Vse razen orožja (EBA)

Več o tem, kako izkoristiti sistem EU „Vse razen orožja“ (EBA).

Na kratko

Shema EBA odpravlja tarife in kvote za ves uvoz blaga (razen orožja in streliva), ki prihaja v EU iz najmanj razvitih držav.

Od januarja 2019 so države EBA

Afganistan

Angola;

Bangladeš

Benin;

Butan

Burkina Faso;

Burma/Mjanmar

Burundija

Kambodža

Srednjeafriška republika

Čad

Komori

Kongo, Demokratična republika

Džibuti

Vzhodni Timor

Ekvatorialna Gvineja

Eritreja

Etiopija

Gambija

Gvineja

Gvineja Bissau

Kiribati

Kiribati,

Laos

Lesoto

Liberija

Madagaskar

Malavi

Maliju

Mavretanija

Nepalom

Nigerija

Ruanda

Sao Tome in Principe

Senegal;

Sierra Leone;

Salomonovi otoki

Somaliji

Južni Sudan

Sudan.

Tanzanija

Togo;

Tuvalu,

Urugvaj

Vanuatu.

Jemen

Zambija

 

Tarife

Shema EBA odpravlja tarife in kvote za ves uvoz blaga (razen orožja in streliva), ki prihaja v EU iz najmanj razvitih držav.

 • iskanje vseh informacij o tarifah za vaš izdelek
 • če ste v dvomih, se obrnite na nacionalne carinske organe.

Pravila o poreklu

Preden izvozite/uvozite, preverite, ali

 • posvetujte se s svojimi carinskimi organi
 • Informacije o posameznih izdelkih iz določenih držav so na voljo na strani GSP in v rubriki My Trade Assistant

Strpnost

Toleranca je izražena

 • v ceni končnih proizvodov za ribiške in industrijske proizvode
 • po masi končnih proizvodov za kmetijske proizvode

Odstopanja, vključena v GSP, so milejša kot redna odstopanja. Znašajo 15 % cene franko tovarna končnega izdelka namesto 10 %.

Posebna odstopanja veljajo tudi za tekstil in oblačila ter so opisana v uvodnih opombah Priloge 22-03.

Glej tudi splošno pravilo strpnosti ali de minimis.

Kumulacija

V trgovini v okviru EBA EU se uporabljajo naslednje vrste kumulacije

 • dvostranski
 • regionalni
 • višja
 • kumulacija z Norveško, Švico in Turčijo
Dvostranska kumulacija

Materiali s poreklom iz EU se lahko vključijo v izdelke, proizvedene v državi EBA, in se nato štejejo za izdelke s poreklom iz te države EBA, če predelava, opravljena v državi EBA, presega minimalne ravni.

Regionalna kumulacija

Skupina I

Skupina II

Skupina III

Skupina IV

Brunej Darusalam

Bolivija

Bangladeš*

Argentine

Kambodža*

Kolumbija

Butan*

Brazilija

Indonezija

Kostarika

Indija

Paragvaj

Laos*

Salvador

Nepal*

Urugvaj

Malezija

Gvatemala

Pakistan

 

Mjanmar*

Kanada

Šrilanka

 

Filipini

Nikaragva

 

 

Vietrnam

Pakistan

 

 

 

Peru

 

 

 

Vietnam

 

 

*Države, ki so trenutno upravičenke do EBA

 • dovoljena je uporaba komponent med državami iz iste skupine (npr. Bangladeš lahko uporablja sestavine iz Butana, ker sta oba v skupini III), čeprav je treba opozoriti na nekatera pomembna pravila:
 • regionalna kumulacija med državami znotraj iste skupine se uporablja samo, kadar so države, vključene v kumulacijo, ob izvozu izdelka v Evropsko unijo države upravičenke in ne samo upravičene države.
 • če se blago s poreklom iz ene države upravičenke nadalje predela v drugi državi članici te skupine, se blago lahko šteje za blago s poreklom iz slednje (če predelava presega minimalne operacije).
 • za določitev porekla surovin (ko se vložek enega člana skupine pošlje drugemu članu skupine) je pravilno pravilo o poreklu tisto, ki bi veljalo za neposredni izvoz iz države dobaviteljice v EU.
 • kumulacija je mogoča tudi med posameznimi državami upravičenkami do kumulacije iz skupine I in III. To velja le na zahtevo in pod določenimi pogoji.

Opozoriti je treba, da so nekateri izdelki izključeni iz kumulacije, kadar obstajajo razlike med statusom držav GSP iz iste skupine (GSP/GSP+/EBA). Seznam zadevnih proizvodov je vključen v Prilogo 13b.

Razširjena kumulacija

Države EBA lahko pod določenimi pogoji zaprosijo EU za dovoljenje, da se združi z državami, s katerimi ima EU sklenjen trgovinski sporazum.

 • Ta možnost je na voljo samo za industrijske proizvode in predelane kmetijske proizvode.
 • kadar se prispevek tretje države, s katero ima EU sklenjen sporazum o prosti trgovini, pošlje državi GSP, je pravilno pravilo o poreklu tisto, ki bi veljalo za neposredni izvoz iz države dobaviteljice v EU.
Kumulacija z blagom s poreklom iz Norveške, Švice in Turčije

Države upravičenke lahko kumulirajo poreklo z blagom iz poglavij 25 do 97 harmoniziranega sistema s poreklom iz Norveške, Švice in Turčije.

 • za materiale s poreklom iz Norveške, Švice ali Turčije, ki se v državi upravičenki opravijo več kot minimalno operacijo, se šteje, da imajo poreklo iz te države upravičenke in se lahko izvozijo v EU, na Norveško, v Švico ali Turčijo.
 • zgornje pravilo se ne uporablja za kmetijske proizvode ali proizvode, za katere velja odstopanje.
 • da bi se ta vrsta kumulacije uporabljala, morajo EU, Norveška, Švica in Turčija odobriti enako preferencialno obravnavo za izdelke s poreklom iz držav EBA.

Neposeganje v blago

Določba o neposrednem prevozu v pravilih GSP o poreklu je bila nadomeščena s klavzulo o neposeganju (člen 74 Uredbe Komisije št. 1063/2010).

 • glavna razlika v primerjavi z določbo o neposrednem prevozu je, da uvoznikom v EU ne bo treba predložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev.
 • vendar lahko carinska uprava države članice EU zahteva tak dokaz, če utemeljeno domneva, da pogoji niso izpolnjeni.

Povračilo dajatev

Povračilo dajatev je odobreno.

Pogoji za plovila

Da bi se ribiško plovilo štelo za plovilo s poreklom iz države upravičenke, kar bi pomenilo, da imajo tudi ribe, ki jih je ujelo to plovilo zunaj teritorialnih voda, izvor, se veljavna merila nanašajo na državo registracije in zastavo plovila, pa tudi na lastništvo plovila. Opozoriti je treba, da v skladu s pravili GSP o poreklu ni posebnih zahtev glede državljanstva posadke ali častnikov.

Minimalni postopki

Obstajata dva sklopa tako imenovanih „minimalnih“ operacij, ki nikoli ne zadostujeta za podelitev porekla:

 • seznami, navedeni v členu 76
 • in tiste, ki se uporabljajo samo za tekstilne izdelke in samo zaradi regionalne kumulacije, vključene v Prilogo 16

Posebna pravila za proizvod

Seznam predelave, ki jo je treba opraviti na materialih za pridobitev statusa izdelka s poreklom, je vključen v Prilogo 13a k isti uredbi. Seznam vključuje dva stolpca:

 • prvi se uporablja za najmanj razvite države upravičenke do GSP.
 • prvi se uporablja za vse druge države upravičenke do GSP.

Graduacija

Nekatere države v razvoju izvažajo visoko konkurenčne izdelke, ki ne potrebujejo preferencialov za uspešen dostop do svetovnih trgov. V tem primeru se GSP umakne iz teh proizvodnih sektorjev z mehanizmom gradacije:

 • kadar povprečna vrednost uvoza iz države upravičenke do GSP (deljena s skupno vrednostjo celotnega uvoza GSP za navedeni oddelek) v obdobju treh let presega splošni prag 57 %.
 • za rastlinske proizvode, olja živalskega ali rastlinskega izvora, maščobe in voske ter mineralne proizvode se gradacija uporablja, kadar navedeni odstotni delež presega 17,5 %.
 • za tekstilne izdelke se uporablja gradacija, kadar navedeni odstotni delež presega 47,2 %.

EU vsaka tri leta pregleda seznam stopenjskih izdelkov z izvedbeno uredbo in na podlagi objektivnih meril.

Tukaj lahko najdete trenutni seznam graduiranih izdelkov.

Odstopanja

Pod določenimi pogoji se lahko odobri posebno odstopanje, da se omogočijo bolj ohlapna pravila o poreklu, ki se uporabljajo za določene izdelke s poreklom iz določenih držav. Takšno odstopanje je bilo odobreno Zelenortskim otokom. Glej odstopanje Zelenortskih otokov in veljavna pravila o poreklu.

Preverite tudi obvestilo EU uvoznikom in gospodarske subjekte obvestite o posebnih elementih v zvezi z Bangladešem.

Pravila o poreklu za posebne proizvode

Zahteve za proizvode

Tehnična pravila in zahteve

 • Uporabite moj pomočnik za trgovino
  • spoznajte tehnične zahteve, pravila in postopke, ki jih mora izpolnjevati blago, uvoženo v Evropsko unijo
  • poiščite posebna pravila in predpise, ki veljajo za vaš izdelek in državo porekla

Za pregled zahtev za vaš izdelek najprej navedite njegovo carinsko oznako. Po njem lahko iščete z imenom svojega izdelka v vgrajenem iskalniku.

Zahteve glede zdravja in varnosti pri uporabi sanitarnih in fitosanitarnih ukrepov

 • Uporabite moj pomočnik za trgovino
  • spoznajte zdravstvene in varnostne standarde ter standarde zdravja živali in rastlin ter higienske (sanitarne in fitosanitarne) standarde, ki jih mora izpolnjevati blago, uvoženo v Evropsko unijo
  • poiščite pravila o zdravju, varnosti in sanitarnih in fitosanitarnih ukrepih, ki veljajo za vaš izdelek in državo porekla

Za pregled zahtev za vaš izdelek najprej navedite njegovo carinsko oznako. Če carinske oznake ne poznate, jo lahko poiščete z imenom izdelka v vgrajenem iskalniku.

Dokumenti in postopki za carinjenje

Dokazila o poreklu

Za upravičenost do preferencialnih stopenj dajatev mora izdelke s poreklom iz držav upravičenk do EBA EU spremljati dokazilo o poreklu.

Dokazilo o poreklu je lahko eno od naslednjega:

Potrdilo je treba dati izvozniku na voljo takoj, ko je bil opravljen izvoz (ali je zagotovljen). Izjemoma se lahko pod določenimi pogoji potrdilo izda po izvozu.

 • Potrdilo o poreklu obrazec A — ki ga izdajo pristojni organi v državi upravičenki.

  Izvoznik, ki zaprosi za potrdilo, mora biti pripravljen predložiti dokumente, ki dokazujejo status porekla zadevnih izdelkov.

 • Izjava na računu, ki jo je napisal izvoznik * — za pošiljke v vrednosti 6000 EUR ali manj. Pri izpolnjevanju izjave na računu morate biti pripravljeni predložiti dokumente, ki dokazujejo status porekla izdelkov.

Dokazilo o poreklu ostane veljavno 10 mesecev po izdaji.

* Za izjavo na računu morate na računu, dobavnici ali drugem trgovinskem dokumentu vtipkati, žigosati ali natisniti naslednjo izjavo (v angleščini ali francoščini): „Izvoznik izdelkov, ki jih zajema ta dokument (carinsko dovoljenje št....) ) izjavlja, da so ti izdelki, razen kadar je jasno navedeno drugače, preferencialno poreklo v skladu s pravili o poreklu iz splošnega sistema preferencialov Evropske skupnosti.“ Izjavo na računumorate podpisati ročno.

Drugi dokumenti

Iskanje drugih dokumentov in postopkov carinjenja.

Intelektualna lastnina in geografske označbe

 • Posebne informacije o zakonodaji EU o
  • Pravice intelektualne lastnine
  • Geografski označbi

  v zvezi z najmanj razvitimi državami in državami v razvoju

 • Splošne informacije o pravicah intelektualne lastnine in geografskih označbah

Trgovina s storitvami

Javna naročila

Naložbe

Drugo (konkurenca, trgovina in trajnostni razvoj)

EU podeli status EBA državam, ki jih je Odbor Združenih narodov za razvojno politiko uvrstil med najmanj razvite države.

 • državam ni treba zaprositi za odobritev EBA, EU jih dodaja ali odpravlja na podlagi njihovega statusa najmanj razvitih držav.
 • EU lahko v nekaterih izjemnih okoliščinah, kot je resna in sistematična kršitev načel iz mednarodnih konvencij o temeljnih človekovih pravicah in pravicah delavcev, prekliče preferenciale EBA.
 • za razliko od standardnega GSP države s podpisom sporazuma o prosti trgovini z EU ne izgubijo statusa EBA.
 • za razliko od standardnega GSP EBA nima „mehanizem stopnjevanja“ za produkte.
 • EBA nima datuma prenehanja veljavnosti.

Koristne povezave in dokumenti

Deli to stran:

Hitre povezave