Dohoda o volném obchodu mezi EU a Singapurem

Dohoda odstraňuje cla a byrokracii, kterým čelí evropské firmy při vývozu do Singapuru. Odstraňuje rovněž další překážky obchodu a zlepšuje obchod s klíčovým zbožím, jako je elektronika, potravinářské výrobky a léčiva. Dohoda rovněž otevírá singapurský trh pro vývoz služeb z EU, například v oblasti dopravy a telekomunikací.

Dohoda v kostce

Dohoda o volném obchodu mezi EU a Singapurem (EUSFTA) vstoupila v platnost dne 21. listopadu 2019. Viz úplné znění a přílohy dohody.

EU a Singapur rovněž podepsaly dohodu o ochraně investic (EUSIPA). Vstoupí v platnost po ratifikaci všemi členskými státy EU v souladu s jejich vlastními vnitrostátními postupy.

Jaké jsou přínosy pro váš podnik?

Dohoda EUSFTA přináší významné výhody pro podniky, včetně

 • lepší přístup podniků z EU na trh v Singapuru a naopak
 • méně zatěžující technická pravidla
 • odstranění duplicitních zkoušek u některých výrobků
 • celní režimy a pravidla původu, které usnadňují obchod
 • ochrana práv duševního vlastnictví, včetně zeměpisných označení – zvláštní regionální potraviny a nápoje, jako je šunka Parma a irská whiskey
 • nové příležitosti v oblasti environmentálních služeb a ekologických veřejných nabídkových řízení
 • odstranění překážek obchodu a investic do zelených technologií

Jak bude obchodní dohoda prospěšná pro zemědělské komunity v EU?

Před uzavřením obchodní dohody měl Singapur nulové clo na dovoz všech zemědělsko-potravinářských produktů s výjimkou piva. Při vstupu dohody v platnost Singapur rovněž zrušil všechna zbývající cla na pivo, stout a samsu.

Dohoda uznává a chrání zeměpisná označení vín, lihovin, zemědělských produktů a potravin pocházejících z území EU nebo Singapuru.

Opatření plánovaná v rámci sanitární a fytosanitární části dohody mají rovněž za cíl chránit život a zdraví lidí, zvířat a rostlin. Tato opatření se týkají uznávání oblastí se škůdci nebo nákazami s nízkým výskytem/prosté nákazy a zajištění transparentnosti a výměny informací a zamezení vzniku překážek obchodu.

 

Singapur má velmi malou zemědělskou půdu, takže uspokojuje své potravinové potřeby s dovozem.

Jeho zemědělská produkce je malá a je omezena na

 • květiny
 • některé plody (hlavně dužiny a beranáty)
 • vejce
 • zeleninu
 • drůbež
 • vepřové

V roce 2019 vyvezla EU-27 do Singapuru 1,9 miliardy EUR zemědělsko-potravinářských produktů, což je více než dvojnásobek o deset let dříve. Singapur je dnes pátým největším zemědělsko-potravinářským vývozním trhem EU v Asii a jeho osmnáctým světovým vývozním trhem.

Jak velký je singapurský trh? Kolik obchodu EU se Singapurem dělá?

Singapur s počtem 5,6 milionu obyvatel je klíčovým obchodním, dopravním a finančním uzlem v Asii. Díky rozsáhlé síti obchodních dohod s více než 30 partnery země každoročně obchoduje se zbytkem světa více než 550 miliard EUR.

Singapur je pro EU 14. největším obchodním partnerem na světě a prvním v jihovýchodní Asii (SEA). Singapur je rovněž pátým největším obchodním partnerem EU v oblasti služeb na světě, který má silně zaměřené hospodářství na služby.

S více než 10,000 evropskými společnostmi, které založily své kanceláře/regionální uzly v Singapuru, se země stalašestou světovou destinací EU pro odchozí přímé investice a představuje dvě třetiny přímých investic EU do SEA.

Tarify

Pro vývoz do Singapuru

Před uzavřením dohody mohlo téměř veškeré zboží pocházející z EU vstoupit do Singapuru bez cla. Od vstupu dohody v platnost je Singapur povinen uplatňovat bezcelní přístup na veškeré zboží pocházející z EU, včetně zboží, které dříve podléhalo clu (např. pivo a stout).

Pro dovoz do EU

Ke dni 21. listopadu 2019 vstupuje přibližně 84 % dovozu ze Singapuru do EU bez cla.

K příkladům odvětví, která mají prospěch z okamžitého odstranění cel, patří:

 • elektronika,
 • léčiva
 • většina petrochemických produktů (některé sazby na petrochemický průmysl budou postupně zrušeny až po třech letech)
 • zpracované zemědělské produkty (s výjimkou chemicky čisté fruktózy a kukuřice cukrové)

Téměř všechna zbývající cla vztahující se na singapurské zboží vstupující do EU budou postupně zrušena do listopadu 2024.

EU bude i po skončení období postupného vyřazování nadále uplatňovat cla na několik produktů, včetně některých produktů rybolovu (Tilapia, Skipjack) a zpracovaného zemědělství, jakož i chemicky čisté fruktózy a kukuřice cukrové.

Odstraňování cel

Obchodní dohoda podrobně popisuje kategorie fáze pro odstranění cel po dobu pěti let v příloze 2-A dohody.

 

Harmonogram odstraňování cel pro váš konkrétní výrobek naleznete na adrese Můj obchodní asistent.

Pravidel původu

 

Aby byl váš produkt způsobilý pro preferenční zacházení, musí splňovat pravidla původu stanovená v dohodě. Podívejte se na interaktivnínástroj pro sebehodnocení pravidel původu (ROSA) v mém obchodním asistentovi, abyste posoudili, zda váš výrobek splňuje pravidla původu, a zjistěte, jak připravit správné dokumenty.

Obecné informace o pravidlech původu a postupech stanovení původu jsou uvedeny v tomto oddíle.

Původ je „ekonomická státní příslušnost“ obchodovaného zboží. Pokud jste na toto téma novíte, můžete najít úvod k hlavním pojmům v oddíle Zboží.

Pravidel původu

Kde najdu pravidla původu?

Pravidla původu jsou stanovena v protokolu 1 dohody EUSFTA.

Pochází můj výrobek z EU nebo Singapuru?

Abyste měli nárok na nižší nebo nulovou preferenční celní sazbu podle dohody o volném obchodu mezi EU a Singapurem, musí váš produkt pocházet z EU nebo Singapuru. Produkt se považuje za produkt pocházející z EU nebo Singapuru, pokud

Produkt musí rovněž splňovat všechny ostatní použitelné požadavky uvedené v kapitole (například nedostatečné opracování nebo zpracování, pravidlo nezměnitelnosti). Existují také další možnosti flexibility, které vám pomohou dodržovat pravidla specifická pro daný produkt (např. tolerance a kumulace).

 

Příklady hlavních druhů pravidel specifických pro jednotlivé produkty v obchodních dohodách EU

 • pravidlo přidané hodnoty – hodnota všech nepůvodních materiálů v produktu nesmí přesáhnout určitý procentní podíl jeho ceny ze závodu
 • změna sazebního zařazení – výrobní proces vede ke změně sazebního zařazení mezi nepůvodní materiály a konečný produkt – například výroba papíru (harmonizovaný systém kapitola 48) z nepůvodní buničiny (harmonizovaný systém kapitola 47)
 • specifické operace – vyžaduje se specifický výrobní proces, například spřádání vláken do příze – taková pravidla se většinou používají v textilním a chemickém odvětví

Tipy, jak vám pomoci s dodržováním pravidel specifických pro daný produkt

Počítá se s větší flexibilitou, která vám pomůže dodržovat pravidla specifická pro jednotlivé produkty, jako jsou tolerance nebo kumulace.

Přípustná odchylka

V dohodě o volném obchodu mezi EU a Singapurem umožňuje pravidlo tolerance výrobci použít nepůvodní materiály, které jsou podle specifického pravidla produktu obvykle zakázány, pokud jejich čistá hmotnost nebo hodnota nepřesahuje

 • 10 % hmotnosti produktu u zemědělských produktů a zpracovaných zemědělských produktů kapitol 2 a 4 až 24 harmonizovaného systému, jiných než zpracovaných produktů rybolovu kapitoly 16
 • 10 % ceny produktu ze závodu pro průmyslové výrobky jiné než textilie a oděvy

Zvláštní tolerance se vztahují na textilie a oděvy zařazené do kapitol 50 až 63 harmonizovaného systému, které jsou zahrnuty v poznámce 6 a poznámce 7 k příloze A Úvodní poznámky k seznamu v příloze B.

Tuto přípustnou odchylku nelze použít k překročení maximální hodnoty nepůvodních materiálů uvedených ve zvláštních pravidlech pro daný produkt.

Kumulace

Dohoda o volném obchodu mezi EU a Singapurem stanoví tři způsoby kumulace původu. Upozorňujeme však, že v současné době se použije pouze první (dvoustranná kumulace).

 • dvoustranná kumulace – materiály pocházející ze Singapuru lze považovat za materiály pocházející z EU, jsou-li použity při výrobě produktu v EU (a naopak)
 • kumulace se zemí ASEAN, která má s EU preferenční dohodu, která umožňuje, aby materiály pocházející z těchto zemí byly považovány za materiály pocházející ze Singapuru nebo z EU, jsou-li použity při výrobě produktu.
  Upozorňujeme, že materiály uvedené v příloze C Protokolu o pravidlech původu jsou z této kumulace vyloučeny. V současné době se tato kumulace nepoužije.
 • kumulace se zemí ASEAN, která nemá s EU žádnou preferenční dohodu, která umožňuje, aby materiály pocházející z těchto zemí byly považovány za materiály pocházející z EU nebo Singapuru, jsou-li použity při výrobě produktů uvedených v příloze D Protokolu o pravidlech původu. V
  současné době se tato kumulace nepoužije.

Další požadavky

Produkt musí rovněž splňovat všechny ostatní použitelné požadavky stanovené v protokolu o pravidlech původu, jako je pravidlo nezměnitelnosti.

Přeprava přes třetí zemi: pravidlo nezměnitelnosti

Původní produkty musí být přepravovány z EU do Singapuru (a naopak), aniž by byly dále zpracovány ve třetí zemi.

Některé operace mohou být prováděny ve třetí zemi, pokud produkty zůstávají pod celním dohledem, například

 • přidání nebo připevnění značek, štítků, pečetí nebo jakékoli dokumentace k zajištění souladu se zvláštními domácími požadavky dovážející země
 • uchovávání produktů v dobrém stavu
 • skladování
 • rozdělení zásilek

V případě pochybností mohou celní orgány požádat deklaranta, aby předložil důkaz o splnění požadavků. Splnění požadavků může být doloženo jakýmikoli prostředky, včetně

 • smluvní přepravní doklady, jako jsou konosamenty 
 • faktické nebo konkrétní důkazy založené na označení nebo číslování nákladových kusů 
 • veškeré důkazy týkající se samotného zboží

Navracení cla

Vracení dříve zaplacených cel z nepůvodních materiálů použitých k výrobě produktu, který je vyvážen v rámci preferenční celní sazby, není podle této obchodní dohody povoleno.

Postupy pro stanovení původu

Vývozci a dovozci musí dodržovat postupy týkající se původu zboží. Postupy jsou stanoveny v oddíle B Protokolu o pravidlech původu dohody. Objasňují například, jak:

 • prohlášení o původu produktu
 • nárokovat preference
 • celní orgány mohou ověřit původ produktu.

Jak žádat o preferenční sazbu?

Aby se na dovozce mohla vztahovat preferenční celní sazba, musí předložit doklad o původu.

Podle této dohody mohou dovozci požádat o preferenční celní sazbu na základě prohlášení o původu předloženého vývozcem.

Prohlášení o původu

Vlastní prohlášení vývozce

Vývozci mohou sami prohlásit, že jejich produkt pochází z EU nebo Singapuru, a to předložením prohlášení o původu.

 • v EU je to možné
  • schválený vývozce
  • kterýmkoli vývozcem za předpokladu, že celková hodnota zásilky nepřesahuje 6 000 EUR.
 • v Singapuru může vyrobit vývozce, který
  • je registrován u singapurských orgánů
  • obdržel jedinečné číslo subjektu

 

Schválení vývozci

Celní orgány země vývozu mohou povolit kterémukoli vývozci, který vyváží produkty v rámci obchodní dohody, aby vyhotovoval prohlášení o původu pro produkty bez ohledu na jejich hodnotu. Vývozce musí celním orgánům poskytnout dostatečné záruky, že status původu produktů a splnění všech ostatních podmínek dohody (protokol) lze ověřit. V případě zneužití mohou celní orgány odejmout status schváleného vývozce.

Co by mělo prohlášení o původu obsahovat?

Za účelem vyhotovení prohlášení o původu byste měli prohlášení na faktuře, dodacím listu nebo jiném obchodním dokladu opatřit, orazítkovat nebo vytisknout tímto textem:

„Vývozce produktů, na něž se vztahuje tento doklad (celní nebo příslušné vládní povolení č. ...), prohlašuje, že není-li jasně uvedeno jinak, jsou tyto produkty... preferenčním původem.“

Znění prohlášení o původu lze učinit v kterémkoli z úředních jazyků EU a lze jej nalézt v příloze E Protokolu o pravidlech původu.

Prohlášení na faktuře musíte podepsat ručně. Jste-li schváleným vývozcem, jste od tohoto požadavku osvobozeni za předpokladu, že se svým celním orgánům písemně zavážete, že přijmete plnou odpovědnost za jakékoli prohlášení, které vás identifikuje.

Podání a platnost

Prohlášení o původu může být výjimečně učiněno po vývozu (dále jen „zpětná deklarace“) za podmínky, že je předloženo v dovážející zemi nejpozději dva roky v případě EU a jeden rok v případě Singapuru po vstupu zboží na území.

Na žádost celních orgánů byste měli uchovávat a být připraveni předložit podklady prokazující, že váš produkt je původní (například prohlášení dodavatele) a splňuje další požadavky protokolu o pravidlech původu.

Prohlášení o původu zůstává v platnosti po dobu 12 měsíců ode dne vydání vývozcem.

Ověřování původu

Celní orgány mohou ověřit, zda je dovezený produkt skutečně původní nebo zda splňuje jiné požadavky na původ. Dohoda o volném obchodu mezi EU a Singapurem je založena na těchto zásadách:

 • ověření si vyžádají orgány dovážející země a provádějí ji orgány vyvážející země.
 • ověřování je založeno na správní spolupráci mezi celními orgány dovážejících a vyvážejících zemí.
 • kontroly původu produktů provádějí místní celní orgány. Návštěvy dovážející strany u vývozce nejsou povoleny
 • orgány vyvážející smluvní strany učiní konečné určení původu a informují orgány dovážející strany o výsledcích

Požadavky na výrobek 

Technická pravidla a požadavky

Obchodní dohoda zavádí kompatibilnější technické požadavky a testování výrobků a snižuje technické překážky, které by vám jinak mohly ztížit prodej vašich výrobků v Singapuru. Například

 • Oprávněný hospodářský subjekt
 • zjednodušují se pravidla týkající se značení a štítkování
 • zdvojení nákladných a časově náročných postupů pro testování výrobků je omezeno – například Singapur uznává stávající normy EU a zkoušky automobilů a automobilových dílů.
 • je zaveden systém certifikace zařízení EU pro produkci masa, která chtějí vyvážet do Singapuru
Jak bude obchodní dohoda chránit evropské normy, včetně norem v oblasti bezpečnosti potravin?

Obchodní dohoda žádným způsobem neovlivní, nezmění, nesníží nebo nezruší normy EU v žádné oblasti.

To znamená, že singapurské výrobky a služby lze v EU prodávat pouze za stejných podmínek jako produkty a služby EU. Musí splňovat všechna pravidla a předpisy EU, například

 • technická pravidla a normy
 • požadavky na bezpečnost spotřebitelů
 • environmentální požadavky
 • pravidla týkající se zdraví zvířat a rostlin a hygieny
 • regulace o bezpečnosti potravin
Elektronika,

Normy, technické předpisy a postupy posuzování shody vycházejí z příslušných mezinárodních norem.

Cílem dohody je zabránit duplicitním a zatěžujícím zkušebním postupům pro bezpečnost výrobků a elektromagnetickou kompatibilitu

 • elektrická a elektronická zařízení
 • domácí elektrospotřebiče
 • spotřební elektronika

Singapur přijímá prohlášení dodavatele o shodě pro výrobky, u nichž se má za to, že představují nízké riziko pro bezpečnost spotřebitele, zdraví nebo životní prostředí.

Motorová vozidla a jejich části a součásti

Dohodou je možné prodávat nová motorová vozidla a jejich díly z EU v Singapuru bez dalších zkoušek nebo osvědčení, pokud jsou certifikována v souladu s mezinárodními normami přijatými v EU, zejména s předpisy Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) o schvalování typu.

EU a Singapur se rovněž dohodly, že:

 • zdržet se zavádění nových regulačních opatření, která se liší od mezinárodních norem
 • umožnit prodej výrobků obsahujících nové technologie, pokud se neprokáže, že tyto technologie představují významné riziko pro lidské zdraví, bezpečnost nebo životní prostředí;
Léčivé přípravky a zdravotnické prostředky

EU a Singapur se dohodly, že

 • používat mezinárodní normy, postupy a pokyny pro farmaceutické výrobky a zdravotnické prostředky
 • zajistit, aby seznam léčivých přípravků, jejich tvorba cen a úhrada byly spravedlivé, přiměřené a nediskriminační

EU uzná singapurské standardy správné výrobní praxe při výrobě účinných složek léčivých přípravků (API) za rovnocenné jeho vlastním normám, což usnadní vývoz singapurských účinných látek do EU.

Požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost – SPS

Pokud jde o bezpečnost potravin, zdraví zvířat a rostlin, jak EU, tak Singapur mají zavedeny přísné právní předpisy a postupy. Cílem dohody je usnadnit vývoz produktů živočišného původu. EU a Singapur se například dohodly, že budou vzájemně hodnotit systémy inspekcí a certifikace zařízení na produkci masa, místo aby vyžadovaly, aby každá jednotlivá jatka nebo zařízení na zpracování potravin byla před vývozem zkontrolována druhou stranou.

 

Zvláštní pravidla a požadavky týkající se vašeho výrobku najdete na stránkách Můj obchodní asistent.

Technické překážky obchodu

Ačkoli jsou technická pravidla důležitá, mohou někdy působit jako překážka mezinárodního obchodu, a mohou tedy pro vás jako vývozce představovat značnou zátěž.

 • pokud se domníváte, že čelíte obchodním překážkám, které zpomalují podnikání nebo vám brání ve vývozu, můžete nám sdělit
 • napište, co vaše vývozy do Singapuru zastavujete prostřednictvím on-line formuláře, a EU vaši situaci zanalyzuje a přijme vhodná opatření.

Kontaktujte nás

Celní prohlášení a postupy celního odbavení

Dohoda zajišťuje účinnější celní postupy pro usnadnění obchodu a snížení nákladů pro podniky.

S cílem posílit bezpečnost dodavatelského řetězce předpokládá, že EU a Singapur zahájí vzájemné uznávání programů obchodního partnerství, jako je program EU „Oprávněné hospodářské subjekty“.

Dokladů

Podrobné pokyny popisují různé druhy dokumentů, které byste měli připravit pro celní odbavení vašich výrobků.

V závislosti na vašem výrobku mohou celní orgány požadovat všechny nebo některé z níže uvedených prvků.

 • obchodní faktura (konkrétní požadavky na její formu a obsah v mém obchodním asistentovi)
 • balicí list
 • dovozní licence pro určité zboží
 • certifikáty prokazující, že váš výrobek splňuje povinné předpisy týkající se výrobků, jako jsou požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost, označování a balení
 • doklad o původu – prohlášení o původu

V zájmu větší jistoty můžete požádat o závazné informace o sazebním zařazení zboží a/nebo závazné informace o původu zboží předem.

 

Podrobné informace o dokladech, které musíte předložit k celnímu odbavení vašeho výrobku, naleznete na Můj obchodní asistent.

Postupy

Popis, jak prokázat původ vašich produktů za účelem uplatnění preferenční celní sazby, a pravidla týkající se ověřování původu celními orgány viz výše uvedený oddíl o pravidlech původu.

Informace o celním režimu pro dovoz a vývoz obecně naleznete na internetových stránkách GŘ pro daně a celní unii.

Duševní vlastnictví a zeměpisná označení

Obchodní dohoda rovněž obsahuje moderní pravidla na ochranu a prosazování práv duševního vlastnictví.

Zeměpisná označení

Singapur posílil svůj stávající režim zeměpisných označení tím, že zavedl systém registrace zeměpisných označení v Singapuru za účelem ochrany produktů, které mají zvláštní vlastnosti nebo mají určitou pověst či jiné vlastnosti vzhledem ke svému zeměpisnému původu. Výrobci z EU mohou požádat o registraci svých zeměpisných označení v Singapuru. Výrobci ze zemí mimo EU mohou rovněž požádat o registraci zeměpisných označení v Singapuru, pokud produkty spadají do předepsaných kategorií. 139 zeměpisných označení EU pro vína, lihoviny a některé zemědělské produkty požívá stejné úrovně ochrany jako v EU. Tato zvýšená ochrana posílí uznávání autentických kvalitních potravin, vín a lihovin z EU v Singapuru ze strany spotřebitelů, například

 • Vína z Bordeaux
 • Parmská šunka
 • Champagne
 • Bavorské pivo

Patentů

Podle dohody se Singapur zavázal, že prodlouží dobu trvání patentové ochrany, aby se vyrovnalo zkrácení životnosti patentu v důsledku administrativního procesu uvádění na trh.

Autorské právo a práva příbuzná

Obchodní dohoda stanoví 70 let ochrany autorského práva. Stanoví jedinou spravedlivou odměnu pro výrobce zvukových nahrávek vysílaných nebo prováděných na veřejnosti. To bude provedeno nejpozději v listopadu 2021. Dohoda sladí singapurské právní předpisy v oblasti autorského práva se zeměmi, které výrobcům zvukových nahrávek umožňují vybírat poplatky za vysílání a veřejné výkony.

Ochranné známky,

EU a Singapur budou na základě společného doporučení Světové organizace duševního vlastnictví chránit známé ochranné známky.

Ochrana údajů ze zkoušek

Dohoda rovněž stanoví, že údaje ze zkoušek předložené za účelem získání správního povolení k uvedení farmaceutických a agrochemických přípravků na trh budou chráněny po dobu pěti let, která může být prodloužena o dalších pět let.

Průmyslové vzory

Obchodní dohoda předpokládá, že Singapur prodlouží dobu ochrany zapsaných průmyslových vzorů na 10 let.

Prosazování

Dohoda obsahuje podrobná ustanovení o občanskoprávních donucovacích opatřeních. Pokud jde o vymáhání práva na hranicích, držitelé práv budou moci požadovat, aby singapurské celní orgány zabavily padělané zboží s ochrannými známkami a zboží porušující autorská práva.

Do listopadu 2022 budou moci držitelé práv požadovat, aby singapurské celní orgány při dovozu nebo vývozu padělaného zboží se zeměpisným označením a nedovolených napodobenin rovněž zabavily.

Singapur a EU se rovněž zavázaly k postupům, které orgánům umožní pozastavit propuštění zboží s padělanými ochrannými známkami, zboží porušujícího autorská práva a padělaného zboží se zeměpisným označením z vlastní iniciativy. Pokud jde o padělané zboží se zeměpisným označením, Singapur tento závazek splní do listopadu 2022.

Asistenční služba pro práva duševního vlastnictví v jihovýchodní Asii nabízí malým a středním podnikům službu uživatelské linky pro přímou podporu duševního vlastnictví.

Služby

Obchodní dohoda se vztahuje na širokou škálu služeb a poskytuje poskytovatelům služeb další přístup na trh.

Konkrétně se EU a Singapur dohodly na snížení nebo odstranění některých omezení týkajících se

 • počet poskytovatelů služeb
 • hodnota transakcí se službami nebo aktiv
 • počet operací služeb nebo množství výstupů služeb
 • počet osob, které mohou být zaměstnány
 • konkrétní povolený typ právnické osoby
 • omezení podílu/vlastního kapitálu v zahraničí

To platí pro širokou škálu odvětví, včetně:

 • telekomunikační služby
 • finanční služby
 • počítačové a související služby,
 • dopravní služby
 • environmentální služby,
 • některé podnikatelské služby (např. architektonické a inženýrské služby)
 • poštovní služby

EU a Singapur se rovněž dohodly, že zajistí, aby se stejná pravidla a předpisy vztahovaly na domácí i zahraniční poskytovatele služeb v určitých odvětvích s cílem vytvořit předvídatelnost a rovné podmínky. To platí například pro

 • poštovní služby – zajistit, aby se dominantní účastníci trhu nezapojovali do praktik narušujících hospodářskou soutěž
 • telekomunikační služby – velcí poskytovatelé, jako jsou vlastníci sítí, musí ostatním operátorům poskytnout přístup ke konkrétním síťovým prvkům, a to odděleně a za přiměřených a transparentních podmínek.
 • mezinárodní námořní doprava – definovat příslušné závazky a zajistit jasnost ohledně toho, co je přesně přiděleno
 • počítačové služby – zachycovat všechny budoucí počítačové služby na základě jejich funkcí
 • vnitrostátní právní úprava – komplexní ustanovení o postupech udělování licencí a odborné kvalifikaci zajišťující, že pokud investor žádá o licenci na poskytování služby nebo neposkytování služby, bude s ním zacházeno spravedlivě a bude chráněn před svévolnými omezeními, přičemž je zajištěno jeho právo na odvolání

 

Služby jsou páteří hospodářství EU a Singapuru. Singapur je pro poskytovatele služeb z EU významným centrem v jihovýchodní Asii a představuje více než polovinu veškerého obchodu s komerčními službami mezi EU a ASEAN.

  EU Singapur
Profesionální služby
 • architektonické služby, 
 • účetnictví
 • inženýrské a integrované inženýrské služby
 • urbanistické plánování a služby v oblasti krajinářské architektury
 • poradenské služby v oblasti řízení
 • mezinárodní obchodní rozhodčí služby
 • právní služby,
 • účetnictví
 • zdanění
 • architektonické služby,
 • integrované inženýrské
 • lékařské a zubařské služby
 • veterinární služby
Počítačové a související služby, Všechny související služby v této oblasti Všechny související služby v této oblasti
Výzkum a vývoj
 • přírodní vědy a interdisciplinární vědy s výjimkou veřejně financovaných služeb výzkumu a vývoje
 • společenské a humanitní vědy
 • přírodní vědy
 • společenské vědy, kromě právního výzkumu
Obchodní služby
 • reklamní činnost
 • průzkum trhu
 • poradenské služby v oblasti řízení
 • poradenství a konzultace týkající se výroby
 • tisk a vydavatelství
 • konventové služby
 • překlad
 • designérské služby
 • reklamní činnost 
 • průzkum trhu
 • poradenské služby v oblasti řízení
 • technické zkoušky a analýzy automobilů
 • služby související s výrobou
 • bezpečnostní konzultace
 • monitorování poplachu
 • fotografické služby
 • správa konventů a výstav
 • překladatelské služby
Poštovní služby Všechny související služby v této oblasti Základní a expresní listovní služby
Telekomunikační služby Služby spočívající v přenosu a příjmu signálů elektromagnetickými prostředky, s výjimkou vysílání

Služby (kromě vysílání), jako např.

 • služby založené na zařízeních a službách
 • mobilní služby a síťové služby s přidanou hodnotou
Environmentální služby,
 • služby související s odpadními vodami
 • nakládání s pevnými/nebezpečnými odpady, s výjimkou přeshraniční přepravy nebezpečného odpadu
 • ochrana vnějšího ovzduší a ošetření klimatu a čištění půdy a vod
 • snižování hluku a vibrací
 • ochrana biologické rozmanitosti a přírody
 • služby sběru a odstraňování odpadu, s výjimkou skládek
 • nakládání s nebezpečným odpadem
 • sanitární a podobné služby
 • čištění výfukových plynů
 • snižování hluku
 • služby ochrany přírody a krajiny
Cestovní ruch a služby související s cestovním ruchem Cestovní kanceláře a služby související s provozováním turistických zájezdů 
 • hotelové a jiné ubytovací služby
 • stravovací a nápojové služby, kromě stravovacích služeb v stravovacích zařízeních provozovaných vládou
 • cestovní kanceláře a průvodci cestovního ruchu
Doprava

Námořní doprava – služby související s

 • mezinárodní osobní a nákladní doprava
 • skladování a skladování
 • kontejnerové stanice a sklady
 • spediční a podpůrné služby v námořní dopravě


Silniční a železniční doprava – podpůrné služby jako

 • agentura pro nákladní dopravu
 • manipulace s nákladem
 • skladování 

Námořní doprava – služby související s

 • mezinárodní osobní a nákladní doprava
 • služby námořních agentur
 • mezinárodní vlečení
 • zprostředkování lodní dopravy
 • spediční služby
 • pronájem plavidel s posádkou

Silniční doprava – podpůrné služby jako

 • pronájem prostředků osobní dopravy
 • některé podpůrné služby, jako je údržba a opravy dílů motorových vozidel
Zpracovatelský průmysl
 • potraviny a nápoje
 • oblečení
 • obuvnický průmysl
 • strojní zařízení
 • papírenské výrobky
 • výpočetní a elektrické stroje
 • potraviny a nápoje
 • oblečení
 • papírenské výrobky
 • chemikálie
 • některá strojní zařízení
 • výpočetní a telekomunikační zařízení

Elektronické obchodování

Singapur a EU uznávají význam volného toku informací a dohodly se, že na elektronické přenosy neuloží cla.

Obě strany se rovněž dohodly, že

 • elektronický obchod by neměl narušovat práva duševního vlastnictví
 • rozvoj elektronického obchodu musí být slučitelný s mezinárodními normami ochrany údajů.

Veřejné zakázky

Singapur a EU jsou členy Dohody WTO o vládních zakázkách.

Již před uzavřením obchodní dohody měly otevřené a moderní systémy zadávání veřejných zakázek a uplatňovaly vysoké standardy transparentnosti a procesní spravedlnosti při zadávání veřejných zakázek a v mnoha případech již podniky z EU mohly soutěžit o veřejné zakázky v Singapuru nad určitou prahovou hodnotou.

Obchodní dohoda však nabízí podnikům z EU ještě více příležitostí soutěžit o veřejné zakázky v Singapuru.

Singapur má

 • souhlasilo s dodatečnými pravidly pro nabídková řízení
 • souhlasilo s nižšími prahovými hodnotami pro otevřená zadávací řízení pro subjekty, jako je Rada pro veřejné služby a Úřad pro trh s energií
 • rozšíření typů smluv o veřejných službách, na něž se vztahují závazky týkající se transparentnosti a nediskriminace – to je důležité, protože přístup k informacím je jednou z největších překážek, s nimiž se menší podniky v EU setkávají při přístupu na zahraniční trhy.

EU má

 • na seznam subjektů, které jsou otevřeny pro podávání nabídek na veřejné zakázky, byly přidány další ministerstva, agentury a jiné subjekty na ústřední úrovni – ve srovnání s těmi, které jsou uvedeny na jejím seznamu Dohody WTO o vládních zakázkách – jakož i subjekty působící v určitých odvětvích veřejných služeb
 • zahrnulo více typů smluv o veřejných službách, na něž se vztahuje otevřené nabídkové řízení, ve srovnání s tím, co bylo dohodnuto v rámci WTO, jako např.
  • železniční služby
  • počítačové služby
  • telekomunikační služby
  • služby v oblasti krajinářské architektury

Obchod a udržitelný rozvoj

Obchodní dohoda stanoví závazné závazky k zajištění toho, aby domácí úroveň ochrany životního prostředí a práce byla v souladu se základními mezinárodními normami a dohodami.

Zakazuje postupy „race-to-the-bottom“, kdy jsou pracovní a environmentální právní předpisy sníženy s cílem přilákat obchod nebo investice, přičemž uznává právo EU a Singapuru na stanovení vlastní úrovně ochrany životního prostředí a práce.

Cílem obchodní dohody je zvýšit příspěvek obchodu a investic k udržitelnému rozvoji, včetně

 • sociální odpovědnost podniků
 • iniciativy v oblasti ekoznaček
 • spravedlivý a etický obchod
 • zachování a udržitelné řízení přírodních zdrojů, mimo jiné prostřednictvím udržitelného obhospodařování lesů a zachování a řízení rybích populací

Pracovní normy

Dohoda o volném obchodu obsahuje závazky k provádění úmluv Mezinárodní organizace práce (MOP), které smluvní strany ratifikovaly, ale také závazky podniknout nezbytné kroky k ratifikaci úmluv MOP o základních právech, jejichž smluvními stranami dosud nejsou:

 • ministerské prohlášení Hospodářské a sociální rady OSN o vytváření plné a produktivní zaměstnanosti a důstojné práce pro všechny z roku 2006
 • deklaraci MOP o základních zásadách a právech při práci;
 • základní úmluvy MOP

Životní prostředí a změna klimatu

Dohoda obsahuje závazky EU a Singapuru týkající se účinného provádění mnohostranných dohod o životním prostředí, jichž jsou EU nebo Singapur smluvními stranami, například

 • úmluva OSN o biologické rozmanitosti
 • úmluva OSN o mezinárodním obchodu ohroženými druhy (CITES)
 • rámcová úmluva OSN o změně klimatu (UNFCCC)

Zvláštní ustanovení o změně klimatu dále zdůrazňují úsilí EU a Singapuru v boji proti změně klimatu.

Dohoda o volném obchodu rovněž předpokládá spolupráci mezi stranami, mimo jiné v oblasti ekoznaček a ekologických veřejných zakázek, odstranění překážek obchodu se zbožím a službami šetrnými ke klimatu, jako je udržitelné zboží z obnovitelných zdrojů; postupné snižování dotací na fosilní paliva a podpora postupů sociální odpovědnosti podniků.

Kolektivního

Dohoda o ochraně investic mezi EU a Singapurem (EUSIPA) vstoupí v platnost po ratifikaci všemi členskými státy EU v souladu s jejich vlastními vnitrostátními postupy.

Jakmile vstoupí v platnost, dále zlepší investiční prostředí a poskytne investorům větší jistotu.

Dohoda zajistí, aby s evropskými a singapurskými investory bylo zacházeno stejně a spravedlivě a aby se na ně nevztahovalo žádné diskriminační zacházení, jako je

 • nucené vyvlastnění nebo vyvlastnění bez řádné náhrady
 • diskriminací
 • odebrání povolení k podnikání
 • zneužívání ze strany hostitelského státu, jako je nedostatek řádného procesu nebo nemožnost provádět mezinárodní převody kapitálu

Dohoda o ochraně investic nabídne investorům možnost moderního a reformovaného mechanismu řešení investičních sporů – systému soudů pro investice.

Základem nového systému soudů pro investice jsou:

 • stálý tribunál pro investice prvního stupně
 • odvolací tribunál pro odvolání

Systém bude založen na zásadách transparentnosti řízení a na ustanoveních proti zneužití systému. Například dohoda o ochraně investic obsahuje pravidla pro předcházení podvodným nebo manipulativním nárokům, jako je restrukturalizace podniku za účelem podání žaloby.

Systém soudů pro investice zajistí, aby dohoda o ochraně investic byla vykládána právně správným a předvídatelným způsobem.

Užitečné odkazy a kontakty

Ministerstvo obchodu a průmyslu

100 High Street, #09–01, státní pokladna, Singapur 179434

Tel.: +65 6225 9911

Internetové stránky: www.mti.gov.sg

Podnik Singapur (ESG)

230 Victoria Street, Level 10 Bugis Junction Office Tower, Singapur 188024

Tel.: +65 6898 1800

Internetové stránky: www.enterprisesg.gov.sg

Kancelář ESG ve Frankfurtu

Singapurské středisko, Bleichstr. 45, 60313 Frankfurt nad Mohanem, Německo

Tel.: +49 699207350

Kancelář ESG v Londýně

Singapore Centre, First Floor, Southwest House, 11a Regent Street, London SW1Y 4LR, Spojené království

Tel.: +44 2074842730

Delegace Evropské unie v Singapuru

250 North Bridge Road, #38–03 Raffles City Tower, Singapur 179101

Tel.: +65 6336 7919

Internetové stránky: https://eeas.europa.eu/delegations/singapore

Další odkazy:

Více informací o dohodě o volném obchodu mezi EU a Singapurem a dohodě o ochraně investic naleznete na internetových stránkách GŘ pro obchod. Přehled naleznete také v informativních přehledech.

Podrobné informace o vztazích mezi EU a Singapurem poskytuje rovněž Evropská služba pro vnější činnost (ESVČ).

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy