An Coinbhinsiún Uile-Eora-Mheánmhara (PEM)

Sracfhéachaint

Is é is aidhm don Choinbhinsiún Pan-Eora-Mheánmhara (PEM) maidir le rialacha tionscnaimh fabhracha rialacha comhchoiteanna tionscnaimh agus carntha a bhunú i measc pháirtithe conarthacha PEM (Stáit CSTE, Türkiye, na tíortha a shínigh Dearbhú Barcelona, na Balcáin Thiar, Oileáin Fharó, Poblacht na Moldóive, an tSeoirsia agus an Úcráin, féach Liosta Pháirtithe Conarthacha PEM) agus an tAontas chun trádáil a éascú agus chun na slabhraí soláthair a chomhtháthú laistigh den limistéar.

Tá rialacha Choinbhinsiún PEM á n-athbhreithniú faoi láthair. Cuireann líon mór páirtithe conarthacha PEM na rialacha athbhreithnithe sin i bhfeidhm cheana féin ar bhonn déthaobhach, go dtí go nglacfaidh gach Páirtí Conarthach PEM an Coinbhinsiún athbhreithnithe. Mar mhalairt air sin, tá feidhm ag na “rialacha idirthréimhseacha” sin, mar a thugtar orthu, maidir le Coinbhinsiún PEM atá ann faoi láthair, ar rialacha iad a bheadh fós á gcur i bhfeidhm go hiomlán i measc Pháirtithe Conarthacha uile PEM.

Chun tuilleadh eolais a fháil ar Choinbhinsiún PEM agus ar an bpróiseas athbhreithnithe, féach leathanach gréasáin Taxud.

Tá eolas mionsonraithe faoin gcóras uile-Eora-Med ar fáil i Lámhleabhar an Úsáideora.

Rialacha Tionscnaimh

D’fhonn cáiliú do chóireáil fhabhrach, beidh ar do tháirge a shásamh na rialacha tionscnaimh faoin gcomhaontú. Seiceáil an “Uirlis FéinmheasúnaitheRialacha Tionscnaimh (ROSA)”idirghníomhach i mo Chúntóir Trádála chun a mheas an gcomhlíonann do tháirge na rialacha tionscnaimh agus chun a fháil amach conas na doiciméid chearta a ullmhú.

Tá faisnéis ghinearálta faoi na rialacha tionscnaimh agus faoi na nósanna imeachta tionscnaimh le fáil sa roinn seo.

Is é an tionscnamh ‘náisiúntacht eacnamaíoch’ na n-earraí trádáilte. Má tá tú nua ar an ábhar, is féidir leat réamheolas a fháil ar na príomhchoincheapa i rannán na n-earraí.

Rialacha tionscnaimh

Chun cáiliú don ráta fabhrach, ní mór do tháirge cloí le rialacha áirithe a chruthaíonn a thionscnamh.

Cá bhfaighidh mé na rialacha tionscnaimh?

Leagtar amach na rialacha tionscnaimh sa Choinbhinsiún Réigiúnach maidir le rialacha tionscnaimh fabhracha Uile-Eora-Mheánmhara (Coinbhinsiún PEM)

Sainmhínítear na ceanglais maidir le rialacha tionscnaimh faoi Choinbhinsiún PEM i bhFoscríbhinn I de Choinbhinsiún PEM. Tá na rialacha sin faoi athbhreithniú agus ba cheart tacar nua rialacha malartacha maidir le tionscnamh a bheith infheidhme i lár na bliana 2021, lena n-áirítear forálacha maidir le carnadh, aisíocaíocht dleachta, lamháltas agus an riail neamhathraithe (féach thíos) a mhaolófar.

Tá eolas mionsonraithe faoin gcóras uile-Eora-Med ar fáil i Lámhleabhar an Úsáideora

An ‘de thionscnamh’ mo tháirge de réir Choinbhinsiún PEM?

I gCoinbhinsiún PEM, meastar gur de thionscnamh an Aontais Eorpaigh nó de thionscnamh Páirtí Chonarthaigh de Choinbhinsiún PEM é táirge, más rud é:

 • a fuarthas go hiomlán san Aontas Eorpach nó i bPáirtí Conarthach de Choinbhinsiún PEM, nó
 • a mhonaraítear san Aontas Eorpach nó i bPáirtí Conarthach de Choinbhinsiún PEM trí úsáid a bhaint as ábhair neamhthionscnaimh ar choinníoll go ndearnadh oibriú nó próiseáil leordhóthanach ar na hábhair sin trí na rialacha táirgeshonracha a leagtar amach in Iarscríbhinn IIa chomhlíonadh
  , féach freisin Iarscríbhinn I “Nótaí tosaigh” a ghabhann le rialacha tionscnaimh táirgeshonracha. Thairis sin, déantar foráilin Aguisín II maidir le maoluithe ar na rialacha táirgeshonracha maidir le táirgí áirithe.

 

Samplaí de na príomhchineálacharialacha táirgeshonracha i gcomhaontuithe trádála an Aontais

 • an riail bhreisluacha — ní fhéadfaidh luach na n-ábhar neamhthionscnaimh uile i dtáirge a bheith níos mó ná céatadán áirithe dá phraghas díreach ón monarcha
 • an t-athrú ar aicmiú taraife — is é an toradh atá ar an bpróiseas táirgthe go dtagann athrú ar aicmiú taraife idir na hábhair neamhthionscnaimh agus an táirge deiridh — mar shampla táirgeadh páipéir (Córas Comhchuibhithe Caibidil 48) ó laíon neamhthionscnaimh (Córas Comhchuibhithe Caibidil 47)
 • oibríochtaí sonracha — tá gá le próiseas táirgthe ar leith, mar shampla snáithíní a shníomh isteach i snáth — úsáidtear rialacha den sórt sin den chuid is mó in earnálacha na dteicstílí, na n-éadaí agus na gceimiceán

 

Is féidir leat teacht ar na rialacha táirgeshonracha is infheidhme i mo Chúntóir Trádála.

Leideanna chun cabhrú leat cloí leis na rialacha táirgeshonracha

Cuireann an comhaontú solúbthacht bhreise ar fáil chun cabhrú leat cloí leis na rialacha táirgeshonracha, amhail caoinfhulaingt nó carnadh.

Lamháltas

Carnadh

Déantar foráil i gCoinbhinsiún PEM maidir le trí bhealach chun tionscnamh a charnadh:

 • carnadh déthaobhach — is féidir ábhair de thionscnamh Páirtí Chonarthaigh de Choinbhinsiún PEM a áireamh mar ábhair de thionscnamh an Aontais Eorpaigh (agus vice versa) nuair a úsáidtear iad chun táirge a mhonarú
 • carnadh trasnánach - is féidir ábhair de thionscnamh Páirtí Chonarthaigh amháin de Choinbhinsiún PEM a áireamh mar ábhair de thionscnamh Páirtí Chonarthaigh eile nuair a onnmhairítear iad chuig tríú Páirtí Conarthach laistigh den limistéar uile-Eora-Med. Ní bheidh feidhm ag carnadh trasnánach, áfach, ach amháin má tá Comhaontú Trádála i bhfeidhm idir na Páirtithe Conarthacha uile lena mbaineann agus má chuireann na tíortha sin na rialacha tionscnaimh céanna i bhfeidhm.
  — Seiceáil an ‘maitrís’ (tábla ina bhfuil na comhaontuithe go léir atá i bhfeidhm agus Coinbhinsiún PEM á úsáid) chun a fháil amach cé na Páirtithe Conarthacha ar féidir carnadh trasnánach a chur i bhfeidhm orthu.
 • oibríonncarnadh iomlán idir an tAontas Eorpach agus an Ailgéir, Maracó agus an Túinéis agus idir tíortha an Limistéir Eorpaigh Eacnamaíoch (AE, an Íoslainn, Lichtinstéin agus an Iorua). Meastar gur críoch aonair é LEE, a bhfuil “stádas tionscnaimh LEE” comhchoiteann aici. Is féidir le carnadh iomlán an t-oibriú nó an phróiseáil a dhéantar ar ábhair neamhthionscnaimh sna tíortha sin a chur san áireamh chun cabhrú leat an riail tháirgeshonrach a chomhlíonadh.

 

Conas a oibríonn carnadh trasnánach?

Tarlaíonn carnadh trasnánach i measc roinnt tíortha éagsúla a bhfuil na rialacha tionscnaimh céanna acu agus a bhfuil comhaontuithe trádála acu lena chéile. Is amhlaidh atá nuair is féidir le táirgeoir earraí i gceachtar tír ábhair a allmhairiú agus iad a úsáid amhail is dá mba as a dtír féin a tháinig siad. Mar shampla, faoi Choinbhinsiún PEM, is féidir le trádálaí Moldavian atá ag déanamh éadaí lena n-onnmhairiú chuig an Aontas Eorpach fabraicí de thionscnamh na Moldóive, na Seoirsia agus na hÚcráine (agus/nó aon pháirtí eile de chuid Chód PEM) a úsáid chun na héadaí a tháirgeadh. Comhlíonadh an ceanglas claochlaithe dhúbailte (i.e. a monaraíodh as snáth) agus meastar gur de thionscnamh na Moldóive iad na héadaí nuair a onnmhairítear chuig an Aontas iad agus, dá bhrí sin, bainfidh siad tairbhe as saor-rochtain ar mhargadh an Aontais.

 

Tá tuilleadh mínithe ar charnadh PEM le fáil anseo

Ceanglais eile

Ní mór don táirge na ceanglais infheidhme eile a shonraítear sa Choinbhinsiún a chomhlíonadh freisin, amhail oibriú nó próiseáil neamhleor, nó riail an iompair dhírigh:

Iompar trí thríú tír: riail an iompair dhírigh

Ní mór táirgí tionscnaimh a iompar ón Aontas chuig Páirtí Conarthach de Choinbhinsiún PEM (agus vice-versa) nó trí chríocha na bPáirtithe Conarthacha a bhfuil an carnadh infheidhme maidir leo gan tuilleadh próiseála a dhéanamh orthu i dtríú tír.

Má fhanann na táirgí faoi mhaoirseacht na n-údarás custaim, ceadaítear na hoibríochtaí seo a leanas

 • díluchtú
 • athluchtú
 • aon oibríocht eile atá deartha chun dea-bhail táirgí a chaomhnú

Féadfar táirgí tionscnaimh a iompar trí phíblíne trasna críoch seachas críoch na bPáirtithe Conarthacha atá ag gníomhú mar pháirtithe onnmhairiúcháin agus allmhairiúcháin.

Cuirfear fianaise gur comhlíonadh na coinníollacha sin ar fáil d’údaráis chustaim na tíre allmhairiúcháin trí na nithe seo a leanas a thabhairt ar aird:

 • doiciméad iompair aonair (mar shampla bille luchta) lena gcumhdaítear aistriú ón tír onnmhairithe tríd an tríú tír trína ndearnadh na hearraí a idirthuras;
 • deimhniú arna eisiúint ag údaráis chustaim an tríú tír trína bhfuil tú ag iompar d’earraí. Ní mór don deimhniú sin a fhianú go raibh na hearraí i gcónaí faoi fhaireachas údaráis chustaim an tríú tír; nó
 • ina éagmais sin, aon doiciméid a thugann bunús leo

Aistarraingt dleachta

Faoi Choinbhinsiún PEM, ní féidir aisíocaíocht a fháil ar dhleachtanna a íocadh roimhe sin ar ábhair neamhthionscnaimh a úsáideadh chun táirge a tháirgeadh a onnmhairítear faoi tharaif fhabhrach, ach amháin i dtrádáil dhéthaobhach amháin idir an tAontas agus

 • An Ailgéir
 • An Éigipt
 • An Iordáin
 • Maracó
 • An Túinéis
 • Gaza agus an Bruach Thiar

Ciallaíonn trádáil dhéthaobhach amháin mura gcuirtear carnadh trasnánach i bhfeidhm agus mura n-onnmhairítear an táirge ó thír allmhairithe chuig aon cheann de thíortha eile an chreasa.

Nósanna imeachta tionscnaimh

Ní mór d’onnmhaireoirí agus d’allmhaireoirí na nósanna imeachta tionscnaimh a leanúint. Tá na nósanna imeachta leagtha amach i dTeideal V maidir le Cruthúnas Tionscnaimh agus i dTeideal VI maidir le Socruithe le haghaidh Comhar Riaracháin. Soiléiríonn siad e.g. conas tionscnamh táirge a dhearbhú, conas sainroghanna a éileamh nó conas is féidir leis na húdaráis chustaim tionscnamh táirge a fhíorú.

Conas taraif fhabhrach a éileamh

Chun tairbhe a bhaint as taraif fhabhrach, ní mór d’allmhaireoirí cruthúnas tionscnaimh a sholáthar.

Is féidir leis an gcruthúnas ar thionscnamh ceachtar díobh seo a leanas a bheith ann:

Níl cruthúnas ar thionscnamh de dhíth nuair nach sáraíonn luach iomlán na dtáirgí

 • EUR 500 i gcás pacáistí beaga nó
 • EUR 1,200 do bhagáiste pearsanta.

Tá an cruthúnas tionscnaimh bailí ar feadh tréimhse 4 mhí ón dáta eisiúna.

Deimhniú gluaiseachta EUR.1 nó EUR-MED

 • Is iad údaráis chustaim na tíre onnmhairíochta a eisíonn deimhnithe gluaiseachta EUR.1 nó EUR-MED.
 • Áirítear inIarscríbhinn III a agus b deimhnithe samplacha EUR.1 agus EUR-MED agus tugtar treoracha chun iad a chomhlánú.
 • An t-onnmhaireoir atá ag cur isteach ar an deimhniú, ba cheart dó a bheith sásta doiciméid a thíolacadh lena gcruthaítear stádas tionscnaimh na dtáirgí lena mbaineann.

Tugtar tuilleadh mínithe ar an uair a úsáidfear an deimhniú EUR.1 nó an deimhniú EUR-MED faoi leathanach 72 den lámhleabhar.

Dearbhú tionscnaimh nó dearbhú tionscnaimh EUR-MED

Is féidir le honnmhaireoirí féindearbhú gur de thionscnamh an Aontais Eorpaigh nó Pháirtí Chonarthaigh Choinbhinsiún PEM a táirge trí dhearbhú tionscnaimh a sholáthar. Is féidir leis na daoine seo a leanas an dearbhú tionscnaimh a dhéanamh:

 • onnmhaireoir formheasta
 • aon onnmhaireoir, más rud é nach mó ná EUR 6,000 luach iomlán na dtáirgí.

Conas dearbhú tionscnaimh a dhéanamh

Ba cheart don onnmhaireoir an dearbhú seo a leanas a chlóscríobh, a stampáil nó a phriontáil ar an sonrasc, ar an nóta seachadta nó ar dhoiciméad tráchtála eile lena sainaithnítear an táirge (Iarscríbhinn IV a):

“Onnmhaireoir na dtáirgí a chumhdaítear leis an doiciméad seo (údarú custaim Uimh.... ) go ndearbhaíonn sí, ach amháin i gcás ina gcuirtear a mhalairt in iúl go soiléir, gur de thionscnamh fabhrach... na táirgí sin.”

Conas dearbhú tionscnaimh EUR-MED a dhéanamh

Chun dearbhú tionscnaimh EUR-MED a dhéanamh, is é seo a leanas an dearbhú (Iarscríbhinn IV b):

“Dearbhaíonn onnmhaireoir na dtáirgí a chumhdaítear leis an doiciméad seo (údarú custaim Uimh....) gur de thionscnamh fabhrach... na táirgí sin, seachas i gcás ina léirítear a mhalairt go soiléir.

— carnadh i bhfeidhm le... (ainm na tíre/na dtíortha).

- gan aon charnadh curtha i bhfeidhm”

Is féidir an dearbhú tionscnaimh a dhéanamh in aon teanga oifigiúil de chuid an Aontais Eorpaigh nó i dteangacha oifigiúla i gcrios PEM mar a luaitear in Iarscríbhinn IV a agus b (ba cheart an ráiteas a bhaineann le carnadh a bheith i mBéarla i gcónaí). 

Ní mór duit do dhearbhú tionscnaimh a shíniú de láimh. Más onnmhaireoir formheasta thú, tá tú díolmhaithe ón gceanglas seo ar choinníoll go dtugann tú gealltanas i scríbhinn do d’údaráis chustaim go nglacann tú freagracht iomlán as aon dearbhú a shainaithníonn tú.

Fíorú tionscnaimh

Féadfaidh na húdaráis chustaim a fhíorú an táirge tionscnaimh é táirge a allmhairítear nó an gcomhlíonann sé ceanglais tionscnaimh eile. Tá an fíorú bunaithe ar an méid seo a leanas:

 • comhar riaracháin idir údaráis chustaim na bpáirtithe allmhairiúcháin agus onnmhairiúcháin
 • seiceálacha a dhéanann na húdaráis chustaim áitiúla — ní cheadaítear cuairteanna an Pháirtí allmhairiúcháin ar an onnmhaireoir.

Déanann údaráis an pháirtí onnmhairiúcháin an cinneadh críochnaitheach maidir le tionscnamh agus cuirfidh siad údaráis an pháirtí allmhairiúcháin ar an eolas faoi na torthaí.

Naisc úsáideacha

 • Léigh faoi phictiúr trádála den Phalaistín* (*Ní fhorléireofar an t-ainmniú seo mar aitheantas ar Stát na Palaistíne agus tá sé gan dochar do sheasaimh aonair Bhallstáit an Aontais maidir leis an tsaincheist sin.)
 • Deasca cabhrach trádála réigiúnaí
Roinn an leathanach seo: