EPA – východní a jižní Afrika

Dohoda o hospodářském partnerství mezi EU a ESA usnadňuje lidem a podnikům ze dvou regionů investovat a vzájemný obchod a podpořit rozvoj ve východní a jižní Africe. Seznamte se s tím, jak mohou vaše obchodní dohody přinést prospěch z dohod o hospodářském partnerství (EPA) s 5 africkými státy.

Ve stručnosti

Prozatímní dohoda o hospodářském partnerství mezi Evropskou unií a východní a jižní Afrikou byla podepsána Mauriciem, Seychelami, Zimbabwe a Madagaskarem v srpnu 2009 a byla prozatímně prováděna v květnu 2012. V lednu 2013 vyslovil s dohodou souhlas Evropský parlament. Komory podepsaly dohodu v červenci 2017 a začaly ji uplatňovat v únoru 2019.

Dohoda o hospodářském partnerství mezi EU a Evropskou unií zahrnuje:

 • odstranění veškerých cel a kvót EU pro dovoz ze států ESA;
 • postupné otevírání trhů ESA pro vývoz z EU;
 • podrobná ustanovení týkající se pravidel původu, rybolovu a ochrany obchodu;
 • spolupráce v oblasti technických překážek obchodu, jakož i norem týkajících se zdraví zvířat a rostlin;
 • pravidla pro rozvojovou spolupráci;
 • mechanismy pro řešení sporů.

Pět zemí, které dohodu již uplatňují, prohlásilo, že jsou připraveny jít nad rámec obchodu se zbožím směrem ke komplexnější dohodě. Dne 2. října 2019 byla zahájena jednání s cílem rozšířit oblast působnosti dohody o hospodářském partnerství tak, aby zahrnovala obchod se službami, investice, udržitelný rozvoj a hospodářskou soutěž. Strany se navíc dohodly na balíčku modernizujících pravidla původu pro tuto dohodu o hospodářském partnerství.

Přijímající země

 • Komory
 • Madagaskar
 • Mauricius
 • Seychely
 • Zimbabwe
 • Dohoda zůstává otevřena i dalším zemím z tohoto regionu.

Asymetrické předpisy ve prospěch zemí ESA

Dohoda o hospodářském partnerství mezi EU a ESA obsahuje ustanovení o asymetrií ve prospěch zemí ESA, jako je vyloučení citlivých produktů z liberalizace, dlouhá liberalizační období, pružná pravidla původu a zvláštní záruky a opatření v oblasti zemědělství, bezpečnosti potravin a ochrany dětí.

 • Zatímco trhy EU byly okamžitě a plně otevřeny, státy ESA otevřely své trhy částečně dovozům z EU, přičemž plně zohlednily rozdíly v úrovni rozvoje.

Tarify

EU uděluje 100 % bezcelní a bezkvótový přístup na veškerý dovoz pocházející ze zemí ESA. Přístup na trh EU je trvalý, úplný a bezplatný pro všechny produkty.

Země ESA postupně ruší cla, a to částečně v souladu s jejich rozpisy připojenými k prozatímní dohodě o hospodářském partnerství, a to takto:

 • Madagaskar liberalizuje 81 % dovozu do EU;
 • Mauricius 96 %;
 • Seychely 98 %;
 • Zimbabwe 80 %.

Citlivé produkty mohou být zcela vyloučeny z liberalizace. Hlavní výjimky z liberalizace zahrnují:

 • Madagaskar: maso, mléko a sýry, rybolov, zelenina, obiloviny, oleje a tuky, jedlé přípravky, cukr, kakao, nápoje, tabák, chemikálie, výrobky z plastů a z papíru, textilie, kovové výrobky, nábytek;
 • Mauricius: živá zvířata a maso, jedlé produkty živočišného původu, tuky, jedlé přípravky a nápoje, chemické látky, plastové a pryžové výrobky z usní a kožešin, ze železa & oceli a spotřební elektroniky;
 • Seychely: masa, rybolovu, nápojů, tabáku, koženého zboží, sklářského a keramického zboží a vozidel;
 • Zimbabwe: produkty živočišného původu, obiloviny, nápoje z papíru, plasty a kaučuk, textil a oděvy, obuv, sklo a keramika, spotřební elektronika a vozidla.

Použijte funkci vyhledávání v oddíle My Trade Assistant, kde naleznete přesné informace o povinnostech a tarifech pro Váš konkrétní produkt, s ohledem na jeho zemi původu a místo určení. V případě pochybností se obraťte na celní orgány ve vaší zemi.

Pravidla původu

Požadavky na výrobky

Technická pravidla a požadavky

 • Seznamte se s technickými požadavky, pravidly a postupy, které musí zboží splňovat, aby mohlo být dovezeno do Evropské unie.
 • Hledat konkrétní pravidla a předpisy vztahující se na Váš výrobek a jeho zemi původu v databázi asistentky („My Trade Assistance „).

Sanitární a fytosanitární požadavky

Dokumenty a postupy celního odbavení

Doklady o původu

Abyste se stali schváleným vývozcem, musíte být schopni celním orgánům prokázat status původu svých výrobků, jakož i veškeré další požadavky, které mohou uložit.

Celní orgány mohou status schváleného vývozce odejmout v případě zneužití. Chcete-li se dozvědět více o postupech, obraťte se na své celní orgány.

Pro získání preferenčních celních sazeb musí být produkty pocházející ze zemí ESA doprovázeny dokladem o původu. Doklad o původu je platný po dobu 10 měsíců. Může se jednat o:

 1. Průvodní osvědčení EUR.1 vydávané celními orgány země vývozu. Vývozce (nebo zplnomocněný zástupce), který žádá o osvědčení, musí být připraven předložit na vyžádání dokumenty dokládající status původu dotčených produktů a splňovat ostatní požadavky protokolu o pravidlech původu.
 2. Prohlášení na faktuře, které vystavuje kterýkoli vývozce pro zásilky v hodnotě nejvýše 6,000 EUR nebo schválené vývozce pro zásilky jakékoli hodnoty. Při vyplňování prohlášení na faktuře byste měli být připraveni předložit dokumenty dokládající status původu vašich výrobků a splňovat ostatní požadavky protokolu o pravidlech původu.

Jiné dokumenty

Seznamte se s dalšími dokumenty a postupy celního odbavení, které jsou nutné pro dovoz do Evropské unie.

Duševní vlastnictví a zeměpisná označení

Obchod službami

Veřejné zakázky

Investice

Ostatní (hospodářská soutěž, SBH)

Soutěž

 • Od roku 2014 zastavila EU vývozní subvence u všech produktů vyvážených do zemí, na něž se vztahuje dohoda o hospodářském partnerství.
 • EU minimalizovala opatření spojená s výrobou a obchodem s nimi
 • Pokud je místní průmysl ohrožen kvůli nárůstu dovozu z Evropy, umožňuje dohoda o hospodářském partnerství opatření na ochranu průmyslových odvětví a rozvíjejících se průmyslových odvětví.

Udržitelný rozvoj

Dohoda o hospodářském partnerství mezi EU a ESA výslovně vychází z „podstatných a základních“ prvků dohody z   Cotonou, tj. lidských práv, demokratických zásad, právního státu a řádné správy věcí veřejných.

 • „doložkou o neplnění“ se rozumí, že „vhodná opatření“ (stanovená v dohodě z Cotonou) mohou být přijata, pokud kterákoli strana neplní své povinnosti, pokud jde o základní prvky. To může zahrnovat pozastavení obchodních výhod.
 • Úkolem společných institucí dohod EPA je monitorovat a posuzovat dopad provádění dohody o hospodářském partnerství na udržitelný rozvoj stran. V souladu s dohodou z Cotonou existuje jasná úloha občanské společnosti a poslanců.

Regionální integrace

Dohoda o hospodářském partnerství podporuje připravenost států ESA na provádění africké kontinentální zóny volného obchodu v rámci Africké unie, a tím vytváří prostor pro regionální hospodářskou integraci.

Rozvojová spolupráce, budování kapacit a technická pomoc

 • EU je připravena poskytnout prostřednictvím pomoci v oblasti obchodu podporu, která bude financována prostřednictvím stávajících nástrojů, zejména z rozpočtu EU pro rozvoj a Evropského rozvojového fondu (ERF).
 • Na žádost všech pěti zemí ESA již Evropská unie souhlasila s poskytnutím finanční pomoci na zřízení koordinačního mechanismu dohody o hospodářském partnerství. Jeho cílem je zajistit vhodnou koordinaci a technickou podporu pěti zemím ESA, což jim umožní účinně se zapojit do procesu vyjednávání. Koordinační mechanismus již na straně ESA přispěl k přípravě rámcové fáze pro nadcházející jednání.

Užitečné odkazy a dokumenty

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy