Machines en technische producten

Deze pagina dient alleen als referentiedocument voor productvereisten in de hele EU. Afhankelijk van het EU-land van bestemming kunnen extra eisen gelden. Voor nadere bijzonderheden kunt u terecht bij My Trade Assistant.

Gelieve er rekening mee te houden dat op deze pagina een algemene beschrijving van elke rubriek in alle EU-talen wordt gegeven. De gegevens zijn echter alleen in het Engels beschikbaar.

Technische harmonisatie

De technische harmonisatie binnen de Europese Unie (EU) heeft tot doel de essentiële eisen waaraan producten moeten voldoen wanneer zij in de handel worden gebracht, te harmoniseren door toepassing van de formule „algemene verwijzing naar normen” en het beginsel van wederzijdse erkenning, teneinde technische belemmeringen voor het vrije verkeer van goederen weg te nemen. Deze technische specificaties variëren naar gelang van de categorie producten die in aanmerking wordt genomen.

 

Technische normen voor apparaten en beveiligingssystemen bedoeld voor gebruik op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen (ATEX)

Alle apparaten en beveiligingssystemen die bestemd zijn voor gebruik op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen, moeten voldoen aan de normalisatiemandaten en geharmoniseerde technische specificaties voordat zij in de EU in de handel worden gebracht.

 

Technische specificaties voor bouwproducten

Elk product of kit dat wordt vervaardigd en in de handel wordt gebracht om in bouwwerken te worden verwerkt, moet voldoen aan normalisatiemandaten en geharmoniseerde technische specificaties voordat het in de EU in de handel wordt gebracht.

 

Technische normen voor speelgoed

Speelgoed dat in de EU wordt ingevoerd, moet voldoen aan speciale veiligheidseisen die specifiek zijn voor de beoogde leeftijdsgroep en aan traceerbaarheidsvereisten.

 

Technische normen voor explosieven voor civiel gebruik

Explosieven die in de EU worden ingevoerd en bestemd zijn voor civiel gebruik, vallen onder een EU-richtlijn op basis van de VN-aanbeveling inzake het vervoer van gevaarlijke goederen.

 

Technische normen voor pyrotechnische artikelen

Deze technische normen zijn alleen vereist voor pyrotechnische artikelen voor theatergebruik (ontworpen voor gebruik binnenshuis of buitenshuis, met inbegrip van film- en televisieproducties of soortgelijk gebruik), vuurwerk en andere pyrotechnische artikelen voor technische doeleinden.

 

Machinebouw

 

Technische normen voor liften

Liften die bestemd zijn om permanent in gebouwen te worden geïnstalleerd, moeten voldoen aan gezondheids- en veiligheidseisen in verband met capaciteitsbeperkingen, brandveiligheid en onderhoud voordat zij in de EU in de handel worden gebracht.

 

Technische normen voor machines en veiligheidscomponenten

Het ontwerp en de bouw van machines moeten voldoen aan de verplichte essentiële gezondheids- en veiligheidseisen om in de EU in de handel te kunnen worden gebracht.

 

Technische normen voor persoonlijke beschermingsmiddelen

Persoonlijke beschermingsmiddelen die in de EU in de handel worden gebracht, moeten voldoen aan de eisen inzake ontwerp, fabricage, materialen, tests, instructies, door de fabrikant te verstrekken informatie en andere aspecten.

 

Technische normen voor buitenuitrusting die bijdraagt tot de emissie van omgevingslawaai

Materieel voor gebruik buitenshuis dat in de EU in de handel wordt gebracht, moet voldoen aan de eisen inzake geluidsemissie in het milieu.

 

Drukapparatuur

 

Technische normen voor drukapparatuur

Drukvaten, leidingen, veiligheidsappendages en drukaccessoires die in de EU in de handel worden gebracht, moeten voldoen aan bepaalde eisen inzake ontwerp, fabricage en conformiteitsbeoordeling. Dit geldt alleen voor apparatuur met een maximaal toelaatbare druk van meer dan 0,5 bar.

 

Technische normen voor drukvaten van eenvoudige vorm

Gelaste drukvaten van eenvoudige vorm die in de EU in de handel worden gebracht, moeten voldoen aan de verplichte essentiële veiligheidseisen. Dit geldt alleen voor gelaste vaten die worden blootgesteld aan een druk van meer dan 0,5 bar die lucht of stikstof moet bevatten en die niet bestemd zijn om te worden gestookt.

 

Medische hulpmiddelen

Het in de EU in de handel brengen van medische hulpmiddelen is onderworpen aan de essentiële eisen om een hoog niveau van bescherming van de gezondheid en veiligheid van patiënten, gebruikers en derden te waarborgen en het beoogde prestatieniveau te bereiken.

 

Technische normen voor medische hulpmiddelen

 

Technische normen voor medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek

 

Technische normen voor actieve implanteerbare medische hulpmiddelen

 

Elektrische en elektronische apparaten en gastoestellen

 

Technische normen voor elektromagnetische compatibiliteit

Elektrische en elektronische apparaten moeten voldoen aan de dwingende essentiële eisen van de richtlijn elektromagnetische compatibiliteit (EMC) om ervoor te zorgen dat hun prestaties tegen elektromagnetische storingen worden beschermd.

 

Eisen inzake ecologisch ontwerp voor tertiaire verlichtingsapparatuur

Fluorescentielampen zonder ingebouwd voorschakelapparaat, hogedrukgasontladingslampen, voorschakelapparaten en armaturen die dergelijke lampen kunnen laten branden, mogen alleen in de EU in de handel worden gebracht als zij aan bepaalde eisen inzake ecologisch ontwerp voldoen.

 

Technische normen voor huishoudelijke gastoestellen

Huishoudelijke gastoestellen (met inbegrip van geforceerde droogtebranders) die in de EU in de handel worden gebracht, moeten voldoen aan de verplichte gezondheids- en veiligheidseisen op het gebied van onder meer ontsteking, duurzaamheid en energieverbruik.

 

Technische normen voor laagspanningsapparatuur

Laagspanningsapparatuur is onderworpen aan de naleving van dwingende essentiële eisen om de gezondheid en veiligheid van personen, huisdieren en goederen te waarborgen.

 

Technische normen voor radioapparatuur

Radioapparatuur is onderworpen aan de naleving van de verplichte essentiële eisen. Voorbeelden van betrokken producten zijn: webapparatuur, medische hulpmiddelen voor thuisbewaking, navigatie- of volgsystemen, mobiele telefoons.

 

Vervoer

 

Technische normen voor motorvoertuigen

Bepaalde categorieën motorvoertuigen moeten voldoen aan de geharmoniseerde technische voorschriften van de EU-wetgeving voor personenauto’s, motorfietsen en trekkers en aanhangwagens daarvan, systemen, onderdelen en technische eenheden.

 

Technische normen voor kabelbaaninstallaties voor personenvervoer

Kabelbaaninstallaties voor personenvervoer moeten voldoen aan bepaalde essentiële veiligheids- en gezondheidseisen. Deze zijn met name van toepassing op kabelsporen of andere voertuigen waarbij de tractie wordt verzorgd door een of meer kabels, kabelwagens die worden opgetrokken en/of verplaatst door draaggolfkabels, met inbegrip van gondolas en stoelliften, en weerstandliften.

 

Technische normen voor pleziervaartuigen

Pleziervaartuigen (met inbegrip van particuliere waterschepen) moeten voldoen aan geharmoniseerde normen en conformiteitsbeoordelingen.

 

Technische normen voor vissersvaartuigen

Vissersvaartuigen met een lengte van 24 meter of meer moeten voldoen aan de veiligheidsvoorschriften en conformiteitscertificaten zoals vastgelegd in de EU-regels.

 

Technische normen voor uitrusting van zeeschepen

Uitrusting van zeeschepen moet voldoen aan bepaalde vereisten en bepalingen. Deze gelden voor de volgende apparatuur: reddingsmiddelen, voorkoming van verontreiniging van de zee, brandbeveiligingsapparatuur, navigatieapparatuur en radiocommunicatieapparatuur.

 

Technische normen voor passagiersschepen

Er zijn veiligheidseisen en passende certificaten vereist voor nieuwe en bestaande passagiersschepen met een lengte van 24 meter en meer en hogesnelheidspassagiersvaartuigen die worden gebruikt voor binnenlandse reizen binnen een EU-lidstaat.

 

Technische normen voor burgerluchtvaartuigen

De invoer van burgerluchtvaartuigen (met inbegrip van onderdelen daarvan) moet voldoen aan de EU-eisen inzake luchtwaardigheid, integriteit, werking en organisatiestructuur van het product.

 

Technische normen voor onderdelen van het spoorwegsysteem

Structurele en operationele aspecten van het spoorvervoer vallen onder een EU-richtlijn.

 

Metrologie

 

Technische normen voor automatische weegwerktuigen

Automatische weegwerktuigen moeten voldoen aan de essentiële eisen van een specifieke richtlijn. Automatische weegwerktuigen worden gedefinieerd als instrumenten die bedoeld zijn om de massa van een lichaam te bepalen door gebruik te maken van de werking van de zwaartekracht op dat lichaam, zonder tussenkomst van een bediener.

 

Technische normen voor materiële lengtematen

De metingen van de lengte van het materiaal moeten voldoen aan de eisen met betrekking tot hun materialen, merktekens, referentieomstandigheden en maximaal mogelijke fouten.

 

Technische normen voor meters

Meters moeten voldoen aan de essentiële eisen van een specifieke richtlijn. Dit geldt voor: watermeters, gasmeters en volumeherleidingsapparaten, actieve elektrische energiemeters, thermische-energiemeters, meetsystemen voor continue en dynamische meting van hoeveelheden andere vloeistoffen dan water, en taximeters

 

Technische normen voor niet-automatische weegwerktuigen

Niet-automatische weegwerktuigen moeten voldoen aan de essentiële eisen van een specifieke richtlijn. Niet-automatische weegwerktuigen worden gedefinieerd als weegwerktuigen die de tussenkomst van een bediener tijdens het wegen vereisen.

 

Ecologisch ontwerp van energieverbruikende producten

De EU heeft een kader gecreëerd waarbinnen fabrikanten van energieverbruikende producten (evp) in de ontwerpfase het energieverbruik en andere negatieve milieueffecten die zich tijdens de levenscyclus van het product voordoen, moeten verminderen. Informatie over de milieuprestaties en de energie-efficiëntie van het product moet zo mogelijk ook zichtbaar zijn op het product zelf, zodat de consument vóór aankoop een vergelijking kan maken.

 

Eisen inzake ecologisch ontwerp voor bepaalde luchtverwarmings- en koelproducten

 

Eisen inzake ecologisch ontwerp voor natloper-circulatiepompen

 

Eisen inzake ecologisch ontwerp voor ventilatoren

 

Ecologisch ontwerp voor waterpompen

 

Eisen inzake ecologisch ontwerp van ongerichte lampen voor huishoudelijk gebruik

 

Eisen inzake ecologisch ontwerp voor servers en gegevensopslagproducten

 

Eisen inzake ecologisch ontwerp voor externe stroomvoorzieningen

 

Eisen inzake ecologisch ontwerp voor elektromotoren

 

Eisen inzake ecologisch ontwerp voor eenvoudige set-top boxes

 

Eisen inzake ecologisch ontwerp voor gerichte lampen, ledlampen en gerelateerde apparatuur

 

Eisen inzake ecologisch ontwerp voor vermogenstransformatoren

 

Eisen inzake ecologisch ontwerp voor computers en computerservers

 

Eisen inzake ecologisch ontwerp voor tertiaire verlichtingsapparatuur

 

Eisen inzake ecologisch ontwerp voor het elektriciteitsverbruik van elektrische en elektronische huishoud- en kantoorapparatuur in de stand-by- en uit-stand en netwerkgebonden stand-bystand

 

Energie-efficiënte producten

Naast de verplichtingen die voortvloeien uit de EU-richtlijn inzake ecologisch ontwerp betreffende de vermindering van het energieverbruik en andere negatieve milieueffecten bij de productie van energieverbruikende producten (evp), voorziet de energie-etiketteringsrichtlijn van de EU in een kader voor etikettering en consumentenvoorlichting over het energieverbruik van energiegerelateerde producten. Het doel is consumenten in staat te stellen geïnformeerde aankoopbeslissingen te nemen op basis van energieverbruik en fabrikanten aan te moedigen efficiëntere producten te ontwerpen om aan de vraag van de consument te voldoen. De volgende lijst van eisen heeft betrekking op de bepalingen van beide richtlijnen voor bepaalde energieverbruikende producten:

 

Energie-efficiëntie-eisen voor airconditioners en ventilatoren

 

Energie-efficiëntie-eisen voor verwarmingsketels voor vaste brandstoffen

 

Energie-efficiëntie-eisen voor huishoudelijke droogtrommels

 

Energie-efficiëntie-eisen voor huishoudelijke wasmachines

 

Energie-efficiëntie-eisen voor huishoudelijke koelapparaten

 

Energie-efficiëntie-eisen voor huishoudelijke kooktoestellen

 

Energie-efficiëntie-eisen voor stofzuigers

 

Energie-efficiëntie-eisen voor ventilatie-eenheden

 

Energie-efficiëntie-eisen voor ruimteverwarmingstoestellen en combinatieverwarmingstoestellen

 

Energie-efficiëntie-eisen voor toestellen voor lokale ruimteverwarming

 

Energie-efficiëntie-eisen voor waterverwarmingstoestellen en warmwatertanks

 

Energie-efficiëntie-eisen voor professionele koelapparatuur

 

Energie-efficiëntie-eisen voor televisies

 

Energie-efficiëntie-eisen voor huishoudelijke afwasmachines

 
Deze pagina delen:

Snelle links