Chemijos produktai

Šis puslapis yra informacinis dokumentas, skirtas tik ES masto produktų reikalavimams. Atsižvelgiant į paskirties ES šalį, gali būti taikomi papildomi reikalavimai. Išsamią informaciją rasite skyriuje Mano prekybos padėjėjas.

Atkreipkite dėmesį į tai, kad šiame puslapyje bendras kiekvienos antraštės aprašymas pateikiamas visomis ES kalbomis. Tačiau išsami informacija pateikiama tik anglų kalba.

Prekybos pavojingomis cheminėmis medžiagomis kontrolė

Tam tikrų pavojingų cheminių medžiagų (pesticidų ir pramoninių cheminių medžiagų) importas yra uždraustas arba griežtai ribojamas ir jam taikomos kontrolės priemonės, nustatytos Roterdamo konvencijoje dėl sutikimo, apie kurį pranešama iš anksto, procedūros.

 

Prekybos gyvsidabriu kontrolė

Metalinio gyvsidabrio ir tam tikrų gyvsidabrio mišinių importas yra draudžiamas arba griežtai ribojamas siekiant užtikrinti aukštą žmonių sveikatos ir aplinkos apsaugos lygį.

 

Patvariųjų organinių teršalų kontrolė

Siekiant įgyvendinti Stokholmo konvencijos dėl patvariųjų organinių teršalų (POT) ir JT EEK tolimų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencijos protokolo nuostatas, POT importas yra draudžiamas arba ribojamas keliais atvejais.

 

Prekybos trąšomis reikalavimai

Tam tikros mineralinės trąšos turi atitikti techninius reikalavimus, susijusius su pavadinimu, klasifikavimu ir sudėtimi; ženklinimas ir pakavimas; atitikties vertinimas ir atsekamumas.

 

Prekybos plovikliais reikalavimai

Plovikliai turi atitikti specialias nuostatas, skirtas aukštam aplinkos apsaugos ir žmonių sveikatos lygiui užtikrinti (prekybos apribojimai, pagrįsti biologiniu skaidumu, ženklinimu ir privaloma informacija apie produktą, kontrolės ir apsaugos priemonės).

 

Prekybos cheminėmis medžiagomis reikalavimai

Cheminiai produktai turi atitikti prekybos reikalavimus, kuriais siekiama užtikrinti aukštą žmonių sveikatos ir aplinkos apsaugos lygį.

 

Prekybos pesticidais ir biocidais reikalavimai

Augalų apsaugos produktai, biocidiniai produktai ir jų veikliosios medžiagos turi atitikti prekybos reikalavimus, kad būtų užtikrintas aukštas žmonių sveikatos apsaugos lygis.

 

Prekybos benzinu, dyzelinu, gazoliu ir sunkiuoju mazutu standartai

Bešvinis benzinas ir dyzeliniai degalai, kuriais prekiaujama ES, turi atitikti tam tikrus kokybės ir aplinkosaugos rodiklius, kad būtų sumažintas motorinių transporto priemonių išmetamų teršalų kiekis. Gazoliui ir mazutui taikomi sieros kiekio apribojimai.

 

Tam tikrų cheminių medžiagų naudojimo juvelyriniuose dirbiniuose apribojimas

 

Tam tikrų cheminių medžiagų naudojimo tekstilės ir odos gaminiuose apribojimas

 

Tam tikrų cheminių medžiagų naudojimo žaisluose apribojimas

 

Narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) kontrolė

Tam tikrų cheminių medžiagų, kurios gali būti neteisėtai naudojamos gaminant narkotikus, importui taikomi kontrolės reikalavimai, t. y. veiklos vykdytojų licencijavimas ir (arba) registravimas, atsakingo pareigūno paskyrimas, importo dokumentų pateikimas ir importo leidimas.

 
Bendrinti šį puslapį

Sparčiosios nuorodos