Prozatímní dohoda o hospodářském partnerství mezi EU a tichomořskými státy

Dohoda o (prozatímním) hospodářském partnerství mezi EU a Tichomořím usnadňuje lidem a podnikům z obou regionů vzájemné investice a obchod a podporuje rozvoj v Tichomoří. Zjistěte, jak může dohoda o hospodářském partnerství mezi EU a čtyřmi tichomořskými státy prospět vašemu obchodu.

Dohoda v kostce

Dohodu o hospodářském partnerství mezi EU a Tichomořím ratifikoval Evropský parlament v lednu 2011 a Papua-Nová Guinea v květnu 2011. Vláda Fidži začala dohodu uplatňovat v červenci 2014. Samoa přistoupila k dohodě v prosinci 2018 a od té doby ji uplatňuje. Šalamounovy ostrovy rovněž přistoupily k dohodě v květnu 2020 a od té doby ji uplatňují.

Tonga a Východní Timor informovaly Evropskou komisi o svém záměru připojit se k dohodě o hospodářském partnerství.

Dohoda o hospodářském partnerství mezi EU a Tichomořím otevírá obchod se zbožím s EU. Dohoda zahrnuje:

 • bezcelní a bezkvótový přístup na trh EU pro veškeré zboží pocházející z tichomořských států EPA
 • asymetrické a postupné otevírání jejich trhů zboží z EU při plném zohlednění rozdílů v úrovni rozvoje a citlivých odvětví
 • vyloučení některých citlivých odvětví a produktů z liberalizace na straně Tichomoří
 • možnost, aby tichomořské státy znovu zavedly cla a kvóty, pokud dovoz z EU narušuje nebo hrozí narušit jejich místní hospodářství
 • pravidla týkající se technických překážek obchodu a sanitárních a fytosanitárních opatření s cílem pomoci tichomořským vývozcům splnit dovozní normy EU
 • účinné celní režimy a posílená spolupráce mezi správními orgány
 • lepší pravidla původu pro zpracované produkty rybolovu z Tichomoří – tzv. ustanovení o „globálním získávání zdrojů“, jehož cílem je podpořit vytváření pracovních míst a rozvoj v regionu.

Přijímající země

 • Fidži
 • Papua-Nová Guinea
 • Samoa
 • Šalamounovy ostrovy

Možné budoucí přijímající země

 • Tonga vyjádřila svůj záměr přistoupit k dohodě o hospodářském partnerství
 • Východní Timor vyjádřil záměr přistoupit k dohodě o hospodářském partnerství
 • Dohoda zůstává otevřena k přistoupení ostatním tichomořským zemím AKT.

Asymetrická ustanovení ve prospěch tichomořských zemí

Dohoda o hospodářském partnerství mezi EU a Tichomořím stanoví asymetrická ustanovení ve prospěch tichomořských zemí, jako je vyloučení citlivých produktů z liberalizace, dlouhá období liberalizace, pružná pravidla původu, jakož i zvláštní záruky a opatření pro zemědělství, zabezpečení potravin a vznikající průmyslová odvětví.

 

Zatímco trhy EU byly okamžitě a plně otevřeny, tichomořské státy EPA otevírají své trhy částečně a postupně pro dovoz z EU, přičemž plně zohledňují rozdíly v úrovni rozvoje.

Sazby

 • EU poskytuje 100 % bezcelní a bezkvótový přístup na veškerý dovoz pocházející ze zemí EPA. Přístup na trh EU je trvalý, plný a volný pro všechny výrobky.
 • Tichomořské země EPA postupně a částečně zrušily cla takto:
  • Papua-Nová Guinea dobrovolně otevřela svůj trh 88 % dovozu do EU od prvního dne (i kdyby měla prospěch z přechodného období v délce 15 let).
  • Fidži otevírá svůj trh 87 % dovozu z EU během 15 let.
  • Samoa otevírá svůj trh 80 % dovozu z EU během 20 let.
  • Šalamounovy ostrovy otevře svůj trh 83 % dovozu z EU během 15 let.
 • Pokud dojde k náhlému nárůstu dovozu některého zboží EU do tichomořských zemí EPA, mohou tichomořské země dohody o hospodářském partnerství za určitých okolností uplatňovat ochranná opatření, jako jsou dovozní kvóty a znovuzavedení cel.

 

Chcete-li najít přesné informace o clech a sazbách u vašeho konkrétního výrobku,použijte možnost vyhledávání, kterou nabízí Můj obchodní asistent, a to s ohledem na zemi původu a cílovou zemi. V případě pochybností se obraťte na své celní orgány.

 

Pravidla původu

Aby byl váš produkt způsobilý pro preferenční zacházení, musí splňovat pravidla původu podle dohody. Podívejte se na interaktivní „Nástroj pro sebehodnocení pravidel původu (ROSA) v mém obchodním asistentovi, kde posoudí, zda váš produkt splňuje pravidla původu, a zjistěte, jak připravit správné dokumenty.

Obecné informace o pravidlech původu a postupech původu lze nalézt v tomto oddíle.

Původ je „hospodářská státní příslušnost“ obchodovaného zboží. Pokud jste v tomto tématu nový, můžete najít úvod k hlavním pojmům v oddíle „Zboží“.

Pravidla původu

Aby byl váš produkt způsobilý pro preferenční sazbu, musí splňovat určitá pravidla, která prokazují jeho původ.

Kde mohu najít pravidla původu?

Pravidla původu jsou stanovena v protokolu II o definici pojmu „původní produkty“ a o metodách správní spolupráce v rámci dohody o hospodářském partnerství mezi EU a Tichomořím.

Pochází můj produkt z EU nebo z tichomořského státu dohody EPA?

Aby měl váš produkt nárok na nižší nebo nulovou preferenční celní sazbu podle dohody o hospodářském partnerství mezi EU a Tichomořím, musí pocházet z EU nebo z tichomořského státu EPA. Produkt se považuje za pocházející z EU nebo z tichomořského státu EPA, pokud je

Produkt musí rovněž splňovat všechny ostatní použitelné požadavky uvedené v kapitole (například nedostatečné opracování nebo zpracování, pravidlo přímé přepravy). Existují také určité dodatečné možnosti flexibility, které vám pomohou dodržovat pravidla specifická pro jednotlivé produkty (např. tolerance nebo kumulace).

 

Příklady pravidel specifických pro jednotlivé produkty v obchodních dohodách EU

 • pravidlo přidané hodnoty – hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nesmí přesáhnout určité procento ceny produktu ze závodu.
 • změna sazebního zařazení – výsledkem výrobního procesu je změna sazebního zařazení mezi nepůvodní materiály a konečný produkt, např. výroba papíru (harmonizovaný systém kapitoly 48) z nepůvodní buničiny (harmonizovaný systém kapitola 47);
 • zvláštní operace – vyžaduje se specifický výrobní proces, například spřádání vláken pro přízi. Tato pravidla se většinou používají v textilním a oděvním průmyslu a v chemickém průmyslu.
 • kombinace těchto různých pravidel je možná, pokud jsou různá pravidla dodržována alternativně nebo v kombinaci.

Tipy, které vám pomohou dodržovat pravidla specifická pro jednotlivé výrobky

Dohoda poskytuje dodatečnou flexibilitu, která vám pomůže dodržovat pravidla specifická pro jednotlivé produkty, jako je tolerance nebo kumulace.

Přípustná odchylka
 • pravidlo tolerance umožňuje výrobci použít nepůvodní materiály, které jsou podle specifického pravidla produktu obvykle zakázány až do výše 15 % ceny produktu ze závodu.
 • tuto přípustnou odchylku nelze použít k překročení prahu maximální hodnoty nepůvodních materiálů vyjádřeného v hodnotě uvedené ve specifických pravidlech pro jednotlivé produkty.
 • zvláštní tolerance se vztahují na textilie a oděvy zařazené v kapitolách 50 až 63 harmonizovaného systému, které jsou zahrnuty v poznámkách 5 až 6 přílohy 1 „Úvodní poznámky“
Kumulace

Dohoda stanoví následující druhy kumulace původu:

 • dvoustranná kumulace, která umožňuje, aby materiály pocházející z tichomořského státu EPA byly považovány za pocházející z EU (a naopak), jsou-li použity při výrobě produktu
 • plná kumulace, která umožňuje, aby nepůvodní materiály byly považovány za pocházející z EU nebo tichomořských států EPA, pokud jsou opracovány nebo zpracovány v těchto zemích nebo v jiných státech AKT nebo zámořských zemích a územích EU
 • diagonální kumulace, která umožňuje, aby materiály pocházející z kteréhokoliv tichomořského státu EPA, jiného státu AKT nebo ze zámořské země nebo území EU byly považovány za materiály pocházející z tichomořského státu EPA nebo z EU, pokud byly použity při výrobě produktu za určitých podmínek. Tento druh kumulace vyžaduje, aby mezi oběma zeměmi, z nichž se kumuluje původ, byla uzavřena dohoda o správní spolupráci.

Od 22. února 2019 může EU uplatňovat diagonální kumulaci s některými státy AKT a se zámořskými zeměmi a územími EU (Úř. věst. C 69, 22.2.2019, s. 2).

 • kumulace se sousedními rozvojovými zeměmi, která umožňuje, aby materiály pocházející z těchto zemí byly považovány za pocházející z tichomořského státu, jsou-li použity při výrobě produktu, jsou-li splněny určité podmínky

Jiné požadavky

Produkt musí rovněž splňovat všechny ostatní použitelné požadavky uvedené v protokolu, jako je nedostatečné opracování nebo zpracování nebo pravidlo přímé přepravy:

Přeprava přes třetí zemi: pravidlo přímé dopravy

Původní produkty musí být přepravovány z EU do tichomořského státu EPA (a naopak) bez dalšího zpracování ve třetí zemi.

Překládka nebo dočasné uskladnění ve třetí zemi je povoleno, pokud produkty zůstávají pod celním dohledem a nejsou předmětem jiných operací než

 • vykládka
 • opětovné naložení
 • jakákoli operace určená k jejich uchování v dobrém stavu

Původní produkty mohou být přepravovány potrubím přes jiné území, než je území tichomořských států EPA nebo EU.

Důkaz o přímé přepravě bude muset být předložen celním orgánům země dovozu.

Navracení cla

Vrácení cla dříve zaplaceného za nepůvodní materiály použité k výrobě produktu, který je vyvážen v rámci preferenční celní sazby, je povoleno v rámci dohody o hospodářském partnerství mezi EU a Tichomořím.

Postupy týkajícíse původu

Vývozci a dovozci se musí řídit postupy týkajícími se původu. Postupy původu týkající se žádostí o preferenční sazebník a ověřování celními orgány jsou stanoveny v hlavě IV o dokladu o původu a v hlavě V o opatřeních pro správní spolupráci. Objasňují například, jak:

 • prohlášení o původu produktu
 • požádat o preference
 • celní orgány mohou ověřit původ produktu.

Jak žádat o preferenční sazbu?

Chcete-li využít preferenčního zacházení, musíte předložit doklad o původu.

 • budete potřebovat buď
  • průvodního osvědčení EUR.1 nebo
  • prohlášení o původu
 • doklad o původu platí po dobu 10 měsíců ode dne vydání.
 • doklad o původu se nevyžaduje, pokud celková hodnota produktů nepřesahuje
  • 500 EUR za malá balení
  • 1 200 EUR za osobní zavazadla

Doklad o původu

Průvodní osvědčení EUR.1

 • Průvodní osvědčení EUR.1 vydávají celní orgány země vývozu.
 • Příloha III obsahuje vzor osvědčení EUR.1 a pokyny pro jeho vyplnění.
 • vývozce žádající o osvědčení by měl být připraven předložit doklady prokazující status původu dotčených produktů.

Prohlášení o původu (vlastní prohlášení vývozce)

 • vývozci mohou sami prohlásit, že jejich produkt pochází z EU nebo z tichomořských států EPA, a to předložením prohlášení o původu. Prohlášení o původu může učinit
  • schválený vývozce, nebo
  • vývozce, pokud celková hodnota produktů nepřesahuje 6 000 EUR.

 

Schválení vývozci

Vývozci podle této dohody mohou požádat své celní orgány o povolení vyhotovovat prohlášení o původu pro produkty jakékoli hodnoty.

Vývozce musí celním orgánům poskytnout dostatečné záruky, že status původu produktů a splnění všech ostatních požadavků dohody (protokolu) lze ověřit.

V případě zneužití mohou celní orgány odejmout status schváleného vývozce.

Co by mělo prohlášení o původu obsahovat?

 • vývozce by měl na faktuře, dodacím listu nebo jiném obchodním dokladu identifikujícím produkt napsat, orazítkovat nebo vytisknout toto prohlášení (příloha IV): „Vývozce produktů uvedených v tomto dokladu (celní povolení č. ...) ) prohlašuje, že tyto produkty jsou preferenčního původu, není-li uvedeno jinak.“
 • prohlášení o původu může být vyhotoveno v kterémkoli z úředních jazyků EU.
 • prohlášení o původu musíte podepsat ručně. Jste-li schváleným vývozcem, jste od této povinnosti osvobozeni, pokud se svým celním orgánům písemně zavážete, že přijmete plnou odpovědnost za jakékoli prohlášení, které vás identifikuje.

Podání

 • prohlášení o původu může vývozce učinit při vývozu produktů, jichž se týká, nebo po vývozu pod podmínkou, že je předloženo v zemi dovozu nejpozději dva roky poté, co byly produkty, jichž se týká, dovezeny.
 • při vyplňování prohlášení o původu byste měli být připraveni předložit doklady prokazující status původu vašich produktů.

Ověření původu

Celní orgány mohou ověřit, zda dovezený produkt skutečně pochází nebo splňuje jiné požadavky týkající se původu. Ověření je založeno na

 • správní spolupráce mezi celními orgány dovážející a vyvážející strany
 • kontroly prováděné místními celními orgány – návštěvy dovážející strany u vývozce nejsou povoleny

Orgány vyvážející strany určí původ a informují orgány dovážející strany o výsledcích.

Požadavky na výrobky

Technická pravidla a požadavky

 • seznamte se s technickými požadavky, pravidly a postupy, které musí zboží splňovat, aby mohlo být dovezeno do Evropské unie
 • vyhledávání konkrétních pravidel a předpisů vztahujících se na váš výrobek a jeho zemi původu v mém obchodním asistentovi

Požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost SPS

Dokumenty a postupy celního odbavení

Popis toho, jak prokázat původ vašich produktů za účelem uplatnění preferenčních celních sazeb, a pravidel týkajících se ověřování původu celními orgány viz výše uvedený oddíl o pravidlech původu.

Seznamte se s dalšími doklady o celním odbavení a postupy potřebnými pro dovoz do Evropské unie.

Informace o celních režimech dovozu a vývozu obecně naleznete na internetových stránkách GŘ pro daně a celní unii.

Duševní vlastnictví a zeměpisná označení

Obchod se službami

Zadávání veřejných zakázek

Investice

Ostatní oblasti

Hospodářská soutěž

 • od roku 2014 EU zastavila vývozní subvence na všechny produkty vyvážené do zemí EPA.
 • EU minimalizovala opatření narušující produkci a obchod
 • pokud bude místní průmysl ohrožen v důsledku prudkého nárůstu dovozu z Evropy, umožňuje tichomořská dohoda o hospodářském partnerství spustit opatření na ochranu průmyslových odvětví a rozvíjejících se průmyslových odvětví.

Udržitelný rozvoj a lidská práva

Dohoda o hospodářském partnerství mezi EU a Tichomořím je výslovně založena na „podstatných a základních“ prvcích stanovených v dohodě z Cotonou, tj. na lidských právech, demokratických zásadách, právním státu a řádné správě věcí veřejných.

 • „doložkou o neprovedení“ se rozumí, že „vhodná opatření“ (stanovená v dohodě z Cotonou) mohou být přijata, pokud některá ze stran neplní své povinnosti týkající se podstatných prvků. To může zahrnovat pozastavení obchodních výhod.
 • společné instituce EPA mají za úkol sledovat a posuzovat dopad provádění dohody na udržitelný rozvoj smluvních stran. V souladu s dohodou z Cotonou má občanská společnost a poslanci parlamentu jasnou úlohu.

Posílení kapacit a technická podpora

EU poskytuje technickou pomoc v oblasti obchodu. To zemím pomáhá přizpůsobit své celní postupy a omezit administrativní zátěž. Pro vás to znamená menší potíže při jednání s celními orgány.

Užitečné odkazy a dokumenty

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy