Maskiner og tekniske produkter

Denne side fungerer kun som referencedokument for EU-dækkende produktkrav. Der kan gælde yderligere krav afhængigt af bestemmelseslandet i EU. Der henvises til Min handelsassistent for fuldstændige oplysninger.

Vær opmærksom på, at der på denne side findes en generel beskrivelse af hver overskrift på alle EU-sprog. Oplysningerne findes dog kun på engelsk.

Teknisk harmonisering

Den tekniske harmonisering inden for Den Europæiske Union (EU) har til formål at harmonisere de væsentlige krav, som produkter skal opfylde, når de markedsføres, ved at anvende formlen "generel henvisning til standarder" og princippet om gensidig anerkendelse for at fjerne tekniske hindringer for varernes frie bevægelighed. Sådanne tekniske specifikationer varierer afhængigt af den pågældende produktkategori.

 

Tekniske standarder for materiel og sikringssystemer til anvendelse i eksplosionsfarlig atmosfære (ATEX)

Alt materiel og sikringssystemer, der er bestemt til anvendelse i en potentielt eksplosiv atmosfære, skal opfylde standardiseringsmandater og harmoniserede tekniske specifikationer, inden det bringes i omsætning i EU.

 

Tekniske specifikationer for byggevarer

Alle produkter eller sæt, der fremstilles og markedsføres med henblik på indbygning i bygværker, skal opfylde standardiseringsmandater og harmoniserede tekniske specifikationer, inden de markedsføres i EU.

 

Tekniske standarder for legetøj

Legetøj, der importeres til EU, skal opfylde særlige sikkerhedskrav, der er specifikke for den tilsigtede aldersgruppe, samt sporbarhedskrav.

 

Tekniske standarder for eksplosivstoffer til civil brug

Eksplosivstoffer, der importeres til EU, og som er bestemt til civil brug, er omfattet af et EU-direktiv baseret på FN's henstilling om transport af farligt gods.

 

Tekniske standarder for pyrotekniske artikler

Disse tekniske standarder kræves kun for teaterfyrværkeri (konstrueret til indendørs eller udendørs brug, herunder film- og tv-produktioner eller lignende), fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler til teknisk brug.

 

Maskiner

 

Tekniske standarder for elevatorer

Elevatorer, der er beregnet til at blive installeret permanent i bygninger, skal opfylde sundheds- og sikkerhedskrav med hensyn til kapacitetsgrænser, brandsikkerhed og vedligeholdelse, inden de markedsføres i EU.

 

Tekniske standarder for maskiner og sikkerhedskomponenter

Konstruktion og fremstilling af maskiner skal opfylde obligatoriske væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav for at kunne markedsføres i EU.

 

Tekniske standarder for personlige værnemidler

Personlige værnemidler, der bringes i omsætning på EU-markedet, skal opfylde krav til konstruktion, fremstilling, materialer, prøvning, instruktioner, oplysninger, der skal leveres af fabrikanten, og andre aspekter.

 

Tekniske standarder for udendørs udstyr, der bidrager til ekstern støjemission

Maskiner til udendørs brug, der markedsføres i EU, skal opfylde kravene vedrørende støjemission i miljøet.

 

Trykbærende udstyr

 

Tekniske standarder for trykbærende udstyr

Trykbeholdere, rørsystemer, sikkerhedstilbehør og trykbærende tilbehør, der markedsføres i EU, skal opfylde visse krav til konstruktion, fremstilling og overensstemmelsesvurdering. Dette gælder kun for udstyr med et maksimalt tilladt tryk på over 0,5 bar.

 

Tekniske standarder for simple trykbeholdere

Simple svejsede trykbeholdere, der bringes i omsætning på EU-markedet, skal overholde de obligatoriske væsentlige sikkerhedskrav. Dette gælder kun for svejsede beholdere, der udsættes for et tryk på over 0,5 bar, der er beregnet til at indeholde luft eller nitrogen, og som ikke er beregnet til at blive fyret.

 

Medicinsk udstyr

Markedsføring af medicinsk udstyr i EU er betinget af, at de væsentlige krav overholdes for at sikre et højt niveau for beskyttelse af patienters, brugeres og tredjeparters sundhed og sikkerhed og opnå det tilsigtede præstationsniveau.

 

Tekniske standarder for medicinsk udstyr

 

Tekniske standarder for medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik

 

Tekniske standarder for aktivt, implantabelt medicinsk udstyr

 

Elektrisk og elektronisk udstyr og gasapparater

 

Tekniske standarder for elektromagnetisk kompatibilitet

Elektriske og elektroniske apparater skal opfylde de obligatoriske væsentlige krav, der er fastsat i direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC-direktivet), for at sikre, at deres ydeevne er beskyttet mod elektromagnetiske forstyrrelser.

 

Krav til miljøvenligt design af tertiærbelysningsudstyr

Lysstofrør uden indbygget forkobling, højtryksdamplamper, forkoblinger og armaturer til sådanne lyskilder kan kun markedsføres i EU, hvis de opfylder visse krav til miljøvenligt design.

 

Tekniske standarder for husholdningsapparater

Husholdningsapparater (herunder tørkebrændere), der markedsføres i EU, skal opfylde de obligatoriske sundheds- og sikkerhedskrav med hensyn til bl.a. tænding, holdbarhed og energiforbrug.

 

Tekniske standarder for elektrisk lavspændingsudstyr

Elektrisk lavspændingsudstyr er underlagt overholdelse af obligatoriske væsentlige krav for at sikre menneskers, husdyrs og ejendoms sundhed og sikkerhed.

 

Tekniske standarder for radioudstyr

Radioudstyr er underlagt krav om overholdelse af obligatoriske væsentlige krav. Eksempler på berørte produkter er: webbaserede apparater, medicinsk udstyr til overvågning i hjemmet, navigations- eller sporingssystemer, mobiltelefoner.

 

Transport

 

Tekniske standarder for motorkøretøjer

Visse klasser af motorkøretøjer skal opfylde de harmoniserede tekniske krav, der er fastsat i EU-lovgivningen for personbiler, motorcykler og traktorer samt påhængskøretøjer, systemer, komponenter og separate tekniske enheder til disse køretøjer.

 

Tekniske standarder for tovbaner til personbefordring

Tovbaneanlæg til personbefordring skal opfylde visse væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav. Disse gælder navnlig for skinnebaner eller andre køretøjer, hvor trækkraft leveres af et eller flere kabler, kabelbiler løftet og/eller forskudt af bærekabler, herunder gondolas og stolelifter, og slæbelifter.

 

Tekniske standarder for fritidsfartøjer

Fritidsfartøjer (herunder personlige fartøjer) skal overholde harmoniserede standarder og overensstemmelsesvurderinger.

 

Tekniske standarder for fiskerfartøjer

Fiskerfartøjer med en længde på 24 meter og derover skal opfylde de sikkerhedskrav og overensstemmelsescertifikater, der er fastsat i EU-reglerne.

 

Tekniske standarder for skibsudstyr

Skibsudstyr skal opfylde visse krav og bestemmelser. Disse bestemmelser gælder for følgende udstyr: redningsmidler, forebyggelse af havforurening, brandbeskyttelsesudstyr, navigationsudstyr og radiokommunikationsudstyr.

 

Tekniske standarder for passagerskibe

Der kræves sikkerhedskrav og relevante certifikater for nye og eksisterende passagerskibe med en længde på 24 meter og derover og højhastighedspassagerfartøjer i indenrigsfart i en EU-medlemsstat.

 

Tekniske standarder for civile luftfartøjer

Import af civile luftfartøjer (herunder dele heraf) skal opfylde EU-kravene til produktets luftdygtighed, integritet, drift og organisationsstruktur.

 

Tekniske standarder for komponenter i jernbanesystemet

De strukturelle og operationelle aspekter af jernbanetransport er omfattet af et EU-direktiv.

 

Metrologi

 

Tekniske standarder for automatiske vægte

Automatiske vægte skal opfylde de væsentlige krav i et særdirektiv. Automatiske vægte defineres som instrumenter til bestemmelse af kroppens masse ved hjælp af tyngdekraften på kroppen uden en operatørs medvirken.

 

Tekniske standarder for måling af længden

Materialemål for længden skal opfylde kravene med hensyn til materialer, mærkning, referencebetingelser og størst mulige fejl.

 

Tekniske standarder for målere

Målere skal opfylde de væsentlige krav, der er fastsat i et særdirektiv. Det gælder: vandmålere, gasmålere og volumenkonverteringsanordninger, aktive elenergimålere, termiske energimålere, målesystemer til kontinuerlig og dynamisk måling af mængder af væsker, bortset fra vand, og taxametre

 

Tekniske standarder for ikke-automatiske vægte

Ikke-automatiske vægte skal opfylde de væsentlige krav i et særdirektiv. Ikke-automatiske vægte defineres som vægte, der kræver en operatørs indgriben under vejningen.

 

Miljøvenligt design af energiforbrugende produkter

EU har fastlagt en ramme, inden for hvilken producenter af energiforbrugende produkter i designfasen skal reducere energiforbruget og andre negative miljøpåvirkninger, der opstår i løbet af produktets livscyklus. Oplysninger om produktets miljømæssige egenskaber og energieffektivitet skal også være synlige, hvis det er muligt, på selve produktet, således at forbrugerne kan sammenligne dem, inden de køber.

 

Krav til miljøvenligt design af visse luftvarme- og køleprodukter

 

Krav til miljøvenligt design af vådløbercirkulationspumper

 

Miljøvenligt design af ventilatorer/blæsere

 

Miljøvenligt design af vandpumper

 

Krav til miljøvenligt design af ikke-retningsbestemte husholdningslamper

 

Krav til miljøvenligt design af servere og datalagringsprodukter

 

Krav til miljøvenligt design af eksterne strømforsyninger

 

Krav til miljøvenligt design af elmotorer

 

Krav til miljøvenligt design af simple set-top bokse

 

Krav til miljøvenligt design af retningsbestemte lyskilder, LED-lyskilder og tilhørende udstyr

 

Krav til miljøvenligt design af effekttransformere

 

Krav til miljøvenligt design af computere og computerservere

 

Krav til miljøvenligt design af tertiærbelysningsudstyr

 

Krav til miljøvenligt design af elektriske og elektroniske husholdningsapparater og kontorudstyr med hensyn til strømforbrug i standbytilstand og slukket tilstand samt netværksforbundet standbytilstand

 

Energieffektive produkter

Ud over de forpligtelser, der følger af EU's direktiv om miljøvenligt design om reduktion af energiforbruget og andre negative miljøpåvirkninger ved fremstilling af energiforbrugende produkter, fastsætter EU's energimærkningsdirektiv en ramme for mærkning og forbrugeroplysning om energirelaterede produkters energiforbrug. Målet er at give forbrugerne mulighed for at træffe informerede købsbeslutninger baseret på energiforbrug og at tilskynde producenterne til at udforme mere effektive produkter for at imødekomme forbrugernes efterspørgsel. Følgende liste over krav dækker bestemmelserne i begge direktiver for visse energiforbrugende produkter:

 

Energieffektivitetskrav til klimaanlæg og komfortventilatorer

 

Energieffektivitetskrav til kedler til fast brændsel

 

Energieffektivitetskrav til husholdningstørretumblere

 

Energieffektivitetskrav til husholdningsvaskemaskiner

 

Energieffektivitetskrav til køle/fryseapparater til husholdningsbrug

 

Energieffektivitetskrav til husholdningsapparater til madlavning

 

Energieffektivitetskrav til støvsugere

 

Energieffektivitetskrav til ventilationsaggregater

 

Energieffektivitetskrav til anlæg til rumopvarmning og anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning

 

Energieffektivitetskrav til produkter til lokal rumopvarmning

 

Energieffektivitetskrav til vandvarmere og varmtvandsbeholdere

 

Energieffektivitetskrav til professionelt køleudstyr

 

Energieffektivitetskrav til fjernsyn

 

Energieffektivitetskrav til husholdningsopvaskemaskiner

 
Del denne side: