Dohoda o volném obchodu mezi EU a Singapurem

Dohoda odstraňuje cla a byrokracii, kterým evropské podniky čelí při vývozu do Singapuru. Odstraňuje rovněž další překážky obchodu a zlepšuje obchod s klíčovým zbožím, jako je elektronika, potravinářské výrobky a léčivé přípravky. Dohoda rovněž otevírá singapurský trh pro vývoz služeb z EU, například v oblasti dopravy a telekomunikací.

Dohoda v kostce

Dohoda o volném obchodu mezi EU a Singapurem (EUSFTA) vstoupila v platnost dne 21. listopadu 2019. Viz úplné znění a přílohy dohody.

EU a Singapur rovněž podepsaly dohodu o ochraně investic (EUSIPA). Vstoupí v platnost po ratifikaci všemi členskými státy EU v souladu s jejich vlastními vnitrostátními postupy.

Jaké jsou přínosy pro váš podnik?

Dohoda EUSFTA přináší podnikům značné výhody, včetně

 • lepší přístup na trh pro podniky z EU v Singapuru a naopak
 • méně zatěžující technická pravidla
 • odstranění duplicitních zkoušek u některých výrobků
 • celní režimy a pravidla původu, které usnadňují obchod
 • ochrana práv duševního vlastnictví, včetně zeměpisných označení – zvláštní regionální potraviny a nápoje, jako jsou parmská šunka a irská whiskey
 • nové příležitosti v oblasti environmentálních služeb a zelených veřejných nabídkových řízení
 • odstranění překážek obchodu a investic do ekologických technologií

Jak bude obchodní dohoda přínosná pro zemědělské komunity v EU?

Před obchodní dohodou uplatňoval Singapur nulové clo na dovoz všech zemědělsko-potravinářských produktů s výjimkou piva. Při vstupu dohody v platnost Singapur rovněž odstranil všechna zbývající cla na pivo, kamenivo a samsu.

Dohoda uznává a chrání zeměpisná označení vín, lihovin, zemědělských produktů a potravin pocházejících z území EU nebo Singapuru.

Rovněž opatření plánovaná v rámci sanitární a fytosanitární části dohody mají za cíl chránit život a zdraví lidí, zvířat a rostlin. Tato opatření se týkají uznání oblastí s nízkým či prostým škůdců nebo nákaz a zajišťují transparentnost a výměnu informací a vyvarují se vzniku překážek obchodu.

 

Singapur má velmi malou zemědělskou půdu, aby uspokojil své potravinové potřeby s dovozem.

Jeho zemědělská produkce je malá a omezuje se na

 • květiny
 • některé ovoce (hlavně durian a bembutany)
 • vejce
 • zelenina
 • drůbež
 • vepřové maso

V roce 2019 vyvezla EU-27 do Singapuru 1,9 miliardy EUR zemědělsko-potravinářských produktů, což je více než dvakrát před deseti lety. Singapur je dnes pátým největším zemědělsko-potravinářským vývozním trhem EU v Asii a jeho osmnáctým světovým trhem.

Jak velký je singapurský trh? Kolik obchoduje EU se Singapurem?

Singapur s 5,6 milionu obyvatel je klíčovým obchodním, dopravním a finančním centrem v Asii. Země má rozsáhlou síť obchodních dohod s více než 30 partnery a každoročně obchoduje se zbytkem světa více než 550 miliard EUR.

Pro EU je Singapur 14. největším obchodním partnerem v oblasti obchodu se zbožím na světě a první v jihovýchodní Asii (SEA). Se silným zaměřením na služby je Singapur rovněž pátým největším obchodním partnerem EU v oblasti služeb na světě.

S více než 10 000 evropskými společnostmi, které založily své kanceláře/regionální uzly v Singapuru, se tato zeměstala šestou celosvětovou destinací EU pro odchozí přímé investice a představuje dvě třetiny přímých investic EU do SEA.

Sazby

Pro vývoz do Singapuru

Před uzavřením dohody by téměř veškeré zboží pocházející z EU mohlo vstoupit do Singapuru bez cla. Od vstupu dohody v platnost je Singapur povinen uplatňovat bezcelní přístup na veškeré zboží pocházející z EU, včetně zboží, které dříve podléhalo clům (jako je pivo a stout).

Pro dovoz do EU

Ke dni 21. listopadu 2019 vstupuje přibližně 84 % dovozu ze Singapuru do EU bez cla.

Příklady odvětví, která mají prospěch z okamžitého odstranění cel, zahrnují:

 • elektronika
 • léčiva
 • většina petrochemických látek (některé sazby na petrochemické látky budou postupně zrušeny až po třech letech)
 • zpracované zemědělské produkty (s výjimkou chemicky čisté fruktózy a kukuřice cukrové)

Téměř všechna zbývající cla vztahující se na singapurské zboží vstupující do EU budou postupně zrušena do listopadu 2024.

EU bude nadále uplatňovat cla na několik produktů i po skončení přechodného období, včetně některých produktů rybolovu (Tilapia, Skipjack) a zpracovaného zemědělství, jakož i chemicky čisté fruktózy a kukuřice cukrové.

Odstraňování cel

Obchodní dohoda podrobně popisuje kategorie fáze odstraňování cel v průběhu pěti let v příloze 2-A dohody.

 

Harmonogram odstraňování cel u vašeho konkrétního výrobku naleznete v mém obchodním asistentovi.

Pravidla původu

 

Aby byl váš produkt způsobilý pro preferenční zacházení, musí splňovat pravidla původu podle dohody. Podívejte se na interaktivní „Nástroj pro sebehodnocení pravidel původu (ROSA) v mém obchodním asistentovi, kde posoudí, zda váš produkt splňuje pravidla původu, a zjistěte, jak připravit správné dokumenty.

Obecné informace o pravidlech původu a postupech původu lze nalézt v tomto oddíle.

Původ je „hospodářská státní příslušnost“ obchodovaného zboží. Pokud jste v tomto tématu nový, můžete najít úvod k hlavním pojmům v oddíle „Zboží“.

Pravidla původu

Kde mohu najít pravidla původu?

Pravidla původu jsou stanovena v protokolu 1 dohody EUSFTA.

Pochází můj produkt z EU nebo ze Singapuru?

Chcete-li mít podle dohody o volném obchodu mezi EU a Singapurem nárok na nižší nebo nulovou preferenční celní sazbu, musí váš produkt pocházet z EU nebo Singapuru. Výrobek se považuje za výrobek pocházející z EU nebo Singapuru, pokud je

Produkt musí rovněž splňovat všechny ostatní použitelné požadavky uvedené v kapitole (například nedostatečné opracování nebo zpracování, pravidlo nezměnitelnosti). Existují také určité dodatečné možnosti flexibility, které vám pomohou dodržovat pravidla specifická pro jednotlivé produkty (např. tolerance a kumulace).

 

Příklady hlavních typů pravidel specifických pro jednotlivé produkty v obchodních dohodách EU

 • pravidlo přidané hodnoty – hodnota všech nepůvodních materiálů v produktu nesmí přesáhnout určité procento ceny produktu ze závodu
 • změna sazebního zařazení – výrobní proces vede ke změně sazebního zařazení mezi nepůvodní materiály a konečný produkt – například výroba papíru (harmonizovaný systém kapitoly 48) z nepůvodní buničiny (harmonizovaný systém kapitola 47)
 • zvláštní operace – vyžaduje se specifický výrobní proces, například spřádání vláken do příze – tato pravidla se většinou používají v textilním oděvním a chemickém odvětví.

Tipy, které vám pomohou dodržovat pravidla specifická pro jednotlivé výrobky

Předpokládá se dodatečná flexibilita, která vám pomůže dodržovat pravidla specifická pro jednotlivé produkty, jako jsou tolerance nebo kumulace.

Přípustná odchylka

V dohodě o volném obchodu mezi EU a Singapurem umožňuje pravidlo tolerance výrobci použít nepůvodní materiály, které jsou běžně zakázány specifickým pravidlem pro produkt, pokud jejich čistá hmotnost nebo hodnota nepřevyšuje

 • 10 % hmotnosti produktu pro zemědělské a zpracované zemědělské produkty kapitol 2 a 4 až 24 harmonizovaného systému, jiné než zpracované produkty rybolovu kapitoly 16
 • 10 % ceny produktu ze závodu u průmyslových výrobků jiných než textil a oděvy

Zvláštní tolerance se vztahují na textilie a oděvy zařazené v kapitolách 50 až 63 harmonizovaného systému, které jsou zahrnuty v poznámce 6 a poznámce 7 k příloze A Úvodní poznámky k seznamu v příloze B

Tuto přípustnou odchylku nelze použít k překročení žádného prahu maximální hodnoty nepůvodních materiálů uvedených ve specifických pravidlech pro produkty.

Kumulace

Dohoda o volném obchodu mezi EU a Singapurem stanoví tři způsoby kumulace původu. Upozorňujeme však, že v současné době platí pouze první (dvoustranná kumulace).

 • dvoustranná kumulace – materiály pocházející ze Singapuru lze považovat za materiály pocházející z EU, jsou-li použity při výrobě produktu v EU (a naopak)
 • kumulace se zemí ASEAN, která má s EU preferenční dohodu, která umožňuje, aby materiály pocházející z těchto zemí byly považovány za materiály pocházející ze Singapuru nebo EU, jsou-li použity při výrobě produktu.
  Upozorňujeme, že materiály uvedené v příloze C Protokolu o pravidlech původu jsou z této kumulace vyloučeny. V současné době se tato kumulace nepoužije.
 • kumulace se zemí ASEAN, která nemá s EU preferenční dohodu, která umožňuje, aby materiály pocházející z těchto zemí byly považovány za pocházející z EU nebo Singapuru, jsou-li použity při výrobě produktů uvedených v příloze D Protokolu o pravidlech původu. Tato kumulace se v
  současné době nepoužije.

Jiné požadavky

Produkt musí rovněž splňovat všechny ostatní použitelné požadavky uvedené v Protokolu o pravidlech původu, jako je pravidlo nezměnitelnosti.

Přeprava přes třetí zemi: pravidlo nezměnitelnosti

Původní produkty musí být přepravovány z EU do Singapuru (a naopak) bez dalšího zpracování ve třetí zemi.

Některé operace mohou být prováděny ve třetí zemi, pokud produkty zůstávají pod celním dohledem, například

 • přidání nebo připevnění značek, štítků, pečetí nebo jakékoli dokumentace s cílem zajistit soulad se zvláštními vnitrostátními požadavky dovážející země
 • konzervování produktů v dobrém stavu
 • skladování
 • rozdělení zásilek

V případě pochybností mohou celní orgány požádat deklaranta, aby poskytl důkaz o splnění požadavků. Důkaz o souladu může být poskytnut jakýmkoli způsobem, včetně:

 • smluvní přepravní doklady, jako jsou konosamenty
 • věcné nebo konkrétní důkazy založené na značení nebo číslování nákladových kusů
 • veškeré důkazy týkající se samotného zboží

Navracení cla

Tato obchodní dohoda nepovoluje vracení cel dříve zaplacených z nepůvodních materiálů použitých k výrobě produktu, který je vyvážen v rámci preferenční celní sazby.

Postupy týkající se původu

Vývozci a dovozci se musí řídit postupy týkajícími se původu. Postupy jsou stanoveny v oddíle B Protokolu o pravidlech původu dohody. Objasňují například, jak:

 • prohlášení o původu produktu
 • požádat o preference
 • celní orgány mohou ověřit původ produktu

Jak žádat o preferenční sazbu?

Aby mohli využívat preferenční celní sazby, musí dovozci předložit doklad o původu.

Podle této dohody mohou dovozci požádat o preferenční celní sazbu na základě prohlášení o původu poskytnutého vývozcem.

Prohlášení o původu

Vlastní prohlášení vývozce

Vývozci mohou sami prohlásit, že jejich produkt pochází z EU nebo Singapuru, a to předložením prohlášení o původu

 • v EU to může být vytvořeno
  • schválený vývozce
  • kterýmkoli vývozcem za předpokladu, že celková hodnota zásilky nepřesahuje 6 000 EUR.
 • v Singapuru může být provedeno vývozcem, který
  • je registrován u singapurských orgánů
  • obdržel jedinečné číslo subjektu

 

Schválení vývozci

Celní orgány země vývozu mohou povolit kterémukoli vývozci, který vyváží produkty v rámci obchodní dohody, aby u produktů vyhotovoval prohlášení o původu bez ohledu na jejich hodnotu. Vývozce musí celním orgánům poskytnout dostatečné záruky, že status původu produktů a splnění všech ostatních požadavků dohody (protokolu) lze ověřit. V případě zneužití mohou celní orgány status schváleného vývozce odejmout.

Co by mělo prohlášení o původu obsahovat?

K učinění prohlášení o původu byste měli na faktuře, dodacím listu nebo jiném obchodním dokladu napsat, orazítkovat nebo vytisknout prohlášení o původu tímto textem:

„Vývozce produktů, na něž se vztahuje tento doklad (celní nebo příslušné povolení vlády č. ...), prohlašuje, že není-li jasně uvedeno jinak, jsou tyto produkty... preferenčního původu.“

Znění prohlášení o původu lze vyhotovit v kterémkoli z úředních jazyků EU a lze jej nalézt v příloze E Protokolu o pravidlech původu.

Prohlášení na faktuře musíte podepsat ručně. Jste-li schváleným vývozcem, jste od této povinnosti osvobozeni, pokud se svým celním orgánům písemně zavážete, že přijmete plnou odpovědnost za jakékoli prohlášení, které vás identifikuje.

Podání a platnost

Prohlášení o původu může být výjimečně učiněno po vývozu (dále jen „zpětná deklarace“) za podmínky, že je předloženo v zemi dovozu nejpozději dva roky v případě EU a jeden rok v případě Singapuru po vstupu zboží na území.

Na žádost celních orgánů byste měli uchovávat a být připraveni předložit podpůrné doklady prokazující, že váš produkt je původní (například prohlášení dodavatele) a splňuje další požadavky protokolu o pravidlech původu.

Prohlášení o původu zůstává v platnosti po dobu 12 měsíců ode dne vydání vývozcem.

Ověření původu

Celní orgány mohou ověřit, zda je dovezený produkt skutečně původní nebo zda splňuje jiné požadavky na původ. Dohoda o volném obchodu mezi EU a Singapurem je založena na těchto zásadách:

 • ověření požadují orgány dovážející země a provádějí je orgány země vývozu.
 • ověřování je založeno na správní spolupráci mezi celními orgány zemí dovozu a vývozu.
 • kontroly původu produktů provádějí místní celní orgány. Návštěvy dovážející strany u vývozce nejsou povoleny.
 • orgány vyvážející strany učiní konečné určení původu a informují orgány dovážející strany o výsledcích.

Požadavky na výrobky 

Technická pravidla a požadavky

Obchodní dohoda zavádí kompatibilnější technické požadavky a testování výrobků a omezuje technické překážky, které by jinak mohly pro vás ztížit prodej svých výrobků v Singapuru. Například

 • Oprávněný hospodářský subjekt
 • pravidla týkající se značení a označování se zjednodušují
 • zdvojení nákladných a časově náročných postupů testování výrobků je omezeno – například Singapur uznává stávající normy EU a testování automobilů a součástí automobilů
 • je zaveden systém certifikace zařízení na produkci masa z EU, která chtějí vyvážet do Singapuru
Jak bude obchodní dohoda chránit evropské normy, včetně norem bezpečnosti potravin?

Obchodní dohoda nijak neovlivní, nezmění, sníží nebo odstraní normy EU v žádné oblasti.

To znamená, že singapurské produkty a služby mohou být prodávány v EU pouze za stejných podmínek jako produkty a služby EU. Musí splňovat všechna pravidla a předpisy EU, jako jsou:

 • technická pravidla a normy
 • požadavky na bezpečnost spotřebitelů
 • požadavky na ochranu životního prostředí
 • pravidla týkající se zdraví zvířat a rostlin a hygieny
 • předpisy v oblasti bezpečnosti potravin
Elektronika

Normy, technické předpisy a postupy posuzování shody vycházejí z příslušných mezinárodních norem.

Cílem dohody je zabránit duplicitním a zatěžujícím postupům zkoušení shody pro bezpečnost výrobků a elektromagnetickou kompatibilitu

 • elektrická a elektronická zařízení
 • elektrické spotřebiče pro domácnost
 • spotřební elektronika

Singapur přijímá prohlášení dodavatele o shodě pro výrobky považované za výrobky s nízkým rizikem pro bezpečnost spotřebitele, zdraví nebo životní prostředí.

Motorová vozidla a jejich části a součásti

Díky dohodě je možné prodávat nová motorová vozidla a jejich díly z EU v Singapuru bez dalších zkoušek nebo certifikace, pokud jsou certifikovány v souladu s mezinárodními normami přijatými v EU, zejména s předpisy o schvalování typu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN).

EU a Singapur se rovněž dohodly, že:

 • zdržet se zavádění nových regulačních opatření, která se liší od mezinárodních norem
 • umožnit prodej výrobků obsahujících nové technologie, pokud se neprokáže, že tyto technologie představují významné riziko pro lidské zdraví, bezpečnost nebo životní prostředí
Léčivé přípravky a zdravotnické prostředky

EU a Singapur se dohodly, že:

 • používat mezinárodní normy, postupy a pokyny pro farmaceutické výrobky a zdravotnické prostředky
 • zajistit, aby seznamy, tvorba cen a proplácení léčivých přípravků byly spravedlivé, přiměřené a nediskriminační

EU uzná, že singapurské normy pro „správnou výrobní praxi“ při výrobě účinných složek léčivých přípravků (API) jsou rovnocenné jeho vlastním normám, což usnadní vývoz singapurských API do EU.

Požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost – SPS

Pokud jde o bezpečnost potravin, zdraví zvířat a rostlin, EU i Singapur mají zavedeny přísné právní předpisy a postupy. Cílem dohody je usnadnit vývoz produktů živočišného původu. EU a Singapur se například dohodly na vzájemném hodnocení kontrolních a certifikačních systémů pro zařízení na produkci masa namísto toho, aby každá jednotlivá jatka nebo zařízení na zpracování potravin byla před vývozem podrobena inspekci druhé strany.

 

Konkrétní pravidla a požadavky týkající se vašeho výrobku najdete v mém obchodním asistentovi.

Technické překážky obchodu

Ačkoli jsou technická pravidla důležitá, někdy mohou představovat překážku pro mezinárodní obchod, a mohou tedy pro vás jako vývozce představovat značnou zátěž.

 • pokud se domníváte, že se potýkáte s obchodní překážkou, která zpomaluje váš podnik nebo vám brání ve vývozu, můžete nám sdělit
 • sdělte, co zastavujete vývoz do Singapuru prostřednictvím on-line formuláře a EU vaši situaci analyzuje a přijme vhodná opatření.

Kontaktujte nás

Celní prohlášení a postupy celního odbavení

Dohoda zajišťuje účinnější celní postupy s cílem usnadnit obchod a snížit náklady pro podniky.

V zájmu posílení bezpečnosti dodavatelského řetězce předpokládá, že EU a Singapur vstoupí do vzájemného uznávání programů obchodního partnerství, jako je program EU „oprávněné hospodářské subjekty“.

Dokumenty

Pokyny pro jednotlivé kroky popisují různé druhy dokumentů, které byste měli připravit pro celní odbavení svých produktů.

V závislosti na vašem produktu mohou celní orgány požadovat všechny nebo některé z níže uvedených prvků.

 • obchodní faktura (vyhledejte konkrétní požadavky týkající se její formy a obsahu v Můj obchodní asistent)
 • obalový list
 • dovozní licence pro určité zboží
 • osvědčení prokazující soulad vašeho výrobku s povinnými výrobními předpisy, jako jsou požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost, označování a balení
 • doklad o původu – prohlášení o původu

V zájmu větší jistoty můžete předem požádat o závazné informace o sazebním zařazení zboží a/nebo o závazné informace o původu zboží.

 

Podrobné informace o dokumentech, které musíte předložit k celnímu odbavení vašeho výrobku, naleznete na stránkách My Trade Assistant.

Postupy

Popis toho, jak prokázat původ vašich produktů za účelem uplatnění preferenční sazby, a pravidel týkajících se ověřování původu celními orgány viz výše uvedený oddíl o pravidlech původu.

Informace o celním režimu dovozu a vývozu obecně naleznete na internetových stránkách GŘ pro daně a celní unii.

Duševní vlastnictví a zeměpisná označení

Obchodní dohoda rovněž obsahuje moderní pravidla na ochranu a prosazování práv duševního vlastnictví.

Zeměpisná označení

Singapur posílil svůj stávající režim zeměpisných označení tím, že zavedl systém registrace zeměpisných označení v Singapuru za účelem ochrany produktů, které mají zvláštní vlastnosti nebo mají určitou pověst či jiné vlastnosti vzhledem ke svému zeměpisnému původu. Výrobci z EU mohou požádat o registraci svých zeměpisných označení v Singapuru. Výrobci ze zemí mimo EU mohou rovněž požádat o registraci zeměpisných označení v Singapuru, kde produkty spadají do předepsaných kategorií. 139 zeměpisných označení EU pro vína, lihoviny a některé zemědělské produkty požívá stejné úrovně ochrany jako v EU. Tato zvýšená ochrana posílí uznávání autentických jakostních potravin, vín a lihovin v Singapuru ze strany spotřebitelů, jako jsou:

 • Vína z Bordeaux
 • Parmská šunka
 • Champagne
 • Bavorské pivo

Patenty

Podle dohody se Singapur zavázal, že prodlouží dobu trvání patentové ochrany, aby kompenzoval zkrácení doby platnosti patentu vyplývající ze správního procesu uvádění na trh.

Autorské právo a práva s ním související

Obchodní dohoda stanoví ochranu autorských práv na 70 let. Stanoví jednotnou spravedlivou odměnu pro výrobce zvukových nahrávek vysílaných nebo šířených na veřejnosti. To bude provedeno nejpozději v listopadu 2021. Dohoda sladí singapurské právní předpisy v oblasti autorského práva se zeměmi, které výrobcům zvukových nahrávek umožňují vybírat poplatky za vysílání a veřejné výkony.

Ochranné známky

EU a Singapur budou chránit všeobecně známé ochranné známky na základě společného doporučení Světové organizace duševního vlastnictví.

Ochrana údajů ze zkoušek

Dohoda rovněž stanoví, že údaje ze zkoušek předložené za účelem získání správního povolení k uvedení farmaceutických a agrochemických přípravků na trh budou chráněny po dobu pěti let, která může být prodloužena o dalších pět let.

Průmyslové vzory

Obchodní dohoda předpokládá, že Singapur zvýší dobu ochrany zapsaných (průmyslových) vzorů na 10 let.

Výkon rozhodnutí

Dohoda obsahuje podrobná ustanovení o občanskoprávních donucovacích opatřeních. Pokud jde o prosazování práva na hranicích, nositelé práv budou moci požádat, aby singapurské celní orgány zabavily zboží s padělanou ochrannou známkou a zboží porušující autorská práva.

Do listopadu 2022 budou moci nositelé práv požádat, aby singapurské celní orgány rovněž zabavily padělané zboží se zeměpisným označením a nedovolené (průmyslové) vzory, pokud má být dovezeno nebo vyvezeno.

Singapur a EU se rovněž zavázaly k postupům, které orgánům umožní z vlastní iniciativy pozastavit propuštění zboží s padělanou ochrannou známkou, zboží porušujícího autorská práva a padělaného zboží se zeměpisným označením. Pokud jde o padělané zboží se zeměpisným označením, Singapur tento závazek splní do listopadu 2022.

Asistenční služba v oblasti práv duševního vlastnictví v jihovýchodní Asii nabízí linku pomoci pro přímou podporu v oblasti duševního vlastnictví pro malé a střední podniky.

Služby

Obchodní dohoda se vztahuje na širokou škálu služeb a poskytuje poskytovatelům služeb dodatečný přístup na trh.

Konkrétně se EU a Singapur dohodly na snížení nebo odstranění některých omezení

 • počet poskytovatelů služeb
 • hodnota transakcí se službami nebo aktiv
 • počet operací služeb nebo množství výstupů služeb
 • počet osob, které mohou být zaměstnány
 • konkrétní povolený typ právnické osoby
 • omezení držby akcií/kapitálu v zahraničí

To platí pro širokou škálu odvětví, včetně:

 • telekomunikační služby
 • finanční služby
 • počítačové a související služby
 • dopravní služby
 • environmentální služby
 • některé podnikatelské služby (např. architektonické a inženýrské služby)
 • poštovní služby

EU a Singapur se rovněž dohodly, že zajistí, aby se stejná pravidla a předpisy vztahovaly na domácí i zahraniční poskytovatele služeb v určitých odvětvích s cílem vytvořit předvídatelnost a rovné podmínky. To platí například pro

 • poštovní služby – zajistit, aby se dominantní účastníci trhu nezapojovali do praktik narušujících hospodářskou soutěž
 • telekomunikační služby – hlavní poskytovatelé, jako jsou vlastníci sítí, musí ostatním operátorům poskytovat přístup ke konkrétním síťovým prvkům na odděleném základě za přiměřených a transparentních podmínek.
 • mezinárodní námořní doprava – definovat příslušné závazky a zajistit jasnost ohledně toho, co je přesně stanoveno
 • počítačové služby – zachycovat všechny budoucí počítačové služby na základě jejich funkcí
 • vnitrostátní právní úprava – komplexní ustanovení o postupech udělování licencí a odborné kvalifikaci zajišťující, že pokud investor žádá o licenci k poskytování služby nebo neposkytnutí služby, je s ním zacházeno spravedlivě a jsou chráněni před svévolnými omezeními, přičemž je zajištěno právo na odvolání

 

Služby jsou páteří hospodářství EU a Singapuru. Singapur je hlavním centrem v jihovýchodní Asii pro poskytovatele služeb z EU a představuje více než polovinu veškerého obchodu s komerčními službami mezi EU a ASEAN.

  EU Singapur
Odborné služby
 • architektonické služby 
 • účetnictví
 • inženýrské a integrované inženýrské služby
 • urbanistické služby a služby v oblasti krajinářské architektury
 • poradenské služby v oblasti řízení
 • mezinárodní obchodní rozhodčí služby
 • právní služby
 • účetnictví
 • zdanění
 • architektonické služby
 • integrované inženýrství
 • lékařské a stomatologické služby
 • veterinární služby
Počítačové a související služby Všechny související služby v této oblasti Všechny související služby v této oblasti
Výzkum a vývoj
 • přírodní vědy a interdisciplinární vědy s výjimkou veřejně financovaných služeb v oblasti výzkumu a vývoje
 • společenské a humanitní vědy
 • přírodní vědy
 • společenské vědy, s výjimkou právního výzkumu
Podnikatelské služby
 • reklama
 • průzkum trhu
 • poradenské služby v oblasti řízení
 • poradenství a konzultace týkající se výroby
 • tisk a vydavatelství
 • smluvní služby
 • překlad
 • designové služby
 • reklama 
 • průzkum trhu
 • poradenské služby v oblasti řízení
 • technické zkoušky a analýzy automobilů
 • služby související s výrobou
 • bezpečnostní konzultace
 • monitorování poplachu
 • fotografické služby
 • správa konvencí a výstav
 • překladatelské služby
Poštovní služby Všechny související služby v tomto poli Základní a expresní listovní služby
Telekomunikační služby Služby spočívající ve vysílání a příjmu signálů elektromagnetickými prostředky, kromě vysílání

Služby (s výjimkou rozhlasového a televizního vysílání), jako například

 • služby založené na zařízeních a službách
 • mobilní služby a síťové služby s přidanou hodnotou
Environmentální služby
 • služby související s odpadními vodami
 • odpadové hospodářství s pevnými/nebezpečnými odpady kromě přeshraniční přepravy nebezpečného odpadu
 • ochrana vnějšího ovzduší a klimatického ošetření a čištění půdy a vod
 • snižování hluku a vibrací
 • ochrana biologické rozmanitosti a přírody
 • sběr a odstraňování odpadu, kromě skládkování
 • nakládání s nebezpečnými odpady
 • sanitární a podobné služby
 • služby čištění výfukových plynů
 • služby snižování hluku
 • služby na ochranu přírody a krajiny
Cestovní ruch a související služby Služby cestovních kanceláří a zájezdů
 • hotelové a jiné ubytovací služby
 • stravování a pohostinství, kromě stravovacích služeb v stravovacích zařízeních provozovaných vládou
 • služby cestovních kanceláří a průvodců cestovního ruchu
Doprava

Námořní doprava – služby související s

 • mezinárodní osobní a nákladní doprava
 • skladování a skladování
 • sklad a sklad kontejnerů
 • spediční a podpůrné služby v námořní dopravě


Silniční a železniční doprava – podpůrné služby

 • agentura pro nákladní dopravu
 • manipulace s nákladem
 • skladování

Námořní doprava – služby související s

 • mezinárodní osobní a nákladní doprava
 • služby námořních agentur
 • mezinárodní vlečení
 • zprostředkování lodní dopravy
 • spediční služby
 • pronájem plavidel s posádkou

Silniční doprava – podpůrné služby

 • pronájem a pronájem
 • některé podpůrné služby, jako je údržba a opravy částí a součástí motorových vozidel
Výroba
 • potraviny a nápoje
 • oděvy
 • obuv
 • stroje a přístroje
 • výrobky z papíru
 • výpočetní a elektrické stroje
 • potraviny a nápoje
 • oděvy
 • výrobky z papíru
 • chemické látky
 • některá strojní zařízení
 • výpočetní a telekomunikační zařízení

Elektronický obchod

Singapur a EU uznávají význam volného toku informací a dohodly se neukládat cla na elektronické přenosy.

Obě strany se rovněž shodují na tom, že

 • elektronický obchod by neměl narušovat práva duševního vlastnictví
 • rozvoj elektronického obchodu musí být v souladu s mezinárodními normami ochrany údajů.

Zadávání veřejných zakázek

Singapur a EU jsou členy Dohody WTO o vládních zakázkách.

Již před uzavřením obchodní dohody měly otevřené a moderní systémy zadávání veřejných zakázek a při zadávání veřejných zakázek uplatňovaly vysoké standardy transparentnosti a procesní spravedlnosti a v mnoha případech již podniky z EU byly schopny soutěžit o veřejné zakázky v Singapuru nad určitou prahovou hodnotu.

Obchodní dohoda však nabízí podnikům z EU ještě více příležitostí ucházet se o veřejné zakázky v Singapuru.

Singapur má

 • souhlasilo s dalšími pravidly pro nabídková řízení.
 • souhlasili s nižšími prahovými hodnotami pro otevřená nabídková řízení pro subjekty, jako je Rada veřejných služeb a Úřad pro trh s energií.
 • rozšíření typů smluv o veřejných službách, na něž se vztahují závazky týkající se transparentnosti a nediskriminace – to je důležité, protože přístup k informacím je jednou z největších překážek, s nimiž se menší společnosti v EU setkávají při přístupu na zahraniční trhy.

EU

 • přidána na seznam subjektů otevřených k podávání nabídek na veřejné zakázky o další ministerstva, agentury a jiné subjekty na ústřední úrovni ve srovnání s ministerstvy, agenturami a jinými subjekty na ústřední úrovni ve srovnání s těmi, které jsou uvedeny na seznamu dohod WTO o vládních zakázkách, jakož i subjekty působící v některých odvětvích veřejných služeb.
 • zahrnula více druhů veřejných zakázek na služby, na něž se vztahuje otevřené nabídkové řízení, ve srovnání s tím, co bylo dohodnuto v rámci WTO, např.
  • železniční služby
  • počítačové služby
  • telekomunikační služby
  • služby v oblasti krajinářské architektury

Obchod a udržitelný rozvoj

Obchodní dohoda stanoví závazné závazky k zajištění toho, aby vnitrostátní úrovně ochrany životního prostředí a práce byly v souladu se základními mezinárodními normami a dohodami.

Zakazuje praktiky „závodu na dolů“, při nichž dochází ke snížení počtu pracovněprávních předpisů a právních předpisů v oblasti životního prostředí, aby přilákaly obchod nebo investice, a zároveň uznává práva EU a Singapuru na stanovení vlastní úrovně ochrany životního prostředí a práce.

Cílem obchodní dohody je zvýšit příspěvek obchodu a investic k udržitelnému rozvoji, včetně

 • sociální odpovědnost podniků
 • iniciativy v oblasti ekoznaček
 • spravedlivý a etický obchod
 • zachování a udržitelné řízení přírodních zdrojů, mimo jiné prostřednictvím udržitelného obhospodařování lesů a zachování a řízení rybích populací

Pracovní normy

Dohoda o volném obchodu obsahuje závazky k provádění úmluv Mezinárodní organizace práce (MOP), které strany ratifikovaly, ale také závazky učinit nezbytné kroky k ratifikaci úmluv MOP o základních právech, k nimž dosud nejsou signatáři, například

 • ministerské prohlášení Hospodářské a sociální rady OSN o dosažení plné a produktivní zaměstnanosti a důstojné práce pro všechny z roku 2006
 • deklaraci MOP o základních zásadách a právech při práci;
 • základní úmluvy MOP

Životní prostředí a změna klimatu

Dohoda obsahuje závazky EU a Singapuru týkající se účinného provádění mnohostranných dohod o životním prostředí, jichž jsou EU a/nebo Singapur smluvními stranami, například

 • úmluva OSN o biologické rozmanitosti
 • úmluva OSN o mezinárodním obchodu ohroženými druhy (CITES)
 • rámcová úmluva OSN o změně klimatu (UNFCCC)

Zvláštní ustanovení o změně klimatu dále zdůrazňují úsilí EU a Singapuru v boji proti změně klimatu.

Dohoda o volném obchodu rovněž předpokládá spolupráci mezi stranami, včetně spolupráce v oblasti ekoznaček a zelených veřejných zakázek, odstranění překážek obchodu se zbožím a službami šetrnými ke klimatu, jako jsou udržitelné výrobky z obnovitelných zdrojů energie; postupné snižování dotací na fosilní paliva a prosazování postupů v oblasti sociální odpovědnosti podniků.

Investice

Dohoda o ochraně investic mezi EU a Singapurem (EUSIPA) vstoupí v platnost po ratifikaci všemi členskými státy EU v souladu s jejich vlastními vnitrostátními postupy.

Jakmile vstoupí v platnost, dále zlepší investiční prostředí a nabídne investorům větší jistotu.

Dohoda zajistí, aby s evropskými a singapurskými investory bylo zacházeno stejně a spravedlivě a aby s nimi nebylo zacházeno žádným diskriminačním způsobem, například

 • nucené vyvlastnění nebo vyvlastnění bez řádné náhrady
 • diskriminace
 • odejmutí povolení k podnikání
 • zneužívání ze strany hostitelského státu, jako je neexistence řádného řízení nebo nemožnost provádět mezinárodní převody kapitálu

Dohoda o ochraně investic nabídne investorům možnost moderního a reformovaného mechanismu řešení investičních sporů – systému soudů pro investice.

Základními kameny nového systému soudů pro investice jsou:

 • stálý soud prvního stupně pro investice
 • odvolací tribunál pro odvolání

Systém bude založen na zásadách transparentnosti řízení a na ustanoveních proti zneužití systému. Dohoda o ochraně investic například obsahuje pravidla, která mají zabránit podvodným nebo manipulativním nárokům, jako je restrukturalizace podniku za účelem podání žádosti.

Systém soudů pro investice zajistí, aby byla dohoda o ochraně investic vykládána právně správným a předvídatelným způsobem.

Užitečné odkazy a kontakty

Ministerstvo obchodu a průmyslu

100 High Street, #09–01, The Treasury, Singapur 179434

Tel.: +65 6225 9911

Webová stránka: www.mti.gov.sg

Podnik Singapur (ESG)

230 Victoria Street, bugisní kancelář úrovně 10, Singapur 188024

Tel.: +65 6898 1800

Webová stránka: www.enterprisesg.gov.sg

Kancelář ESG ve Frankfurtu

Singapurské středisko, Bleichstr. 45, 60313 Frankfurt nad Mohanem, Německo

Tel.: +49 699207350

Londýnská kancelář ESG

Singapore Centre, First Floor, Southwest House, 11a Regent Street, London SW1Y 4LR, Spojené království

Tel.: +44 2074842730

Delegace Evropské unie v Singapuru

250 North Bridge Road, #38–03 Raffles City Tower, Singapur 179101

Tel.: +65 6336 7919

Webová stránka: https://eeas.europa.eu/delegations/singapore

Další odkazy:

Více informací o dohodě o volném obchodu mezi EU a Singapurem a dohodě o ochraně investic naleznete na internetových stránkách GŘ pro obchod. Přehled najdete také v informativním přehledu.

Další informace o obchodních vztazích mezi EU a Singapurem najdete zde.

Podrobné informace o vztazích mezi EU a Singapurem poskytuje rovněž Evropská služba pro vnější činnost (ESVČ).

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy