Služby

Chcete prodávat nebo nakupovat služby v EU? Tento oddíl vás bude řídit základními principy jednotného trhu EU se službami, pokud jde o právní předpisy, uznávání odborných kvalifikací, uplatňování norem a vnější obchod.

Služby mají pro hospodářství EU zásadní význam. Představují více než 70 % HDP EU a mají stejný podíl na svém zaměstnání.

Práva dodavatelů z EU

Jste-li evropským poskytovatelem služeb, máte právo:

 • založit společnost v jiné zemi EU

 • poskytovat nebo přijímat služby v jiné zemi EU, než ve které je usazen váš podnik

Právní základ jednotného trhu služeb EU

Co je právním základem jednotného evropského trhu služeb?

Směrnice o službách (2006/123/ES) zahrnuje většinu odvětví služeb, včetně maloobchodu, cestovního ruchu, stavebnictví a služeb pro podniky. Týká se služeb, s nimiž se obchoduje mezi zeměmi EU, a služeb poskytovaných v jedné ze zemí. Stručně řečeno, směrnice

 • odstraňuje byrokracii a zjednodušuje pravidla pro usazování poskytovatelů služeb ve své domovské zemi a v zahraničí.
 • zjednodušuje pravidla pro přeshraniční poskytování služeb do jiných zemí EU
 • posílení práv spotřebitelů služeb
 • usnadňuje přístup k širší škále služeb

Použijte „Quick guide“ („Quick guide“) ke směrnici o službách, aby se zjistilo, které služby jsou pokryty, jaká jsou hlavní ustanovení a jak je to prospěšné pro poskytovatele služeb a příjemce služeb.

Kromě směrnice o službách stanovila řada odvětvových právních předpisů pravidla pro finanční služby, dopravutelekomunikacepoštovní služby a vysílání.

Uznávání odborných kvalifikací

Jsou profesní kvalifikace uznávány mezi zeměmi EU?

Ano, odborníci v EU se mohou volně pohybovat přes hranice a vykonávat své povolání nebo poskytovat služby v zahraničí.

 • Směrnice o odborných kvalifikacích (2005/36/ES) usnadňuje vzájemné uznávání odborných kvalifikací mezi zeměmi EU
 • existují rovněž zvláštní směrnice pro právníky a některé další profese, které se zabývají usazením v jiné zemi EU a přeshraničním poskytováním služeb.
 • Evropský profesní průkaz je celounijní digitální postup pro uznávání odborných kvalifikací. Je v současné době k dispozici pro všeobecné zdravotní sestry, fyzioterapeuty, farmaceuty, realitní makléře a horské vůdce
 • Databáze regulovaných povolání obsahuje informace o regulovaných povoláních, statistiky o migrujících pracovnících, kontaktních místech a vnitrostátních orgánech v zemích EU, zemích EHP a Švýcarsku.

O jednotném trhu EU se službami.

 

Brexit

 • Zde naleznete analýzu právních důsledků vystoupení Spojeného království z EU v oblasti poskytování služeb a vysílání pracovníků.
 • Můžete se seznámit s dalšími pokyny ohledně dopadu vystoupení Spojeného království – úplný seznam je k dispozici na internetových stránkách EU o připravenosti na brexit.

Zahraniční obchod

Dvoustranné obchodní dohody EU se třetími zeměmi vedou k významnému otevření trhu pro obchod se službami. Seznam obchodních dohod je k dispozici zde.

Informace o obchodu službami na vašem trhu.

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy