Sporazum o slobodnoj trgovini između EU-a i Singapura

Sporazumom se uklanjaju carine i birokracija s kojima se europska poduzeća suočavaju pri izvozu u Singapur. Njome se uklanjaju i druge prepreke trgovini te se poboljšava trgovina ključnom robom kao što su elektronika, prehrambeni proizvodi i farmaceutski proizvodi. Sporazumom se otvara i singapursko tržište za izvoz usluga iz EU-a, primjerice u području prometa i telekomunikacija.

Ukratko o sporazumu

Sporazum o slobodnoj trgovini između EU-a i Singapura (EUSFTA) stupio je na snagu 21. studenoga 2019. Vidjeti cjeloviti tekst i priloge sporazumu.

EU i Singapur potpisali su i Sporazum o zaštiti ulaganja (EUSIPA). Stupit će na snagu nakon što je ratificiraju sve države članice EU-a, u skladu s njihovim nacionalnim postupcima.

Koje su koristi za vaše poduzeće?

EUSFTA donosi znatne koristi poduzećima, uključujući

 • veći pristup tržištu za poduzeća iz EU-a u Singapuru i obrnuto
 • manje opterećujuća tehnička pravila
 • ukidanje dvostrukog ispitivanja za određene proizvode
 • carinski postupci i pravila o podrijetlu kojima se olakšava trgovina
 • zaštita prava intelektualnog vlasništva, uključujući oznake zemljopisnog podrijetla (OZP) – posebni regionalni prehrambeni proizvodi i pića, kao što su parma šunka i irski viski
 • nove mogućnosti u području usluga zaštite okoliša i zelenih javnih natječaja
 • uklanjanje prepreka trgovini i ulaganjima u zelene tehnologije

Kako će trgovinski sporazum koristiti poljoprivrednim zajednicama EU-a?

Prije trgovinskog sporazuma Singapur je imao nultu stopu carine na uvoz svih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda osim piva. Stupanjem na snagu sporazuma Singapur je ukinuo i sve preostale carine na pivo, šutnju i jasu.

Sporazumom se priznaju i štite oznake zemljopisnog podrijetla za vina, jaka alkoholna pića, poljoprivredne i prehrambene proizvode podrijetlom s državnih područja EU-a ili Singapura.

Osim toga, mjerama predviđenima u dijelu Sporazuma o sanitarnim i fitosanitarnim mjerama nastoji se zaštititi život i zdravlje ljudi, životinja i biljaka. Takve se mjere odnose na priznavanje područja s niskim/slobodnim štetnim organizmima ili bolestima te osiguravaju transparentnost i razmjenu informacija te izbjegavanje prepreka trgovini.

 

Singapur ima vrlo malo poljoprivrednog zemljišta pa uvozom zadovoljava svoje potrebe za hranom.

Njegova je poljoprivredna proizvodnja mala i ograničena na

 • cvjetovi
 • određeno voće (uglavnom durijani i rambutani)
 • jaja
 • povrće
 • perad
 • svinjetina

U 2019. izvoz poljoprivredno-prehrambenih proizvoda iz EU-27 u Singapur iznosio je 1,9 milijardi EUR, što je više od dvostruko više od deset godina prije izvoza. Singapur je danas peto najveće izvozno tržište poljoprivredno-prehrambenih proizvoda EU-a u Aziji i 18. svijetu.

Koliko je veliko singapursko tržište? Koliko je trgovina EU-a sa Singapurom?

Singapur je s 5,6 milijuna stanovnika ključno trgovinsko, prometno i financijsko čvorište u Aziji. Budući da ima široku mrežu trgovinskih sporazuma s više od 30 partnera, zemlja svake godine s ostatkom svijeta trguje s ostatkom svijeta.

Singapur je 14. najveći partner u trgovini robom na svijetu, a prvi u jugoistočnoj Aziji (SEA). Gospodarstvo koje je duboko usmjereno na usluge Singapur je i peti najveći partner EU-a u trgovini uslugama na svijetu.

S više od 10,000 europskih poduzeća koja su osnovala svoje urede/regionalna središta u Singapuru, ta je zemlja postala šesto svjetskoodredište EU-a za izlazna izravna ulaganja i čini dvije trećine izravnih ulaganja EU-a u društvo SEA.

Tarife

Za izvoz u Singapur

Prije sklapanja sporazuma gotovo sva roba podrijetlom iz EU-a mogla je ući u Singapur bez plaćanja carina. Od stupanja sporazuma na snagu Singapur je obvezan primjenjivati bescarinski pristup svoj robi podrijetlom iz EU-a, uključujući robu koja je prethodno podlijegala carinama (kao što su pivo i šutnja).

Za uvoz u EU

Od 21. studenoga 2019. približno 84 % uvoza iz Singapura u EU ušlo je bez carine.

Primjeri sektora koji imaju koristi od neposrednog ukidanja carina uključuju:

 • elektronika
 • farmaceutski proizvodi
 • većina petrokemijskih proizvoda (određene tarife za petrokemijske proizvode postupno će se ukinuti tek nakon tri godine)
 • prerađeni poljoprivredni proizvodi (osim kemijski čiste fruktoze i kukuruza šećerca)

Gotovo sve preostale carine koje se primjenjuju na singapursku robu koja ulazi u EU postupno će se ukinuti prije studenoga 2024.

EU će nastaviti primjenjivati carine na nekoliko proizvoda čak i nakon isteka razdoblja postupnog ukidanja, među ostalim na neke riblje proizvode (Tilapia, tunj prugavac) i prerađenu poljoprivredu, kao i na kemijski čistu fruktozu i slatki kukuruz.

Ukidanje carina

U trgovinskom sporazumu detaljno su opisane kategorije postupnog snižavanja za ukidanje carina tijekom pet godina u Prilogu 2-A sporazumu.

 

Raspored ukidanja carina za svoj određeni proizvod možete pronaći u Mojem trgovinskom asistentu.

Pravilima o podrijetlu;

 

Kako bi ispunio uvjete za povlašteno postupanje, vaš će proizvod morati zadovoljavati pravila o podrijetlu iz sporazuma. Posjetite interaktivnialat za samoprocjenu pravila o podrijetlu (ROSA) u Mojem trgovinskom asistentu kako biste procijenili ispunjava li vaš proizvod pravila o podrijetlu i saznajte kako pripremiti ispravne dokumente.

Opće informacije o pravilima o podrijetlu i postupcima u vezi s podrijetlom nalaze se u ovom odjeljku.

Podrijetlo je „gospodarsko državljanstvo” robe kojom se trguje. Ako ste novi u vezi s temom, u odjeljku o robi možete pronaći uvod u glavne koncepte.

Pravilima o podrijetlu;

Gdje mogu pronaći pravila o podrijetlu?

Pravila o podrijetlu utvrđena su u Protokolu 1. uz EUSFTA -u.

Je li moj proizvod podrijetlom iz EU-a ili Singapura?

Da biste ispunili uvjete za nižu ili nultu povlaštenu carinu u okviru Sporazuma o slobodnoj trgovini između EU-a i Singapura, vaš proizvod mora biti podrijetlom iz EU-a ili Singapura. Smatra se da je proizvod podrijetlom iz EU-a ili Singapura ako je

Proizvod također mora ispunjavati sve druge primjenjive zahtjeve navedene u poglavlju (na primjer nedovoljna obrada ili prerada, pravilo o neizmijenjenosti). Postoje i neke dodatne fleksibilnosti koje će vam pomoći u usklađivanju s pravilima za pojedine proizvode (na primjer, tolerancija i kumulacija).

 

Primjeri glavnih vrsta pravila za pojedine proizvode u trgovinskim sporazumima EU-a

 • pravilo o dodanoj vrijednosti – vrijednost svih materijala bez podrijetla u proizvodu ne smije premašiti određeni postotak njegove cijene franko tvornica
 • promjena razvrstavanja u carinsku tarifu – proizvodni postupak dovodi do promjene razvrstavanja u carinsku tarifu između materijala bez podrijetla i gotovog proizvoda – na primjer proizvodnja papira (Harmonizirani sustav poglavlje 48.) iz celuloze bez podrijetla (Harmonizirani sustav, poglavlje 47.)
 • posebne operacije – potreban je poseban proizvodni postupak, na primjer predenje vlakana u pređu – takva se pravila uglavnom upotrebljavaju u tekstilnoj odjeći i kemijskom sektoru

Savjeti za usklađivanje s pravilima za pojedine proizvode

Predviđena je dodatna fleksibilnost kako bi vam se pomoglo u usklađivanju s pravilima za određene proizvode, kao što su dopuštena odstupanja ili kumulacija.

Dopušteno odstupanje

U Sporazumu o slobodnoj trgovini između EU-a i Singapura, pravilom o dopuštenim odstupanjima proizvođaču se dopušta upotreba materijala bez podrijetla koji su obično zabranjeni pravilom za određene proizvode sve dok njihova neto težina ili vrijednost ne premašuje

 • 10 % težine proizvoda za poljoprivredne i prerađene poljoprivredne proizvode obuhvaćene poglavljima 2. i 4. do 24. Harmoniziranog sustava, osim prerađenih proizvoda ribarstva iz poglavlja 16.
 • 10 % cijene proizvoda franko tvornica za industrijske proizvode osim tekstila i odjeće

Posebna odstupanja primjenjuju se na tekstil i odjeću razvrstane u poglavlja od 50. do 63. Harmoniziranog sustava, koji su uključeni u napomenu 6. i napomenu 7. Priloga A u uvodnim napomenama uz popis u Prilogu B

To se odstupanje ne može upotrijebiti za premašivanje maksimalnog vrijednosnog praga materijala bez podrijetla navedenog u pravilima za pojedine proizvode.

Kumulacija

Sporazumom o slobodnoj trgovini između EU-a i Singapura predviđena su tri načina kumuliranja podrijetla. Međutim, napominjemo da se trenutačno primjenjuje samo prva (bilateralna kumulacija)

 • bilateralna kumulacija – materijali podrijetlom iz Singapura mogu se računati kao materijali podrijetlom iz EU-a ako se upotrebljavaju u proizvodnji proizvoda u EU-u (i obrnuto)
 • kumulacija sa zemljom ASEAN-a koja s EU-om ima preferencijalni sporazum kojim se dopušta da se materijali podrijetlom iz tih zemalja smatraju materijalima podrijetlom iz Singapura ili EU-a kada se upotrebljavaju u proizvodnji proizvoda.
  Napominjemo da su materijali navedeni u Prilogu C Protokolu o pravilima o podrijetlu isključeni iz te kumulacije. Trenutačno se ta kumulacija ne primjenjuje.
 • kumulacija sa zemljom ASEAN-a koja nema preferencijalni sporazum s EU-om kojim se dopušta da se materijali podrijetlom iz tih zemalja smatraju materijalima podrijetlom iz EU-a ili Singapura kada se upotrebljavaju u proizvodnji proizvoda navedenih u Prilogu D Protokolu o pravilima o podrijetlu.
  Trenutačno se ova kumulacija ne primjenjuje.

Ostali zahtjevi

Proizvod mora ispunjavati i sve ostale primjenjive zahtjeve navedene u Protokolu o pravilima o podrijetlu, kao što je pravilo o neizmijenjenosti.

Prijevoz kroz treću zemlju: pravilo o neizmijenjenosti

Proizvodi s podrijetlom moraju se prevoziti iz EU-a u Singapur (i obrnuto) bez daljnje prerade u trećoj zemlji.

Neki se postupci mogu provoditi u trećoj zemlji ako proizvodi ostaju pod carinskim nadzorom, kao što su:

 • dodavanje ili stavljanje oznaka, etiketa, plombi ili bilo koje druge dokumentacije kako bi se osigurala sukladnost s posebnim domaćim zahtjevima zemlje uvoznice
 • čuvanje proizvoda u dobrim uvjetima
 • skladištenje
 • dijeljenje pošiljaka

U slučaju dvojbe, carinska tijela mogu od deklaranta zatražiti da dostavi dokaz o sukladnosti. Dokaz o sukladnosti može se pružiti na bilo koji način, uključujući:

 • ugovorne prijevozne isprave kao što su teretnice 
 • činjenični ili konkretni dokazi koji se temelje na označivanju ili numeriranju pakiranja 
 • svi dokazi povezani sa samom robom

Povrat carine

Povrat prethodno plaćenih carina na materijale bez podrijetla upotrijebljene za proizvodnju proizvoda koji se izvozi u okviru povlaštene tarife nije dopušten na temelju ovog trgovinskog sporazuma.

Postupci u vezi s podrijetlom

Izvoznici i uvoznici moraju slijediti postupke u vezi s podrijetlom. Postupci su utvrđeni u odjeljku B Protokola o pravilima o podrijetlu sporazuma. U njima se, na primjer, pojašnjava kako:

 • za izjavu o podrijetlu proizvoda
 • za podnošenje zahtjeva za preferencije
 • carinska tijela mogu provjeriti podrijetlo proizvoda

Kako zatražiti povlaštenu tarifu?

Kako bi ostvarili korist od povlaštene tarife, uvoznici moraju dostaviti dokaz o podrijetlu.

Na temelju tog sporazuma uvoznici mogu zatražiti povlaštenu tarifu na temelju izjave o podrijetlu koju dostavlja izvoznik.

Izjava o podrijetlu

Osobna izjava izvoznika

Izvoznici mogu samostalno izjaviti da je njihov proizvod podrijetlom iz EU-a ili Singapura dostavljanjem izjave o podrijetlu

 • u EU-u ga je moguće izraditi
  • ovlašteni izvoznik
  • bilo koji izvoznik pod uvjetom da ukupna vrijednost pošiljke ne prelazi 6 000 EUR
 • u Singapuru ga može izraditi izvoznik koji:
  • registriran je pri tijelima Singapura
  • dobio jedinstveni broj subjekta

 

Ovlašteni izvoznici

Carinska tijela zemlje izvoznice mogu ovlastiti bilo kojeg izvoznika koji izvozi proizvode u okviru trgovinskog sporazuma za sastavljanje izjava o podrijetlu za proizvode bez obzira na njihovu vrijednost. Izvoznik mora carinskim tijelima pružiti dostatna jamstva da se status proizvoda s podrijetlom i ispunjavanje svih ostalih zahtjeva sporazuma (Protokola) može provjeriti. Carinska tijela mogu povući status ovlaštenog izvoznika u slučaju zlouporabe.

Što bi izjava o podrijetlu trebala sadržavati?

Kako biste dali izjavu o podrijetlu, trebali biste na računu, dostavnici ili drugoj komercijalnoj ispravi unijeti, ovjeriti pečat ili ispisati izjavu u nastavku:

„Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ili nadležno vladino odobrenje br....) izjavljuje da su ti proizvodi... povlaštenog podrijetla, osim ako je drukčije jasno navedeno.”

Tekst izjave o podrijetlu može se sastaviti na bilo kojem službenom jeziku EU-a i nalazi se u Prilogu E Protokolu o pravilima o podrijetlu.

Izjavu na računu morate vlastoručno potpisati. Ako ste ovlašteni izvoznik, izuzeti ste od tog zahtjeva pod uvjetom da se svojim carinskim tijelima u pisanom obliku obvežete da ćete preuzeti punu odgovornost za svaku izjavu kojom se identificirate.

Podnošenje i valjanost

Izjava o podrijetlu može se iznimno podnijeti nakon izvoza („naknadna izjava”) pod uvjetom da se podnese u zemlji uvoznici najkasnije dvije godine, u slučaju EU-a, i godinu dana u slučaju Singapura, nakon ulaska robe na državno područje.

Trebali biste čuvati i biti spremni podnijeti popratne dokumente kojima se dokazuje da je vaš proizvod s podrijetlom (na primjer, izjave dobavljača) i da ispunjava druge zahtjeve iz Protokola o pravilima o podrijetlu ako to zatraže carinska tijela.

Izjava o podrijetlu vrijedi 12 mjeseci od datuma kada ju je izvoznik izdao.

Provjera podrijetla

Carinska tijela mogu provjeriti je li uvezeni proizvod doista s podrijetlom ili ispunjava li druge zahtjeve u pogledu podrijetla. Sporazum o slobodnoj trgovini između EU-a i Singapura temelji se na sljedećim načelima:

 • provjeru zahtijevaju nadležna tijela zemlje uvoznice, a provode je nadležna tijela zemlje izvoznice
 • provjera se temelji na administrativnoj suradnji između carinskih tijela zemalja uvoznica i zemalja izvoznica.
 • provjere podrijetla proizvoda obavljaju lokalna carinska tijela. Posjeti stranke uvoznice izvozniku nisu dopušteni
 • nadležna tijela stranke izvoznice donose konačnu odluku o podrijetlu i obavješćuju tijela stranke uvoznice o rezultatima

Zahtjevi za proizvode 

Tehnička pravila i zahtjevi

Trgovinskim sporazumom uvode se kompatibilniji tehnički zahtjevi i ispitivanja za proizvode te se smanjuju tehničke prepreke koje bi vam inače mogle otežati prodaju proizvoda u Singapuru. Na primjer

 • Ovlašteni gospodarski subjekt
 • pojednostavnjena su pravila o označivanju i označivanju
 • smanjuje se udvostručavanje skupih i dugotrajnih postupaka za ispitivanje proizvoda – na primjer, Singapur priznaje postojeće norme EU-a i ispitivanja automobila i automobilskih dijelova
 • uspostavljen je sustav za certificiranje objekata EU-a za proizvodnju mesa koji žele izvoziti u Singapur
Kako će se trgovinskim sporazumom zaštititi europski standardi, uključujući standarde sigurnosti hrane?

Trgovinski sporazum ni na koji način neće utjecati na, izmijeniti, sniziti ili ukloniti standarde EU-a u bilo kojem području.

To znači da se singapurski proizvodi i usluge mogu prodavati u EU-u samo pod istim uvjetima kao i proizvodi i usluge iz EU-a. Moraju biti u skladu sa svim pravilima i propisima EU-a, kao što su:

 • tehnička pravila i standardi
 • zahtjevi u pogledu sigurnosti potrošača
 • zahtjevi u pogledu okoliša
 • pravila o zdravlju i higijeni životinja i biljaka
 • propisi o sigurnosti hrane
Elektronika

Norme, tehnički propisi i postupci ocjenjivanja sukladnosti temelje se na relevantnim međunarodnim normama.

Cilj je sporazuma izbjeći dvostruke i opterećujuće postupke ispitivanja sukladnosti za sigurnost proizvoda i elektromagnetsku kompatibilnost

 • električna i elektronička oprema
 • električni kućanski aparati
 • elektronički uređaji za široku potrošnju

Singapur prihvaća dobavljačevu izjavu o sukladnosti za proizvode za koje se smatra da predstavljaju nizak rizik za sigurnost potrošača, zdravlje ili okoliš.

Motorna vozila i dijelovi vozila

Uz sporazum je moguće prodavati nova motorna vozila i automobilske dijelove iz EU-a u Singapuru bez dodatnih ispitivanja ili certificiranja, pod uvjetom da su certificirani u skladu s međunarodnim normama prihvaćenim u EU-u, posebno s homologacijskim propisima Gospodarske komisije Ujedinjenih naroda za Europu (UNECE).

EU i Singapur također su postigli dogovor o

 • suzdržava se od uvođenja novih regulatornih mjera koje se razlikuju od međunarodnih standarda
 • omogućiti prodaju proizvoda u koje su ugrađene nove tehnologije, osim ako se dokaže da takve tehnologije predstavljaju znatan rizik za zdravlje ljudi, sigurnost ili okoliš
Farmaceutski proizvodi i medicinski proizvodi

EU i Singapur dogovorili su se da će

 • primjena međunarodnih normi, praksi i smjernica za farmaceutske i medicinske proizvode
 • osiguravanje pravednih, razumnih i nediskriminirajućih popisa, cijena i povrata troškova lijekova

EU će priznati singapurske standarde dobre proizvođačke prakse u proizvodnji aktivnih farmaceutskih sastojaka (API) kao jednakovrijedne vlastitima, čime će se olakšati izvoz singapurskog API-ja u EU.

Zdravstveni i sigurnosni zahtjevi – SPS

Kad je riječ o sigurnosti hrane te zdravlju životinja i bilja, i EU i Singapur imaju na snazi stroge zakone i postupke. Cilj je sporazuma olakšati izvoz proizvoda životinjskog podrijetla. Na primjer, EU i Singapur dogovorili su se da će međusobno ocjenjivati sustave inspekcije i certificiranja objekata za proizvodnju mesa, umjesto da zahtijevaju da svaka pojedina klaonica ili pogon za preradu hrane pregleda druga stranka prije izvoza.

 

Pronađite posebna pravila i zahtjeve za svoj proizvod u odjeljku Moj trgovački pomoćnik.

Tehničke prepreke trgovini

Iako su tehnička pravila važna, ona ponekad mogu biti prepreka međunarodnoj trgovini i stoga vam kao izvozniku mogu predstavljati znatan teret.

 • ako mislite da se suočavate s trgovinskim preprekama koje usporavaju poslovanje ili sprečavaju izvoz, možete nam reći
 • prijavite što prekidate izvoz u Singapur s pomoću internetskog obrasca, a EU će analizirati vašu situaciju i poduzeti odgovarajuće mjere

Obratite nam se

Dokumenti i postupci carinjenja

Sporazumom se osiguravaju učinkovitiji carinski postupci za olakšavanje trgovine i smanjenje troškova za poduzeća.

Kako bi se ojačala sigurnost lanca opskrbe, predviđa se da će EU i Singapur započeti uzajamno priznavanje programa trgovinskog partnerstva kao što je program EU-a „Ovlašteni gospodarski subjekti”.

Dokumenti

U vodičima se opisuju različite vrste dokumenata koje biste trebali pripremiti za carinjenje svojih proizvoda.

Ovisno o vašem proizvodu, carinska tijela mogu zahtijevati sve ili neke od elemenata navedenih u nastavku.

 • trgovački račun (navedite posebne zahtjeve u vezi s njegovim oblikom i sadržajem u mom trgovačkom asistentu)
 • ambalaža licat
 • uvozne dozvole za određenu robu
 • certifikati kojima se dokazuje da je vaš proizvod u skladu s obveznim propisima o proizvodima, kao što su zdravstveni i sigurnosni zahtjevi, označivanje i pakiranje
 • dokaz o podrijetlu – izjava o podrijetlu

Podrazumijeva se da biste mogli unaprijed podnijeti zahtjev za obvezujuće tarifne informacije i/ ili obvezujuće informacije o podrijetlu.

 

Za detaljne informacije o dokumentima koje morate predočiti za carinjenje svojeg proizvoda posjetite Moj trgovački pomoćnik.

Postupcima

Za opis načina dokazivanja podrijetla vaših proizvoda za traženje povlaštene tarife i pravila koja se odnose na provjeru podrijetla koju provode carinska tijela vidjeti prethodni odjeljak o pravilima o podrijetlu.

Za informacije o carinskom postupku za uvoz i izvoz općenito posjetite web-mjesto Glavne uprave za oporezivanje i carinsku uniju.

Intelektualno vlasništvo i oznake zemljopisnog podrijetla

Trgovinski sporazum sadržava i moderna pravila za zaštitu i provedbu prava intelektualnog vlasništva.

Oznake zemljopisnog podrijetla

Singapur je ojačao svoj postojeći režim oznaka zemljopisnog podrijetla uspostavom sustava za registraciju oznaka zemljopisnog podrijetla u Singapuru radi zaštite proizvoda koji imaju posebne kvalitete ili imaju određeni ugled ili druge značajke zbog svojeg zemljopisnog podrijetla. Proizvođači iz EU-a mogu podnijeti zahtjev za registraciju svojih oznaka zemljopisnog podrijetla u Singapuru. Proizvođači izvan EU-a mogu se prijaviti i za registraciju oznaka zemljopisnog podrijetla u Singapuru, ako su proizvodi obuhvaćeni propisanim kategorijama. 139 OZP-ova EU-a za vina, jaka alkoholna pića i određene poljoprivredne proizvode uživaju jednaku razinu zaštite kao u EU-u. Tom pojačanom zaštitom ojačat će se priznavanje potrošača autentične kvalitete prehrambenih proizvoda, vina i jakih alkoholnih pića iz EU-a u Singapuru, kao što su

 • Vina Bordeaux
 • Parma šunka
 • Champagne
 • Bavarsko pivo

Patenti

U skladu sa sporazumom Singapur se obvezao odobriti produljenje trajanja patentne zaštite kako bi se nadoknadilo smanjenje trajanja patenta koje proizlazi iz upravnog operativnog postupka stavljanja na tržište.

Autorsko pravo i srodna prava

Trgovinskim sporazumom predviđa se 70 godina zaštite autorskih prava. Njime se predviđa jedinstvena pravična naknada za proizvođače zvučnih zapisa koji se emitiraju ili izvode u javnosti. To će se provesti najkasnije u studenome 2021. Sporazumom će se uskladiti singapurski zakoni o autorskim pravima sa zemljama koje proizvođačima zvučnih snimki omogućuju prikupljanje naknada za emitiranje i naknada za javnu izvedbu.

Žigovi

EU i Singapur štitit će dobro poznate žigove na temelju Zajedničke preporuke Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo.

Zaštita ispitnih podataka

Sporazumom se predviđa i da će podaci o ispitivanju dostavljeni radi dobivanja administrativnog odobrenja za stavljanje na tržište farmaceutskih i agrokemijskih proizvoda biti zaštićeni na razdoblje od pet godina koje se može produljiti za dodatnih pet godina.

Industrijski dizajni

Trgovinskim sporazumom predviđa se da će Singapur povećati uvjete zaštite registriranih dizajna na 10 godina.

Izvršenje

Sporazum uključuje detaljne odredbe o ovrsi u građanskim stvarima. Kad je riječ o provedbi propisa na granicama, nositelji prava moći će zatražiti da singapurska carinska tijela zaplijene robu s krivotvorenim žigom i piratsku robu zaštićenu autorskim pravom.

Do studenoga 2022. nositelji prava moći će zatražiti da carinska tijela Singapura zaplijene i krivotvorenu robu s oznakom zemljopisnog podrijetla i robu dizajniranu piratskom dizajnom pri uvozu ili izvozu.

Singapur i EU obvezali su se i na postupke kojima će se nadležnim tijelima omogućiti da na vlastitu inicijativu obustave puštanje u promet robe s krivotvorenim žigom, piratske robe zaštićene autorskim pravom i krivotvorene robe s OZP-om. Kad je riječ o krivotvorenim proizvodima s oznakom zemljopisnog podrijetla, Singapur će tu obvezu provesti do studenoga 2022.

Služba za pomoć u području prava intelektualnog vlasništva u jugoistočnoj Aziji nudi službu za pomoć za izravnu potporu u području intelektualnog vlasništva za MSP-ove.

Službe

Trgovinskim sporazumom obuhvaćen je širok raspon usluga, a pružateljima usluga omogućen je dodatni pristup tržištu.

Konkretno, EU i Singapur dogovorili su se da će smanjiti ili ukloniti određena ograničenja u pogledu

 • broj pružatelja usluga
 • vrijednost transakcija ili imovine usluga
 • broj usluga ili količina izlaznih usluga
 • broj osoba koje mogu biti zaposlene
 • dopuštena posebna vrsta pravne osobe
 • ograničenja inozemnih udjela/vlasničkih udjela

To se odnosi na širok raspon sektora, uključujući

 • telekomunikacijske usluge
 • financijskih usluga
 • računalne i povezane usluge
 • usluge prijevoza
 • usluga u području okoliša
 • određene poslovne usluge (kao što su arhitektonske i inženjerske usluge)
 • poštanske usluge

EU i Singapur dogovorili su se i da će osigurati da se ista pravila i propisi primjenjuju na domaće i strane pružatelje usluga u određenim sektorima kako bi se stvorila predvidljivost i jednaki uvjeti za sve. To se, na primjer, primjenjuje na:

 • poštanske usluge – osigurati da dominantni sudionici na tržištu ne sudjeluju u protutržišnim praksama
 • telekomunikacijske usluge – glavni pružatelji usluga, kao što su vlasnici mreže, moraju drugim operaterima omogućiti pristup određenim mrežnim elementima na razdvojenoj osnovi, pod razumnim i transparentnim uvjetima.
 • međunarodni pomorski promet – definirati relevantne obveze i osigurati jasnoću u pogledu toga što se točno obvezalo
 • računalne usluge – obuhvaćanje svih budućih računalnih usluga na temelju njihovih funkcija
 • nacionalni propisi – sveobuhvatne odredbe o postupcima izdavanja dozvola i stručnim kvalifikacijama kojima se osigurava da se u slučaju da ulagatelj podnese zahtjev za dozvolu za pružanje usluge ili usluga, prema njima postupa pošteno i da su zaštićeni od proizvoljnih ograničenja, dok je osigurano njihovo pravo na žalbu

 

Usluge su okosnica gospodarstava EU-a i Singapura. Singapur je glavno središte u jugoistočnoj Aziji za pružatelje usluga iz EU-a i čini više od polovine ukupne trgovine komercijalnim uslugama između EU-a i ASEAN-a.

  EU Singapur
Stručne usluge
 • arhitektonske usluge 
 • računovodstvo
 • usluge inženjerstva i integrirane inženjerske usluge
 • usluge urbanističkog planiranja i krajobrazne arhitekture
 • usluge savjetovanja o upravljanju
 • usluge međunarodne trgovinske arbitraže
 • i. pravne usluge
 • računovodstvo
 • oporezivanje
 • arhitektonske usluge
 • integrirano inženjerstvo
 • usluge liječnika i stomatologa
 • veterinarske službe
Računalne i povezane usluge Sve povezane usluge u ovom području Sve povezane usluge u ovom području
Istraživanje i razvoj
 • prirodne znanosti i interdisciplinarne znanosti, osim javno financiranih usluga istraživanja i razvoja
 • društvene i humanističke znanosti
 • prirodne znanosti
 • društvene znanosti, osim pravnog istraživanja
Poslovne usluge
 • oglašavanje
 • istraživanje tržišta
 • usluge savjetovanja o upravljanju
 • savjetovanje i savjetovanje u vezi s proizvodnjom
 • tiskanje i izdavaštvo
 • usluge povezane s Konvencijom
 • prijevod,
 • usluge dizajna
 • oglašavanje 
 • istraživanje tržišta
 • usluge savjetovanja o upravljanju
 • usluge tehničkog ispitivanja i analize automobila
 • usluge povezane s proizvodnjom
 • savjetovanje o sigurnosti
 • nadzor alarma
 • fotografske usluge
 • usluge održavanja izložbi i konvencija
 • usluge prevođenja
Poštanske usluge Sve povezane usluge u ovom području Usluge osnovnih i hitnih pisama
Telekomunikacijske usluge Usluge koje se sastoje od prijenosa i primanja signala elektromagnetskim sredstvima, osim radiodifuzije

Usluge (osim radiodifuzije), kao što su

 • usluge koje se temelje na infrastrukturi i uslugama
 • mobilne usluge i mrežne usluge s dodanom vrijednošću
Usluga u području okoliša
 • usluge odvodnje otpadnih voda
 • gospodarenje krutim/opasnim otpadom, osim prekograničnog prijevoza opasnog otpada
 • zaštita okolnog zraka i tretiranje klime te čišćenje tla i voda
 • smanjenje buke i vibracija
 • zaštita biološke raznolikosti i krajolika
 • usluge skupljanja i odlaganja otpada, osim usluga odlaganja otpada na odlagališta
 • gospodarenje opasnim otpadom
 • sanitarne i slične usluge
 • usluge čišćenja ispušnih plinova
 • usluge smanjenja buke
 • usluge zaštite prirode i krajolika
Usluge povezane s turizmom i putovanjima Putničke agencije i usluge turističkog poslovanja 
 • usluge smještaja u hotelima i ostale usluge smještaja
 • usluge posluživanja hrane i pića, osim usluga posluživanja obroka u objektima za jelo kojima upravlja vlada
 • usluge putničkih agencija i turističkih vodiča
Prijevoza

Pomorski – usluge povezane s

 • međunarodni prijevoz putnika i tereta
 • skladištenje robe
 • kontejnerska stanica i spremište
 • špedicija tereta i prateće usluge u pomorskom prometu


Cestovni i željeznički – popratne usluge kao što su

 • agencija za prijevoz tereta
 • rukovanje teretom
 • skladištenje 

Pomorski – usluge povezane s

 • međunarodni prijevoz putnika i tereta
 • usluge pomorskih agencija
 • međunarodno tegljenje
 • brokerski prijevoz
 • špedicija
 • najam plovila s posadom

Cestovni prijevoz – popratne usluge kao što su

 • usluge iznajmljivanja
 • određene pomoćne usluge kao što su održavanje i popravak dijelova motornih vozila
Proizvodnja
 • hrana i pića
 • odjeću
 • proizvodnja obuće
 • strojevi
 • proizvodi od papira
 • računalni i električni strojevi
 • hrana i pića
 • odjeću
 • proizvodi od papira
 • kemikalije
 • određena mehanička oprema
 • računalna i telekomunikacijska oprema

E-trgovine

Singapur i EU prepoznaju važnost slobodnog protoka informacija i dogovorili su se da neće uvesti carine na elektroničke prijenose.

Obje strane također se slažu da

 • e-trgovina ne bi smjela narušavati prava intelektualnog vlasništva
 • razvoj e-trgovine mora biti u skladu s međunarodnim standardima zaštite podataka

Javna nabava

Singapur i EU članice su Sporazuma WTO-a o javnoj nabavi (GPA).

Čak i prije trgovinskog sporazuma već su imali otvorene i moderne sustave javne nabave i primijenili visoke standarde transparentnosti i pravednosti postupka na svoje javne natječaje, a u mnogim su se slučajevima poduzeća iz EU-a već mogla natjecati za ugovore o javnoj nabavi u Singapuru iznad određenog vrijednosnog praga.

Međutim, trgovinski sporazum poduzećima iz EU-a pruža još više prilika da se natječu za ugovore o javnoj nabavi u Singapuru.

Singapur je

 • suglasni su s dodatnim pravilima o natječajnom postupku
 • složili su se oko nižih vrijednosnih pragova za otvorene natječajne postupke za tijela kao što su Odbor za javne komunalne usluge i Tijelo za energetsko tržište
 • proširenje vrsta ugovora o javnim uslugama obuhvaćenih obvezama u pogledu transparentnosti i nediskriminacije – to je važno jer je pristup informacijama jedna od najvećih prepreka s kojima se suočavaju manja poduzeća u EU-u pri pristupu prekomorskim tržištima

EU je

 • dodano na popis subjekata otvorenih za ponude za ugovore o javnoj nabavi dodatnih ministarstava, agencija i drugih tijela središnje razine, u usporedbi s onima uvrštenima na popis Sporazuma WTO-a o javnoj nabavi, te subjekata koji djeluju u određenim sektorima komunalnih usluga
 • uključila je više vrsta ugovora o javnim uslugama obuhvaćenih otvorenim natječajem u usporedbi s onim što je dogovoreno u WTO-u, kao što je
  • usluge željezničkog prijevoza
  • računalne usluge
  • telekomunikacijske usluge
  • usluge krajobrazne arhitekture

Trgovina i održivi razvoj

Trgovinskim sporazumom utvrđuju se obvezujuće obveze kako bi se osigurala usklađenost domaćih razina zaštite okoliša i rada s temeljnim međunarodnim standardima i sporazumima.

Njome se zabranjuju prakse „utrke do dna” u kojima se zakoni o radu i zaštiti okoliša smanjuju kako bi privukli trgovinu ili ulaganja, uz istodobno priznavanje prava EU-a i Singapura da uspostave vlastitu razinu zaštite okoliša i rada.

Cilj je trgovinskog sporazuma povećati doprinos trgovine i ulaganja održivom razvoju, uključujući

 • društveno odgovorno poslovanje
 • inicijative za dodjelu znaka za okoliš
 • poštena i etička trgovina
 • očuvanje prirodnih resursa i održivo upravljanje njima, među ostalim održivim gospodarenjem šumama te očuvanjem i upravljanjem ribljim stokovima

Standardi rada

Sporazum o slobodnoj trgovini uključuje obveze provedbe konvencija Međunarodne organizacije rada (ILO) koje su stranke ratificirale, ali i obveze poduzimanja potrebnih koraka za ratifikaciju konvencija ILO-a o temeljnim pravima kojih još nisu potpisnice, kao što su

 • ministarsku deklaraciju Gospodarskog i socijalnog vijeća UN-a o stvaranju punog i produktivnog zapošljavanja i dostojanstvenog rada za sve iz 2006.
 • deklaracija ILO-a o temeljnim načelima i pravima na radu
 • temeljne konvencije ILO-a

Okoliš i klimatske promjene

Sporazum uključuje obveze EU-a i Singapura u pogledu učinkovite provedbe multilateralnih sporazuma u području okoliša kojih su EU i/ili Singapur stranke, kao što su

 • konvencija UN-a o biološkoj raznolikosti
 • konvencija UN-a o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama (CITES)
 • Okvirna konvencija UN-a o promjeni klime (UNFCCC)

Posebnim odredbama o klimatskim promjenama dodatno se naglašavaju napori EU-a i Singapura u borbi protiv klimatskih promjena.

Sporazumom o slobodnoj trgovini predviđa se i suradnja između stranaka, među ostalim u području ekoloških oznaka i zelene javne nabave, uklanjanja prepreka trgovini za klimatski prihvatljivu robu i usluge kao što su proizvodi održive energije iz obnovljivih izvora; postupno smanjenje subvencija za fosilna goriva i promicanje praksi društveno odgovornog poslovanja.

Ulaganja

Sporazum o zaštiti ulaganja između EU-a i Singapura (EUSIPA) stupit će na snagu nakon što ga ratificiraju sve države članice EU-a u skladu sa svojim nacionalnim postupcima.

Nakon što stupi na snagu, dodatno će poboljšati ulagačku klimu i ulagateljima ponuditi veću sigurnost.

Sporazumom će se osigurati da se prema europskim i singapurskim ulagačima postupa jednako i pravedno te da ne podliježu nikakvom diskriminirajućem postupanju, kao što je

 • prisilno izvlaštenje ili izvlaštenje bez odgovarajuće naknade
 • diskriminacija
 • ukidanje dozvola za poslovanje
 • zlouporabe od strane države domaćina, kao što je nedostatak pravičnog postupka ili nemogućnost izvršavanja međunarodnih prijenosa kapitala

Sporazumom o zaštiti ulaganja ulagačima će se ponuditi mogućnost modernog i reformiranog mehanizma za rješavanje ulagačkih sporova – sustava sudova za ulaganja.

Temelji novog sustava sudova za ulaganja jesu:

 • stalni prvostupanjski sud za ulaganja
 • žalbeni sud

Sustav će se temeljiti na načelima transparentnosti postupaka i odredbama protiv zlouporabe sustava. Na primjer, sporazum o zaštiti ulaganja sadržava pravila za sprečavanje prijevarnih ili manipulativnih potraživanja kao što je restrukturiranje poduzeća u svrhu podnošenja zahtjeva.

Sustavom sudova za ulaganja osigurat će se da se sporazum o zaštiti ulaganja tumači na pravno ispravan i predvidljiv način.

Korisne poveznice i kontakti

Ministarstvo trgovine i industrije

100 High Street, #09 – 01, Ministarstvo financija, Singapur 179434

Tel: + 65 6225 9911

Web -mjesto: www.mti.gov.sg

Poduzeće Singapur (ESG)

230 Victoria Street, tunelski ured razine 10 Bugis, Singapur 188024

Tel: + 65 6898 1800

Web -mjesto: www.enterprisesg.gov.sg

ESG-ov ured u Frankfurtu

Singapurski centar, Bleichstr. 45, 60313 Frankfurt na Majni, Njemačka

Tel: + 49 699207350

Ured ESG-a u Londonu

Singapurski centar, prvi donji dio, jugozapadna kuća, 11a Regent Street, London SW1Y 4LR, Ujedinjena Kraljevina

Tel: + 44 2074842730

Delegacija Europske unije u Singapuru

250 North Bridge Road, #38 – 03 Raffles City Tower, Singapur 179101

Tel: + 65 6336 7919

Web -mjesto: https://eeas.europa.eu/delegations/singapore

Dodatne poveznice:

Više informacija o Sporazumu o slobodnoj trgovini između EU-a i Singapura i Sporazumu o zaštiti ulaganja možete pronaći na internetskim stranicama Glavne uprave za trgovinu. Pregled možete pronaći i u informativnim člancima.

Europska služba za vanjsko djelovanje (ESVD) također pruža detaljne informacije o odnosima EU-a i Singapura.

Podijelite ovu stranicu:

Brze poveznice