Handelsovereenkomst EU-Colombia-Peru-Ecuador

De handelsovereenkomst tussen de EU en Colombia, Ecuador en Peru omvat volledige of gedeeltelijke tariefliberalisering, materiële rechtenvrije contingenten, de opheffing van regelgevende of technische niet-tarifaire belemmeringen en de invoering van handelsfacilitatiemaatregelen, zoals douaneprocedures. De handelsovereenkomst liberaliseert ook het kapitaalverkeer, de investeringen en de markten voor overheidsopdrachten. Niet in de laatste plaats verbindt de overeenkomst de partijen ertoe de mensenrechten te eerbiedigen, arbeidsrechten te waarborgen en een adequaat niveau van milieubescherming te waarborgen.

De overeenkomst in een oogopslag

De brede handelsovereenkomst van de EU met Colombia en Peru wordt sinds 1 maart 2013 voorlopig toegepast met Peru en sinds 1 augustus 2013 met Colombia.

Ook Ecuador heeft zich op 1 januari 2017 bij de overeenkomst aangesloten.

Volledige tekst en bijlagen van de overeenkomst met Colombia, Peru en Ecuador.

Een lijst van alle wijzigingen en bijlagen bij de overeenkomst is beschikbaar op de website van DG TRADE.

Als gevolg daarvan heeft de EU nu een preferentiële handelsovereenkomst met drie landen van de Andesgemeenschap (Bolivia is de uitzondering). Momenteel profiteert Bolivia van het schema van algemene preferenties (SAP) van de EU, onder meer via de bijzondere stimuleringsregeling voor duurzame ontwikkeling en bestuur, bekend als SAP +. Bolivia kan desgewenst ook vragen om te onderhandelen over toetreding tot de handelsovereenkomst.

Wat zijn de voordelen voor uw bedrijf?

De handelsovereenkomst tussen de EU, enerzijds, en Colombia, Peru en Ecuador, anderzijds, heeft de markten aan beide zijden opengesteld en voorziet in:

 • een stabieler en voorspelbaarder ondernemingsklimaat
 • betere handelsvoorwaarden door nieuwe regels inzake niet-tarifaire belemmeringen, concurrentie, transparantie en intellectuele-eigendomsrechten
 • verlaagde douanerechten of nulrechten voor bijna alle goederen
 • betere toegang tot overheidsopdrachten en investeringsmarkten

Ook de lopende betalingen en het kapitaalverkeer zijn geliberaliseerd. Dit vergemakkelijkt het vrije verkeer van diensten, investeringen en vestigingen.

 

Handelsbetrekkingen tussen de EU en Colombia, Ecuador en Peru

De grootste EU-uitvoer naar de drie Andeslanden bestaat uit industrieproducten, met name machines en transportmiddelen, alsook chemische producten.

De grootste invoer uit Colombia, Peru en Ecuador in de EU bestaat uit landbouwproducten, brandstoffen en mijnbouwproducten.

Tarieven

De handelsovereenkomst tussen de EU en Colombia en Peru-Ecuador biedt betere markttoegang door de tarieven voor belangrijke goederen voor de bilaterale handel te verlagen of af te schaffen.

EU

Gedurende een overgangsperiode heft de EU de douanerechten op bijna alle uitvoer uit Colombia, Peru en Ecuador af, met uitzondering van bepaalde groenten en fruit.

Voor specifieke gevoelige producten zijn tariefcontingenten van kracht. Dit betekent dat elk jaar slechts een beperkt aantal gevoelige producten vrij van rechten kan worden verhandeld. De producten waarvoor tariefcontingenten gelden, zijn:

 • paddenstoelen
 • suikermaïs
 • snoepgoed
 • runderen
 • koemelk
 • rum
 • suiker
 • yoghurt
 • bananen

Deze contingenten worden beheerd op basis van het beginsel „wie het eerst komt, het eerst maalt”. De aanvraagperiode loopt van 1 januari tot en met 31 december. Als de invoer in de EU deze tariefcontingenten overschrijdt, is een meestbegunstigingsrecht van toepassing.

Zoeken naar de specifieke bepalingen met betrekking tot de tarieven per productcategorie en de toepasselijke tariefcontingenten in de

Colombia, Ecuador, Peru

Colombia, Peru en Ecuador kennen ook de tariefvoordelen van de Europese Unie toe. Gezien de asymmetrie in de ontwikkelingsniveaus van de partijen, is de liberalisering geleidelijk en gespreid over een periode van maximaal 17 jaar. Zodra alle tariefverlagingen ten uitvoer zijn gelegd

 • alle industriële en visserijproducten uit de EU zullen onder bepaalde voorwaarden rechtenvrij naar Peru, Colombia en Ecuador worden uitgevoerd.
 • de meeste landbouwproducten uit de EU zullen ook rechtenvrij worden uitgevoerd. Een lijst van gevoelige producten is echter uitgesloten van liberalisering, terwijl voor andere producten tariefcontingenten gelden.

Zoeken naar de specifieke bepalingen met betrekking tot de afschaffing van tarieven en de toepasselijke quota in de

 

Voordat u exporteert

Oorsprongsregels

 

Om voor een preferentiële behandeling in aanmerking tekomen, moet uw product voldoen aan de oorsprongsregels van de overeenkomst. Raadpleeg de interactieve tool „Rules of Origin Self Assessment (ROSA) in My Trade Assistant om te beoordelen of uw product aan de oorsprongsregels voldoet en om na te gaan hoe u de juiste documenten kunt opstellen.

Algemene informatie over de oorsprongsregels en de oorsprongsprocedures is te vinden in dit deel.

Oorsprong is de „economische nationaliteit” van de verhandelde goederen. Als u nieuw bent voor het onderwerp, vind dan een inleiding over de belangrijkste begrippen in de rubriek „Goederen”.

Oorsprongsregels

Waar vind ik de oorsprongsregels?

De oorsprongsregels zijn opgenomen in bijlage II betreffende de definitie van het begrip „producten van oorsprong” en methoden van administratieve samenwerking. De link verwijst naar een geconsolideerde versie waarin rekening is gehouden met de toetreding van Ecuador in 2016 (PB L 356 van 24.12.2016, blz. 1093).

Is mijn product volgens de handelsovereenkomst „van oorsprong”?

Om in aanmerking te komen voor het lagere of nultarief in het kader van de handelsovereenkomst tussen de EU en Colombia, Ecuador, Peru, moet uw product van oorsprong zijn uit de EU of een overeenkomstsluitend Andesland. Een product wordt als van oorsprong beschouwd indien het:

 • geheel en al verkregen in de EU of een overeenkomstsluitend Andesland
 • vervaardigd in de EU of een overeenkomstsluitend Andesland met gebruikmaking van niet van oorsprong zijnde materialen, en voldoet aan de productspecifieke voorschriften van aanhangsel 2. Zie aanhangsel 1 „Inleidende aantekeningen” voor productspecifieke oorsprongsregels. Zie ook aanhangsel 2A voor alternatieve productspecifieke regels voor bepaalde producten.

 

Voorbeelden van de belangrijkste soorten productspecifieke regels in handelsovereenkomsten van de EU

 • de regel inzake de toegevoegde waarde — de waarde van alle niet van oorsprong zijnde materialen in een product mag niet hoger zijn dan een bepaald percentage van de prijs af fabriek
 • de wijziging van de tariefindeling — het productieproces leidt tot een wijziging van de tariefindeling tussen de niet van oorsprong zijnde materialen en het eindproduct — bijvoorbeeld de productie van papier (geharmoniseerd systeem hoofdstuk 48) uit niet van oorsprong zijnde pulp (hoofdstuk 47 van het geharmoniseerd systeem)
 • specifieke activiteiten — een specifiek productieproces is vereist, bijvoorbeeld het spinnen van vezels tot garen — dergelijke regels worden meestal gebruikt in de textielkleding- en chemische sector.

Tips om te helpen aan de productspecifieke regels te voldoen

Er wordt voorzien in extra flexibiliteit om u te helpen aan productspecifieke regels, zoals toleranties of cumulatie, te voldoen.

Tolerantie

 • de tolerantieregel staat de producent toe niet van oorsprong zijnde materialen te gebruiken die door de productspecifieke regel normaliter verboden zijn tot 10 % van de prijs af fabriek van het product
 • deze tolerantie kan niet worden gebruikt om een maximumwaarde van in de productspecifieke regels opgenomen niet van oorsprong zijnde materialen te overschrijden.
 • specifieke toleranties zijn van toepassing op textiel en kleding ingedeeld onder de GS-hoofdstukken 50 tot en met 63, die zijn opgenomen in de aantekeningen 5 tot en met 6 van aanhangsel 1 „Opmerkingen” bij productspecifieke oorsprongsregels.

Cumulatie

De handelsovereenkomst tussen de EU en Colombia, Ecuador en Peru voorziet in verschillende manieren om de oorsprong te cumuleren.

 • bilaterale cumulatie maakt het mogelijk materialen van oorsprong uit een overeenkomstsluitend Andesland te tellen als van oorsprong uit de EU (en vice versa) bij de beoordeling of het eindproduct van oorsprong is
 • diagonale cumulatie tussen de EU, Colombia, Ecuador en Peru
 • diagonale cumulatie maakt het mogelijk dat materialen van oorsprong uit Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama en Venezuela onder bepaalde voorwaarden als van oorsprong uit Colombia, Ecuador en Peru worden geteld wanneer zij bij de productie van een product worden gebruikt.

 

Hoe werkt diagonale cumulatie?

Diagonale cumulatie vindt plaats tussen verschillende landen die dezelfde oorsprongsregels hanteren en handelsovereenkomsten met elkaar hebben. Dit is het geval wanneer een producent van goederen in elk van beide landen materialen kan invoeren en gebruiken alsof deze uit hun eigen land afkomstig waren. Zo kan een Moldavische handelaar die kleding maakt voor uitvoer naar de EU, op grond van de PEM-overeenkomst weefsels uit Moldavië, Georgië en Oekraïne (en/of een andere partij bij de PEM-code) gebruiken om de kleding te produceren. Aan de eis van dubbele verwerking (d.w.z. vervaardigd van garen) is voldaan en wordt geacht van oorsprong te zijn uit Moldavië bij uitvoer naar de EU en zal derhalve vrije toegang tot de EU-markt genieten.

Andere eisen

Het product moet ook voldoen aan alle andere toepasselijke eisen van het protocol, zoals de regel van rechtstreeks vervoer.

Regel inzake rechtstreeks vervoer

Producten van oorsprong moeten van de EU naar een overeenkomstsluitend Andesland (en vice versa) worden vervoerd zonder verder te worden verwerkt in een derde land.

Overlading of tijdelijke opslag in een derde land is toegestaan indien de producten onder toezicht van de douaneautoriteiten blijven en geen andere behandelingen ondergaan dan

 • lossen
 • opnieuw laden
 • elke bewerking die bedoeld is om ze in goede staat te bewaren

Producten van oorsprong mogen per pijpleiding door een ander grondgebied dan dat van de EU of van de overeenkomstsluitende Andeslanden worden vervoerd.

Het bewijs dat aan deze voorwaarden is voldaan, wordt geleverd aan de douaneautoriteiten van het land van invoer.

Teruggave van rechten

De terugbetaling van eerder betaalde rechten op niet van oorsprong zijnde materialen die zijn gebruikt om een product te vervaardigen dat in het kader van een preferentieel tarief wordt uitgevoerd, is toegestaan op grond van de handelsovereenkomst tussen de EU en Colombia, Ecuador en Peru.

Oorsprongprocedures

In afdeling 4 (Bewijs van oorsprong) en afdeling 5 (Regeling voor administratieve samenwerking) worden de oorsprongsprocedures voor het aanvragen van een preferentieel tarief en de controle door de douaneautoriteiten uiteengezet.

Hoe kunt u aanspraak maken op een preferentieel tarief?

Om voor een preferentieel tarief in aanmerking te komen, moeten importeurs bewijzen van oorsprong overleggen die:

Er is geen bewijs van oorsprong vereist wanneer de totale waarde van de producten niet meer bedraagt dan

 • 500 EUR voor kleine verpakkingen
 • 1,200 EUR voor persoonlijke bagage

Certificaat inzake goederenverkeer EUR.1

 • Aanhangsel 3 bevat een model van het EUR.1-certificaat en instructies voor het invullen ervan.
 • Certificaten inzake goederenverkeer EUR.1 worden afgegeven door de douaneautoriteiten van het land van uitvoer
 • de exporteur die het certificaat aanvraagt, moet bereid zijn documenten over te leggen waaruit de oorsprong van de betrokken producten blijkt.

Oorsprongsverklaring

Exporteurs kunnen door middel van een oorsprongsverklaring zelf verklaren dat hun product van oorsprong is uit de EU of uit Colombia, Peru en Ecuador. De oorsprongsverklaring kan worden opgesteld door

 • toegelaten exporteur
 • elke exporteur, indien de totale waarde van de producten niet meer dan 6,000 EUR bedraagt
Toegelaten exporteurs

Exporteurs in het kader van deze overeenkomst kunnen hun douaneautoriteiten toestemming vragen om oorsprongsverklaringen voor producten van ongeacht welke waarde op te stellen.

De douaneautoriteiten kunnen in geval van misbruik de status van toegelaten exporteur intrekken.

Hoe kunt u een oorsprongsverklaring opstellen?
 • de exporteur moet de volgende verklaring op de factuur, pakbon of een ander handelsdocument ter identificatie van het product typen, afstempelen of afdrukken (aanhangsel 4).
  • „De exporteur van de producten waarop dit document betrekking heeft (douanevergunning nr....) verklaart dat, tenzij duidelijk anders is aangegeven, deze producten van preferentiële oorsprong zijn.”
 • de tekst van de oorsprongsverklaring kan in een van de officiële talen van de EU worden opgesteld.
 • u moet uw oorsprongsverklaring met de hand ondertekenen. Bent u toegelaten exporteur, dan bent u vrijgesteld van deze verplichting, mits u uw douaneautoriteiten een schriftelijke verbintenis doet toekomen dat u de volledige verantwoordelijkheid voor uw aangifte aanvaardt.
 • wanneer u een oorsprongsverklaring invult, moet u bereid zijn documenten over te leggen waaruit blijkt dat uw producten van oorsprong zijn.
 • een oorsprongsverklaring kan door de exporteur worden opgesteld bij of na de uitvoer van de producten waarop zij betrekking heeft, mits deze niet meer dan twee jaar na de invoer van de producten waarop zij betrekking heeft, bij het land van invoer wordt aangeboden.

 Controle van de oorsprong

Douaneautoriteiten kunnen nagaan of een ingevoerd product inderdaad van oorsprong is of aan andere oorsprongseisen voldoet. De verificatie is gebaseerd op

 • administratieve samenwerking tussen de douaneautoriteiten van de invoerende en de exporterende partijen
 • controles door de plaatselijke douane (bezoeken van de invoerende partij aan de exporteur zijn niet toegestaan)

Zodra de controle is afgerond, stellen de autoriteiten van het land van uitvoer de definitieve oorsprong vast en stellen zij de autoriteiten van het land van invoer in kennis van de resultaten.

Productvereisten 

Technische voorschriften en voorschriften

In technische voorschriften worden specifieke kenmerken omschreven die een product moet hebben met betrekking tot het ontwerp, de etikettering, de markering, de verpakking, de functionaliteit en de prestaties ervan, die bedoeld zijn om de gezondheid en veiligheid van de mens te beschermen, alsmede milieunormen. Het kan echter duur zijn voor handelaren om aan verschillende vereisten op verschillende markten te voldoen.

In het kader van de handelsovereenkomst werken de EU en de drie Andeslanden samen op het gebied van markttoezicht, technische voorschriften, normen en conformiteitsbeoordelingsprocedures. De partijen streven naar transparantie door alle technische voorschriften openbaar te maken. Deze samenwerking vergemakkelijkt de handel in het algemeen en met name in producten zoals geneesmiddelen, medische hulpmiddelen, optische instrumenten, automobielindustrie en andere soorten machines.

De partners houden toezicht op de conformiteitsbeoordelingsresultaten van de bevoegde autoriteiten en op de sluiting van erkenningsovereenkomsten met certificeringsinstanties. Dit draagt bij tot de harmonisatie van de conformiteitsbeoordelingsprocedures tussen de twee regio’s.

Etikettering

De overeenkomst voorziet in innovatieve disciplines op het gebied van etikettering en markering die de vereiste hoeveelheid informatie op een permanent etiket beperken. Dit voorkomt omslachtige en onnodige etiketten die niet strikt relevant zijn voor de consument.

 • voorafgaande goedkeuring voor de registratie van etiketten is niet langer vereist, tenzij de etiketten noodzakelijk zijn om de gezondheid van mens, dier of plant te beschermen.
 • internationale pictogrammen en nomenclatuur voor productetiketten zijn toegestaan
 • wat textiel en schoeisel betreft, is de informatie die producenten op permanente etiketten moeten verstrekken, beperkt, wat betekent dat niet-permanente etiketten alleen worden gebruikt om aanvullende informatie weer te geven, indien nodig

Colombia — contactpersonen voor technische eisen

Ecuador — contactpersonen voor technische vereisten

Peru — contactpersonen voor technische voorschriften

Gezondheids- en veiligheidseisen (SPS)

De handelsovereenkomst tussen de EU en Colombia en Peru-Ecuador biedt een evenwicht tussen de handel die de harmonisatie van SPS-regels vergemakkelijkt en de bescherming van bestaande nationale sanitaire voorschriften, waardoor wordt gewaarborgd dat de normen niet in het gedrang komen.

De overeenkomst voorziet in de harmonisatie van SPS-maatregelen, met inbegrip van specifieke regels en procedures voor inspecties door nationale instellingen, verificatie van informatie, transparantie en informatie-uitwisseling.

De overeenkomst voorziet ook in de oprichting van een subcomité Sanitaire en fytosanitaire maatregelen om eventuele problemen op dit gebied op te lossen en de SPS-acties van alle partijen bij deze overeenkomst te volgen en te monitoren. Zo heeft het subcomité aanzienlijke vooruitgang geboekt bij het verkrijgen van daadwerkelijke toegang tot de Colombiaanse markt voor landbouw- en voedselverwerkingsproducten uit de EU.

Columbia — contactpersonen voor sanitaire/fytosanitaire voorschriften (SPS)

Ecuador — contactpersonen voor sanitaire/fytosanitaire voorschriften (SPS)

Peru — contactpersonen voor sanitaire/fytosanitaire voorschriften (SPS)

Technische handelsbelemmeringen

Hoewel technische regels belangrijk zijn, kunnen ze soms een belemmering vormen voor de internationale handel en dus een aanzienlijke last vormen voor u als exporteur.

 

 • als u denkt dat u geconfronteerd wordt met een handelsbelemmering die uw bedrijf vertraagt of voorkomt, kunt u ons vertellen
 • rapporteer wat uw uitvoer naar Colombia, Ecuador of Peru stopzet met behulp van het onlineformulier, dan zal de EU uw situatie analyseren en passende maatregelen nemen.

Contact opnemen

Documenten en procedures voor in- en uitklaring

De overeenkomst zorgt voor transparantere en vereenvoudigde douaneprocedures om de handel te vergemakkelijken en de kosten voor bedrijven te verlagen.

In de stapsgewijze gidsen worden de verschillende soorten documenten beschreven die u moet voorbereiden op de inklaring van uw producten.

Afhankelijk van uw product kunnen de douaneautoriteiten alle of sommige van de onderstaande elementen verlangen

 • handelsfactuur (vind de specifieke vereisten met betrekking tot de vorm en inhoud ervan in Mijn handelsassistent)
 • paklijst
 • invoercertificaten voor bepaalde goederen
 • certificaten waaruit blijkt dat uw product voldoet aan verplichte productvoorschriften, zoals gezondheids- en veiligheidseisen, etikettering en verpakking
 • bewijs van oorsprong — oorsprongsverklaring

Voor alle duidelijkheid: u kunt vooraf een bindende tariefinlichting en/of een bindende oorsprongsinlichting aanvragen.

Voor gedetailleerde informatie over de documenten die u voor de inklaring van uw product moet overleggen, kunt u naar My Trade Assistant gaan.

Procedures voor het aantonen en controleren van de oorsprong

Voor beschrijvingen van de wijze waarop de oorsprong van uw producten moet worden aangetoond om aanspraak te maken op preferentiële tarieven en van de regels betreffende de controle van de oorsprong door de douaneautoriteiten, zie het deel over de oorsprongsregels hierboven.

Voor informatie over douaneprocedures voor in- en uitvoer in het algemeen, zie de website van DG Belastingen en Douane-unie.

Intellectuele eigendom en geografische aanduidingen

De handelsovereenkomst voorziet in een betere bescherming van de intellectuele-eigendomsrechten voor uw invoer/uitvoer naar en uit Colombia, Ecuador of Peru.

Titel VII van de handelsovereenkomst tussen de EU en Colombia, Peru-Ecuador bevestigt de verbintenissen van de partijen bij de TRIPS-overeenkomst en het Biodiversiteitsverdrag (CBD) en kent deze zowel nationale behandeling als meestbegunstigde natie (MFN) toe. Dit betekent dat uw intellectuele eigendom in Colombia, Ecuador of Peru op dezelfde wijze zal worden behandeld als die van de onderdanen van die landen.

Colombia, Ecuador en Peru hebben ook nieuwe wetgeving gewijzigd en aangenomen om regionale specialiteiten en geografische aanduidingen (GA’s) op te nemen op een wijze die vergelijkbaar is met die van de EU.

Handel in diensten

De handelsovereenkomst opent de dienstenmarkten in beide regio’s voor elkaar en biedt de rechtszekerheid en voorspelbaarheid die u als dienstverlener nodig hebt. Het gaat verder dan de verbintenissen die zijn aangegaan in het kader van de Algemene Overeenkomst inzake de handel in diensten van de WTO, waarbij de toegang tot belangrijke sectoren zoals telecommunicatie, financiële en zakelijke diensten, milieudiensten, distributiediensten en niet-dienstensectoren wordt geconsolideerd, terwijl het recht van de partijen wordt voorbehouden om aspecten van bijzonder belang te wijzigen (bv. beperkingen van het minimumpercentage van de arbeidskrachten dat lokaal moet zijn, de computerdiensten die worden gebruikt voor grensoverschrijdende activiteiten en ondersteunende diensten in de luchtvaart).

De handelsovereenkomst zorgt er ook voor dat u niet wordt gediscrimineerd als dienstverlener in de sectoren die voor u openstaan.

Zie titel IV Handel in diensten, vestiging en elektronische handel.

Grensoverschrijdende verlening en vestiging van diensten

De overeenkomst maakt bijna volledige markttoegang mogelijk voor grensoverschrijdende diensten en voor vestiging op een groot aantal gebieden, waaronder financiële diensten, professionele diensten, zeevervoer en telecommunicatiediensten.

Er gelden verschillende beperkingen voor de grensoverschrijdende verlening van bank- en spoorvervoersdiensten, zoals die welke verband houden met de bescherming van minderheden.

Zie bijlage VIII (Lijst van verbintenissen inzake grensoverschrijdende dienstverlening)

Niet-discriminerende beperkingen gelden ook voor vestiging in de distributie- en milieusector.

Bijlage VII (Lijst van verbintenissen inzake vestiging)

Verkeer van personen

Zakelijke bezoekers uit de EU kunnen tijdelijk in Colombia, Ecuador en Peru verblijven en vice versa. Dit omvat dienstverleners die een contract hebben gekregen om in de Europese Unie een dienst te verlenen aan een eindverbruiker (architectuur, engineering, medische diensten, onderzoek en design, marktonderzoek, handelsbeurzen, toerisme).

Zie bijlage IX (Voorbehouden betreffende de tijdelijke aanwezigheid van natuurlijke personen voor zaken).

Overheidsopdrachten

De handelsovereenkomst tussen de EU en Colombia, Ecuador en Peru biedt EU-ondernemingen de mogelijkheid om onder gelijke voorwaarden als binnenlandse ondernemingen in te schrijven op en te concurreren voor overheidsaanbestedingen in de partnerlanden.

Bijlage XII bij de overeenkomst bevat de regels die van toepassing zijn op overheidsopdrachten. Daarin wordt beschreven welke entiteiten onder de overeenkomst vallen en welke goederen en diensten aan overheidsopdrachten kunnen worden onderworpen. Het bevat ook een lijst van uitgesloten gebieden, zoals de aankoop of pacht van grond, belasting- of depositobureaus en openbare diensten voor arbeidsvoorziening.

Ten slotte bevat de overeenkomst algemene beginselen voor overheidsopdrachten, met inbegrip van aanbestedingsprocedures, het gebruik van elektronische media, oorsprongsregels en compensatie.

Colombia — contactpersonen voor overheidsopdrachten

Ecuador — contactpersonen voor overheidsopdrachten

Peru — contacten voor overheidsopdrachten

Links, contacten en documenten

Colombia

Nationale instellingen — Colombia

Bank van de Republiek Colombia

Carrera 7, nr. 14-78, Cundinamarca, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel.: + 57 1 343 1111

Fax: + 57 1 2861686

Nationaal directoraat Belastingen en Douane (DIAN)

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN)

NIVEL Central, Carrera 8, nr. 6-64, Edificio San Agustín, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel.: + 57 1 6079999

Fax: + 57 1 3337841

Vertegenwoordigingen, kamers van koophandel en ondernemersverenigingen — Colombia

Delegatie van de Europese Unie in Colombia

Calle 116 número 7-15, interieur 2, piso 12, Edificio Cusezar, Barrio Santa Bárbara, Bogotá D.C., COLOMBIA

Tel.: + 57 1 7477700

Fax: + 57 1 7470074

E-mail: delegation-colombia@eeas.europa.eu

Colombiaanse ambassade in België

96a Franklin Roosevelt, Elsene, 1050 Brussel, BELGIË

Tel.: + 32 2 649 56 79

Fax: + 32 2 646 54 91

E-mail: ebruselas@cancilleria.gov.co

Web: belgica.embajada.gov.co

Ministerie van Handel, Industrie en Toerisme

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MINCIT)

Calle 28, nr. 13 A-15, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel.: + 57 1 4199450

Fax: + 57 1 6967521

PROCOLOMBIA

Calle 28, nr. 13 A-15, Piso 35-36, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel.: + 57 1 5600100, + 57 1 3275450

Fax: + 57 1 5600104

Web: http://www.procolombia.co/

Éénloketsysteem voor buitenlandse handel (VUCE)

Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE)

Calle 28 nr. 13 A — 15, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel.: + 57 1 6067676

Web: http://vuce.gov.co/

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, BELGIË

Tel.: + 32 2749 1851

E-mail: secretariat@eu4business.eu

Contactpersonen voor technische eisen — Colombia

Supervisie Industrie en Handel (SIC) onder het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme (MINCIT)

Carrera 13 # 27-00, Floors: 1e en3e, 110311 Bogotá D.C., COLOMBIA

Tel.: + 57 1 5920400, + 57 1 5870000

Fax: + 57 1 5870284

Web: https://www.sic.gov.co/en/international-community-home

Colombiaans Instituut voor technische normen en certificering (ICONTEC)

Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación

Carrera 37 52-95, Edificio ICONTEC, PO Box 14237, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel.: + 57 1 6078888

Fax: + 57 1 2221435

E-mail: direccion@icontec.org

Web: https://www.icontec.org/

Nationale accreditatie-instantie van Colombia (ONAC)

Organismo Nacional de Acreditación de Colombia

Calle 26 #57 -83 Torre 8 — Oficina 1001, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel.: + 57 1 742 7592, ext 103

Fax: + 57 1 321 2938, ext 117

Web: http://www.onac.org.co

Ministerie van Mijnbouw en Energie

Ministerio de Minas y Energia (MINMINAS)

Calle 43, nr. 57-31, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel.: + 57 1 2200300

Fax: + 57 1 3245202, + 57 1 3245207

Nationale autoriteit voor milieuvergunningen (ANLA)

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MINAMBIENTE)

Calle 37, nr. 8-40, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel.: + 57 1 3323434, + 57 1 3323400

Fax: + 57 1 3406212

Contactpersonen voor sanitaire/fytosanitaire voorschriften (SPS) — Colombia

Subdirectoraat voor bescherming en regulering van de diergezondheid van het Colombiaanse landbouwinstituut

Subgerencia de Protección y Regulación de la Sanidad Animal del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)

Carrera 41, nr. 17-81, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel.: + 57 1 3323700, + 57 1 2884800

Fax: + 57 1 3323700, + 57 1 2322031

Centrum voor fytosanitaire excellentie in het kader van het Colombiaanse landbouwinstituut

Centro de Excelencia Fitosanitaria (CEF) del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)

Carrera 13 nr. 37, Piso 6, Edificio Cavipetrol, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel.: + 57 1 2328218, + 57 1 2328219

Fax: + 57 1 2328218, + 57 1 2328219

Subdirectoraat landbouwbescherming en -regulering in het kader van het Colombiaanse landbouwinstituut

Subgerencia de Protección y Regulación Agrícola del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)

Carrera 41, nr. 17-81, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel.: + 57 1 3323700, + 57 1 2884800

Fax: + 57 1 3323700, + 57 1 2322031

Nationaal Technisch Comité voor bioveiligheid van het Colombiaanse landbouwinstituut

Comité Técnico Nacional de Bioseguridad (CTNBio) del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)

Carrera 41, nr. 17-81, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel.: + 57 1 3323700, + 57 1 2884800

Fax: + 57 1 3323700, + 57 1 2322031

Ministerie van Landbouw en Plattelandsontwikkeling (MINAGRICULTURA)

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MINAGRICULTURA)

Edificio Bancol, Carrera 8 Nr. 12B — 31 Piso 5, Bogotá D. C., COLOMBIA

Tel.: + 57 1 2543300

Web: https://www.minagricultura.gov.co/English/Paginas/default.aspx

Ministerie van Buitenlandse Betrekkingen

Ministerio de Relaciones Exteriores

Calle 10, nr. 5-51, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel.: + 57 1 3814000

Fax: + 57 1 3814747

Nationale autoriteit voor aquacultuur en visserij (AUNAP)

Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP)

Edificio UGI, Calle 40A No. 13-09 Piso 6,14,15, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel.: + 57 1 3770500

E-mail: atencionalciudadano@aunap.gov.co

Web: https://www.aunap.gov.co/

Sanitair informatiesysteem voor de in- en uitvoer van landbouw- en veeteeltproducten (SISPAP)

Web: https://www.ica.gov.co/

 

Afdeling Multilaterale Zaken van het ministerie van Buitenlandse Zaken

Viceministerio de Asuntos multilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores

Calle 10, nr. 5-51, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel.: + 57 1 3814000, + 57 1 3811128, + 57 1 3814014

Fax: + 57 1 3814747

Onderzoeksinstituut voor biologische hulpbronnen Alexander von Humboldt

Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt

Calle 28 A, nr. 15-09, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel.: + 57 1 3202767

Contacten voor overheidsopdrachten — Colombia

Colombia Buys Efficient

Colombia Compra eficiente

Nr. 7 Race 26-20 Floor 17,10 en 8, gebouw Tequendama, 110311, Bogota, D.C., COLOMBIA

Tel.: + 57 1 7456788, + 57 1 7956600

Web: https://colombiacompra.gov.co/

Colombiaans elektronisch systeem voor overheidsopdrachten (Secop)

 

Web:

SECOP I: https://colombiacompra.gov.co/secop/secop-i

SECTOR II: https://colombiacompra.gov.co/secop-ii

Virtuele Store van de Colombiaanse staat: https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano

Ecuador

Nationale instellingen — Ecuador

Centrale bank van Ecuador

Banco Central del Ecuador

Avenida 10 de Agosto No. 11-409 door Briceño, EC-170409 Quito, ECUADOR

Tel.: + 593 2 2570013, + 593 2 2572522

Het Comité buitenlandse handel (COMEX)

Comité de Comercio Exterior (COMEX)

Eloy Alfaro y Amazonas, EC-Quito, ECUADOR

Tel.: + 593 2 2239258

Fax: + 593 2 2543897

Nationale douanedienst van Ecuador (SENAE)

Aduana del Ecuador (SENAE)

Dirección General, Av. Malecón Simón Bolívar entre 9 de Octubre y P. Icaza, EC-Guayaquil, ECUADOR

Tel.: + 593 2 3731030

Web: https://www.aduana.gob.ec/

Nationale Raad voor vrijhandelszones (CONAZOFRA)

Consejo Nacional de Zonas Francas (CONAZOFRA)

Avenida Orellana E9-195 y Avenida 6 de diciembre, Edificio Alisal de Orellana, Oficina 601, EC-Quito, ECUADOR

Tel.: + 593 2 2223612, + 593 2 2225494, + 593 2 2559634

Ondersecretaris voor intermediaire en finale industrieën van de Viceministry of Production and Industries, tewerkgesteld bij het ministerie van Productie, Buitenlandse Handel, Investeringen en Visserij

Ondersecretaris van de Industrias Intermedias y Finales, Viceministerio de Producción e Industrias, Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca (MPCEIP)

Calle Yánez Pinzón N26-12, entre Avenida Colón y La Niña, Edificio Rigel, EC-170516 Quito, ECUADOR

Tel.: + 593 2 3948760

Ministerie van Milieu

Ministerio del Ambiente (MAE)

Calle Madrid 1159 y Andalucía, EC-Quito, ECUADOR

Tel.: + 593 2 3987600

Vertegenwoordigingen, kamers van koophandel en ondernemersverenigingen — Ecuador

Delegatie van de Europese Unie in Ecuador

Orellana E11-160 y Whymper, Edificio Schuman, Quito, ECUADOR

Tel.: + 593 2 2523912, + 593 2 2523161, + 593 2 2902103

E-mail: delegation-ecuador@eeas.europa.eu

Ecuadoraanse ambassade in België

AV. Louise 363-9e verdieping, 1050 Brussel, BELGIË

Tel.: + 32 2644 3258

E-mail: consulado.ecuador@skynet.be / cecubruselas@cancilleria.gob.ec

Web: http://bruselas.consulado.gob.ec/

Nationale vereniging voor de handel in landbouwproducten

Federacion Nacional de camaras de Agricultura

AV. Amazonas 1429 Y Colon Edificio Espana, Piso 1, Postal 17-21-322, EC-Quito, ECUADOR

Tel.: + 593 2 2230185

Nationale brancheorganisatie van Ecuador

Federacion Nacional de camaras de Industrias del Ecuador

AV. Amazonas Y Republica, Edificio Las camaras, Piso 10, P.O.BOX 17012438, EC-Quito, ECUADOR

Tel.: + 593 2 2230185

Fax: + 593 2 2448118

E-mail: camara@camindustriales.org.ec

PRO ECUADOR

Malecón Simón Bolivar 100 y 9 de Octubre, Edificio La Previsora piso 18, Guayaquil, ECUADOR

Tel.: + 593 2 2597980

E-mail: contacto@proecuador.gob.ec

Web: https://www.proecuador.gob.ec/

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, BELGIË

Tel.: + 32 2749 1851

E-mail: secretariat@eu4business.eu

Contactpersonen voor technische eisen — Ecuador

Ecuadoraanse dienst voor normalisatie (INEN)

Servicio Ecuatoriano de Normalización

E8-29 Calles Baquerizo Moreno y Diego de Almagro, Edificio: INEN PO Box 17-01-3999, Quito, DM EC170517, Pichincha, ECUADOR

Tel.: + 593 2 3825960, + 593 2 3825961

E-mail: direccionejecutiva.inen@gmail.com

Web: https://www.normalizacion.gob.ec/

Directoraat Validatie en Certificering van het Ecuadoraans Instituut voor Normalisatie

Dirección y Certificación del Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN)

Baquerizo Moreno E8-29 y Diego de Almagro, EC-Quito, ECUADOR

Tel.: + 593 2 2501885, + 593 2 2501886, + 593 2 2501887

Fax: + 593 2 2567815

Ecuadoraanse dienst voor accreditatie

Servicio de Acreditación Ecuatoriano (SAE)

AV. Amazonas N38-42 y Juan José Villalengua, Quito, ECUADOR

Tel.: + 593 2 2454393

Web: http://www.acreditacion.gob.ec

Contactpersonen voor sanitaire/fytosanitaire voorschriften (SPS) — Ecuador

Ecuadoraans Agentschap voor de kwaliteitsborging van landbouwproducten, dat is toegewezen aan het ministerie van Landbouw en Veehouderij (AGROCALIDAD)

Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario (AGROCALIDAD)

Fyto- en zoösanitaire Regelgeving en Controlebureau

Teléfono: (+ 593) 3828 860 

AV. Eloy Alfaro N30-350 y Av. Amazonas. ED. Mag, piso 9. Quito — Ecuador

Web: https://www.agrocalidad.gob.ec

Staatssecretaris voor Aquacultuur van het Ministerie van Productie, Buitenlandse Handel, Investeringen en Visserij (MPCEIP)

Viceministerio de Acuacultura y Pesca, Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca

San Salvador E6-49 y Eloy Alfaro, EC-Quito, ECUADOR

Tel.: + 593 2 3827089

Web: http://www.produccion.gob.ec/viceministerio-de-acuacultura-y-pesca/

Directoraat agrodiversiteit van de ondersecretaris Landbouw van het ministerie van Landbouw en Veehouderij

Dirección de Agrodiversidad de la Subsecretaría de Agricultura del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)

Avenida Amazonas y Avenida Eloy Alfaro, EC-170516 Quito, ECUADOR

Tel.: + 593 2 3960100, + 593 2 3960200, + 593 2 3961049, + 593 2 3961051, + 593 2 3961150

Ecuadoraans Instituut voor intellectuele eigendom, nationaal directoraat voor kwekersrechten

Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, Dirección Nacional de Obtenciones Vegetales

Avenida República 396 y Diego de Almagro, Edificio Forum 300, EC-Quito, ECUADOR

Tel.: + 593 2 3940000

Ministerie van Volksgezondheid (MSP)

Ministerio de Salud Pública (MSP)

República del Salvador 36-64, entre Suecia y Naciones Unidas, EC-170515 Quito, ECUADOR

Tel.: + 593 2 3814400

Ministerie van Productie, Buitenlandse Handel, Investeringen en Visserij (MPCEIP)

Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca (MPCEIP)

San Salvador E6-49 y Eloy Alfaro, EC-Quito, ECUADOR

Tel.: + 593 2 3827089

Web: http://www.produccion.gob.ec/

Nationaal directoraat voor biodiversiteit onder het ministerie van Milieu

Dirección Nacional de Biodiversidad del Ministerio del Ambiente (MAE)

Calle Madrid 1159 y Andalucía, EC-170517 Quito, ECUADOR

Tel.: + 593 2 3987600, + 593 2 3981422, + 593 2 3981610

Fax: + 593 2 3987600, + 593 2 3981422, + 593 2 3981610

Directoraat Milieu en Duurzame Ontwikkeling, ministerie van Buitenlandse Zaken en Migratie

Dirección de Ambiente y Desarrollo Sostenible del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana

Jerónimo Carrión y Avenida 10 de Agosto, EC-170517 Quito, ECUADOR

Tel.: + 593 2 2993200 extract. + 593 2 2912101

Contacten op het gebied van overheidsopdrachten — Ecuador

Nationale dienst voor overheidsopdrachten (SERCOP)

Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP)

Avenida de Los Shyris 38-28 y el Telégrafo, EC-Quito, ECUADOR

Tel.: + 593 2 2440050

Compras Públicas

Web: www.compraspublicas.gob.ec

 

Peru 

Nationale instellingen — Peru

Centrale Reserve Bank van Peru

Banco Central de Reserva del Perú

441-445, Santa Rosa Street, Lima-1, PERU

Tel.: + 51 1 6132000

Web: http://www.bcrp.gob.pe

Nationaal douanetoezicht van Peru (SUNAT)

Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT)

AV. Garcilaso de la Vega 1472, Lima 1, PERU

Tel.: + 51 1 3150730

Web: http://www.sunat.gob.pe/

Ministerie van Economische Zaken en Financiën (MEF)

Ministerio de Economía y Finanzas

Jirón Junín 319, Cercado de Lima 15001, PE-Lima 1, PERU

Tel.: + 51 1 3115930

Ministerie van Buitenlandse Handel en Toerisme (MINCETUR)

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR)

Calle Uno Oeste N 050 Urb. Corpac, San Isidro, Lima, PERU

Tel.: + 51 1 5136100

E-mail: webmaster@mincetur.gob.pe

Web: https://www.gob.pe/mincetur

Éénloketsysteem voor buitenlandse handel (VUCE)

Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE)

Calle Uno Oeste N 050 Urb. Córpac, San Isidro, Lima, PERU

Tel.: + 51 1 5136100, + 51 1 5131160

E-mail: vuce@mincetur.gob.pe

Web: https://www.vuce.gob.pe/

Directoraat-generaal Milieugezondheid (DIGESA)

Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA)

LAS Amapolas # 350 Urb. San Eugenio, Lince (Lima 14), Lima, PERU

Tel.: + 51 1 6314430

E-mail: consultas@digesa.minsa.gob.pe

Web: http://www.digesa.minsa.gob.pe

Vertegenwoordigingen, kamers van koophandel en ondernemersverenigingen — Peru

Delegatie van de Europese Unie in Peru

Víctor Andrés Belaúnde 332, 5to piso (Edificio Cromo), San Isidro, PERU

Tel.: + 51 1 4150800

Fax: + 51 1 4214563

E-mail: delegation-peru@eeas.europa.eu

Missie van Peru bij de Europese Unie

Ambassade van Peru, Tervurenlaan 212, 1150 Brussel, BELGIË

Tel.: + 32 2 733 33 19

E-mail: info@embaperu.be

Web: https://www.embajadaperu.be/

Kamer van koophandel van Belgo Perú — Brussel

Hobbema-straat 75, 1000 Brussel, België

Tel: + 32 475 920 974 e-mail:

 info@belgoperu.com

website: www.belgoperu.com 

Kamer van koophandel Belgo Perú — Antwerpen

Luitenant Lippenslaan 44, 2140 Antwerpen, België

Tel: + 32 475 920 974 e-mail:

 info@belgoperu.com

website: www.belgoperu.com

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, BELGIË

Tel.: + 32 2749 1851

E-mail: secretariat@eu4business.eu

Contacten voor technische eisen — Peru

Nationaal Instituut voor Kwaliteit (INACAL)

Instituto Nacional de Calidad (INACAL), Ministerio de Producción

Calle Las Camelias 815, San Isidro, Lima 27, PERU

Tel.: + 51 1 6408820

E-mail: inacal@inacal.gob.pe

Web: https://www.inacal.gob.pe/

Nationaal instituut voor de verdediging van de mededinging en de bescherming van de intellectuele eigendom (INDECOPI)

Instituto Nacional de la Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI)

Calle La Prosa 104, San Borja, PE-Lima, PERU

Tel.: + 51 1 2247777, + 51 1 2247800

Fax: + 51 1 2241715

Ministerie van Vervoer en Communicatie, vice-ministerie van Vervoer

Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Viceministerio de Transportes

Jiron Zorritos 1203, PE-Lima, PERU

Tel.: + 51 1 6157800

Contactpersonen voor sanitaire/fytosanitaire voorschriften (SPS) — Peru

Nationale dienst voor de gezondheid van de landbouw (SENASA), ministerie van Landbouw en Irrigatie

Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) del Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI)

Avenida La Molina No. 1915, Lima 12 — La Molina, PE-Lima, PERU

Tel.: + 51 1 3133300

E-mail: senasacontigo@senasa.gob.pe

Nationale organisatie voor de gezondheid van de visserij (SANIPES)

Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES)

Domingo Orué nr. 165, pisos 6 y 7, Surquillo, Lima, PERU

Tel.: + 51 1 2138570

Web: https://www.sanipes.gob.pe/web/index.php/es/

Ministerie van Productie (PRODUCE)

Ministerio de la Producción (PRODUCE)

Calle Uno Oeste 060 — Urbanización Córpac, Lima 15036, PERU

Tel.: + 51 1 6162222

E-mail: consultas@produce.gob.pe

Subdirectoraat DierQuarantine, directoraat-generaal Diergezondheid, Nationale Dienst voor Landbouwgezondheid, Ministerie van Landbouw en Irrigatie

Subdirección de cuarentena Animal, Dirección General de Sanidad Animal, Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) del Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI)

Avenida La Molina No. 1915, Lima 12 — La Molina, PE-Lima, PERU

Tel.: + 51 1 3133300, + 51 1 3133324

Fax: + 51 1 3401486

E-mail: senasacontigo@senasa.gob.pe

Directoraat Instellingen en Nieuwe Technologieën (DIN), Nationaal Instituut voor de verdediging van de mededinging en de bescherming van de intellectuele eigendom (INDECOPI)

Instituto Nacional de la Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI)

Calle La Prosa 104, San Borja, PE-Lima, PERU

Tel.: + 51 1 2247777, + 51 1 2247800

Fax: + 51 1 2241715

Subdirectoraat Plant Quarantine, directoraat-generaal Plantengezondheid, nationale dienst voor de gezondheid van de landbouw, ministerie van Landbouw en Irrigatie

Subdirección de cuarentena Vegetal, Dirección General de Sanidad Vegetal, Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) del Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI)

Avenida La Molina No. 1915, Lima 12 — La Molina, PE-Lima, PERU

Tel.: + 51 1 3133300, + 51 1 3133309, + 51 1 3133321

Fax: + 51 1 3401486

Directoraat-generaal Biologische Diversiteit, ministerie van Milieu

Dirección General de Diversidad Biológica, Ministerio del Ambiente (MINAM)

Avenida Javier Prado Oeste 1440, San Isidro, PE-Lima 27, PERU

Tel.: + 51 1 6116000, verlenging 1349

Fax: + 51 1 6116000, verlenging 1349

Nationaal Instituut voor Agrarian Innovation

Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA)

Avenida La Molina 1981, Lima 12 — La Molina, Apartado Postal 2791, PE-Lima, PERU

Tel.: + 51 1 3492600, verlenging 295

Fax: + 51 1 3495646

Peruviaans Comité voor cosmetica en hygiëne bij de Kamer van Koophandel

Comité Peruano de Cosmética e Higiene (COPECOH) de Cámara de Comercio

Avenida Giuseppe Garibaldi (ex Gregorio Escobedo) 396, Jesús María, PE-Lima 11, PERU

Tel.: + 51 1 4633434

Directoraat-generaal Geneesmiddelen, Leveringen en Drugsmiddelen (DIGEMID)

Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID)

AV. Parque de las Leyendas 240 Torre B, San Miguel, PERU

Tel.: + 51 1 6314300 

Web: http://www.digemid.minsa.gob.pe/

Nationale raad voor het verbod op chemische wapens van het ministerie van Buitenlandse Zaken

Consejo Nacional para la Prohibicíon de las Armas Químicas (CONAPAC) bajo el Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)

Jirón Lampa 535, PE-Lima 1, PERU

Tel.: + 51 1 2042400, + 51 1 2042505

Fax: + 51 1 2042498

Contacten voor overheidsopdrachten — Peru

Toezichthoudende instantie voor overheidsopdrachten (OVSE)

Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OVSE)

AV. Gregorio Escobedo CDRA. 7 s/n Jesús María, Lima 11, PERU

Tel.: + 51 1 6143636

Web: https://portal.osce.gob.pe/osce/,

http://www.osce.gob.pe/english.asp

Nationaal register van leveranciers (RNP)

Registro Nacional de Proveedores (RNP)

AV. Gregorio Escobedo CDRA. 7 s/n Jesús María, Lima 11, PERU

Tel.: + 51 1 6135555, + 51 1 6135000

E-mail: rnpatiende@osce.gob.pe

Web: https://portal.osce.gob.pe/rnp/

Verdere links

Bronnen

http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/regions/andean-community/

https://www.eumonitor.eu/

http://trade.ec.europa.eu/doclib/cfm/doclib_search.cfm?langId=EN

https://ec.europa.eu/easme/en/enterprise-europe-network

https://eeas.europa.eu/delegations/colombia_en/15808/Colombia%20and%20the%20EU

https://eeas.europa.eu/diplomatic-network/andean-community/2049/andean-community_en

https://eeas.europa.eu/diplomatic-network/andean-community_en

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/621834/EPRS_STU (2018) 621834_EN.pdf

http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=993

 

 

Deze pagina delen:

Snelle links