Pan-Euro-mediterrane Conventie (PEM)

In een notendop

De pan-Euro-mediterrane conventie betreffende preferentiële oorsprongsregels heeft tot doel gemeenschappelijke oorsprongsregels en cumulatie tussen de partnerlanden en de EU vast te stellen om de handel te vergemakkelijken en de toeleveringsketens in de zone te integreren.

De regels worden momenteel herzien en medio 2021 moet een nieuwe reeks oorsprongsregels van toepassing zijn, met inbegrip van bepalingen inzake cumulatie, teruggave van rechten, tolerantie en de regel van niet-wijziging die zal worden versoepeld.

Het doel is toe te werken naar de toepassing van identieke oorsprongsregels met het oog op de cumulatie van de oorsprong voor goederen die tussen alle betrokken landen worden verhandeld. Uiteindelijk zal de PEM-conventie in de plaats komen van het netwerk van ongeveer 60 bilaterale protocollen inzake oorsprongsregels die van kracht zijn in de pan-Euro-mediterrane zone.

De lijst van de verdragsluitende partijen bij de PEM

Gedetailleerde informatie over het pan-Euro-med-systeem is te vinden in de gebruikershandleiding.

Oorsprongsregels

In dit deel worden de belangrijkste oorsprongsregels en de oorsprongsprocedures van de handelsovereenkomst opgenomen.

De oorsprong is de „economische nationaliteit” van de verhandelde goederen. Als u nieuw bent voor het onderwerp, vindt u een inleiding over de belangrijkste concepten in de rubriek goederen.

Oorsprongsregels

Om voor het preferentiële tarief in aanmerking te komen, moet uw product voldoen aan bepaalde regels die de oorsprong ervan aantonen.

Waar vind ik de oorsprongsregels?

De oorsprongsregels zijn vastgesteld in de Regionale Conventie betreffende de pan-Euro-mediterrane preferentiële oorsprongsregels (PEM-conventie).

De vereisten voor oorsprongsregels in het kader van de PEM-conventie zijn vastgesteld in aanhangsel I van de PEM-conventie. Deze regels worden momenteel herzien en medio 2021 moet een nieuwe reeks alternatieve oorsprongsregels van toepassing zijn, met inbegrip van bepalingen inzake cumulatie, teruggave van rechten, tolerantie en de regel van niet-wijziging (zie hieronder), die zal worden versoepeld.

Gedetailleerde informatie over het pan-Euro-med-systeem is te vinden in de gebruikershandleiding.

Is mijn product volgens de PEM-conventie „van oorsprong”?

In de PEM-conventie wordt een product als van oorsprong uit de EU of een partij bij de PEM-conventie beschouwd indien het:

 • geheel en al zijn verkregen in de EU of in een verdragsluitende partij bij de PEM-conventie, of
 • In de EU of een partij bij de PEM-conventie vervaardigd met gebruikmaking van niet van oorsprong zijnde materialen, mits deze materialen een toereikende be- of verwerking hebben ondergaan door te voldoen aan de productspecifieke regels van bijlage II
  Zie ook bijlage I „Inleidende aantekeningen”bij productspecifieke oorsprongsregels. Voorts voorzietaanhangsel II in afwijkingen van de productspecifieke voorschriften voor bepaalde producten.

 

Voorbeelden van de belangrijkste productspecifieke regels in EU-handelsovereenkomsten

 • de regel inzake de toegevoegde waarde — de waarde van alle niet van oorsprong zijnde materialen in een product mag een bepaald percentage van de prijs af fabriek niet overschrijden
 • de wijziging van de tariefindeling — het productieproces leidt tot een wijziging van de tariefindeling tussen de materialen die niet van oorsprong zijn en het eindproduct — bijvoorbeeld de productie van papier (hoofdstuk 48 van het geharmoniseerd systeem) uit pulp die niet van oorsprong is (geharmoniseerd systeem, hoofdstuk 47)
 • specifieke bewerkingen — een specifiek productieproces is vereist, bijvoorbeeld het spinnen van vezels tot garen — dergelijke regels worden meestal toegepast in de textiel-, kleding- en chemische sector.

 

De toepasselijke productspecifieke regels vindt u in My Trade Assistant.

Tips om u te helpen aan de productspecifieke regels te voldoen

De overeenkomst biedt extra flexibiliteit om u te helpen aan de productspecifieke regels, zoals tolerantie of cumulatie, te voldoen.

Tolerantie

 • de tolerantieregel stelt de producent in staat niet van oorsprong zijnde materialen te gebruiken die normaliter verboden zijn op grond van de productspecifieke regel tot 10 % van de prijs af fabriek van het product.
 • deze tolerantie mag niet worden gebruikt om een drempel van de maximumwaarde van de in de productspecifieke voorschriften vermelde niet van oorsprong zijnde materialen te overschrijden.
 • Specifieke toleranties zijn van toepassing op textiel en kleding die zijn ingedeeld in de hoofdstukken 50 tot en met 63 van het geharmoniseerd systeem, die zijn opgenomen in de aantekeningen 5 en 6 van bijlage I „Inleidende aantekeningen bij de lijst in bijlage II”.

Cumulatie

De PEM-conventie voorziet in drie manieren om de oorsprong te cumuleren:

 • Bilaterale cumulatie — materialen van oorsprong uit een partij bij de PEM-conventie kunnen worden beschouwd als van oorsprong uit de EU (en omgekeerd) wanneer zij bij de vervaardiging van een product worden gebruikt
 • Diagonale cumulatiematerialen van oorsprong uit een partij bij de PEM-conventie kunnen als van oorsprong uit een andere partij worden beschouwd wanneer zij naar een derde partij worden uitgevoerd binnen de pan-Euro-mediterrane zone. Diagonale cumulatie is echter alleen van toepassing als er een handelsovereenkomst tussen alle betrokken overeenkomstsluitende partijen bestaat en die landen dezelfde oorsprongsregels toepassen.
  — Controleer de matrix (tabel met alle geldende overeenkomsten met gebruikmaking van de PEM-conventie) om te achterhalen in welke verdragsluitende partijen diagonale cumulatie kan worden toegepast.
 • er vindtvolledige cumulatie plaats tussen de EU en Algerije, Marokko en Tunesië, alsmede tussen de landen van de Europese Economische Ruimte (de EU, IJsland, Liechtenstein en Noorwegen). De EER wordt beschouwd als één gebied met een gemeenschappelijke „oorsprong uit de EER”. Volledige cumulatie maakt het mogelijk rekening te houden met de be- of verwerkingen van niet van oorsprong zijnde materialen in die landen om u te helpen aan de productspecifieke regel te voldoen.

 

Hoe werkt diagonale cumulatie?

Diagonale cumulatie vindt plaats tussen verschillende landen die dezelfde oorsprongsregels hebben en handelsovereenkomsten met elkaar hebben. Dit is het geval wanneer een producent van goederen in een van beide landen materialen kan invoeren en gebruiken alsof deze uit zijn eigen land afkomstig waren. In het kader van de PEM-conventie kan een Moldavische handelaar die kleding maakt voor uitvoer naar de EU bijvoorbeeld weefsels van oorsprong uit Moldavië, Georgië en Oekraïne (en/of een andere partij bij de PEM Covention) gebruiken om de kleding te produceren. Aan de vereiste van dubbele bewerking (d.w.z. vervaardigd uit garen) is voldaan en de kleding wordt geacht van oorsprong te zijn uit Moldavië bij uitvoer naar de EU en zal derhalve vrije toegang tot de EU-markt genieten.

Nadere uitleg over PEM-cumulatie vindt u hier.

Andere vereisten

Het product moet ook voldoen aan alle andere toepasselijke voorschriften van het verdrag, zoals ontoereikende be- of verwerking of de regel inzake rechtstreeks vervoer:

Vervoer door een derde land: Regel inzake direct vervoer

Producten van oorsprong moeten van de EU naar een partij bij de PEM-conventie (en omgekeerd) of via het grondgebied van de partijen waarmee cumulatie van toepassing is, worden vervoerd zonder verder te worden verwerkt in een derde land.

Indien de producten onder toezicht van de douaneautoriteiten blijven, mogen de volgende behandelingen worden verricht:

 • lossen
 • opnieuw laden
 • elke andere bewerking om producten in goede staat te bewaren

Het is evenwel toegestaan producten van oorsprong per pijpleiding door een ander gebied te vervoerden dan dat van de partijen als partij van uitvoer en invoer.

Het bewijs dat aan deze voorwaarden is voldaan, wordt aan de douaneautoriteiten van het land van invoer geleverd door overlegging van:

 • een enkel vervoersdocument (bijvoorbeeld een cognossement) dat het vervoer van het land van uitvoer door het derde land waarlangs de goederen zijn doorgevoerd, dekt;
 • een certificaat dat is afgegeven door de douaneautoriteiten van het derde land waar u uw goederen vervoert. Uit dit certificaat moet blijken dat de goederen zich te allen tijde onder toezicht van de douaneautoriteiten van het derde land bevonden; Of
 • bij gebreke van bovengenoemde stukken, enig ander bewijsstuk.

Teruggave van douanerechten

In het kader van de PEM-conventie kan geen terugbetaling worden verkregen van eerder betaalde rechten op niet van oorsprong zijnde materialen die zijn gebruikt voor de vervaardiging van een product dat onder een preferentieel tarief wordt uitgevoerd, behalve in zuiver bilaterale handel tussen de EU en

 • Algerije
 • Egypte
 • Jordanië
 • Marokko
 • Tunesië
 • Gaza en de Westelijke Jordaanoever

Zuiver bilaterale handel betekent dat er geen diagonale cumulatie wordt toegepast en het product niet uit een land van invoer naar een van de andere landen van de zone wordt wederuitgevoerd.

Oorsprongsprocedures

Exporteurs en importeurs moeten de oorsprongsprocedures volgen. De procedures zijn beschreven in titel V inzake het bewijs van oorsprong en titel VI inzake regelingen voor administratieve samenwerking. Zij verduidelijken bijvoorbeeld hoe de oorsprong van een product moet worden aangegeven, hoe preferenties kunnen worden aangevraagd of hoe de douaneautoriteiten de oorsprong van een product kunnen controleren.

Hoe kunt u een preferentieel tarief aanvragen?

Om voor een preferentieel tarief in aanmerking te komen, moeten importeurs het bewijs van oorsprong leveren.

Het bewijs van oorsprong kan zijn:

Er is geen bewijs van oorsprong vereist wanneer de totale waarde van de producten niet meer bedraagt dan

 • 500 EUR voor kleine verpakkingen of
 • 1,200 EUR voor persoonlijke bagage.

Het bewijs van oorsprong is 4 maanden geldig vanaf de datum van afgifte.

Certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 of EUR-MED

 • Certificaten inzake goederenverkeer EUR.1 of EUR-MED worden afgegeven door de douaneautoriteiten van het land van uitvoer.
 • Bijlage III a en b bevatten modellen van EUR.1- en EUR-MED-certificaten en instructies voor het invullen ervan.
 • De exporteur die het certificaat aanvraagt, moet bereid zijn documenten over te leggen waaruit blijkt dat de betrokken producten van oorsprong zijn.

Nadere uitleg over het gebruik van het EUR.1-certificaat of het EUR-MED-certificaat vindt u op bladzijde 72 van het handboek.

Oorsprongsverklaring of oorsprongsverklaring EUR-MED

Exporteurs kunnen zelf verklaren dat hun product van oorsprong is uit de EU of uit de partij bij de PEM-conventie door een oorsprongsverklaring over te leggen. De oorsprongsverklaring kan worden opgesteld door:

 • toegelaten exporteur
 • elke exporteur, indien de totale waarde van de producten niet meer dan 6,000 EUR bedraagt.

Hoe moet een oorsprongsverklaring worden opgesteld?

De exporteur dient de volgende verklaring op de factuur, de pakbon of een ander handelsdocument ter identificatie van het product (bijlage IV a) te typen, te stempelen of af te drukken:

„De exporteur van de producten waarop dit document betrekking heeft (douanevergunning nr....) ) Verklaart dat deze producten, tenzij duidelijk anders is aangegeven, van preferentiële oorsprong zijn.”

Hoe kunt u een EUR-MED-oorsprongsverklaring opstellen?

Om een oorsprongsverklaring EUR-MED op te stellen, wordt de volgende verklaring afgelegd (bijlage IV b):

„De exporteur van de producten waarop dit document betrekking heeft (douanevergunning nr....) verklaart dat deze producten, tenzij duidelijk anders vermeld, van preferentiële oorsprong zijn.

— cumulatie toegepast met... (naam van het land/de landen).

— Geen cumulatie toegepast”

De oorsprongsverklaring kan worden opgesteld in alle officiële talen van de EU of in officiële talen in de PEM-zone zoals vermeld in bijlage IV a en b (de verklaring met betrekking tot cumulatie moet altijd in het Engels zijn).

U moet uw oorsprongsverklaring met de hand ondertekenen. Als u toegelaten exporteur bent, bent u van deze verplichting vrijgesteld op voorwaarde dat u uw douaneautoriteiten een schriftelijke verklaring doet toekomen dat u de volledige verantwoordelijkheid aanvaardt voor elke aangifte ter identificatie van u.

Controle van de oorsprong

De douaneautoriteiten kunnen nagaan of een ingevoerd product inderdaad van oorsprong is of aan andere oorsprongseisen voldoet. De verificatie is gebaseerd op:

 • administratieve samenwerking tussen de douaneautoriteiten van de invoerende en de uitvoerende partijen
 • controles door de plaatselijke douane — bezoeken van de partij van invoer aan de exporteur zijn niet toegestaan.

De autoriteiten van de exporterende partij stellen de definitieve oorsprong vast en stellen de autoriteiten van de invoerende partij in kennis van de resultaten.

Nuttige links

Lees over het handelsbeeld van Palestina * (*Deze benaming mag niet worden opgevat als een erkenning van een staat Palestina en laat de individuele standpunten van de EU-lidstaten over deze kwestie onverlet.)

Deze pagina delen:

Snelle links