Pan-Euro-mediterrane Conventie (PEM)

In een oogopslag

De pan-Euro-mediterrane conventie (PEM) inzake preferentiële oorsprongsregels heeft tot doel gemeenschappelijke oorsprongsregels en cumulatie vast te stellen tussen de partijen bij de PEM (EVA-staten, Turkije, de landen die de verklaring van Barcelona hebben ondertekend, de Westelijke Balkan, de Faeröer, de Republiek Moldavië, Georgië en Oekraïne, zie de lijst van de partijen bij de PEM) en de EU om de handel te vergemakkelijken en de toeleveringsketens in de zone te integreren.

De regels van de PEM-conventie worden momenteel herzien. Een groot aantal partijen bij de PEM past deze herziene regels al op bilaterale basis toe, in afwachting van de goedkeuring van de herziene conventie door alle verdragsluitende partijen bij de PEM. Deze zogenaamde „overgangsregels” zijn bij wijze van alternatief van toepassing op die van de huidige PEM-conventie, die volledig van toepassing zouden blijven op alle verdragsluitende partijen bij de PEM.

Meer informatie over het PEM-verdrag en het herzieningsproces vindt u op de website van Taxud.

Gedetailleerde informatie over het pan-Euro-mediterraan systeem is te vinden in het Handboek voor de gebruiker.

Oorsprongsregels

Om voor een preferentiële behandeling in aanmerking tekomen, moet uw product voldoen aan de oorsprongsregels van de overeenkomst. Raadpleeg de interactieve tool „Rules of Origin Self Assessment (ROSA) in My Trade Assistant om te beoordelen of uw product aan de oorsprongsregels voldoet en om na te gaan hoe u de juiste documenten kunt opstellen.

Algemene informatie over de oorsprongsregels en de oorsprongsprocedures is te vinden in dit deel.

Oorsprong is de „economische nationaliteit” van de verhandelde goederen. Bent u nieuw voor het onderwerp, dan vindt u een inleiding over de belangrijkste concepten in de rubriek „Goederen”.

Oorsprongsregels

Om voor het preferentiële tarief in aanmerking te komen, moet uw product voldoen aan bepaalde regels die de oorsprong ervan bewijzen.

Waar vind ik de oorsprongsregels?

De oorsprongsregels zijn opgenomen in de Regionale Conventie betreffende de pan-Euro-mediterrane preferentiële oorsprongsregels (PEM-conventie).

De vereisten voor oorsprongsregels in het kader van de PEM-conventie zijn vastgesteld in aanhangsel I van de PEM-conventie. Deze regels worden momenteel herzien en medio 2021 moet een nieuwe reeks alternatieve oorsprongsregels van toepassing zijn, met inbegrip van bepalingen inzake cumulatie, terugbetaling van rechten, tolerantie en de regel inzake niet-wijziging (zie hieronder), die zullen worden versoepeld.

Gedetailleerde informatie over het pan-Euro-mediterraan systeem is te vinden in het Handboek voor degebruiker.

Is mijn product volgens de PEM-conventie „van oorsprong”?

In de PEM-conventie wordt een product als van oorsprong uit de EU of een partij bij de PEM-conventie beschouwd indien het:

 

Voorbeelden van de belangrijkste soorten productspecifieke regelsin handelsovereenkomsten van de EU

 • de regel inzake de toegevoegde waarde — de waarde van alle niet van oorsprong zijnde materialen in een product mag niet hoger zijn dan een bepaald percentage van de prijs af fabriek
 • de wijziging van de tariefindeling — het productieproces leidt tot een wijziging van de tariefindeling tussen de niet van oorsprong zijnde materialen en het eindproduct — bijvoorbeeld de productie van papier (geharmoniseerd systeem hoofdstuk 48) uit niet van oorsprong zijnde pulp (hoofdstuk 47 van het geharmoniseerd systeem)
 • specifieke activiteiten — een specifiek productieproces is vereist, bijvoorbeeld het spinnen van vezels tot garen — dergelijke regels worden meestal gebruikt in de textiel-, kleding- en chemische sector.

 

De toepasselijke productspecifieke regels zijn te vinden in Mijn handelsassistent.

Tips om u te helpen aan de productspecifieke regels te voldoen

De overeenkomst biedt extra flexibiliteit om u te helpen aan de productspecifieke regels, zoals tolerantie of cumulatie, te voldoen.

Tolerantie

Cumulatie

De PEM-conventie voorziet in drie manieren om de oorsprong te cumuleren:

 • bilaterale cumulatie — materialen van oorsprong uit een partij bij de PEM-conventie kunnen worden meegeteld als van oorsprong uit de EU (en omgekeerd) wanneer zij worden gebruikt bij de vervaardiging van een product
 • diagonale cumulatiematerialen van oorsprong uit een overeenkomstsluitende partij bij de PEM-conventie kunnen worden meegeteld als van oorsprong uit een andere overeenkomstsluitende partij wanneer zij worden uitgevoerd naar een derde partij binnen de pan-Euro-mediterrane zone. Diagonale cumulatie is echter alleen van toepassing als er een handelsovereenkomst is tussen alle betrokken overeenkomstsluitende partijen en die landen dezelfde oorsprongsregels toepassen.
  — Controleer de „matrix” (tabel met alle overeenkomsten die in het kader van de PEM-overeenkomst van kracht zijn) om na te gaan onder welke verdragsluitende partijen diagonale cumulatie kan worden toegepast.
 • volledige cumulatie vindt plaats tussen de EU en Algerije, Marokko en Tunesië en tussen de landen van de Europese Economische Ruimte (de EU, IJsland, Liechtenstein en Noorwegen). De EER wordt beschouwd als één enkel gebied met een gemeenschappelijke „EER-oorsprong”. Volledige cumulatie maakt het mogelijk rekening te houden met de be- of verwerkingen van niet van oorsprong zijnde materialen in die landen om u te helpen aan de productspecifieke regel te voldoen.

 

Hoe werkt diagonale cumulatie?

Diagonale cumulatie vindt plaats tussen verschillende landen die dezelfde oorsprongsregels hanteren en handelsovereenkomsten met elkaar hebben. Dit is het geval wanneer een producent van goederen in elk van beide landen materialen kan invoeren en gebruiken alsof deze uit hun eigen land afkomstig waren. Zo kan een Moldavische handelaar die kleding vervaardigt voor uitvoer naar de EU, op grond van de PEM-conventie weefsels uit Moldavië, Georgië en Oekraïne (en/of een andere partij bij de PEM-code) gebruiken om de kleding te produceren. Aan de eis van dubbele verwerking (d.w.z. vervaardigd uit garen) is voldaan en de kleding wordt geacht van oorsprong te zijn uit Moldavië wanneer zij naar de EU wordt uitgevoerd en zal derhalve vrije toegang tot de EU-markt genieten.

 

Meer uitleg over PEM-cumulatie is hierte vinden.

Andere eisen

Het product moet ook voldoen aan alle andere toepasselijke eisen van de Overeenkomst, zoals ontoereikende be- of verwerking of de regel van rechtstreeks vervoer:

Vervoer door een derde land: regel inzake rechtstreeks vervoer

Producten van oorsprong moeten worden vervoerd van de EU naar een partij bij de PEM-conventie (en vice versa) of over het grondgebied van de partijen waarmee cumulatie van toepassing is, zonder verder te worden verwerkt in een derde land.

Indien de producten onder toezicht van de douaneautoriteiten blijven, zijn de volgende handelingen toegestaan:

 • lossen
 • opnieuw laden
 • elke andere behandeling om producten in goede staat te bewaren

Het is evenwel toegestaan producten van oorsprong per pijpleiding door een ander gebied te vervoerden dan dat van de partijen als partij van uitvoer en invoer.

Het bewijs dat aan deze voorwaarden is voldaan, wordt aan de douaneautoriteiten van het land van invoer geleverd door overlegging van:

 • één enkel vervoersdocument (bijvoorbeeld een cognossement) dat betrekking heeft op het vervoer vanuit het land van uitvoer via het derde land waarlangs de goederen zijn doorgevoerd;
 • een certificaat dat is afgegeven door de douaneautoriteiten van het derde land waar u uw goederen vervoert. Uit dit certificaat moet blijken dat de goederen te allen tijde onder toezicht van de douaneautoriteiten van het derde land stonden; of
 • bij gebreke van bovengenoemde stukken, enig ander bewijsstuk.

Teruggave van rechten

Op grond van de PEM-overeenkomst is het niet mogelijk om terugbetaling te krijgen van eerder betaalde rechten op niet van oorsprong zijnde materialen die zijn gebruikt om een product te vervaardigen dat onder een preferentieel tarief wordt uitgevoerd, behalve in louter bilaterale handel tussen de EU en

 • Algerije
 • Egypte
 • Jordanië
 • Marokko
 • Tunesië
 • Gaza en de Westelijke Jordaanoever

Zuiver bilaterale handel betekent dat er geen diagonale cumulatie wordt toegepast en het product niet uit een land van invoer naar een van de andere landen van de zone wordt wederuitgevoerd.

Oorsprongprocedures

Exporteurs en importeurs moeten de oorsprongsprocedures volgen. De procedures zijn beschreven in titel V betreffende het bewijs van oorsprong en titel VI betreffende regelingen voor administratieve samenwerking. Zij verduidelijken bijvoorbeeld hoe de oorsprong van een product moet worden aangegeven, hoe zij preferenties kunnen aanvragen of hoe de douaneautoriteiten de oorsprong van een product kunnen controleren.

Hoe kunt u aanspraak maken op een preferentieel tarief?

Om voor een preferentieel tarief in aanmerking te komen, moeten importeurs het bewijs van oorsprong overleggen.

Het bewijs van oorsprong kan zijn:

Er is geen bewijs van oorsprong vereist wanneer de totale waarde van de producten niet meer bedraagt dan

 • 500 EUR voor kleine verpakkingen of
 • 1,200 EUR voor persoonlijke bagage.

Het bewijs van oorsprong is 4 maanden geldig vanaf de datum van afgifte.

Certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 of EUR-MED

 • Certificaten inzake goederenverkeer EUR.1 of EUR-MED worden afgegeven door de douaneautoriteiten van het land van uitvoer.
 • Bijlage III a en b bevat modellen van EUR.1- en EUR-MED-certificaten en bevat instructies voor het invullen ervan.
 • De exporteur die het certificaat aanvraagt, moet bereid zijn documenten over te leggen waaruit de oorsprong van de betrokken producten blijkt.

Meer uitleg over het gebruik van het EUR.1- of EUR-MED-certificaat is te vinden op bladzijde 72 van het handboek.

Oorsprongsverklaring of oorsprongsverklaring EUR-MED

Exporteurs kunnen zelf verklaren dat hun product van oorsprong is uit de EU of uit de partij bij de PEM-conventie door een oorsprongsverklaring te verstrekken. De oorsprongsverklaring kan worden opgesteld door:

 • toegelaten exporteur
 • elke exporteur, indien de totale waarde van de producten niet meer dan 6,000 EUR bedraagt.

Hoe kunt u een oorsprongsverklaring opstellen?

De exporteur moet op de factuur, de pakbon of een ander handelsdocument ter identificatie van het product (bijlage IV bis)de volgende verklaring typen, afstempelen of afdrukken:

„De exporteur van de producten waarop dit document betrekking heeft (douanevergunning nr.... verklaart dat, tenzij duidelijk anders is aangegeven, deze producten van... preferentiële oorsprong zijn.”

Hoe kunt u een EUR-MED-oorsprongsverklaring opstellen?

Voor het opstellen van een oorsprongsverklaring EUR-MED is de verklaring als volgt (bijlage IV ter):

„De exporteur van de producten waarop dit document betrekking heeft (douanevergunning nr....) verklaart dat, tenzij duidelijk anders is aangegeven, deze producten van preferentiële oorsprong zijn.

— cumulatie toegepast met... (naam van het land/de landen).

- geen cumulatie toegepast”

De oorsprongsverklaring kan worden opgesteld in elke officiële taal van de EU of in elke officiële taal in de PEM-zone zoals vermeld in bijlage IV, onder a) en b) (de verklaring betreffende cumulatie moet altijd in het Engels worden opgesteld).

U moet uw oorsprongsverklaring met de hand ondertekenen. Bent u toegelaten exporteur, dan bent u vrijgesteld van deze verplichting, mits u uw douaneautoriteiten een schriftelijke verbintenis doet toekomen dat u de volledige verantwoordelijkheid voor uw verklaring op zich neemt.

Controle van de oorsprong

Douaneautoriteiten kunnen nagaan of een ingevoerd product inderdaad van oorsprong is of aan andere oorsprongseisen voldoet. De verificatie is gebaseerd op:

 • administratieve samenwerking tussen de douaneautoriteiten van de partijen van invoer en van uitvoer
 • controles door de plaatselijke douane — bezoeken van de partij van invoer aan de exporteur zijn niet toegestaan.

De autoriteiten van de exporterende partij stellen de definitieve oorsprong vast en stellen de autoriteiten van de partij van invoer in kennis van de resultaten.

Nuttige links

Lees over het beeld van de handel in Palestina * (*Deze benaming mag niet worden uitgelegd als een erkenning van een staat Palestina en laat de individuele standpunten van de EU-lidstaten ter zake onverlet.)

Deze pagina delen:

Snelle links