Version: 1.5.0.40 (2021-04-09 10:56)

Økonomiske partnerskabsaftaler (ØPA'er)

Læs mere om EU's økonomiske partnerskabsaftaler med partnere i Afrika, Vestindien og Stillehavet (AVS).

Et overblik

 

Økonomiske partnerskabsaftaler (ØPA'er) er handels- og udviklingsaftaler indgået mellem EU og landene i Afrika, Vestindien og Stillehavet (AVS). De åbner EU's markeder fuldstændigt og omgående, mens AVS-partnerne kun delvist åbner op for EU's import i løbet af en overgangsperiode.

 

ØPA-aftaler:

 • Er en proces, der går tilbage til undertegnelsen af Cotonouaftalen.
 • er "skræddersyede" til de særlige regionale forhold.
 • er WTO-forenelige aftaler, men går ud over de traditionelle frihandelsaftaler, der fokuserer på AVS-landenes udvikling, idet der tages hensyn til deres socioøkonomiske situation, herunder samarbejde og bistand med henblik på at hjælpe AVS-landene med at drage fordel af aftalerne.
 • give mulighed for et omfattende handelssamarbejde på områder som f.eks. sundhedsnormer og andre standarder.
 • oprette fælles institutioner, der overvåger gennemførelsen af aftalerne og behandler handelsspørgsmål på en samarbejdsbaseret måde.
 • er udformet som en drivkraft for forandring, der vil bidrage til at kickstarte reformer og bidrage til god økonomisk styring. Dette vil hjælpe AVS-partnerne med at tiltrække investeringer og sætte skub i deres økonomiske vækst.

Begunstigede lande

I alt er 32 AVS-lande allerede i færd med at gennemføre ØPA'er i 7 regioner:

to regioner i Afrika — Vestafrika og Det Østafrikanske Fællesskab (ØAF) — har endnu ikke afsluttet deres undertegnelsesprocesser, mens EU's medlemsstater og 15 ud af 16 vestafrikanske lande og 2 ud af 5 ØAF-lande har undertegnet disse regionale programmer.

Se en oversigt over gennemførelsen af de økonomiske partnerskabsaftaler i forskellige partnerlande.

Asymmetriske hensættelser til fordel for AVS-landene

ØPA'er indeholder bestemmelser om asymmetri til fordel for AVS-lande, såsom udelukkelse af følsomme produkter fra liberalisering, lange liberaliseringsfrister, fleksible oprindelsesregler og særlige beskyttelsesforanstaltninger og foranstaltninger inden for landbrug, fødevaresikkerhed og beskyttelse af spædbørn.

 • Mens EU's markeder omgående åbnes, har ACP'erne 15 år til at åbne for import fra EU (med beskyttelse af den følsomme import) og op til 25 år i undtagelsestilfælde. Desuden vil producenterne på 20 % af de mest følsomme varer nyde permanent beskyttelse mod konkurrence.

Tariffer

 • EU yder nul told og ingen kontingenter for import fra AVS-lande. Adgangen til EU-markedet er permanent, fuldstændig og fri for alle produkter fra ØPA
 • AVS-landene afvikler gradvist tolden over 15-25 år. Følsomme produkter, såsom fødevarer, kan helt udelukkes fra liberaliseringen. Hvis der pludselig sker en stigning i importen af visse varer fra EU til AVS-landene, gælder beskyttelsesforanstaltninger, f.eks. importkontingenter. Nogle af de økonomiske partnerskabsaftaler gør det muligt for AVS-landene at indføre nye forpligtelser af specifikke udviklingsrelaterede årsager.
 • Brug søgefunktionen i min handelsassistent til at finde de nøjagtige oplysninger om told og afgifter for dit specifikke produkt under hensyntagen til dets oprindelses- og bestemmelsesland. Hvis du er i tvivl, kan du kontakte de danske toldmyndigheder.

Oprindelsesregler

Fleksible oprindelsesregler gør det muligt for AVS-landene at eksportere produkter med input fra andre lande, navnlig i nøglesektorer — landbrug, fiskeri, tekstilvarer og beklædning. Et tekstilprodukt kan f.eks. indføres toldfrit i EU, hvis der er sket mindst én fase i fremstillingen — f.eks. vævning eller strikning — i et ØPA-land.

Før du eksporterer/importerer, skal du sikre dig, at du:

Tolerance

De tolerancer, der er anført i de økonomiske partnerskabsaftaler, er mere lempelige end de sædvanlige. De udgør 15 % af den færdige vares pris ab fabrik i stedet for 10 % i de fleste af EU's aftaler. For tekstil og beklædning gælder de specifikke tolerancer.

Kumulering

De generelle bestemmelser for ØPA'er omfatter følgende former for kumulation:

 • Bilateral kumulation med EU
 • Diagonal kumulation og fuld kumulation med OLT'er og AVS-lande. Der kan være forskelle i de bestemmelser, der gælder for de forskellige økonomiske partnerskabsaftaler. Kontroller de relevante bestemmelser for hver enkelt ØPA. I de fleste af de gennemførte ØPA'er vil Kumulation med alle AVS-landene (som defineret i de enkelte ØPA'er) kun finde anvendelse, hvis:
  • de lande, der er involveret i erhvervelsen af oprindelsesstatus, har indgået aftaler om administrativt samarbejde
  • inputtet og de færdige produkter har opnået oprindelsesstatus ved anvendelse af de samme oprindelsesregler som dem, der er omfattet af ØPA'en.
 • Kumulation med nabolande, der er udviklingslande. Materialer med oprindelse i et tilgrænsende udviklingsland (der tilhører en sammenhængende geografisk enhed), bortset fra en AVS-stat, kan betragtes som materialer med oprindelse i ØPA-landene, når de indgår i et produkt, der fremstilles dér. Bemærk:
  • Listen over, hvad der betragtes som et naboland, findes i bilagene til hver protokol.
  • For at denne form for kumulation kan anvendes, skal ØPA-landene anmode om det.
  • I dette tilfælde er de oprindelsesregler, der gælder for input fra nabolandene, defineret i hver ØPA.

For det SADC-ØPA-land, der har fundet midlertidig anvendelse siden 16/9/2016, er der to andre former for kumulation, som erstatter bestemmelserne om kumulering med nabolande, der er udviklingslande. De er:

 • Kumulation med materialer, der er omfattet af mestbegunstigelsesbehandlingen i Den Europæiske Union
 • Kumulation med materialer med oprindelse i andre lande, der er omfattet af præference- og kvotefrit adgang til Den Europæiske Union

I praksis giver ovenstående SADC-ØPA-lande mulighed for oprindelseskumulation for alle materialer, der kan importeres til EU til nultold (dette sker enten gennem en præferenceordning med EU — herunder GSP- eller på basis af MFN-basis). Der oprettes således en "global cumulation" for materialer til nultold uanset deres oprindelse for lande, der har undertegnet en ØPA.

Direkte transport

Bevis for direkte transport skal føres til importlandets toldmyndigheder.

Direkte transport mellem en øst- og sydafrikansk stat (ESA) og EU (eller gennem de andre lande, der er nævnt i kumulationsreglerne) finder anvendelse. Produkter med oprindelsesstatus kan transporteres i rørledninger gennem andre territorier end et ØSA-lands eller EU's territorier.

Direkte transport mellem et Stillehavsland og EU (eller gennem de andre lande, der er nævnt i bestemmelserne om kumulation) finder anvendelse. Det samme princip gælder for godstransport mellem Cariforumlandene og EU.

For så vidt angår SADC-ØPA, erstattes de strengere betingelser i bestemmelsen om "direkte transport" af et nyt system kaldet "ikke-ændring". Reglen om, at der ikke må foretages ændringer, giver mulighed for omladning, oplagring og deling af sendinger i tredjelande.

Toldgodtgørelse

Det betyder, at der kan ansøges om tilbagebetaling af told, der er betalt på materialer, som tidligere blev importeret til videre forarbejdning og derefter eksporteret til et land, der har undertegnet en økonomisk partnerskabsaftale med EU.

Fartøjers tilstand

Fisk, der fanges i åbent hav og i ØPA-landenes eksklusive økonomiske zoner, kan kun anses for at have oprindelse i et ØPA-land, når det er fanget af fartøjer, der opfylder visse kriterier. Disse kriterier vedrører det sted, hvor et fartøj er registreret, og det flag, de sejler under.

Bemærk venligst, at der i henhold til ØPA-oprindelsesregler ikke stilles særlige krav til besætningens nationalitet, skibsførere eller officerer. Disse krav, der indgik i den oprindelige Cotonouaftale, er nu blevet fjernet for at gøre det lettere at give oprindelsesstatus til fisk fanget af ØPA-lande.

På grund af kumulationsbestemmelser kan disse betingelser opfyldes af forskellige ØPA-lande.

Produktspecifikke oprindelsesregler

Bilag II til hver protokol indeholder produktspecifikke regler. For nogle ØPA's vedkommende er nogle mere lempelige regler ikke desto mindre medtaget i bilag 2A.

Undtagelser

Ud over disse bestemmelser er der indført undtagelser fra særreglen for et produkt i henhold til forskellige ØPA'er. For eksempel indrømmede den økonomiske partnerskabsaftale med Cariforum-landene en undtagelse til Den Dominikanske Republik (jf. Cariforum-ØPA'en om specifikke beklædningsgenstande), EPA'erne og de ØPA'er, der blev indgået i Stillehavsområdet, gav henholdsvis én om tunfiskekonserves (jf. EPA's ØPA om særlige bestemmelser for tunfiskekonserves), og endelig har SADC-landene fået indrømmet undtagelser på en række områder, herunder tun og hummer. (se Namibia en særlig regel for hvid tun og for Mozambique som særlig regel for rejer og hummer).

Oprindelsesbeviser

 • For at blive godkendt eksportør skal du kunne bevise dine produkters oprindelsesstatus og andre krav, som de måtte stille til rådighed for toldmyndighederne.

Toldmyndighederne kan trække din status som godkendt eksportør tilbage i tilfælde af misbrug. Kontakt toldmyndighederne for at få mere at vide om procedurerne.

 • Varer med oprindelse i ØPA-landene skal ledsages af et oprindelsesbevis for at være omfattet af præferencetoldsatser. Oprindelsesbeviset er fortsat gyldigt i 10 måneder. Dette kan være enten
  • et varecertifikat EUR.1 udstedt af udførselslandets toldmyndigheder. Eksportøren (eller den bemyndigede repræsentant), der ansøger om et certifikat, skal efter anmodning kunne fremlægge dokumenter, der beviser, at de pågældende produkter har oprindelsesstatus, og opfylde de øvrige krav i oprindelsesstatusprotokollen.
  • en fakturaerklæring — udstedt af en eksportør, for forsendelser værdiansat til højst 6 000 EUR eller af godkendte eksportører — af sendinger af enhver værdi
 • Når du udfylder en fakturaerklæring, skal du være forberedt på at indsende dokumenter, der beviser deres produkters oprindelsesstatus, og opfylde de øvrige betingelser i protokollen om oprindelsesregler.

 

De relevante enheder til varecertifikat EUR.1 og fakturaerklæringen findes i alle ØPA-aftaler som bilag til protokollen vedrørende definitionen af begrebet "produkter med oprindelsesstatus" og metoderne for administrativt samarbejde.

Produktkrav

Tekniske forskrifter og krav

 • Læs om de tekniske krav, regler og procedurer, som varer skal opfylde for at blive importeret i EU.
 • Søg efter de særlige regler og forskrifter, der gælder for dit produkt og dets oprindelsesland i handelsassistentdatabasen. For at se krav til dit produkt skal du først angive sin toldkodeks. Hvis du ikke kender toldkoden, kan du søge efter den med dit produkts navn i den indbyggede søgemaskine.

Sundheds- og sikkerhedskrav

Dokumenter og procedurer for toldbehandling

Procedurer for dokumentation og kontrol af oprindelse

For en beskrivelse af, hvordan du kan dokumentere dine produkters oprindelse for at ansøge om en præferencetarif, og af reglerne for toldmyndighedernes kontrol af oprindelsen, henvises til afsnittet om oprindelsesregler ovenfor.

Andre dokumenter

Læs om andre tolddokumenter og -procedurer, der er nødvendige for import til Den Europæiske Union.

Intellektuel ejendomsret og geografiske betegnelser

Handel med tjenesteydelser

Offentlige indkøb

Investeringer

Andre (konkurrence, legetøjsdirektivet)

Konkurrence

 • Siden 2014 har EU sat en stopper for eksportsubsidier for alle varer, der eksporteres til ØPA-lande.
 • EU har begrænsede produktions- og handelsfordrejende foranstaltninger
 • Hvis den lokale industri er truet på grund af en højere grad af import fra Europa, er det en ØPA, der gør det muligt at iværksætte foranstaltninger for at beskytte industrisektorerne og de nye industrier.

Bæredygtig udvikling

ØPA'erne er udtrykkeligt baseret på de "væsentlige og grundlæggende" elementer i   Cotonou-aftalen, dvs. menneskerettighederne, de demokratiske principper, retsstaten og god regeringsførelse. ØPA'erne indeholder således nogle af de stærkeste formuleringer om rettigheder og bæredygtig udvikling, der er tilgængelige i EU-aftaler.

 • Ved "suspensionsklausul" forstås, at der kan træffes "passende foranstaltninger" (som fastlagt i Cotonou-aftalen), hvis en part ikke overholder sine forpligtelser med hensyn til de væsentlige elementer. Dette kan omfatte suspension af handelsfordele.
 • De fælles ØPA-institutioner har til opgave at overvåge og vurdere konsekvenserne af gennemførelsen af de økonomiske partnerskabsaftaler for parternes bæredygtige udvikling. Civilsamfundet og parlamentsmedlemmer har en klar rolle i overensstemmelse med Cotonou-aftalen.

Regional integration

ØPA'er har til formål at bidrage til regional økonomisk integration. Regionale præferenceklausuler i ØPA'erne fastsætter, at lande i samme region giver hinanden mindst samme fordele som i EU.

ØPA'erne handler derfor lige så meget om handel mellem landene i en økonomisk partnerskabsaftale, da de handler om handel med EU.

 • EU yder udviklingsbistand og foranstaltninger til kapacitetsopbygning for at støtte AVS-landbrugernes overholdelse af sundheds-, plantesundheds- og andre landbrugsnormer.

Kapacitetsopbygning og teknisk bistand

Sammen med alle de økonomiske partnerskabsaftaler yder EU bistand til faglig bistand. Dette hjælper landene med at tilpasse deres toldprocedurer og mindske papirarbejdet. For dig betyder dette mindre besvær, når du er i kontakt med toldmyndighederne.

Nyttige links og dokumenter

Se pjecen om partnerskab med fokus på partnerskab. Økonomiske partnerskabsaftaler mellem EU og landene i Afrika, Vestindien og Stillehavet (AVS)

Del denne side:

Genveje