Økonomiske partnerskabsaftaler (ØPA'er)

Læs om EU's økonomiske partnerskabsaftaler (ØPA'er) med partnere i Afrika, Vestindien og Stillehavet (AVS).

Et overblik

 

Økonomiske partnerskabsaftaler (ØPA'er) er handels- og udviklingsaftaler, der forhandles mellem EU og landene i Afrika, Vestindien og Stillehavet (AVS). De åbner EU's markeder fuldt ud og øjeblikkeligt, mens AVS-partnerne kun delvis åbner for import fra EU i overgangsperioder.

 

ØPA-aftaler:

 • er en proces, der går tilbage til undertegnelsen af Cotonouaftalen.
 • er "skræddersyet" til specifikke regionale forhold.
 • er WTO-forenelige aftaler, men går videre end konventionelle frihandelsaftaler og fokuserer på AVS-udvikling under hensyntagen til deres socioøkonomiske forhold og omfatter samarbejde og bistand for at hjælpe AVS-landene med at drage fordel af aftalerne.
 • skabe mulighed for et vidtrækkende handelssamarbejde på områder som f.eks. sundhedsnormer og andre standarder.
 • oprette fælles institutioner, der overvåger gennemførelsen af aftalerne og behandler handelsspørgsmål på en samarbejdsbaseret måde.
 • er udformet til at være drivkræfter for forandring, der vil hjælpe med at kickstarte reformerne og bidrage til god økonomisk styring. Dette vil hjælpe AVS-partnerne med at tiltrække investeringer og sætte skub i deres økonomiske vækst.

Begunstigede lande

Samlet set er 32 AVS-lande allerede i gang med at gennemføre ØPA'er i 7 regioner:

To regioner i Afrika — Vestafrika og Det Østafrikanske Fællesskab (ØAF) — har endnu ikke afsluttet deres undertegnelsesprocesser, mens EU-medlemsstaterne og 15 ud af 16 vestafrikanske lande og 2 ud af 5 ØAF-lande har undertegnet disse regionale ØPA'er.

Se en oversigt over gennemførelsen af ØPA'en i forskellige partnerlande.

Asymmetriske bestemmelser til fordel for AVS-landene

ØPA'erne indeholder bestemmelser om asymmetri til fordel for AVS-landene, såsom udelukkelse af følsomme produkter fra liberalisering, lange liberaliseringsperioder, fleksible oprindelsesregler og særlige beskyttelsesforanstaltninger og foranstaltninger for landbrug, fødevaresikkerhed og beskyttelse af nyoprettede industrier.

 • Mens EU's markeder straks åbnes fuldt ud, har AVS-landene 15 år til at åbne for import fra EU (med beskyttelse af følsom import) og op til 25 år i ekstraordinære tilfælde. Desuden vil producenter på 20 % af de mest følsomme varer være omfattet af en permanent beskyttelse mod konkurrence.

Tariffer

 • EU yder nultold og nulkvoter til import fra AVS-landene. Adgangen til EU-markedet er permanent, fuldstændig og gratis for alle produkter fra ØPA'er
 • AVS-landene udfaser gradvis told over 15-25 år. Følsomme produkter såsom fødevarer kan helt udelukkes fra liberalisering. Hvis importen af visse EU-varer til AVS-lande pludselig stiger kraftigt, gælder der beskyttelsesforanstaltninger såsom importkontingenter. Nogle ØPA'er giver AVS-landene mulighed for at indføre nye toldsatser af specifikke udviklingsrelaterede årsager.
 • Brug søgemulighederne for min handelsassistent til at finde nøjagtige oplysninger om told og told for dit specifikke produkt under hensyntagen til oprindelsesland og bestemmelsessted. Hvis du er i tvivl, kan du kontakte dine toldmyndigheder.

Oprindelsesregler

Fleksible oprindelsesregler gør det muligt for AVS-landene at eksportere varer med input fra andre lande, navnlig i nøglesektorer — landbrug, fiskeri, tekstiler og beklædning. F.eks. kan et tekstilprodukt indføres toldfrit i EU, hvis mindst ét trin i produktionen — såsom vævning eller strikning — fandt sted i et ØPA-land.

Inden du eksporterer/importerer, skal du sikre dig, at du:

Tolerancer

Tolerancerne i ØPA'erne er mildere end de sædvanlige. De udgør 15 % af prisen ab fabrik på det endelige produkt i stedet for de 10 %, der er fastsat i de fleste af EU's aftaler. For tekstil og beklædning gælder der specifikke tolerancer.

Kumulation

ØPA'erne indeholder generelle bestemmelser om følgende former for kumulation:

 • Bilateral kumulation med EU
 • Diagonal kumulation og fuld kumulation med OLT og AVS-lande. Der kan være forskelle i de bestemmelser, der finder anvendelse i de forskellige ØPA'er. Tjek venligst de relevante bestemmelser for hver ØPA. I de fleste af de gennemførte ØPA'er vil kumulation med alle AVS-landene (som defineret i hver ØPA) kun finde anvendelse, hvis:
  • de lande, der er involveret i erhvervelsen af oprindelsesstatus, har indgået aftaler om administrativt samarbejde
  • råmaterialerne og de færdige produkter har opnået oprindelsesstatus ved anvendelse af de samme oprindelsesregler som dem, der er omfattet af ØPA'en.
 • Kumulation med nabolande til udviklingslande. Materialer med oprindelse i et naboudviklingsland (der tilhører en sammenhængende geografisk enhed), som ikke er en AVS-stat, kan betragtes som materialer med oprindelse i ØPA-landene, når de indgår i et produkt, der fremstilles dér. Bemærk:
  • Listen over, hvad der betragtes som et naboland, findes i hver protokol.
  • For at denne type kumulation kan finde anvendelse, skal ØPA-landene anmode herom.
  • I dette tilfælde er oprindelsesreglerne for input fra nabolandene defineret i hver ØPA.

For SADC-ØPA "en, der har været anvendt midlertidigt siden 16/9/2016, er der to andre former for kumulation, der erstatter bestemmelserne om kumulation med naboudviklingslande. De er:

 • Kumulation med hensyn til materialer, der er omfattet af mestbegunstigelsesfri behandling i Den Europæiske Union
 • Kumulation med hensyn til materialer med oprindelse i andre lande, der er omfattet af præferencetold og kontingentfri adgang til Den Europæiske Union

I praksis tillader ovenstående SADC-ØPA-landene at kumulere oprindelse for alle materialer, der kan importeres til EU til nultold (dette sker enten inden for rammerne af en præferenceordning med EU — herunder GSP — eller på MFN-basis). Der indføres således en "global kumulation" for materialer uden told, uanset deres oprindelse, for de lande, der har undertegnet ØPA'en.

Direkte transport

Bevis for direkte transport skal fremlægges for indførselslandets toldmyndigheder.

Direkte transport mellem et øst- og sydafrikansk land (ESA) og EU (eller gennem de andre lande, der er nævnt i artiklerne om kumulation) finder anvendelse. Produkter med oprindelsesstatus kan transporteres i rørledninger gennem andre territorier end et ØSA-lands eller EU's territorium.

Direkte transport mellem et Stillehavsland og EU (eller gennem de andre lande, der er nævnt i artiklerne om kumulation) finder anvendelse. Det samme princip gælder for godstransport mellem Cariforumlandene og EU.

Med hensyn til SADC-ØPA erstattes de strengere betingelser for bestemmelsen om "direkte transport" af et nyt system, der kaldes "uændret". Reglen om ikkeændring giver mulighed for omladning, oplagring og opsplitning af sendinger på tredjelandes område.

Toldgodtgørelse

Det betyder, at der kan kræves tilbagebetaling for told betalt på materialer, der tidligere er importeret med henblik på yderligere forarbejdning og derefter eksporteret til et land, der har undertegnet en økonomisk partnerskabsaftale med EU.

Fartøjernes tilstand

Fisk, der fanges på åbent hav og i ØPA-landenes eksklusive økonomiske zoner, kan kun anses for at have oprindelse i et ØPA-land, når de fanges af fartøjer, der opfylder visse kriterier. Disse kriterier vedrører et fartøjs registreringssted, det flag, under hvilket de "sejler", og deres ejerforhold.

Bemærk venligst, at der i henhold til EPA-oprindelsesreglerne ikke er noget specifikt krav om besætningens, skibsførerens eller officerernes nationalitet. Disse krav, som var indeholdt i den oprindelige Cotonouaftale, er nu blevet fjernet for at gøre det lettere at give fisk, der fanges af ØPA-landene, oprindelsesstatus.

På grund af bestemmelser om kumulation kan disse betingelser opfyldes af forskellige ØPA-stater.

Produktspecifikke oprindelsesregler

De produktspecifikke regler er anført i bilag II til hver protokol. For nogle ØPA'er er der dog medtaget nogle mere lempede regler i bilag 2A.

 

Brug søgemulighederne for min handelsassistent til at finde de regler, der gælder for dit specifikke produkt, baseret på oprindelsesland og bestemmelsesland.

Undtagelser

Ud over disse bestemmelser er der indrømmet undtagelser fra den specifikke regel for en vare i henhold til forskellige ØPA'er. Cariforum-ØPA'en indrømmede f.eks. Den Dominikanske Republik en undtagelse (se Cariforum-ØPA'en om særlige regler for beklædningsgenstande), henholdsvis ESA og Stillehavs-ØPA'erne om tun på dåse (se ØSA-ØPA'en om en særlig regel for tunfiskekonserves), og endelig er SADC-ØPA-landene blevet indrømmet undtagelser i flere områder, herunder for tun og hummer. (se vedrørende Namibia en særlig regel for hvid tun og Mozambique som specifik regel for rejer og hummer).

Bevis for oprindelse

 • For at blive godkendt eksportør skal virksomheden over for de danske toldmyndigheder kunne bevise, at dine produkter har oprindelsesstatus, og alle andre betingelser, de måtte stille.

Toldmyndighederne kan inddrage din status som godkendt eksportør i tilfælde af misbrug. Hvis du vil vide mere om procedurerne, kan du kontakte dine toldmyndigheder.

 • For at kunne komme i betragtning til præferencetoldsatser skal produkter med oprindelse i ØPA-landene ledsages af et oprindelsesbevis. Oprindelsesbeviset forbliver gyldigt i 10 måneder. Det kan være enten
  • et varecertifikat EUR.1 — udstedt af udførselslandets toldmyndigheder. Den eksportør (eller bemyndigede repræsentant), der anmoder om et certifikat, skal efter anmodning kunne fremlægge dokumenter, der beviser, at de pågældende produkter har oprindelsesstatus, og som opfylder de øvrige betingelser i protokollen om oprindelsesregler.
  • en fakturaerklæring — udstedt af en eksportør for sendinger til en værdi af 6 000 EUR eller derunder, eller af godkendte eksportører for sendinger af enhver værdi
 • Når du udfylder en fakturaerklæring, skal du være rede til at fremlægge dokumenter, der beviser, at dine produkter har oprindelsesstatus, og opfylde de øvrige betingelser i protokollen om oprindelsesregler.

 

De relevante modeller til varecertifikat EUR.1 og fakturaerklæring findes i alle ØPA-aftaler som bilag til protokollen om definition af begrebet "produkter med oprindelsesstatus" og metoder for administrativt samarbejde.

Produktkrav

Tekniske regler og krav

 • Læs om de tekniske krav, regler og procedurer, som varer skal opfylde for at kunne importeres til Den Europæiske Union.
 • Søg efter de specifikke regler og bestemmelser, der gælder for dit produkt og dets oprindelsesland, i databasen for handelsassistenter. For at se kravene for dit produkt skal du først finde dets toldkode. Hvis du ikke kender toldkoden, kan du søge efter den med dit produkts navn i den indbyggede søgemaskine.

Sundheds- og sikkerhedskrav SPS

 • Læs om de sundheds-, sikkerheds-, sundheds- og plantesundhedsstandarder, som varer skal opfylde for at kunne importeres til Den Europæiske Union.
 • Søg efter sundheds-, sikkerheds- og SPS-reglerne for dit produkt og dets oprindelsesland i databasen for handelsassistenter. For at se kravene for dit produkt skal du først finde dets toldkode. Hvis du ikke kender toldkoden, kan du søge efter den ved hjælp af navnet på dit produkt i den indbyggede søgemaskine.

Toldklareringsdokumenter og -procedurer

Procedurer for bevis og kontrol af oprindelse

For en beskrivelse af, hvordan oprindelsen af dine produkter kan dokumenteres for at anmode om præferencetold, og af reglerne for toldmyndighedernes kontrol af oprindelse henvises til afsnittet om oprindelsesregler ovenfor.

Andre dokumenter

Læs om andre toldklareringsdokumenter og -procedurer, der er nødvendige for at importere til Den Europæiske Union.

Intellektuel ejendomsret og geografiske betegnelser

Handel med tjenesteydelser

Offentlige indkøb

Investeringer

Andre (konkurrence, legetøjsdirektivet)

Konkurrence

 • Siden 2014 har EU stoppet eksportsubsidier til alle produkter, der eksporteres til ØPA-landene.
 • EU har minimeret foranstaltninger med produktions- og handelsforvridende foranstaltninger
 • Hvis den lokale industri trues på grund af kraftige importstigninger fra Europa, giver ØPA'erne mulighed for at udløse foranstaltninger til beskyttelse af industrisektorer og nye industrier.

Bæredygtig udvikling

ØPA'erne er udtrykkeligt baseret på de "væsentlige og grundlæggende" elementer, der er fastsat i Cotonouaftalen, dvs. menneskerettigheder, demokratiske principper, retsstatsprincippet og god regeringsførelse. ØPA'erne indeholder således nogle af de stærkeste formuleringer om rettigheder og bæredygtig udvikling i EU-aftaler.

 • "Ikkefuldbyrdelsesklausulen" betyder, at der kan træffes "passende foranstaltninger" (som fastsat i Cotonou-aftalen), hvis en part ikke opfylder sine forpligtelser med hensyn til de væsentlige elementer. Dette kan omfatte suspension af handelsfordele.
 • De fælles ØPA-institutioner har til opgave at overvåge og vurdere indvirkningen af gennemførelsen af ØPA'er på parternes bæredygtige udvikling. I overensstemmelse med Cotonouaftalen spiller civilsamfundet og parlamentsmedlemmerne en klar rolle.

Regional integration

ØPA'erne har til formål at bidrage til regional økonomisk integration. Regionale præferencebestemmelser i ØPA'er fastsætter, at lande i samme region giver mindst de samme fordele for hinanden som dem, de gør for EU.

ØPA'er handler derfor lige så meget om handel mellem landene i en ØPA som handel med EU.

 • EU yder udviklingsbistand og handelskapacitetsforanstaltninger for at hjælpe AVS-landbrugere med at overholde sundheds-, plantesundheds- og andre landbrugsstandarder.

Kapacitetsstyrkelse og faglig bistand

Sammen med hver økonomisk partnerskabsaftale yder EU teknisk bistand til handel. Dette hjælper landene med at tilpasse deres toldprocedurer og reducere papirarbejdet. Det betyder for dig, at det er mindre besværligt at handle med toldmyndighederne.

Nyttige links og dokumenter

Se brochuren Putting Partnership into Practice. Økonomiske partnerskabsaftaler (ØPA'er) mellem EU og landene i Afrika, Vestindien og Stillehavet (AVS)

Del denne side:

Genveje