Prozatímní dohoda o hospodářském partnerství mezi EU a tichomořskými státy

Dohoda o (prozatímním) hospodářském partnerství mezi EU a Tichomořím usnadňuje lidem a podnikům z obou regionů vzájemně investovat a obchodovat a podněcuje rozvoj v celém Tichomoří. Zjistěte, jak může dohoda o hospodářském partnerství mezi EU a čtyřmi tichomořskými státy prospět vašemu obchodu.

Dohoda v kostce

Dohoda o hospodářském partnerství mezi EU a Tichomořím byla ratifikována Evropským parlamentem v lednu 2011 a Papuou-Novou Guineou v květnu 2011. Fidžijská vláda začala dohodu uplatňovat v červenci 2014. Samoa k dohodě přistoupila v prosinci 2018 a od té doby ji uplatňuje. Šalamounovy ostrovy k dohodě rovněž přistoupily v květnu 2020 a od té doby ji uplatňují.

Tonga a Východní Timor informovaly Evropskou komisi o svém záměru připojit se k dohodě o hospodářském partnerství.

Dohoda o hospodářském partnerství mezi EU a Tichomořím otevírá obchod se zbožím s EU. Dohoda obsahuje

 • bezcelní a bezkvótový přístup na trh EU pro veškeré zboží pocházející z tichomořských států EPA
 • asymetrické a postupné otevírání svých trhů zboží z EU při plném zohlednění rozdílů v úrovni rozvoje a v citlivých odvětvích
 • vyloučení některých citlivých odvětví a produktů z liberalizace na tichomořské straně
 • možnost tichomořských států znovu zavést cla a kvóty, pokud dovoz z EU naruší nebo hrozí, že naruší jejich místní hospodářství
 • pravidla týkající se technických překážek obchodu a sanitárních a fytosanitárních opatření, která mají tichomořským vývozcům pomoci splnit dovozní normy EU
 • účinné celní postupy a posílená spolupráce mezi správními orgány
 • lepší pravidla původu pro zpracované produkty rybolovu z Tichomoří – ustanovení o tzv. „globálním získávání zdrojů“, jehož cílem je podpořit vytváření pracovních míst a rozvoj v regionu.

Země, které jsou příjemci pomoci

 • Fidži
 • Papua-Nová Guinea
 • Samoa
 • Šalomounovy ostrovy

Možné budoucí země, které z toho budou mít prospěch

 • Tonga vyjádřila svůj záměr přistoupit k dohodě o hospodářském partnerství
 • Východní Timor vyjádřil svůj záměr přistoupit k dohodě o hospodářském partnerství
 • Dohoda zůstává otevřena přistoupení ostatních tichomořských zemí AKT

Asymetrická ustanovení ve prospěch tichomořských zemí

Dohoda o hospodářském partnerství mezi EU a Tichomořím předpokládá asymetrická ustanovení ve prospěch tichomořských zemí, jako je vyloučení citlivých produktů z liberalizace, dlouhá období liberalizace, pružná pravidla původu, jakož i zvláštní záruky a opatření pro zemědělství, potravinové zabezpečení a nově vznikající průmyslová odvětví.

 

Zatímco trhy EU byly okamžitě a plně otevřeny, tichomořské státy EPA otevírají své trhy částečně a postupně dovozům z EU, přičemž plně zohledňují rozdíly v úrovni rozvoje.

Sazby

 • EU poskytuje 100% bezcelní a bezkvótový přístup k veškerému dovozu pocházejícímu z tichomořských zemí EPA. Přístup na trh EU je trvalý, plný a bezplatný pro všechny výrobky.
 • Tichomořské země EPA postupně a částečně ruší cla takto:
  • Papua-Nová Guinea dobrovolně otevřela svůj trh 88 % dovozu do EU od prvního dne (i kdyby měla prospěch z patnáctiletého přechodného období)
  • Fidži otevírá během 15 let svůj trh 87 % dovozu z EU
  • Samoa otevírá během 20 let svůj trh 80 % dovozu z EU
  • Šalamounovy ostrovy otevírají během 15 let svůj trh 83 % dovozu z EU
 • Pokud dojde k náhlému nárůstu dovozu některého zboží z EU do tichomořských zemí EPA, mohou tichomořské země EPA za určitých okolností uplatňovat ochranná opatření, jako jsou dovozní kvóty a znovuzavedení cel.

 

Pomocí možnosti vyhledávání v aplikaci Můj obchodní asistent najdete přesné informace o clech a sazbách pro váš konkrétní produkt s ohledem na zemi jeho původu a určení. V případě pochybností se obraťte na celní orgány.

 

Pravidla původu

Aby byl váš produkt způsobilý pro preferenční zacházení, musí splňovat pravidla původu podle dohody. Chcete-li posoudit, zda váš výrobek splňujepravidla původu, a zjistit, jak připravit správné dokumenty, podívejte se do interaktivního „nástroje pro sebehodnocení pravidel původu“  v části „Můj obchodní asistent“.

Obecné informace o pravidlech původu a postupech týkajících se původu lze nalézt v tomto oddíle.

Původ je "ekonomická státní příslušnost" obchodovaného zboží. Pokud jste na toto téma noví, najdete úvod k hlavním pojmům v sekci zboží.

Pravidla původu

Chcete-li mít nárok na preferenční sazbu, musí váš produkt splňovat určitá pravidla, která prokazují jeho původ.

Kde najdu pravidla původu?

Pravidla původu jsou stanovena v protokolu II o definici pojmu „původní produkty“ a o metodách správní spolupráce v rámci dohody o hospodářském partnerství mezi EU a Tichomořím.

Pochází můj výrobek z EU nebo tichomořského státu EPA?

Aby se na váš produkt vztahovala nižší nebo nulová preferenční sazba podle dohody o hospodářském partnerství mezi EU a Tichomořím, musí pocházet z EU nebo tichomořského státu EPA. Produkt se považuje za pocházející z EU nebo tichomořského státu EPA, pokud je

Výrobek musí rovněž splňovat všechny ostatní použitelné požadavky uvedené v kapitole (například nedostatečné opracování nebo zpracování, pravidlo přímé přepravy). Existují také některé další možnosti flexibility, které vám pomohou dodržovat pravidla týkající se konkrétních výrobků (například tolerance nebo kumulace).

 

Příklady pravidel specifických pro jednotlivé produkty v obchodních dohodách EU

 • pravidlo přidané hodnoty – hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nesmí přesáhnout určitý procentní podíl ceny produktu ze závodu.
 • změna sazebního zařazení – výrobní proces vede ke změně sazebního zařazení mezi nepůvodní materiály a konečný produkt, např. výroba papíru (kapitola 48 harmonizovaného systému) z nepůvodní buničiny (kapitola 47 harmonizovaného systému);
 • specifické operace – je vyžadován specifický výrobní proces, například spřádání vláken pro příze. Tato pravidla se většinou používají v textilním, oděvním a chemickém odvětví.
 • kombinace těchto různých pravidel je možná s tím, že různá pravidla jsou dodržována alternativně nebo v kombinaci.

Tipy, které vám pomohou dodržovat pravidla týkající se konkrétních produktů

Dohoda poskytuje další flexibilitu, která vám pomůže dodržovat specifická pravidla produktu, jako je tolerance nebo kumulace.

Tolerance
 • pravidlo tolerance umožňuje výrobci použít nepůvodní materiály, které jsou obvykle zakázány zvláštním pravidlem pro daný produkt, až do výše 15 % ceny produktu ze závodu
 • tuto přípustnou odchylku nelze použít k překročení prahové hodnoty maximálního množství nepůvodních materiálů vyjádřeného v hodnotě uvedené v pravidlech pro daný produkt.
 • zvláštní tolerance se vztahují na textilie a oděvy zařazené do kapitol 50 až 63 harmonizovaného systému, které jsou zahrnuty v poznámkách 5 až 6 přílohy 1 „Úvodní poznámky“.
Kumulace

Dohoda stanoví tyto druhy kumulace původu:

 • dvoustranná kumulace, která umožňuje, aby materiály pocházející z tichomořského státu EPA byly považovány za materiály pocházející z EU (a naopak), jsou-li použity při výrobě produktu
 • plná kumulace, která umožňuje započítat nepůvodní materiály jako materiály pocházející z EU nebo tichomořských států EPA, pokud byly opracovány nebo zpracovány v těchto zemích nebo v jiných státech AKT nebo zámořských zemích a územích EU
 • diagonální kumulace, která umožňuje, aby se materiály pocházející z jakéhokoli tichomořského státu EPA, jiného státu AKT nebo ze zámořské země či území EU započítávaly, jako by pocházely z tichomořského státu EPA nebo EU, jsou-li za určitých podmínek použity při výrobě produktu. Tento druh kumulace vyžaduje, aby mezi oběma zeměmi, z nichž se kumuluje původ, existovala dohoda o správní spolupráci.

Od 22. února 2019 může EU uplatňovat diagonální kumulaci s některými státy AKT a se zámořskými zeměmi a územími EU (Úř. věst. C 69, 22.2.2019, s. 2).

 • kumulace se sousedními rozvojovými zeměmi, která umožňuje, aby materiály pocházející z těchto zemí byly při použití při výrobě produktu považovány za materiály pocházející z tichomořského státu, jsou-li splněny určité podmínky

Další požadavky

Výrobek musí rovněž splňovat všechny ostatní použitelné požadavky stanovené v protokolu, jako je nedostatečné opracování nebo zpracování nebo pravidlo přímé přepravy:

Přeprava přes třetí zemi: pravidlo přímé přepravy

Původní produkty musí být přepraveny z EU do tichomořského státu EPA (a naopak), aniž by byly dále zpracovávány ve třetí zemi.

Překládka nebo dočasné uskladnění ve třetí zemi jsou povoleny, pokud produkty zůstávají pod dohledem celních orgánů a nejsou podrobeny jiným operacím než

 • vykládka
 • překládka
 • jakákoli operace určená k jejich uchování v dobrém stavu

Původní produkty mohou být přepravovány potrubím přes jiné území, než je území tichomořských států EPA nebo EU.

Důkazy o přímé přepravě budou muset být předloženy celním orgánům země dovozu.

Navracení cla

Vrácení dříve zaplaceného cla z nepůvodních materiálů použitých k výrobě produktu vyváženého v rámci preferenční celní sazby je povoleno podle dohody o hospodářském partnerství mezi EU a Tichomořím.

Postupy stanovení původu

Vývozci a dovozci musí dodržovat postupy týkající se původu. Postupy týkající se žádostí o preferenční sazební zacházení a ověřování celními orgány jsou stanoveny v hlavě IV týkající se dokladu o původu a v hlavě V týkající se ujednání o správní spolupráci. Upřesňují například, jak:

 • deklarovat původ produktu
 • nárokovat si preference
 • celní orgány mohou ověřit původ produktu.

Jak si nárokovat zvýhodněnou sazbu?

Chcete-li využít preferenčního zacházení, musíte předložit doklad o původu.

 • Budete potřebovat buď
  • průvodní osvědčení EUR.1 nebo
  • prohlášení o původu
 • doklad o původu je platný po dobu 10 měsíců ode dne vydání
 • doklad o původu se nepožaduje, pokud celková hodnota produktů nepřesahuje
  • 500 EUR za malé balíčky
  • 1 200 € za osobní zavazadla

Doklad o původu

Průvodní osvědčení EUR.1

 • Průvodní osvědčení EUR.1 vydávají celní orgány země vývozu
 • Příloha III obsahuje vzor osvědčení EUR.1 a uvádí pokyny k jeho vyplnění.
 • vývozce žádající o osvědčení by měl být připraven předložit doklady prokazující status původu dotčených produktů

Prohlášení o původu (vlastní prohlášení vývozce)

 • vývozci mohou sami prohlásit, že jejich produkt pochází z EU nebo tichomořského státu EPA, a to předložením prohlášení o původu. Prohlášení o původu může učinit:
  • schválený vývozce nebo
  • kterýkoli vývozce, pokud celková hodnota produktů nepřesahuje 6 000 EUR

 

Schválení vývozci

Vývozci podle této dohody mohou požádat své celní orgány o povolení vystavovat prohlášení o původu pro produkty jakékoli hodnoty.

Vývozce musí celním orgánům poskytnout dostatečné záruky, že status původu produktů a splnění všech ostatních podmínek dohody (protokolu) lze ověřit.

Celní orgány mohou v případě zneužití odejmout status schváleného vývozce.

Co by mělo prohlášení o původu obsahovat?

 • vývozce napíše, orazítkuje nebo vytiskne na faktuře, dodacím listu nebo jiném obchodním dokladu identifikujícím produkt (příloha IV) toto prohlášení: „Vývozce produktů uvedených v tomto dokladu (celní povolení č. ... ) prohlašuje, že pokud není jasně uvedeno jinak, jsou tyto produkty ... preferenčního původu.“
 • prohlášení o původu může být vyhotoveno v kterémkoli z úředních jazyků EU
 • prohlášení o původu musíte podepsat ručně. Jste-li schváleným vývozcem, jste od tohoto požadavku osvobozeni, pokud se celním orgánům písemně zavážete, že přebíráte plnou odpovědnost za jakékoli prohlášení, které vás identifikuje.

Podání

 • prohlášení o původu může vývozce učinit při vývozu produktů, jichž se týká, nebo po vývozu za podmínky, že je předloženo v zemi dovozu nejpozději dva roky po dovozu produktů, jichž se týká
 • při vyplňování prohlášení o původu byste měli být připraveni předložit doklady prokazující status původu vašich produktů

Ověření původu

Celní orgány mohou ověřit, zda je dovážený produkt skutečně původní nebo splňuje jiné požadavky na původ. Ověřování je založeno na

 • správní spolupráce mezi celními orgány dovážející a vyvážející strany
 • kontroly prováděné místními celními orgány – návštěvy dovážející strany u vývozce nejsou povoleny

Orgány vyvážející strany určí původ a informují orgány dovážející strany o výsledcích.

Požadavky na výrobek

Technická pravidla a požadavky

 • seznámit se s technickými požadavky, pravidly a postupy, které musí zboží splňovat, aby mohlo být dovezeno do Evropské unie
 • v části Můj obchodní asistent vyhledejte konkrétní pravidla a předpisy vztahující se na váš produkt a jeho zemi původu

Požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost SPS

Dokumenty a postupy celního odbavení

Popis toho, jak prokázat původ vašich produktů za účelem uplatnění preferenčních sazeb a pravidel týkajících se ověřování původu celními orgány, naleznete v oddíle o pravidlech původu výše.

Informace o dalších dokladech o celním odbavení a postupech potřebných k dovozu do Evropské unie.

Informace o celních režimech pro dovoz a vývoz obecně naleznete na internetových stránkách GŘ pro daně a celní unii .

Duševní vlastnictví a zeměpisná označení

Obchod se službami

Veřejné zakázky

Investice

Ostatní oblasti

Hospodářská soutěž

 • od roku 2014 EU zastavila vývozní subvence na všechny produkty vyvážené do zemí EPA
 • EU minimalizovala opatření, která narušují výrobu a obchod
 • pokud je místní průmysl ohrožen v důsledku prudkého nárůstu dovozu z Evropy, dohoda o hospodářském partnerství v Tichomoří umožňuje zahájit opatření na ochranu průmyslových odvětví a začínajícího průmyslu

Udržitelný rozvoj a lidská práva

Dohoda o hospodářském partnerství mezi EU a Tichomořím je výslovně založena na „základních a základních“ prvcích stanovených v dohodě z Cotonou, tj. lidských právech, demokratických zásadách, právním státu a řádné správě věcí veřejných.

 • „doložkou o neplnění“ se rozumí, že „vhodná opatření“ (jak je stanoveno v dohodě z Cotonou) mohou být přijata, pokud některá ze stran neplní své povinnosti týkající se podstatných prvků. To může zahrnovat pozastavení obchodních výhod.
 • společné orgány dohody o hospodářském partnerství mají za úkol sledovat a posuzovat dopad provádění dohody o hospodářském partnerství na udržitelný rozvoj stran. V souladu s dohodou z Cotonou má občanská společnost a poslanci jasnou úlohu.

Budování kapacit a technická pomoc

EU poskytuje technickou pomoc na podporu obchodu. To zemím pomáhá přizpůsobit své celní postupy a omezit administrativu. Pro vás to znamená méně potíží při jednání s celními orgány.

Užitečné odkazy a dokumenty

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy