Všeobecný systém preferencí plus (GSP +)

Dováží vaše společnost výrobky z rozvojových nebo nejméně rozvinutých zemí? Tento oddíl Vám pomáhá pochopit systém GSP + EU.

Ve stručnosti

Všeobecný systém preferencí EU (GSP +) poskytuje rozvojovým zemím zvláštní pobídku pro udržitelný rozvoj a řádnou správu věcí veřejných.

Způsobilé země musí provést 27 mezinárodních úmluv o

 • lidská práva
 • pracovní práva
 • životní prostředí
 • řádná správa věcí veřejných

Výměnou za to EU sníží své dovozní clo na nulu z více než dvou třetin celních položek jejich vývozu.

Přijímací země

 • Arménie
 • Bolívie
 • Kapverdy
 • Kyrgyzstán
 • Mongolsko
 • Pákistán
 • Filipíny
 • Srí Lanka

Ukončení: Stávající režim GSP + platí do roku 2023.

Tarify

Úplný seznam produktů, na něž se vztahuje.

 

Použijte funkci vyhledávání v oddíle My Trade Assistant, kde naleznete přesné informace o povinnostech a tarifech pro Váš konkrétní produkt, s ohledem na jeho zemi původu a místo určení.

V případě pochybností se obraťte na celní orgány ve vaší zemi.

Pravidla původu

Pravidla původu jsou stejná jako pravidla systému GSP.

Před vývozem/dovozem se ujistěte, že jste

Tolerance

Tolerance je vyjádřena

 • v ceně konečných produktů pro produkty rybolovu a průmyslové výrobky
 • v hmotnosti konečných produktů pro zemědělské produkty

Tolerance zahrnuté do systému GSP jsou méně přísné než běžné tolerance. Dosahují 15 % ceny produktu ze závodu, a nikoli 10 %.

Specifické tolerance se rovněž vztahují na textilie a oděvy a jsou popsány v úvodních poznámkách v příloze 22–03.

Viz také obecné pravidlo tolerance nebo de minimis.

Kumulace

V rámci systému GSP EU jsou provozovány tyto druhy kumulace:

 • dvoustranné
 • regionální
 • rozšířená
 • kumulace s Norskem, Švýcarskem a Tureckem
Dvoustranná kumulace

Materiály pocházející z EU lze začlenit do produktů vyrobených v zemi GSP a poté se za něj považují za pocházející z této země, pokud zpracování provedené v zemi GSP přesahuje minimální úrovně.

Regionální kumulace

Skupina I

Skupina II

Skupina III

Skupina IV

Brunej

Bolívie *

Bangladéš

Argentina

Kambodža

Kolumbie

Bhútán

Brazílie

Indonésie

Kostarika

Indie

Paraguay

Laos

Salvador

Nepál

Uruguay

Malajsie

Guatemala

Pákistán *

 

Myanmar

Honduras

Srí Lanka *

 

Filipíny *

Nikaragua

 

 

Vietnam

Panama

 

 

 

Peru

 

 

 

Venezuela

 

 

* země, které jsou v současnosti zvýhodněny v rámci režimu GSP +

 • používání komponentů mezi zeměmi ze stejné skupiny je povoleno (např. Indie může používat složky z Pákistánu, protože jsou obě ve skupině III), je však třeba připomenout některá důležitá pravidla:
 • regionální kumulace mezi zeměmi v rámci téže skupiny se použije pouze v případě, že země účastnící se kumulace jsou v okamžiku vývozu produktu do Evropské unie, přijímající země, a nikoli pouze způsobilé země.
 • pokud se zboží pocházející z jedné zvýhodněné země dále zpracovává v jiné členské zemi této skupiny, lze je považovat za zboží pocházející z této jiné země (pokud zpracování přesahuje minimální operace)
 • aby bylo možné určit původ vstupních údajů (pokud je vstup z jednoho člena skupiny zasílán jinému členovi skupiny), je správným pravidlem původu pravidlo, které by se použilo na přímý vývoz z dodavatelské země do EU.
 • kumulace je možná také mezi jednotlivými přijímajícími zeměmi skupiny pro kumulaci I a skupinou III. Jedná se pouze o žádost a za určitých podmínek.

Je třeba poznamenat, že některé produkty jsou vyloučeny z kumulace, pokud existují rozdíly mezi statusem zemí v rámci systému GSP v rámci téže skupiny (GSP/GSP +/EBA). Seznam dotčených produktů je uveden v příloze 13b.

Rozšířená kumulace

Země GSP mohou za určitých podmínek požádat EU o povolení kumulace se zeměmi, s nimiž má EU obchodní dohodu.

 • Tato možnost je otevřena pouze pro průmyslové výrobky a zpracované zemědělské produkty.
 • pokud je vstup ze třetí země, s níž má EU dohodu o volném obchodu, poslán do země systému GSP, je správným pravidlem původu ten, který by se vztahoval na přímý vývoz z dodavatelské země do EU.
Kumulace se zbožím pocházejícím z Norska, Švýcarska a Turecka

Zvýhodněné země mohou kumulovat původ zboží kapitol 25 až 97 harmonizovaného systému pocházejících z Norska, Švýcarska a Turecka.

 • materiály pocházející z Norska, Švýcarska nebo Turecka, které se v přijímající zemi podrobí více než minimálnímu provozu, jsou považovány za pocházející z této zvýhodněné země a mohou být vyvezeny do EU, do Norska, do Švýcarska nebo do Turecka.
 • výše uvedené pravidlo se nepoužije na zemědělské produkty nebo produkty, na které se vztahuje výjimka
 • pro tento druh kumulace je třeba, aby EU, Norsko, Švýcarsko a Turecko poskytly stejné preferenční zacházení produktům pocházejícím ze zemí GSP.

Zákaz manipulace

Ustanovení o přímé přepravě v pravidlech původu GSP bylo nahrazeno ustanovením o nemanipulování ( čl. 74 nařízení Komise č. 1063/2010).

 • hlavní rozdíl oproti přímé dopravě spočívá v tom, že dovozci v EU nebudou muset předložit důkaz o tom, že jsou v souladu s podmínkami.
 • celní správa členského státu EU by však mohla požadovat tento důkaz, pokud má důvod se domnívat, že tyto podmínky splněny nejsou.

Navracení cla

Navracení cla je povoleno.

Podmínky pro plavidla

Aby rybářské plavidlo mohlo být považováno za pocházející ze zvýhodněné země, což by znamenalo, že ryby ulovené tímto plavidlem mimo teritoriální vody jsou rovněž původní, vztahují se příslušná kritéria na zemi registrace a vlajku plavidla, ale také na její vlastnictví. Je třeba poznamenat, že podle pravidel původu v rámci systému GSP neexistuje žádný zvláštní požadavek na státní příslušnost posádky nebo důstojníků.

Minimální operace

Existují dva soubory tzv. „minimálních“ operací, které nestačí k získání původu.

 • ty, které jsou uvedeny v čl. 76
 • a ty, které se vztahují pouze na textilní výrobky a pouze v zájmu regionální kumulace, uvedené v příloze 16.

Pravidla vázaná na jednotlivé výrobky

Seznam zpracování, které by mělo být provedeno na materiálech k získání statusu původu, je uveden v příloze 13a téhož nařízení. Seznam obsahuje dva sloupce.

 • jeden použitelný pro nejméně rozvinuté země zvýhodněné v rámci systému GSP
 • jedna použitelná pro všechny ostatní země zvýhodněné v rámci systému GSP

Odstupňování

Některé rozvojové země vyvážejí vysoce konkurenceschopné produkty, které nepotřebují preference pro úspěšný přístup na světové trhy. V tomto případě je systém GSP vyjmut z těchto výrobních odvětví prostřednictvím mechanismu odstupňování.

 • pokud průměrná hodnota dovozu ze země zvýhodněné v rámci systému GSP (vydělená celkovou hodnotou všech dovozů v rámci systému GSP pro tento oddíl) za více než 3 let překračuje obecnou prahovou hodnotu 57 %.
 • v případě rostlinných produktů se živočišné nebo rostlinné oleje, tuky a vosky a minerální produkty odstupňování použijí, pokud je uvedený procentní podíl vyšší než 17,5 %.
 • pro klasifikaci textilních výrobků se použije odstupňování v případě, kdy je uvedený procentní podíl vyšší než 47,2 %.

EU přezkoumává seznam odstupňovaných výrobků každé tři roky prostřednictvím prováděcího nařízení a na základě objektivních kritérií.

Zde najdete aktuální seznam odstupňovaných výrobků.

Odchylky

Za určitých podmínek lze udělit zvláštní odchylku s cílem umožnit volnější pravidla původu vztahující se na konkrétní produkty pocházející z určitých zemí. Tato výjimka byla udělena Kapverdám. Viz Kapverdy – Odchylka a použitelná pravidla původu.

Zkontrolujte prosím také oznámení dovozcům, které vydala EU, a informuje provozovatele o konkrétních prvcích týkajících se Bangladéše.

Pravidla původu pro specifické produkty

Požadavky na výrobky

Technická pravidla a požadavky

 • seznamte se s technickými požadavky, pravidly a postupy, které musí zboží splňovat, aby mohl být v roce 2.6 v Evropské unii dovážen.
 • Hledat konkrétní pravidla a předpisy vztahující se na Váš výrobek a jeho zemi původu v části My Trade Assistant. Pro zobrazení požadavků na váš výrobek musíte nejprve identifikovat svůj celní kód. Pokud celní kód neznáte, můžete jej pomocí svého názvu se zabudovaným vyhledávacím motorem vyhledat.

Sanitární a fytosanitární požadavky

 • informujte se o zdravotních, bezpečnostních, sanitárních a fytosanitárních normách, které musí zboží splňovat, aby mohl být v roce 2.6 v Evropské unii dovážen.
 • Při vyhledávání informací týkajících se vašeho produktu a jeho země původu v sekci „My Trade Assistant „lze vyhledat pravidla týkající se zdraví, bezpečnosti a sanitárních a fytosanitárních opatření. podle požadavků týkajících se vašeho produktu musíte nejprve identifikovat svůj celní kód. Pokud celní kód neznáte, můžete jej pomocí svého názvu se zabudovaným vyhledávacím motorem vyhledat.

Dokumenty a postupy celního odbavení

Doklady o původu

Aby mohly produkty pocházející ze zvýhodněných zemí EU využívat preferenčních celních sazeb, musí doprovázet doklad o původu. Jakékoli doklady o původu zůstávají v platnosti po dobu 10 měsíců od vydání. Dokladem o původu může být:

 • Osvědčení o původu zboží na tiskopise A — vydané příslušnými orgány přijímající země. Vývozce žádající o osvědčení by měl být připraven předložit dokumenty dokládající status původu dotčených produktů. Osvědčení by mělo být poskytnuto vývozci, jakmile k vývozu dojde (nebo je zajištěno). Ve výjimečných případech však může být osvědčení vydáno až po vývozu za určitých podmínek.
 • Prohlášení na faktuře sepsané vývozcem * – pro zásilky v hodnotě nejvýše 6,000 EUR. Při vyplňování prohlášení na faktuře byste měli být připraveni předložit dokumenty dokládající status původu vašich výrobků.

* K vystavení prohlášení na faktuře by mělo být uvedeno toto prohlášení (v angličtině nebo francouzštině) na faktuře, dodacím listu nebo jiném obchodním dokladu: „Vývozce produktů uvedených v tomto dokladu (číslo celního povolení... ) prohlašuje, že není-li stanoveno jinak, mají tyto produkty [...] preferenční původ podle pravidel původu všeobecného systému preferencí Evropského společenství“. Musíte podepsat prohlášení na faktuře.

Jiné dokumenty

Seznamte se s dalšími dokumenty a postupy celního odbavení, které jsou nutné pro dovoz do Evropské unie.

Duševní vlastnictví a zeměpisná označení

Obchod službami

Režim GSP + zahrnuje pouze zboží.

Veřejné zakázky

Investice

Ostatní (hospodářská soutěž, SBH)

Způsobilé země

Aby byla země způsobilá pro režim GSP +, musí

 • podat přihlášku
 • splňovat všechny standardní podmínky systému GSP
 • splňují následující dvě dodatečná kritéria:
 • kritéria zranitelnosti
  • dovozní podíl je tříletý průměrný podíl dovozu z dané země, na který se vztahuje systém všeobecných celních preferencí, v poměru k dovozu do zemí, na něž se vztahuje GSP, ve všech zemích GSP.Tento průměr musí být nižší než 6,5 %, aby byl způsobilý pro režim GSP +.
  • sedm největších tříd dovozu zařazeného do systému všeobecných celních preferencí představuje 75 % celkového dovozu GSP do této země během období tří let.
 • kritéria udržitelného rozvoje
  • země musí ratifikovat mezinárodní úmluvy o GSP + z roku 27 o
   • lidská práva
   • pracovní práva
   • životní prostředí
   • řádnou správu věcí veřejných.
  • země nesmí mít formulované výhrady, které jsou těmito úmluvami zakázány.
  • kontrolní orgány úmluv nesmí oznámit, že je země účinně neprovedla.

Monitorování

Jakmile EU poskytne zemi GSP +, dohlíží na to, aby se zajistilo, že země

 • nadále je smluvní stranou mezinárodních úmluv, na něž se vztahuje režim GSP +.
 • provádění úmluv účinně
 • splňuje požadavky na podávání zpráv
 • přijímá pravidelné sledování v souladu s úmluvami
 • spolupracuje s Evropskou komisí a poskytuje veškeré potřebné informace.

EU vede s orgány přijímajících zemí dialog o dodržování režimu GSP +.

 • dialog je založen na seznamu otázek (dále jen „přehled“), který byl vypracován pro každého příjemce GSP +. Vychází z informací získaných od
  • přijímající země
  • mezinárodní kontrolní orgány
  • občanská společnost
  • odbory
  • podniky
  • Evropský parlament
  • Rada Evropské unie
 • EU organizuje pro každou přijímající zemi pravidelné kontrolní návštěvy v rámci režimu GSP +, aby se mohly setkat se zúčastněnými stranami. Očekává se, že přijímající země prokáže, že vynakládá značné úsilí na řešení otázek uvedených v přehledu výsledků.

Dialog o všeobecném systému preferencí + je podkladem pro zprávu o všeobecném systému preferencí, kterou musí Komise předkládat Evropskému parlamentu a Radě Evropské unie každé dva roky. Zpráva obsahuje podrobné posouzení toho, jak dobře každá přijímající země provádí úmluvy z roku 27.

Kapacita – podpora budov

Kromě podrobného sledování zahájila Komise několik projektů budování kapacit, které mají pomoci přijímajícím zemím.

EU podporuje příslušné obchodní partnery a některé ze zemí zvýhodněných v rámci režimu GSP + prostřednictvím grantů Mezinárodní organizaci práce. Tyto projekty

 • pomoci zajistit, aby země uplatňovaly základní úmluvy Mezinárodní organizace práce
 • budovat kapacitu pro plnění povinností podávat zprávy

Evropský nástroj pro demokracii a lidská práva zahrnuje specializovanou podporu ve výši 4.5 milionů EUR na posílení organizací občanské společnosti s cílem přispět k monitorování a účinnému provádění 27 příslušných úmluv ratifikovaných zeměmi zvýhodněnými v rámci režimu GSP +.

Užitečné odkazy a dokumenty

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy