Handelsovereenkomst EU-Colombia-Peru-Ecuador

De handelsovereenkomst tussen de EU en Colombia/Ecuador/Peru omvat volledige of gedeeltelijke tariefliberalisering, aanzienlijke rechtenvrije contingenten, de opheffing van regelgevende of technische niet-tarifaire belemmeringen en de invoering van handelsfaciliterende maatregelen, zoals douaneprocedures. De handelsovereenkomst liberaliseert ook kapitaalbewegingen, investeringen en markten voor overheidsopdrachten. Niet in de laatste plaats verbindt de overeenkomst de partijen ertoe de mensenrechten te eerbiedigen, arbeidsrechten te waarborgen en een passend niveau van milieubescherming te waarborgen.

De overeenkomst in een oogopslag

De uitgebreide handelsovereenkomst van de EU met Colombia en Peru wordt sinds 1 maart 2013 voorlopig toegepast met Peru en sinds 1 augustus 2013 met Colombia.

Op 1 januari 2017 is Ecuador ook tot de overeenkomst toegetreden.

Volledige tekst en bijlagen bij de overeenkomst met Colombia, Peru en Ecuador.

Een lijst van alle wijzigingen en bijlagen bij de overeenkomst is beschikbaar op de website van DG TRADE.

Als gevolg daarvan heeft de EU nu een preferentiële handelsovereenkomst met drie landen van de Andesgemeenschap (Bolivia is de uitzondering). Momenteel profiteert Bolivia van het stelsel van algemene preferenties (SAP) van de EU, onder meer via de bijzondere stimuleringsregeling voor duurzame ontwikkeling en bestuur, bekend als SAP +. Bolivia zou ook kunnen vragen om desgewenst te onderhandelen over toetreding tot de handelsovereenkomst.

Wat zijn de voordelen voor uw bedrijf?

De handelsovereenkomst tussen de EU, enerzijds, en Colombia, Peru en Ecuador, anderzijds, heeft de markten van beide partijen opengesteld en voorziet in:

 • een stabieler en voorspelbaarder ondernemingsklimaat
 • betere handelsvoorwaarden door nieuwe regels inzake niet-tarifaire belemmeringen, mededinging, transparantie en intellectuele-eigendomsrechten
 • verlaagde of nuldouanerechten voor bijna alle goederen
 • betere toegang tot overheidsopdrachten en investeringsmarkten

Ook de lopende betalingen en het kapitaalverkeer zijn geliberaliseerd. Dit vergemakkelijkt het vrije verkeer van diensten, investeringen en vestigingen.

 

Handelsbetrekkingen tussen de EU en Colombia, Ecuador en Peru

De grootste uitvoer van de EU naar de drie Andeslanden bestaat uit industrieproducten, met name machines en transportmiddelen, en chemische producten.

Op hun beurt bestaat de grootste invoer uit Colombia, Peru en Ecuador in de EU uit landbouwproducten, brandstoffen en mijnbouwproducten.

Tarieven

De handelsovereenkomst EU-Colombia-Peru-Ecuador zorgt voor een betere markttoegang door de tarieven voor belangrijke goederen voor bilaterale handel te verlagen of af te schaffen.

EU

Gedurende een overgangsperiode schaft de EU de douanerechten op bijna alle uitvoer uit Colombia, Peru en Ecuador af, met uitzondering van bepaalde groenten en fruit.

Voor specifieke gevoelige producten gelden tariefcontingenten. Dit betekent dat elk jaar slechts een beperkt aantal gevoelige producten vrij van rechten kan worden verhandeld. De producten waarvoor tariefcontingenten gelden, zijn:

 • paddenstoelen
 • suikermaïs
 • snoep
 • runderen
 • koemelk
 • rum
 • suiker
 • yoghurt
 • bananen

Deze contingenten worden beheerd op basis van het beginsel „wie het eerst komt, het eerst maalt”. De aanvraagperiode loopt van 1 januari tot en met 31 december. Indien de invoer in de EU deze tariefcontingenten overschrijdt, is een meestbegunstigingsrecht van toepassing.

Vind de specifieke bepalingen met betrekking tot tarieven per productcategorie en toepasselijke tariefcontingenten in de

Colombia, Ecuador, Peru

Colombia, Peru en Ecuador kennen ook de tariefvoordelen van de Europese Unie toe. Rekening houdend met de asymmetrie in de ontwikkelingsniveaus van de partijen, verloopt de liberalisering geleidelijk en gespreid over een periode van maximaal 17 jaar. Zodra alle tariefverlagingen ten uitvoer zijn gelegd

 • alle industriële en visserijproducten van de EU zullen onder bepaalde voorwaarden rechtenvrij naar Peru, Colombia en Ecuador worden uitgevoerd.
 • de meeste landbouwproducten uit de EU zullen ook rechtenvrij worden uitgevoerd. Een lijst van gevoelige producten is echter uitgesloten van liberalisering, terwijl voor andere producten tariefcontingenten gelden.

Zoeken naar de specifieke bepalingen met betrekking tot de afschaffing van douanerechten en de toepasselijke quota in de

 

Voordat u exporteert

Oorsprongsregels

 

Om voor een preferentiële behandeling in aanmerking tekomen, moet uw product voldoen aan de oorsprongsregels van de overeenkomst. Raadpleeg de interactieve tool „Oorsprongsregels voor zelfbeoordeling (ROSA) in My Trade Assistant om te beoordelen of uw product aan de oorsprongsregels voldoet en hoe u de juiste documenten kunt opstellen.

Algemene informatie over de oorsprongsregels en de oorsprongsprocedures is te vinden in dit deel.

Oorsprong is de „economische nationaliteit” van verhandelde goederen. Als u nieuw bent op het onderwerp, vindt u een inleiding op de belangrijkste concepten in de rubriek „Goederen”.

Oorsprongsregels

Waar vind ik de oorsprongsregels?

De oorsprongsregels zijn opgenomen in bijlage II betreffende de definitie van het begrip „producten van oorsprong” en methoden van administratieve samenwerking. De link verwijst naar een geconsolideerde versie waarin rekening wordt gehouden met de toetreding van Ecuador in 2016 (PB L 356 van 24.12.2016, blz. 1093).

Is mijn product volgens de handelsovereenkomst „van oorsprong”?

Om in aanmerking te komen voor het lagere of nultarief in het kader van de handelsovereenkomst tussen de EU en Colombia, Ecuador en Peru, moet het van oorsprong zijn uit de EU of een overeenkomstsluitend Andesland. Een product wordt als van oorsprong beschouwd indien het

 • geheel en al in de EU of een overeenkomstsluitend Andesland zijn verkregen
 • vervaardigd in de EU of een overeenkomstsluitend Andesland met gebruikmaking van niet van oorsprong zijnde materialen, en voldoet aan de productspecifieke regels van aanhangsel 2. Zie aanhangsel 1 „Inleidende aantekeningen” voor productspecifieke oorsprongsregels. Zie ook aanhangsel 2A voor alternatieve productspecifieke regels voor bepaalde producten.

 

Voorbeelden van de belangrijkste soorten productspecifieke regels in EU-handelsovereenkomsten

 • de regel van de toegevoegde waarde — de waarde van alle niet van oorsprong zijnde materialen in een product mag een bepaald percentage van de prijs af fabriek niet overschrijden
 • de wijziging van de tariefindeling — het productieproces leidt tot een wijziging van de tariefindeling tussen de niet van oorsprong zijnde materialen en het eindproduct — bijvoorbeeld de productie van papier (hoofdstuk 48 van het geharmoniseerd systeem) uit niet van oorsprong zijnde pulp (hoofdstuk 47 van het geharmoniseerd systeem)
 • specifieke bewerkingen — een specifiek productieproces is vereist, bijvoorbeeld het spinnen van vezels tot garen — dergelijke regels worden meestal gebruikt in de textielkleding- en chemische sector.

Tips voor de naleving van de productspecifieke regels

Er wordt voorzien in extra flexibiliteit om u te helpen te voldoen aan productspecifieke regels, zoals toleranties of cumulatie.

Tolerantie

 • de tolerantieregel staat de producent toe niet van oorsprong zijnde materialen te gebruiken die volgens de productspecifieke regel normaliter verboden zijn tot 10 % van de prijs af fabriek van het product.
 • deze tolerantie kan niet worden gebruikt om een maximumwaarde van de in de productspecifieke voorschriften vermelde niet van oorsprong zijnde materialen te overschrijden.
 • specifieke toleranties zijn van toepassing op textiel en kleding die zijn ingedeeld in de GS-hoofdstukken 50 tot en met 63, die zijn opgenomen in de aantekeningen 5 tot en met 6 van aanhangsel 1 „Inleidende aantekeningen” op productspecifieke oorsprongsregels

Cumulering

De handelsovereenkomst tussen de EU en Colombia, Ecuador en Peru voorziet in verschillende manieren om de oorsprong te cumuleren.

 • bilaterale cumulatie maakt het mogelijk materialen van oorsprong uit een overeenkomstsluitend Andesland in aanmerking te nemen als van oorsprong uit de EU (en omgekeerd) bij de beoordeling of het eindproduct van oorsprong is.
 • diagonale cumulatie tussen de EU, Colombia, Ecuador en Peru
 • diagonale cumulatie maakt het mogelijk materialen van oorsprong uit Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama en Venezuela onder bepaalde voorwaarden als van oorsprong uit Colombia, Ecuador en Peru te tellen wanneer zij bij de vervaardiging van een product worden gebruikt.

 

Hoe werkt diagonale cumulatie?

Diagonale cumulatie vindt plaats tussen verschillende landen die dezelfde oorsprongsregels hebben en met elkaar handelsovereenkomsten hebben gesloten. Dit is wanneer een producent van goederen in een van beide landen materialen kan invoeren en gebruiken alsof zij van oorsprong zijn uit hun eigen land. Zo kan een Moldavische handelaar die kleding voor uitvoer naar de EU vervaardigt, in het kader van de PEM-conventie weefsels van oorsprong uit Moldavië, Georgië en Oekraïne (en/of een andere partij bij de PEM-Covention) gebruiken om de kleding te vervaardigen. Aan het vereiste van dubbele transformatie (d.w.z. vervaardigd van garen) is voldaan en wordt bij uitvoer naar de EU beschouwd als van oorsprong uit Moldavië en zal derhalve vrije toegang tot de EU-markt genieten.

Overige voorschriften

Het product moet ook voldoen aan alle andere toepasselijke eisen van het protocol, zoals de regel van rechtstreeks vervoer.

Regel van rechtstreeks vervoer

Producten van oorsprong moeten van de EU naar een overeenkomstsluitend Andesland (en omgekeerd) worden vervoerd zonder verdere be- of verwerking in een derde land.

Overlading of tijdelijke opslag in een derde land is toegestaan indien de producten onder toezicht van de douaneautoriteiten blijven en geen andere behandelingen ondergaan dan

 • plaats
 • opnieuw laden
 • elke handeling die bedoeld is om ze in goede staat te bewaren

Producten van oorsprong mogen per pijpleiding over een ander grondgebied dan dat van de EU of de overeenkomstsluitende Andeslanden worden vervoerd.

Het bewijs dat aan deze voorwaarden is voldaan, wordt geleverd aan de douaneautoriteiten van het land van invoer.

Teruggave van douanerechten

Terugbetaling van eerder betaalde rechten op niet van oorsprong zijnde materialen die worden gebruikt voor de vervaardiging van een product dat in het kader van een preferentieel tarief wordt uitgevoerd, is toegestaan op grond van de handelsovereenkomst tussen de EU en Colombia, Ecuador en Peru.

Oorsprongsprocedures

In afdeling 4 over het bewijs van oorsprong en in afdeling 5 over regelingen voor administratieve samenwerking worden de oorsprongsprocedures beschreven in verband met het aanvragen van een preferentieel tarief en de controle door de douaneautoriteiten.

Hoe kunt u aanspraak maken op een preferentieel tarief?

Om in aanmerking te komen voor een preferentieel tarief moeten importeurs bewijzen van oorsprong overleggen die:

Er is geen bewijs van oorsprong vereist wanneer de totale waarde van de producten niet hoger is dan

 • 500 EUR voor kleine verpakkingen
 • 1,200 EUR voor persoonlijke bagage

Certificaat inzake goederenverkeer EUR.1

 • Aanhangsel 3 bevat een model van het EUR.1-certificaat en instructies voor het invullen ervan.
 • Certificaten inzake goederenverkeer EUR.1 worden afgegeven door de douaneautoriteiten van het land van uitvoer.
 • de exporteur die het certificaat aanvraagt, moet bereid zijn documenten over te leggen waaruit de oorsprong van de betrokken producten blijkt.

Oorsprongsverklaring

Exporteurs kunnen zelf verklaren dat hun product van oorsprong is uit de EU of uit Colombia, Peru en Ecuador door een oorsprongsverklaring te verstrekken. De oorsprongsverklaring kan worden opgesteld door

 • toegelaten exporteur
 • elke exporteur, indien de totale waarde van de producten niet meer dan 6,000 EUR bedraagt
Toegelaten exporteurs

Exporteurs in het kader van deze overeenkomst kunnen hun douaneautoriteiten toestemming vragen om oorsprongsverklaringen op te stellen voor producten van welke waarde dan ook.

In geval van misbruik kunnen de douaneautoriteiten de status van toegelaten exporteur intrekken.

Hoe moet een oorsprongsverklaring worden opgesteld?
 • de exporteur moet op de factuur, de pakbon of een ander handelsdocument ter identificatie van het product de volgende verklaring invullen, viseren of afdrukken (aanhangsel 4).
  • „De exporteur van de producten waarop dit document betrekking heeft (vergunning van de douane [of bevoegde overheid] nr....) verklaart dat, tenzij duidelijk anders is vermeld, deze producten van... preferentiële oorsprong zijn.”
 • de tekst van de oorsprongsverklaring kan in elk van de officiële talen van de EU worden opgesteld.
 • u moet uw oorsprongsverklaring met de hand ondertekenen. Als u een toegelaten exporteur bent, bent u vrijgesteld van deze verplichting, op voorwaarde dat u uw douaneautoriteiten een schriftelijke verklaring doet toekomen dat u de volledige verantwoordelijkheid aanvaardt voor elke verklaring die u identificeert.
 • bij het invullen van een oorsprongsverklaring moet u bereid zijn documenten over te leggen waaruit de oorsprong van uw producten blijkt.
 • een oorsprongsverklaring kan door de exporteur worden opgesteld bij de uitvoer of na de uitvoer van de producten waarop zij betrekking heeft, op voorwaarde dat zij uiterlijk twee jaar na de invoer van de producten waarop zij betrekking heeft, bij het land van invoer wordt aangeboden.

 Controle van de oorsprong

Douaneautoriteiten kunnen nagaan of een ingevoerd product inderdaad van oorsprong is of aan andere oorsprongseisen voldoet. Verificatie is gebaseerd op

 • administratieve samenwerking tussen de douaneautoriteiten van de invoerende en de exporterende partij
 • controles door de plaatselijke douane (bezoeken van de invoerende partij aan de exporteur zijn niet toegestaan)

Zodra de controle is afgerond, stellen de autoriteiten van het land van uitvoer de definitieve vaststelling van de oorsprong vast en stellen zij de autoriteiten van het land van invoer in kennis van de resultaten.

Productvoorschriften 

Technische voorschriften en eisen

In technische voorschriften worden specifieke kenmerken gedefinieerd die een product moet hebben met betrekking tot het ontwerp, de etikettering, het merken, de verpakking, de functionaliteit en de prestaties ervan, die bedoeld zijn om de gezondheid en veiligheid van de mens te beschermen, alsmede milieunormen. Het kan voor handelaren echter duur zijn om op verschillende markten aan verschillende vereisten te voldoen.

In het kader van de handelsovereenkomst werken de EU en de drie Andeslanden samen op het gebied van markttoezicht, technische voorschriften, normen en conformiteitsbeoordelingsprocedures. De partijen streven naar transparantie en maken alle technische voorschriften openbaar. Deze samenwerking vergemakkelijkt de handel in het algemeen en met name in producten zoals geneesmiddelen, medische hulpmiddelen, optische instrumenten, automobiel- en andere soorten machines.

De partners houden toezicht op de resultaten van de conformiteitsbeoordeling van de bevoegde autoriteiten en op de sluiting van erkenningsovereenkomsten met certificeringsinstanties. Dit draagt bij tot de harmonisatie van de conformiteitsbeoordelingsprocedures tussen de twee regio’s.

Het kenmerken

De overeenkomst voorziet in innovatieve regels op het gebied van etikettering en markering die de hoeveelheid informatie die op een permanent etiket vereist is, beperken. Dit voorkomt omslachtige en onnodige etiketten die niet strikt relevant zijn voor de consument.

 • voorafgaande goedkeuring voor de registratie van etiketten is niet langer vereist, tenzij de etiketten noodzakelijk zijn om de gezondheid van mensen, dieren of planten te beschermen.
 • internationale pictogrammen en nomenclatuur voor productetiketten zijn toegestaan
 • in textiel en schoeisel is de informatie die producenten op permanente etiketten moeten verstrekken, beperkt, wat betekent dat niet-permanente etiketten alleen worden gebruikt om zo nodig aanvullende informatie weer te geven.

Colombia — contacten voor technische voorschriften

Ecuador — contactpersonen voor technische voorschriften

Peru — contactpersonen voor technische voorschriften

Gezondheids- en veiligheidseisen (SPS)

De handelsovereenkomst EU-Colombia-Peru-Ecuador zorgt voor een evenwicht tussen de handel die de harmonisatie van de SPS-regels vergemakkelijkt en de bescherming van de bestaande nationale gezondheidsvoorschriften, zodat de normen niet in het gedrang komen.

De overeenkomst voorziet in de harmonisatie van sanitaire en fytosanitaire maatregelen, met inbegrip van specifieke regels en procedures voor inspecties door nationale instellingen, verificatie van informatie, transparantie en informatie-uitwisseling.

De overeenkomst voorziet ook in een subcomité voor sanitaire en fytosanitaire maatregelen om eventuele problemen op dit gebied op te lossen en om de SPS-acties van alle partijen bij deze overeenkomst te volgen en te monitoren. Zo heeft het subcomité aanzienlijke vooruitgang geboekt bij het verkrijgen van daadwerkelijke toegang van de EU tot de Colombiaanse markt voor landbouw- en voedselverwerkende producten.

Colombia — contactpersonen voor sanitaire en fytosanitaire voorschriften (SPS)

Ecuador — contactpersonen voor sanitaire en fytosanitaire voorschriften (SPS)

Peru — contactpersonen voor sanitaire en fytosanitaire voorschriften (SPS)

Technische handelsbelemmeringen

Hoewel technische voorschriften belangrijk zijn, kunnen zij soms een belemmering vormen voor de internationale handel en dus een aanzienlijke last vormen voor u als exporteur.

 

 • als u denkt dat u te maken krijgt met een handelsbelemmering die uw bedrijf vertraagt of u belet uit te voeren, kunt u ons vertellen
 • melden wat uw uitvoer naar Colombia, Ecuador of Peru stopt met behulp van het onlineformulier, dan zal de EU uw situatie analyseren en passende maatregelen nemen.

Contact opnemen

Inklaringsdocumenten en -procedures

De overeenkomst zorgt voor transparantere en eenvoudigere douaneprocedures om de handel te vergemakkelijken en de kosten voor bedrijven te verlagen.

In de stapsgewijze gidsen worden de verschillende soorten documenten beschreven die u moet voorbereiden op de inklaring van uw producten.

Afhankelijk van uw product kunnen de douaneautoriteiten alle of een deel van de volgende elementen verlangen:

 • handelsfactuur (vermeld de specifieke vereisten met betrekking tot de vorm en inhoud ervan in My Trade Assistant)
 • paklijst
 • invoercertificaten voor bepaalde goederen
 • certificaten waaruit blijkt dat uw product voldoet aan verplichte productvoorschriften, zoals gezondheids- en veiligheidseisen, etikettering en verpakking
 • bewijs van oorsprong — oorsprongsverklaring

Voor meer zekerheid kunt u vooraf een bindende tariefinlichting en/of bindende oorsprongsinlichting aanvragen.

Voor nadere informatie over de documenten die u voor de inklaring van uw product moet overleggen, kunt u contact opnemen met My Trade Assistant.

Procedures voor het aantonen en controleren van de oorsprong

Voor beschrijvingen van de wijze waarop de oorsprong van uw producten moet worden aangetoond om aanspraak te kunnen maken op preferentiële tarieven en van de regels in verband met de controle van de oorsprong door de douaneautoriteiten, zie het deel over oorsprongsregels hierboven.

Voor informatie over douaneprocedures voor in- en uitvoer in het algemeen, zie de website van DG Belastingen en douane-unie.

Intellectuele eigendom en geografische aanduidingen

De handelsovereenkomst biedt een betere bescherming van de intellectuele-eigendomsrechten voor uw invoer/uitvoer naar en uit Colombia, Ecuador of Peru.

Titel VII van de handelsovereenkomst EU-Colombia-Peru-Ecuador bevestigt de verbintenissen van de partijen in het kader van de TRIPS-overeenkomst en het Biodiversiteitsverdrag (CBD) en kent hun zowel nationale behandeling als meestbegunstigingsbehandeling toe. Dit betekent dat uw intellectuele eigendom in Colombia, Ecuador of Peru op dezelfde manier wordt behandeld als die van de onderdanen van die landen.

Colombia, Ecuador en Peru hebben ook nieuwe wetgeving gewijzigd en aangenomen om regionale specialiteiten en geografische aanduidingen (GA’s) op soortgelijke wijze als de EU op te nemen.

De handel in diensten

De handelsovereenkomst stelt de dienstenmarkten in beide regio’s open voor elkaar en biedt de rechtszekerheid en voorspelbaarheid die u als dienstverlener nodig hebt. Het gaat verder dan de verbintenissen die zijn aangegaan in het kader van de Algemene Overeenkomst inzake de handel in diensten van de WTO, door de toegang tot belangrijke sectoren zoals telecommunicatie, financiële en zakelijke diensten, milieudiensten, distributiediensten en niet-dienstensectoren te consolideren, waarbij het recht van de partijen wordt voorbehouden om aspecten van bijzonder belang te wijzigen (bv. beperkingen van het minimumpercentage van de arbeidskrachten dat lokaal moet zijn, computerdiensten die worden gebruikt voor grensoverschrijdende activiteiten en ondersteunende diensten die in het luchtvervoer worden gebruikt).

De handelsovereenkomst zorgt er ook voor dat u niet wordt gediscrimineerd als dienstverlener in de sectoren die voor u openstaan.

Zie titel IV Handel in diensten, vestiging en elektronische handel.

Grensoverschrijdende dienstverlening en vestiging van diensten

De overeenkomst maakt bijna volledige markttoegang mogelijk voor grensoverschrijdende diensten en voor vestiging op een breed scala van verschillende gebieden, waaronder financiële diensten, professionele diensten, zeevervoer en telecommunicatiediensten.

Er gelden verschillende beperkingen voor de grensoverschrijdende verlening van bank- en spoorvervoersdiensten, zoals die in verband met de bescherming van minderheden.

Zie bijlage VIII (Lijst van verbintenissen inzake grensoverschrijdende dienstverlening)

Niet-discriminerende beperkingen gelden ook voor vestiging in de distributie- en milieusector.

Bijlage VII (Lijst van verbintenissen inzake vestiging)

Verkeer van personen

Zakelijke bezoekers van de EU kunnen tijdelijk in Colombia, Ecuador en Peru verblijven en vice versa. Dit omvat dienstverleners die een contract hebben gesloten voor het verlenen van een dienst in de Europese Unie aan een eindverbruiker (architectuur, engineering, medische diensten, onderzoek en ontwerp, marktonderzoek, handelsbeurzen, toerisme).

Zie bijlage IX (Voorbehouden betreffende de tijdelijke aanwezigheid van natuurlijke personen voor zaken).

Overheidsopdrachten

Dankzij de handelsovereenkomst tussen de EU en Colombia-Ecuador en Peru kunnen bedrijven uit de EU op gelijke voorwaarden met binnenlandse ondernemingen inschrijven en concurreren om overheidsopdrachten in de partnerlanden.

Bijlage XII bij de overeenkomst bevat de regels die van toepassing zijn op overheidsopdrachten. Het beschrijft welke entiteiten onder de overeenkomst vallen en welke goederen en diensten het voorwerp kunnen zijn van een overheidsopdracht. Het bevat ook een lijst van uitgesloten gebieden, zoals de aankoop of pacht van grond, belasting- of depositobureaus en openbare diensten voor arbeidsvoorziening.

Ten slotte bevat de overeenkomst algemene beginselen inzake overheidsopdrachten, met inbegrip van aanbestedingsprocedures, het gebruik van elektronische media, oorsprongsregels en compensatie.

Colombia — contacten voor overheidsopdrachten

Ecuador — contacten voor overheidsopdrachten

Peru — contacten voor overheidsopdrachten

Links, contactpersonen en documenten

Colombia

Nationale instellingen — Colombia

Bank van de Republiek Colombia

Carrera 7, nr. 14-78, Cundinamarca, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel.: + 57 1 343 1111

Fax: + 57 1 2861686

Nationale directie Belastingen en Douane (DIAN)

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN)

NIVEL Central, Carrera 8, nr. 6-64, Edificio San Agustín, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel.: + 57 1 6079999

Fax: + 57 1 3337841

Vertegenwoordigingen, kamers van koophandel en bedrijfsverenigingen — Colombia

Delegatie van de Europese Unie in Colombia

Calle 116 número 7-15, interieur 2, piso 12, Edificio Cusezar, Barrio Santa Bárbara, Bogotá D.C., COLOMBIA

Tel.: + 57 1 7477700

Fax: + 57 1 7470074

E-mail: delegation-colombia@eeas.europa.eu

Colombiaanse ambassade in België

96a Franklin Roosevelt, Ixelles, 1050 Brussel, BELGIË

Tel.: + 32 2 649 56 79

Fax: + 32 2 646 54 91

E-mail: ebruselas@cancilleria.gov.co

Website: belgica.embajada.gov.co

Ministerie van Handel, Industrie en Toerisme

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MINCIT)

Calle 28, nr. 13 A-15, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel.: + 57 1 4199450

Fax: + 57 1 6967521

PROCOLOMBIA

Calle 28, nr. 13 A-15, Piso 35-36, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel.: + 57 1 5600100, + 57 1 3275450

Fax: + 57 1 5600104

Website: http://www.procolombia.co/

Éénloketsysteem voor buitenlandse handel (VUCE)

Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE)

Calle 28 nr. 13 A — 15, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel.: + 57 1 6067676

Website: http://vuce.gov.co/

EU4Bedrijfsleven

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, BELGIË

Tel.: + 32 2749 1851

E-mail: secretariat@eu4business.eu

Contacten voor technische vereisten — Colombia

Superintenties voor industrie en handel (SIC) onder het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme (MINCIT)

Carrera 13 # 27-00, floors: 1e en3e, 110311 Bogotá D.C., COLOMBIA

Tel.: + 57 1 5920400, + 57 1 5870000

Fax: + 57 1 5870284

Website: https://www.sic.gov.co/en/international-community-home

Colombiaans Instituut voor technische normen en certificering (ICONTEC)

Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación

Carrera 37 52-95, Edificio ICONTEC, PO Box 14237, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel.: + 57 1 6078888

Fax: + 57 1 2221435

E-mail: direccion@icontec.org

Website: https://www.icontec.org/

Nationale accreditatie-instantie van Colombia (ONAC)

Organismo Nacional de Acreditación de Colombia

Calle 26 #57-83 Torre 8 — Oficina 1001, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel.: + 57 1 742 7592, extract 103

Fax: + 57 1 321 2938, extract 117

Website: http://www.onac.org.co

Ministerie van Mijnbouw en Energie

Ministerio de Minas y Energia (MINMINAS)

Calle 43, nr. 57-31, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel.: + 57 1 2200300

Fax: + 57 1 3245202, + 57 1 3245207

Nationale autoriteit voor milieuvergunningen (ANLA)

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MINAMBIENTE)

Calle 37, nr. 8-40, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel.: + 57 1 3323434, + 57 1 3323400

Fax: + 57 1 3406212

Contactpersonen voor sanitaire en fytosanitaire voorschriften (SPS) — Colombia

Subdirectoraat voor de bescherming en regulering van de diergezondheid van het Colombiaanse landbouwinstituut

Subgerencia de Protección y Regulación de la Sanidad Animal del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)

Carrera 41, nr. 17-81, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel.: + 57 1 3323700, + 57 1 2884800

Fax: + 57 1 3323700, + 57 1 2322031

Centrum voor Fytosanitaire Excellentie van het Colombiaanse Landbouwinstituut

Centro de Excelencia Fitosanitaria (CEF) del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)

Carrera 13 No. 37, Piso 6, Edificio Cavipetrol, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel.: + 57 1 2328218, + 57 1 2328219

Fax: + 57 1 2328218, + 57 1 2328219

Subdirectoraat Landbouwbescherming en -regulering van het Colombiaanse Landbouwinstituut

Subgerencia de Protección y Regulación Agrícola del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)

Carrera 41, nr. 17-81, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel.: + 57 1 3323700, + 57 1 2884800

Fax: + 57 1 3323700, + 57 1 2322031

Nationaal Technisch Comité voor bioveiligheid van het Colombiaanse Landbouwinstituut

Comité Técnico Nacional de Bioseguridad (CTNBio) del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)

Carrera 41, nr. 17-81, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel.: + 57 1 3323700, + 57 1 2884800

Fax: + 57 1 3323700, + 57 1 2322031

Ministerie van Landbouw en Plattelandsontwikkeling (MINAGRICULTURA)

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MINAGRICULTURA)

Edificio Bancol, Carrera 8 Nr. 12B — 31 Piso 5, Bogotá D. C., COLOMBIA

Tel.: + 57 1 2543300

Website: https://www.minagricultura.gov.co/English/Paginas/default.aspx

Ministerie van Buitenlandse Betrekkingen

Ministerio de Relaciones Exteriores

Calle 10, nr. 5-51, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel.: + 57 1 3814000

Fax: + 57 1 3814747

Nationale autoriteit voor aquacultuur en visserij (AUNAP)

Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP)

Edificio UGI, Calle 40A No. 13-09 Piso 6,14,15, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel.: + 57 1 3770500

E-mail: atencionalciudadano@aunap.gov.co

Website: https://www.aunap.gov.co/

Sanitair informatiesysteem voor de invoer en uitvoer van landbouw- en veeteeltproducten (SISPAP)

Website: https://www.ica.gov.co/

 

Afdeling multilaterale zaken van het ministerie van Buitenlandse Zaken

Viceministerio de Asuntos multilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores

Calle 10, nr. 5-51, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel.: + 57 1 3814000, + 57 1 3811128, + 57 1 3814014

Fax: + 57 1 3814747

Onderzoeksinstituut voor biologische hulpbronnen Alexander von Humboldt

Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt

Calle 28 A, nr. 15-09, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel.: + 57 1 3202767

Contacten voor overheidsopdrachten — Colombia

Colombia Buys Efficient

Colombia Compra eficiente

Nr. 7 Race 26-20 verdieping 17,10 en 8, gebouw Tequendama, 110311, Bogota, D.C., COLOMBIA

Tel.: + 57 1 7456788, + 57 1 7956600

Website: https://colombiacompra.gov.co/

Colombia Electronic System for Public Procurement (Secop)

 

Website:

SECTIE I: https://colombiacompra.gov.co/secop/secop-i

SECTIE II: https://colombiacompra.gov.co/secop-ii

Virtuele opslag van de Colombiaanse staat: https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano

Ecuador

Nationale instellingen — Ecuador

Centrale Bank van Ecuador

Banco Central del Ecuador

Avenida 10 de Agosto No. 11-409 door Briceño, EC-170409 Quito, ECUADOR

Tel.: + 593 2 2570013, + 593 2 2572522

Het Comité buitenlandse handel (COMEX)

Comité de Comercio Exterior (COMEX)

Eloy Alfaro y Amazonas, EC-Quito, ECUADOR

Tel.: + 593 2 2239258

Fax: + 593 2 2543897

Nationale douanedienst van Ecuador (SENAE)

Aduana del Ecuador (SENAE)

Dirección General, Av. Malecón Simón Bolívar entre 9 de Octubre y P. Icaza, EC-Guayaquil, ECUADOR

Tel.: + 593 2 3731030

Website: https://www.aduana.gob.ec/

Nationale Raad voor vrijhandelszones (CONAZOFRA)

Consejo Nacional de Zonas Francas (CONAZOFRA)

Avenida Orellana E9-195 y Avenida 6 de diciembre, Edificio Alisal de Orellana, Oficina 601, EC-Quito, ECUADOR

Tel.: + 593 2 2223612, + 593 2 2225494, + 593 2 2559634

Ondersecretaris van het ministerie van Productie, Buitenlandse Handel, Investeringen en Visserij, belast met Intermediate and Final Industries van de VicemAdministry of Production and Industries (ministerie van Productie, Buitenlandse Handel, Investeringen en Visserij)

Subsecreía de Industrias Intermedias y Finales, Viceministerio de Producción e Industrias, Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca (MPCEIP)

Calle Yánez Pinzón N26-12, entre Avenida Colón y La Niña, Edificio Rigel, EC-170516 Quito, ECUADOR

Tel.: + 593 2 3948760

Ministerie van Milieu

Ministerio del Ambiente (MAE)

Calle Madrid 1159 y Andalucía, EC-Quito, ECUADOR

Tel.: + 593 2 3987600

Vertegenwoordigingen, kamers van koophandel en bedrijfsverenigingen — Ecuador

Delegatie van de Europese Unie in Ecuador

Orellana E11-160 y Whymper, Edificio Schuman, Quito, ECUADOR

Tel.: + 593 2 2523912, + 593 2 2523161, + 593 2 2902103

E-mail: delegation-ecuador@eeas.europa.eu

Ecuadoraanse ambassade in België

AV. Louise 363-9e verdieping, 1050 Brussel, BELGIË

Tel.: + 32 2644 3258

E-mail: consulado.ecuador@skynet.be / cecubruselas@cancilleria.gob.ec

Website: http://bruselas.consulado.gob.ec/

Nationale landbouwhandelsvereniging

Federacion Nacional de camaras de Agricultura

AV. Amazonas 1429 Y Colon Edificio Espana, Piso 1, post 17-21-322, EC-Quito, ECUADOR

Tel.: + 593 2 2230185

National Industry Trade Association of Ecuador (National Industry Trade Association of Ecuador)

Federacion Nacional de camaras de Industrias del Ecuador

AV. Amazonas Y Republica, Edificio Las camaras, Piso 10, P.O.BOX 17012438, EC-Quito, ECUADOR

Tel.: + 593 2 2230185

Fax: + 593 2 2448118

E-mail: camara@camindustriales.org.ec

PRO ECUADOR

Malecón Simón Bolivar 100 y 9 de Octubre, Edificio La Previsora piso 18, Guayaquil, ECUADOR

Tel.: + 593 2 2597980

E-mail: contacto@proecuador.gob.ec

Website: https://www.proecuador.gob.ec/

EU4Bedrijfsleven

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, BELGIË

Tel.: + 32 2749 1851

E-mail: secretariat@eu4business.eu

Contactpersonen voor technische vereisten — Ecuador

Ecuadoraanse dienst voor normalisatie (INEN)

Servicio Ecuatoriano de Normalización

E8-29 Calles Baquerizo Moreno y Diego de Almagro, Edificio: INEN PO Box 17-01-3999, Quito, DM EC170517, Pichincha, ECUADOR

Tel.: + 593 2 3825960, + 593 2 3825961

E-mail: direccionejecutiva.inen@gmail.com

Website: https://www.normalizacion.gob.ec/

Directoraat Validatie en Certificering van het Ecuadoraanse Normalisatie-instituut

Dirección y Certificación del Instituto Ecuador atoriano de Normalización (INEN)

Baquerizo Moreno E8-29 y Diego de Almagro, EC-Quito, ECUADOR

Tel.: + 593 2 2501885, + 593 2 2501886, + 593 2 2501887

Fax: + 593 2 2567815

Ecuadoraanse accreditatiedienst

Servicio de Acreditación Ecuador atoriano (SAE)

AV. Amazonas N38-42 y Juan José Villalengua, Quito, ECUADOR

Tel.: + 593 2 2454393

Website: http://www.acreditacion.gob.ec

Contactpersonen voor sanitaire en fytosanitaire voorschriften (SPS) — Ecuador

Ecuadoraans Agentschap voor kwaliteitsborging van landbouwproducten, belast met het ministerie van Landbouw en Veehouderij (AGROCALIDAD)

Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario (AGROCALIDAD) 

Bureau voor regelgeving en controle op fytosanitair en ziosanitair gebied

Teléfono: (+ 593) 3828 860 

AV. Eloy Alfaro N30-350 y Av. Amazonas. D. Mag, piso 9. Quito — Ecuador

Website: https://www.agrocalidad.gob.ec

Staatssecretaris van Aquacultuur van het ministerie van Productie, Buitenlandse Handel, Investeringen en Visserij (MPCEIP)

Viceministerio de Acuacultura y Pesca, Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca

San Salvador E6-49 y Eloy Alfaro, EC-Quito, ECUADOR

Tel.: + 593 2 3827089

Website: http://www.produccion.gob.ec/viceministerio-de-acuacultura-y-pesca/

Directoraat agrodiversiteit van de staatssecretaris van Landbouw van het ministerie van Landbouw en Veehouderij

Dirección de Agrodiversidad de la Subsecreía de Agricultura del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)

Avenida Amazonas y Avenida Eloy Alfaro, EC-170516 Quito, ECUADOR

Tel.: + 593 2 3960100, + 593 2 3960200, + 593 2 3961049, + 593 2 3961051, + 593 2 3961150

Ecuadoraans Instituut voor intellectuele eigendom, nationaal directoraat voor kwekersrechten

Instituto Ecuador de la Propiedad Intelectual, Dirección Nacional de Obtenciones Vegetales

Avenida República 396 y Diego de Almagro, Edificio Forum 300, EC-Quito, ECUADOR

Tel.: + 593 2 3940000

Ministerie van Volksgezondheid (MRO)

Ministerio de Salud Pública (MSP)

República del Salvador 36-64, entre Suecia y Naciones Unidas, EC-170515 Quito, ECUADOR

Tel.: + 593 2 3814400

Ministerie van Productie, Buitenlandse Handel, Investeringen en Visserij (MPCEIP)

Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca (MPCEIP)

San Salvador E6-49 y Eloy Alfaro, EC-Quito, ECUADOR

Tel.: + 593 2 3827089

Website: http://www.produccion.gob.ec/

Nationaal directoraat Biodiversiteit, ministerie van Milieu

Dirección Nacional de Biodiversidad del Ministerio del Ambiente (MAE)

Calle Madrid 1159 y Andalucía, EC-170517 Quito, ECUADOR

Tel.: + 593 2 3987600, + 593 2 3981422, + 593 2 3981610

Fax: + 593 2 3987600, + 593 2 3981422, + 593 2 3981610

Directoraat Milieu en Duurzame Ontwikkeling, ministerie van Buitenlandse Zaken en Migratie

Dirección de Ambiente y Desarrollo Sostenible del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana

Jerónimo Carrión y Avenida 10 de Agosto, EC-170517 Quito, ECUADOR

Tel.: + 593 2 2993200 extract + 593 2 2912101

Contacten voor overheidsopdrachten — Ecuador

Nationale dienst voor overheidsopdrachten (SERCOP)

Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP)

Avenida de Los Shyris 38-28 y el Telégrafo, EC-Quito, ECUADOR

Tel.: + 593 2 2440050

Compras Públicas

Website: www.compraspublicas.gob.ec

 

Peru 

Nationale instellingen — Peru

Centrale reservebank van Peru

Banco Central de Reserva del Perú

441-445, Santa Rosa Street, Lima-1, PERU

Tel.: + 51 1 6132000

Website: http://www.bcrp.gob.pe

Nationaal douanetoezicht van Peru (SUNAT)

Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT)

AV. Garcilaso de la Vega 1472, Lima 1, PERU

Tel.: + 51 1 3150730

Website: http://www.sunat.gob.pe/

Ministerie van Economische Zaken en Financiën (MEF)

Ministerio de Economía y Finanzas

Jirón Junín 319, Cercado de Lima 15001, PE-Lima 1, PERU

Tel.: + 51 1 3115930

Ministerie van Buitenlandse Handel en Toerisme (MINCETUR)

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR)

Calle Uno Oeste N 050 Urb. Corpac, San Isidro, Lima, PERU

Tel.: + 51 1 5136100

E-mail: webmaster@mincetur.gob.pe

Website: https://www.gob.pe/mincetur

Éénloketsysteem voor buitenlandse handel (VUCE)

Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE)

Calle Uno Oeste N 050 Urb. Córpac, San Isidro, Lima, PERU

Tel.: + 51 1 5136100, + 51 1 5131160

E-mail: vuce@mincetur.gob.pe

Website: https://www.vuce.gob.pe/

Directoraat-generaal Milieugezondheid (DIGESA)

Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA)

LAS Amapolas # 350 Urb. San Eugenio, Lince (Lima 14), Lima, PERU

Tel.: + 51 1 6314430

E-mail: consultas@digesa.minsa.gob.pe

Website: http://www.digesa.minsa.gob.pe

Vertegenwoordigingen, kamers van koophandel en bedrijfsverenigingen — Peru

Delegatie van de Europese Unie in Peru

Víctor Andrés Belaúnde 332, 5-piso (Edificio Cromo), San Isidro, PERU

Tel.: + 51 1 4150800

Fax: + 51 1 4214563

E-mail: delegation-peru@eeas.europa.eu

Missie van Peru bij de Europese Unie

Ambassade van Peru, Tervurenlaan 212, 1150 Brussel, BELGIË

Tel.: + 32 2 733 33 19

E-mail: info@embaperu.be

Website: https://www.embajadaperu.be/

Kamer van koophandel Belgo Perú — Brussel

Hobbemastraat 75, 1000 Brussel, België

Tel: + 32 475 920 974 e-mail:

 info@belgoperu.com

website: www.belgoperu.com 

Kamer van koophandel Belgo Perú — Antwerpen

Luitenant Lippenslaan 44, 2140 Antwerpen, België

Tel: + 32 475 920 974 e-mail:

 info@belgoperu.com

website: www.belgoperu.com

EU4Bedrijfsleven

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, BELGIË

Tel.: + 32 2749 1851

E-mail: secretariat@eu4business.eu

Contactpersonen voor technische vereisten — Peru

Nationaal Kwaliteitsinstituut (INACAL)

Instituto Nacional de Calidad (INACAL), Ministerio de Producción

Calle Las Camelias 815, San Isidro, Lima 27, PERU

Tel.: + 51 1 6408820

E-mail: inacal@inacal.gob.pe

Website: https://www.inacal.gob.pe/

Nationaal Instituut voor de bescherming van de mededinging en de bescherming van de intellectuele eigendom (INDECOPI)

Instituto Nacional de la Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI)

Calle La Prosa 104, San Borja, PE-Lima, PERU

Tel.: + 51 1 2247777, + 51 1 2247800

Fax: + 51 1 2241715

Ministerie van Vervoer en Communicatie, viceminister van Vervoer

Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Viceministerio de Transportes (MTC)

Jiron Zorritos 1203, PE-Lima, PERU

Tel.: + 51 1 6157800

Contactpersonen voor sanitaire en fytosanitaire voorschriften (SPS) — Peru

Nationale dienst voor de gezondheid van de landbouw (SENASA), ministerie van Landbouw en Irrigatie

Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) del Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI)

Avenida La Molina No. 1915, Lima 12 — La Molina, PE-Lima, PERU

Tel.: + 51 1 3133300

E-mail: senasacontigo@senasa.gob.pe

Nationale Gezondheidsorganisatie voor de visserij (SANIPES)

Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES)

Domingo Orué nr. 165, pisos 6 y 7, Surquillo, Lima, PERU

Tel.: + 51 1 2138570

Website: https://www.sanipes.gob.pe/web/index.php/es/

Ministerie van Productie (PRODUCE)

Ministerio de la Producción (PRODUCE)

Calle Uno Oeste 060 — Urbanización Córpac, Lima 15036, PERU

Tel.: + 51 1 6162222

E-mail: consultas@produce.gob.pe

Subdirectoraat DierQuarantine, directoraat-generaal Diergezondheid, Rijksdienst voor Landbouwgezondheid, ministerie van Landbouw en Irrigatie

Subdirección de cuarentena Animal, Dirección General de Sanidad Animal, Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) del Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI)

Avenida La Molina No. 1915, Lima 12 — La Molina, PE-Lima, PERU

Tel.: + 51 1 3133300, + 51 1 3133324

Fax: + 51 1 3401486

E-mail: senasacontigo@senasa.gob.pe

Directoraat Inlichtingen en nieuwe technologieën (DIN), Nationaal Instituut voor de bescherming van de mededinging en de bescherming van de intellectuele eigendom (INDECOPI)

Instituto Nacional de la Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI)

Calle La Prosa 104, San Borja, PE-Lima, PERU

Tel.: + 51 1 2247777, + 51 1 2247800

Fax: + 51 1 2241715

Subdirectoraat PlantenQuarantine, directoraat-generaal Plantengezondheid, Rijksdienst voor Landbouwgezondheid, ministerie van Landbouw en Irrigatie

Subdirección de cuarentena Vegetal, Dirección General de Sanidad Vegetal, Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) del Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI)

Avenida La Molina No. 1915, Lima 12 — La Molina, PE-Lima, PERU

Tel.: + 51 1 3133300, + 51 1 3133309, + 51 1 3133321

Fax: + 51 1 3401486

Directoraat-generaal Biologische Diversiteit, ministerie van Milieu

Dirección General de Diversidad Biológica, Ministerio del Ambiente (MINAM)

Avenida Javier Prado Oeste 1440, San Isidro, PE-Lima 27, PERU

Tel.: + 51 1 6116000, uitbreiding 1349

Fax: + 51 1 6116000, uitbreiding 1349

Nationaal instituut voor landbouwinnovatie

Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA)

Avenida La Molina 1981, Lima 12 — La Molina, Apartado Postal 2791, PE-Lima, PERU

Tel.: + 51 1 3492600, uitbreiding 295

Fax: + 51 1 3495646

Peruviaanse commissie voor cosmetica en hygiëne bij de Kamer van Koophandel

Comité Peruano de Cosmética e Higiene (COPECOH) de Cámara de Comercio

Avenida Giuseppe Garibaldi (ex Gregorio Escobedo) 396, Jesús María, PE-Lima 11, PERU

Tel.: + 51 1 4633434

Directoraat-generaal Geneesmiddelen, leveringen en drugs (DIGEMID)

Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID)

AV. Parque de las Leyendas 240 Torre B, San Miguel, PERU

Tel.: + 51 1 6314300 

Website: http://www.digemid.minsa.gob.pe/

Nationale Raad voor het verbod van chemische wapens, ressorterend onder het ministerie van Buitenlandse Zaken

Consejo Nacional para la Prohibicíon de las Armas Químicas (CONAPAC) bajo el Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)

Jirón Lampa 535, PE-Lima 1, PERU

Tel.: + 51 1 2042400, + 51 1 2042505

Fax: + 51 1 2042498

Contacten voor overheidsopdrachten — Peru

Bureau voor toezicht op overheidsopdrachten (OVSE)

Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OVSE)

AV. Gregorio Escobedo CDRA. 7 s/n Jesús María, Lima 11, PERU

Tel.: + 51 1 6143636

Website: https://portal.osce.gob.pe/osce/,

http://www.osce.gob.pe/english.asp

Nationaal register van leveranciers (RNP)

Registro Nacional de Proveedores (RNP)

AV. Gregorio Escobedo CDRA. 7 s/n Jesús María, Lima 11, PERU

Tel.: + 51 1 6135555, + 51 1 6135000

E-mail: rnpatiende@osce.gob.pe

Website: https://portal.osce.gob.pe/rnp/

Verdere links

Bronnen

Handelsbetrekkingen van de EU met de Andesgemeenschap (europa.eu) 

https://www.eumonitor.eu/

https://ec.europa.eu/easme/en/enterprise-europe-network

https://eeas.europa.eu/delegations/colombia_en/15808/Colombia%20and%20the%20EU

https://eeas.europa.eu/diplomatic-network/andean-community/2049/andean-community_en

https://eeas.europa.eu/diplomatic-network/andean-community_en

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/621834/EPRS_STU (2018) 621834_EN.pdf

Deze pagina delen:

Snelle links