Všeobecný systém preferencí plus (GSP+)

Dováží vaše společnost výrobky z rozvojových nebo nejméně rozvinutých zemí? Tento oddíl vám pomůže porozumět systému GSP+ EU

Stručný přehled

Všeobecný systém preferencí EU plus (GSP+) poskytuje rozvojovým zemím zvláštní pobídku k tomu, aby usilovaly o udržitelný rozvoj a řádnou správu věcí veřejných. 

Způsobilé země musí provést 27 mezinárodních úmluv o

 • dodržování lidských práv
 • pracovní práva
 • životní prostředí
 • řádná správa věcí veřejných

EU na oplátku snižuje svá dovozní cla na nulu u více než dvou třetin celních položek jejich vývozu.

Příjemci prostředků

 • Bolívie
 • Kapverdy
 • Kyrgyzstán
 • Mongolsko
 • Pákistán
 • Filipíny
 • Šrí Lanka
 • Uzbekistán

Ukončení: Stávající režim GSP+ je platný do roku 2027.

Tarify

Úplný seznam produktů, na něž se vztahuje.

 

Pomocí vyhledávací možnosti mého obchodního asistenta najdete přesné informace o clech a sazbách pro váš konkrétní produkt s přihlédnutím k zemi původu a místu určení.

V případě pochybností se obraťte na celní orgány.

Pravidla původu

 

Aby byl váš produkt způsobilý pro preferenční zacházení, musí splňovat pravidla původu podle dohody. Podívejte se na „Nástroj pro sebehodnocení pravidel původu (ROSA) v oddíle Můj obchodní asistent, abyste posoudili, zda váš produkt splňuje pravidla původu, a zjistěte, jak připravit správné doklady.

Tolerance

Tolerance je vyjádřena

 • v cenách konečných produktů rybolovu a průmyslových produktů
 • hmotnost konečných produktů u zemědělských produktů

Tolerance zahrnuté do systému GSP jsou mírnější než běžné tolerance. Představují 15 % ceny konečného výrobku ze závodu namísto 10 %.

Zvláštní tolerance platí rovněž pro textil a oděvy a jsou popsány v úvodních poznámkách přílohy 22–03.

Viz také obecné pravidlo tolerance nebo de minimis.

Kumulace podpor

V rámci systému GSP EU působí tyto druhy kumulace:

 • bilaterální
 • regionální
 • rozšířený
 • kumulace s Norskem, Švýcarskem a Tureckem
Dvoustranná kumulace

Materiály pocházející z EU mohou být začleněny do produktů vyrobených v zemi GSP a poté považovány za pocházející z této země GSP, pokud zpracování provedené v zemi systému GSP přesahuje minimální úroveň.

Regionální kumulace

Skupina I

Skupina II

Skupina III

Skupina IV

Brunej-Darussalam

Bolívie*

Bangladéš

Argentina

Čína

Kolumbie

Bhútán

Brazílie

Indonésie

Kostarika

Indie

Paraguay

Laos

Salvador

Nepál

Uruguay

Malajsie

Guatemala

Pákistán*

 

Myanmaru

Honduras

Šrí Lanka*

 

Filipíny*

Nikaragua

 

 

Vietnam**

Panama

 

 

 

Peru

 

 

 

Venezuela

 

 

*Země, které jsou v současné době zvýhodněny v rámci režimu GSP+

**Vietnam již nebude od 1. ledna2023 zvýhodněn v rámci režimu GSP+.

 • používání komponentů mezi zeměmi ze stejné skupiny je povoleno (např. Indie může používat přísady z Pákistánu, protože obě patří do skupiny III), i když je třeba mít na paměti některá důležitá pravidla:
 • regionální kumulace mezi zeměmi v rámci téhož seskupení se použije pouze v případě, že země účastnící se kumulace jsou v době vývozu produktu do Evropské unie zvýhodněnými zeměmi, a nikoli pouze způsobilými zeměmi.
 • je-li zboží pocházející z jedné zvýhodněné země dále zpracováno v jiné členské zemi této skupiny, může být zboží považováno za pocházející z posledně uvedené země (pokud zpracování přesahuje rámec minimálních operací).
 • pro určení původu vstupu (když je vstup od jednoho člena skupiny zaslán jinému členovi skupiny), je správným pravidlem původu pravidlo, které by se vztahovalo na přímý vývoz z dodavatelské země do EU.
 • kumulace je možná i mezi jednotlivými zvýhodněnými zeměmi kumulace skupiny I a skupiny III. To platí pouze na žádost a za určitých podmínek.

Upozorňujeme, že některé produkty jsou vyloučeny z kumulace, pokud existují rozdíly mezi statusem zemí GSP stejné skupiny (GSP/GSP+/EBA). Seznam dotčených produktů je uveden v příloze 13b.

Rozšířená kumulace 

Země GSP mohou za určitých podmínek požádat EU o povolení kumulovat se zeměmi, s nimiž má EU obchodní dohodu.

 • tato možnost je otevřena pouze pro průmyslové výrobky a zpracované zemědělské produkty.
 • pokud je příspěvek třetí země, s níž má EU dohodu o volném obchodu, zaslán do země GSP, je správným pravidlem původu pravidlo, které by se vztahovalo na přímý vývoz z dodavatelské země do EU.
Kumulace se zbožím pocházejícím z Norska, Švýcarska a Turecka

Zvýhodněné země mohou kumulovat původ se zbožím kapitol 25 až 97 harmonizovaného systému pocházejícím z Norska, Švýcarska a Turecka.

 • materiály pocházející z Norska, Švýcarska nebo Turecka, které jsou ve zvýhodněné zemi podrobeny více než minimální operaci, jsou považovány za materiály pocházející z této zvýhodněné země a mohou být vyvezeny do EU, Norska, Švýcarska nebo Turecka.
 • výše uvedené pravidlo se nevztahuje na zemědělské produkty nebo produkty, na které se vztahuje odchylka.
 • aby se tento typ kumulace mohl použít, musí EU, Norsko, Švýcarsko a Turecko poskytnout stejné preferenční zacházení produktům pocházejícím ze zemí GSP.

Zákaz manipulace

Ustanovení o přímé přepravě v pravidlech původu GSP bylo nahrazeno doložkou o zákazu manipulace (článek 74 nařízení Komise č. 1063/2010).

 • hlavní rozdíl oproti ustanovení o přímé dopravě spočívá v tom, že dovozci v EU nebudou muset prokazovat, že splňují podmínky.
 • celní správa členského státu EU by však mohla takový důkaz požadovat, pokud má důvod se domnívat, že podmínky nejsou splněny.

Navracení cla

Navracení cla je povoleno.

Podmínky plavidel

Aby mohlo být rybářské plavidlo považováno za plavidlo pocházející ze zvýhodněné země, což by znamenalo, že ryby ulovené tímto plavidlem mimo teritoriální vody jsou rovněž původem, vztahují se příslušná kritéria na zemi registrace a vlajku plavidla, ale také na jeho vlastnictví. Upozorňujeme, že podle pravidel původu systému GSP neexistuje žádný zvláštní požadavek na státní příslušnost posádky nebo důstojníků.

Minimální operace

Existují dva soubory takzvaných „minimálních“ operací, které nikdy nepostačují k udělení statusu původu.

 • k těm, které jsou uvedeny v článku 76
 • a ty, které se vztahují pouze na textilní výrobky a pouze v zájmu regionální kumulace, uvedené v příloze 16.

Pravidla vázaná na jednotlivé výrobky

Seznam zpracování, které by mělo být provedeno na materiálech za účelem získání statusu původu, je uveden v příloze 13a téhož nařízení. Seznam obsahuje dva sloupce.

 • jedno použitelné pro nejméně rozvinuté země zvýhodněné v rámci systému GSP
 • jedno použitelné pro všechny ostatní země zvýhodněné v rámci systému GSP

Absolvování

Některé rozvojové země vyvážejí vysoce konkurenceschopné produkty, které k úspěšnému přístupu na světové trhy nepotřebují preference. V tomto případě je systém GSP odňat z těchto odvětví produktů prostřednictvím mechanismu odstupňování.

 • pokud průměrná hodnota dovozu ze země zvýhodněné v rámci systému GSP (rozdělená celkovou hodnotou veškerého dovozu v rámci systému GSP pro uvedenou třídu) za tři roky překročí obecnou prahovou hodnotu 57 %
 • pro rostlinné produkty, živočišné nebo rostlinné oleje, tuky a vosky a minerální produkty se použije odstupňování, pokud uvedený procentní podíl přesahuje 17,5 %
 • pro odstupňování textilu se použije, přesahuje-li uvedený procentní podíl 47,2 %.

EU přezkoumává seznam odstupňovaných produktů každé tři roky prostřednictvím prováděcího nařízení a na základě objektivních kritérií.

Aktuální seznam odstupňovaných produktů naleznete zde.

Výjimka

Za určitých podmínek může být udělena zvláštní odchylka s cílem umožnit uvolnění pravidel původu, která se vztahují na konkrétní produkty pocházející z konkrétních zemí. Tato odchylka byla Kapverdám udělena. Viz odchylka Kapverd a platná pravidla původu.

Zkontrolujte také oznámení dovozcům vydané EU a informujte hospodářské subjekty o konkrétních prvcích týkajících se Bangladéše.

Pravidla původu pro konkrétní produkty

Požadavky na výrobek

Technická pravidla a požadavky

 • seznamte se s technickými požadavky, pravidly a postupy, které musí zboží splňovat, aby mohlo být dovezeno do Evropské unie, podle bodu 2.6. Požadavky na výrobky
 • zvláštní pravidla a předpisy, které se vztahují na váš výrobek a jeho zemi původu, vyhledejte u mého obchodního asistenta. Abyste mohli najít požadavky vztahující se na váš výrobek, musíte nejdříve zjistit jeho celní kód. Pokud celní kód neznáte, můžete jej najít pomocí názvu ve vyhledavači databáze.

Požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost SPS

 • informace o zdravotních, bezpečnostních, sanitárních a fytosanitárních normách, které musí zboží splňovat, aby mohlo být dovezeno do Evropské unie, podle bodu 2.6. Požadavky na výrobky
 • vyhledejte zdravotní, bezpečnostní a sanitární a fytosanitární pravidla vztahující se na váš výrobek a jeho zemi původu v mém obchodním asistentovi.Při zobrazení požadavků na váš výrobek budete muset nejprve uvést jeho celní kód. Pokud celní kód neznáte, můžete jej najít pomocí názvu ve vyhledavači databáze.

Celní prohlášení a postupy celního odbavení

Doklady o původu

Aby se na produkty pocházející ze zemí zvýhodněných v rámci systému GSP EU vztahovaly preferenční celní sazby, musí být přiložen doklad o původu. Veškeré doklady o původu zůstávají v platnosti po dobu 10 měsíců po vydání. Dokladem o původu může být jeden z těchto dokladů:

 • Osvědčení o původu zboží na tiskopise A – vydané příslušnými orgány ve zvýhodněné zemi. Vývozce žádající o osvědčení by měl být připraven předložit doklady prokazující status původu dotčených produktů. Osvědčení by mělo být vývozci poskytnuto, jakmile se vývoz uskuteční (nebo je zajištěn). Ve výjimečných případech však může být osvědčení vydáno po vývozu za určitých podmínek.
 • prohlášení na faktuře vyhotovené vývozcem * – pro zásilky v hodnotě 6 000 EUR nebo nižší. Při vyplňování prohlášení na faktuře byste měli být připraveni předložit doklady prokazující status původu vašich produktů.

* K učinění prohlášení na faktuře byste měli na faktuře, dodacím listu nebo jiném obchodním dokladu napsat, orazítkem nebo vytisknout toto prohlášení (v angličtině nebo francouzštině): „Vývozce produktů, na které se vztahuje tento doklad (celní povolení č. ...) ) prohlašuje, že není-li jasně uvedeno jinak, jsou tyto produkty [...] preferenčního původu podle pravidel původu v rámci všeobecného systému preferencí Evropského společenství“. Prohlášení na faktuřemusíte podepsat ručně.

Jiné dokumenty

Další doklady o celním odbavení a postupech potřebných pro dovoz do Evropské unie.

Duševní vlastnictví a zeměpisná označení

Obchod službami

Režim GSP+ se vztahuje pouze na zboží.

Veřejné zakázky

Investice

Ostatní (hospodářská soutěž, obchod a udržitelný rozvoj)

Způsobilé země

Aby byla daná země způsobilá pro režim GSP+, musí

 • podání žádosti
 • splňovat všechny standardní podmínky systému GSP
 • splňují tato dvě dodatečná kritéria:
 • kritéria zranitelnosti
  • podíl dovozu je tříletý průměrný podíl dovozu konkrétní zvýhodněné země, na který se vztahuje systém GSP, ve vztahu k dovozu ze všech zemí GSP, na který se vztahuje systém GSP.  Aby byl tento průměr způsobilý pro režim GSP+, musí být nižší než 6,5 %.
  • sedm největších tříd dovozu zahrnutého do systému GSP představuje 75 % celkového dovozu v rámci systému GSP do této země během tříletého období.
 • kritéria udržitelného rozvoje
  • země musí ratifikovat 27 mezinárodních úmluv GSP+ o
   • dodržování lidských práv
   • pracovní práva
   • prostředí
   • řádnou správu věcí veřejných.
  • země nesmí vznést výhrady, které jsou těmito úmluvami zakázány.
  • orgány pro monitorování úmluv nesmí oznámit, že země je účinně neprovedla.

Monitorování

Jakmile EU udělí zemi GSP+, monitoruje ji, aby se ujistila, že daná země

 • nadále je smluvní stranou mezinárodních úmluv, na něž se vztahuje režim GSP+
 • účinně provádí úmluvy
 • splňuje požadavky na podávání zpráv
 • souhlasí s pravidelným sledováním v souladu s úmluvami;
 • spolupracuje s Evropskou komisí a poskytuje veškeré nezbytné informace

EU vede neustálý dialog o dodržování režimu GSP+ s orgány zvýhodněných zemí.

 • dialog je založen na seznamu otázek („scorecard“) vypracovaném pro každou zemi zvýhodněnou v rámci režimu GSP+. Vychází z informací obdržených od
  • přijímající země
  • mezinárodní monitorovací orgány
  • občanská společnost
  • odbory
  • podniky
  • Evropský parlament
  • Rada Evropské unie
 • EU pořádá pravidelné monitorovací návštěvy v rámci režimu GSP+ v každé zvýhodněné zemi, aby se setkala se zúčastněnými stranami. Očekává se, že přijímající země prokáže, že vyvíjí značné úsilí o řešení problémů uvedených v přehledech výsledků.

Dialog o GSP+ je podkladem pro veřejnou zprávu o systému GSP, kterou musí Komise každé dva roky předkládat Evropskému parlamentu a Radě Evropské unie. Zpráva obsahuje podrobné posouzení toho, jak dobře každá zvýhodněná země provádí 27 úmluv.

Podpora budování kapacit

Kromě pečlivého sledování zahájila Komise několik projektů budování kapacit s cílem pomoci přijímajícím zemím.

EU podporuje příslušné obchodní partnery a několik zemí zvýhodněných v rámci režimu GSP+ prostřednictvím grantů poskytovaných Mezinárodní organizaci práce. Tyto projekty

 • pomoci zajistit, aby země uplatňovaly základní úmluvy Mezinárodní organizace práce
 • budovat kapacity pro plnění povinností v oblasti podávání zpráv

Evropský nástroj pro demokracii a lidská práva zahrnuje zvláštní podporu ve výši 4,5 milionu EUR na posílení postavení organizací občanské společnosti, aby mohly přispívat ke sledování a účinnému provádění 27 příslušných úmluv ratifikovaných zeměmi zvýhodněnými v rámci režimu GSP+.

Užitečné odkazy a dokumenty

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy