Machines en technische producten

Deze pagina dient alleen als referentiedocument voor producteisen in de hele EU. Afhankelijk van de bestemming van de EU kunnen extra eisen worden gesteld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met My Trade Assistant.

Gelieve er rekening mee te houden dat op deze pagina een algemene beschrijving van elke rubriek in alle EU-talen wordt gegeven. De gegevens zijn echter alleen in het Engels beschikbaar.

Technische harmonisatie

De technische harmonisatie binnen de Europese Unie (EU) heeft tot doel de essentiële eisen te harmoniseren waaraan producten moeten voldoen wanneer zij in de handel worden gebracht, door toepassing van de formule „algemene verwijzing naar normen” en het beginsel van wederzijdse erkenning, teneinde technische belemmeringen voor het vrije verkeer van goederen weg te nemen. Deze technische specificaties variëren naar gelang van de betrokken productcategorie.

 

Technische normen voor apparaten en beveiligingssystemen bedoeld voor gebruik op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen (ATEX)

Alle apparaten en beveiligingssystemen die bestemd zijn voor gebruik op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen, moeten voldoen aan normalisatiemandaten en geharmoniseerde technische specificaties voordat zij in de EU in de handel worden gebracht.

 

Technische specificaties voor bouwproducten

Elk product of pakket dat wordt geproduceerd en in de handel wordt gebracht om in bouwwerken te worden verwerkt, moet voldoen aan normalisatiemandaten en geharmoniseerde technische specificaties voordat het in de EU in de handel wordt gebracht.

 

Technische normen voor speelgoed

Speelgoed dat in de EU wordt ingevoerd, moet voldoen aan bijzondere veiligheidseisen die specifiek zijn voor de beoogde leeftijdsgroep en aan traceerbaarheidsvoorschriften.

 

Technische normen voor explosieven voor civiel gebruik

Explosieven die in de EU worden ingevoerd en bestemd zijn voor civiel gebruik, vallen onder een EU-richtlijn op basis van de aanbeveling van de VN inzake het vervoer van gevaarlijke goederen.

 

Technische normen voor pyrotechnische artikelen

Deze technische normen zijn alleen vereist voor pyrotechnische artikelen voor theatergebruik (ontworpen voor gebruik binnen- of buitenshuis, met inbegrip van film- en televisieproducties of soortgelijk gebruik), vuurwerk en andere pyrotechnische artikelen voor technische doeleinden.

 

Machinebouw

 

Technische normen voor liften

Liften die bestemd zijn om permanent in gebouwen te worden geïnstalleerd, moeten voldoen aan de gezondheids- en veiligheidseisen met betrekking tot capaciteitsbeperkingen, brandveiligheid en onderhoud voordat zij in de EU in de handel worden gebracht.

 

Technische normen voor machines en veiligheidscomponenten

Het ontwerp en de bouw van machines moeten voldoen aan de verplichte essentiële gezondheids- en veiligheidseisen om in de EU in de handel te kunnen worden gebracht.

 

Technische normen voor persoonlijke beschermingsmiddelen

Persoonlijke beschermingsmiddelen die in de EU in de handel worden gebracht, moeten voldoen aan de voorschriften met betrekking tot ontwerp, fabricage, materialen, tests, instructies, door de fabrikant te verstrekken informatie en andere aspecten.

 

Technische normen voor materieel voor gebruik buitenshuis dat bijdraagt tot de emissie van omgevingslawaai

Materieel voor gebruik buitenshuis dat in de EU in de handel wordt gebracht, moet voldoen aan de eisen inzake geluidsemissie in het milieu.

 

Drukapparatuur

 

Technische normen voor drukapparatuur

Drukvaten, leidingen, veiligheidsaccessoires en drukaccessoires die in de EU in de handel worden gebracht, moeten voldoen aan bepaalde eisen inzake ontwerp, fabricage en conformiteitsbeoordeling. Dit geldt alleen voor apparatuur met een maximaal toelaatbare druk van meer dan 0,5 bar.

 

Technische normen voor drukvaten van eenvoudige vorm

Eenvoudige gelaste drukvaten die in de EU in de handel worden gebracht, moeten voldoen aan de verplichte essentiële veiligheidseisen. Dit geldt alleen voor gelaste vaten onder een druk van meer dan 0,5 bar die bestemd zijn om lucht of stikstof te bevatten en die niet bestemd zijn om te worden gestookt.

 

Medische hulpmiddelen

Het in de EU in de handel brengen van medische hulpmiddelen is afhankelijk van de naleving van de essentiële eisen om een hoog niveau van bescherming van de gezondheid en veiligheid van patiënten, gebruikers en derden te waarborgen en het beoogde prestatieniveau te bereiken.

 

Technische normen voor medische hulpmiddelen

 

Technische normen voor medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek

 

Technische normen voor actieve implanteerbare medische hulpmiddelen

 

Elektrische en elektronische apparatuur en gastoestellen

 

Technische normen voor elektromagnetische compatibiliteit

Elektrische en elektronische apparaten moeten voldoen aan de verplichte essentiële eisen van de richtlijn elektromagnetische compatibiliteit (EMC-richtlijn) om ervoor te zorgen dat hun prestaties tegen elektromagnetische storingen worden beschermd.

 

Eisen inzake ecologisch ontwerp voor tertiaire verlichtingsapparatuur

Fluorescentielampen zonder ingebouwd voorschakelapparaat, hogedrukgasontladingslampen, voorschakelapparaten en armaturen die dergelijke lampen kunnen laten branden, mogen alleen in de EU in de handel worden gebracht als zij aan bepaalde eisen inzake ecologisch ontwerp voldoen.

 

Technische normen voor huishoudelijke gastoestellen

Huishoudelijke gastoestellen (met inbegrip van drogedroogbranders) die in de EU in de handel worden gebracht, moeten voldoen aan de verplichte gezondheids- en veiligheidseisen met betrekking tot onder meer ontsteking, duurzaamheid en energieverbruik.

 

Technische normen voor laagspanningsapparatuur

Laagspanningsapparatuur moet voldoen aan verplichte essentiële eisen om de gezondheid en veiligheid van personen, huisdieren en goederen te waarborgen.

 

Technische normen voor radioapparatuur

Radioapparatuur moet voldoen aan de verplichte essentiële eisen. Voorbeelden van betrokken producten zijn: webtoestellen, medische hulpmiddelen voor thuisbewaking, navigatie- of volgsystemen, mobiele telefoons.

 

Vervoer

 

Technische normen voor motorvoertuigen

Bepaalde categorieën motorvoertuigen moeten voldoen aan de geharmoniseerde technische voorschriften die in de EU-wetgeving zijn vastgesteld voor personenauto’s, motorfietsen en trekkers, alsmede aanhangwagens daarvan, systemen, onderdelen en technische eenheden.

 

Technische normen voor kabelbanen voor het vervoer van passagiers

Kabelbaaninstallaties voor personenvervoer moeten aan bepaalde essentiële veiligheids- en gezondheidseisen voldoen. Deze zijn met name van toepassing op kabelbanen of andere voertuigen waar de tractie wordt geleverd door een of meer kabels, kabelwagens die worden opgetrokken en/of verplaatst door dragerkabels, met inbegrip van gondolas en stoelliften, en weerstandsliften.

 

Technische normen voor pleziervaartuigen

Pleziervaartuigen (met inbegrip van persoonlijke vaartuigen) moeten voldoen aan geharmoniseerde normen en conformiteitsbeoordelingen.

 

Technische normen voor vissersvaartuigen

Vissersvaartuigen met een lengte van 24 meter of meer moeten voldoen aan de veiligheidsvoorschriften en conformiteitscertificaten zoals vastgelegd in de EU-regels.

 

Technische normen voor uitrusting van zeeschepen

Uitrusting van zeeschepen moet aan bepaalde eisen en bepalingen voldoen. Deze zijn van toepassing op de volgende apparatuur: reddingsmiddelen, voorkoming van verontreiniging van de zee, brandbeveiligingsapparatuur, navigatieapparatuur en radiocommunicatieapparatuur.

 

Technische normen voor passagiersschepen

Veiligheidseisen en passende certificaten zijn vereist voor nieuwe en bestaande passagiersschepen met een lengte van 24 meter of meer en hogesnelheidspassagiersvaartuigen die worden gebruikt voor binnenlandse reizen binnen een EU-lidstaat.

 

Technische normen voor burgerluchtvaartuigen

De invoer van burgerluchtvaartuigen (met inbegrip van onderdelen daarvan) moet voldoen aan de EU-eisen inzake luchtwaardigheid, integriteit, werking en organisatiestructuur van het product.

 

Technische normen voor onderdelen van het spoorwegsysteem

Structurele en operationele aspecten van het spoorvervoer vallen onder een EU-richtlijn.

 

Metrologie

 

Technische normen voor automatische weegwerktuigen

Automatische weegwerktuigen moeten voldoen aan de essentiële eisen van een specifieke richtlijn. Automatische weegwerktuigen worden gedefinieerd als die welke bedoeld zijn om de massa van een lichaam te bepalen door gebruik te maken van de zwaartekracht op dat lichaam, zonder tussenkomst van een bediener.

 

Technische normen voor materiële lengtematen

De materiële lengtematen moeten voldoen aan de eisen met betrekking tot het materiaal, de markeringen, de referentieomstandigheden en de grootst mogelijke fouten.

 

Technische normen voor meters

Meters moeten voldoen aan de in een specifieke richtlijn vastgestelde essentiële eisen. Dit geldt voor: watermeters, gasmeters en volumeherleidingsapparaten, actieve elektrische-energiemeters, thermische-energiemeters, meetsystemen voor continue en dynamische meting van hoeveelheden andere vloeistoffen dan water, en taximeters

 

Technische normen voor niet-automatische weegwerktuigen

Niet-automatische weegwerktuigen moeten voldoen aan de essentiële eisen van een specifieke richtlijn. Niet-automatische weegwerktuigen worden gedefinieerd als weegwerktuigen die de tussenkomst van een bediener tijdens het wegen vereisen.

 

Ecologisch ontwerp van energieverbruikende producten

De EU heeft een kader vastgesteld waarbinnen fabrikanten van energieverbruikende producten (evp’s) in de ontwerpfase het energieverbruik en andere negatieve milieueffecten die zich tijdens de levenscyclus van het product voordoen, moeten verminderen. Informatie over de milieuprestaties en de energie-efficiëntie van het product moet, indien mogelijk, ook zichtbaar zijn op het product zelf, zodat de consument vóór de aankoop kan vergelijken.

 

Eisen inzake ecologisch ontwerp voor bepaalde luchtverwarmings- en koelproducten

 

Eisen inzake ecologisch ontwerp voor natloper-circulatiepompen

 

Eisen inzake ecologisch ontwerp voor ventilatoren

 

Ecologisch ontwerp voor waterpompen

 

Eisen inzake ecologisch ontwerp van ongerichte lampen voor huishoudelijk gebruik

 

Eisen inzake ecologisch ontwerp voor servers en gegevensopslagproducten

 

Eisen inzake ecologisch ontwerp voor externe stroomvoorzieningen

 

Eisen inzake ecologisch ontwerp voor elektromotoren

 

Eisen inzake ecologisch ontwerp voor eenvoudige settopboxen

 

Eisen inzake ecologisch ontwerp voor gerichte lampen, ledlampen en aanverwante apparatuur

 

Eisen inzake ecologisch ontwerp voor vermogenstransformatoren

 

Eisen inzake ecologisch ontwerp voor computers en computerservers

 

Eisen inzake ecologisch ontwerp voor tertiaire verlichtingsapparatuur

 

Eisen inzake ecologisch ontwerp voor het elektriciteitsverbruik van elektrische en elektronische huishoud- en kantoorapparatuur in de stand-by- en uitstand en netwerkgebonden stand-by-stand

 

Energie-efficiënte producten:

Naast de verplichtingen die voortvloeien uit de richtlijn inzake ecologisch ontwerp van de EU inzake de vermindering van het energieverbruik en andere negatieve milieueffecten bij de productie van energieverbruikende producten (evp’s), voorziet de richtlijn energie-etikettering van de EU in een kader voor etikettering en consumenteninformatie over het energieverbruik van energiegerelateerde producten. Het doel is consumenten in staat te stellen weloverwogen aankoopbeslissingen te nemen op basis van energieverbruik en fabrikanten aan te moedigen efficiëntere producten te ontwerpen om aan de vraag van de consument te voldoen. De volgende lijst van eisen omvat de bepalingen van beide richtlijnen voor bepaalde energieverbruikende producten:

 

Energie-efficiëntie-eisen voor airconditioners en ventilatoren

 

Energie-efficiëntie-eisen voor verwarmingsketels voor vaste brandstoffen

 

Energie-efficiëntie-eisen voor huishoudelijke droogtrommels

 

Energie-efficiëntie-eisen voor huishoudelijke wasmachines

 

Energie-efficiëntie-eisen voor huishoudelijke koelapparaten

 

Energie-efficiëntie-eisen voor huishoudelijke kooktoestellen

 

Energie-efficiëntie-eisen voor stofzuigers

 

Energie-efficiëntie-eisen voor ventilatie-eenheden

 

Energie-efficiëntie-eisen voor ruimteverwarmingstoestellen en combinatieverwarmingstoestellen

 

Energie-efficiëntie-eisen voor toestellen voor lokale ruimteverwarming

 

Energie-efficiëntie-eisen voor waterverwarmingstoestellen en warmwatertanks

 

Energie-efficiëntie-eisen voor professionele koelapparatuur

 

Energie-efficiëntie-eisen voor televisies

 

Energie-efficiëntie-eisen voor huishoudelijke afwasmachines

 
Deze pagina delen:

Snelle links