Maskiner og tekniske produkter

Denne side er kun et referencedokument for produktkravene for hele EU. Der kan gælde ekstra krav, afhængigt af hvilket EU-land der er tale om. Der henvises til "My Trade Assistent" for alle detaljer.

Vær opmærksom på, at der på denne side gives en generel beskrivelse af hvert udgiftsområde på alle EU-sprog. Oplysningerne findes dog kun på engelsk.

Teknisk harmonisering

Den tekniske harmonisering i Den Europæiske Union (EU) har til formål at harmonisere de væsentlige krav, som produkter skal opfylde, når de markedsføres, ved at anvende den generelle henvisning til standarder og princippet om gensidig anerkendelse for at fjerne de tekniske hindringer for varernes frie bevægelighed. Disse tekniske specifikationer varierer alt efter den pågældende kategori af produkter.

 

Tekniske standarder for materiel og sikringssystemer til anvendelse i eksplosionsfarlig atmosfære (ATEX)

Alt materiel og sikringssystemer til anvendelse i eksplosionsfarlig atmosfære skal opfylde standardiseringsmandater og harmoniserede tekniske specifikationer, inden de bringes i omsætning på EU-markedet.

 

Tekniske specifikationer for byggevarer

Ethvert produkt eller ethvert sæt, der fremstilles og markedsføres med henblik på indbygning i bygværker, skal opfylde standardiseringsmandater og harmoniserede tekniske specifikationer, inden de bringes i omsætning i EU.

 

Tekniske standarder for legetøj

Legetøj, der importeres til EU, skal overholde særlige sikkerhedskrav, der er specifikke for den pågældende aldersgruppe, samt sporbarhedskrav.

 

Tekniske standarder for eksplosivstoffer til civil brug

Eksplosivstoffer, der importeres til EU, og som er beregnet til civil brug, er omfattet af et EU-direktiv baseret på FN's henstilling om transport af farligt gods.

 

Tekniske standarder for pyrotekniske artikler

Disse tekniske standarder kræves kun for teaterfyrværkeri (konstrueret til indendørs eller udendørs brug, herunder film- og tv-produktioner eller lignende), fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler til teknisk brug.

 

Maskiner

 

Tekniske standarder for elevatorer

Elevatorer, der er beregnet til at blive installeret permanent i bygninger, skal opfylde sundheds- og sikkerhedskrav i forbindelse med kapacitetsgrænser, brandsikkerhed og vedligeholdelse, inden de markedsføres i EU.

 

Tekniske standarder for maskin- og sikkerhedskomponenter

Konstruktionen og fremstillingen af maskiner skal opfylde de obligatoriske væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav for at kunne markedsføres i EU.

 

Tekniske standarder for personlige værnemidler

Personlige værnemidler, der bringes i omsætning på EU-markedet, skal opfylde krav vedrørende konstruktion, fremstilling, materialer, prøvning, instruktioner, oplysninger, som fabrikanten skal levere, samt andre aspekter.

 

Tekniske standarder for udendørs udstyr, der bidrager til miljøstøj

Maskiner til udendørs brug, der markedsføres i EU, skal opfylde kravene til støjemission i miljøet.

 

Trykbærende udstyr

 

Tekniske standarder for trykbærende udstyr

Trykbeholdere, rørsystemer, sikkerhedstilbehør og trykbærende tilbehør, der markedsføres i EU, skal opfylde visse krav til konstruktion, fremstilling og overensstemmelsesvurdering. Dette gælder kun udstyr med et maksimalt tilladt tryk på over 0,5 bar.

 

Tekniske standarder for simple trykbeholdere

Simple, svejsede trykfartøjer, der markedsføres i EU, er underlagt de obligatoriske væsentlige sikkerhedskrav. Dette gælder kun for svejsede fartøjer, der udsættes for et tryk på over 0,5 bar, der er beregnet til at indeholde luft eller nitrogen, og som ikke er beregnet til at blive fyret.

 

Medicinske anordninger

Markedsføring af medicinsk udstyr på EU-markedet er betinget af, at de væsentlige krav er opfyldt, for at sikre et højt sundheds- og sikkerhedsniveau for patienter, brugere og tredjeparter og opnå det tilsigtede ydeevneniveau.

 

Tekniske standarder for medicinsk udstyr

 

Tekniske standarder for medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik

 

Tekniske standarder for aktivt, implantabelt medicinsk udstyr

 

Elektrisk og elektronisk udstyr samt gasapparater

 

Tekniske standarder for elektromagnetisk kompatibilitet

Elektriske og elektroniske apparater er underlagt de ufravigelige væsentlige krav, der er fastsat i direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet, for at sikre, at deres præstationer beskyttes mod elektromagnetiske forstyrrelser.

 

Krav til miljøvenligt design af udstyr til tertiær belysning

Lysstofrør uden indbygget forkobling og højintensitetsudladningslamper, forkoblinger og armaturer hertil kan kun bringes i omsætning på EU-markedet, hvis de opfylder bestemte krav til miljøvenligt design.

 

Tekniske standarder for husholdningsapparater

Husholdningsapparaturer (herunder nødbrændere), der markedsføres i EU, skal bl.a. opfylde obligatoriske krav til sundhed og sikkerhed vedrørende bl.a. antændelse, holdbarhed og energiforbrug.

 

Tekniske standarder for elektrisk lavspændingsudstyr

Elektrisk lavspændingsudstyr er underlagt krav om overholdelse af de ufravigelige væsentlige krav med henblik på at sikre personers, husdyrs og ejendoms sundhed og sikkerhed.

 

Tekniske standarder for radioudstyr

Radioudstyr er underlagt krav om overholdelse af obligatoriske væsentlige krav. Eksempler på berørte produkter: netunderstøttede apparater, medicinsk udstyr til overvågning af hjemmet, navigations- eller sporingssystemer, mobiltelefoner.

 

Transport

 

Tekniske standarder for motorkøretøjer

Visse klasser af motorkøretøjer skal opfylde de harmoniserede tekniske krav, der er fastsat i EU-lovgivningen for personbiler, motorcykler og traktorer samt påhængskøretøjer dertil, systemer, komponenter og separate tekniske enheder.

 

Tekniske standarder for tovbaneanlæg til personbefordring

Tovbaneanlæg til personbefordring skal opfylde visse væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav. Dette gælder navnlig for skinnebundne tovbaner eller andre køretøjer, hvor trækkraften leveres af en eller flere kabler, kabelbiler, der løftes og/eller styres af kabeldrevne kabler, herunder kabinelifter, stolelifter og slæbelifter.

 

Tekniske standarder for fritidsfartøjer

Fritidsfartøjer (herunder kunsthåndværk) skal overholde harmoniserede standarder og overensstemmelsesvurderinger.

 

Tekniske standarder for fiskerfartøjer

Fiskerfartøjer med en længde på 24 meter og derover skal overholde de sikkerhedskrav og overensstemmelsesattester, der er fastsat i EU-bestemmelserne.

 

Tekniske standarder for skibsudstyr

Skibsudstyr skal opfylde visse krav og bestemmelser. Disse gælder for følgende udstyr: redningsmidler, forebyggelse af havforurening, udstyr til brandsikring, navigationsudstyr og radiokommunikationsudstyr.

 

Tekniske standarder for passagerskibe

Der kræves sikkerhedskrav og passende certifikater for nye og eksisterende passagerskibe med en længde på 24 m og derover og højhastighedspassagerfartøjer i indenrigsfart i en EU-medlemsstat.

 

Tekniske standarder for civile luftfartøjer

Import af civile luftfartøjer (herunder dets dele) skal opfylde EU's krav til luftdygtighed, integritet, drift og organisationsstruktur.

 

Tekniske standarder for komponenter i jernbanesystemet

Strukturelle og operationelle aspekter af jernbanetransport er omfattet af et EU-direktiv.

 

Metrologi

 

Tekniske standarder for automatiske vægte

Automatiske vægte skal opfylde de væsentlige krav, der er fastsat i et særdirektiv. Automatiske vægte defineres som dem, der er beregnet til at bestemme massen af et organ ved hjælp af tyngdekraftens påvirkning af dette legeme uden en operatørs medvirken.

 

Tekniske standarder for materialemålinger af længde

Materialeforanstaltninger skal opfylde kravene med hensyn til materialer, mærkning, referenceforhold og de størst mulige fejl.

 

Tekniske standarder for målere

Målere skal opfylde de væsentlige krav, der er fastsat i et særdirektiv. Det gælder: vandmålere, gasmålere og volumenkonverteringsanordninger, aktive elektriske energimålere, varmeenergimålere, målesystemer til kontinuerlig og dynamisk måling af andre væsker end vand og taxametre

 

Tekniske standarder for ikke-automatiske vægte

Ikke-automatiske vægte skal opfylde de væsentlige krav, der er fastsat i et særdirektiv. Ikke-automatiske vægte defineres som vægte, der kræver en operatørs medvirken under vejningen.

 

Miljøvenligt design af energiforbrugende produkter

EU har fastlagt en ramme, inden for hvilken producenter af energiforbrugende produkter (energiforbrugende produkter) i designfasen skal reducere energiforbruget og andre negative miljøpåvirkninger, der opstår i løbet af produktets livscyklus. Oplysninger om produktets miljøpræstationer og energieffektivitet skal også være synlige, hvis det er muligt, på selve produktet, så forbrugerne kan sammenligne dem, inden de køber dem.

 

Krav til miljøvenligt design for visse luftvarme- og køleprodukter

 

Krav til miljøvenligt design af vådløbercirkulationspumper

 

Miljøvenligt design af ventilatorer/blæsere

 

Miljøvenligt design af vandpumper

 

Krav til miljøvenligt design af ikke-retningsbestemte husholdningslamper

 

Krav til miljøvenligt design af servere og datalagringsprodukter

 

Krav til miljøvenligt design af eksterne strømforsyninger

 

Krav til miljøvenligt design af elmotorer

 

Krav til miljøvenligt design af simple settopbokse

 

Krav til miljøvenligt design af retningsbestemte lyskilder, LED-lyskilder og dertil hørende udstyr

 

Krav til miljøvenligt design for elektriske transformatorer

 

Krav til miljøvenligt design af computere og computerservere

 

Krav til miljøvenligt design af udstyr til tertiær belysning

 

Krav til miljøvenligt design af elektriske og elektroniske husholdningsapparater og kontorudstyr med hensyn til strømforbrug i standbytilstand og slukket tilstand og netværksforbundet standbytilstand

 

Energieffektive produkter

Ud over de forpligtelser, der følger af EU's direktiv om miljøvenligt design, om reduktion af energiforbruget og andre negative miljøpåvirkninger ved fremstilling af energiforbrugende produkter, fastlægger EU's direktiv om energimærkning en ramme for mærkning og forbrugeroplysning vedrørende energirelaterede produkters energiforbrug. Formålet er at gøre det muligt for forbrugerne at træffe kvalificerede købsbeslutninger på grundlag af energiforbrug og at tilskynde producenterne til at udvikle mere effektive produkter for at imødekomme forbrugernes efterspørgsel. Følgende liste over krav omfatter bestemmelserne i begge direktiver for visse energiforbrugende produkter:

 

Energieffektivitetskrav til klimaanlæg og komfortventilatorer

 

Energieffektivitetskrav til kedler til fast brændsel

 

Energieffektivitetskrav til husholdningstørretumblere

 

Energieffektivitetskrav til husholdningsvaskemaskiner

 

Energieffektivitetskrav til køle/fryseapparater til husholdningsbrug

 

Energieffektivitetskrav til husholdningsapparater

 

Energieffektivitetskrav til støvsugere

 

Energieffektivitetskrav til ventilationsaggregater

 

Energieffektivitetskrav til anlæg til rumopvarmning og anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning

 

Energieffektivitetskrav til produkter til lokal rumopvarmning

 

Energieffektivitetskrav til vandvarmere og varmtvandsbeholdere

 

Energieffektivitetskrav til professionelt køleudstyr

 

Energieffektivitetskrav til fjernsyn

 

Energieffektivitetskrav til husholdningsopvaskemaskiner

 
Del denne side:

Genveje