Mașini și produse tehnice

Această pagină servește drept document de referință numai pentru cerințele privind produsele la nivelul UE. În funcție de țara de destinație din UE, se pot aplica cerințe suplimentare. Pentru detalii complete, vă rugăm să consultați secțiunea „ Asistentul meu pentru comerț”.

Vă atragem atenția asupra faptului că, pe această pagină, descrierea generală a fiecărei rubrici este furnizată în toate limbile UE. Cu toate acestea, detaliile sunt disponibile numai în limba engleză.

Armonizarea tehnică

Armonizarea tehnică în cadrul Uniunii Europene (UE) vizează armonizarea cerințelor esențiale pe care trebuie să le îndeplinească produsele atunci când sunt introduse pe piață, prin aplicarea formulei de „trimitere generală la standarde” și a principiului recunoașterii reciproce, pentru a elimina obstacolele tehnice din calea liberei circulații a mărfurilor. Aceste specificații tehnice variază în funcție de categoria de produse avută în vedere.

 

Standarde tehnice pentru echipamentele și sistemele de protecție destinate utilizării în atmosfere potențial explozive (ATEX)

Toate echipamentele și sistemele de protecție destinate utilizării în atmosfere potențial explozive trebuie să respecte mandatele de standardizare și specificațiile tehnice armonizate înainte de a fi introduse pe piața UE.

 

Specificații tehnice pentru produsele pentru construcții

Orice produs sau set care este fabricat și introdus pe piață pentru a fi încorporat în lucrări de construcții trebuie să respecte mandatele de standardizare și specificațiile tehnice armonizate înainte de a fi introdus pe piața UE.

 

Standarde tehnice pentru jucării

Jucăriile importate în UE trebuie să respecte cerințe speciale de siguranță specifice grupei de vârstă vizate, precum și cerințe de trasabilitate.

 

Standarde tehnice pentru explozivii de uz civil

Explozivii importați în UE care sunt destinați utilizării civile fac obiectul unei directive a UE bazate pe recomandarea ONU privind transportul de mărfuri periculoase.

 

Standarde tehnice pentru articolele pirotehnice

Aceste standarde tehnice sunt necesare numai pentru articolele pirotehnice de scenă (concepute pentru utilizare în etaje interioare sau exterioare, inclusiv pentru producții cinematografice și de televiziune sau pentru utilizări similare), articolele pirotehnice de divertisment și alte articole pirotehnice de uz tehnic.

 

Mașini

 

Standarde tehnice pentru ascensoare

Ascensoarele destinate instalării permanente în clădiri trebuie să îndeplinească cerințele de sănătate și siguranță legate de limitele de capacitate, de protecția împotriva incendiilor și de întreținere înainte de a fi introduse pe piața UE.

 

Standarde tehnice pentru echipamente tehnice și componente de siguranță

Proiectarea și construcția echipamentelor tehnice trebuie să îndeplinească cerințele esențiale obligatorii în materie de sănătate și siguranță pentru a putea fi introduse pe piața UE.

 

Standarde tehnice pentru echipamentele individuale de protecție

Echipamentele individuale de protecție introduse pe piața UE trebuie să respecte cerințele privind proiectarea, fabricarea, materialele, testarea, instrucțiunile, informațiile care trebuie furnizate de producător, precum și alte aspecte.

 

Standarde tehnice pentru echipamentele de exterior care contribuie la emisia de zgomot ambiental

Echipamentele destinate utilizării în exterior introduse pe piața UE trebuie să respecte cerințele privind emisiile sonore în mediu.

 

Echipamente sub presiune

 

Standarde tehnice pentru echipamentele sub presiune

Recipientele sub presiune, țevile, accesoriile de siguranță și accesoriile sub presiune introduse pe piața UE trebuie să îndeplinească anumite cerințe privind proiectarea, fabricarea și evaluarea conformității. Aceasta se aplică numai echipamentelor a căror presiune maximă admisibilă este mai mare de 0.5 bari.

 

Standarde tehnice pentru recipientele simple sub presiune

Recipientele simple sub presiune sudate introduse pe piața UE sunt supuse respectării cerințelor esențiale obligatorii de siguranță. Aceasta se aplică numai recipientelor sudate supuse unei presiuni mai mari de 0.5 bari destinate să conțină aer sau azot și care nu sunt destinate să fie arse.

 

Dispozitive medicale

Introducerea dispozitivelor medicale pe piața UE este condiționată de respectarea cerințelor esențiale pentru a asigura un nivel ridicat de protecție a sănătății și siguranței pacienților, utilizatorilor și părților terțe și pentru a atinge nivelul de performanță preconizat.

 

Standarde tehnice pentru dispozitivele medicale

 

Standarde tehnice pentru dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro

 

Standarde tehnice pentru dispozitivele medicale implantabile active

 

Echipamente electrice și electronice și aparate pe bază de gaz

 

Standarde tehnice pentru compatibilitatea electromagnetică

Orice aparat electric și electronic este supus respectării cerințelor esențiale obligatorii stabilite de Directiva privind compatibilitatea electromagnetică (CEM) pentru a se asigura că funcționarea lor este protejată împotriva perturbațiilor electromagnetice.

 

Cerințe de proiectare ecologică pentru echipamentele de iluminat terțiar

Lămpile fluorescente fără balast încorporat, lămpile cu descărcare de intensitate ridicată, balasturile și corpurile de iluminat compatibile cu aceste lămpi pot fi introduse pe piața UE numai dacă îndeplinesc anumite cerințe în materie de proiectare ecologică.

 

Standarde tehnice pentru aparatele cu gaz de uz casnic

Aparatele electrocasnice alimentate cu gaz (inclusiv arzătoarele forțate de secetă) comercializate în UE trebuie să îndeplinească cerințele obligatorii de sănătate și siguranță privind aprinderea, durabilitatea și consumul de energie, printre altele.

 

Standarde tehnice pentru echipamentele electrice de joasă tensiune

Echipamentele electrice de joasă tensiune sunt supuse respectării cerințelor esențiale obligatorii pentru a asigura sănătatea și siguranța persoanelor, a animalelor domestice și a bunurilor.

 

Standarde tehnice pentru echipamentele radio

Echipamentele radio sunt condiționate de respectarea cerințelor esențiale obligatorii. Exemple de produse afectate sunt: aparate conectate la internet, dispozitive medicale de monitorizare la domiciliu, sisteme de navigație sau urmărire, telefoane mobile.

 

Transporturile

 

Standarde tehnice pentru autovehicule

Anumite categorii de autovehicule trebuie să respecte cerințele tehnice armonizate stabilite de legislația UE pentru autoturisme, motociclete și tractoare, precum și pentru remorcile, sistemele, componentele și unitățile tehnice separate ale acestora.

 

Standarde tehnice pentru transportul de călători pe cablu

Instalațiile pe cablu destinate transportului de persoane trebuie să îndeplinească anumite cerințe esențiale de sănătate și siguranță. În special, acestea se aplică funicularelor feroviare sau altor vehicule în cazul cărora tracțiunea este asigurată de unul sau mai multe cabluri, cablurile ridicate și/sau deplasate de cablurile de transport, inclusiv gondolele și ascensoarele de scaune, precum și ascensoarele de rezistență.

 

Standarde tehnice pentru ambarcațiunile de agrement

Ambarcațiunile de agrement (inclusiv ambarcațiunile nautice) trebuie să respecte standardele armonizate și evaluările conformității.

 

Standarde tehnice pentru navele de pescuit

Navele de pescuit cu o lungime mai mare sau egală cu 24 metri trebuie să respecte cerințele de siguranță și certificatele de conformitate prevăzute de normele UE.

 

Standarde tehnice pentru echipamentele maritime

Echipamentele maritime trebuie să respecte anumite cerințe și dispoziții. Acestea se aplică următoarelor echipamente: dispozitive de salvare, prevenirea poluării marine, echipamente de protecție împotriva incendiilor, echipamente de navigație și echipamente de radiocomunicații.

 

Standarde tehnice pentru navele de pasageri

Cerințele de siguranță și certificatele corespunzătoare sunt necesare pentru navele de pasageri noi și existente cu o lungime mai mare sau egală cu 24 de metri și pentru ambarcațiunile de mare viteză pentru pasageri angajate în curse interne într-un stat membru al UE.

 

Standarde tehnice pentru aeronavele civile

Importurile de aeronave civile (inclusiv piese ale acestora) trebuie să îndeplinească cerințele UE privind navigabilitatea, integritatea, funcționarea și structura organizatorică a produsului.

 

Standarde tehnice pentru componentele sistemului feroviar

Aspectele structurale și operaționale ale transportului feroviar fac obiectul unei directive a UE.

 

Metrologie

 

Standarde tehnice pentru aparatele de cântărit cu funcționare automată

Aparatele de cântărit cu funcționare automată trebuie să respecte cerințele esențiale prevăzute într-o directivă specială. Instrumentele de cântărire automate sunt definite ca fiind cele destinate să determine masa unui corp prin utilizarea acțiunii gravitaționale asupra acelui corp, fără intervenția unui operator.

 

Standarde tehnice pentru măsurători materiale ale lungimii

Dimensiunile materialelor trebuie să respecte cerințele privind materialele, marcajele, condițiile de referință și erorile maxime posibile.

 

Standarde tehnice pentru contoare

Contoarele trebuie să respecte cerințele esențiale stabilite printr-o directivă specifică. Aceasta se aplică la: contoare de apă, contoare de gaz și dispozitive de conversie a volumului, contoare de energie electrică activă, contoare de energie termică, sisteme de măsurare pentru măsurarea continuă și dinamică a cantităților de lichide, altele decât apa, și taximetre

 

Standarde tehnice pentru aparatele de cântărit cu funcționare neautomată

Aparatele de cântărit cu funcționare neautomată trebuie să respecte cerințele esențiale prevăzute într-o directivă specială. Instrumentele de cântărit cu funcționare neautomată sunt definite ca instrumente de cântărire care necesită intervenția unui operator în timpul cântăririi.

 

Proiectarea ecologică a produselor consumatoare de energie

UE a stabilit un cadru în care producătorii de produse consumatoare de energie (PCE) trebuie, în etapa de proiectare, să reducă consumul de energie și alte efecte negative asupra mediului care apar pe parcursul ciclului de viață al produsului. Informațiile privind performanța de mediu și eficiența energetică a produsului trebuie, de asemenea, să fie vizibile, dacă este posibil, chiar pe produs, permițând astfel consumatorilor să compare înainte de cumpărare.

 

Cerințe de proiectare ecologică pentru anumite produse pentru încălzirea și răcirea aerului

 

Cerințe de proiectare ecologică pentru pompele de circulație fără etanșare

 

Cerințe în materie de proiectare ecologică pentru ventilatoare

 

Cerințele de proiectare ecologică pentru pompe de apă

 

Cerințele de ecoproiectare pentru lămpi de uz casnic nondirecționale

 

Cerințe de proiectare ecologică pentru servere și produse pentru stocarea datelor

 

Cerințe în materie de proiectare ecologică aplicabile surselor de alimentare externe

 

Cerințe de proiectare ecologică pentru motoarele electrice

 

Cerințe în materie de proiectare ecologică pentru decodoarele simple

 

Cerințe de proiectare ecologică pentru lămpile direcționale, lămpile cu LED-uri și echipamentele aferente

 

Cerințe în materie de proiectare ecologică pentru transformatoarele de putere

 

Cerințe de proiectare ecologică aplicabile computerelor și serverelor informatice

 

Cerințe de proiectare ecologică pentru echipamentele de iluminat terțiar

 

Cerințe în materie de proiectare ecologică pentru consumul de energie electrică al echipamentelor electrice și electronice de uz casnic și de birou în modul standby și oprit în rețea și în modul standby în rețea

 

Produse eficiente din punct de vedere energetic

Pe lângă obligațiile impuse de Directiva UE privind proiectarea ecologică în ceea ce privește reducerea consumului de energie și alte efecte negative asupra mediului la fabricarea produselor consumatoare de energie, Directiva UE privind etichetarea energetică stabilește un cadru pentru etichetarea și informarea consumatorilor cu privire la consumul de energie al produselor cu impact energetic. Obiectivul este de a permite consumatorilor să ia decizii de cumpărare în cunoștință de cauză pe baza consumului de energie și de a încuraja producătorii să conceapă produse mai eficiente pentru a satisface cererea consumatorilor. Următoarea listă de cerințe cuprinde dispozițiile prevăzute de ambele directive pentru anumite produse consumatoare de energie:

 

Cerințe de eficiență energetică pentru aparatele de climatizare și ventilatoarele de confort

 

Cerințe de eficiență energetică pentru cazanele cu combustibil solid

 

Cerințe de eficiență energetică pentru uscătoarele de rufe de uz casnic cu tambur

 

Cerințe de eficiență energetică pentru mașinile de spălat rufe de uz casnic

 

Cerințe de eficiență energetică pentru aparatele frigorifice de uz casnic

 

Cerințe de eficiență energetică pentru aparatele de gătit de uz casnic

 

Cerințe de eficiență energetică pentru aspiratoare

 

Cerințe de eficiență energetică pentru unitățile de ventilație

 

Cerințe de randament energetic pentru instalațiile pentru încălzirea incintelor și instalațiile de încălzire cu funcție dublă

 

Cerințe de eficiență energetică pentru aparatele pentru încălzire locală

 

Cerințe de randament energetic pentru instalațiile pentru încălzirea apei și rezervoarele de apă caldă

 

Cerințe de eficiență energetică pentru echipamentele frigorifice profesionale

 

Cerințe de eficiență energetică pentru televizoare

 

Cerințe de eficiență energetică pentru mașinile de spălat vase de uz casnic

 
Distribuiți această pagină:

Linkuri relevante