Vodič za sustav sudova za ulaganja

Ovaj odjeljak pomaže vam da razumijete kako možete riješiti spor u okviru sustava sudova za ulaganja (ICS) u sporazumima Europske unije (EU).

6 koraka za rješavanje spora u okviru sustava sudova za ulaganja

 

Prije početka postupka – Imate li spor?

 

Kako biste znali imate li spor obuhvaćen relevantnim sporazumom, trebali biste razmotriti odredbe tog sporazuma o području primjene obuhvaćenih sporova.

Spor općenito nastaje kada ulagač jedne od ugovornih stranaka (domaće države) tvrdi da je druga ugovorna stranka (država domaćin) prekršila sporazum koja utječe na ulaganje ulagača u državi domaćinu koje uzrokuje gubitak ili štetu.

 

Relevantne odredbe za utvrđivanje opsega sporova obuhvaćenih sporazumima EU-a

 

Ako imate spor, pokušajte ga riješiti sporazumnim rješenjima i, ako to nije moguće, podnesite zahtjev za savjetovanje.

U slučaju navodnog kršenja spor bi se trebao što je više moguće riješiti mirnim putem alternativnih mehanizama za rješavanje sporova.

Mehanizmi alternativnog rješavanja sporova omogućuju pronalaženje sporazuma o nagodbi bez troškova postupka pred sudom. Sporazumima EU-a uvijek se potiče rješavanje sporova prijateljskim rješenjima, među ostalim na sljedeće načine:

Iako su ta rješenja dostupna čak i nakon podnošenja zahtjeva, najpogodnije je nastaviti s njima, koliko je to moguće, prije podnošenja zahtjeva za savjetovanje. Svaka stranka u sporu poštuje i postupa u skladu sa svakim uzajamno dogovorenim rješenjem.

 

Relevantne odredbe za pronalaženje informacija o mehanizmima alternativnog rješavanja sporova u okviru sporazuma EU-a

1

Podnošenje zahtjeva za savjetovanje

 

Ako se spor ne može riješiti mirnim putem, stranka može zatražiti savjetovanje slanjem pisanog zahtjeva drugoj stranci u kojem se navodi sporna mjera i odredbe za koje smatra da su radnje države domaćina prekršene.

 

Zahtjev za savjetovanje ključan je jer je obvezan korak prije pokretanja postupka. To je i početak roka za podnošenje zahtjeva (vidjeti u nastavku).

Zahtjev mora sadržavati posebne informacije i mora se podnijeti u roku utvrđenom u relevantnom sporazumu.

Vremensko ograničenje posebno uzima u obzir situaciju u kojoj bi tužitelj prvo zatražio pravnu zaštitu pred domaćim sudovima, prije nego što pribjegne sustavu sudova za ulaganja u skladu s relevantnim sporazumom.

 

Relevantne odredbe za pronalaženje informacija o zahtjevima za podnošenje zahtjeva za savjetovanje u skladu sa sporazumima EU-a

Ako već namjeravate pokrenuti postupak, morate poslati obavijest o namjeri ispitanicima prije završetka faze savjetovanja.

2

Slanje obavijesti o namjeri

 

Svakim relevantnim sporazumom predviđa se da, ako se spor ne može riješiti u određenom roku od podnošenja zahtjeva za savjetovanje, ulagatelj može tuženiku dostaviti obavijest o namjeri u kojoj u pisanom obliku navodi svoju namjeru podnošenja zahtjeva za rješavanje spora s relevantnim informacijama.

 

Ova obavijest o namjeri važna je jer će se u slučaju spora protiv EU-a i njegovih država članica pokrenuti postupak za utvrđivanje ispravnog tuženika.

Ako niste obaviješteni o odluci EU-a, tuženik će biti EU u kojem su mjere navedene u obavijesti isključivo mjere EU-a, dok će tuženik biti država članica u kojoj su mjere navedene u obavijesti isključivo mjere te države članice.

 

Relevantne odredbe u okviru sporazumâ EU-a za pronalaženje informacija o zahtjevima za slanje obavijesti o namjeri u slučaju spora protiv EU-a i njegovih država članica

Ako se spor ne može riješiti savjetovanjem, svoj zahtjev možete podnijeti sudu.

3

Podnošenje zahtjeva sudu

 

Ako stranke ne uspiju riješiti spor savjetovanjem, sudu se može podnijeti zahtjev.

 

Zahtjev se mora podnijeti u određenom roku, počevši od podnošenja zahtjeva za savjetovanje.

Podnošenje zahtjeva mora sadržavati određene elemente, kao što su pravila na temelju kojih se spor podnosi. 

Podložno posebnim iznimkama, ako ulagatelj odluči pokrenuti postupak u skladu sa sustavom sudova za ulaganja primjenjivog sporazuma, mora povući ili prekinuti sve postojeće postupke pred sudom u skladu s domaćim ili međunarodnim pravom u pogledu mjere koja navodno predstavlja povredu iz zahtjeva. Također se mora odreći svojih prava na pokretanje bilo kojeg zahtjeva ili postupka pred sudom u skladu s domaćim ili međunarodnim pravom u vezi s mjerom za koju se tvrdi da predstavlja povredu navedenu u zahtjevu.

 

Relevantne odredbe za pronalaženje informacija o zahtjevima za podnošenje zahtjeva i posebnim rokovima u skladu sa sporazumima EU-a

Nakon što zaprimite i obradi vaš zahtjev, Prvostupanjski sud ocijenit će predmet i donijeti privremeni pravorijek.

4

Ocjena predmeta i privremena dodjela

 
 

Sustav sudova za ulaganja uključuje dvostupanjski mehanizam s prvostupanjskim sudom koji će odlučivati o predmetu i donijeti odluku u skladu s primjenjivim pravom.

Kako je objašnjeno, sustav sudova za ulaganja odstupa od ad hoc prirode arbitražnih postupaka u kojima stranke u sporu odabiru arbitre koje imenuju stranke.

Predsjednik Suda imenovat će suce od kojih se sastoji sudsko vijeće suda koje odlučuje o predmetu. Tri člana suda (osim ako nije dogovoren sudac pojedinac) bit će odabrana s popisa članova koje su imenovale ugovorne stranke. Jedan je državljanin države članice EU-a, državljanin druge ugovorne stranke i jedan državljanin treće zemlje koji će predsjedati sudskim vijećem suda koji će odlučivati o predmetu.

Prvostupanjski sud moći će saslušati prethodne prigovore i zahtjeve za privremene mjere.

 

Pravorijek Prvostupanjskog suda je privremen, što znači da nije obvezujući (i izvršiv) u slučaju podnošenja žalbe. Međutim, ako je od donošenja privremenog pravorijeka prošlo određeno razdoblje, a nijedna stranka u sporu nije uložila žalbu na pravorijek, privremeni pravorijek postaje konačan i izvršiv.

 

Relevantne odredbe u sporazumima EU-a za pronalaženje informacija o osnivanju Ustavnog suda i vođenju postupka

Protiv privremenog pravorijeka može se podnijeti žalba Žalbenom sudu, koji donosi konačni pravorijek.

5

Žalba i konačni pravorijek

 

 

Ako stranka u sporu smatra da pravorijek Prvostupanjskog suda sadržava pogreške, protiv njega se može podnijeti žalba. Žalbeni sud preispitat će pravorijek i donijeti konačnu odluku u kratkom roku.

Sustav sudova za ulaganja uključuje dvostupanjski mehanizam sa stalnim žalbenim tijelom. Suci Žalbenog suda koji odlučuju o predmetu bit će odabrani s popisa članova koje su imenovale ugovorne stranke nakon stupanja sporazuma na snagu.

Predsjednik žalbenog suda imenuje članove od kojih se sastoji sudsko vijeće Žalbenog suda koje odlučuje o žalbi. Žalbeni sud rješavat će predmete u sudskim vijećima koja se sastoje od tri člana: jedan je državljanin države članice EU-a, državljanin druge ugovorne stranke i jedan državljanin treće zemlje koji će predsjedati sudskim vijećem suda koji će odlučivati o predmetu.

Ako Žalbeni sud odbije žalbu, privremeni pravorijek postaje konačan.

Ako je žalba osnovana, Žalbeni sud u cijelosti ili djelomično mijenja ili poništava pravne nalaze i zaključak iz privremenog pravorijeka. Žalbeni sud može sam donijeti konačnu odluku ili odlučiti vratiti predmet Prvostupanjskom sudu.

Konačna odluka Žalbenog suda ili pravorijek Prvostupanjskog suda koji odlučuje o predmetu bit će konačna i obvezujuća.

 

Relevantne odredbe u sporazumima EU-a za pronalaženje informacija o žalbenom postupku i konačnoj dodjeli

Ako ulagatelj donese konačnu odluku u njegovu korist, može pokrenuti ovršni postupak pred domaćim sudovima.

6

Postupci izvršenja na domaćim sudovima

 

Nakon što se donese konačna odluka, ona postaje izvršiva.

 

Konačni pravorijeci obvezujući su za stranke u sporu i ne podliježu žalbi, preispitivanju, ukidanju, poništenju ili bilo kakvom drugom pravnom lijeku.

Ako ulagatelj ima pravomoćnu i obvezujuću odluku u njegovu korist, može pokrenuti ovršni postupak pred domaćim sudovima. Izvršenje pravorijeka uređeno je zakonima koji se odnose na izvršenje presuda ili pravorijeka koji su na snazi ako se traži izvršenje.

 

Relevantne odredbe u sporazumima EU-a za pronalaženje informacija o izvršenju konačnih pravorijeka donesenih u okviru sustava sudova za ulaganja

Podijelite ovu stranicu:

Brze poveznice