Prozatímní dohoda o hospodářském partnerství mezi EU a tichomořskými státy

(Prozatímní) dohoda o hospodářském partnerství mezi EU a Tichomořím usnadňuje lidem a podnikům z obou regionů investovat do sebe a obchodovat s nimi a podněcovat rozvoj v celém Tichomoří. Zjistěte, jak může dohoda o hospodářském partnerství EU se čtyřmi tichomořskými státy prospět vašemu obchodu.

Dohoda v kostce

Dohodu o hospodářském partnerství mezi EU a Tichomořím ratifikoval Evropský parlament v lednu 2011 a Papua-Nová Guinea v květnu 2011. Vláda Fidži začala dohodu uplatňovat v červenci 2014. Samoa k dohodě přistoupila v prosinci 2018 a od té doby ji uplatňuje. Šalamounovy ostrovy rovněž přistoupily k dohodě v květnu 2020 a od té doby ji uplatňují.

Tonga a Východní Timor informovaly Evropskou komisi, že mají v úmyslu se k dohodě o hospodářském partnerství připojit.

Dohoda o hospodářském partnerství mezi EU a Tichomořím otevírá obchod se zbožím s EU. Dohoda zahrnuje:

 • bezcelní a bezkvótový přístup na trh EU pro veškeré zboží pocházející z tichomořských států EPA
 • asymetrické a postupné otevírání svých trhů zboží z EU při plném zohlednění rozdílů v úrovni rozvoje a citlivých odvětvích
 • vyloučení některých citlivých odvětví a produktů z liberalizace na straně Tichomoří
 • možnost tichomořských států znovu zavést cla a kvóty, pokud dovoz z EU narušuje nebo hrozí narušit jejich místní hospodářství
 • pravidla týkající se technických překážek obchodu a sanitárních a fytosanitárních opatření s cílem pomoci tichomořským vývozcům splnit dovozní normy EU
 • účinné celní postupy a posílená spolupráce mezi správními orgány
 • zlepšená pravidla původu pro zpracované produkty rybolovu z Tichomoří – tzv. ustanovení o „globálním získávání zdrojů“, jehož cílem je podpořit tvorbu pracovních míst a rozvoj v regionu.

Přijímající země

 • Fidži
 • Papua-Nová Guinea
 • Samoa
 • Šalomounovy ostrovy

Případné budoucí přijímající země

 • Tonga vyjádřila svůj záměr přistoupit k dohodě o hospodářském partnerství.
 • Východní Timor vyjádřil svůj záměr přistoupit k dohodě o hospodářském partnerství
 • Dohoda zůstává otevřena k přistoupení ostatním tichomořským zemím AKT.

Asymetrická ustanovení ve prospěch tichomořských zemí

Dohoda o hospodářském partnerství mezi EU a Tichomořím obsahuje asymetrická ustanovení ve prospěch tichomořských zemí, jako je vyloučení citlivých produktů z liberalizace, dlouhá období liberalizace, flexibilní pravidla původu a zvláštní záruky a opatření pro zemědělství, zajišťování potravin a vznikající průmyslová odvětví.

 

Zatímco trhy EU byly okamžitě a plně otevřeny, tichomořské státy EPA otevírají své trhy částečně a postupně dovozu z EU, přičemž plně zohledňují rozdíly v úrovni rozvoje.

Tarify

 • EU poskytuje 100 % bezcelní a bezkvótový přístup ke všem dovozům pocházejícím z tichomořských zemí EPA. Přístup na trh EU je trvalý, plný a volný pro všechny výrobky.
 • Tichomořské země EPA postupně a částečně odstraňují cla takto:
  • Papua-Nová Guinea dobrovolně otevřela svůj trh pro 88 % dovozu do EU od prvního dne (i kdyby měla prospěch z přechodného období v délce 15 let)
  • Fidži otevírá svůj trh 87 % dovozu z EU během 15 let
  • Samoa otevírá svůj trh 80 % dovozu z EU za 20 let
  • Šalamounovy ostrovy otevírají svůj trh 83 % dovozu z EU během 15 let
 • Pokud dojde k náhlému nárůstu dovozu určitého zboží EU do tichomořských zemí EPA, mohou tichomořské země EPA za jistých okolností uplatňovat ochranná opatření, jako jsou dovozní kvóty a opětovné zavedení cel.

 

Pomocí vyhledávací funkce svého obchodního asistenta najdete přesné informace o clech a clech na váš konkrétní produkt s přihlédnutím k zemi původu a určení. V případě pochybností se obraťte na své celní orgány.

 

Pravidel původu

Aby byl váš produkt způsobilý pro preferenční zacházení, musí splňovat pravidla původu stanovená v dohodě. Podívejte se na interaktivnínástroj pro sebehodnocení pravidel původu (ROSA) v mém obchodním asistentovi, abyste posoudili, zda váš výrobek splňuje pravidla původu, a zjistěte, jak připravit správné dokumenty.

Obecné informace o pravidlech původu a postupech stanovení původu jsou uvedeny v tomto oddíle.

Původ je „ekonomická státní příslušnost“ obchodovaného zboží. Pokud jste na toto téma novíte, můžete najít úvod k hlavním pojmům v oddíle Zboží.

Pravidel původu

Aby byl váš produkt způsobilý pro preferenční sazbu, musí splňovat určitá pravidla, která prokazují jeho původ.

Kde najdu pravidla původu?

Pravidla původu jsou stanovena v protokolu II o definici pojmu „původní produkty“ a metodách správní spolupráce v rámci dohody o hospodářském partnerství mezi EU a Tichomořím.

Pochází můj produkt z EU nebo tichomořského státu EPA?

Aby měl váš produkt nárok na nižší nebo nulovou preferenční celní sazbu podle dohody o hospodářském partnerství mezi EU a Tichomořím, musí pocházet z EU nebo tichomořského státu EPA. Produkt se považuje za produkt pocházející z EU nebo tichomořského státu EPA, pokud je

Produkt musí rovněž splňovat všechny ostatní použitelné požadavky uvedené v kapitole (například nedostatečné opracování nebo zpracování, pravidlo přímé přepravy). Existují také další možnosti flexibility, které vám pomohou dodržovat pravidla specifická pro daný produkt (např. tolerance nebo kumulace).

 

Příklady pravidel pro konkrétní produkty v obchodních dohodách EU

 • pravidlo přidané hodnoty – hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nesmí přesáhnout určitý procentní podíl ceny produktu ze závodu.
 • změna sazebního zařazení – výsledkem výrobního procesu je změna sazebního zařazení nepůvodních materiálů a konečného produktu, např. výroba papíru (harmonizovaný systém kapitola 48) z nepůvodní buničiny (harmonizovaný systém kapitola 47);
 • specifické operace – vyžaduje se specifický výrobní proces, například spřádání vláken pro přízi. Tato pravidla se většinou používají v textilním a oděvním odvětví a v chemickém průmyslu.
 • kombinace těchto různých pravidel je možná, přičemž různá pravidla jsou dodržována alternativně nebo v kombinaci.

Tipy, jak vám pomoci s dodržováním pravidel specifických pro daný produkt

Dohoda poskytuje dodatečnou flexibilitu, která vám pomůže dodržovat pravidla specifická pro jednotlivé produkty, jako je tolerance nebo kumulace.

Přípustná odchylka
 • pravidlo tolerance umožňuje výrobci použít nepůvodní materiály, které jsou podle specifického pravidla produktu obvykle zakázány, až do výše 15 % ceny produktu ze závodu.
 • tuto přípustnou odchylku nelze použít k překročení žádné prahové hodnoty maximálních nepůvodních materiálů vyjádřených v hodnotě uvedené ve zvláštních pravidlech pro jednotlivé produkty.
 • zvláštní tolerance se vztahují na textilie a oděvy zařazené do kapitol 50 až 63 harmonizovaného systému, které jsou zahrnuty v poznámkách 5 až 6 přílohy 1 „Úvodní poznámky“.
Kumulace

Dohoda stanoví následující druhy kumulace původu:

 • dvoustranná kumulace, která umožňuje, aby materiály pocházející z tichomořského státu EPA byly započítány jako pocházející z EU (a naopak), jsou-li použity při výrobě produktu
 • úplná kumulace, která umožňuje, aby nepůvodní materiály byly započítány jako pocházející z EU nebo tichomořských států EPA, jsou-li opracovány nebo zpracovány v těchto zemích nebo v jiných státech AKT nebo zámořských zemích a územích EU
 • diagonální kumulace, která umožňuje materiály pocházející z kteréhokoliv tichomořského státu EPA, jiného státu AKT nebo ze zámořské země nebo území EU, se započítávají, jako by byly původem z tichomořského státu EPA nebo EU, jsou-li použity při výrobě produktu za určitých podmínek. Tento druh kumulace vyžaduje, aby mezi oběma zeměmi, z nichž se kumuluje původ, byla uzavřena dohoda o správní spolupráci.

Od 22. února 2019 může EU uplatňovat diagonální kumulaci s některými státy AKT a se zámořskými zeměmi a územími EU (Úř. věst. C 69, 22.2.2019, s. 2).

 • kumulace se sousedními rozvojovými zeměmi, která umožňuje, aby materiály pocházející z těchto zemí byly započítány jako pocházející z tichomořského státu, jsou-li použity při výrobě produktu, jsou-li splněny určité podmínky

Další požadavky

Produkt musí rovněž splňovat všechny ostatní použitelné požadavky stanovené v protokolu, jako je nedostatečné opracování nebo zpracování nebo pravidlo přímé přepravy:

Přeprava přes třetí zemi: pravidlo přímé dopravy

Původní produkty musí být přepravovány z EU do tichomořského státu EPA (a naopak), aniž by byly dále zpracovány ve třetí zemi.

Překládka nebo dočasné uskladnění ve třetí zemi je povoleno, pokud produkty zůstávají pod dohledem celních orgánů a nejsou předmětem jiných operací než

 • vykládka
 • opětovné naložení
 • jakákoli operace určená k jejich uchování v dobrém stavu

Původní produkty mohou být přepravovány potrubím přes jiné území, než je území tichomořských států EPA nebo EU.

Důkaz o přímé přepravě bude muset být předložen celním orgánům dovážející země.

Navracení cla

Vrácení dříve zaplaceného cla z nepůvodních materiálů použitých k výrobě produktu, který je vyvážen v rámci preferenční celní sazby, je povoleno podle dohody o hospodářském partnerství mezi EU a Tichomořím.

Postupy pro stanovení původu

Vývozci a dovozci musí dodržovat postupy původu. Postupy týkající se původu týkající se žádostí o preferenční sazební zacházení a ověřování celními orgány jsou stanoveny v hlavě IV o dokladu o původu a v hlavě V o opatřeních pro správní spolupráci. Objasňují například, jak:

 • prohlášení o původu produktu
 • nárokovat preference
 • celní orgány mohou ověřit původ produktu.

Jak žádat o preferenční sazbu?

Chcete-li využít preferenčního zacházení, musíte předložit doklad o původu.

 • budete potřebovat buď
  • průvodního osvědčení EUR.1 nebo
  • prohlášení o původu
 • doklad o původu je platný po dobu deseti měsíců ode dne vydání.
 • doklad o původu se nevyžaduje, pokud celková hodnota produktů nepřesahuje
  • 500 EUR pro malá balení
  • 1 200 EUR za osobní zavazadla

Doklad o původu

Průvodní osvědčení EUR.1

 • Průvodní osvědčení EUR.1 vydávají celní orgány země vývozu
 • Příloha III obsahuje vzor osvědčení EUR.1 a pokyny pro jeho vyplnění.
 • vývozce žádající o osvědčení by měl být připraven předložit doklady prokazující status původu dotčených produktů.

Prohlášení o původu (vlastní prohlášení vývozce)

 • vývozci mohou sami prohlásit, že jejich produkt pochází z EU nebo z tichomořského státu EPA, a to předložením prohlášení o původu. Prohlášení o původu může učinit
  • schválený vývozce, nebo
  • kterýkoli vývozce, pokud celková hodnota produktů nepřesahuje 6 000 EUR.

 

Schválení vývozci

Vývozci podle této dohody mohou požádat své celní orgány o povolení vyhotovovat prohlášení o původu pro produkty jakékoli hodnoty.

Vývozce musí celním orgánům poskytnout dostatečné záruky, že status původu produktů a splnění všech ostatních podmínek dohody (protokol) lze ověřit.

V případě zneužití mohou celní orgány odejmout status schváleného vývozce.

Co by mělo prohlášení o původu obsahovat?

 • vývozce na faktuře, dodacím listu nebo jiném obchodním dokladu identifikujícím produkt uvede, orazítkuje nebo vytiskne toto prohlášení (příloha IV): „Vývozce produktů, na které se vztahuje tento doklad (celní povolení č. ...) ) prohlašuje, že není-li jasně uvedeno jinak, jsou tyto produkty... preferenčním původem.“
 • prohlášení o původu může být vyhotoveno v kterémkoli z úředních jazyků EU.
 • prohlášení o původu musíte podepsat ručně. Jste-li schváleným vývozcem, jste od tohoto požadavku osvobozeni za předpokladu, že se svým celním orgánům písemně zavážete, že přijmete plnou odpovědnost za jakékoli prohlášení, které vás identifikuje.

Předložení

 • prohlášení o původu může vývozce učinit při vývozu produktů, jichž se týká, nebo po vývozu za podmínky, že je předloženo v zemi dovozu nejpozději dva roky poté, co byly produkty, jichž se týká, dovezeny.
 • při vyplňování prohlášení o původu byste měli být připraveni předložit doklady prokazující status původu vašich produktů.

Ověřování původu

Celní orgány mohou ověřit, zda je dovezený produkt skutečně původní nebo zda splňuje jiné požadavky na původ. Ověřování je založeno na

 • správní spolupráce mezi celními orgány dovážející a vyvážející strany
 • kontroly prováděné místními celními orgány – návštěvy dovážející strany u vývozce nejsou povoleny

Orgány vyvážející smluvní strany určují původ a informují orgány dovážející strany o výsledcích.

Požadavky na výrobek

Technická pravidla a požadavky

 • informace o technických požadavcích, pravidlech a postupech, které musí zboží splňovat, aby mohlo být dovezeno do Evropské unie
 • vyhledat zvláštní pravidla a předpisy vztahující se na váš výrobek a jeho zemi původu v mém obchodním asistentovi

Sanitární a fytosanitární požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost

Dokumenty a postupy celního odbavení

Popis, jak prokázat původ vašich produktů za účelem uplatnění preferenčních celních sazeb, a pravidla týkající se ověřování původu celními orgány viz výše uvedený oddíl o pravidlech původu.

Další dokumenty a postupy celního odbavení potřebné pro dovoz do Evropské unie.

Informace o celních režimech pro dovoz a vývoz obecně naleznete na internetových stránkách GŘ pro daně a celní unii.

Duševní vlastnictví a zeměpisná označení

Obchod službami

Veřejné zakázky

Kolektivního

Další oblasti

Soutěž

 • od roku 2014 EU zastavila vývozní subvence na všechny výrobky vyvážené do zemí EPA
 • EU minimalizovala opatření, která narušují výrobu a obchod
 • pokud je místní průmysl ohrožen prudkým nárůstem dovozu z Evropy, dohoda o hospodářském partnerství s Tichomořím umožňuje aktivovat opatření na ochranu průmyslových odvětví a vznikajícího průmyslu.

Udržitelný rozvoj a lidská práva

Dohoda o hospodářském partnerství mezi EU a Tichomořím je výslovně založena na „základních a základních“ prvcích stanovených v dohodě z Cotonou, tj. na lidských právech, demokratických zásadách, právním státu a řádné správě věcí veřejných.

 • „doložka o neplnění“ znamená, že „vhodná opatření“ (stanovená dohodou z Cotonou) mohou být přijata v případě, že některá ze stran nesplní své povinnosti, pokud jde o podstatné prvky. To může zahrnovat pozastavení obchodních výhod.
 • společné orgány EPA jsou pověřeny sledováním a posuzováním dopadu provádění dohody na udržitelný rozvoj smluvních stran. V souladu s dohodou z Cotonou hrají jasnou úlohu občanská společnost a poslanci parlamentu.

Posílení kapacit a technická podpora

EU poskytuje technickou pomoc v oblasti obchodu. To pomáhá zemím přizpůsobit jejich celní režimy a omezit administrativní zátěž. Pro vás to znamená méně ušetřených při jednání s celními orgány.

Užitečné odkazy a dokumenty

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy