Handelsordninger

Dette afsnit informerer dig om importprocedurer, herunder emner som toldpræferencer samt forbindelser til sektorspecifikke og landespecifikke krav.

For at kunne eksportere eller importere varer skal du fremlægge specifikke dokumenter til toldbehandling. Dette afsnit giver dig oplysninger om nogle af de specifikke licenser og dokumenter, du måtte have brug for.

Import

For at kunne importere visse varer til EU kan du f.eks. kræve en importlicens. Hvis den vare, du importerer, kræver en importlicens, skal du indhente den hos den kompetente myndighed i det EU-land, hvor du er etableret. Du skal sørge for at gøre dette, inden du foretager toldbehandlingen, så din vare frit kan cirkulere inden for EU.

For at opnå importlicens skal du

  • Udfyld et ansøgningsskema ved hjælp af eksemplet i bilag I til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1239 ( EUT L 206 30/07/2016) (CELEX 32016R1239)ellerved hjælp af andre tilstrækkelige midler, der er godkendt af den ansvarlige myndighed, f.eks. via et edb-system. Ansøgere, der anvender et ansøgningsskema, skal udfylde to eksemplarer: én for dig som indehaver og én, du indsender til den udstedende myndighed.
  • Betale et værdipapir, der kan tilbagebetales. Pantbeløbet fastsættes i den fælles markedsordning for hver enkelt landbrugssektor. Dit depositum vil blive returneret til dig, når du har opfyldt alle dine forpligtelser som importør. Hvis de varer, De importerer, beløber sig til 100 EUR eller derunder, eller hvis licensen er udstedt i et interventionsorgans navn, skal De ikke betale sikkerhedsstillelsen.

Når du har fået din importlicens, er du forpligtet til at sikre, at beskrivelsen og mængden af de varer, du importerer, stemmer overens med oplysningerne i importlicensen.

Hvis de varer, du importerer, overstiger eller ikke når op på den angivne mængde på importlicensen med 5 % eller derunder, anses Deres forpligtelse for opfyldt. Hvis de kompetente myndigheder konstaterer, at De ikke har opfyldt Deres forpligtelser som importør, fortabes Deres sikkerhed.

Eksport

Hvis du ønsker at eksportere varer, skal du sikre, at det land, du ønsker at eksportere, ikke anvender restriktioner på dit produkt. Sådanne begrænsninger kan forhindre dit produkt i at komme ind på målmarkedet.

Disse kaldes importrestriktioner på dit målmarked. Besøg My Trade Assistant for at få et overblik over begrænsningerne på dit målmarked.

For at tjekke de specifikke importprocedurer, der gælder for et bestemt produkt eller partnerland, henvises til afsnittet om markeder.

Flere oplysninger

En grundlæggende beskrivelse af import- og eksportprocessen og de generelle skridt, der skal tages, findes i vores trinvise vejledninger.

Læs mere om toldprocedurer for import og eksport på webstedet for Generaldirektoratet for Beskatning og Toldunion.

Del denne side: