Prozatímní dohoda o hospodářském partnerství mezi EU a tichomořskými státy

Dohoda o hospodářském partnerství mezi EU a Tichomořím (EPA) usnadňuje občanům a podnikům z obou regionů vzájemné investice a obchod a podněcuje rozvoj v celém Tichomoří. Zjistěte, jak může dohoda o hospodářském partnerství EU se čtyřmi tichomořskými státy prospět vašemu obchodu.

Dohoda v kostce

Dohodu o hospodářském partnerství mezi EU a Tichomořím ratifikoval Evropský parlament v lednu 2011 a Papua-Nová Guinea v květnu 2011. Vláda Fidži začala dohodu uplatňovat v červenci 2014. Samoa přistoupila k dohodě v prosinci 2018 a od té doby ji uplatňuje. Šalamounovy ostrovy rovněž přistoupily k dohodě v květnu 2020 a od té doby ji uplatňují.

Tonga a Východní Timor informovaly Evropskou komisi, že mají v úmyslu přistoupit k dohodě o hospodářském partnerství.

Dohoda o hospodářském partnerství mezi EU a Tichomořím otevírá obchod se zbožím s EU. Dohoda zahrnuje:

 • bezcelní a bezkvótový přístup na trh EU pro veškeré zboží pocházející z tichomořských států EPA
 • asymetrické a postupné otevírání jejich trhů zboží z EU s plným zohledněním rozdílů v úrovni rozvoje a citlivých odvětví
 • vyloučení některých citlivých odvětví a produktů z liberalizace na straně Tichomoří
 • možnost tichomořských států znovu zavést cla a kvóty, pokud dovoz z EU narušuje nebo hrozí narušit jejich místní hospodářství
 • pravidla týkající se technických překážek obchodu a sanitárních a fytosanitárních opatření s cílem pomoci vývozcům z Tichomoří splnit dovozní normy EU
 • účinné celní režimy a posílená spolupráce mezi správními orgány
 • lepší pravidla původu pro zpracované produkty rybolovu z Tichomoří - tzv. ustanovení o „globálním získávání“, které má podpořit vytváření pracovních míst a rozvoj v regionu.

Přijímající země

 • Fidži
 • Papua - Nová Guinea
 • Nezávislý stát Samoa
 • Šalamounovy ostrovy

Možné budoucí přijímající země

 • Tonga vyjádřila svůj záměr přistoupit k dohodě EPA.
 • Východní Timor vyjádřil svůj záměr přistoupit k dohodě EPA.
 • Dohoda zůstává otevřena přistoupení ostatních tichomořských zemí AKT.

Asymetrická ustanovení ve prospěch tichomořských zemí

Dohoda o hospodářském partnerství mezi EU a Tichomořím předpokládá asymetrická ustanovení ve prospěch tichomořských zemí, jako je vyloučení citlivých produktů z liberalizace, dlouhá období liberalizace, flexibilní pravidla původu, kromě zvláštních záruk a opatření pro zemědělství, zajišťování potravin a vznikající průmyslová odvětví.

 

Zatímco trhy EU byly okamžitě a plně otevřeny, tichomořské státy EPA své trhy částečně a postupně otevírají dovozu z EU, přičemž plně zohledňují rozdíly v úrovni rozvoje.

Sazby

 • EU poskytuje 100 % bezcelní a bezkvótový přístup ke všem dovozům pocházejícím ze zemí tichomořské dohody EPA. Přístup na trh EU je trvalý, úplný a volný pro všechny výrobky.
 • Země tichomořské dohody o hospodářském partnerství postupně a částečně odstraňují cla takto:
  • Papua-Nová Guinea dobrovolně otevřela svůj trh 88 % dovozu do EU od prvního dne (i kdyby měla prospěch z přechodného období 15 let)
  • Fidži otevírá svůj trh na 87 % dovozu z EU po dobu 15 let.
  • Samoa otevírá svůj trh 80 % dovozu z EU po dobu 20 let
  • Šalamounovy ostrovy otevře svůj trh 83 % dovozu z EU po dobu 15 let
 • Pokud se náhle zvýší dovoz některého zboží z EU do tichomořských zemí EPA, mohou tichomořské země dohody EPA za určitých okolností uplatňovat ochranná opatření, jako jsou dovozní kvóty a opětovné zavedení cel.

 

K nalezení přesných informací o clech a sazbách pro váš konkrétní produkt s přihlédnutím k zemi původu a místu určení použijte možnost vyhledávání pro můj obchodní asistent. V případě pochybností se obraťte na celní orgány.

Pravidla původu

Tento oddíl zavádí hlavní pravidla původu a postupy týkající se původu v rámci obchodní dohody.

Původ je „hospodářská státní příslušnost“ obchodovaného zboží. Pokud jste novým tématem, můžete najít úvod k hlavním pojmům v oddíle „Zboží“.

Pravidla původu

Aby byl váš produkt způsobilý pro preferenční sazbu, musí splňovat určitá pravidla, která prokazují jeho původ.

Kde mohu najít pravidla původu?

Pravidla původu jsou stanovena v protokolu II týkajícím se definice pojmu „původní produkty“ a metod správní spolupráce v rámci dohody o hospodářském partnerství mezi EU a Tichomořím.

Pochází můj produkt z EU nebo z tichomořského státu EPA?

Aby mohl váš produkt získat nižší nebo nulovou preferenční sazbu podle dohody o hospodářském partnerství mezi EU a Tichomořím, musí pocházet z EU nebo z tichomořského státu EPA. Produkt je považován za pocházející z EU nebo ze státu EPA v Tichém oceánu, pokud

Výrobek musí rovněž splňovat všechny ostatní platné požadavky uvedené v této kapitole (například nedostatečné opracování nebo zpracování, pravidlo přímé přepravy). Existují také další možnosti flexibility, které vám pomohou dodržovat pravidla specifická pro jednotlivé produkty (např. tolerance nebo kumulace).

 

Příklady pravidel vázaných na jednotlivé produkty v obchodních dohodách EU

 • Pravidlo přidání hodnoty — hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nesmí přesáhnout určitý procentní podíl ceny produktu ze závodu.
 • změna sazebního zařazení - výrobní proces vede ke změně sazebního zařazení mezi nepůvodní materiály a konečný produkt, např. výroba papíru (Harmonizovaný systém kapitola 48) z nepůvodní buničiny (harmonizovaný systém kapitola 47);
 • Specifické operace — vyžaduje se specifický výrobní postup, například spřádání vláken pro příze. Tato pravidla se většinou používají v textilním a oděvním průmyslu a v chemickém průmyslu.
 • kombinace těchto různých pravidel je možná s tím, že různá pravidla jsou dodržována alternativně nebo v kombinaci.

 

Zvláštní pravidla pro váš výrobek naleznete na stránkách My Trade Assistant.

Tipy, které vám pomohou dodržovat pravidla pro konkrétní výrobek

Dohoda poskytuje větší flexibilitu, která vám pomůže dodržovat pravidla specifická pro jednotlivé produkty, jako je tolerance nebo kumulace.

Odchylka
 • pravidlo tolerance umožňuje výrobci použít nepůvodní materiály, které jsou podle zvláštního pravidla pro produkt obvykle zakázány, až do výše 15 % ceny produktu ze závodu.
 • tuto přípustnou odchylku nelze použít k překročení prahové hodnoty pro maximální nepůvodní materiály vyjádřené v hodnotě uvedené v pravidlech pro jednotlivé produkty.
 • Zvláštní tolerance se vztahují na textilie a oděvy zařazené v kapitolách 50 až 63 harmonizovaného systému, které jsou zahrnuty v poznámkách 5 až 6 přílohy 1 „Úvodní poznámky“.
Kumulace

Dohoda stanoví následující druhy kumulace původu:

 • dvoustranná kumulace, která umožňuje, aby materiály pocházející z tichomořského státu EPA byly počítány jako materiály pocházející z EU (a naopak), jsou-li použity při výrobě produktu
 • úplná kumulace, která umožňuje, aby nepůvodní materiály byly považovány za pocházející z EU nebo tichomořských států EPA, jsou-li opracovány nebo zpracovány v těchto zemích nebo v jiných státech AKT nebo zámořských zemích a územích EU.
 • diagonální kumulace, která umožňuje, aby materiály pocházející z kteréhokoli tichomořského státu EPA, jiného státu AKT nebo ze zámořské země nebo území EU byly započítány jako materiály pocházející ze státu tichomořské dohody EPA nebo z EU, jsou-li použity při výrobě produktu za určitých podmínek. Tento druh kumulace vyžaduje, aby byla uzavřena dohoda o správní spolupráci mezi oběma zeměmi, z nichž se kumuluje původ.

Od 22. února 2019 může EU uplatňovat diagonální kumulaci s některými státy AKT a se zámořskými zeměmi a územími EU (Úř. věst. C 69, 22.2.2019, s. 2).

 • kumulace se sousedními rozvojovými zeměmi, která umožňuje, aby materiály pocházející z těchto zemí byly považovány za materiály pocházející z tichomořských států, jsou-li použity při výrobě produktu, jsou-li splněny určité podmínky

Další požadavky

Výrobek musí rovněž splňovat všechny ostatní platné požadavky uvedené v protokolu, jako je nedostatečné opracování nebo zpracování nebo pravidlo přímé přepravy:

Doprava přes třetí zemi: pravidlo přímé dopravy

Původní produkty musí být přepravovány z EU do tichomořského státu EPA (a naopak) bez dalšího zpracování ve třetí zemi.

Překládka nebo dočasné uskladnění ve třetí zemi je povoleno, pokud produkty zůstávají pod celním dohledem a nejsou předmětem jiných operací než

 • vykládka
 • opětovné načítání
 • jakákoli operace určená k jejich uchování v dobrém stavu

Původní produkty mohou být přepravovány potrubím přes jiné území než tichomořské státy EPA nebo EU.

Doklady o přímé přepravě budou muset být předloženy celním orgánům země dovozu.

Navracení cla

Dohoda o hospodářském partnerství EU-Tichomoří povoluje refundaci dříve zaplacených cel z nepůvodních materiálů použitých k výrobě produktu, který je vyvážen v rámci preferenční sazby.

Postupy stanovení původu

Vývozci a dovozci se musí řídit postupy původu. Postupy týkající se původu týkající se žádostí o preferenční sazebník a ověřování celními orgány jsou stanoveny v hlavě IV o prokazování původu a v hlavě V o opatřeních pro správní spolupráci. Objasňují například, jak:

 • deklarovat původ produktu
 • uplatňovat preference
 • celní orgány mohou ověřit původ výrobku.

Jak uplatňovat preferenční sazbu?

Abyste mohli využít preferenčního zacházení, musíte předložit doklad o původu.

 • budete potřebovat buď
  • průvodní osvědčení EUR.1 nebo
  • prohlášení o původu
 • doklad o původu je platný po dobu 10 měsíců ode dne vydání.
 • doklad o původu se nepožaduje, pokud celková hodnota produktů nepřesahuje
  • 500 EUR pro malé balíčky
  • 1200 EUR za osobní zavazadla

Doklad o původu

Průvodní osvědčení EUR.1

 • Průvodní osvědčení EUR.1 vydávají celní orgány země vývozu.
 • Příloha III obsahuje vzor osvědčení EUR.1 a pokyny k jeho vyplnění.
 • vývozce žádající o osvědčení by měl být připraven předložit doklady prokazující status původu dotčených produktů.

Prohlášení o původu (vlastní prohlášení vývozce)

 • Vývozci mohou sami prohlásit, že jejich produkt pochází z EU nebo z tichomořského státu EPA, a to předložením prohlášení o původu. Prohlášení o původu může být vyhotoveno
  • schválený vývozce nebo
  • kterýkoli vývozce, pokud celková hodnota produktů nepřesahuje 6000 EUR.

 

Schválení vývozci

Vývozci podle této dohody mohou požádat své celní orgány o povolení vyhotovovat prohlášení o původu pro produkty jakékoli hodnoty.

Vývozce musí celním orgánům poskytnout dostatečné záruky, že lze ověřit status původu produktů a splnění všech ostatních podmínek dohody (protokolu).

Celní orgány mohou status schváleného vývozce odejmout v případě zneužití.

Co by mělo prohlášení o původu obsahovat?

Předložení

 • prohlášení o původu může vývozce učinit při vývozu produktů, jichž se týká, nebo po vývozu, pokud je předloženo v zemi dovozu nejpozději do dvou let po dovozu produktů, jichž se prohlášení týká.
 • při vyplňování prohlášení o původu byste měli být připraveni předložit doklady prokazující status původu vašich produktů.

Ověřování původu

Celní orgány mohou ověřit, zda dovážený produkt skutečně pochází nebo splňuje jiné požadavky na původ. Ověření je založeno na

 • správní spolupráce mezi celními orgány dovážející a vyvážející strany
 • kontroly prováděné místními celními orgány - návštěvy dovážející strany u vývozce nejsou povoleny

Orgány vyvážející strany určí původ a informují o výsledcích orgány dovážející strany.

Požadavky na výrobek

Technická pravidla a požadavky

 • informace o technických požadavcích, pravidlech a postupech, které musí zboží splňovat, aby mohlo být dovezeno do Evropské unie
 • Vyhledávání konkrétních pravidel a předpisů vztahujících se na váš výrobek a jeho zemi původu v mém obchodním asistentovi

Sanitární a fytosanitární požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost

Celní celní doklady a postupy

Popis toho, jak prokázat původ vašich produktů, aby mohli žádat o preferenční celní sazby, a pravidla týkající se ověřování původu celními orgány, viz výše uvedený oddíl o pravidlech původu.

Zjistěte si další celní doklady a postupy potřebné pro dovoz do Evropské unie.

Informace o celních postupech při dovozu a vývozu obecně naleznete na internetových stránkách GŘ pro daně a celní unii.

Duševní vlastnictví a zeměpisná označení

Obchod službami

Veřejné zakázky

Investice

Další oblasti

Soutěž

 • od roku 2014 přestala EU poskytovat vývozní subvence na všechny produkty vyvážené do zemí EPA.
 • EU minimalizovala opatření, která narušují produkci a obchod
 • pokud je místní průmysl ohrožen v důsledku prudkého nárůstu dovozu z Evropy, dohoda o hospodářském partnerství v Tichomoří umožňuje aktivovat opatření na ochranu průmyslových odvětví a vznikajícího průmyslu.

Udržitelný rozvoj a lidská práva

Dohoda o hospodářském partnerství mezi EU a Tichomořím je výslovně založena na „základních a základních“ prvcích stanovených v dohodě z Cotonou, tj. lidských právech, demokratických zásadách, právním státu a řádné správě věcí veřejných.

 • „ustanovením o neplnění“ se rozumí, že „vhodná opatření“ (stanovená v dohodě z Cotonou) mohou být přijata, pokud některá ze stran nesplní své povinnosti týkající se podstatných prvků. To může zahrnovat pozastavení obchodních výhod.
 • úkolem společných orgánů EPA je sledovat a hodnotit dopad provádění dohody o hospodářském partnerství na udržitelný rozvoj smluvních stran. V souladu s dohodou z Cotonou existuje jasná úloha občanské společnosti a poslanců parlamentu.

Posílení kapacit a technická podpora

EU poskytuje technickou pomoc na podporu obchodu. To pomáhá zemím přizpůsobit své celní postupy a omezit administrativu. Pro vás to znamená méně ukvapených při vyřizování celních záležitostí.

Užitečné odkazy a dokumenty

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy