Dohoda o volném obchodu mezi EU a Singapurem

Dohoda odstraňuje cla a byrokracii, kterým čelí evropské firmy při vývozu do Singapuru. Odstraňuje také další překážky obchodu a zlepšuje obchod s klíčovým zbožím, jako je elektronika, potravinářské výrobky a léčiva. Dohoda rovněž otevírá singapurský trh pro vývoz služeb z EU, například v dopravě a telekomunikacích.

Dohoda v kostce

Dohoda o volném obchodu mezi EU a Singapurem (EUSFTA) vstoupila v platnost dne 21. listopadu 2019. Viz úplné znění a přílohy dohody.

EU a Singapur rovněž podepsaly dohodu o ochraně investic (EUSIPA). Vstoupí v platnost po ratifikaci všemi členskými státy EU v souladu s jejich vlastními vnitrostátními postupy.

Jaké jsou přínosy pro váš podnik?

Dohoda EUSFTA přináší podnikům značné výhody, včetně

 • lepší přístup podniků EU na trh v Singapuru a naopak
 • méně zatěžující technická pravidla
 • odstranění duplicitních testů u některých výrobků
 • celní režimy a pravidla původu usnadňující obchod
 • ochrana práv duševního vlastnictví, včetně zeměpisných označení - zvláštní regionální potraviny a nápoje, jako je parmská šunka a irská whiskey
 • nové příležitosti v oblasti environmentálních služeb a ekologických veřejných nabídkových řízení
 • odstranění překážek obchodu a investic do zelených technologií

Jaký bude přínos obchodní dohody pro zemědělské komunity EU?

Před uzavřením obchodní dohody platilo v Singapuru nulové clo na dovoz všech zemědělsko-potravinářských produktů s výjimkou piva. Při vstupu dohody v platnost Singapur rovněž zrušil všechna zbývající cla na pivo, kameno a samsu.

Dohoda uznává a chrání zeměpisná označení vín, lihovin, zemědělských produktů a potravin pocházejících z území EU nebo Singapuru.

Opatření plánovaná v rámci sanitární a fytosanitární části dohody mají rovněž za cíl ochranu života a zdraví lidí, zvířat a rostlin. Tato opatření se týkají uznání oblastí s nízkým/prostým škůdcům nebo chorobami a zajišťují transparentnost a výměnu informací a zamezení vzniku překážek obchodu.

 

Singapur má velmi malou zemědělskou půdu, takže své potravinové potřeby uspokojuje dovozem.

Jeho zemědělská produkce je malá a omezuje se na

 • květiny
 • některé ovoce (zejména durianů a rambutanů)
 • vejce
 • zelenina
 • drůbež
 • vepřové maso

V roce 2019 vyvezla EU-27 do Singapuru 1,9 miliardy EUR zemědělsko-potravinářských produktů, což je více než dvakrát před deseti lety. Singapur je dnes pátým největším vývozním trhem EU v Asii a na jejím 18. světě.

Jak velký je singapurský trh? Kolik obchoduje EU se Singapurem?

Singapur je s 5,6 milionu obyvatel klíčovým obchodním, dopravním a finančním uzlem v Asii. Země má rozsáhlou síť obchodních dohod s více než 30 partnery a obchoduje se zbytkem světa každoročně více než 550 miliard eur.

Pro EU je Singapur 14. největším obchodním partnerem v oblasti obchodu se zbožím na světě a prvním partnerem v jihovýchodní Asii (SEA). Singapur, který má hlubokou ekonomiku zaměřenou na služby, je rovněž 5. největším obchodním partnerem EU v oblasti služeb na světě.

Vzhledem k tomu, že v Singapuru zřídilo své kanceláře/regionální centra více než 10 000 evropských společností, stala se tato země 6.globálním cílem EU pro odchozí přímé investice a představuje dvě třetiny objemu přímých investic EU v rámci strategického posuzování vlivů na životní prostředí.

Sazby

Pro vývoz do Singapuru

Před uzavřením dohody by téměř veškeré zboží pocházející z EU mohlo vstoupit do Singapuru bezcelně. Od vstupu dohody v platnost je Singapur povinen uplatňovat bezcelní přístup na veškeré zboží pocházející z EU, včetně zboží, které dříve podléhalo clu (např. pivo a stout).

Pro dovoz do EU

Od 21. listopadu 2019 vstupuje přibližně 84 % dovozu ze Singapuru do EU bez cla.

K příkladům odvětví, která mají prospěch z okamžitého odstranění cel, patří:

 • elektronika
 • léčiva
 • většina petrochemických látek (některá cla na petrochemické látky budou postupně zrušena až po 3 letech)
 • zpracované zemědělské produkty (s výjimkou chemicky čisté fruktózy a kukuřice cukrové)

Téměř všechna zbývající cla vztahující se na singapurské zboží vstupující na území EU budou postupně zrušena do listopadu 2024.

EU bude i po skončení období postupného ukončení uplatňovat cla na několik výrobků, včetně některých produktů rybolovu (Tilapia, Skipjack) a zpracovaného zemědělství, jakož i chemicky čisté fruktózy a kukuřice cukrové.

Odstraňování cel

Obchodní dohoda podrobně popisuje kategorie fáze odstraňování cel v průběhu pěti let v příloze 2-A dohody.

 

Harmonogram odstraňování cel pro váš konkrétní výrobek naleznete na stránkách My Trade Assistant.

Pravidla původu

Tento oddíl zavádí hlavní pravidla původu a postupy týkající se původu v rámci obchodní dohody.

Původ je „hospodářská státní příslušnost“ obchodovaného zboží. Pokud jste novým tématem, můžete najít úvod k hlavním pojmům v oddíle „Zboží“.

Pravidla původu

Aby byl váš produkt způsobilý pro preferenční sazbu, musí splňovat určitá pravidla, která prokazují jeho původ.

Kde mohu najít pravidla původu?

Pravidla původu jsou stanovena v protokolu 1 dohody EUSFTA.

Pochází můj výrobek z EU nebo ze Singapuru?

Aby byl váš produkt způsobilý pro nižší nebo nulovou preferenční sazbu podle dohody o volném obchodu mezi EU a Singapurem, musí pocházet z EU nebo Singapuru. Produkt je považován za pocházející z EU nebo ze Singapuru, pokud

Výrobek musí rovněž splňovat všechny ostatní platné požadavky uvedené v této kapitole (například nedostatečné opracování nebo zpracování, pravidlo nezměnitelnosti). Existují také další možnosti flexibility, které vám pomohou dodržovat pravidla specifická pro jednotlivé produkty (např. tolerance a kumulace).

 

Příklady hlavních typů pravidel vázaných na konkrétní výrobky v obchodních dohodách EU

 • pravidlo přidání hodnoty - hodnota všech nepůvodních materiálů v produktu nesmí přesáhnout určitý procentní podíl jeho ceny ze závodu
 • změna sazebního zařazení - výrobní proces má za následek změnu sazebního zařazení mezi nepůvodní materiály a konečný produkt - například výroba papíru (Harmonizovaný systém kapitola 48) z nepůvodní buničiny (Harmonizovaný systém kapitola 47)
 • specifické operace - vyžaduje se specifický výrobní postup, například spřádání vláken do příze - tato pravidla se většinou používají v textilním oděvu a chemickém průmyslu

 

Příslušnápravidla týkající se konkrétních výrobků najdete na stránkách My Trade Assistant.

Tipy, které vám pomohou dodržovat pravidla pro konkrétní výrobek

Počítá se s další flexibilitou, která vám pomůže dodržovat pravidla pro jednotlivé produkty, jako jsou tolerance nebo kumulace.

Odchylka

V dohodě o volném obchodu mezi EU a Singapurem umožňuje pravidlo tolerance výrobci používat nepůvodní materiály, které jsou podle zvláštního pravidla pro daný produkt obvykle zakázány, pokud jejich čistá hmotnost nebo hodnota nepřekračuje

 • 10 % hmotnosti produktu u zemědělských a zpracovaných zemědělských produktů kapitol 2 a 4 až 24 harmonizovaného systému, jiných než zpracovaných produktů rybolovu kapitoly 16
 • 10 % ceny produktu ze závodu pro průmyslové výrobky jiné než textilie a oděvy

Zvláštní tolerance se vztahují na textilie a oděvy zařazené do kapitol 50 až 63 harmonizovaného systému, které jsou zahrnuty v poznámce 6 a poznámce 7 přílohy A Úvodní poznámky k seznamu v příloze B

Tuto přípustnou odchylku nelze použít k překročení maximálního prahu hodnoty nepůvodních materiálů uvedených v pravidlech pro jednotlivé produkty.

Kumulace

Dohoda o volném obchodu mezi EU a Singapurem stanoví tři způsoby kumulace původu. Upozorňujeme však, že v současné době platí pouze první (dvoustranná kumulace).

 • dvoustranná kumulace - materiály pocházející ze Singapuru lze považovat za materiály pocházející z EU, pokud jsou použity při výrobě produktu v EU (a naopak)
 • Kumulace se zemí ASEAN, která má s EU preferenční dohodu, která umožňuje, aby se materiály pocházející z těchto zemí započítávaly jako materiály pocházející ze Singapuru nebo z EU, jsou-li použity při výrobě produktu.
  Upozorňujeme, že materiály uvedené v příloze C Protokolu o pravidlech původu jsou z této kumulace vyloučeny. V současné době se tato kumulace nepoužije.
 • Kumulace se zemí ASEAN, která nemá s EU preferenční dohodu, která umožňuje, aby materiály pocházející z těchto zemí byly započítávány jako materiály pocházející z EU nebo Singapuru, pokud se používají při výrobě produktů uvedených v příloze D Protokolu o pravidlech původu. V
  současné době se tato kumulace nepoužije.

Další požadavky

Výrobek musí rovněž splňovat všechny ostatní platné požadavky stanovené v protokolu o pravidlech původu, jako je pravidlo nezměnitelnosti.

Doprava přes třetí zemi:Pravidlo nezměnitelnosti

Původní produkty musí být přepravovány z EU do Singapuru (a naopak), aniž by byly dále zpracovávány ve třetí zemi.

Některé operace mohou být provedeny ve třetí zemi, pokud produkty zůstávají pod celním dohledem, například

 • přidání nebo připojování značek, štítků, pečetí nebo jakékoli dokumentace k zajištění souladu se zvláštními domácími požadavky dovážející země
 • konzervace produktů v dobrém stavu
 • skladování
 • rozdělení zásilek

V případě pochybností mohou celní orgány požádat deklaranta, aby poskytl důkaz o splnění požadavků. Splnění požadavků lze prokázat jakýmikoli prostředky, včetně

 • smluvní přepravní doklady, jako jsou nákladní listy
 • věcné nebo konkrétní důkazy založené na značení nebo číslování balíků
 • veškeré důkazy týkající se samotného zboží

Navracení cla

Tato obchodní dohoda nepovoluje vrácení dříve zaplaceného cla z nepůvodních materiálů použitých k výrobě produktu, který je vyvážen v rámci preferenční sazby.

Postupy stanovení původu

Vývozci a dovozci se musí řídit postupy původu. Postupy jsou stanoveny v oddíle B Protokolu o pravidlech původu dohody. Objasňují například, jak:

 • deklarovat původ produktu
 • uplatňovat preference
 • celní orgány mohou ověřit původ produktu

Jak uplatňovat preferenční sazbu?

Aby mohli dovozci využívat preferenční sazby, musí předložit doklad o původu.

Podle této dohody mohou dovozci požádat o preferenční celní sazbu na základě prohlášení o původu předloženého vývozcem.

Prohlášení o původu

Vlastní prohlášení vývozce

Vývozci mohou sami prohlásit, že jejich produkt pochází z EU nebo Singapuru, a to předložením prohlášení o původu.

 • v EU to lze učinit
  • schválený vývozce
  • kterýkoli vývozce za předpokladu, že celková hodnota zásilky nepřesahuje 6000 EUR.
 • v Singapuru může být učiněno vývozcem, který
  • je registrován u singapurských orgánů
  • obdržel jedinečné číslo subjektu

 

Schválení vývozci

Celní orgány země vývozu mohou povolit kterémukoli vývozci, který vyváží produkty v rámci obchodní dohody, aby vyhotovoval prohlášení o původu pro produkty bez ohledu na jejich hodnotu. Vývozce musí celním orgánům poskytnout dostatečné záruky, že lze ověřit status původu produktů a splnění všech ostatních podmínek dohody (protokolu). Celní orgány mohou status schváleného vývozce odejmout v případě zneužití.

Co by mělo prohlášení o původu obsahovat?

Chcete-li učinit prohlášení o původu, napište, orazítkujete nebo vytisknete prohlášení na faktuře, dodacím listu nebo jiném obchodním dokladu v tomto znění:

„Vývozce produktů, na něž se vztahuje tento doklad (celní nebo příslušné vládní povolení č....), prohlašuje, že pokud není jasně uvedeno jinak, mají tyto produkty... preferenční původ.“

Znění prohlášení o původu může být vyhotoveno v kterémkoli úředním jazyce EU a je uvedeno v příloze E protokolu o pravidlech původu.

Prohlášení na faktuře musíte podepsat ručně. Jste-li schváleným vývozcem, jste od tohoto požadavku osvobozeni, pokud se celním orgánům vaší země písemně zavážete, že přijímáte plnou odpovědnost za jakékoli prohlášení, které vás identifikuje.

Předložení a platnost

Prohlášení o původu lze výjimečně učinit po vývozu („zpětná deklarace“) pod podmínkou, že je předloženo v dovážející zemi nejpozději dva roky v případě EU a v případě Singapuru jeden rok po vstupu zboží na dané území.

Měli byste uchovávat a být připraveni předložit podpůrné doklady prokazující, že váš výrobek je původní (například prohlášení dodavatele) a že splňujete další požadavky protokolu o pravidlech původu, pokud o to celní orgány požádají.

Prohlášení o původu zůstává v platnosti po dobu 12 měsíců ode dne vydání vývozcem.

Ověřování původu

Celní orgány mohou ověřit, zda dovážený produkt skutečně pochází nebo splňuje jiné požadavky na původ. Dohoda o volném obchodu mezi EU a Singapurem je založena na těchto zásadách:

 • ověření požadují orgány dovážející země a provádí je orgány vyvážející země.
 • ověřování je založeno na správní spolupráci mezi celními orgány dovážejících a vyvážejících zemí.
 • kontroly původu produktů provádějí místní celní orgány. Návštěvy dovážející strany u vývozce nejsou povoleny
 • orgány vyvážející strany provedou konečné určení původu a informují orgány dovážející strany o výsledcích

Požadavky na výrobek

Technická pravidla a požadavky

Obchodní dohoda zavádí kompatibilnější technické požadavky a testování výrobků a omezuje technické překážky, které by Vám jinak mohly ztížit prodej vašich výrobků v Singapuru. Například

 • Oprávněný hospodářský subjekt
 • pravidla týkající se označování a označování se zjednodušují
 • snižuje se zdvojování nákladných a časově náročných postupů pro zkoušení výrobků - Singapur například uznává stávající normy EU a zkoušky automobilů a automobilových součástek.
 • byl zaveden systém certifikace zařízení EU vyrábějících maso, která chtějí vyvážet do Singapuru
Jak bude obchodní dohoda chránit evropské normy, včetně norem bezpečnosti potravin?

Obchodní dohoda nijak neovlivní, nezmění, sníží ani neodstraní normy EU v žádné oblasti.

To znamená, že singapurské výrobky a služby mohou být v EU prodávány pouze za stejných podmínek jako výrobky a služby EU. Musí splňovat všechna pravidla a předpisy EU, například

 • technická pravidla a normy
 • požadavky na bezpečnost spotřebitelů
 • environmentální požadavky
 • pravidla týkající se zdraví zvířat a rostlin a hygieny
 • regulace o bezpečnosti potravin
Elektronika

Normy, technické předpisy a postupy posuzování shody vycházejí z příslušných mezinárodních norem.

Cílem dohody je zabránit duplicitním a zatěžujícím postupům zkoušek shody, pokud jde o bezpečnost výrobků a elektromagnetickou kompatibilitu

 • elektrická a elektronická zařízení
 • domácí elektrospotřebiče
 • spotřební elektronika

Singapur přijímá prohlášení dodavatele o shodě pro výrobky, u nichž se má za to, že představují nízké riziko pro bezpečnost, zdraví nebo životní prostředí spotřebitele.

Motorová vozidla a jejich části a součásti

Na základě dohody je možné prodávat nová motorová vozidla a součásti automobilů z EU v Singapuru bez jakýchkoli dalších zkoušek nebo osvědčení za předpokladu, že jsou certifikovány v souladu s mezinárodními normami přijatými v EU, zejména s předpisy Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) pro schvalování typu.

EU a Singapur se rovněž dohodly, že:

 • zdržet se zavádění nových regulačních opatření, která se liší od mezinárodních norem
 • umožnit prodej výrobků obsahujících nové technologie, pokud se neprokáže, že tyto technologie představují významné riziko pro lidské zdraví, bezpečnost nebo životní prostředí;
Léčiva a zdravotnické prostředky

EU a Singapur se dohodly, že

 • používat mezinárodní normy, postupy a pokyny pro farmaceutické výrobky a zdravotnické prostředky
 • zajistit, aby zařazení na seznam, tvorba cen a proplácení léčivých přípravků byly spravedlivé, přiměřené a nediskriminační

EU uzná singapurské normy „dobré výrobní praxe“ (GMP) při výrobě účinných složek léčivých přípravků (API) za rovnocenné vlastním normám, což usnadní vývoz singapurských API do EU.

Požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost - sanitární a fytosanitární opatření

Pokud jde o bezpečnost potravin a zdraví zvířat a rostlin, uplatňují EU i Singapur přísné právní předpisy a postupy. Cílem dohody je usnadnit vývoz produktů živočišného původu. EU a Singapur se například dohodly na vzájemném hodnocení kontrolních a certifikačních systémů pro zařízení na výrobu masa, než aby požadovaly, aby před vývozem provedla druhá strana kontrolu každého jednotlivé jatka nebo zařízení na zpracování potravin.

 

Konkrétní pravidla a požadavky týkající se vašeho výrobku najdete na stránkách My Trade Assistant.

Technické překážky obchodu

Ačkoli jsou technická pravidla důležitá, mohou někdy působit jako překážka mezinárodního obchodu, a mohou tedy představovat značnou zátěž pro vás jako vývozce.

 • pokud se domníváte, že se potýkáte s obchodní překážkou, která zpomaluje váš podnik nebo vám brání ve vývozu, můžete nám sdělit
 • oznamte, co zastavujete svůj vývoz do Singapuru prostřednictvím on-line formuláře, a EU provede analýzu Vaší situace a přijme vhodná opatření.

Kontaktujte nás

Doklady a postupy celního odbavení

Dohoda zajišťuje účinnější celní postupy pro usnadnění obchodu a snížení nákladů pro podniky.

V zájmu posílení bezpečnosti dodavatelského řetězce předpokládá, že EU a Singapur vstoupí do vzájemného uznávání programů obchodního partnerství, jako je program EU „Povolené hospodářské subjekty“.

Dokumenty

Pokyny pro jednotlivé kroky popisují různé druhy dokladů, které byste měli připravit na celní odbavení vašich výrobků.

V závislosti na vašem výrobku mohou celní orgány požadovat všechny nebo některé z níže uvedených prvků.

 • Obchodní faktura (konzultujte konkrétní požadavky týkající se její formy a obsahu v My Trade Assistant)
 • seznam balení
 • Dovozní licence pro některé druhy zboží
 • Osvědčení prokazující, že váš výrobek je v souladu s povinnými předpisy týkajícími se výrobků, jako jsou požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost, označování a balení
 • Doklad o původu — prohlášení o původu

V zájmu větší jistoty můžete požádat o závazné informace o sazebním zařazení zboží a/nebo závazné informace o původu zboží předem.

 

Podrobné informace o dokumentech, které musíte předložit k celnímu odbavení vašeho výrobku, naleznete na Mojeho obchodního asistenta.

Postupy

Popis toho, jak prokázat původ vašich produktů, aby mohli žádat o preferenční sazebník, a pravidla týkající se ověřování původu celními orgány, viz výše uvedený oddíl o pravidlech původu.

Informace o celním režimu pro dovoz a vývoz obecně naleznete na internetových stránkách GŘ pro daně a celní unii.

Duševní vlastnictví a zeměpisná označení

Obchodní dohoda rovněž obsahuje moderní pravidla pro ochranu a vymáhání práv duševního vlastnictví.

Zeměpisná označení

Singapur posílil svůj stávající režim zeměpisných označení tím, že zavedl systém registrace zeměpisných označení v Singapuru za účelem ochrany produktů, které mají zvláštní vlastnosti nebo mají určitou pověst nebo jiné vlastnosti vzhledem k jejich zeměpisnému původu. Výrobci z EU mohou požádat o registraci svých zeměpisných označení v Singapuru. Výrobci ze zemí mimo EU mohou rovněž požádat o registraci zeměpisných označení v Singapuru, pokud produkty spadají do předepsaných kategorií. 139 Zeměpisných označení EU pro vína, lihoviny a některé zemědělské produkty požívají stejné úrovně ochrany jako v EU. Tato zvýšená ochrana posílí uznávání autentických kvalitních potravinářských výrobků, vín a lihovin z EU v Singapuru, například

 • Vína z Bordeaux
 • Parmská šunka
 • Šampaňské
 • Bavorské pivo

Patenty

Podle dohody se Singapur zavázal k prodloužení doby trvání patentové ochrany s cílem kompenzovat zkrácení doby platnosti patentu vyplývající ze správního marketingového operačního procesu.

Autorské právo a práva s ním související

Obchodní dohoda stanoví 70 let ochrany autorského práva. Stanoví jednotnou spravedlivou odměnu pro výrobce zvukových nahrávek vysílaných nebo vysílaných na veřejnosti. To bude provedeno nejpozději v listopadu 2021. Dohoda sladí singapurské právní předpisy v oblasti autorského práva se zeměmi, které výrobcům zvukových nahrávek umožňují vybírat poplatky za vysílání a veřejné výkony.

Ochranné známky

EU a Singapur budou chránit všeobecně známé ochranné známky na základě společného doporučení Světové organizace duševního vlastnictví.

Ochrana údajů ze zkoušek

Dohoda rovněž předpokládá, že údaje ze zkoušek předložené za účelem získání správního povolení k uvedení farmaceutických a agrochemických přípravků na trh budou chráněny po dobu 5 let, která může být prodloužena o dalších 5 let.

Průmyslové vzory

Obchodní dohoda předpokládá, že Singapur zvýší dobu ochrany zapsaných průmyslových vzorů na 10 let.

Prosazování

Dohoda obsahuje podrobná ustanovení o občanskoprávních donucovacích opatřeních. Pokud jde o vymáhání na hranicích, držitelé práv budou moci požádat singapurské celní orgány, aby zabavily zboží s padělanými ochrannými známkami a pirátské zboží chráněné autorským právem.

Do listopadu 2022 budou nositelé práv moci požádat singapurské celní orgány, aby při dovozu nebo vývozu zabaveny padělané zboží se zeměpisným označením a nedovolené designové zboží.

Singapur a EU se rovněž zavázaly k postupům, které orgánům umožní pozastavit z vlastního podnětu propuštění zboží s padělanými ochrannými známkami, nedovolenými autorskými právy a padělanými zeměpisnými označeními. Pokud jde o padělané zboží se zeměpisným označením, Singapur tento závazek splní do listopadu 2022.

Asistenční služba pro práva duševního vlastnictví v jihovýchodní Asii nabízí asistenční službu pro přímou podporu duševního vlastnictví pro malé a střední podniky.

Služby

Obchodní dohoda se vztahuje na širokou škálu služeb a poskytuje poskytovatelům služeb dodatečný přístup na trh.

Konkrétně se EU a Singapur dohodly na snížení nebo zrušení některých omezení

 • počet poskytovatelů služeb
 • hodnota transakcí služeb nebo aktiv
 • počet operací v oblasti služeb nebo počet výstupů služeb
 • počet osob, které mohou být zaměstnány
 • konkrétní povolený druh právnické osoby
 • omezení držby akcií/vlastního kapitálu cizinci

To platí pro celou řadu odvětví, včetně

 • telekomunikační služby
 • finanční služby
 • počítačové a související služby
 • dopravní služby
 • environmentální služby
 • některé podnikatelské služby (např. architektonické a inženýrské služby)
 • poštovní služby

EU a Singapur se rovněž dohodly, že zajistí, aby se na domácí i zahraniční poskytovatele služeb v určitých odvětvích vztahovala stejná pravidla a předpisy, a vytvořily tak předvídatelnost a rovné podmínky. To se týká například:

 • poštovní služby - zajistit, aby se dominantní účastníci trhu nezapojovali do praktik narušujících hospodářskou soutěž
 • telekomunikační služby - hlavní dodavatelé, jako jsou vlastníci sítí, musí ostatním operátorům poskytovat přístup ke konkrétním síťovým prvkům na odděleném základě a za přiměřených a transparentních podmínek
 • mezinárodní námořní doprava - definovat příslušné závazky a zajistit jasnost ohledně toho, co přesně se zavázalo
 • počítačové služby - zachycují všechny budoucí počítačové služby založené na jejich funkcích
 • vnitrostátní právní úprava - komplexní ustanovení o postupech udělování licencí a odborných kvalifikacích zajišťujících, že pokud investor požádá o licenci na poskytování služby nebo neposkytování služby, je s nimi zacházeno spravedlivě a jsou chráněni před svévolnými omezeními, přičemž je zajištěno jejich právo na odvolání

 

Služby jsou páteří hospodářství EU a Singapuru. Singapur je hlavním uzlem v jihovýchodní Asii pro poskytovatele služeb z EU a představuje více než polovinu veškerého obchodu s komerčními službami mezi EU a ASEAN.

  EU Singapur
Profesionální služby
 • architektonické služby
 • účetnictví
 • inženýrské a integrované inženýrské služby
 • urbanistické služby a služby v oblasti krajinářské architektury
 • poradenské služby v oblasti řízení
 • mezinárodní obchodní rozhodčí služby
 • právní služby
 • účetnictví
 • zdanění
 • architektonické služby
 • integrované inženýrské
 • lékařské a stomatologické služby
 • veterinární služby
Počítačové a související služby Všechny související služby v této oblasti Všechny související služby v této oblasti
Výzkum a vývoj
 • přírodní vědy a mezioborové vědy s výjimkou veřejně financovaných služeb v oblasti výzkumu a vývoje
 • společenské a humanitní vědy
 • přírodní vědy
 • společenské vědy, s výjimkou právního výzkumu
Podnikatelské služby
 • reklama
 • průzkum trhu
 • poradenské služby v oblasti řízení
 • poradenství a konzultace týkající se výroby
 • tisk a vydavatelství
 • konferenční služby
 • překlad
 • designérské služby
 • reklama
 • průzkum trhu
 • poradenské služby v oblasti řízení
 • technické zkoušky a analýzy automobilů
 • služby související s výrobou
 • bezpečnostní konzultace
 • monitorování poplachu
 • fotografické služby
 • správa konventů a výstav
 • překladatelské služby
Poštovní služby Všechny související služby v této oblasti Základní a expresní listovní služby
Telekomunikační služby Služby spočívající v přenosu a příjmu signálů elektromagnetickými prostředky, s výjimkou rozhlasového a televizního vysílání

Služby (kromě rozhlasového a televizního vysílání), například

 • služby poskytované zařízením a služby založené na službách
 • mobilní služby a síťové služby s přidanou hodnotou
Environmentální služby
 • služby související s odpadními vodami
 • odpadové hospodářství s pevnými/nebezpečnými odpady kromě přeshraniční přepravy nebezpečného odpadu
 • ochrana vnějšího ovzduší a úpravy klimatu a čištění půdy a vod
 • snižování hluku a vibrací
 • ochrana biologické rozmanitosti a přírody
 • sběr a likvidace odpadu, kromě skládkování
 • nakládání s nebezpečnými odpady
 • sanitární a podobné služby
 • služby čištění výfukových plynů
 • služby v souvislosti s omezováním hluku
 • služby na ochranu přírody a krajiny
Cestovní ruch a související služby Cestovní kanceláře a služby související s provozováním turistických zájezdů
 • hotelové a jiné ubytovací služby
 • pohostinství a pohostinství, kromě stravovacích služeb v stravovacích zařízeních provozovaných vládou
 • služby cestovních agentur a průvodců cestovního ruchu
Doprava

Námořní doprava - služby související s

 • mezinárodní osobní a nákladní doprava
 • skladování
 • stanice a úložiště kontejneru
 • spediční a podpůrné služby v námořní dopravě


Silniční a železniční - podpůrné služby jako

 • agentura pro nákladní dopravu
 • manipulace s nákladem
 • skladování

Námořní doprava - služby související s

 • mezinárodní osobní a nákladní doprava
 • služby námořních agentur
 • mezinárodní vlečení
 • zprostředkování lodní dopravy
 • zasilatelské nákladní služby
 • pronájem plavidel s posádkou

Silniční doprava - podpůrné služby jako

 • pronájem prostředků osobní dopravy
 • některé podpůrné služby, jako je údržba a opravy součástí motorových vozidel
Výroba
 • potravinách a nápojích
 • oděvy
 • obuv
 • stroje
 • papírenské výrobky
 • výpočetní technika a elektrické stroje
 • potravinách a nápojích
 • oděvy
 • papírenské výrobky
 • chemické látky
 • některá strojní zařízení
 • výpočetní technika a telekomunikační zařízení

Elektronické obchodování

Singapur a EU uznávají význam volného toku informací a dohodly se, že nebudou ukládat cla na elektronické přenosy.

Obě strany se rovněž dohodly, že

 • elektronický obchod by neměl ohrožovat práva duševního vlastnictví
 • rozvoj elektronického obchodu musí být v souladu s mezinárodními normami ochrany údajů.

Veřejné zakázky

Singapur a EU jsou členy Dohody WTO o vládních zakázkách.

Již před uzavřením obchodní dohody měly otevřené a moderní systémy zadávání veřejných zakázek a uplatňovaly na své veřejné zakázky vysoké standardy transparentnosti a procesní spravedlnosti a v mnoha případech se již podniky z EU mohly ucházet o veřejné zakázky v Singapuru nad určitou prahovou hodnotu.

Obchodní dohoda však podnikům z EU nabízí ještě více příležitostí k tomu, aby se mohly ucházet o veřejné zakázky v Singapuru.

Singapur

 • souhlasilo s dodatečnými pravidly pro nabídková řízení.
 • souhlasili se snížením prahových hodnot pro otevřená nabídková řízení pro subjekty, jako je Úřad pro veřejné služby a Úřad pro trh s energií.
 • rozšíření typů smluv o veřejných službách, na něž se vztahují závazky týkající se transparentnosti a nediskriminace - to je důležité, protože přístup k informacím je jednou z největších překážek, s nimiž se setkávají menší podniky v EU při vstupu na zámořské trhy

EU

 • přidáno na seznam subjektů, které jsou otevřeny k podávání nabídek na veřejné zakázky, dalších ministerstev, agentur a jiných subjektů na ústřední úrovni - ve srovnání s těmi, které jsou uvedeny v seznamu dohod WTO o vládních zakázkách - jakož i subjektů působících v určitých odvětvích veřejných služeb
 • zahrnovalo více typů smluv o veřejných službách, na něž se vztahuje otevřené nabídkové řízení, ve srovnání s tím, co schválila v rámci WTO, například
  • železniční služby
  • počítačové služby
  • telekomunikační služby
  • služby v oblasti krajinářské architektury

Obchod a udržitelný rozvoj

Obchodní dohoda stanoví závazné závazky k zajištění toho, aby vnitrostátní úrovně ochrany životního prostředí a práce byly v souladu s hlavními mezinárodními normami a dohodami.

Zakazuje postupy „zásahu ke dnu“, kdy jsou sníženy pracovněprávní předpisy a právní předpisy v oblasti životního prostředí s cílem přilákat obchod nebo investice, přičemž uznává práva EU a Singapuru na stanovení vlastní úrovně ochrany životního prostředí a práce.

Cílem obchodní dohody je zvýšit příspěvek obchodu a investic k udržitelnému rozvoji, včetně

 • sociální odpovědnost podniků
 • iniciativy týkající se ekoznaček
 • spravedlivý a etický obchod
 • zachování a udržitelné hospodaření s přírodními zdroji, mimo jiné prostřednictvím udržitelného lesního hospodářství a zachování a řízení rybích populací

Pracovní normy

Dohoda o volném obchodu zahrnuje závazky k provádění úmluv Mezinárodní organizace práce (MOP), které strany ratifikovaly, ale také závazky přijmout nezbytné kroky k ratifikaci úmluv MOP o základních právech, jejichž signatáři dosud nejsou.

 • ministerské prohlášení Hospodářské a sociální rady OSN o plné a produktivní zaměstnanosti a důstojné práci pro všechny z roku 2006
 • deklaraci MOP o základních zásadách a právech při práci;
 • základní úmluvy MOP

Životní prostředí a změna klimatu

Dohoda zahrnuje závazky EU a Singapuru týkající se účinného provádění mnohostranných dohod v oblasti životního prostředí, jejichž smluvními stranami jsou EU a/nebo Singapur, jako např.

 • úmluva OSN o biologické rozmanitosti
 • úmluva OSN o mezinárodním obchodu ohroženými druhy (CITES)
 • rámcová úmluva OSN o změně klimatu (UNFCCC)

Úsilí EU a Singapuru v boji proti změně klimatu dále zdůrazňují zvláštní ustanovení o změně klimatu.

Dohoda o volném obchodu rovněž předpokládá spolupráci mezi stranami, včetně spolupráce v oblasti ekoznaček a ekologických veřejných zakázek, odstranění překážek obchodu se zbožím a službami šetrnými ke klimatu, jako jsou udržitelné produkty obnovitelné energie; postupné snižování dotací na fosilní paliva a podpora postupů sociální odpovědnosti podniků.

Investice

Dohoda o ochraně investic mezi EU a Singapurem (EUSIPA) vstoupí v platnost po ratifikaci všemi členskými státy EU v souladu s jejich vlastními vnitrostátními postupy.

Jakmile vstoupí v platnost, dále zlepší investiční prostředí a investorům nabídne větší jistotu.

Dohoda zajistí, aby se s evropskými a singapurskými investory zacházelo rovnocenně a spravedlivě a aby se na ně nevztahovalo žádné diskriminační zacházení, například

 • nucené vyvlastnění nebo vyvlastnění bez řádné náhrady
 • diskriminace
 • odebrání obchodních licencí
 • zneužívání ze strany hostitelského státu, jako je chybějící řádný postup nebo neschopnost provádět mezinárodní převody kapitálu

Dohoda o ochraně investic nabídne investorům možnost moderního a reformovaného mechanismu řešení investičních sporů - systému soudů pro investice.

Základními kameny nového systému soudů pro investice jsou:

 • stálý soud prvního stupně pro investice
 • odvolací tribunál pro opravné prostředky

Systém bude založen na zásadách transparentnosti řízení a na ustanoveních proti zneužívání systému. Například dohoda o ochraně investic obsahuje pravidla, která mají zabránit podvodným nebo manipulativním nárokům, jako je restrukturalizace podniku za účelem podání žádosti.

Systém soudů pro investice zajistí, aby byla dohoda o ochraně investic vykládána právně správným a předvídatelným způsobem.

Užitečné odkazy a kontakty

Ministerstvo obchodu a průmyslu

100 High Street, #09-01, Treasury, Singapur 179434

Tel: +65 6225 9911

Internet: www.mti.gov.sg

Enterprise Singapore (ESG)

230 Victoria Street, podlaží 10 Bugis Junction Office Tower, Singapur 188024

Tel: +65 6898 1800

Internet: www.enterprisesg.gov.sg

Úřad ESG ve Frankfurtu

Singapurské středisko, Bleichstr. 45, 60313 Frankfurt nad Mohanem, Německo

Tel: +49 699207350

Úřad ESG v Londýně

Singapore Centre, First Flor, Southwest House, 11a Regent Street, London SW1Y 4LR, Spojené království

Tel: +44 2074842730

Delegace Evropské unie v Singapuru

250 North Bridge Road, #38-03 Raffles City Tower, Singapur 179101

Tel: +65 6336 7919

Internet: https://eeas.europa.eu/delegations/singapore

Další odkazy:

Více informací o dohodě o volném obchodu mezi EU a Singapurem a dohodě o ochraně investic naleznete na internetových stránkách GŘ pro obchod. Přehled najdete zde.

Další informace o obchodních vztazích mezi EU a Singapurem naleznete na tomto odkazu.

Evropská služba pro vnější činnost (ESVČ) rovněž poskytuje podrobné informace o vztazích mezi EU a Singapurem.

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy