Økonomiske partnerskabsaftaler (ØPA'er)

Læs om EU's økonomiske partnerskabsaftaler (ØPA'er) med partnerne i Afrika, Vestindien og Stillehavet (AVS).

Kort fortalt

 

Økonomiske partnerskabsaftaler (ØPA'er) er handels- og udviklingsaftaler, der forhandles mellem EU og landene i Afrika, Vestindien og Stillehavet (AVS). De åbner EU's markeder fuldstændigt og øjeblikkeligt, mens AVS-partnerne kun delvist åbner for import fra EU i overgangsperioder.

 

ØPA-aftaler:

 • er en proces, der går tilbage til undertegnelsen af Cotonouaftalen.
 • er skræddersyet til særlige regionale forhold.
 • er WTO-forenelige aftaler, men går videre end de konventionelle frihandelsaftaler og fokuserer på AVS-udvikling under hensyntagen til deres socioøkonomiske forhold og omfatter samarbejde og bistand for at hjælpe AVS-landene med at drage fordel af aftalerne.
 • give mulighed for et omfattende handelssamarbejde på områder som f.eks. sundhedsnormer og andre standarder.
 • oprette fælles institutioner, der overvåger gennemførelsen af aftalerne og behandler handelsspørgsmål på en samarbejdsbaseret måde.
 • er udformet til at være drivkræfter for forandring, der vil bidrage til at kickstarte reformer og bidrage til god økonomisk styring. Dette vil hjælpe AVS-partnerne med at tiltrække investeringer og sætte skub i deres økonomiske vækst.

Begunstigede lande

I alt er 32 AVS-lande allerede i gang med at gennemføre ØPA'er i 7 regioner:

To regioner i Afrika — Vestafrika og Det Østafrikanske Fællesskab (ØAF) — har endnu ikke afsluttet deres undertegnelsesprocesser, mens EU-medlemsstaterne og 15 ud af 16 vestafrikanske lande og 2 ud af 5 ØAF-lande har undertegnet disse regionale ØPA'er.

Se en oversigt over gennemførelsen af ØPA'er i forskellige partnerlande.

Asymmetriske bestemmelser til fordel for AVS-landene

ØPA'erne indeholder asymmetriske bestemmelser til fordel for AVS-landene, f.eks. udelukkelse af følsomme produkter fra liberalisering, lange liberaliseringsperioder, fleksible oprindelsesregler og særlige beskyttelsesforanstaltninger og foranstaltninger for landbrug, fødevaresikkerhed og beskyttelse af nyoprettede industrier.

 • EU's markeder åbnes omgående og fuldt ud, men AVS-landene har 15 år til at åbne for import fra EU (med beskyttelse for følsom import) og op til 25 år i ekstraordinære tilfælde. Desuden vil producenter af 20 % af de mest følsomme varer være permanent beskyttet mod konkurrence.

Tariffer

 • EU indrømmer nultold og nulkvoter for import fra AVS-landene. Adgangen til EU-markedet er permanent, fuldstændig og fri for alle produkter fra ØPA'er
 • AVS-landene udfase tolden gradvist over 15-25 år. Følsomme produkter som f.eks. fødevarer kan helt udelukkes fra liberaliseringen. Hvis importen af visse EU-varer til AVS-landene pludselig stiger, finder beskyttelsesforanstaltninger som f.eks. importkontingenter anvendelse. Nogle ØPA'er giver AVS-landene mulighed for at pålægge nye afgifter af specifikke udviklingsrelaterede årsager.
 • Brug søgefunktionen My Trade Assistant til at finde de nøjagtige oplysninger om told og takster for dit specifikke produkt under hensyntagen til dets oprindelsesland og bestemmelsessted. Hvis du er i tvivl, kan du kontakte dine toldmyndigheder.

Oprindelsesregler

 

For at være berettiget til præferencebehandling skal dit produkt opfylde oprindelsesreglerne i aftalen. Tjek det interaktiveværktøj til selvevaluering af oprindelsesregler (ROSA) i My Trade Assistent for at vurdere, om dit produkt opfylder oprindelsesreglerne, og finde ud af, hvordan du udarbejder de korrekte dokumenter.

Fleksible oprindelsesregler gør det muligt for AVS-landene at eksportere varer med råmaterialer fra andre lande, navnlig inden for nøglesektorer — landbrug, fiskeri samt tekstiler og beklædning. Et tekstilprodukt kan f.eks. indføres toldfrit i EU, hvis mindst ét trin i produktionen — f.eks. vævning eller strikning — fandt sted i et ØPA-land.

Tolerance

Tolerancerne i ØPA'erne er mere lempelige end de sædvanlige. De udgør 15 % i prisen ab fabrik for det endelige produkt i stedet for 10 % i henhold til de fleste af EU's aftaler. For tekstiler og beklædning gælder der specifikke tolerancer.

Kumulation

ØPA'erne indeholder generelle bestemmelser om følgende former for kumulation:

 • Bilateral kumulation med EU
 • Diagonal kumulation og fuldstændig kumulation med OLT og AVS-lande. Der kan være forskelle i de bestemmelser, der finder anvendelse i de forskellige ØPA'er. Tjek de relevante bestemmelser for hver ØPA. I de fleste af de gennemførte ØPA'er vil kumulation med alle AVS-landene (som defineret i hver ØPA) kun finde anvendelse, hvis:
  • de lande, der er involveret i erhvervelsen af oprindelsesstatus, har indgået aftaler om administrativt samarbejde
  • råmaterialerne og de færdige produkter har opnået oprindelsesstatus ved anvendelse af de samme oprindelsesregler som dem, der er fastsat i ØPA'en.
 • Kumulation med tilgrænsende udviklingslande. Materialer med oprindelse i et naboudviklingsland (som tilhører en sammenhængende geografisk enhed), som ikke er en AVS-stat, kan betragtes som materialer med oprindelse i ØPA-landene, når de indgår i et produkt, der fremstilles dér. Bemærk venligst, at:
  • Listen over, hvad der betragtes som et naboland, findes i hver protokol.
  • For at denne type kumulation kan finde anvendelse, skal ØPA-landene anmode om den.
  • I dette tilfælde er de oprindelsesregler, der gælder for rå- og hjælpestoffer fra nabolandene, defineret i hver ØPA.

For SADC-ØPA 'en, der har været anvendt midlertidigt siden 16/9/2016, er der to andre former for kumulation, der erstatter bestemmelserne om kumulation med naboudviklingslande. Det drejer sig om:

 • Kumulation med hensyn til materialer, der er omfattet af mestbegunstigelsesfri behandling i Den Europæiske Union
 • Kumulation med hensyn til materialer med oprindelse i andre lande, der er omfattet af præferencetold- og kontingentfri adgang til Den Europæiske Union

I praksis giver ovenstående SADC-ØPA-landene mulighed for oprindelseskumulation for alle materialer, der kan importeres til EU til nultold (dette sker enten inden for rammerne af en præferenceordning med EU — herunder GSP — eller på MFN-basis). Der indføres således en "global kumulation" for materialer med nultold uanset deres oprindelse for ØPA-signatarlande.

Direkte transport

Bevis for direkte transport skal forelægges toldmyndighederne i importlandet.

Direkte transport mellem et land i det østlige og sydlige Afrika (ESA) og EU (eller gennem de andre lande, der er nævnt i artiklerne om kumulation) finder anvendelse. Produkter med oprindelsesstatus kan transporteres i rørledninger gennem andre territorier end et ØSA-lands eller EU's territorier.

Direkte transport mellem et Stillehavsland og EU (eller gennem de andre lande, der er nævnt i artiklerne om kumulation) finder anvendelse. Det samme princip gælder for godstransport mellem Cariforumlandene og EU.

For SADC-ØPA's vedkommende erstattes de strengere betingelser i bestemmelsen om "direkte transport" af et nyt system kaldet "uændret". Reglen om ikke-ændring giver mulighed for omladning, oplagring og opsplitning af sendinger på tredjelandes område.

Toldgodtgørelse

Det betyder, at der kan anmodes om restitution for told på materialer, der tidligere er blevet importeret med henblik på yderligere forarbejdning og derefter eksporteret til et land, der har undertegnet en økonomisk partnerskabsaftale med EU.

Betingelser for fartøjer

Fisk, der er fanget på åbent hav og i ØPA-landenes eksklusive økonomiske zoner, kan kun anses for at have oprindelse i et ØPA-land, hvis de fanges af fartøjer, der opfylder visse kriterier. Disse kriterier henviser til et fartøjs registreringssted, det flag, under hvilket det "sejler", og til deres ejerskab.

Bemærk venligst, at der i henhold til EPA's oprindelsesregler ikke er noget specifikt krav til besætningens, skibsførerens eller officerernes nationalitet. Disse krav, som var indeholdt i den oprindelige Cotonouaftale, er nu blevet fjernet for at gøre det lettere at give fisk fanget i ØPA-lande oprindelsesstatus.

På grund af bestemmelserne om kumulation kan disse betingelser opfyldes af forskellige ØPA-lande.

Produktspecifikke oprindelsesregler

De produktspecifikke regler findes i bilag II til hver protokol. For nogle ØPA'er er der ikke desto mindre medtaget nogle mere lempede regler i bilag 2A.

 

Brug søgefunktionen Min handelsassistent til at finde de regler, der gælder for dit specifikke produkt, på grundlag af dets oprindelsesland og bestemmelsesland.

Undtagelser

Ud over disse bestemmelser er der indrømmet undtagelser fra den specifikke regel for et produkt i henhold til forskellige ØPA'er. Cariforum-ØPA indrømmede f.eks. Den Dominikanske Republik en undtagelse (se Cariforum-ØPA for særlige regler for beklædningsgenstande), ESA og Stillehavs-ØPA'erne indrømmede en undtagelse for tun på dåse (se ØSA-ØPA'en for en særlig regel for tunfiskekonserves), og endelig er SADC-ØPA-landene blevet indrømmet undtagelser på flere områder, herunder for tun og hummer. (se for Namibia en særlig regel for hvid tun og for Mozambique som en særlig regel for rejer og hummer).

Oprindelsesbeviser

 • For at blive godkendt eksportør skal du kunne bevise over for toldmyndighederne, at dine produkter har oprindelsesstatus, samt alle andre krav, de måtte stille.

Toldmyndighederne kan trække din status som godkendt eksportør tilbage i tilfælde af misbrug. Kontakt toldmyndighederne for at få mere at vide om procedurerne.

 • For at være omfattet af præferencetoldsatser skal varer med oprindelse i ØPA-lande være ledsaget af et oprindelsesbevis. Oprindelsesbeviset er gyldigt i 10 måneder. Dette kan enten være
  • et varecertifikat EUR.1 — udstedt af udførselslandets toldmyndigheder. Eksportøren (eller den bemyndigede repræsentant), der ansøger om et certifikat, skal efter anmodning kunne fremlægge dokumenter, der beviser de pågældende produkters oprindelsesstatus, og opfylde de øvrige betingelser i protokollen om oprindelsesregler.
  • en fakturaerklæring — udstedt af enhver eksportør for sendinger til en værdi af 6 000 EUR eller derunder, eller af godkendte eksportører for sendinger af enhver værdi
 • Når De udfylder en fakturaerklæring, skal De være rede til at fremlægge dokumenter, der beviser, at Deres produkter har oprindelsesstatus, og opfylde de øvrige betingelser i protokollen om oprindelsesregler.

 

De relevante modeller for varecertifikat EUR.1 og fakturaerklæring findes i alle ØPA-aftaler som bilag til protokollen om definition af begrebet "produkter med oprindelsesstatus" og om metoderne for administrativt samarbejde.

Produktkrav

Tekniske regler og krav

 • Få mere at vide om de tekniske krav, regler og procedurer, som varer skal opfylde for at blive importeret til Den Europæiske Union.
 • Søg efter de særlige regler og bestemmelser, der gælder for dit produkt og dets oprindelsesland, i databasen over handelsassistenter. For at se kravene for dit produkt skal du først finde dets toldkode. Hvis du ikke kender toldkoden, kan du søge efter den med dit produkts navn i den indbyggede søgemaskine.

Sundheds- og sikkerhedskrav — SPS

 • Læs om de sundheds-, sikkerheds-, sundheds- og plantesundhedsstandarder, som varer skal opfylde for at blive importeret til Den Europæiske Union.
 • Søg efter de sundheds-, sikkerheds- og SPS-regler, der gælder for dit produkt og dets oprindelsesland, i databasen for handelsassistenter. For at se kravene for dit produkt skal du først finde dets toldkode. Hvis du ikke kender toldkoden, kan du søge efter den ved hjælp af navnet på dit produkt i den indbyggede søgemaskine.

Toldklareringsdokumenter og -procedurer

Procedurer for bevis og verifikation af oprindelse

Se afsnittet om oprindelsesregler ovenfor for en beskrivelse af, hvordan man kan bevise, at dine produkter har oprindelse, for at anmode om en præferencetoldsats, og af reglerne for toldmyndighedernes oprindelseskontrol.

Andre dokumenter

Læs mere om andre toldklareringsdokumenter og -procedurer, der er nødvendige for at importere til Den Europæiske Union.

Intellektuel ejendomsret og geografiske betegnelser

Handel med tjenesteydelser

Offentlige indkøb

Investering

Andre (konkurrence, legetøjsdirektivet)

Konkurrence

 • Siden 2014 har EU indstillet eksportsubsidierne for alle produkter, der eksporteres til ØPA-lande.
 • EU har minimeret foranstaltningerne med produktion og handelsforvridende foranstaltninger
 • Hvis den lokale industri trues af den kraftige stigning i importen fra Europa, gør ØPA'erne det muligt at iværksætte foranstaltninger til beskyttelse af industrisektorer og nyoprettede industrier.

Bæredygtig udvikling

ØPA'erne er udtrykkeligt baseret på de "væsentlige og grundlæggende" elementer, der er fastsat i Cotonouaftalen, dvs. menneskerettigheder, demokratiske principper, retsstatsprincippet og god regeringsførelse. ØPA'erne indeholder således nogle af de stærkeste formuleringer om rettigheder og bæredygtig udvikling i EU-aftaler.

 • "Ikkegennemførelsesbestemmelsen" betyder, at der kan træffes "passende foranstaltninger" (som fastsat i Cotonouaftalen), hvis en af parterne ikke opfylder sine forpligtelser med hensyn til de væsentlige elementer. Dette kan omfatte suspension af handelsfordele.
 • De fælles ØPA-institutioner har til opgave at overvåge og vurdere indvirkningen af gennemførelsen af ØPA'er på parternes bæredygtige udvikling. I overensstemmelse med Cotonouaftalen spiller civilsamfundet og parlamentsmedlemmerne en klar rolle.

Regional integration

ØPA'erne har til formål at bidrage til regional økonomisk integration. Regionale præferencebestemmelser i ØPA'er fastsætter, at lande i samme region giver hinanden mindst de samme fordele, som de gør for EU.

ØPA'erne handler derfor lige så meget om handel mellem landene i en ØPA som om handel med EU.

 • EU yder udviklingsbistand og foranstaltninger til kapacitetsopbygning på handelsområdet for at hjælpe landbrugerne i AVS-landene med at overholde sundheds-, plantesundheds- og andre landbrugsstandarder.

Kapacitetsopbygning og teknisk bistand

Sammen med alle ØPA'er yder EU teknisk bistand til handel. Dette hjælper landene med at tilpasse deres toldprocedurer og mindske papirarbejdet. For dig betyder det mindre besvær, når du skal håndtere toldvæsenet.

Nyttige links og dokumenter

Se brochuren " Partnerskab i praksis". Økonomiske partnerskabsaftaler (ØPA'er) mellem EU og landene i Afrika, Vestindien og Stillehavet (AVS)

Del denne side:

Genveje