Version: 1.0.24.26 (2020-11-23 14:15)

Privatumo pareiškimas

Įvadas

Europos Komisija (toliau – Komisija) yra įsipareigojusi saugoti jūsų asmens duomenis ir gerbti jūsų privatumą. Komisija renka ir toliau tvarko asmens duomenis laikydamasi 2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2018/1725 dėl fizinių asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, organams, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 45/2001.

Šiame pareiškime apie privatumo apsaugą paaiškinama, kodėl tvarkome jūsų asmens duomenis, kaip renkame ir tvarkome visus asmens duomenis, kaip užtikriname visų pateiktų asmens duomenų apsaugą, kaip ta informacija naudojama ir kokiomis su savo asmens duomenimis susijusiomis teisėmis galite naudotis. Jame pateikiama ir atsakingo duomenų valdytojo, į kurį galite kreiptis, kad pasinaudotumėte savo teisėmis, duomenų apsaugos pareigūno ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno kontaktiniai duomenys.

Toliau pateikiama informacija apie Europos Komisijos Prekybos generalinio direktorato „Access2Markets“ įvestų asmens duomenų tvarkymo operaciją.

Kodėl ir kaip tvarkome jūsų asmens duomenis?

Duomenų valdytojas renka ir naudoja jūsų asmens duomenis šiais tikslais:

  • asmens duomenų, pateiktų naudojantis kontaktine forma, prašoma, kad būtų galima atsakyti į prašymą pateikti informacijos, arba
  • suteikti prieigą naudotojams, norintiems patekti į „Access2Markets“ saugomas dalis arba į „Access2Markets“ riboto naudojimo zoną, skirtą Komisijos darbuotojams, ES valstybių narių pareigūnams ir kai kurioms ES verslo organizacijoms, kurios gali patekti į „Access2Markets“ riboto naudojimo zonas.

Jūsų asmens duomenys nebus naudojami automatizuotam sprendimų priėmimui, įskaitant profiliavimą.

Kokiu teisiniu pagrindu (-ais) tvarkome jūsų asmens duomenis

Tvarkome jūsų asmens duomenis, nes tvarkyti duomenis būtina siekiant atlikti viešojo intereso užduotį arba vykdant Sąjungos institucijai ar įstaigai pavestus viešosios valdžios įgaliojimus.

Su šios priemonės organizavimu ir valdymu susijusių asmens duomenų tvarkymo operacijos yra būtinos Komisijos valdymui ir veikimui, kaip numatyta Sutartyse, konkrečiau – Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 244–250 straipsniuose.

Duomenys tvarkomi visuomenės labui remiantis toliau nurodytu teisiniu pagrindu – Tarybos sprendimu (98/552/EB) dėl Komisijos veiksmų, susijusių su Bendrijos patekimo į rinką strategija, įgyvendinimo; Komisijos komunikatas Tarybai, Europos Parlamentui, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Pasaulinis tarptautinės prekybos iššūkis. Europos Sąjungos patekimo į rinką strategija (COM (96) 53 final);Komisijos komunikatas Tarybai, Europos Parlamentui, Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Globalioji Europa: Tvirtesnė partnerystė siekiant užtikrinti Europos eksportuotojų patekimą į rinką (COM (2007) 183 final), 20 straipsnis „Išimtys ir apribojimai“ ir 27 straipsnis „Išankstinė patikra“ netaikomi.

Kokius asmens duomenis renkame ir toliau tvarkome?

Kad galėtų atlikti tvarkymo veiksmą, duomenų valdytojas renka šių kategorijų asmens duomenis: pavadinimas, organizacija, telefonas, adresas, e. paštas, IP adresas.

Kiek laiko saugome Jūsų asmens duomenis?

Duomenų valdytojas saugo jūsų asmens duomenis tik tiek laiko, kiek reikia duomenų rinkimo ar tolesnio tvarkymo tikslui pasiekti. Siunčiant kontaktinę formą sukuriamas e. laiškas į funkcinę e. pašto dėžutę, kurioje pateikiami asmens duomenys. Šis e. laiškas ir atsakymas į jį 6 mėnesį saugomi duomenų bazėje „Access2Markets“.Bilietų pardavimo sistemoje tuo pačiu metu atidaromas bilieto numeris SMT. Bilietų asmens duomenys 24 mėnesius saugomi SMT duomenų bazėje. Pasibaigus šiam laikotarpiui, uždaryti bilietai yra filtruojami ir paverčiami anoniminiais, kad būtų galima teikti ataskaitas ir statistinius duomenis apie IT įrangos, programinės įrangos ir paslaugų kokybės vertinimą, o Prekybos GD gali jais naudotis 13 mėnesius.

Kaip saugomi Jūsų asmens duomenys?

Visi asmens duomenys elektroniniu formatu (e. laiškai, dokumentai, duomenų bazės, įkelti duomenų paketai ir t. t.) saugomi Europos Komisijos serveriuose. Visos duomenų tvarkymo operacijos vykdomos laikantis 2017 m. sausio 10 d. Komisijos sprendimo (ES, Euratomas) 2017/46 dėl Europos Komisijos ryšių ir informacinių sistemų saugumo.

Kad apsaugotų jūsų asmens duomenis, Komisija ėmėsi tam tikrų techninių ir organizacinių priemonių. Prie techninių priemonių priskiriami atitinkami veiksmai, kuriais užtikrinamas tinklo saugumas ir mažinama duomenų praradimo, jų keitimo ar neteisėtos prieigos rizika, atsižvelgiant į su asmens duomenų tvarkymu susijusią riziką ir tvarkomų duomenų pobūdį. Prie organizacinių priemonių priskiriamas prieigos prie asmens duomenų apribojimas suteikiant prieigos teisę tik įgaliotiems asmenims, turintiems teisėtą poreikį žinoti šios duomenų tvarkymo operacijos tikslais.

Kas gali naudotis jūsų asmens duomenimis ir kam jie atskleidžiami?

Susipažinti su jūsų asmens duomenimis gali Komisijos darbuotojai, atsakingi už šios duomenų tvarkymo operacijos vykdymą, ir darbuotojai, kuriems suteiktas leidimas remiantis būtinumo žinoti principu. Šie darbuotojai laikosi teisiškai privalomų ir prireikus papildomų konfidencialumo susitarimų.

Kokios yra jūsų teisės ir kaip galite jomis pasinaudoti?

Turite tam tikrų teisių kaip duomenų subjektas pagal Reglamento (ES) 2018/1725 III skyrių (14–25 straipsnius), visų pirma teisę į susipažinti su savo asmens duomenimis, juos ištaisyti arba ištrinti ir teisę apriboti savo asmens duomenų tvarkymą. Jei taikoma, turite teisę nesutikti, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi, arba teisę į duomenų perkeliamumą.

Turite teisę nesutikti, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi teisėtai pagal 5 straipsnio 1 dalies a punktą.

Kad pasinaudotumėte savo teisėmis, kreipkitės į duomenų valdytoją arba, kilus nesutarimui, į duomenų apsaugos pareigūną. Prireikus galite kreiptis ir į Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūną. Jų kontaktiniai duomenys pateikiami toliau esančiame 9 skyriuje.

Jei pageidaujate pasinaudoti savo teisėmis, susijusiomis su viena arba keliomis konkrečiomis duomenų tvarkymo operacijomis, savo prašyme pateikite jų aprašą (pavyzdžiui, registracijos numerį (-ius), kaip nurodoma toliau esančiame 10 skyriuje).

Kontaktinė informacija

Duomenų valdytojas

Jeigu norėtumėte pasinaudoti savo teisėmis pagal Reglamentą (ES) 2018/1725 arba jeigu turite pastabų, klausimų ar nuogąstavimų, arba jeigu norėtumėte pateikti skundą dėl jūsų asmens duomenų rinkimo ir naudojimo, kreipkitės į duomenų valdytoją

Komisijos duomenų apsaugos pareigūnas

Jei turite klausimų dėl savo asmens duomenų tvarkymo pagal Reglamentą (ES) 2018/1725, galite kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną(DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu).

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas (EDAPP)

Turite teisę kreiptis į Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūną (galite pateikti jam skundą) (edps@edps.europa.eu), jei manote, kad duomenų valdytojui tvarkant jūsų asmens duomenis buvo pažeistos jūsų teisės pagal Reglamentą (ES) 2018/1725.

Kur rasti išsamesnės informacijos?

Komisijos duomenų apsaugos pareigūnas skelbia visų Komisijos atliekamų asmens duomenų tvarkymo operacijų, kurios grindžiamos dokumentais ir apie kurias jam pranešta, registrą. Su šiuo registru susipažinti galima adresu Http://ec.europa.eu/dpo-register.

Sparčiosios nuorodos