Dohody o hospodářském partnerství (EPA)

Informace o dohodách EU o hospodářském partnerství s africkými, karibskými a tichomořskými partnery (AKT).

Na první pohled

Dohody ohospodářském partnerství (EPA) jsou obchodní a rozvojové dohody sjednané mezi EU a africkými, karibskými a tichomořskými zeměmi (AKT). V přechodných obdobích plně a okamžitě otevírají trhy EU, zatímco partneři AKT se dovozům do EU otevírají pouze částečně.

Dohody o hospodářském partnerství:

 • jedná se o proces, který se datuje od podpisu dohody z Cotonou.
 • jsou „šité na míru“ tak, aby vyhovovaly specifickým regionálním podmínkám.
 • jsou slučitelné s pravidly WTO, ale přesahují rámec konvenčních dohod o volném obchodu, přičemž se zaměřují na rozvoj zemí AKT, berou v úvahu jejich socioekonomickou situaci a zahrnují spolupráci a pomoc s cílem pomoci zemím AKT využívat výhod plynoucích z těchto dohod.
 • poskytnout prostor pro rozsáhlou obchodní spolupráci v oblastech, jako jsou hygienické normy a další normy.
 • vytvořit společné instituce, které budou monitorovat provádění dohod a řešit obchodní otázky kooperativním způsobem.
 • jsou koncipovány tak, aby byly hnací silou změn, které pomohou nastartovat reformu a přispějí k řádné správě ekonomických záležitostí. To pomůže partnerům ze zemí AKT přilákat investice a podpořit jejich hospodářský růst.

Země, které jsou příjemci pomoci

Celkem 32 zemí AKT již provádí dohody o hospodářském partnerství v sedmi regionech:

Dva regiony v Africe – západní Afrika a Východoafrické společenství (EAC) – dosud nedokončily své podpisové procesy, zatímco členské státy EU a 15 ze 16 západoafrických zemí a 2 z 5 zemí Východoafrického společenství tyto regionální dohody o hospodářském partnerství podepsaly. 

Viz přehled provádění dohod o hospodářském partnerství v různých partnerských zemích.

Asymetrická ustanovení ve prospěch zemí AKT

Dohody o hospodářském partnerství předpokládají ustanovení o asymetriích ve prospěch zemí AKT, jako je vyloučení citlivých produktů z liberalizace, dlouhá období liberalizace, pružná pravidla původu a zvláštní záruky a opatření pro zemědělství, potravinové zabezpečení a ochranu vznikajícího průmyslu.

 • Zatímco trhy EU jsou okamžitě a plně otevřeny, země AKT mají 15 let na to, aby se otevřely dovozu do EU (s ochranou citlivých dovozů), a ve výjimečných případech až 25 let. Výrobci 20 % nejcitlivějšího zboží budou navíc trvale chráněni před konkurencí.

Sazby

 • EU uděluje nulové clo a nulové kvóty na dovoz ze zemí AKT. Přístup na trh EU je trvalý, plný a bezplatný pro všechny produkty z EPA
 • Země AKT postupně ruší cla, a to v průběhu 15–25 let. Citlivé produkty, jako jsou potraviny, mohou být z liberalizace zcela vyloučeny. Pokud dojde k náhlému nárůstu dovozu některého zboží z EU do zemí AKT, uplatní se ochranná opatření, jako jsou dovozní kvóty. Některé dohody o hospodářském partnerství umožňují zemím AKT ukládat nová cla ze zvláštních důvodů souvisejících s rozvojem.
 • Pomocí možnosti vyhledávání v aplikaci Můj obchodní asistent najdete přesné informace o clech a sazbách pro váš konkrétní produkt s ohledem na zemi jeho původu a určení. V případě pochybností se obraťte na celní orgány.

Pravidla původu

 

Aby byl váš produkt způsobilý pro preferenční zacházení, musí splňovat pravidla původu podle dohody. Chcete-li posoudit, zda váš výrobek splňujepravidla původu, a zjistit, jak připravit správné dokumenty, podívejte se do interaktivního „nástroje pro sebehodnocení pravidel původu“  v části „Můj obchodní asistent“.

Pružná pravidla původu umožňují zemím AKT vyvážet produkty se vstupy z jiných zemí, zejména v klíčových odvětvích – zemědělství, rybolov, textil a oděvy. Například textilní výrobek může vstoupit do EU bezcelně, pokud alespoň jedna fáze jeho výroby – jako je tkaní nebo pletení – proběhla v zemi EPA.

Tolerance

Tolerance obsažené v dohodách o hospodářském partnerství jsou mírnější než obvyklé tolerance. Dosahují 15 % ceny konečného produktu ze závodu namísto 10 % předpokládaných ve většině dohod EU. Pro textil a oděvy se použijí zvláštní tolerance.

Kumulace

Obecná ustanovení dohod o hospodářském partnerství zahrnují tyto druhy kumulace:

 • Dvoustranná kumulace s EU
 • Diagonální kumulace a úplná kumulace se ZZÚ a zeměmi AKT. V ustanoveních použitelných v různých dohodách EPA mohou být rozdíly. Zkontrolujte prosím příslušná ustanovení pro každou dohodu EPA. Ve většině prováděných dohod o hospodářském partnerství se kumulace se všemi zeměmi AKT (jak jsou definovány v každé dohodě o hospodářském partnerství) použije pouze tehdy, pokud:
  • země podílející se na získání statusu původu uzavřely dohody o správní spolupráci;
  • vstupy a konečné produkty získaly status původu uplatněním stejných pravidel původu, jaká jsou obsažena v dohodě o hospodářském partnerství.
 • Kumulace se sousedními rozvojovými zeměmi. Materiály pocházející ze sousední rozvojové země (patřící k souvislému zeměpisnému celku), která není státem AKT, lze považovat za materiály pocházející ze států EPA, jsou-li zapracovány do produktu tam získaného. Vezměte prosím na vědomí, že:
  • Seznam zemí považovaných za sousední země je uveden v příloze každého protokolu.
  • Aby se tento druh kumulace mohl použít, musí o něj požádat země EPA.
  • V tomto případě jsou pravidla původu platná pro vstupy pocházející ze sousedních zemí definována v každé dohodě o hospodářském partnerství.

V případě dohody SADC EPA, která je prozatímně prováděna od 16. září 2016, existují dva další druhy kumulace, které nahrazují ustanovení týkající se kumulace se sousedními rozvojovými zeměmi. Jedná se o:

 • Kumulace, pokud jde o materiály, na něž se v Evropské unii vztahuje bezcelní zacházení podle doložky nejvyšších výhod
 • Kumulace, pokud jde o materiály pocházející z jiných zemí, které využívají preferenčního bezcelního a bezkvótového přístupu do Evropské unie

V praxi výše uvedené umožňuje zemím SADC EPA kumulaci původu pro všechny materiály, které lze do EU dovážet s nulovým clem (jedná se buď o rámec preferenčního režimu s EU – včetně systému GSP – nebo na základě doložky nejvyšších výhod). Proto je pro signatářské země dohody o hospodářském partnerství zavedena „globální kumulace“ pro materiály s nulovým clem bez ohledu na jejich původ.

Přímá doprava

Důkaz o přímé přepravě musí být předložen celním orgánům země dovozu.

Použije se přímá doprava mezi východoafrickým a jihoafrickým státem (ESA) a EU (nebo přes území ostatních zemí uvedených v článcích o kumulaci). Původní produkty mohou být přepravovány potrubím přes jiné území, než je území státu ESA nebo EU.

Použije se přímá doprava mezi tichomořským státem a EU (nebo přes území ostatních zemí uvedených v článcích o kumulaci). Stejná zásada platí pro přepravu zboží mezi státy CARIFORA a EU.

V případě SADC EPA jsou přísnější podmínky ustanovení o „přímé dopravě“ nahrazeny novým systémem nazvaným „nezměnitelnost“. Pravidlo o nezměněné podobě umožňuje překládku, skladování a rozdělování zásilek na území třetích zemí.

Navracení cla

To znamená, že lze požádat o vrácení cla zaplaceného z materiálů, které byly dříve dovezeny k dalšímu zpracování a poté vyvezeny do země, která podepsala dohodu o hospodářském partnerství s EU.

Podmínky na plavidlech

Ryby ulovené na volném moři a ve výlučných ekonomických zónách zemí EPA lze považovat za ryby pocházející ze země EPA pouze tehdy, jsou-li uloveny plavidly, která splňují určitá kritéria. Tato kritéria se vztahují k místu registrace plavidla, k vlajce, pod kterou plavidlo pluje, a k jeho vlastnictví.

Vezměte prosím na vědomí, že podle pravidel původu EPA neexistuje žádný zvláštní požadavek na státní příslušnost posádky, velitelů nebo důstojníků. Tyto požadavky, které byly obsaženy v původní dohodě z Cotonou, byly nyní odstraněny, aby se usnadnilo udělování statusu původu rybám uloveným zeměmi EPA.

Vzhledem k ustanovením o kumulaci mohou tyto podmínky splnit různé státy EPA.

Zvláštní pravidla původu produktu

Zvláštní pravidla pro výrobky jsou uvedena v příloze II každého protokolu. U některých dohod o hospodářském partnerství jsou však některá volnější pravidla zahrnuta do přílohy 2A.

Pomocí možnosti vyhledávání v aplikaci Můj obchodní asistent vyhledejte pravidla platná pro váš konkrétní produkt na základě země původu a země určení.

Odchylky

Kromě těchto ustanovení byly v rámci různých dohod o hospodářském partnerství uděleny odchylky od zvláštního pravidla pro produkt. Například dohoda o hospodářském partnerství s Cariforem udělila odchylku Dominikánské republice (zvláštní pravidlo pro oděvyviz dohoda o hospodářském partnerství s Cariforem), dohody o hospodářském partnerství s ESA a Tichomořím udělily odchylku pro konzervovaného tuňáka (zvláštní pravidlo pro konzervovaného tuňákaviz dohoda o hospodářském partnerství s ESA) a nakonec byly zemím SADC EPA uděleny odchylky v několika oblastech, včetně tuňáka a humra. (v případě Namibie viz zvláštní pravidlo pro tuňáka křídlatého a v případě Mosambiku zvláštní pravidlo pro krevety, garnáty a humry).

Doklady o původu

 • Chcete-li se stát schváleným vývozcem, musíte být schopni prokázat celním orgánům status původu vašich produktů, jakož i veškeré další požadavky, které mohou uložit.

Celní orgány mohou v případě zneužití odejmout status schváleného vývozce. Chcete-li se o postupech dozvědět více, obraťte se na celní orgány.

 • Aby se na produkty pocházející ze zemí EPA vztahovaly preferenční celní sazby, musí k nim být přiložen doklad o původu. Doklad o původu zůstává v platnosti po dobu 10 měsíců. To může být buď
  • průvodní osvědčení EUR.1 - vydané celními orgány země vývozu. Vývozce (nebo zplnomocněný zástupce), který žádá o osvědčení, musí být připraven předložit na požádání doklady prokazující status původu dotčených produktů a splnit ostatní požadavky protokolu o pravidlech původu.
  • prohlášení na faktuře – vydané kterýmkoli vývozcem pro zásilky v hodnotě 6 000 EUR nebo nižší nebo schválenými vývozci pro zásilky jakékoli hodnoty
 • Při vyplňování prohlášení na faktuře byste měli být připraveni předložit doklady prokazující status původu vašich produktů a splnit ostatní požadavky protokolu o pravidlech původu.

 

Příslušné vzory průvodního osvědčení EUR.1 a prohlášení na faktuře lze nalézt v každé dohodě EPA jako přílohy protokolu o definici pojmu „původní produkty“ a o metodách správní spolupráce.

Požadavky na výrobek

Technická pravidla a požadavky

Požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost SPS

Dokumenty a postupy celního odbavení

Postupy prokazování a ověřování původu

Popis toho, jak prokázat původ vašich produktů za účelem uplatnění preferenční sazby, a pravidel týkajících se ověřování původu celními orgány naleznete v oddíle o pravidlech původu výše.  

Další dokumenty

Informace o dalších dokladech o celním odbavení a postupech potřebných k dovozu do Evropské unie.

Duševní vlastnictví a zeměpisná označení

Obchod se službami

Zadávání veřejných zakázek

Investice

Ostatní (hospodářská soutěž, obchod a udržitelný rozvoj)

Hospodářská soutěž

 • Od roku 2014 EU zastavila vývozní subvence na všechny produkty vyvážené do zemí EPA.
 • EU minimalizovala opatření, která narušují výrobu a obchod
 • Pokud je místní průmysl ohrožen v důsledku prudkého nárůstu dovozu z Evropy, dohody o hospodářském partnerství umožňují zahájit opatření na ochranu průmyslových odvětví a začínajícího průmyslu.

Udržitelný rozvoj

Dohody o hospodářském partnerství jsou výslovně založeny na „základních a základních“ prvcích stanovených vdohodě  z Cotonou, tj. lidských právech, demokratických zásadách, právním státu a řádné správě věcí veřejných. Dohody o hospodářském partnerství tak obsahují jedny z nejsilnějších formulací o právech a udržitelném rozvoji, které jsou k dispozici v dohodách EU.

 • „Doložkou o nevykonávání“ se rozumí, že „vhodná opatření“ (jak je stanoveno v dohodě z Cotonou) mohou být přijata, pokud některá ze stran neplní své povinnosti týkající se podstatných prvků. To může zahrnovat pozastavení obchodních výhod.
 • Společné orgány dohody o hospodářském partnerství mají za úkol sledovat a posuzovat dopad provádění dohod o hospodářském partnerství na udržitelný rozvoj smluvních stran. V souladu s dohodou z Cotonou má občanská společnost a poslanci jasnou úlohu.

Regionální integrace

Cílem dohod o hospodářském partnerství je přispět k regionální hospodářské integraci. Regionální preferenční doložky v dohodách o hospodářském partnerství stanoví, že země ve stejném regionu si navzájem poskytují přinejmenším stejné výhody jako EU.

Dohody o hospodářském partnerství se tedy týkají obchodu mezi zeměmi dohody o hospodářském partnerství stejně jako obchodu s EU.

 • EU poskytuje rozvojovou pomoc a opatření na budování obchodních kapacit na podporu zemědělců ze zemí AKT při dodržování sanitárních, fytosanitárních a jiných zemědělských norem.

Budování kapacit a technická pomoc

Spolu s každou dohodou o hospodářském partnerství poskytuje EU technickou pomoc na podporu obchodu. To zemím pomáhá přizpůsobit své celní postupy a omezit administrativu. Pro vás to znamená méně potíží při jednání s celními orgány.

Užitečné odkazy a dokumenty

Viz brožura Uvedení partnerství do praxe. Dohody o hospodářském partnerství mezi EU a africkými, karibskými a tichomořskými zeměmi (AKT)

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy