Všeobecný systém preferencí plus (GSP+)

Dováží vaše společnost výrobky z rozvojových nebo nejméně rozvinutých zemí? Tento oddíl vám pomůže porozumět systému GSP+ EU.

Stručný přehled

Všeobecný systém preferencí plus (GSP+) EU poskytuje rozvojovým zemím zvláštní pobídku k prosazování udržitelného rozvoje a řádné správy věcí veřejných. 

Způsobilé země musí provádět 27 mezinárodních úmluv o

 • dodržování lidských práv
 • pracovní práva
 • životní prostředí
 • řádná správa věcí veřejných

Na oplátku EU snížila svá dovozní cla na nulu u více než dvou třetin celních položek jejich vývozu.

Příjemci prostředků

 • Bolívie
 • Kapverdy
 • Kyrgyzstán
 • Mongolsko
 • Pákistán
 • Filipíny
 • Šrí Lanka

Ukončení: Stávající režim GSP+ je platný do roku 2023.

Tarify

Úplný seznam zahrnutých výrobků.

 

Pomocí vyhledávací funkce svého obchodního asistenta najdete přesné informace o clech a clech na váš konkrétní produkt s přihlédnutím k zemi původu a určení.

V případě pochybností se obraťte na své celní orgány.

Pravidel původu

 

Aby byl váš produkt způsobilý pro preferenční zacházení, musí splňovat pravidla původu stanovená v dohodě. Podívejte se na „Nástroj pro sebehodnocení pravidel původu (ROSA) v mém obchodním asistentovi, abyste posoudili, zda váš produkt splňuje pravidla původu, a zjistěte, jak připravit správné dokumenty.

Přípustná odchylka

Je vyjádřena tolerance

 • ceny konečných produktů pro produkty rybolovu a průmyslové výrobky
 • hmotnost konečných produktů pro zemědělské produkty

Tolerance zahrnuté do systému GSP jsou mírnější než běžné tolerance. Představují 15 % ceny konečného výrobku ze závodu namísto 10 %.

Zvláštní tolerance platí rovněž pro textilie a oděvy a jsou popsány v úvodních poznámkách přílohy 22–03.

Viz také obecné pravidlo tolerance nebo de Minimis.

Kumulace

V rámci všeobecného systému preferencí EU se v rámci obchodu uplatňují tyto druhy kumulace:

 • bilaterální
 • regionální
 • prodloužená
 • kumulace s Norskem, Švýcarskem a Türkiye
Dvoustranná kumulace

Materiály pocházející z EU mohou být začleněny do produktů vyrobených v zemi GSP a poté považovány za pocházející z této země GSP, pokud zpracování prováděné v zemi GSP přesahuje minimální úroveň.

Regionální kumulace

Skupina I

Skupina II

Skupina III

Skupina IV

Brunej-Darussalam

Bolívie*

Bangladéš

Argentina

Kambodža

Kolumbie

Bhútán

Brazílie

Indonésie

Kostarika

Indie

Paraguay

Laos

Salvador

Nepál

Uruguay

Malajsie

Guatemala

Pákistán*

 

Myanmar

Honduras

Šrí Lanka*

 

Filipíny*

Nikaragua

 

 

Vietnam**

Panama

 

 

 

Peru

 

 

 

Venezuela

 

 

*Země, které jsou v současné době zvýhodněny v rámci režimu GSP+

**Vietnam již nebude od 1. ledna 2023 zvýhodněný režimGSP +

 • používání složek mezi zeměmi ze stejné skupiny je povoleno (např. Indie může používat složky z Pákistánu, protože obě patří do skupiny III), i když je třeba mít na paměti některá důležitá pravidla:
 • regionální kumulace mezi zeměmi v rámci téhož seskupení se použije pouze v případě, že země účastnící se kumulace jsou v době vývozu produktu do Evropské unie zvýhodněnými zeměmi, a nikoli pouze způsobilými zeměmi.
 • pokud je zboží pocházející z jedné zvýhodněné země dále zpracováno v jiné členské zemi této skupiny, lze toto zboží považovat za pocházející z druhé země (pokud zpracování přesahuje minimální operace)
 • pro určení původu vstupu (pokud je vstup od jednoho člena skupiny zaslán jinému členovi skupiny) je správné pravidlo původu, které by se vztahovalo na přímý vývoz z dodavatelské země do EU.
 • kumulace je rovněž možná mezi jednotlivými zvýhodněnými zeměmi skupiny I a skupiny III kumulace. Jedná se pouze o žádost a za určitých podmínek.

Je třeba poznamenat, že některé produkty jsou vyloučeny z kumulace, pokud existují rozdíly mezi statusem zemí GSP stejné skupiny (GSP/GSP+/EBA). Seznam dotčených produktů je uveden v příloze 13b.

Rozšířená kumulace 

Země GSP mohou za určitých podmínek požádat EU o povolení kumulaci se zeměmi, s nimiž má EU obchodní dohodu.

 • tato možnost je otevřena pouze pro průmyslové výrobky a zpracované zemědělské produkty.
 • pokud jsou vstupy ze třetí země, s níž má EU dohodu o volném obchodu, zasílány do země GSP, správné pravidlo původu je pravidlo, které by se vztahovalo na přímý vývoz z dodavatelské země do EU.
Kumulace se zbožím pocházejícím z Norska, Švýcarska a Türkiye

Zvýhodněné země mohou kumulovat původ se zbožím kapitol 25 až 97 harmonizovaného systému pocházejícím z Norska, Švýcarska a Türkiye.

 • materiály pocházející z Norska, Švýcarska nebo Türkiye, které jsou ve zvýhodněné zemi podrobeny více než minimální operaci, se považují za pocházející z této zvýhodněné země a mohou být vyvezeny do EU, Norska, Švýcarska nebo Türkiye.
 • výše uvedené pravidlo se nevztahuje na zemědělské produkty nebo produkty, na které se vztahuje odchylka.
 • aby se tento druh kumulace mohl použít, musí EU, Norsko, Švýcarsko a Türkiye poskytnout stejné preferenční zacházení produktům pocházejícím ze zemí GSP.

Zákaz manipulace

Ustanovení o přímé přepravě v pravidlech původu GSP bylo nahrazeno ustanovením o nezmanipulování (článek 74 nařízení Komise č. 1063/2010).

 • hlavní rozdíl ve srovnání s ustanovením o přímé přepravě spočívá v tom, že dovozci v EU nebudou muset prokazovat splnění podmínek.
 • celní správa členského státu EU by však mohla takový důkaz požadovat, pokud má důvod se domnívat, že podmínky nejsou splněny.

Navracení cla

Navracení cla je povoleno.

Podmínky pro plavidla

Aby mohlo být rybářské plavidlo považováno za pocházející ze zvýhodněné země, což by znamenalo, že ryby ulovené tímto plavidlem mimo teritoriální vody rovněž pocházejí, vztahují se platná kritéria na zemi registrace a vlajku plavidla, ale také na jeho vlastnictví. Je třeba poznamenat, že podle pravidel původu systému GSP neexistuje žádný zvláštní požadavek na státní příslušnost posádky nebo důstojníků.

Minimální operace

Existují dva soubory tzv. „minimálních“ operací, které nikdy nestačí k získání statusu původu.

 • ty, které jsou uvedeny v článku 76
 • a ty, které se vztahují pouze na textilní výrobky a pouze v zájmu regionální kumulace, uvedené v příloze 16.

Pravidla vázaná na jednotlivé výrobky

Seznam zpracování, která by měla být provedena na materiálech, aby získaly status původu, je uveden v příloze 13a téhož nařízení. Seznam obsahuje dva sloupce.

 • jeden se vztahuje na nejméně rozvinuté země zvýhodněné v rámci systému GSP
 • jedna se vztahuje na všechny ostatní země zvýhodněné v rámci systému GSP

Odstupňování

Některé rozvojové země vyvážejí vysoce konkurenceschopné produkty, které nepotřebují preference pro úspěšný přístup na světové trhy. V tomto případě je systém GSP z těchto odvětví produktů stažen prostřednictvím mechanismu odstupňování.

 • pokud průměrná hodnota dovozu ze země zvýhodněné v rámci systému GSP (rozdělená celkovou hodnotou veškerého dovozu v rámci systému GSP pro tuto třídu) za tři roky překročí obecnou prahovou hodnotu 57 %
 • na rostlinné produkty, živočišné nebo rostlinné oleje, tuky a vosky a minerální produkty se odstupňuje, pokud uvedený procentní podíl přesahuje 17,5 %
 • pro textilní výrobky se odstupňování použije, pokud je uvedený procentní podíl vyšší než 47,2 %.

EU přezkoumává seznam odstupňovaných produktů každé tři roky prostřednictvím prováděcího nařízení a na základě objektivních kritérií.

Aktuální seznam odstupňovaných produktů naleznete zde.

Odchylky

Za určitých podmínek může být udělena zvláštní odchylka s cílem umožnit mírnější pravidla původu použitelná na určité produkty pocházející z určitých zemí. Tato odchylka byla Kapverdám udělena. Viz kapverdská odchylka a platná pravidla původu.

Podívejte se také na oznámení dovozcům vydané EU, v němž jsou hospodářské subjekty informovány o konkrétních prvcích týkajících se Bangladéše.

Pravidla původu pro konkrétní produkty

Požadavky na výrobek

Technická pravidla a požadavky

 • informace o technických požadavcích, pravidlech a postupech, které musí zboží splňovat, aby mohlo být dovezeno do Evropské unie za 2,6.
 • vyhledejte konkrétní pravidla a předpisy vztahující se na váš výrobek a jeho zemi původu v mém obchodním asistentovi. Abyste mohli najít požadavky vztahující se na váš výrobek, musíte nejdříve zjistit jeho celní kód. Pokud celní kód neznáte, můžete jej najít pomocí názvu ve vyhledavači databáze.

Sanitární a fytosanitární požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost

 • informace o zdravotních, bezpečnostních, sanitárních a fytosanitárních normách, které musí zboží splňovat, aby mohlo být dovezeno do Evropské unie za podmínek 2,6. Požadavky na výrobky
 • vyhledejte zdravotní, bezpečnostní a sanitární a fytosanitární pravidla vztahující se na váš výrobek a jeho zemi původu v mém obchodním asistentovi. Chcete-li si zobrazit požadavky na váš výrobek, musíte nejprve určit jeho celní kód. Pokud celní kód neznáte, můžete jej najít pomocí názvu ve vyhledavači databáze.

Dokumenty a postupy celního odbavení

Doklady o původu

Aby se na produkty pocházející ze zemí zvýhodněných v rámci systému GSP EU mohly vztahovat preferenční celní sazby, musí k nim být přiložen doklad o původu. Veškeré doklady o původu zůstávají v platnosti po dobu deseti měsíců od vydání. Dokladem o původu může být jeden z těchto dokladů:

 • Osvědčení o původu zboží na tiskopise A – vydané příslušnými orgány zvýhodněné země. Vývozce žádající o osvědčení by měl být připraven předložit doklady prokazující status původu dotčených produktů. Osvědčení by mělo být vývozci zpřístupněno, jakmile se vývoz uskuteční (nebo je zajištěn). Ve výjimečných případech však může být osvědčení za určitých podmínek vystaveno po vývozu.
 • prohlášení na faktuře vypracované vývozcem * – pro zásilky v hodnotě 6 000 EUR nebo nižší. Při vyplňování prohlášení na faktuře byste měli být připraveni předložit doklady prokazující status původu vašich produktů.

* Za účelem vyhotovení prohlášení na faktuře byste měli na faktuře, dodacím listu nebo jiném obchodním dokladu napsat, orazítkovat nebo vytisknout toto prohlášení (v angličtině nebo francouzštině): „Vývozce produktů uvedených v tomto dokladu (celní povolení č. ...) ) prohlašuje, že není-li jasně uvedeno jinak, jsou tyto produkty... preferenčním původem v souladu s pravidly původu všeobecného systému preferencí Evropského společenství.“ Prohlášení na faktuřemusíte podepsat ručně.

Jiné dokumenty

Další dokumenty a postupy celního odbavení potřebné pro dovoz do Evropské unie.

Duševní vlastnictví a zeměpisná označení

Obchod službami

Režim GSP+ se vztahuje pouze na zboží.

Veřejné zakázky

Kolektivního

Ostatní (hospodářská soutěž, směrnice o bezpečnosti hraček)

Způsobilé země

Aby byla země způsobilá pro režim GSP+, musí

 • podat žádost
 • splňovat všechny standardní podmínky systému GSP
 • splňují tato dvě další kritéria:
 • kritéria zranitelnosti
  • podíl dovozu je tříletý průměrný podíl dovozu, na který se vztahuje systém GSP, z konkrétní zvýhodněné země v poměru k dovozu, na který se vztahuje systém GSP, ze všech zemí GSP.  Aby byl tento průměr způsobilý pro režim GSP+, musí být nižší než 6,5 %.
  • sedm největších tříd dovozu zahrnutého v systému GSP představuje 75 % celkového dovozu v rámci systému GSP touto zemí za tříleté období
 • kritéria udržitelného rozvoje
  • země musí ratifikovat 27 mezinárodních úmluv GSP+ týkajících se
   • dodržování lidských práv
   • pracovní práva
   • životního prostředí
   • řádnou správu věcí veřejných.
  • země nesmí formulovat výhrady, které jsou těmito úmluvami zakázány.
  • kontrolní orgány úmluv nesmí informovat o tom, že země je účinně neprovedla.

Monitorování

Jakmile EU zemi udělí režim GSP+, monitoruje ji, aby se ujistila, že daná země

 • je i nadále smluvní stranou mezinárodních úmluv, na něž se vztahuje režim GSP+
 • účinně provádí úmluvy
 • splňuje požadavky na podávání zpráv
 • přijímá pravidelné sledování v souladu s úmluvami
 • spolupracuje s Evropskou komisí a poskytuje veškeré nezbytné informace

EU vede neustálý dialog o dodržování režimu GSP+ s orgány zvýhodněných zemí.

 • dialog je založen na seznamu otázek („scorecard“) vypracovaném pro každou zemi zvýhodněnou v rámci režimu GSP+. Vychází z informací obdržených od
  • přijímající země
  • mezinárodní monitorovací orgány
  • občanská společnost
  • odbory
  • podnikání
  • Evropského parlamentu
  • Rady Evropské unie
 • EU pořádá pravidelné monitorovací návštěvy v rámci režimu GSP+ v každé zvýhodněné zemi, aby se setkala se zúčastněnými stranami. Očekává se, že přijímající země prokáže, že vyvíjí značné úsilí k řešení problémů uvedených v přehledech výsledků.

Dialog o GSP+ je podkladem pro veřejnou zprávu o systému GSP, kterou musí Komise každé dva roky předkládat Evropskému parlamentu a Radě Evropské unie. Zpráva obsahuje podrobné posouzení toho, jak dobře každá zvýhodněná země provádí 27 úmluv.

Podpora budování kapacit

Kromě důkladného monitorování zahájila Komise několik projektů budování kapacit s cílem pomoci přijímajícím zemím.

EU podporuje příslušné obchodní partnery a několik zemí zvýhodněných v rámci režimu GSP+ prostřednictvím grantů Mezinárodní organizaci práce. Tyto projekty

 • pomoc zemím při uplatňování základních úmluv Mezinárodní organizace práce
 • budovat kapacity pro plnění oznamovacích povinností

Evropský nástroj pro demokracii a lidská práva zahrnuje vyčleněnou podporu ve výši 4,5 milionu EUR na posílení postavení organizací občanské společnosti, aby přispívaly ke sledování a účinnému provádění 27 příslušných úmluv ratifikovaných zeměmi zvýhodněnými v rámci režimu GSP+.

Užitečné odkazy a dokumenty

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy