Alles behalve wapens (EBA)

Lees hoe u kunt profiteren van de „alles behalve wapens” -regeling van de EU (EBA).

In een notendop

De EBA-regeling schaft tarieven en quota af voor alle invoer van goederen (met uitzondering van wapens en munitie) die de EU binnenkomen uit de minst ontwikkelde landen (MOL’s).

Vanaf januari 2019 zijn de EBA-landen:

Afghanistan

Angola,

Bangladesh,

Benin

Bhutan,

Burkina Faso,

Birma/Myanmar

Burundi,

Cambodja

Centraal Afrikaanse Republiek

Tsjaad

Comoren

Congo, Democratische Republiek

Djibouti,

Oost-Timor

Equatoriaal Guinee

Eritrea

Ethiopië

Gambia

Guinee

Guinee-Bissau

Haïti

Kiribati,

Kazachstan

Lesotho,

Liberia,

Madagaskar

Malawi

Libië

Mauritanië

Nepal,

Niger,

Rwanda

Sao Tomé en Principe

Senegal,

Sierra Leone,

Salomonseilanden

Somalië

Zuid-Sudan

Soedan

Tanzania

Tsjaad

● Tuvalu

Oeganda

● Vanuatu

Jemen

Zambia

 

Tarieven

De EBA-regeling schaft tarieven en quota af voor alle invoer in de EU van goederen (met uitzondering van wapens en munitie) uit de minst ontwikkelde landen (MOL’s).

 • zoeken naar alle informatie over tarieven voor uw product
 • neem in geval van twijfel contact op met uw nationale douaneautoriteiten

Oorsprongsregels

Zorg ervoor dat u vóór uitvoer/invoer

 • raadpleeg uw douaneautoriteiten
 • Bekijk updates over specifieke producten uit specifieke landen op de SAP-pagina en in Mijn handelsassistent

Tolerantie

Tolerantie wordt uitgedrukt

 • in de prijs van de eindproducten voor visserij- en industrieproducten
 • in gewicht van de eindproducten voor landbouwproducten

De in het SAP opgenomen toleranties zijn milder dan reguliere toleranties. Zij bedragen 15 % in de prijs af fabriek van het eindproduct in plaats van 10 %.

Specifieke toleranties gelden ook voor textiel en kleding en worden beschreven in de inleidende aantekeningen van bijlage 22-03.

Zie ook de algemene regel van Tolerance of De Minimis.

Cumulatie

De volgende soorten cumulatie zijn van toepassing op de handel in het kader van de EU-EBA

 • bilateraal
 • regionale
 • uitgebreid
 • cumulatie met Noorwegen, Zwitserland en Turkije
Bilaterale cumulatie

Materialen van oorsprong uit de EU kunnen worden geïntegreerd in producten die in een EBA-land worden vervaardigd en vervolgens als van oorsprong uit dat EBA-land worden beschouwd, zolang de verwerking in het EBA-land verder gaat dan minimaal.

Regionale cumulatie

Groep I

Groep II

Groep III

Groep IV

Brunei-Darussalam

Bolivia

Bangladesh *

Argentinië

Cambodja *

Colombia

Bhutan *

Brazilië

Indonesië

● Costa Rica

India

Oezbekistan

Laos *

EL Salvador

Nepal *

Uruguay

Maleisië

Honduras

Pakistan

 

Myanmar *

Jemen

Sri Lanka

 

Filipijnen

Nicaragua

 

 

Vietnam

Mexico

 

 

 

Peru

 

 

 

Zuid-Afrika

 

 

* Landen die momenteel EBA-begunstigden zijn

 • het gebruik van componenten tussen landen van dezelfde groep is toegestaan (bv. Bangladesh kan ingrediënten uit Bhutan gebruiken omdat zij beide in groep III zijn opgenomen), hoewel een aantal belangrijke regels in herinnering moeten worden gebracht:
 • regionale cumulatie tussen landen van dezelfde groep is alleen van toepassing indien de landen die bij de cumulatie betrokken zijn, op het tijdstip van uitvoer van het product naar de Europese Unie begunstigde landen zijn en niet louter in aanmerking komende landen.
 • indien goederen van oorsprong uit een begunstigd land verder worden verwerkt in een ander land dat lid is van die groep, kan het goed worden beschouwd als van oorsprong uit laatstgenoemd land (zolang de verwerking verder gaat dan minimale be- of verwerkingen).
 • om de oorsprong van de input te bepalen (wanneer de input van een lid van de groep naar een ander lid van de groep wordt verzonden), is de juiste oorsprongsregel de regel die van toepassing zou zijn op rechtstreekse uitvoer vanuit het leverende land naar de EU.
 • cumulatie is ook mogelijk tussen afzonderlijke begunstigde landen van de cumulatiegroep I en groep III. Dit gebeurt alleen op verzoek en onder bepaalde voorwaarden.

Sommige producten zijn uitgesloten van cumulatie wanneer er verschillen bestaan tussen de status van de SAP-landen van dezelfde groep (SAP/SAP +/EBA). De lijst van de betrokken producten is opgenomen in bijlage 13 ter.

Uitgebreide cumulatie

De EBA-landen kunnen onder bepaalde voorwaarden de EU om toestemming vragen om te cumuleren met landen waarmee de EU een handelsovereenkomst heeft.

 • Deze mogelijkheid geldt alleen voor industrieproducten en verwerkte landbouwproducten.
 • wanneer de input van een derde land waarmee de EU een vrijhandelsovereenkomst heeft, naar een SAP-land wordt verzonden, is de juiste oorsprongsregel de regel die van toepassing zou zijn op rechtstreekse uitvoer uit het leverende land naar de EU.
Cumulatie met goederen van oorsprong uit Noorwegen, Zwitserland en Turkije

De begunstigde landen mogen de oorsprong cumuleren met goederen van de hoofdstukken 25 tot en met 97 van het geharmoniseerd systeem van oorsprong uit Noorwegen, Zwitserland en Turkije.

 • materialen van oorsprong uit Noorwegen, Zwitserland of Turkije die meer dan minimaal een be- of verwerking in een begunstigd land ondergaan, worden geacht van oorsprong te zijn uit dat begunstigde land en mogen worden uitgevoerd naar de EU, Noorwegen, Zwitserland of Turkije.
 • bovenstaande regel is niet van toepassing op landbouwproducten of producten die onder een derogatie vallen.
 • om dit soort cumulatie toe te passen, moeten de EU, Noorwegen, Zwitserland en Turkije dezelfde preferentiële behandeling toekennen aan producten van oorsprong uit EBA-landen.

Geen behandeling

De bepaling inzake rechtstreeks vervoer in de SAP-oorsprongsregels is vervangen door een non-manipulatieclausule (artikel 74 van Verordening nr. 1063/2010 van deCommissie).

 • het belangrijkste verschil met de bepaling inzake rechtstreeks vervoer is dat importeurs in de EU niet hoeven aan te tonen dat zij aan de voorwaarden voldoen.
 • de douane van een EU-lidstaat kan echter om een dergelijk bewijs verzoeken indien zij redenen hebben om aan te nemen dat niet aan de voorwaarden is voldaan.

Teruggave van douanerechten

Teruggave van rechten is toegestaan.

Vaartuigcondities

Om te kunnen worden beschouwd als een vissersvaartuig van oorsprong uit een begunstigd land — wat zou impliceren dat de door dit vaartuig buiten de territoriale wateren gevangen vis ook van oorsprong is — hebben de toepasselijke criteria betrekking op het land van registratie en de vlag van het vaartuig, maar ook op de eigendom ervan. Er zij op gewezen dat er in het kader van de SAP-oorsprongsregels geen specifieke eis bestaat ten aanzien van de nationaliteit van de bemanning of de officieren.

Minimale handelingen

Er zijn twee zogenaamde „minimale” handelingen die nooit voldoende zijn om oorsprong te verlenen:

 • de in artikel 76 genoemde maatregelen
 • en die welke alleen van toepassing zijn op textielproducten en uitsluitend met het oog op regionale cumulatie, opgenomen in bijlage 16

Productspecifieke regels

Bijlage 13a bij dezelfde verordening bevat een lijst van verwerkingen die materialen moeten ondergaan om de oorsprongsstatus te verkrijgen. De lijst bestaat uit twee kolommen:

 • één van toepassing op de minst ontwikkelde SAP-begunstigde landen
 • één van toepassing op alle andere SAP-begunstigde landen

Graduatie

Sommige ontwikkelingslanden exporteren zeer concurrerende producten, die geen voorkeuren nodig hebben om met succes toegang te krijgen tot de wereldmarkten. In dit geval wordt het SAP uit deze productsectoren geschrapt door middel van een graduatiemechanisme:

 • wanneer de gemiddelde waarde van de invoer uit een SAP-begunstigd land (gedeeld door de totale waarde van alle SAP-invoer voor dat deel) over een periode van 3 jaar de algemene drempel van 57 % overschrijdt
 • voor plantaardige producten geldt graduatie voor dierlijke of plantaardige oliën, vetten en wassen en minerale producten wanneer het genoemde percentage meer dan 17,5 % bedraagt.
 • graduatie voor textiel is van toepassing wanneer het genoemde percentage hoger is dan 47,2 %

De EU herziet de lijst van gegradueerde producten om de drie jaar door middel van een uitvoeringsverordening en op basis van objectieve criteria.

Hier vindt u de huidige lijst van gegradueerde producten.

Afwijkingen

Onder bepaalde voorwaarden kan een specifieke afwijking worden toegestaan om de oorsprongsregels voor specifieke producten van oorsprong uit specifieke landen te versoepelen. Aan Kaapverdië is een dergelijke afwijking toegestaan. Zie de afwijking van Kaapverdië en de oorsprongsregels die van toepassing zijn.

Raadpleeg ook de door de EU afgegeven kennisgeving aan importeurs om de marktdeelnemers te informeren over specifieke elementen met betrekking tot Bangladesh.

Oorsprongsregels voor specifieke producten

Productvoorschriften

Technische voorschriften en voorschriften

 • Mijn handelsassistent gebruiken om
  • kom meer te weten over de technische vereisten, regels en procedures waaraan goederen die in de Europese Unie worden ingevoerd, moeten voldoen.
  • zoek de specifieke regels en voorschriften die van toepassing zijn op uw product en het land van oorsprong.

Om de vereisten voor uw product te bekijken, identificeer eerst de douanecode. U kunt het zoeken met de naam van uw product in de ingebouwde zoekmachine.

Veiligheids- en gezondheidseisen SPS

 • Mijn handelsassistent gebruiken om
  • kom te weten over de normen op het gebied van gezondheid, veiligheid en gezondheid en hygiëne van dieren en planten (sanitaire en fytosanitaire maatregelen) waaraan goederen die in de Europese Unie worden ingevoerd, moeten voldoen
  • zoek de gezondheids-, veiligheids- en SPS-regels die van toepassing zijn op uw product en het land van oorsprong.

Om de vereisten voor uw product te bekijken, identificeer eerst de douanecode. Als u de douanecode niet kent, kunt u deze met de naam van uw product zoeken in de ingebouwde zoekmachine.

Douanedocumenten en -procedures

Bewijs van oorsprong

Om voor preferentiële rechten in aanmerking te komen, moeten producten van oorsprong uit de begunstigde landen van de EBA van de EU vergezeld gaan van een bewijs van oorsprong.

Een bewijs van oorsprong kan een van de volgende zijn:

Het certificaat moet aan de exporteur ter beschikking worden gesteld zodra de uitvoer heeft plaatsgevonden (of is gewaarborgd). Bij wijze van uitzondering kan onder bepaalde voorwaarden een certificaat worden afgegeven na uitvoer.

 • Certificaat van oorsprong, formulier A — afgegeven door de bevoegde autoriteiten van het begunstigde land.

  De exporteur die het certificaat aanvraagt, moet bereid zijn documenten over te leggen waaruit blijkt dat de betrokken producten van oorsprong zijn.

 • Factuurverklaring opgesteld door de exporteur * — voor zendingen van 6,000 EUR of minder. Bij het invullen van een factuurverklaring moet u bereid zijn documenten over te leggen waaruit de oorsprong van uw producten blijkt.

Het bewijs van oorsprong blijft 10 maanden na afgifte geldig.

* Om een factuurverklaring op te stellen, moet u op de factuur, pakbon of ander handelsdocument de volgende verklaring (in het Engels of Frans) invullen, stempelen of afdrukken: „De exporteur van de producten waarop dit document betrekking heeft (douanevergunning nr....) ) verklaart dat deze producten, tenzij anders aangegeven, van preferentiële oorsprong zijn volgens de oorsprongsregels van het stelsel van algemene preferenties van de Europese Gemeenschap.” U moet uw factuurverklaring met de hand ondertekenen.

Andere documenten

Zoek andere inklaringsdocumenten en -procedures.

Intellectuele eigendom en geografische aanduidingen

 • Specifieke informatie over EU-wetgeving over
  • Intellectuele-eigendomsrechten
  • Geografische aanduidingen

  met betrekking tot de minst ontwikkelde landen en de ontwikkelingslanden

 • Algemene informatie over intellectuele-eigendomsrechten en geografische aanduidingen

Handel in diensten

Overheidsopdrachten

Investeringen

Overige (mededinging, handel en duurzame ontwikkeling)

De EU kent EBA-status toe aan landen die door het Comité voor ontwikkelingsbeleid van de Verenigde Naties als minst ontwikkelde landen (MOL) zijn opgenomen.

 • landen hoeven geen aanvraag in te dienen om in aanmerking te komen voor de EBA, de EU voegt deze toe of schrapt ze op basis van hun MOL-status.
 • de EU kan de EBA-preferenties intrekken in bepaalde uitzonderlijke omstandigheden, zoals ernstige en systematische schending van de beginselen die zijn vastgelegd in internationale verdragen inzake fundamentele mensenrechten en arbeidsrechten.
 • in tegenstelling tot het standaard-SAP verliezen landen de EBA-status niet door de ondertekening van een vrijhandelsovereenkomst met de EU.
 • in tegenstelling tot het standaard-SAP beschikt de EBA niet over een „graduatiemechanisme” voor producten.
 • de EBA heeft geen vervaldatum

Nuttige links en documenten

Deze pagina delen:

Snelle links