Všeobecný systém preferencí plus (GSP+)

Dováží vaše společnost výrobky z rozvojových nebo nejméně rozvinutých zemí? Tento oddíl vám pomůže pochopit systém GSP+ EU

V kostce

Všeobecný systém preferencí EU plus (GSP+) poskytuje rozvojovým zemím zvláštní pobídku k tomu, aby usilovaly o udržitelný rozvoj a řádnou správu věcí veřejných.

Způsobilé země musí provádět 27 mezinárodních úmluv o

 • lidská práva
 • pracovní práva
 • životní prostředí
 • řádná správa věcí veřejných

Na oplátku EU snížila svá dovozní cla na nulu u více než dvou třetin celních položek jejich vývozu.

Přijímající země

 • Bolívie
 • Kapverdy
 • Kyrgyzstán
 • Mongolsko
 • Pákistán
 • Filipíny
 • Šrí Lanka

Konec platnosti: Stávající režim GSP+ je platný do roku 2023.

Sazby

Úplný seznam výrobků, na něž se vztahuje.

 

Chcete-linajít přesné informace o clech a sazbách u vašeho konkrétního výrobku, použijte možnost vyhledávání, kterou nabízí Můj obchodní asistent, a to s ohledem na zemi původu a cílovou zemi.

V případě pochybností se obraťte na své celní orgány.

Pravidla původu

 

Aby byl váš produkt způsobilý pro preferenční zacházení, musí splňovat pravidla původu podle dohody. Podívejte se na „Nástroj pro sebehodnocení pravidel původu (ROSA) v mém obchodním asistentovi, abyste posoudili, zda váš produkt splňuje pravidla původu, a zjistěte, jak připravit správné dokumenty.

Přípustná odchylka

Je vyjádřena tolerance

 • cena konečných produktů rybolovu a průmyslových výrobků
 • hmotnost konečných produktů pro zemědělské produkty

Tolerance zahrnuté do systému GSP jsou mírnější než běžné tolerance. Představují 15 % ceny konečného produktu ze závodu namísto 10 %.

Zvláštní tolerance se vztahují rovněž na textil a oděvy a jsou popsány v úvodních poznámkách přílohy 22–03.

Viz také obecné pravidlo tolerance nebo De Minimis.

Kumulace

V rámci systému GSP EU se obchodují s těmito druhy kumulace:

 • dvoustranné dohody
 • regionální
 • prodloužené
 • kumulace s Norskem, Švýcarskem a Tureckem
Dvoustranná kumulace

Materiály pocházející z EU mohou být začleněny do produktů vyrobených v zemi GSP a poté považovány za pocházející z této země GSP, pokud zpracování provedené v zemi GSP přesahuje minimální úroveň.

Regionální kumulace

Skupina I

Skupina II

Skupina III

Skupina IV

Brunej-Darussalam

Bolívie*

Bangladéš

Argentina

Kambodža

Kolumbie

Bhútán

Brazílie

Indonésie

Kostarika

Indie

Paraguay

Laos

Salvador

Nepál

Uruguay

Malajsie

Guatemala

Pákistán*

 

Myanmar

Honduras

Šrí Lanka*

 

Filipíny*

Nikaragua

 

 

Vietnam

Panama

 

 

 

Peru

 

 

 

Venezuela

 

 

*Země, které jsou v současné době zvýhodněny v rámci režimu GSP+

 • používání komponentů mezi zeměmi stejné skupiny je povoleno (např. Indie může používat přísady z Pákistánu, protože jsou obě ve skupině III), je však třeba mít na paměti některá důležitá pravidla:
 • regionální kumulace mezi zeměmi v rámci téže skupiny se použije pouze tehdy, pokud země účastnící se kumulace jsou v době vývozu produktu do Evropské unie zvýhodněnými zeměmi, a nikoli pouze způsobilými zeměmi.
 • je-li zboží pocházející z jedné zvýhodněné země dále zpracováno v jiné členské zemi této skupiny, může být zboží považováno za zboží pocházející z této země (pokud zpracování přesahuje minimální operace).
 • pro určení původu vstupu (když je příspěvek jednoho člena skupiny zaslán jinému členovi skupiny) je správným pravidlem původu pravidlo, které by se vztahovalo na přímý vývoz z dodavatelské země do EU.
 • kumulace je rovněž možná mezi jednotlivými zvýhodněnými zeměmi sdružení I a sdružení III. Je tomu tak pouze na žádost a za určitých podmínek.

Upozorňujeme, že některé produkty jsou vyloučeny z kumulace, pokud existují rozdíly mezi statusem zemí GSP stejné skupiny (GSP/GSP+/EBA). Seznam dotčených produktů je uveden v příloze 13b.

Rozšířená kumulace 

Země GSP mohou za určitých podmínek požádat EU o povolení ke kumulaci se zeměmi, s nimiž má EU obchodní dohodu.

 • tato možnost je otevřena pouze pro průmyslové výrobky a zpracované zemědělské produkty.
 • pokud je vstup třetí země, s níž má EU dohodu o volném obchodu, odeslán do země GSP, správným pravidlem původu je pravidlo, které by se použilo na přímý vývoz z dodavatelské země do EU.
Kumulace se zbožím pocházejícím z Norska, Švýcarska a Turecka

Zvýhodněné země mohou kumulovat původ se zbožím kapitol 25 až 97 harmonizovaného systému pocházejícím z Norska, Švýcarska a Turecka.

 • materiály pocházející z Norska, Švýcarska nebo Turecka, které jsou ve zvýhodněné zemi podrobeny více než minimální operaci, jsou považovány za materiály pocházející z této zvýhodněné země a mohou být vyvezeny do EU, Norska, Švýcarska nebo Turecka
 • výše uvedené pravidlo se nevztahuje na zemědělské produkty nebo produkty, na něž se vztahuje odchylka.
 • pro použití tohoto typu kumulace musí EU, Norsko, Švýcarsko a Turecko poskytnout stejné preferenční zacházení produktům pocházejícím ze zemí GSP.

Nemanipulace

Ustanovení o přímé přepravě v pravidlech původu GSP bylo nahrazeno ustanovením o nemanipulaci (článek 74 nařízení Komise č. 1063/2010).

 • hlavní rozdíl oproti ustanovení o přímé dopravě spočívá v tom, že od dovozců v EU se nebude vyžadovat, aby prokázali, že splňují podmínky.
 • celní správa členského státu EU však může takový důkaz požadovat, pokud má důvod se domnívat, že podmínky nejsou splněny.

Navracení cla

Navracení cla je povoleno.

Podmínky plavidel

Aby bylo rybářské plavidlo považováno za plavidlo pocházející ze zvýhodněné země, což by znamenalo, že ryby ulovené tímto plavidlem mimo teritoriální vody pocházejí rovněž z teritoriálních vod, vztahují se příslušná kritéria na zemi registrace a vlajku plavidla, ale také na jeho vlastnictví. Upozorňujeme, že podle pravidel původu GSP neexistuje žádný zvláštní požadavek na státní příslušnost posádky nebo důstojníků.

Minimální provoz

Existují dva soubory takzvaných „minimálních“ operací, které nikdy nedostačují k získání statusu původu.

 • ty, které jsou uvedeny v článku 76
 • a ty, které se vztahují pouze na textilní výrobky a pouze v zájmu regionální kumulace, jsou zahrnuty v příloze 16.

Pravidla specifická pro jednotlivé produkty

Seznam zpracování, které by mělo být provedeno na materiálech, aby získal status původu, je uveden v příloze 13a téhož nařízení. Seznam obsahuje dva sloupce.

 • jeden pro nejméně rozvinuté země zvýhodněné v rámci systému GSP
 • jeden platný pro všechny ostatní země zvýhodněné v rámci systému GSP

Odstupňování

Některé rozvojové země vyvážejí vysoce konkurenceschopné produkty, které pro úspěšný přístup na světové trhy nepotřebují preference. V tomto případě je systém GSP z těchto odvětví produktů odňat prostřednictvím mechanismu odstupňování.

 • pokud průměrná hodnota dovozu ze země zvýhodněné v rámci systému GSP (rozdělená celkovou hodnotou veškerého dovozu v rámci systému GSP pro tuto třídu) za tři roky překročí obecnou prahovou hodnotu 57 %
 • pro rostlinné produkty, živočišné nebo rostlinné oleje, tuky a vosky a minerální produkty platí odstupňování, pokud uvedený procentní podíl přesahuje 17,5 %
 • pro textilní výrobky platí odstupňování, pokud uvedený procentní podíl přesahuje 47,2 %

EU přezkoumává seznam odstupňovaných produktů každé tři roky prostřednictvím prováděcího nařízení a na základě objektivních kritérií.

Zde naleznete aktuální seznam odstupňovaných produktů.

Odchylky

Za určitých podmínek může být udělena zvláštní odchylka s cílem umožnit mírnější pravidla původu vztahující se na konkrétní produkty pocházející z určitých zemí. Tato odchylka byla udělena Kapverdám. Viz kapverdská odchylka a použitelná pravidla původu.

Přečtěte si také oznámení dovozcům vydané EU, v němž hospodářské subjekty informují o konkrétních prvcích týkajících se Bangladéše.

Pravidla původu pro konkrétní produkty

Požadavky na výrobky

Technická pravidla a požadavky

 • seznamte se s technickými požadavky, pravidly a postupy, které musí zboží splňovat, aby mohlo být dovezeno do Evropské unie v bodě 2.6.
 • vyhledat konkrétní pravidla a předpisy vztahující se na váš výrobek a zemi jeho původu v mém obchodním asistentovi. Abyste mohli najít požadavky vztahující se na váš výrobek, musíte nejdříve zjistit jeho celní kód. Pokud celní kód neznáte, můžete jej najít pomocí názvu ve vyhledavači databáze.

Požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost SPS

 • informace o zdravotních, bezpečnostních, sanitárních a fytosanitárních normách, které musí zboží splňovat, aby mohlo být dovezeno do Evropské unie v hodnotě 2,6.
 • vyhledávání zdravotních, bezpečnostních a sanitárních a fytosanitárních pravidel vztahujících se na váš výrobek a jeho zemi původu v mém obchodním asistentovi.Pro zobrazení požadavků na váš výrobek musíte nejprve uvést jeho celní kód. Pokud celní kód neznáte, můžete jej najít pomocí názvu ve vyhledavači databáze.

Dokumenty a postupy celního odbavení

Doklady o původu

Aby se na produkty pocházející ze zemí zvýhodněných v rámci systému GSP EU vztahovaly preferenční celní sazby, musí být k nim přiložen doklad o původu. Veškeré doklady o původu zůstávají v platnosti po dobu 10 měsíců od vydání. Dokladem o původu může být jeden z těchto dokladů:

 • Osvědčení o původu zboží na tiskopise A – vydané příslušnými orgány zvýhodněné země. Vývozce žádající o osvědčení by měl být připraven předložit doklady prokazující status původu dotyčných produktů. Osvědčení by mělo být vývozci poskytnuto, jakmile se vývoz uskuteční (nebo jakmile je zajištěn). Ve výjimečných případech však může být osvědčení za určitých podmínek vystaveno po vývozu.
 • prohlášení na faktuře vyhotovené vývozcem * – pro zásilky v hodnotě 6 000 EUR nebo nižší. Při vyplňování prohlášení na faktuře byste měli být připraveni předložit doklady prokazující status původu vašich produktů.

* Chcete-li učinit prohlášení na faktuře, měli byste na faktuře, dodacím listu nebo jiném obchodním dokladu napsat, orazítkovat nebo vytisknout následující prohlášení (v angličtině nebo francouzštině): „Vývozce produktů uvedených v tomto dokladu (celní povolení č. ...) ) prohlašuje, že není-li jasně uvedeno jinak, mají tyto produkty... preferenční původ podle pravidel původu všeobecného systému preferencí Evropského společenství.“ Prohlášení na faktuřemusíte podepsat ručně.

Ostatní dokumenty

Seznamte se s dalšími doklady o celním odbavení a postupy potřebnými pro dovoz do Evropské unie.

Duševní vlastnictví a zeměpisná označení

Obchod se službami

Režim GSP+ se vztahuje pouze na zboží.

Zadávání veřejných zakázek

Investice

Ostatní (hospodářská soutěž, obchod a udržitelný rozvoj)

Způsobilé země

Aby byla způsobilá pro režim GSP+, musí

 • podání žádosti
 • splňovat všechny standardní podmínky GSP
 • splňovat následující dvě dodatečná kritéria:
 • kritéria zranitelnosti
  • podíl dovozu představuje tříletý průměrný podíl dovozu konkrétní zvýhodněné země, na který se vztahuje systém GSP, ve vztahu k dovozu všech zemí GSP, na něž se vztahuje systém GSP. Aby byl tento průměr způsobilý pro režim GSP+, musí být nižší než 6,5 %.
  • sedm největších tříd dovozu zahrnutého do systému GSP představuje 75 % celkového dovozu v rámci systému GSP do této země za tříleté období.
 • kritéria udržitelného rozvoje
  • země musí ratifikovat 27 mezinárodních úmluv GSP+ o
   • lidská práva
   • pracovní práva
   • životní prostředí
   • řádná správa věcí veřejných.
  • země nesmí formulovat výhrady, které jsou těmito úmluvami zakázány.
  • monitorovací orgány úmluv nemusely hlásit, že země je neúčinně neprovedla.

Monitorování

Jakmile EU udělí zemi GSP+, sleduje ji, aby se ujistila, že země

 • je i nadále smluvní stranou mezinárodních úmluv, na něž se vztahuje GSP+
 • účinně provádí úmluvy
 • splňuje požadavky na podávání zpráv
 • souhlasí s pravidelným sledováním v souladu s úmluvami.
 • spolupracuje s Evropskou komisí a poskytuje veškeré nezbytné informace

EU vede neustálý dialog o dodržování režimu GSP+ s orgány zvýhodněných zemí.

 • dialog je založen na seznamu otázek („scorecard“) vypracovaném pro každou zvýhodněnou zemi v rámci režimu GSP+. Vychází z informací obdržených od
  • přijímající země
  • mezinárodní monitorovací orgány
  • občanská společnost
  • odborové svazy
  • podniky
  • Evropský parlament
  • Rada Evropské unie
 • EU pořádá pravidelné monitorovací návštěvy v rámci režimu GSP+ v každé zvýhodněné zemi, aby se setkala se zúčastněnými stranami. Očekává se, že přijímající země prokáže, že vyvíjí značné úsilí o řešení problémů uvedených v přehledech výsledků.

Dialog o GSP+ je podkladem pro veřejnou zprávu o systému GSP, kterou musí Komise předložit Evropskému parlamentu a Radě Evropské unie každé dva roky. Zpráva obsahuje podrobné posouzení toho, jak dobře každá přijímající země provádí 27 úmluv.

Kapacita – podpora budování

Kromě pečlivého sledování zahájila Komise několik projektů budování kapacit s cílem pomoci přijímajícím zemím.

EU podporuje příslušné obchodní partnery a několik zemí zvýhodněných v rámci režimu GSP+ prostřednictvím grantů Mezinárodní organizaci práce. Tyto projekty

 • pomoci zajistit, aby země uplatňovaly základní úmluvy Mezinárodní organizace práce
 • budovat kapacity pro plnění povinností týkajících se podávání zpráv

Evropský nástroj pro demokracii a lidská práva zahrnuje zvláštní podporu ve výši 4,5 milionu EUR, která má organizacím občanské společnosti umožnit, aby přispívaly k monitorování a účinnému provádění 27 příslušných úmluv ratifikovaných zeměmi zvýhodněnými v rámci režimu GSP+.

Užitečné odkazy a dokumenty

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy