Økonomiske partnerskabsaftaler (ØPA'er)

Læs om EU's økonomiske partnerskabsaftaler (ØPA'er) med partnere i Afrika, Vestindien og Stillehavet (AVS).

Øjeblikkeligt overblik

Økonomiske partnerskabsaftaler (ØPA'er) er handels- og udviklingsaftaler, der forhandles mellem EU og landene i Afrika, Vestindien og Stillehavet (AVS). De åbner EU's markeder fuldt ud og øjeblikkeligt, mens AVS-partnerne kun delvis åbner op for EU's import i overgangsperioden.

ØPA-aftaler:

 • er en proces, der går tilbage til undertegnelsen af Cotonouaftalen.
 • er "skræddersyet" til at passe til særlige regionale forhold.
 • er WTO-forenelige aftaler, men går videre end konventionelle frihandelsaftaler og fokuserer på AVS-udvikling under hensyntagen til deres socioøkonomiske forhold og omfatter samarbejde og bistand for at hjælpe AVS-landene med at drage fordel af aftalerne.
 • skabe mulighed for et omfattende handelssamarbejde på områder som f.eks. sundhedsnormer og andre standarder.
 • oprette fælles institutioner, der overvåger gennemførelsen af aftalerne og behandler handelsspørgsmål på en samarbejdsbaseret måde.
 • er udformet til at være drivkræfter for forandring, der vil bidrage til at kickstarte reformer og bidrage til god økonomisk styring. Dette vil hjælpe AVS-partnerne med at tiltrække investeringer og sætte skub i deres økonomiske vækst.

Begunstigede lande

Samlet set er 32 AVS-lande allerede i færd med at gennemføre ØPA'er i syv regioner:

To regioner i Afrika – Vestafrika og Det Østafrikanske Fællesskab (ØAF) – har endnu ikke afsluttet deres undertegnelsesprocesser, mens EU's medlemsstater og 15 ud af 16 vestafrikanske lande og 2 ud af 5 ØAF-lande har undertegnet disse regionale ØPA'er. 

Se en oversigt over gennemførelsen af ØPA'en i forskellige partnerlande.

Asymmetriske bestemmelser til fordel for AVS-landene

ØPA'erne indeholder asymmetriske bestemmelser til fordel for AVS-landene, såsom udelukkelse af følsomme produkter fra liberalisering, lange liberaliseringsperioder, fleksible oprindelsesregler og særlige beskyttelsesforanstaltninger og foranstaltninger for landbrug, fødevaresikkerhed og beskyttelse af nyoprettede industrier.

 • Mens EU's markeder åbnes øjeblikkeligt og fuldt ud, har AVS-landene 15 år til at åbne for EU-import (med beskyttelse af følsom import) og op til 25 år i særlige tilfælde. Desuden vil producenter af 20 % af de mest følsomme varer være permanent beskyttet mod konkurrence.

Toldsatser

 • EU indrømmer nultold og nulkvoter for import fra AVS-lande. Adgangen til EU-markedet er permanent, fuldstændig og gratis for alle produkter fra ØPA'en
 • AVS-landene afvikler tolden gradvist over 15-25 år. Følsomme produkter som f.eks. fødevarer kan helt udelukkes fra liberaliseringen. Hvis importen af visse EU-varer til AVS-landene pludselig stiger, gælder der beskyttelsesforanstaltninger som f.eks. importkontingenter. Nogle ØPA'er giver AVS-landene mulighed for at indføre nye toldsatser af specifikke udviklingsrelaterede årsager.
 • Brug søgefunktionen i My Trade Assistant til at finde de nøjagtige oplysninger om told og afgifter for dit specifikke produkt under hensyntagen til dets oprindelses- og bestemmelsesland. Hvis du er i tvivl, skal du kontakte toldmyndighederne.

Oprindelsesregler

 

For at være berettiget til præferencebehandling skal dit produkt opfylde oprindelsesreglerne i henhold til aftalen. Tjek det interaktiveværktøj til selvvurdering af oprindelsesregler (ROSA) i Min handelsassistent for at vurdere, om dit produkt opfylder oprindelsesreglerne, og find ud af, hvordan du udarbejder de korrekte dokumenter.

Fleksible oprindelsesregler gør det muligt for AVS-landene at eksportere produkter med input fra andre lande, navnlig inden for nøglesektorer - landbrug, fiskeri og tekstiler og beklædning. Et tekstilprodukt kan f.eks. indføres toldfrit i EU, hvis mindst ét trin i produktionen — f.eks. vævning eller strikning — fandt sted i et ØPA-land.

Tolerance

Tolerancerne i ØPA'erne er mere lempelige end de sædvanlige. De udgør 15 % af prisen ab fabrik på det endelige produkt i stedet for de 10 %, der er fastsat i de fleste af EU's aftaler. For tekstiler og beklædning gælder der særlige tolerancer.

Kumulation

ØPA'ernes generelle bestemmelser omfatter følgende typer kumulation:

 • Bilateral kumulation med EU
 • Diagonal kumulation og fuld kumulation med OLT og AVS-lande. Der kan være forskelle i de bestemmelser, der finder anvendelse i de forskellige ØPA'er. Tjek de relevante bestemmelser for hver ØPA. I de fleste af de gennemførte ØPA'er vil kumulation med alle AVS-landene (som defineret i hver ØPA) kun finde anvendelse, hvis:
  • de lande, der er involveret i erhvervelsen af oprindelsesstatus, har indgået aftaler om administrativt samarbejde
  • råvarerne og de færdige produkter har opnået oprindelsesstatus ved anvendelse af de samme oprindelsesregler som dem, der indgår i ØPA'en.
 • Kumulation med udviklingslande, der grænser op til EU. Materialer med oprindelse i et naboudviklingsland (der tilhører en sammenhængende geografisk enhed), som ikke er en AVS-stat, kan betragtes som materialer med oprindelse i ØPA-landene, når de indgår i et produkt, der fremstilles dér. Bemærk venligst, at:
  • Listen over, hvad der betragtes som et naboland, er knyttet som bilag til hver protokol.
  • For at denne form for kumulation kan finde anvendelse, skal ØPA-landene anmode herom.
  • I dette tilfælde er de oprindelsesregler, der gælder for input fra nabolandene, defineret i hver ØPA.

For SADC-ØPA'en, der har fundet midlertidig anvendelse siden den 16. september 2016, er der to andre typer kumulation, der erstatter bestemmelserne om kumulation med tilgrænsende udviklingslande. Det drejer sig om:

 • Kumulation med hensyn til materialer, der er omfattet af mestbegunstigelsesbehandling (MFN) toldfri behandling i Den Europæiske Union
 • Kumulation for materialer med oprindelse i andre lande, der er omfattet af præferencetold og kontingentfri adgang til Den Europæiske Union

I praksis giver ovenstående SADC-ØPA-lande mulighed for oprindelseskumulation for alle materialer, der kan importeres til EU til nultold (dette sker enten inden for rammerne af en præferenceordning med EU — herunder GSP — eller på grundlag af mestbegunstigelsesprincippet). Der indføres således en "global kumulation" for toldfrie materialer uanset deres oprindelse for ØPA-signatarlande.

Direkte transport

Bevis for direkte transport skal fremlægges for indførselslandets toldmyndigheder.

Direkte transport mellem en øst- og sydafrikansk stat (ESA) og EU (eller gennem de andre landes område, der er nævnt i artiklerne om kumulation) finder anvendelse. Produkter med oprindelsesstatus kan transporteres i rørledninger gennem andre territorier end et ØSA-land eller EU.

Direkte transport mellem et Stillehavsland og EU (eller gennem de andre landes område, der er nævnt i artiklerne om kumulation) finder anvendelse. Det samme princip gælder for transport af varer mellem Cariforumlandene og EU.

For SADC EPA erstattes de strengere betingelser i bestemmelsen om "direkte transport" af et nyt system kaldet "ingen ændring". Reglen om, at der ikke må foretages ændringer, giver mulighed for omladning, oplagring og opsplitning af sendinger på tredjelandes område.

Toldgodtgørelse

Det betyder, at der kan kræves tilbagebetaling af told betalt på materialer, der tidligere blev importeret til videreforarbejdning og derefter eksporteret til et land, der har undertegnet en økonomisk partnerskabsaftale med EU.

Fartøjsbetingelser

Fisk, der fanges på åbent hav og i ØPA-landenes eksklusive økonomiske zoner, kan kun anses for at have oprindelse i et ØPA-land, hvis de fanges af fartøjer, der opfylder visse kriterier. Disse kriterier henviser til et fartøjs registreringssted, til det flag, de sejler under, og til deres ejerskab.

Bemærk, at der i henhold til ØPA-oprindelsesreglerne ikke er noget specifikt krav om besætningens, skibsførernes eller officerernes nationalitet. Disse krav, som fandtes i den oprindelige Cotonouaftale, er nu blevet fjernet for at gøre det lettere at give oprindelse til fisk fanget af ØPA-lande.

På grund af bestemmelserne om kumulation kan disse betingelser opfyldes af forskellige ØPA-lande.

Produktspecifikke oprindelsesregler

De produktspecifikke regler findes i bilag II til hver protokol. For nogle ØPA'er er der dog medtaget nogle mere lempelige regler i bilag 2A.

Brug søgefunktionen i My Trade Assistant til at finde de regler, der gælder for dit specifikke produkt, baseret på oprindelseslandet og bestemmelseslandet.

Undtagelser

Ud over disse bestemmelser er der indrømmet undtagelser fra den specifikke regel for et produkt i henhold til forskellige ØPA'er. F.eks. indrømmede Cariforum-ØPA'en Den Dominikanske Republik en undtagelse (se Cariforum-ØPA'en for specifik regel for beklædningsgenstande), ØPA'erne med henholdsvis ESA og Stillehavsområdet indrømmede en undtagelse for tunfiskekonserves (se ØPA'en med ESA'en for specifik regel for tunfiskekonserves), og endelig er SADC-ØPA-landene blevet indrømmet undtagelser på flere områder, herunder for tun og hummer. (se for Namibia en særlig regel for hvid tun og for Mozambique en særlig regel for rejer og hummer).

Oprindelsesbeviser

 • For at blive godkendt eksportør skal du kunne bevise over for toldmyndighederne, at dine produkter har oprindelsesstatus, samt eventuelle andre krav, de måtte stille.

Toldmyndighederne kan inddrage din status som godkendt eksportør i tilfælde af misbrug. Du kan få mere at vide om procedurerne ved at kontakte toldmyndighederne.

 • For at være berettiget til præferencetoldsatser skal produkter med oprindelse i ØPA-lande ledsages af et oprindelsesbevis. Oprindelsesbeviset er gyldigt i 10 måneder. Det kan enten være
  • et varecertifikat EUR.1 udstedt af udførselslandets toldmyndigheder. Den eksportør (eller bemyndigede repræsentant), der ansøger om et certifikat, skal efter anmodning kunne fremlægge dokumenter, der beviser de pågældende produkters oprindelsesstatus, og opfylde de øvrige betingelser i protokollen om oprindelsesregler.
  • en fakturaerklæring — udstedt af en hvilken som helst eksportør for sendinger til en værdi af 6 000 EUR eller derunder eller af godkendte eksportører for sendinger af en hvilken som helst værdi
 • Når du udfylder en fakturaerklæring, skal du være parat til at fremlægge dokumenter, der beviser dine produkters oprindelsesstatus og opfylder de øvrige betingelser i protokollen om oprindelsesregler.

 

De relevante modeller til varecertifikat EUR.1 og fakturaerklæring findes i alle ØPA-aftaler som bilag til protokollen om definition af begrebet "produkter med oprindelsesstatus" og metoder for administrativt samarbejde.

Produktkrav

Tekniske regler og krav

 • Få mere at vide om de tekniske krav, regler og procedurer, som varer skal opfylde for at blive importeret til Den Europæiske Union.
 • Søg efter de specifikke regler og bestemmelser, der gælder for dit produkt og dets oprindelsesland i Trade Assistant-databasen. For at se kravene til dit produkt skal du først identificere dets toldkode. Hvis du ikke kender toldkoden, kan du søge efter den med dit produkts navn i den indbyggede søgemaskine.

Sundheds- og sikkerhedskrav SPS

Toldbehandlingsdokumenter og -procedurer

Procedurer for bevisførelse og kontrol af oprindelse

For en beskrivelse af, hvordan du kan bevise oprindelsen af dine produkter med henblik på at anmode om præferencetold, og af reglerne for toldmyndighedernes kontrol af oprindelse, henvises til afsnittet om oprindelsesregler ovenfor.  

Andre dokumenter

Få mere at vide om andre tolddokumenter og -procedurer, der er nødvendige for at importere til Den Europæiske Union.

Intellektuel ejendomsret og geografiske betegnelser

Handel med tjenesteydelser

Offentlige indkøb

Investeringer

Andet (konkurrence, handel og bæredygtig udvikling)

Konkurrence

 • Siden 2014 har EU standset eksportsubsidier for alle produkter, der eksporteres til ØPA-lande.
 • EU har minimeret foranstaltninger med produktions- og handelsforvridende virkninger
 • Hvis den lokale industri trues på grund af stigende import fra Europa, giver ØPA'erne mulighed for at iværksætte foranstaltninger til beskyttelse af industrisektorer og nyoprettede industrier.

Bæredygtig udvikling

ØPA'erne er udtrykkeligt baseret på de "væsentlige og grundlæggende" elementer, der er fastsat i  Cotonouaftalen, dvs. menneskerettigheder, demokratiske principper, retsstatsprincippet og god regeringsførelse. ØPA'er indeholder således noget af det stærkeste sprog om rettigheder og bæredygtig udvikling, der findes i EU-aftaler.

 • "Ikke-gennemførelsesklausulen" betyder, at der kan træffes "passende foranstaltninger" (som fastsat i Cotonouaftalen), hvis en part ikke opfylder sine forpligtelser med hensyn til de væsentlige elementer. Dette kan omfatte suspension af handelsfordele.
 • De fælles ØPA-institutioner har til opgave at overvåge og vurdere virkningerne af gennemførelsen af ØPA'er for parternes bæredygtige udvikling. I overensstemmelse med Cotonouaftalen spiller civilsamfundet og parlamentarikerne en klar rolle.

Regional integration

ØPA'er har til formål at bidrage til regional økonomisk integration. Regionale præferenceklausuler i ØPA'er fastsætter, at lande i samme region giver mindst de samme fordele for hinanden, som de gør for EU.

ØPA'er handler derfor lige så meget om handel mellem landene i en ØPA, som de handler om handel med EU.

 • EU yder udviklingsbistand og handelskapacitetsopbyggende foranstaltninger for at hjælpe AVS-landbrugere med at overholde sundheds-, plantesundheds- og andre landbrugsstandarder.

Kapacitetsopbygning og teknisk bistand

Sammen med alle økonomiske partnerskabsaftaler yder EU teknisk bistand i form af bistand til handel. Dette hjælper landene med at tilpasse deres toldprocedurer og reducere papirarbejdet. For dig betyder det mindre besvær, når du beskæftiger dig med told.

Nyttige links og dokumenter

Se pjecen Omsætning af partnerskab i praksis. Økonomiske partnerskabsaftaler (ØPA'er) mellem EU og landene i Afrika, Vestindien og Stillehavet (AVS)

Del denne side: