínek jako místní společnosti o zakázky se všemi veřejnými orgány, jejichž veřejné zakázky se řídí pravidly pro zadávání veřejných zakázek. EU na oplátku zpřístupňuje dodavatelům a poskytovatelům služeb z Nového Zélandu zadávání veřejných zakázek na veškeré zboží a služby ústředními orgány státní správy, na něž se dosud nevztahovala Dohoda o vládních zakázkách, zadávání veřejných zakázek na zboží související se zdravím (farmaceutické výrobky a zdravotnické prostředky) regionálními vládními subjekty a zadávání veřejných zakázek na poskytovatele veřejných služeb působící v oblasti přístavů a letišť.

 1. Protisoutěžní jednání a kontrola spojování podniků

EU a Nový Zéland se dohodly, že v obou jurisdikcích mají být zachovány účinné právní předpisy o hospodářské soutěži, které provádějí provozně nezávislé orgány. Tyto orgány mají jednat transparentním a nediskriminačním způsobem a respektovat právo na obhajobu. Dohoda rovněž předpokládá spolupráci mezi orgány.

 1. Dotace

EU a Nový Zéland uznávají, že některé subvence mohou narušit řádné fungování trhů a poškodit životní prostředí, a za tímto účelem se dohodly, že by v zásadě neměly být poskytovány žádné subvence, které negativně ovlivňují hospodářskou soutěž nebo obchod nebo poškozují životní prostředí. EU a Nový Zéland se dále dohodly na komplexním mechanismu transparentnosti, jehož prostřednictvím by měly být zveřejňovány dotace poskytované jak poskytovatelům zboží, tak poskytovatelům služeb.

 1. Státní podniky

Dohoda stanoví závazná pravidla pro chování státních podniků, určených monopolů a podniků, kterým byly uděleny výlučné nebo zvláštní výsady. Pravidla zajišťují rovné podmínky tím, že vyžadují, aby státní podniky jednaly v souladu s obchodními úvahami a nediskriminací. To znamená, že rozhodnutí státních podniků o nákupu a prodeji musí být komerčně motivována v souladu se zásadami tržního hospodářství tak, aby jednal soukromý podnik.

 1. Duševní vlastnictví

EU a Nový Zéland se dohodly na komplexních ustanoveních o duševním vlastnictví pro účinnou ochranu a prosazování práv duševního vlastnictví, která podporují inovace a kreativitu v příslušných odvětvích. Dohoda obsahuje ustanovení o autorském právu a právech s ním souvisejících, ochranných známkách, průmyslových vzorech, odrůdách rostlin a ochraně nezveřejněných informací, jakož i pevná ustanovení o prosazování práv duševního vlastnictví, včetně opatření na hranicích. Pokud jde o zeměpisná označení, dohoda chrání úplný seznam vín a lihovin EU a 163 nejuznávanějších zeměpisných označení potravin EU a předpokládá možnost přidat v budoucnu další zeměpisná označení. Díky tomu bude nelegální prodávat napodobeniny.

 1. Obchod a udržitelný rozvoj

Dohoda obsahuje zvláštní kapitolu o obchodu a udržitelném rozvoji, která se týká práce, posílení postavení žen, jakož i otázek životního prostředí a klimatu. Poprvé v obchodní dohodě EU navíc kapitola o obchodu a udržitelném rozvoji stanoví možnost obchodních sankcí jako krajní možnost v případě závažného porušení základních závazků v oblasti obchodu a udržitelného rozvoje. Chrání právo obou stran na regulaci a zakazuje stranám oslabovat nebo neprosazovat své právní předpisy s cílem podpořit obchod nebo investice. Dohoda nabízí organizacím občanské společnosti aktivní úlohu při sledování provádění dohody.

 1. Maori

EU a Nový Zéland uznávají, že je důležité, aby všichni Novozélanďané, včetně Maorů, mohli využívat obchodních a investičních příležitostí, které dohoda přináší. Zvláštní ustanovení zajišťují usnadnění spolupráce při obchodu s maorskými výrobky a výměně informací.

 1. Zapojení občanské společnosti

Dohoda přisuzuje občanské společnosti významnou úlohu při jejím provádění, a to i pokud jde o ustanovení o obchodu a udržitelném rozvoji. EU a Nový Zéland budou průběžně informovat nevládní organizace, organizace podniků a zaměstnavatelů, jakož i odborové svazy působící v oblasti hospodářského, udržitelného rozvoje, sociálních věcí, lidských práv, životního prostředí a dalších záležitostí o tom, jak dohodu provádějí. Tyto skupiny občanské společnosti budou moci vyjádřit své názory a přispět k diskusím o tom, jak je obchodní část dohody prováděna.

 1. Osvědčené regulační postupy a spolupráce v oblasti regulace

Dohoda podporuje transparentnost regulačního procesu a zajišťuje včasnou dostupnost informací prostřednictvím veřejných konzultací, posouzení dopadů navrhovaných regulačních opatření a přezkumů regulačních opatření. Kromě toho mohou Nový Zéland a EU spolupracovat na regulačních činnostech společného zájmu.

 1. Malé a střední podniky

Dohoda řeší specifické potřeby malých a středních podniků (MSP). Vyžaduje, aby obě strany poskytovaly informace o přístupu na trh na konkrétních internetových stránkách malých a středních podniků, a na každé straně zřizuje „kontaktní místo pro malé a střední podniky“, které bude spolupracovat při určování způsobů, jak mohou tyto společnosti využívat příležitostí, které dohoda nabízí.

 1. Energetika a suroviny

Kapitola Energie a suroviny doplňuje ustanovení dalších kapitol týkajících se energetiky (zboží, služby a investice, technické překážky obchodu, státní podniky, zadávání veřejných zakázek) tím, že poskytuje významnou hodnotu v řadě oblastí. Kapitola zakazuje vývozní monopoly na energii nebo suroviny, zakazuje neodůvodněné vládní zásahy do stanovování cen energetického zboží a surovin, jakož i zakazuje vývoz nebo dvojí ceny, pokud by vývozní ceny byly stanoveny nad domácími cenami.

 1. Řešení sporů

Dohoda zavádí spravedlivý, účinný a účelný mechanismus pro řešení sporů, které mohou vzniknout v souvislosti s výkladem a uplatňováním jejích ustanovení. Patří sem mimo jiné nezávislí členové panelu a řádný proces a transparentnost zahrnující otevřená slyšení, zveřejňování rozhodnutí a možnost zúčastněných stran předložit písemně svá stanoviska.

Informativní přehledy

Průvodci

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy