An Coinbhinsiún Uile-Eora-Mheánmhara (PEM)

Sracfhéachaint

Is é is aidhm don Choinbhinsiún Pan-Eora-Mheánmhara (PEM) maidir le rialacha fabhracha tionscnaimh rialacha comhchoiteanna tionscnaimh agus carntha a bhunú i measc pháirtithe conarthacha PEM (Stáit CSTE, an Tuirc, na tíortha a shínigh Dearbhú Barcelona, na Balcáin Thiar, Oileáin Fharó, Poblacht na Moldóive, an tSeoirsia agus an Úcráin, féach liosta na bPáirtithe ConarthachaPEM) agus an AE chun trádáil a éascú agus na slabhraí soláthair a chomhtháthú laistigh den limistéar.

Tá rialacha Choinbhinsiún PEM á n-athbhreithniú faoi láthair. Cuireann líon mór páirtithe conarthacha PEM na rialacha athbhreithnithe sin i bhfeidhm cheana féin ar bhonn déthaobhach, go dtí go nglacfaidh na Páirtithe Conarthacha uile PEM an Coinbhinsiún athbhreithnithe. Tá feidhm ag na “rialacha idirthréimhseacha” sin, mar a thugtar orthu, i gcás Choinbhinsiún PEM atá ann faoi láthair, rud a d’fhanfadh i bhfeidhm go hiomlán i measc na bPáirtithe Conarthacha uile de chuid PEM.

Chun tuilleadh eolais a fháil faoi Choinbhinsiún PEM agus faoin bpróiseas athbhreithnithe, féach leathanach gréasáin Taxud.

Tá faisnéis mhionsonraithe faoin gcóras pan-Euro-Med ar fáil i Lámhleabhar an Úsáideora.

Rialacha Tionscnaimh

Chun cáiliú do chóir fhabhrach, beidh ar do tháirge na rialacha tionscnaimh faoin gcomhaontú a chomhlíonadh. Féach ar anuirlis idirghníomhach "Rialacha Féinmheasúnaithe maidir le Rialacha Tionscnaimh (ROSA) atá in Mo Chúntóir Trádála chun a mheas an gcomhlíonann do tháirge na rialacha tionscnaimh agus chun a fháil amach conas na doiciméid chearta a ullmhú.

Is féidir teachtar fhaisnéis ghinearálta faoina rialacha tionscnaimh agus faoi na nósanna imeachta tionscnaimh sa roinn seo.

Is é is bunús le ‘náisiúntacht eacnamaíoch’ na n-earraí a thrádáiltear. Má tá tú nua ar an ábhar, is féidir leat teacht ar réamhrá ar na príomhchoincheapa sa rannóg earraí.

Rialacha maidir le tionscnamh

Chun cáiliú don ráta fabhrach, ní mór do tháirge cloí le rialacha áirithe a chruthaíonn a thionscnamh.

Cá bhfaighidh mé na rialacha tionscnaimh?

Tá rialacha tionscnaimh leagtha amach sa Choinbhinsiún Réigiúnach maidir le rialacha fabhracha tionscnaimh uile-Eora-Mheánmhara (Coinbhinsiún PEM)

Tá na ceanglais maidir le rialacha tionscnaimh faoi Choinbhinsiún PEM sainmhínithe i bhFoscríbhinn I de Choinbhinsiún PEM. Tá na rialacha sin á n-athbhreithniú agus ba cheart go mbeadh sraith nua rialacha malartacha tionscnaimh infheidhme i lár 2021, lena n-áirítear forálacha maidir le carnadh, aisíoc dleachta, lamháltas agus an riail maidir le neamh-athrú (féach thíos) a mhaolófar.

Tá faisnéis mhionsonraithe faoin gcóras pan-Euro-Med ar fáil i Lámhleabhar an Úsáideora

An bhfuil mo tháirge ‘tionscnamh’ de réir Choinbhinsiún PEM?

I gCoinbhinsiún PEM, meastar gur táirge de thionscnamh an AE nó de thionscnamh Páirtí Chonarthaigh de Choinbhinsiún PEM é, más rud é:

 • a fhaightear go hiomlán san AE nó i bPáirtí Conarthach de Choinbhinsiún PEM, nó
 • Monaraítear iad san Aontas Eorpach nó i bPáirtí Conarthach de Choinbhinsiún PEM le hábhair neamhthionscnaimh ar an gcoinníoll go ndearnadh oibriú nó próiseáil leordhóthanach ar na hábhair sin trí na rialacha táirge-shonracha a leagtar amach in Iarscríbhinn II a chomhlíonadh.
  Féach freisin Iarscríbhinn
  I “Nótaí tosaigh” a ghabhann le rialacha tionscnaimh a bhaineann go sonrach le táirgí. Thairis sin, foráiltear lehAguisín II do mhaoluithe ar na rialacha a bhaineann go sonrach le táirgí áirithe.

 

Samplaí de na príomhchineálacharialacha a bhaineann gosonrach le táirgí i gcomhaontuithe trádála an Aontais

 • an riail bhreisluacha – ní fhéadfaidh luach na n-ábhar neamhthionscnaimh go léir i dtáirge a bheith níos mó ná céatadán áirithe dá phraghas díreach ón monarcha
 • athrú ar rangú taraife – is é an toradh atá ar an bpróiseas táirgthe ná athrú ar rangú taraife idir na hábhair neamhthionscnaimh agus an táirge deiridh – mar shampla táirgeadh páipéir (Córas Comhchuibhithe Caibidil 48) ó laíon neamhthionscnaimh (Córas Comhchuibhithe Caibidil 47)
 • oibríochtaí sonracha – tá gá le próiseas táirgthe ar leith, mar shampla snáithíní a shníomh ina snáth – is sna hearnálacha teicstílí, éadaí agus ceimiceacha is mó a úsáidtear na rialacha sin

 

Is féidir teacht ar na rialacha táirge sonracha is infheidhme in Mo Chúntóir Trádála.

Leideanna chun cabhrú leat cloí leis na rialacha a bhaineann go sonrach le táirge

Tugann an comhaontú breis solúbthachta duit chun cabhrú leat cloí leis na rialacha a bhaineann go sonrach leis an táirge, amhail lamháltas nó carnadh.

Caoinfhulaingt

Carnadh

Forálann Coinbhinsiún PEM do thrí bhealach chun tionscnamh a charnadh:

 • Carnadh déthaobhach — ábhair de thionscnamh Páirtí Chonarthaigh de Choinbhinsiún PEM, féadfar a mheas gur de thionscnamh AE iad (agus vice versa) nuair a úsáidtear iad chun táirge a mhonarú
 • Carnadh trasnánachábhair ar de thionscnamh Páirtí Chonarthaigh amháin de Choinbhinsiún PEM iad, féadfar a mheas gur de thionscnamh Páirtí Chonarthaigh eile iad i gcás ina n-onnmhairítear iad chuig tríú Páirtí Conarthach laistigh den limistéar uile-Euro-Med. Ní bheidh feidhm ag carnadh trasnánach, áfach, ach amháin má tá Comhaontú Trádála i bhfeidhm idir na Páirtithe Conarthacha uile lena mbaineann agus má chuireann na tíortha sin na rialacha céanna tionscnaimh i bhfeidhm.
  — Seiceáil le do thoil an ‘maitrís’ (tábla ina bhfuil na comhaontuithe go léir atá i bhfeidhm ag úsáid Choinbhinsiún PEM) chun a fháil amach cé na Páirtithe Conarthacha ar féidir carnadh trasnánach na bPáirtithe Conarthacha a chur i bhfeidhm ina measc.
 • feidhmíonn ancarnadh iomlán idir an tAontas Eorpach agus an Ailgéir, Maracó agus an Túinéis agus idir tíortha an Limistéir Eorpaigh Eacnamaíoch (an tAontas Eorpach, an Íoslainn, Lichtinstéin agus an Iorua). Meastar gur aon chríoch amháin é an EEA, a bhfuil “stádas tionscnaimh LEE” coitianta aici. Le carnadh iomlán is féidir an t-oibriú nó an phróiseáil a rinneadh ar ábhair neamhthionscnaimh sna tíortha sin a chur san áireamh chun cabhrú leat cloí leis an riail a bhaineann go sonrach le táirge.

 

Conas a oibríonn carnadh trasnánach?

Tarlaíonn carnadh trasnánach i measc roinnt tíortha éagsúla a bhfuil na rialacha céanna tionscnaimh acu agus a bhfuil comhaontuithe trádála acu lena chéile. Is é sin nuair is féidir le táirgeoir earraí i gceachtar tír ábhair a allmhairiú agus iad a úsáid amhail is gur de thionscnamh a dtíre féin iad. Mar shampla, faoi Choinbhinsiún PEM, is féidir le trádálaí Moldavian atá ag déanamh éadaí lena n-onnmhairiú chuig an Aontas úsáid a bhaint as fabraicí de thionscnamh na Moldóive, na Seoirsia agus na hÚcráine (agus/nó aon pháirtí eile de Choinbhinsiún PEM) chun na héadaí a tháirgeadh. Tá an ceanglas trasfhoirmithe dúbailte (i.e. a mhonaraítear as snáth) comhlíonta agus meastar gur as an Moldóiv a thagann na héadaí nuair a onnmhairítear chuig an AE iad agus dá bhrí sin bainfidh siad tairbhe as saor-rochtain ar mhargadh AE.

 

Tá tuilleadh mínithe ar charnadh PEM le fáil anseo

Ceanglais eile

Ní mór don táirge freisin na ceanglais eile go léir is infheidhme a shonraítear sa Choinbhinsiún a chomhlíonadh, amhail oibriú nó próiseáil neamhleor, nó an riail maidir le hiompar díreach:

Iompar trí thríú tír: Riail an iompair dhírigh

Ní mór táirgí tionscnaimh a iompar ón AE chuig Páirtí Conarthach de Choinbhinsiún PEM (agus a mhalairt) nó trí chríocha na bPáirtithe Conarthacha a bhfuil an carnadh infheidhme leo gan tuilleadh próiseála a dhéanamh orthu i dtríú tír.

Má leanann na táirgí de bheith faoi mhaoirseacht na n-údarás custaim, ceadófar na hoibríochtaí seo a leanas:

 • díluchtú
 • athlódáil
 • aon oibríocht eile atá deartha chun bail mhaith a chaomhnú ar tháirgí

Féadfar táirgí tionscnaimh a iompar trí phíblíne thar chríoch seachas críoch na bPáirtithe Conarthacha atá ag gníomhú mar pháirtithe onnmhairiúcháin agus allmhairiúcháin.

Déanfar fianaise gur comhlíonadh na coinníollacha sin a sholáthar d’údaráis chustaim na tíre allmhairithe tríd an méid seo a leanas a thabhairt ar aird:

 • doiciméad iompair amháin (bille ládála mar shampla) lena gcumhdaítear imeacht ón tír onnmhairithe tríd an tríú tír trína ndéantar na hearraí a idirthuras;
 • deimhniú arna eisiúint ag údaráis chustaim an tríú tír trína bhfuil tú ag iompar d’earraí. Ní mór don deimhniú sin a fhianú go raibh na hearraí faoi fhaireachas údaráis chustaim an tríú tír i gcónaí; Nó
 • ina n-uireasa sin, aon doiciméid bhunúis

Aistarraingt dleachta

Faoi Choinbhinsiún PEM, ní féidir aisíocaíocht a fháil ar dhleachtanna a íocadh roimhe sin ar ábhair neamhthionscnaimh a úsáideadh chun táirge a tháirgeadh a onnmhairítear faoi tharaif fhabhrach, ach amháin i dtrádáil dhéthaobhach amháin idir an AE agus

 • An Ailgéir
 • An Éigipt
 • An Iordáin
 • Maracó
 • An Túinéis
 • Gaza agus an Bruach Thiar

Ciallaíonn trádáil dhéthaobhach amháin mura gcuirtear aon charnadh trasnánach i bhfeidhm agus mura n-athonnmhairítear an táirge ó thír a n-allmhairithe chuig aon cheann de thíortha eile an chreasa.

Nósanna imeachta maidirle tionscnamh

Ní mór d’onnmhaireoirí agus d’allmhaireoirí cloí leis na nósanna imeachta tionscnaimh. Tá na nósanna imeachta leagtha amach i dTeideal V maidir le Cruthúnas Tionscnaimh agus i dTeideal VI maidir le Socruithe le haghaidh Comhair Riaracháin. Soiléiríonn siad e.g. conas tionscnamh táirge a dhearbhú, conas fabhair a éileamh nó conas is féidir leis na húdaráis chustaim tionscnamh táirge a fhíorú.

Conas taraif fhabhrach a éileamh

Chun leas a bhaint as taraif fhabhrach, ní mór d’allmhaireoirí cruthúnas tionscnaimh a sholáthar.

Maidir leis an gcruthúnas ar thionscnamh:

Ní theastaíonn cruthúnas ar thionscnamh i gcás nach dtéann luach iomlán na dtáirgí thar

 • EUR500 i gcás pacáistí beaga nó
 • EUR1,200 do bhagáiste pearsanta.

Tá an cruthúnas ar thionscnamh bailí ar feadh tréimhse 4 mhí ón dáta eisiúna.

Deimhniú gluaiseachta EUR.1 nó EUR-MED

 • Is iad údaráis chustaim na tíre onnmhairithe a eisíonn deimhnithe gluaiseachta EUR.1 nó EUR-MED.
 • Áirítear inIarscríbhinn III a agus b sampla de dheimhnithe EUR.1 agus EUR-MED agus tugtar treoracha inti maidir le comhlánú.
 • Ba cheart don onnmhaireoir a bhfuil iarratas á dhéanamh aige ar an deimhniú a bheith ullamh doiciméid a thíolacadh lena gcruthaítear stádas tionscnaimh na dtáirgí lena mbaineann.

Tugtar mínithe breise ar cathain is ceart an EUR.1 nó an deimhniú EUR-MED a úsáid faoi leathanach 72 den lámhleabhar.

Dearbhú tionscnaimh nó dearbhú tionscnaimh EUR-MED

Is féidir le honnmhaireoirí féindearbhú a dhéanamh go dtionscnaíonn a dtáirge san AE nó i bPáirtí Conarthach Choinbhinsiún PEM trí dhearbhú tionscnaimh a sholáthar. Is féidir leis na daoine seo a leanas an dearbhú tionscnaimh a dhéanamh:

 • onnmhaireoir formheasta
 • aon onnmhaireoir, mura mó ná EUR6,000 luach iomlán na dtáirgí.

Conas dearbhú tionscnaimh a dhéanamh

Ba cheart don onnmhaireoir an dearbhú seo a leanas a chló, a stampáil nó a phriontáil ar an sonrasc, ar an nóta seachadta nó ar dhoiciméad tráchtála eile lena sainaithnítear an táirge (Iarscríbhinn IV a):

“Tá onnmhaireoir na dtáirgí a chumhdaítear leis an doiciméad seo (údarú custaim Uimh.... ) go ndearbhaíonn sé, ach amháin nuair a chuirtear a mhalairt in iúl go soiléir, gur de thionscnamh fabhrach... na táirgí sin.”

Conas dearbhú tionscnaimh EUR-MED a dhéanamh

Chun dearbhú tionscnaimh a dhéanamh EUR-MED, is é seo a leanas an dearbhú (Iarscríbhinn IV b):

“Dearbhaíonn onnmhaireoir na dtáirgí a chumhdaítear leis an doiciméad seo (údarú Uimh.... custaim) gur de thionscnamh fabhrach... na táirgí sin, ach amháin nuair a léirítear a mhalairt go soiléir.

— carnadh arna chur i bhfeidhm le... (ainm na tíre/na dtíortha).

—gan carnadh curtha i bhfeidhm”

Is féidir an dearbhú tionscnaimh a dhéanamh in aon teanga oifigiúil de chuid an AE nó i dteangacha oifigiúla ar bith sa chrios PEM mar a luaitear in Iarscríbhinn IV a agus b (ba cheart an ráiteas a bhaineann le carnadh a bheith i mBéarla i gcónaí).

Ní mór duit do dhearbhú tionscnaimh a shíniú de láimh. Más onnmhaireoir formheasta thú, tá tú díolmhaithe ón gceanglas sin ar choinníoll go dtugann tú gealltanas i scríbhinn d’údaráis chustaim go nglacfaidh tú freagracht iomlán as aon dearbhú a shainaithníonn tú.

Fíorú tionscnaimh

Féadfaidh na húdaráis chustaim a fhíorú an bhfuil táirge a allmhairíodh de thionscnamh táirge eile nó an gcomhlíonann sé ceanglais eile maidir le tionscnamh. Tá an fíorú bunaithe ar na nithe seo a leanas:

 • comhar riaracháin idir údaráis chustaim na bpáirtithe allmhairíochta agus onnmhairiúcháin
 • seiceálacha a dhéanfaidh údaráis chustaim áitiúla – ní cheadaítear cuairteanna a thug an Páirtí allmhairíochta ar an onnmhaireoir.

Déanfaidh údaráis an pháirtí onnmhairithe an cinneadh deiridh maidir le tionscnamh agus cuirfidh siad údaráis an pháirtí allmhairíochta ar an eolas faoi na torthaí.

Naisc úsáideacha

Léigh faoi phictiúr trádála na Palaistíne* (*Ní fhorléireofar an t-ainmniú seo mar aitheantas do Stát na Palaistíne agus tá sé gan dochar do sheasaimh aonair Bhallstáit an AE maidir leis an tsaincheist seo.)

Roinn an leathanach seo:

Naisc thapa