Investicinių teismų sistemos vadovas

Šis skirsnis padeda suprasti, kaip galite išspręsti ginčą pagal investicinių teismų sistemą (ICS) pagal Europos Sąjungos (ES) susitarimus.

6 Ginčo sprendimo pagal investicinių teismų sistemą veiksmai

 

Prieš jums pradedant – ar kilo ginčas?

 

Norėdami sužinoti, ar kyla ginčas, patenkantis į atitinkamo susitarimo taikymo sritį, turėtumėte susipažinti su to susitarimo nuostatomis dėl ginčų, kuriems taikomas šis susitarimas, apimties.

Paprastai ginčas kyla, kai vienos iš Susitariančiosios Šalies (buveinės valstybės) investuotojas teigia, kad kita Susitariančioji Šalis (priimančioji valstybė) pažeidė susitarimą, darantį poveikį investuotojo investicijai priimančiojoje valstybėje, dėl kurios patiriama nuostolių ar žalos.

 

Atitinkamos nuostatos, kuriomis siekiama nustatyti ginčų, kuriems taikomi ES susitarimai, taikymo sritį

 

Kilus ginčui, pabandykite jį išspręsti taikiu sprendimu ir, jei tai neįmanoma, pateikite prašymą surengti konsultacijas.

Įtariamo pažeidimo atveju ginčas turėtų būti kuo labiau išspręstas taikiai taikant alternatyvaus ginčų sprendimo mechanizmus.

Alternatyvaus ginčų sprendimo mechanizmai suteikia galimybę susitarti dėl ginčų sprendimo nepatiriant teismo proceso išlaidų. ES susitarimais visada skatinamas ginčų sprendimas draugiškais sprendimais, be kita ko, šiomis priemonėmis:

Nors šie sprendimai yra prieinami net ir po to, kai pateikiamas prašymas, būtų naudingiausia juos taikyti, jei įmanoma, prieš pateikiant prašymą surengti konsultacijas. Kiekviena ginčo šalis laikosi abipusiškai priimtino sprendimo ir jo laikosi.

 

Atitinkamos nuostatos, pagal kurias galima rasti informacijos apie alternatyvaus ginčų sprendimo mechanizmus pagal ES susitarimus

1

Prašymo surengti konsultacijas pateikimas

 

Jei ginčo negalima išspręsti taikiai, viena šalis gali prašyti surengti konsultacijas, pateikdama kitai šaliai rašytinį prašymą, kuriame nurodoma ginčijama priemonė ir nuostatos, kurias ji laiko priimančiosios valstybės veiksmais, kuriais pažeidžiami priimančiosios valstybės veiksmai.

 

Prašymas surengti konsultacijas yra labai svarbus, nes tai yra privalomas etapas prieš pradedant procesą. Tai taip pat yra ieškinio pateikimo termino pradžia (žr. toliau).

Prašyme turi būti pateikta konkreti informacija ir jis turi būti pateiktas per atitinkamame susitarime nustatytą laikotarpį.

Nustatant laiko apribojimą visų pirma atsižvelgiama į situaciją, kai ieškovas pirmiausia kreiptųsi į nacionalinius teismus, o paskui pagal atitinkamą susitarimą kreiptųsi į investicinių teismų sistemą.

 

Atitinkamos nuostatos, kuriose pateikiama informacija apie reikalavimus pateikti prašymą dėl konsultacijų pagal ES susitarimus

Jei jau ketinate pradėti procesą, prieš pasibaigiant konsultacijų etapui turite išsiųsti pranešimą apie ketinimą atsakovui (-ams).

2

Pranešimo apie ketinimą išsiuntimas

 

Kiekviename atitinkamame susitarime numatyta, kad jei ginčo neįmanoma išspręsti per tam tikrą laikotarpį nuo prašymo surengti konsultacijas pateikimo, investuotojas gali atsakovui (-ams) pateikti pranešimą apie ketinimą raštu nurodyti savo ketinimą pateikti pretenziją ginčo sprendimui ir pateikti atitinkamą informaciją.

 

Šis pranešimas apie ketinimą yra svarbus, nes tuo atveju, jei ginčas būtų nukreiptas prieš ES ir jos valstybes nares, būtų pradėta tinkamo atsakovo nustatymo procedūra.

Jei nebuvote informuotas apie ES sprendimą, respondentas bus ES, kurioje pranešime nurodytos priemonės yra tik ES priemonė, o respondentas bus valstybė narė, kurioje pranešime nurodytos priemonės yra tik tos valstybės narės priemonė.

 

Atitinkamos ES susitarimų nuostatos dėl informacijos apie reikalavimus siųsti pranešimą apie ketinimą, kilus ginčui prieš ES ir jos valstybes nares

Jei ginčo nepavyksta išspręsti konsultuojantis, galite pateikti ieškinį Ginčų sprendimo institucijai.

3

Pretenzijos pateikimas Ginčų sprendimo kolegijai

 

Šalims neišsprendus ginčo per konsultacijas, ieškinys gali būti pateiktas Tarnautojų teismui.

 

Reikalavimas turi būti pateiktas per konkretų laikotarpį, pradedant nuo prašymo surengti konsultacijas pateikimo.

Pateikiant ieškinį turi būti pateikta tam tikra informacija, pavyzdžiui, taisyklės, pagal kurias pateikiamas ginčas. 

Išskyrus konkrečias išimtis, jei investuotojas nusprendžia inicijuoti procesą pagal taikomo susitarimo investicinių teismų sistemą, jis turi atšaukti arba nutraukti bet kokį pagal nacionalinę ar tarptautinę teisę teisme vykstantį procesą dėl priemonės, kuri, kaip įtariama, yra ieškinyje nurodytas pažeidimas. Ji taip pat turi atsisakyti savo teisių pagal nacionalinę ar tarptautinę teisę pareikšti ieškinį ar procesą teisme dėl priemonės, kuri, kaip įtariama, yra ieškinyje nurodytas pažeidimas.

 

Atitinkamos nuostatos, kuriose pateikiama informacija apie reikalavimus pateikti pretenziją ir konkrečius terminus pagal ES susitarimus

Kai jūsų prašymas bus gautas ir išnagrinėtas, Pirmosios instancijos teismas įvertins bylą ir priims preliminarų sprendimą.

4

Bylos vertinimas ir preliminarus sprendimas

 
 

Investicinių teismų sistema apima dviejų pakopų mechanizmą, kurį sudaro pirmosios instancijos teismas, kuris nagrinės bylą ir priims sprendimą pagal taikytiną teisę.

Kaip paaiškinta, investicinių teismų sistema skiriasi nuo arbitražo proceso ad hoc pobūdžio, kai ginčo šalys pasirenka savo atitinkamus šalies paskirtus arbitrus.

Tarnautojų teismo pirmininkas paskiria teisėjus, kurie sudaro bylą nagrinėjančio tribunolo padalinį. Trys Teismo nariai (išskyrus atvejus, kai susitariama dėl vienintelio teisėjo) bus atrinkti iš Susitariančiųjų Šalių paskirtų narių sąrašo. Vienas – ES valstybės narės pilietis, vienas kitos Susitariančiosios Šalies pilietis ir vienas trečiosios šalies pilietis, kuris pirmininkaus bylą nagrinėjančios Ginčų sprendimo institucijos padaliniui.

Pirmosios instancijos teismas galės nagrinėti preliminarius prieštaravimus ir prašymus taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

 

Pirmosios instancijos teismopriimtas sprendimas yra laikinas, o tai reiškia, kad jis nėra privalomas (ir vykdytinas), jei paduodamas apeliacinis skundas. Tačiau jeigu nuo preliminaraus sprendimo priėmimo praėjo konkretus laikotarpis ir nė viena ginčo šalis sprendimo neapskundė, laikinas sprendimas tampa galutinis ir vykdytinas.

 

Svarbios ES susitarimų nuostatos, kuriomis siekiama rasti informacijos apie Tarnautojų teismo sudėtį ir proceso eigą

Preliminarus sprendimas gali būti apskųstas Apeliacinei ginčų sprendimo kolegijai, kuri priima galutinį sprendimą.

5

Apeliacinis skundas ir galutinis sprendimas

 

 

Jeigu ginčo šalis mano, kad Pirmosios instancijos teismo sprendime yra klaidų, jį galima apskųsti. Apeliacinė ginčų sprendimo kolegija peržiūrės sprendimą ir per trumpą laiką priims galutinį sprendimą.

Investicinių teismų sistema apima dviejų pakopų mechanizmą su nuolat veikiančia apeliacine institucija. Bylą nagrinėjantys Apeliacinės ginčų sprendimo kolegijos teisėjai bus atrinkti iš narių, kuriuos Susitariančiosios Šalys paskiria įsigaliojus susitarimui, sąrašo.

Apeliacinės ginčų sprendimo institucijos pirmininkas skiria Apeliacinės ginčų sprendimo kolegijos, nagrinėjančios apeliacinį skundą, padalinio narius. Apeliacinė ginčų sprendimo kolegija bylas nagrinės padaliniuose, kuriuos sudaro trys nariai: vienas – ES valstybės narės pilietis, vienas kitos Susitariančiosios Šalies pilietis ir vienas trečiosios šalies pilietis, kuris pirmininkaus bylą nagrinėjančios Ginčų sprendimo institucijos padaliniui.

Jei Apeliacinė ginčų sprendimo kolegija atmeta apeliacinį skundą, preliminarus sprendimas tampa galutinis.

Jei apeliacinis skundas yra pagrįstas, Apeliacinė ginčų sprendimo kolegija visiškai arba iš dalies pakeičia arba panaikina preliminaraus sprendimo teisines išvadas ir išvadas. Apeliacinė ginčų sprendimo kolegija gali pati priimti galutinį sprendimą arba nuspręsti grąžinti bylą Pirmosios instancijos teismui.

Apeliacinės ginčų sprendimo kolegijos galutinis sprendimas arba Pirmosios instancijos teismo sprendimas dėl bylos nagrinėjimo bus galutinis ir privalomas.

 

Atitinkamos ES susitarimų nuostatos, kuriose pateikiama informacija apie apeliacinę procedūrą ir galutinį sprendimą

Jeigu investuotojas priima galutinį sprendimą jo naudai, jis gali pradėti priverstinio vykdymo procesą nacionaliniuose teismuose.

6

Vykdymo procesas nacionaliniuose teismuose

 

Priėmus galutinį sprendimą, jis tampa vykdytinas.

 

Galutiniai sprendimai yra privalomi ginčo šalims ir negali būti skundžiami, peržiūrimi, anuliuojami, panaikinami ar kitaip ištaisomi.

Jei investuotojas yra priėmęs galutinį ir privalomą sprendimą jo naudai, jis gali pradėti priverstinio vykdymo procesą nacionaliniuose teismuose. Sprendimo vykdymą reglamentuoja įstatymai, susiję su teismo sprendimų ar sprendimų vykdymu, galiojančiais tais atvejais, kai prašoma juos vykdyti.

 

Atitinkamos ES susitarimų nuostatos, kuriomis siekiama rasti informacijos apie galutinių sprendimų, priimtų pagal investicinių teismų sistemą, vykdymą

Bendrinti šį puslapį

Sparčiosios nuorodos