Córais trádála

Sa roinn seo cuirtear ar an eolas thú faoi nósanna imeachta iompórtála lena n-áirítear topaicí amhail fabhair tharaife chomh maith le naisc le ceanglais a bhaineann go sonrach le hearnáil agus le tír faoi leith.

Chun earraí a easpórtáil nó a iompórtáil, ní mór duit doiciméid shonracha a chur ar fáil le haghaidh imréiteach custam. Tugann an rannán seo eolas duit faoi roinnt de na ceadúnais agus na doiciméid shonracha a d’fhéadfadh a bheith ag teastáil uait.

Iompórtáil

D’fhonn earraí áirithe a iompórtáil isteach san Aontas Eorpach, mar shampla, d’fhéadfadh sé go mbeadh ceadúnas iompórtála ag teastáil uait. Má tá ceadúnas iompórtála de dhíth ar an earra atá á iompórtáil agat, ní mór duit é a fháil ó údarás inniúil an Bhallstáit ina bhfuil tú bunaithe. Ní mór duit é sin a dhéanamh sula ndéanfar an t-imréiteach ionas go mbeidh do leas saor in aisce chun cúrsaíocht a dhéanamh laistigh den Aontas Eorpach.

Chun an ceadúnas iompórtála a fháil, ní mór duit

  • Líon isteach foirm iarratais leis an sampla in Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2016/1239 ón gCoimisiún (IO L-206 30/07/2016)(CELEX 32016R1239)nó trí mhodhanna leordhóthanacha eile arna bhformheas ag an údarás freagrach e.g. trí chóras ríomhairithe. Má tá foirm iarratais á húsáid agat, ní mór duit dhá chóip a líonadh isteach: ceann duitse mar shealbhóir agus ceann a chuireann tú faoi bhráid an údaráis eisiúna.
  • Éarlais urrúis inaisíoctha a íoc. Tá méid na taisce socraithe i gComheagraíocht an Mhargaidh do gach earnáil talmhaíochta. Tabharfar d’éarlais ar ais duit nuair a bheidh do chuid oibleagáidí uile mar allmhaireoir comhlíonta agat. Más ionann na hearraí atá á n-iompórtáil agat agus EUR 100 nó níos lú, nó má tharraingítear suas an ceadúnas in ainm gníomhaireachta idirghabhála, ní bheidh ort an éarlais urrúis a íoc.

Nuair a bheidh do cheadúnas iompórtála faighte agat, tá dualgas ort a chinntiú go bhfuil tuairisc agus cainníocht na n-earraí atá á n-iompórtáil agat ag teacht leis an bhfaisnéis a thugtar ar an gceadúnas iompórtála.

Má sháraíonn nó má thiteann na hearraí atá á n-iompórtáil agat níos lú ná 5 % nó níos lú den chainníocht atá luaite ar an gceadúnas iompórtála, measfar go bhfuil d’oibleagáid comhlíonta. Má fhaigheann na húdaráis inniúla amach nár chomhlíon tú do chuid oibleagáidí mar allmhaireoir, forghéillfear d’éarlais slándála.

Easpórtáil

Más mian leat earraí a easpórtáil, ní mór duit a chinntiú nach gcuireann an tír is mian leat a easpórtáil srianta i bhfeidhm ar do tháirge. D’fhéadfadh srianta den sórt sin cosc a chur ar do tháirge dul isteach sa spriocmhargadh.

Seo ar a dtugtar srianta iompórtála i do spriocmhargadh. Chun forbhreathnú ar shrianta i do spriocmhargadh, tabhair cuairt ar mo Cúntóir Trádála.

Chun seiceáil ar na nósanna imeachta allmhairithe ar leith a bhfuil feidhm acu maidir le táirge ar leith nó tír chomhpháirtíochta, tabhair cuairt ar ár n- alt margaí.

Tuilleadh eolais

Le haghaidh cur síos bunúsach ar an bpróiseas allmhairithe agus onnmhairithe, agus na céimeanna ginearálta a ghlacadh, breathnú ar ár treoracha céim-ar-chéim.

Faigh tuilleadh eolais faoi nósanna imeachta custaim le haghaidh iompórtála agus easpórtála ar shuíomh gréasáin Ard-Stiúrthóireacht an Chánachais agus an Aontais Chustaim.

Roinn an leathanach seo: