Privatumo pareiškimas

Įvadas

Europos Komisija (toliau – Komisija) yra įsipareigojusi saugoti jūsų asmens duomenis ir gerbti jūsų privatumą. Komisija renka ir toliau tvarko asmens duomenis pagal 2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2018/1725 dėl fizinių asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, organams, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 45/2001) ir Sprendimą Nr. 1247/2002/EB.

Šiame pareiškime dėl privatumo paaiškinamos jūsų asmens duomenų tvarkymo priežastys, duomenų rinkimo būdas, kaip jie tvarkomi ir užtikrinama visų pateiktų asmens duomenų apsauga, taip pat kaip ta informacija yra naudojama ir kokias jūs turite teises jūsų asmens duomenų atžvilgiu. Jame taip pat nurodyti atsakingo duomenų valdytojo, į kurį galite kreiptis dėl savo teisių, duomenų apsaugos pareigūno ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno kontaktiniai duomenys.

Toliau pateikiama informacija, susijusi su Europos Komisijos Prekybos generalinio direktorato atliekama asmens duomenų, įvestų į portalą Access2Markets, tvarkymo operacija.

Kodėl ir kaip tvarkome jūsų asmens duomenis?

Prekybos GD F1 skyrius „Vienas prieigos punktas, skirtas vykdymo užtikrinimui, patekimui į rinką ir MVĮ“ (toliau – duomenų valdytojas) renka ir naudoja jūsų asmeninę informaciją dėl šių priežasčių:

  • asmens duomenų, pateiktų užpildžius kontaktinę formą, prašoma, kad būtų galima atsakyti į bendro pobūdžio klausimus, susijusius su interneto svetainės turiniu,
  • užmegzti ryšius patekimo į rinką, taip pat skundų dėl prekybos ir darnaus vystymosi klausimais,
  • žinoti, kas pranešė apie incidentą,
  • suteikti prieigą naudotojams, norintiems patekti į saugomą programos „Access2Markets“ dalį už Europos ribų (ES ambasadų darbuotojų prašymai suteikti prieigą).

Jūsų asmens duomenys nebus naudojami automatizuoto sprendimų priėmimo, įskaitant profiliavimą, tikslais.

Kokiu teisiniu pagrindu (-ais) tvarkomi jūsų asmens duomenys?

Tvarkome jūsų asmens duomenis, nes:

  • tvarkyti duomenis būtina siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant Sąjungos institucijai ar įstaigai pavestus viešosios valdžios įgaliojimus;

Tai atitinka 1998 m. rugsėjo 24 d. Tarybos sprendimą dėl Komisijos veiklos, susijusios su Bendrijos patekimo į rinką strategija (98/552/EB).

Kokius asmens duomenis renkame ir tvarkome?

Kad atliktų duomenų tvarkymo operaciją, duomenų valdytojas renka šių kategorijų asmens duomenis: Vardas ir pavardė, organizacija, telefonas, adresas, e. paštas ir IP (interneto) adresas.

Kiek laiko saugomi jūsų asmens duomenys?

Duomenų valdytojas jūsų asmens duomenis saugo tik tiek laiko, kiek reikia duomenų rinkimo ar tolesnio tvarkymo tikslui pasiekti. Siunčiant naudojantis kontaktine forma į funkcinę e. pašto dėžutę sugeneruojamas asmens duomenų e. laiškas. Šis e. laiškas ir atsakymas į jį saugomi 6 mėnesius. Prekybos GD savo bilietų pardavimo sistemoje tuo pačiu metu atidaro bilietą. Bilietų asmens duomenys saugomi 24 mėnesius. Pasibaigus šiam laikotarpiui uždari bilietai filtruojami ir padaromi anoniminiais, kad būtų galima teikti IT įrangos, programinės įrangos ir paslaugų kokybės vertinimo ataskaitas ir statistinius duomenis, o Prekybos GD ja naudotis gali 13 mėnesių.

Prekybos GD siunčia „Europe Direct“ kontaktiniam centrui (EDCC) prašymus pateikti bendrą informaciją interneto svetainėje. EDCC saugo jūsų asmens duomenis tiek laiko, kiek reikia rinkimo ar tolesnio tvarkymo tikslui pasiekti, įskaitant vėlesnių skundų nagrinėjimą, t. y. ne ilgiau kaip 3 metus nuo jūsų prašymo gavimo dienos.
Žr. jų pareiškimą apie privatumo apsaugą: https://europa.eu/european-union/contact/data-protection_en.

Kaip saugomi jūsų asmens duomenys?

Visi elektroninio formato asmens duomenys (e. laiškai, dokumentai, duomenų bazės, įkelti duomenų rinkiniai ir pan.) saugomi Europos Komisijos serveriuose. Visos duomenų tvarkymo operacijos vykdomos laikantis 2017 m. sausio 10 d. Komisijos sprendimo (ES, Euratomas) 2017/46 dėl Europos Komisijos ryšių ir informacinių sistemų saugumo.

Kad apsaugotų jūsų asmens duomenis, Komisija yra įdiegusi tam tikras technines ir organizacines priemones. Prie techninių priemonių priskiriami atitinkami veiksmai, kuriais užtikrinamas tinklo saugumas ir mažinama duomenų praradimo, keitimo ar neteisėtos prieigos rizika, atsižvelgiant į su asmens duomenų tvarkymu susijusią riziką ir tvarkomų duomenų pobūdį. Organizacinės priemonės apima galimybės susipažinti su asmens duomenimis suteikimą tik įgaliotiems asmenims, turintiems pagrįstą poreikį susipažinti su jais šios tvarkymo operacijos tikslais.

Kam prieinami ir atskleidžiami jūsų asmens duomenys?

Susipažinti su jūsų asmens duomenimis gali Komisijos darbuotojai, atsakingi už šios duomenų tvarkymo operacijos vykdymą, ir darbuotojai, kuriems suteiktas leidimas remiantis būtinumo žinoti principu. Šie darbuotojai laikosi teisės aktais nustatytų privalomų ir, prireikus, papildomų konfidencialumo susitarimų.

Kokias teises turite ir kaip jomis galite naudotis?

Turite tam tikrų teisių kaip duomenų subjektas pagal Reglamento (ES) 2018/1725 III skyrių (14-25 straipsnius), visų pirma teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, juos ištaisyti arba ištrinti ir teisę apriboti savo asmens duomenų tvarkymą. Atitinkamais atvejais taip pat turite teisę nesutikti, kad jie būtų tvarkomi, arba teisę į duomenų perkeliamumą.

Turite teisę nesutikti, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi, kai toks duomenų tvarkymas teisėtai vykdomas pagal 5 straipsnio 1 dalies a punktą.

Sutikote pateikti savo asmens duomenis Prekybos generalinio direktorato F1 skyriui, kad jis galėtų atlikti šią duomenų tvarkymo operaciją. Savo sutikimą galite bet kada atšaukti apie tai pranešant duomenų valdytojui. Atšaukimas neturės įtakos duomenų tvarkymo, atlikto prieš atšaukiant sutikimą, teisėtumui.

Siekdami pasinaudoti savo teisėmis, kreipkitės į duomenų valdytoją arba, kilus nesutarimui, į duomenų apsaugos pareigūną. Jei būtina, jūs taip pat galite kreiptis į Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūną. Jų kontaktiniai duomenys pateikiami toliau 9 skyriuje.

Jei pageidaujate pasinaudoti savo teisėmis, susijusiomis su viena arba keliomis konkrečiomis duomenų tvarkymo operacijomis, savo prašyme pateikite jų aprašą (pavyzdžiui, registracijos numerį (-ius), kaip nurodoma tolesniame 10 skyriuje).

Kontaktiniai duomenys

Duomenų valdytojas

Jei norėtumėte pasinaudoti savo teisėmis pagal Reglamentą (ES) 2018/1725 arba jei turite pastabų, klausimų ar iškyla problemų, arba norėtumėte pateikti skundą dėl jūsų asmens duomenų rinkimo ir naudojimo, prašome kreiptis į duomenų valdytoją Europos Parlamente.

Prekybos GD F1 skyrius TRADE-F1-SEC@ec.europa.eu.

Komisijos duomenų apsaugos pareigūnas

Jei turite klausimų dėl savo asmens duomenųtvarkymo pagal Reglamentą (ES) 2018/1725, galite kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu).

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas

Turite teisę kreiptis į Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūną (galite pateikti jam skundą) (edps@edps.europa.eu), jei manote, kad duomenų valdytojui tvarkant jūsų asmens duomenis buvo pažeistos jūsų teisės pagal Reglamentą (ES) 2018/1725.

Kur rasti išsamesnės informacijos?

Komisijos duomenų apsaugos pareigūnas (DAP) skelbia visų Komisijos atliekamų asmens duomenų tvarkymo operacijų, kurios grindžiamos dokumentais ir apie kurias jam pranešta, registrą. Susipažinti su šiuo registru galima adresu http://ec.europa.eu/dpo-register.

Ši konkreti duomenų tvarkymo operacija įtraukta į viešą duomenų apsaugos pareigūno registrą registracijos numeriu DPR-EC-09887.1.

Bendrinti šį puslapį

Sparčiosios nuorodos