Sporazum o slobodnoj trgovini između EU-a i Singapura

Sporazumom se ukidaju carine i birokracija s kojima se europska poduzeća suočavaju pri izvozu u Singapur. Njome se uklanjaju i druge prepreke trgovini i poboljšava trgovina ključnim proizvodima kao što su elektronika, prehrambeni proizvodi i farmaceutski proizvodi. Sporazumom se otvara i singapursko tržište za izvoz usluga iz EU-a, primjerice u području prometa i telekomunikacija.

Kratak pregled sporazuma

Sporazum o slobodnoj trgovini između EU-a i Singapura (EUSFTA) stupio je na snagu 21. studenoga 2019. Vidjeti cjeloviti tekst i priloge Sporazumu.

EU i Singapur potpisali su i Sporazum o zaštiti ulaganja (EUSIPA). Stupit će na snagu nakon što ga ratificiraju sve države članice EU-a u skladu s vlastitim nacionalnim postupcima.

Koje su koristi za vaše poduzeće?

EUSFTA donosi znatne koristi za poduzeća, uključujući

 • veći pristup tržištu za poduzeća iz EU-a u Singapuru i obrnuto
 • manje opterećujuća tehnička pravila
 • uklanjanje dvostrukog ispitivanja za određene proizvode
 • carinski postupci i pravila o podrijetlu kojima se olakšava trgovina
 • zaštita prava intelektualnog vlasništva, uključujući oznake zemljopisnog podrijetla – posebni regionalni prehrambeni proizvodi i pića, kao što su parma šunka i irski viski
 • nove mogućnosti u području ekoloških usluga i zelenih javnih natječaja
 • uklanjanje prepreka trgovini i ulaganjima u zelene tehnologije

Kako će trgovinski sporazum koristiti poljoprivrednim zajednicama EU-a?

Prije trgovinskog sporazuma Singapur je imao nultu stopu carine na uvoz svih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda osim piva. Stupanjem na snagu sporazuma Singapur je ukinuo i sve svoje preostale carine na pivo, štout i samsu.

Sporazumom se priznaju i štite oznake zemljopisnog podrijetla za vina, jaka alkoholna pića, poljoprivredne i prehrambene proizvode podrijetlom s područja EU-a ili Singapura.

Osim toga, mjerama predviđenima u okviru dijela Sporazuma koji se odnosi na sanitarne i fitosanitarne mjere nastoji se zaštititi život i zdravlje ljudi, životinja i biljaka. Takve se mjere odnose na prepoznavanje područja štetnih organizama ili bolesti s niskom/slobodnom razinom bolesti te osiguravaju transparentnost i razmjenu informacija te izbjegavanje trgovinskih prepreka.

 

Singapur ima vrlo malo poljoprivrednih zemljišta pa uvozom zadovoljava svoje prehrambene potrebe.

Njegova je poljoprivredna proizvodnja mala i ograničena je na

 • cvijeće
 • određeno voće (uglavnom durian i rambutan)
 • jaja
 • povrće
 • perad
 • svinjetina

EU-27je 2019. izvezao 1,9 milijardi EUR poljoprivredno-prehrambenih proizvoda u Singapur, više nego dvostruko deset godina ranije. Singapur je danas peto najveće izvozno tržište poljoprivredno-prehrambenih proizvoda EU-a u Aziji i u 18. svijetu.

Koliko je veliko singapursko tržište? Koliko EU trguje sa Singapurom?

Singapur je ključno čvorište trgovine, prometa i financija u Aziji s 5,6 milijuna stanovnika. Zahvaljujući opsežnoj mreži trgovinskih sporazuma s više od 30 partnera zemlja s ostatkom svijeta svake godine trguje s ostatkom svijeta s više od 550 milijardi EUR.

Singapur je 14. najveći partner u trgovini robom u EU-u, a Singapur prvi u jugoistočnoj Aziji (SEA). Budući da ima gospodarstvo koje je snažno usmjereno na usluge, Singapur je i peti najveći partner EU-a u trgovini uslugama diljem svijeta.

Budući da je više od 10 000 europskih poduzeća osnovalo svoje urede/regionalna središta u Singapuru, ta je zemlja postala šestoglobalno odredište EU-a za izlazna izravna ulaganja i čini dvije trećine izravnih ulaganja EU-a u stratešku procjenu utjecaja na okoliš.

Tarife

Za izvoz u Singapur

Prije sporazuma gotovo sva roba podrijetlom iz EU-a već je mogla ući u Singapur bez carina. Od stupanja na snagu sporazuma Singapur je obvezan primjenjivati bescarinski pristup svoj robi podrijetlom iz EU-a, uključujući onu koja je prethodno podlijegala carinama (poput piva i odvajanja).

Za uvoz u EU

Od 21. studenoga 2019. približno 84 % uvoza iz Singapura u EU uvozi se bez carine.

Primjeri sektora koji imaju koristi od neposrednog ukidanja carina uključuju:

 • elektronika
 • farmaceutski proizvodi
 • većina petrokemijskih proizvoda (određene carine na petrokemijsku robu postupno će se ukinuti tek nakon 3 godine)
 • prerađeni poljoprivredni proizvodi (osim kemijski čiste fruktoze i kukuruza šećerca)

Gotovo sve preostale carine koje se primjenjuju na singapursku robu koja ulazi u EU postupno će se ukinuti prije studenoga 2024.

EU će nastaviti primjenjivati carine na nekoliko proizvoda čak i nakon završetka razdoblja postupnog ukidanja, uključujući određene riblje proizvode (Tilapia, Skipjack) i prerađenu poljoprivredu, kao i kemijski čistu fruktozu i slatki kukuruz.

Ukidanje carina

U sporazumu o trgovini detaljno su opisane kategorije postupnog snižavanja za ukidanje carina tijekom pet godina u Prilogu 2.-A Sporazumu.

 

Raspored ukidanja tarifa za određeni proizvod možete pronaći na My Trade Assistant (Moja pomoćnica za trgovinu).

Pravila o podrijetlu

U ovom se odjeljku uvode glavna pravila o podrijetlu i postupci u vezi s podrijetlom iz trgovinskog sporazuma.

Podrijetlo je „ekonomsko državljanstvo” robe kojom se trguje. Ako ste novi u vezi s temom, u odjeljku o robi možete pronaći uvod u glavne koncepte.

Pravila o podrijetlu

Kako biste ostvarili pravo na povlaštenu stopu, vaš proizvod mora biti u skladu s određenim pravilima kojima se dokazuje njegovo podrijetlo.

Gdje mogu pronaći pravila o podrijetlu?

Pravila o podrijetlu utvrđena su u Protokolu 1. uz EUSFTA —u.

Je li moj proizvod podrijetlom iz EU-a ili Singapura?

Kako biste ostvarili pravo na nižu ili nultu povlaštenu carinsku stopu u skladu sa Sporazumom o slobodnoj trgovini između EU-a i Singapura, vaš proizvod mora biti podrijetlom iz EU-a ili Singapura. Smatra se da je proizvod podrijetlom iz EU-a ili Singapura, ako je

Proizvod također mora ispunjavati sve ostale primjenjive zahtjeve navedene u ovom poglavlju (na primjer nedostatnu obradu ili preradu, pravilo o neizmijenjenosti). Postoje i neke dodatne fleksibilnosti koje vam pomažu u usklađivanju s pravilima za pojedine proizvode (na primjer, tolerancija i kumulacija).

 

Primjeri glavnih vrsta pravila za pojedinačne proizvode u trgovinskim sporazumima EU-a

 • pravilo o dodanoj vrijednosti – vrijednost svih materijala bez podrijetla u proizvodu ne smije premašiti određeni postotak njegove cijene franko tvornica
 • promjena razvrstavanja u carinsku tarifu – proizvodni postupak dovodi do promjene razvrstavanja u carinsku tarifu između materijala bez podrijetla i konačnog proizvoda – na primjer proizvodnja papira (usklađeni sustav, poglavlje 48.) od celuloze bez podrijetla (poglavlje 47. Harmoniziranog sustava)
 • posebne aktivnosti – potreban je poseban proizvodni postupak, na primjer predenje vlakana u pređu – takva se pravila uglavnom upotrebljavaju u tekstilnoj odjeći i kemijskom sektoru

 

Primjenjiva pravila za pojedinačne proizvode možete pronaći na My Trade Assistant (Moja pomoćnica za trgovinu).

Savjeti za usklađivanje s pravilima za pojedinačne proizvode

Predviđena je dodatna fleksibilnost kako bi vam se pomoglo da se pridržavate pravila za pojedine proizvode, kao što su dopuštena odstupanja ili kumulacija.

Odstupanja

U Sporazumu o slobodnoj trgovini između EU-a i Singapura pravilom o toleranciji proizvođaču se omogućuje upotreba materijala bez podrijetla koji su obično zabranjeni posebnim pravilom za određeni proizvod sve dok njihova neto težina ili vrijednost ne premašuje

 • 10 % težine proizvoda za poljoprivredne i prerađene poljoprivredne proizvode iz poglavlja 2. i od 4. do 24. Harmoniziranog sustava, osim prerađenih proizvoda ribarstva iz poglavlja 16.
 • 10 % cijene franko tvornica proizvoda za industrijske proizvode osim tekstila i odjeće

Posebna odstupanja primjenjuju se na tekstile i odjeću razvrstane u poglavljima od 50. do 63. Harmoniziranog sustava, koji su uključeni u napomenu 6. i napomenu 7. Priloga A Uvodne napomene uz popis u Prilogu B

To se odstupanje ne može upotrijebiti za premašivanje bilo kojeg praga maksimalne vrijednosti materijala bez podrijetla navedenih u pravilima za pojedine proizvode.

Zbrajanje

Sporazumom o slobodnoj trgovini između EU-a i Singapura predviđena su tri načina kumuliranja podrijetla. Međutim, napominjemo da se trenutačno primjenjuje samo prva (bilateralna kumulacija)

 • dvostrana kumulacija – materijali podrijetlom iz Singapura mogu se smatrati materijalima podrijetlom iz EU-a kada se upotrebljavaju u proizvodnji proizvoda u EU-u (i obratno)
 • Kumulacija sa zemljom ASEAN-a koja s EU-om ima preferencijalni sporazum kojim se omogućuje da se materijali podrijetlom iz tih zemalja smatraju materijalima podrijetlom iz Singapura ili EU-a kada se upotrebljavaju u proizvodnji proizvoda
  Napominjemo da su materijali navedeni u Prilogu C Protokolu o pravilima o podrijetlu isključeni iz te kumulacije. Trenutačno se ta kumulacija ne primjenjuje.
 • Kumulacija sa zemljom ASEAN-a koja nema preferencijalni sporazum s EU-om, koja omogućuje da se materijali podrijetlom iz tih zemalja smatraju materijalima podrijetlom iz EU-a ili Singapura kada se upotrebljavaju u proizvodnji proizvoda navedenih u Prilogu D Protokolu o pravilima podrijetla
  , ova se kumulacija ne primjenjuje.

Drugi zahtjevi

Proizvod također mora ispunjavati sve ostale primjenjive zahtjeve navedene u Protokolu o pravilima o podrijetlu, kao što je pravilo o neizmijenjenosti.

Prijevoz kroz treću zemlju:Pravilo o neizmijenjenosti

Proizvodi s podrijetlom moraju se prevoziti iz EU-a u Singapur (i obrnuto) bez daljnje prerade u trećoj zemlji.

Neke se radnje mogu provoditi u trećoj zemlji ako proizvodi ostaju pod carinskim nadzorom, kao što su:

 • dodavanje ili stavljanje oznaka, etiketa, plombi ili bilo koje dokumentacije kako bi se osigurala sukladnost s posebnim domaćim zahtjevima zemlje uvoznice
 • očuvanje proizvoda u dobrim uvjetima
 • skladištenje
 • razdvajanje pošiljaka

U slučaju dvojbe carinska tijela mogu zatražiti od deklaranta da dostavi dokaz o sukladnosti. Dokaz o sukladnosti može se pružiti bilo kojim sredstvom, uključujući:

 • ugovorne prijevozne isprave kao što su teretnice
 • činjenični ili konkretni dokazi na temelju označivanja ili numeriranja paketa
 • svi dokazi povezani sa samom robom

Povrat carina

Povrat prethodno plaćenih carina na materijale bez podrijetla upotrijebljene za proizvodnju proizvoda koji se izvozi u okviru povlaštene carine nije dopušten na temelju ovog trgovinskog sporazuma.

Postupci u vezi s podrijetlom

Izvoznici i uvoznici moraju slijediti postupke u vezi s podrijetlom. Postupci su utvrđeni u odjeljku B Protokola o pravilima o podrijetlu sporazuma. U njima se, primjerice, pojašnjava kako:

 • deklariranje podrijetla proizvoda
 • kako bi se potraživale preferencije
 • carinska tijela mogu provjeriti podrijetlo proizvoda

Kako zatražiti povlaštenu cijenu?

Kako bi iskoristili povlaštenu carinsku stopu, uvoznici moraju dostaviti dokaz o podrijetlu.

U skladu s tim sporazumom uvoznici mogu zatražiti povlaštenu tarifu na temelju izjave o podrijetlu koju je dostavio izvoznik.

Izjava o podrijetlu

Osobna izjava izvoznika

Izvoznici mogu sami izjaviti da je njihov proizvod podrijetlom iz EU-a ili Singapura dostavljanjem izjave o podrijetlu

 • u EU-u to se može učiniti
  • ovlašteni izvoznik
  • bilo koji izvoznik pod uvjetom da ukupna vrijednost pošiljke ne prelazi 6000 EUR
 • u Singapuru to može učiniti izvoznik koji
  • registriran pri tijelima Singapura
  • primio jedinstveni broj subjekta

 

Ovlašteni izvoznici

Carinska tijela zemlje izvoznice mogu ovlastiti bilo kojeg izvoznika koji izvozi proizvode na temelju trgovinskog sporazuma da sastavlja izjave o podrijetlu za proizvode bez obzira na njihovu vrijednost. Izvoznik mora carinskim tijelima pružiti dostatna jamstva da se status proizvoda s podrijetlom i ispunjavanje svih ostalih zahtjeva sporazuma (Protokola) može provjeriti. Carinska tijela mogu opozvati status ovlaštenog izvoznika u slučaju zlouporabe.

Što bi trebala sadržavati izjava o podrijetlu?

Kako biste sastavili izjavu o podrijetlu, trebali biste unijeti sljedeći tekst, pečatirati ili ispisati izjavu na računu, dostavnici ili drugoj komercijalnoj ispravi:

„Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carina ili nadležno državno odobrenje br....) izjavljuje da su, osim ako je drukčije jasno naznačeno, ovi proizvodi... povlaštenog podrijetla.”

Tekst izjave o podrijetlu može se sastaviti na bilo kojem od službenih jezika EU-a i može se pronaći u Prilogu E Protokolu o pravilima o podrijetlu.

Izjavu na računu morate vlastoručno potpisati. Ako ste ovlašteni izvoznik, oslobođeni ste od tog zahtjeva pod uvjetom da se carinskim tijelima u pisanom obliku obvežete da preuzimate punu odgovornost za sve izjave koje vas identificiraju.

Podnošenje i valjanost

Izjava o podrijetlu može se iznimno sastaviti nakon izvoza („naknadna izjava”) pod uvjetom da se u zemlji uvoznici predoči najkasnije dvije godine, u slučaju EU-a, i godinu dana, u slučaju Singapura, nakon ulaska robe na državno područje.

Trebali biste čuvati i biti spremni podnijeti popratne dokumente kojima se dokazuje da je vaš proizvod podrijetlom (na primjer, izjave dobavljača) i da ispunjava druge zahtjeve Protokola o pravilima o podrijetlu ako to zatraže carinska tijela.

Izjava o podrijetlu vrijedi 12 mjeseci od datuma kada je izvoznik izdao izjavu o podrijetlu.

Provjera podrijetla

Carinska tijela mogu provjeriti je li uvezeni proizvod doista s podrijetlom ili ispunjava druge zahtjeve u pogledu podrijetla. Sporazum o slobodnoj trgovini između EU-a i Singapura temelji se na sljedećim načelima:

 • provjeru zahtijevaju tijela zemlje uvoznice, a provode je nadležna tijela zemlje izvoznice
 • provjera se temelji na administrativnoj suradnji između carinskih tijela zemalja uvoznica i zemalja izvoznica
 • provjere podrijetla proizvoda provode lokalna carinska tijela. Posjeti stranke uvoznice izvozniku nisu dopušteni
 • tijela stranke izvoznice konačno utvrđuju podrijetlo i obavješćuju tijela stranke uvoznice o rezultatima

Zahtjevi za proizvode

Tehnička pravila i zahtjevi

Sporazumom o trgovini uspostavljaju se usklađeniji tehnički zahtjevi i ispitivanje proizvoda te se smanjuju tehničke prepreke koje bi vam u protivnom mogle otežati prodaju proizvoda u Singapuru. Na primjer

 • Ovlašteni gospodarski subjekt
 • pojednostavnjena su pravila o obilježavanju i označivanju
 • smanjeno je udvostručavanje skupih i dugotrajnih postupaka za ispitivanje proizvoda – na primjer, Singapur prepoznaje postojeće norme EU-a i ispitivanje automobila i automobilskih dijelova
 • uspostavljen je sustav certificiranja objekata za proizvodnju mesa iz EU-a koji žele izvoziti u Singapur
Kako će se trgovinskim sporazumom zaštititi europske norme, uključujući standarde sigurnosti hrane?

Trgovinski sporazum ni na koji način neće utjecati na standarde EU-a u bilo kojem području, izmijeniti ih, smanjiti ih ili eliminirati.

To znači da se singapurski proizvodi i usluge mogu prodavati u EU-u samo pod istim uvjetima kao i proizvodi i usluge iz EU-a. Moraju biti u skladu sa svim pravilima i propisima EU-a, kao što su:

 • tehnička pravila i norme
 • zahtjevi u pogledu sigurnosti potrošača
 • ekološki zahtjevi
 • pravila o zdravlju i higijeni životinja i bilja
 • propisi o sigurnosti hrane
Elektronika

Norme, tehnički propisi i postupci ocjenjivanja sukladnosti temelje se na relevantnim međunarodnim normama.

Sporazumom se nastoje izbjeći dvostruki i opterećujući postupci ispitivanja sukladnosti za sigurnost proizvoda i elektromagnetsku kompatibilnost

 • električne i elektroničke opreme
 • električni kućanski aparati
 • elektronički uređaji za široku potrošnju

Singapur prihvaća dobavljačevu izjavu o sukladnosti za proizvode za koje se smatra da predstavljaju nizak rizik za sigurnost potrošača, zdravlje ili okoliš.

Motorna vozila i dijelovi vozila

Sporazumom je moguće prodavati nova motorna vozila i automobilske dijelove iz EU-a u Singapuru bez dodatnog ispitivanja ili certifikacije, pod uvjetom da su certificirani u skladu s međunarodnim standardima prihvaćenima u EU-u, posebno u skladu s pravilnicima o homologaciji tipa Gospodarske komisije Ujedinjenih naroda za Europu (UNECE).

EU i Singapur također su se složili da će

 • suzdržava se od uvođenja novih regulatornih mjera koje se razlikuju od međunarodnih standarda
 • dopustiti prodaju proizvoda koji sadrže nove tehnologije, osim ako se dokaže da takve tehnologije predstavljaju znatan rizik za ljudsko zdravlje, sigurnost ili okoliš
Lijekovi i medicinski proizvodi

EU i Singapur postigli su dogovor o

 • upotreba međunarodnih normi, praksi i smjernica za farmaceutske i medicinske proizvode
 • osiguravanje pravednih, razumnih i nediskriminirajućih popisa, određivanja cijena i povrata troškova farmaceutskih proizvoda

EU će singapurske standarde za „dobru proizvođačku praksu” (GMP) u proizvodnji aktivnih farmaceutskih sastojaka (API) priznati kao jednakovrijedne vlastitima, što će olakšati izvoz singapurskih API-ja u EU.

Zdravstveni i sigurnosni zahtjevi – SPS

Kad je riječ o sigurnosti hrane, zdravlju životinja i biljaka, i EU i Singapur imaju stroge zakone i postupke. Cilj je sporazuma olakšati izvoz proizvoda životinjskog podrijetla. Na primjer, EU i Singapur dogovorili su se da će međusobno ocjenjivati sustave inspekcije i certificiranja objekata za proizvodnju mesa, umjesto da prije izvoza svake pojedine klaonice ili pogona za preradu hrane pregleda drugu stranku.

 

Posebna pravila i zahtjeve za svoj proizvod pronađite na My Trade Assistant (Moja pomoćnica za trgovinu).

Tehničke prepreke trgovini

Iako su tehnička pravila važna, ponekad mogu predstavljati prepreku međunarodnoj trgovini i stoga mogu predstavljati veliko opterećenje za vas kao izvoznika.

 • ako mislite da se suočavate s trgovinskom barijerom koja usporava vaše poslovanje ili vas sprječava u izvozu, možete nam reći
 • prijavite što zatvarate izvoz u Singapur koristeći se internetskim obrascem, a EU će analizirati vašu situaciju i poduzeti odgovarajuće mjere

Obratite nam se

Dokumenti i postupci carinjenja

Sporazumom se osiguravaju učinkovitiji carinski postupci kako bi se olakšala trgovina i smanjili troškovi za poduzeća.

Kako bi se ojačala sigurnost lanca opskrbe, njome se predviđa da će EU i Singapur ući u uzajamno priznavanje programa trgovinskog partnerstva kao što je program „Ovlašteni gospodarski subjekti” EU-a.

Dokumenti

U vodičima korak po korak opisane su različite vrste dokumenata koje biste trebali pripremiti za carinjenje proizvoda.

Ovisno o vašem proizvodu, carinska tijela mogu zahtijevati sve ili neke od elemenata navedenih u nastavku.

 • Trgovački račun (pronađite posebne zahtjeve u pogledu njegova oblika i sadržaja u mojem asistentu za trgovinu)
 • popis pakiranja
 • Uvozne dozvole za određenu robu
 • Potvrde kojima se dokazuje da je vaš proizvod u skladu s obveznim propisima o proizvodima, kao što su zdravstveni i sigurnosni zahtjevi, označivanje i pakiranje
 • Dokaz o podrijetlu — izjava o podrijetlu

Radi veće sigurnosti možete unaprijed podnijeti zahtjev za obvezujuće tarifne informacije i/ili obvezujuće informacije o podrijetlu.

 

Za detaljne informacije o dokumentima koje trebate predočiti za carinjenje proizvoda obratite se službi My Trade Assistant.

Postupci

Za opis načina dokazivanja podrijetla vaših proizvoda za podnošenje zahtjeva za povlaštenu tarifu i pravila koja se odnose na provjeru podrijetla koju provode carinska tijela pogledajte prethodni odjeljak o pravilima o podrijetlu.

Za informacije o carinskom postupku za uvoz i izvoz općenito posjetite web-mjesto Glavne uprave za oporezivanje i carinsku uniju.

Intelektualno vlasništvo i oznake zemljopisnog podrijetla

Sporazum o trgovini sadržava i moderna pravila za zaštitu i provedbu prava intelektualnog vlasništva.

Oznake zemljopisnog podrijetla

Singapur je ojačao svoj postojeći sustav oznaka zemljopisnog podrijetla uspostavom sustava za registraciju oznaka zemljopisnog podrijetla u Singapuru za zaštitu proizvoda koji imaju posebne kvalitete ili uživaju određeni ugled ili druge značajke zbog svojeg zemljopisnog podrijetla. Proizvođači iz EU-a mogu podnijeti zahtjev za registraciju svojih oznaka zemljopisnog podrijetla u Singapuru. Proizvođači izvan EU-a također mogu podnijeti zahtjev za registraciju oznaka zemljopisnog podrijetla u Singapuru, ako su proizvodi obuhvaćeni propisanim kategorijama. Razina zaštite 139 oznaka zemljopisnog podrijetla EU-a za vina, jaka alkoholna pića i određene poljoprivredne proizvode jednaka je onoj u EU-u. Tom pojačanom zaštitom povećat će se prepoznatljivost potrošača izvornih kvalitetnih prehrambenih proizvoda, vina i jakih alkoholnih pića iz EU-a u Singapuru, kao što su

 • Bordoška vina
 • Parmska šunka
 • Champagne
 • Bavarsko pivo

Patenti

U skladu sa sporazumom Singapur se obvezao odobriti produljenje trajanja patentne zaštite kako bi nadoknadio skraćivanje životnog vijeka patenta koje proizlazi iz administrativnog operativnog postupka stavljanja na tržište.

Autorska i srodna prava

Sporazumom o trgovini predviđa se 70 godina zaštite autorskih prava. Njome se proizvođačima zvučnih zapisa koji se emitiraju ili izvode u javnosti predviđa jedinstvena primjerena naknada. To će se provesti najkasnije u studenome 2021. Sporazumom će se singapurski zakoni o autorskim pravima uskladiti s državama kojima se proizvođačima zvučnih zapisa omogućuje prikupljanje naknada za radiodifuzijske usluge i javne izvedbe.

Žigovi

EU i Singapur zaštitit će dobro poznate žigove na temelju Zajedničke preporuke Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo.

Zaštita ispitnih podataka

Sporazumom se predviđa i da se podaci o ispitivanju dostavljeni za dobivanje administrativnog odobrenja za stavljanje na tržište farmaceutskih i agrokemijskih proizvoda zaštite tijekom razdoblja od 5 godina koje se može produljiti za dodatnih 5 godina.

Industrijski dizajn

Sporazumom o trgovini predviđa se da će Singapur povećati uvjete zaštite registriranih dizajna na 10 godina.

Provedba

Sporazum uključuje detaljne odredbe o mjerama izvršenja u građanskim stvarima. Kad je riječ o provedbi na granici, nositelji prava moći će zatražiti da singapurska carinska tijela zaplijene robu s krivotvorenim žigom i piratsku robu zaštićenu autorskim pravom.

Do studenoga 2022. nositelji prava moći će zatražiti da singapurska carinska tijela zaplijene i krivotvorenu robu s oznakom zemljopisnog podrijetla i piratsku dizajniranu robu pri uvozu ili izvozu.

Singapur i EU obvezali su se i na postupke kojima će se nadležnim tijelima omogućiti da na vlastitu inicijativu suspendiraju puštanje robe s krivotvorenim žigom, piratske robe s autorskim pravom i krivotvorene robe s oznakom zemljopisnog podrijetla. U pogledu krivotvorene robe s oznakom zemljopisnog podrijetla Singapur će tu obvezu provesti do studenoga 2022.

Služba za pomoć u području prava intelektualnog vlasništva u jugoistočnoj Aziji nudi službu za pomoć za izravnu potporu malim i srednjim poduzećima u području intelektualnog vlasništva.

Usluge

Sporazumom o trgovini obuhvaćen je širok raspon usluga i pruža se dodatni pristup tržištu za pružatelje usluga.

Konkretno, EU i Singapur dogovorili su se da će smanjiti ili ukloniti određena ograničenja u pogledu

 • broj pružatelja usluga
 • vrijednost transakcija ili imovine usluga
 • broj uslužnih djelatnosti ili količina izlaznih usluga
 • broj osoba koje mogu biti zaposlene
 • dopuštena posebna vrsta pravne osobe
 • ograničenja inozemnog udjela/vlasničkog kapitala

To se odnosi na širok raspon sektora, uključujući

 • telekomunikacijske usluge
 • financijske usluge
 • računalne i povezane usluge
 • prometne usluge
 • ekološke usluge
 • određene poslovne usluge (kao što su arhitektonske i inženjerske usluge)
 • poštanske usluge

EU i Singapur dogovorili su se i da će osigurati da se ista pravila i propisi primjenjuju na domaće i strane pružatelje usluga u određenim sektorima kako bi se osigurala predvidljivost i jednaki uvjeti za sve. To se, na primjer, odnosi na

 • poštanske usluge – osigurati da vladajući sudionici na tržištu ne sudjeluju u praksama kojima se narušava tržišno natjecanje
 • telekomunikacijske usluge – glavni pružatelji usluga, kao što su vlasnici mreže, moraju drugim operatorima omogućiti pristup određenim dijelovima mreže, na izdvojenoj osnovi, pod razumnim i transparentnim uvjetima
 • međunarodni pomorski promet – definirati relevantne obveze i osigurati jasnoću u pogledu toga što je točno preuzeto
 • računalne usluge – bilježenje svih budućih računalnih usluga na temelju njihovih funkcionalnosti
 • nacionalni propisi – sveobuhvatne odredbe o postupcima izdavanja dozvola i stručnim kvalifikacijama kojima se osigurava da se, kada ulagač podnese zahtjev za licenciju za pružanje usluge ili ne uslugu, s njima postupa pošteno i da su zaštićeni od proizvoljnih ograničenja, dok je osigurano njihovo pravo na žalbu

 

Usluge su okosnica gospodarstava EU-a i Singapura. Singapur je glavno čvorište u jugoistočnoj Aziji za pružatelje usluga iz EU-a i čini više od polovine ukupne trgovine u području komercijalnih usluga između EU-a i ASEAN-a.

  EU Singapur
Profesionalne usluge
 • arhitektonske usluge
 • računovodstvo
 • inženjerske i integrirane inženjerske usluge
 • usluge urbanističkog planiranja i krajobrazne arhitekture
 • usluge savjetovanja u upravljanju
 • usluge međunarodne komercijalne arbitraže
 • pravne usluge
 • računovodstvo
 • oporezivanje
 • arhitektonske usluge
 • integrirane inženjerske
 • medicinske i stomatološke usluge
 • veterinarske usluge
Računalne i povezane usluge Sve povezane usluge u ovom području Sve povezane usluge u ovom području
Istraživanje i razvoj
 • prirodne znanosti i interdisciplinarne znanosti osim javno financiranih usluga istraživanja i inovacija
 • društvene i humanističke znanosti
 • prirodne znanosti
 • društvene znanosti, osim pravnog istraživanja
Poslovne usluge
 • oglašavanje
 • istraživanje tržišta
 • usluge savjetovanja u upravljanju
 • savjetovanje i savjetovanje u vezi s proizvodnjom
 • tiskanje i izdavaštvo
 • kongresne usluge
 • prijevod
 • usluge dizajna
 • oglašavanje
 • istraživanje tržišta
 • usluge savjetovanja u upravljanju
 • usluge tehničkog ispitivanja i analize automobila
 • usluge povezane s proizvodnjom
 • savjetovanje o sigurnosti
 • praćenje alarma
 • fotografske usluge
 • usluge upravljanja konvencijama i izložbama
 • usluge prevođenja
Poštanske usluge Sve povezane usluge u ovom području Usluge osnovnih i žurnih pismovnih pošiljaka
Telekomunikacijske usluge Usluge koje se sastoje od prijenosa i primanja signala elektromagnetskim sredstvom, osim radiodifuzije

Usluge (osim radiodifuzijskog emitiranja), kao što su

 • usluge koje se temelje na infrastrukturi i uslugama
 • mobilne usluge i mrežne usluge s dodanom vrijednošću
Ekološke usluge
 • usluge zbrinjavanja otpadnih voda
 • gospodarenje krutim/opasnim otpadom, osim prekograničnog prijevoza opasnog otpada
 • zaštita okolnog zraka i klimatska obrada te čišćenje tla i voda
 • smanjenje buke i vibracije
 • zaštita bioraznolikosti i krajolika
 • usluge skupljanja i zbrinjavanja otpada, osim usluga odlaganja otpada
 • gospodarenje opasnim otpadom
 • sanitarne i slične usluge
 • usluge čišćenja ispušnih plinova
 • usluge smanjivanja buke
 • usluge zaštite prirode i krajobraza
Turizam i usluge povezane s putovanjem Usluge putničkih agencija i turoperatora
 • hotelske i ostale usluge smještaja
 • usluge posluživanja hrane i pića, osim usluga posluživanja hrane u objektima za prehranu kojima upravlja vlada
 • usluge putničkih agencija i turističkih vodiča
Prijevoz

Pomorske usluge povezane s

 • međunarodni prijevoz putnika i tereta
 • skladištenje robe
 • kontejnerska stanica i spremište
 • špedicija i prateće usluge u pomorskom prometu


Cestovni i željeznički – popratne usluge poput

 • agencija za prijevoz tereta
 • usluge
 • skladištenje

Pomorske usluge povezane s

 • međunarodni prijevoz putnika i tereta
 • usluge pomorske agencije
 • međunarodne tegle
 • posredovanje u pomorskom prijevozu
 • otpremanje
 • iznajmljivanje plovila s posadom

Cestovni prijevoz – popratne usluge kao što su

 • usluge najma
 • određene pomoćne usluge kao što su održavanje i popravak dijelova motornih vozila
Proizvodnja
 • hrana i piće
 • odjeća
 • obuća
 • strojevi
 • papirnati proizvodi
 • računalni i električni strojevi
 • hrana i piće
 • odjeća
 • papirnati proizvodi
 • kemikalije
 • određena strojna oprema
 • računalna i telekomunikacijska oprema

E-trgovina

Singapur i EU prepoznaju važnost slobodnog protoka informacija i dogovorili su se da neće uvoditi carine na elektroničke prijenose.

Obje su strane suglasne i da

 • e-trgovina ne bi trebala narušavati prava intelektualnog vlasništva
 • razvoj e-trgovine mora biti usklađen s međunarodnim standardima zaštite podataka

Javna nabava

Singapur i EU članice su Sporazuma WTO-a o javnoj nabavi (GPA).

Čak i prije trgovinskog sporazuma već su imali otvorene i moderne sustave javne nabave te su na svoje javne natječaje primjenjivali visoke standarde transparentnosti i pravičnosti postupka, a u mnogim su se slučajevima poduzeća iz EU-a već mogla natjecati za ugovore o javnoj nabavi u Singapuru iznad određenog vrijednosnog praga.

Međutim, trgovinski sporazum poduzećima iz EU-a nudi još više prilika da se natječu za ugovore o javnoj nabavi u Singapuru.

Singapur

 • postignut dogovor o dodatnim disciplinama u vezi s natječajnim postupcima
 • dogovorili su se da će sniziti pragove vrijednosti za otvorene natječajne postupke za tijela kao što su Odbor za javne komunalne usluge i Tijelo za energetsko tržište
 • proširile su se vrste ugovora o javnim uslugama koje su obuhvaćene obvezama u pogledu transparentnosti i nediskriminacije – to je važno jer je pristup informacijama jedna od najvećih prepreka na koje se u EU-u nailaze manja poduzeća pri pristupanju prekomorskim tržištima

EU je

 • dodano je na popis subjekata otvorenih za ponude za ugovore o javnoj nabavi, dodatnih ministarstava, agencija i drugih tijela središnje razine, u usporedbi s onima uvrštenima na popis Sporazuma WTO-a o javnoj nabavi, te subjekata koji djeluju u određenim sektorima komunalnih usluga.
 • uključilo je više vrsta ugovora o javnim uslugama obuhvaćenih otvorenim natječajima u usporedbi s onim što je dogovoreno u WTO-u, kao što su
  • željezničke usluge
  • računalne usluge
  • telekomunikacijske usluge
  • usluge krajobrazne arhitekture

Trgovina i održivi razvoj

Sporazumom o trgovini utvrđuju se obvezujuće obveze kako bi se osigurala usklađenost nacionalnih razina zaštite okoliša i rada s temeljnim međunarodnim standardima i sporazumima.

Njome se zabranjuju prakse „race-the bottomtom” u kojima su zakoni o radu i okolišu smanjeni kako bi privukli trgovinu ili ulaganja, uz istodobno priznavanje prava EU-a i Singapura da uspostave vlastitu razinu zaštite okoliša i rada.

Cilj je trgovinskog sporazuma povećati doprinos trgovine i ulaganja održivom razvoju, uključujući

 • korporativna društvena odgovornost
 • inicijative za ekološko označivanje
 • pravedna i etička trgovina
 • očuvanje prirodnih resursa i održivo upravljanje njima, među ostalim održivim upravljanjem šumama te očuvanjem ribljih stokova i upravljanjem njima

Radne norme

Sporazum o slobodnoj trgovini uključuje obveze provedbe konvencija Međunarodne organizacije rada (ILO) koje su stranke ratificirale, ali i obveze poduzimanja potrebnih koraka za ratifikaciju konvencija ILO-a o temeljnim pravima kojih još nisu potpisnice, kao što su

 • ministarska deklaracija Gospodarskog i socijalnog vijeća UN-a o stvaranju potpunog i produktivnog zapošljavanja i dostojanstvenog rada za sve iz 2006.
 • deklaracija MOR-a o temeljnim načelima i pravima na radu
 • temeljne konvencije ILO-a

Okoliš i klimatske promjene

Sporazum uključuje obveze EU-a i Singapura u pogledu učinkovite provedbe multilateralnih sporazuma o okolišu kojih su EU i/ili Singapur stranke, kao što su

 • konvencija UN-a o biološkoj raznolikosti
 • konvencija UN-a o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama (CITES)
 • Okvirna konvencija UN-a o promjeni klime (UNFCCC)

Posebnim odredbama o klimatskim promjenama dodatno se naglašavaju napori EU-a i Singapura u borbi protiv klimatskih promjena.

Sporazumom o slobodnoj trgovini predviđa se i suradnja između stranaka, među ostalim u području ekoloških oznaka i zelene javne nabave, uklanjanja prepreka trgovini za klimatski prihvatljivu robu i usluge, kao što su proizvodi koji se temelje na održivoj energiji iz obnovljivih izvora; postupno smanjenje subvencija za fosilna goriva i promicanje praksi društveno odgovornog poslovanja.

Ulaganja

Sporazum o zaštiti ulaganja između EU-a i Singapura (EUSIPA) stupit će na snagu nakon što ga ratificiraju sve države članice EU-a u skladu s vlastitim nacionalnim postupcima.

Kad stupi na snagu, njime će se dodatno poboljšati ulagačka klima i pružiti veća sigurnost ulagačima.

Sporazumom će se osigurati da se prema europskim i singapurskim ulagačima postupa jednako i pravedno te da se prema njima ne postupa diskriminirajuće, kao što su:

 • prisilno izvlaštenje ili izvlaštenje bez odgovarajuće naknade
 • diskriminacija
 • opoziv dozvola za poslovanje
 • zlouporabe od strane države domaćina, kao što je nepostojanje pravičnog postupka ili nemogućnost izvršavanja međunarodnih prijenosa kapitala

Sporazumom o zaštiti ulaganja ulagačima će se ponuditi opcija modernog i reformiranog mehanizma za rješavanje ulagačkih sporova – sustava sudova za ulaganja.

Temelji novog sustava sudova za ulaganja su:

 • stalni prvostupanjski sud za ulaganja
 • žalbeni sud za žalbe

Sustav će se temeljiti na načelima transparentnosti postupaka i odredbama protiv zlouporabe sustava. Na primjer, sporazum o zaštiti ulaganja sadržava pravila za sprečavanje prijevarnih ili manipulativnih potraživanja, kao što je restrukturiranje poduzeća u svrhu podnošenja zahtjeva.

Sustavom sudova za ulaganja osigurat će se da se sporazum o zaštiti ulaganja tumači na pravno ispravan i predvidljiv način.

Korisne poveznice i kontakti

Ministarstvo trgovine i industrije

100 High Street, #09 – 01, The Treasury, Singapur 179434

Telefon: + 65 6225 9911

Internetska stranica: www.mti.gov.sg

Poduzeće Singapur (ESG)

230 Victoria Street, Level 10 Bugis Junction Office Tower, Singapur 188024

Telefon: + 65 6898 1800

Internetska stranica: www.enterprisesg.gov.sg

Ured ESG-a u Frankfurtu

Singapurski centar, Bleichstr. 45, 60313 Frankfurt na Majni, Njemačka

Telefon: + 49 699207350

Ured ESG-a u Londonu

Singapore Centre, First Floor, Southwest House, 11a Regent Street, London SW1Y 4LR, Ujedinjena Kraljevina

Telefon: + 44 2074842730

Delegacija Europske unije u Singapuru

250 North Bridge Road, #38 – 03 Raffles City Tower, Singapore 179101

Telefon: + 65 6336 7919

Internetska stranica: https://eeas.europa.eu/delegations/singapore

Dodatne poveznice:

Više informacija o Sporazumu o slobodnoj trgovini između EU-a i Singapura i Sporazumu o zaštiti ulaganja možete pronaći na internetskim stranicama Glavne uprave za trgovinu. Pregled možete pronaći i ovdje.

Na ovoj poveznici možete pretraživati i druge informacije o trgovinskim odnosima između EU-a i Singapura.

Europska služba za vanjsko djelovanje (ESVD) također pruža detaljne informacije o odnosima EU-a i Singapura.

Podijelite ovu stranicu:

Brze poveznice