Alles behalve wapens (EBA)

Ontdek hoe u kunt profiteren van de „alles behalve wapens” -regeling van de EU (EBA).

In een notendop

Met de EBA-regeling worden tarieven en quota afgeschaft voor alle invoer van goederen (met uitzondering van wapens en munitie) die de EU binnenkomen uit de minst ontwikkelde landen (MOL’s).

Sinds januari 2019 zijn de EBA-landen

 • Afghanistan
 • Angola
 • Bangladesh
 • Benin
 • Bhutan
 • Burkina Faso
 • Birma/Myanmar
 • Burundi
 • Cambodja
 • Centraal-Afrikaanse Republiek
 • Tsjaad
 • Comorese eilanden
 • Congo, Democratische Republiek
 • Djibouti
 • Oost-Timor
 • Equatoriaal-Guinea
 • Eritrea
 • Ethiopië
 • Gambia
 • Guinee
 • Guinee-Bissau
 • Haïti
 • Kiribati
 • Laos
 • Lesotho
 • Liberia
 • Madagaskar
 • Malawi
 • Mali
 • Mauritanië
 • Nepal
 • Niger
 • Rwanda
 • Sao Tomé en Principe
 • Senegal
 • Sierra Leone
 • Salomonseilanden
 • Somalië
 • Zuid-Sudan
 • Sudan
 • Tanzania
 • Togo
 • Tuvalu
 • Uganda
 • Vanuatu
 • Jemen
 • Zambia

Tarieven

De EBA-regeling schaft tarieven en quota af voor alle invoer van goederen (met uitzondering van wapens en munitie) die de EU binnenkomen uit de minst ontwikkelde landen (MOL’s).

 • zoeken naar alle informatie over tarieven voor uw product
 • in geval van twijfel kunt u contact opnemen met uw nationale douaneautoriteiten

Oorsprongsregels

De oorsprongsregels zijn dezelfde als voor de standaard-SAP-regeling.

 

Om voor een preferentiële behandeling in aanmerking tekomen, moet uw product voldoen aan de oorsprongsregels van de overeenkomst. Raadpleeg de „Oorsprongsregels Zelfbeoordeling (ROSA) in My Trade Assistant om na te gaan of uw product aan de oorsprongsregels voldoet en hoe u de juiste documenten kunt opstellen.

Hieronder vindt u algemene informatie over de oorsprongsregels.

Tolerantie

Tolerantie wordt uitgedrukt

 • in de prijs van de eindproducten voor visserij- en industrieproducten
 • in gewicht van de eindproducten voor landbouwproducten

De in het SAP opgenomen toleranties zijn milder dan reguliere toleranties. Zij bedragen 15 % in de prijs af fabriek van het eindproduct in plaats van 10 %.

Specifieke toleranties gelden ook voor textiel en kleding en worden beschreven in de inleidende aantekeningen van bijlage 22-03.

Zie ook de algemene tolerantieregel of De Minimis

Cumulering

De volgende soorten cumulatie worden toegepast in de handel in het kader van de EU-EBA

 • bilateraal
 • regionaal
 • uitgebreid
 • cumulatie met Noorwegen, Zwitserland en Türkiye
Bilaterale cumulatie

Materialen van oorsprong uit de EU kunnen worden geïntegreerd in de producten die in een EBA-land zijn vervaardigd en vervolgens als van oorsprong uit dit EBA-land worden beschouwd, zolang de verwerking in het EBA-land verder gaat dan een minimumniveau.

Regionale cumulatie
 • Groep I
  • Brunei-Darussalam
  • Cambodja *
  • Indonesië
  • Laos *
  • Maleisië
  • Filipijnen
  • Vietnam
 • Groep II
  • Bolivia
  • Colombia
  • Costa Rica
  • EL Salvador
  • Guatemala
  • Honduras
  • Nicaragua
  • Panama
  • Peru
  • Venezuela
 • Groep III
  • Bangladesh *
  • Bhutan *
  • India
  • Nepal *
  • Pakistan
  • Sri Lanka
 • Groep IV
  • Argentinië
  • Brazilië
  • Paraguay
  • Uruguay

* Landen die momenteel EBA-begunstigden zijn

 • het gebruik van componenten tussen landen van dezelfde groep is toegestaan (Bangladesh kan bijvoorbeeld ingrediënten uit Bhutan gebruiken omdat zij beide tot groep III behoren), hoewel enkele belangrijke regels in herinnering moeten worden gebracht:
 • regionale cumulatie tussen landen binnen dezelfde groep is alleen van toepassing wanneer de bij de cumulatie betrokken landen op het tijdstip van uitvoer van het product naar de Europese Unie begunstigde landen zijn en niet louter in aanmerking komende landen.
 • indien goederen van oorsprong uit een begunstigd land verder worden verwerkt in een ander land dat lid is van die groep, kunnen de goederen als van oorsprong uit laatstgenoemd land worden beschouwd (mits de veredeling meer omvat dan minimale behandelingen).
 • om de oorsprong van de input te bepalen (wanneer de input van een lid van de groep naar een ander lid van de groep wordt verzonden), is de juiste oorsprongsregel die welke van toepassing zou zijn op rechtstreekse uitvoer van het leverende land naar de EU.
 • cumulatie is ook mogelijk tussen afzonderlijke begunstigde landen van cumulatiegroepen I en III. Dit is alleen op verzoek en onder bepaalde voorwaarden.

Sommige producten zijn uitgesloten van cumulatie wanneer er verschillen zijn tussen de status van de SAP-landen van dezelfde groep (SAP/SAP +/EBA). De lijst van de betrokken producten is opgenomen in bijlage 13 ter.

Uitgebreide cumulatie 

De EBA-landen kunnen, onder bepaalde voorwaarden, de EU om toestemming vragen om te cumuleren met landen waarmee de EU een handelsovereenkomst heeft gesloten.

 • deze mogelijkheid geldt alleen voor industriële producten en verwerkte landbouwproducten.
 • wanneer de input van een derde land waarmee de EU een vrijhandelsovereenkomst heeft naar een SAP-land wordt verzonden, is de juiste oorsprongsregel die welke van toepassing zou zijn op rechtstreekse uitvoer van het leverende land naar de EU.
Cumulatie met goederen van oorsprong uit Noorwegen, Zwitserland en Türkiye

De begunstigde landen mogen de oorsprong cumuleren met goederen van de hoofdstukken 25 tot en met 97 van het geharmoniseerd systeem van oorsprong uit Noorwegen, Zwitserland en Türkiye.

 • materialen van oorsprong uit Noorwegen, Zwitserland of Türkiye die meer dan een minimale bewerking ondergaan in een begunstigd land, worden geacht van oorsprong te zijn uit dat begunstigde land en mogen worden uitgevoerd naar de EU, Noorwegen, Zwitserland of Türkiye
 • bovenstaande regel is niet van toepassing op landbouwproducten of producten waarvoor een afwijking geldt.
 • om dit soort cumulatie toe te passen, moeten de EU, Noorwegen, Zwitserland en Türkiye dezelfde preferentiële behandeling toekennen aan producten van oorsprong uit EBA-landen.

Niet-manipulatie

De bepaling inzake rechtstreeks vervoer in de SAP-oorsprongsregels is vervangen door een niet-manipulatieclausule (artikel 74 van Verordening nr. 1063/2010 van deCommissie).

 • het belangrijkste verschil met de bepaling inzake rechtstreeks vervoer is dat importeurs in de EU niet hoeven aan te tonen dat zij aan de voorwaarden voldoen.
 • de douane van een EU-lidstaat kan echter om een dergelijk bewijs verzoeken indien zij redenen heeft om aan te nemen dat niet aan de voorwaarden is voldaan.

Teruggave van douanerechten

Terugbetaling van rechten is toegestaan.

Voorwaarden van de vaartuigen

Om een vissersvaartuig als van oorsprong uit een begunstigd land te kunnen beschouwen — hetgeen zou impliceren dat de door dit vaartuig buiten de territoriale wateren gevangen vis ook van oorsprong is — hebben de toepasselijke criteria betrekking op het land van registratie en de vlag van het vaartuig, maar ook op de eigendom ervan. Er zij op gewezen dat er in het kader van de SAP-oorsprongsregels geen specifiek vereiste is met betrekking tot de nationaliteit van de bemanning of officieren.

Minimale activiteiten

Er zijn twee reeksen zogenaamde „minimale” behandelingen die nooit voldoende zijn om oorsprong te verlenen:

 • de in artikel 76 genoemde
 • en de bepalingen, die alleen van toepassing zijn op textielproducten en uitsluitend met het oog op regionale cumulatie, opgenomen in bijlage 16.

Productspecifieke regels

De lijst van be- of verwerkingen die moeten worden uitgevoerd om de oorsprong te verkrijgen, is opgenomen in bijlage 13 bis bij die verordening. De lijst omvat twee kolommen:

 • een van toepassing op de minst ontwikkelde SAP-begunstigde landen
 • één van toepassing op alle andere SAP-begunstigde landen

Graduatie

Sommige ontwikkelingslanden exporteren zeer concurrerende producten, die geen voorkeuren nodig hebben om met succes toegang te krijgen tot de wereldmarkten. In dit geval wordt het SAP uit deze productsectoren geschrapt door middel van een graduatiemechanisme:

 • wanneer de gemiddelde waarde van de invoer uit een SAP-begunstigd land (gedeeld door de totale waarde van alle SAP-invoer voor die afdeling) over een periode van 3 jaar de algemene drempel van 57 % overschrijdt
 • voor plantaardige producten, dierlijke of plantaardige oliën, vetten en wassen en minerale producten is de graduatie van toepassing wanneer het genoemde percentage meer dan 17,5 % bedraagt.
 • voor textiel is graduatie van toepassing wanneer het genoemde percentage meer dan 47,2 % bedraagt.

De EU evalueert de lijst van gegradueerde producten om de drie jaar door middel van een uitvoeringsverordening en op basis van objectieve criteria.

Hier vindt u de huidige lijst van gegradueerde producten.

Afwijkingen

Onder bepaalde voorwaarden kan een specifieke afwijking worden toegestaan om soepeler oorsprongsregels voor specifieke producten van oorsprong uit specifieke landen mogelijk te maken. Een dergelijke afwijking is aan Kaapverdië toegestaan. Zie de afwijking van Kaapverdië en de toepasselijke oorsprongsregels.

Raadpleeg ook het bericht van de EU aan importeurs om de marktdeelnemers te informeren over specifieke elementen met betrekking tot Bangladesh.

Oorsprongsregels voor specifieke producten

Productvoorschriften

Technische voorschriften en eisen

 • gebruik Mijn handelsassistent om
  • meer informatie over de technische vereisten, regels en procedures waaraan goederen die in de Europese Unie worden ingevoerd, moeten voldoen
  • zoek de specifieke regels en voorschriften die van toepassing zijn op uw product en het land van oorsprong

Geef eerst de douanecode aan om de vereisten voor uw product te bekijken. U kunt het zoeken met de naam van uw product in de ingebouwde zoekmachine.

Gezondheids- en veiligheidseisen SPS-voorschriften

 • gebruik Mijn handelsassistent om
  • meer informatie over de normen op het gebied van gezondheid, veiligheid en gezondheid van dieren en planten en hygiëne (sanitaire en fytosanitaire maatregelen) waaraan goederen die in de Europese Unie worden ingevoerd, moeten voldoen
  • zoek de regels op het gebied van gezondheid, veiligheid en sanitaire en fytosanitaire maatregelen die van toepassing zijn op uw product en het land van herkomst

Om de vereisten voor uw product te bekijken, moet u eerst de douanecode invullen. Als u het douanecode niet kent, kunt u dit met de naam van uw product zoeken in de ingebouwde zoekmachine.

Douaneformaliteiten en -procedures

Bewijzen van oorsprong

Om voor preferentiële tarieven in aanmerking te komen, moeten producten van oorsprong uit de begunstigde landen van de EBA van de EU vergezeld gaan van een bewijs van oorsprong.

Een bewijs van oorsprong kan een van de volgende zijn:

Het certificaat moet aan de exporteur ter beschikking worden gesteld zodra de uitvoer heeft plaatsgevonden (of gewaarborgd is). Bij wijze van uitzondering kan onder bepaalde voorwaarden na uitvoer een certificaat worden opgesteld.

 • Certificaat van oorsprong, formulier A — afgegeven door de bevoegde autoriteiten van het begunstigde land.

  De exporteur die het certificaat aanvraagt, moet bereid zijn documenten over te leggen waaruit de oorsprong van de betrokken producten blijkt.

 • Factuurverklaring opgesteld door de exporteur * — voor zendingen van 6,000 EUR of minder. Bij het invullen van een factuurverklaring moet u bereid zijn documenten over te leggen waaruit blijkt dat uw producten van oorsprong zijn.

Bewijs van oorsprong blijft geldig tot 10 maanden na afgifte.

* Om een factuurverklaring op te stellen, moet u de volgende verklaring (in het Engels of het Frans) op de factuur, de pakbon of een ander handelsdocument invullen, afstempelen of afdrukken: „De exporteur van de producten waarop dit document betrekking heeft (douanevergunning nr....) ) verklaart dat, tenzij duidelijk anders is aangegeven, deze producten van... preferentiële oorsprong zijn volgens de oorsprongsregels van het stelsel van algemene preferenties van de Europese Gemeenschap”. U moet uw factuurverklaring met de hand ondertekenen.

Andere documenten

Zoeken naar andere douanedocumenten en -procedures.

Intellectuele eigendom en geografische aanduidingen

 • specifieke informatie over EU-wetgeving over
  • Intellectuele-eigendomsrechten
  • Bescherming van geografische aanduidingen

  met betrekking tot de minst ontwikkelde en ontwikkelingslanden

 • algemene informatie over intellectuele-eigendomsrechten en geografische aanduidingen

De handel in diensten

Overheidsopdrachten

Investeringen

Overige (mededinging, handel en duurzame ontwikkeling)

De EU verleent de EBA-status aan landen die door de Commissie voor ontwikkelingsbeleid van de Verenigde Naties zijn opgenomen als minst ontwikkelde landen.

 • landen hoeven geen aanvraag in te dienen om in aanmerking te komen voor de EBA, de EU voegt deze toe of verwijdert deze op basis van hun MOL-status.
 • de EU kan EBA-preferenties intrekken in bepaalde uitzonderlijke omstandigheden, zoals ernstige en systematische schending van beginselen die zijn vastgelegd in internationale verdragen inzake fundamentele mensenrechten en arbeidsrechten.
 • in tegenstelling tot het standaardSAP verliezen landen de EBA-status niet door een vrijhandelsovereenkomst met de EU te ondertekenen.
 • in tegenstelling tot het standaardSAP heeft de EBA geen „graduatiemechanisme” voor producten
 • de EBA heeft geen vervaldatum

Nuttige links en documenten

Deze pagina delen:

Snelle links