Izjava o varstvu podatkov

Uvod

Evropska komisija (v nadaljnjem besedilu: Komisija) je zavezana varstvu vaših osebnih podatkov in spoštovanju vaše zasebnosti. Komisija zbira in nadalje obdeluje osebne podatke v skladu z Uredbo (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2018 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in o prostem pretoku takih podatkov (ki razveljavlja Uredbo (ES) št. 45/2001) in Sklepom št. 1247/2002/ES.

Ta izjava o varstvu osebnih podatkov pojasnjuje, zakaj osebne podatke obdelujemo, kako jih zbiramo, z njimi ravnamo in jih varujemo ter kako jih uporabljamo in katere pravice imate glede svojih osebnih podatkov. V njej so opredeljeni tudi kontaktni podatki odgovornega upravljavca podatkov, pri katerem lahko uveljavite svoje pravice, osebe za varstvo podatkov in Evropskega nadzornika za varstvo podatkov.

Informacije v zvezi z obdelavo osebnih podatkov, vnesenih na portal Access2Markets, ki jih izvaja Generalni direktorat za trgovino Evropske komisije, so predstavljene spodaj.

Zakaj in kako obdelujemo vaše osebne podatke

GD za trgovino, enota F1 „Enotna vstopna točka za izvrševanje, dostop do trga in MSP“ (v nadaljnjem besedilu: upravljavec podatkov), zbira in uporablja vaše osebne podatke iz naslednjih razlogov:

  • da bi lahko odgovarjali na splošna vprašanja v zvezi z vsebino spletišča, se zahtevajo osebni podatki, zagotovljeni prek kontaktnega obrazca,
  • vzpostaviti stik za dostop do trga ter pritožbe v zvezi s trgovino in trajnostnim razvojem,
  • vedeti, kdo je poročal o incidentu,
  • omogočiti dostop uporabnikom, ki želijo imeti dostop do zaščitenega dela sistema Access2Markets iz držav zunaj Evrope (zahteve za dostop osebja veleposlaništev EU).

Osebni podatki ne bodo uporabljeni za samodejno sprejemanje odločitev, vključno s profiliranjem.

Na kateri pravni podlagi obdelujemo vaše osebne podatke

Osebne podatke obdelujemo, ker:

  • obdelava je potrebna za opravljanje naloge v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene instituciji ali organu Unije;

To je v skladu s Sklepom Sveta z dne 24. septembra 1998 o izvajanju dejavnosti Komisije v zvezi s strategijo dostopa do trga Skupnosti (98/552/ES).

Katere osebne podatke zbiramo in nadalje obdelujemo

Upravljavec podatkov za izvedbo postopka obdelave zbira naslednje kategorije osebnih podatkov: Ime in priimek, organizacija, telefon, naslov, elektronski naslov in naslov IP (internet).

Kako dolgo hranimo vaše osebne podatke

Upravljavec podatkov hrani vaše osebne podatke samo toliko časa, kolikor je potrebno za izpolnitev namena zbiranja ali nadaljnje obdelave podatkov. Pri pošiljanju prek kontaktnega obrazca se ustvari elektronsko sporočilo v namenski poštni predal, ki vsebuje osebne podatke. To elektronsko sporočilo in odgovor nanj se hranita 6 mesecev. GD za trgovino hkrati odpre vozovnico v svojem sistemu za izdajanje vozovnic. Osebni podatki o vozovnicah se hranijo 24 mesecev. Po tem obdobju se zaprte vozovnice filtrirajo in postanejo anonimne, da se omogoči poročanje in statistika ocene kakovosti za opremo IT, programsko opremo in storitve, pri čemer ima GD za trgovino dostop do njih za 13 mesecev.

GD TRADE pošlje kontaktni točki Europe Direct zahteve za splošne informacije na spletišču. Center EDCC hrani vaše osebne podatke toliko časa, kolikor je potrebno za izpolnitev namena zbiranja ali nadaljnje obdelave, vključno z obravnavo poznejših pritožb, in sicer največ 3 leta po datumu prejema vaše prošnje.
Glej izjavo o varstvu osebnih podatkov: https://europa.eu/european-union/contact/data-protection_en.

Kako varujemo vaše osebne podatke

Vsi osebni podatki v elektronski obliki (elektronska sporočila, dokumenti, podatkovne zbirke, naložene serije podatkov itd.) se shranjujejo na strežnikih Evropske komisije. Za obdelavo podatkov se uporablja Sklep Komisije (EU, Euratom) 2017/46 z dne 10. januarja 2017 o varnosti komunikacijskih in informacijskih sistemov v Evropski komisiji.

Za varovanje vaših osebnih podatkov je Komisija uvedla številne tehnične in organizacijske ukrepe. Tehnični ukrepi vključujejo ustrezne ukrepe za obravnavo spletne varnosti, tveganje izgube podatkov, spremembo podatkov ali nepooblaščen dostop, pri čemer se upošteva tveganje zaradi obdelave in narave osebnih podatkov, ki se obdelujejo. Organizacijski ukrepi vključujejo omejevanje dostopa do osebnih podatkov samo na pooblaščene osebe z legitimno potrebo po seznanitvi za namene tega postopka obdelave.

Kdo ima dostop do vaših osebnih podatkov in komu se razkrijejo

Dostop do vaših osebnih podatkov ima osebje Komisije, odgovorno za to obdelavo, ter pooblaščeno osebje v skladu z načelom „potrebe po seznanitvi“. To osebje zavezujejo zakonski in po potrebi dodatni dogovori o zaupnosti.

Katere pravice imate in kako jih lahko uveljavljate

Kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, imate posebne pravice v skladu s členi 14-25 poglavja III Uredbe (EU) 2018/1725, zlasti pravico do dostopa, popravka, izbrisa ali omejitve obdelave osebnih podatkov. Kadar je primerno, imate tudi pravico nasprotovati obdelavi ali pravico do prenosljivosti podatkov.

Imate pravico do ugovora obdelavi vaših osebnih podatkov, ki se zakonito izvaja v skladu s členom 5(1)(a).

Privolili ste, da boste svoje osebne podatke za ta postopek obdelave posredovali enoti F1 GD za trgovino. Svojo privolitev lahko kadar koli prekličete z obvestilom upravljavcu podatkov. Preklic ne bo vplival na zakonitost obdelave, izvedene pred preklicem privolitve.

Za uveljavljanje svojih pravic se obrnite na upravljavca podatkov ali v primeru spora na pooblaščeno osebo za varstvo podatkov. Po potrebi se lahko obrnete tudi na Evropskega nadzornika za varstvo podatkov. Njihove kontaktne podatke lahko najdete v razdelku 9 spodaj.

Če želite uveljavljati svoje pravice v enem ali več specifičnih postopkih obdelave, te jasno navedite v svojem zahtevku (tj. navedite njihovo referenčno oznako, kot je opredeljeno v razdelku 10 spodaj).

Kontaktne informacije

Upravljavec podatkov

Če želite uveljavljati svoje pravice v skladu z Uredbo (EU) 2018/1725, če imate pripombe, vprašanja ali pomisleke ali če želite vložiti pritožbo v zvezi z zbiranjem in uporabo vaših osebnih podatkov, se lahko obrnete na upravljavca podatkov.

GD za trgovino Enota F1 TRADE-F1-SEC@ec.europa.eu.

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov pri Komisiji

Za vprašanja v zvezi z obdelavo svojih osebnih podatkov v skladu zUredbo (EU) 2018/1725 se lahko obrnete na pooblaščeno osebo za varstvo podatkov (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu).

Evropski nadzornik za varstvo podatkov

Če menite, da je upravljavec podatkov z obdelavo vaših osebnih podatkov kršil vaše pravice iz Uredbe (EU) 2018/1725, se lahko pritožite Evropskemu nadzorniku za varstvo podatkov (edps@edps.europa.eu).

Kje poiskati podrobnejše informacije?

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov pri Komisiji objavlja register vseh dejanj obdelave osebnih podatkov, ki jih izvaja Komisija in so dokumentirana ter o katerih je obveščena. Dostop do registra je mogoč na naslednji povezavi: http://ec.europa.eu/dpo-register.

Ta postopek obdelave podatkov se v javnem registru pooblaščene osebe za varstvo podatkov vodi pod referenčno oznako: DPR-EC-09887.1.

Deli to stran:

Hitre povezave