Antidwanginstrument

Eén enkel contactpunt helpt bij de toepassing van het antikosteninstrument.

Verordening ( EU) 2023/2675 betreffende de bescherming van de Unie en haar lidstaten tegen economische dwang (of het antidwanginstrument), die op 27 december 2023 in werking is getreden, stelt een kader vast voor EU-maatregelen in gevallen van economische dwang tegen de Europese Unie of een lidstaat.

„Economische dwang” verwijst naar een situatie waarin een derde land probeert de Europese Unie of een lidstaat onder druk te zetten om een bepaalde keuze te maken door maatregelen toe te passen of te dreigen toe te passen die van invloed zijn op handel of investeringen. Dergelijke praktijken belemmeren onnodig de legitieme soevereine keuzen van de Europese Unie en haar lidstaten. Of een maatregel van een derde land aan die voorwaarden voldoet, wordt per geval beoordeeld.

Argumenten met betrekking tot economische dwang

De Europese Commissie kan elke maatregel van een derde land op eigen initiatief of na een met redenen omkleed verzoek (zie artikel 4) onderzoeken of aan die voorwaarden is voldaan.

U kunt een verzoek indienen en informatie over economische dwangincidenten indienen via trade-anti-coercion-single-contact-point@ec.europa.eu

 

Vertrouwelijke behandeling

Indien uw inschrijving vertrouwelijk moet worden behandeld, verzoeken wij u dan om vertrouwelijke behandeling op trade-anti-coercion-single-contact-point@ec.europa.eu en zullen wij u helpen bij de verdere stappen van een veilige indiening.

Welke informatie is relevant voor de toepassing van het antidwanginstrument?

De volgende vragen helpen u bij het bepalen van de soorten informatie die relevant zijn voor de toepassing van het antidwanginstrument en waarmee rekening moet worden gehouden bij het indienen van een verzoek aan de Commissie in het kader van dit instrument:

 • Wat is de maatregel van het derde land? („derde land”: een staat, een afzonderlijk douanegebied of een ander onderwerp van internationaal recht, met uitzondering van de Unie of een lidstaat; „maatregel van een derde land”: elke handeling of nalatigheid, met inbegrip van ongeschreven handelingen)
 • Hoe komt de maatregel van het derde land tot uiting?
 • Is de maatregel van het derde land van kracht, al dan niet van toepassing?  Is het al goedgekeurd, is het gepland, aangekondigd of bedreigd?
 • Hoe beïnvloedt de maatregel van een derde land de internationale handel of investeringen en hoe wordt de Unie of een van haar lidstaten beïnvloed?
 • Gegevens of andere informatie over de intensiteit, de ernst, de frequentie, de duur, de reikwijdte en de omvang van de maatregel van het derde land, met inbegrip van het effect ervan op de handels- of investeringsbetrekkingen met de Unie;
 • Hoe denkt het derde land met zijn maatregel de beëindiging, wijziging of vaststelling van een bepaalde handeling door de EU of een lidstaat te voorkomen of te verkrijgen? Dit betekent elke wettelijke of andere handeling, met inbegrip van de uiting van een standpunt, door een instelling, orgaan of instantie van de Unie of van een lidstaat die het derde land tracht te verkrijgen, te wijzigen of te voorkomen.
 • Geef aan welke specifieke handeling zo nauwkeurig mogelijk is.
 • Wat is het bewijs van dit voornemen van het derde land?
 • Is er sprake van schade voor de Unie? („Schade voor de Unie”: alle negatieve gevolgen, met inbegrip van economische schade, voor de Unie of een lidstaat, met inbegrip van marktdeelnemers uit de Unie, als gevolg van de economische dwang. Het kan schade aan EU-investeringen in derde landen omvatten).
 • Beschrijf en meet die schade zo nauwkeurig mogelijk.  Dit element kan overlappen met bovenstaand criterium „van invloed op handel of investeringen”. 
 • Is het derde land betrokken bij een patroon van dergelijke gevallen van inmenging die erop gericht is bepaalde handelingen van andere landen (overal ter wereld) te voorkomen of te verkrijgen?
 • Kan het derde land handelen op basis van een legitieme bezorgdheid die internationaal wordt erkend? Wat is het doel van het derde land?  Welke internationale zorgen, beleidsmaatregelen en inspanningen bestaan er momenteel op het betrokken gebied en hoe verhoudt de doelstelling van het derde land zich daarop? 
 • Heeft het betrokken derde land zich ingespannen om zijn doel te bereiken alvorens gebruik te maken van de dwangmaatregel?  Wat waren die inspanningen?

Elk verzoek moet zoveel mogelijk bovengenoemde informatie bevatten, maar de Commissie zal ook verzoeken in overweging nemen die slechts betrekking hebben op een aantal van de bovengenoemde elementen.

Wij zullen uw inschrijving verwerken en contact met u opnemen indien u verdere stappen nodig heeft.

Opmerkingen naar aanleiding van verzoeken van de Commissie om input in individuele gevallen

In de context van individuele gevallen kan de Europese Commissie — indien van toepassing — gerichte oproepen doen voor onderzoeken van maatregelen van derde landen (zie artikel 4, lid 4) en voor responsmaatregelen van de Unie (zie artikel 13), indien uw specifieke input wordt gevraagd. De instructies voor indiening zijn beschikbaar in een specifieke aankondiging voor de desbetreffende zaak.

Andere opmerkingen

Bedrijven in de Unie en andere particuliere belanghebbenden die worden getroffen door economische dwang zoals gedefinieerd in de verordening, kunnen contact opnemen met de Europese Commissie voor bijstand in het kader van lopende economische dwang via trade-anti-coercion-single-contact-point@ec.europa.eu (zie artikel 14).

 

Bijstand aan bedrijven en particuliere belanghebbenden in de Unie in het kader van aanhoudende economische dwang verwijst naar de mogelijkheid voor de Europese Commissie om voor een derde land op te treden of anderszins actie te ondernemen in het kader van de verordening om de economische dwang te beëindigen.

Voor alle andere vragen in verband met het antidwanginstrument kunt u rechtstreeks contact met ons opnemen via trade-anti-coercion-single-contact-point@ec.europa.eu

 

Vertrouwelijke behandeling

Indien uw inschrijving vertrouwelijk moet worden behandeld, verzoeken wij u dan om vertrouwelijke behandeling op trade-anti-coercion-single-contact-point@ec.europa.eu en zullen wij u helpen bij de verdere stappen van een veilige indiening.

Wij zullen uw inschrijving verwerken en contact met u opnemen indien u verdere stappen nodig heeft.

Antidwanginstrument op de website van DG Handel: Bescherming tegen dwang

Deze pagina delen:

Snelle links