Version: 1.9.1.5 (2021-07-09 11:40) tmldb00204.cc.cec.eu.int

Privacyverklaring

Inleiding

De Europese Commissie (hierna „de Commissie”) verbindt zich ertoe uw persoonsgegevens te beschermen en uw privacy te respecteren. De Commissie verzamelt en verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de instellingen, organen en instanties van de Unie en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 45/2001).

Deze privacyverklaring geeft uitleg over de reden voor de verwerking van uw persoonsgegevens, de manier waarop we alle verstrekte persoonsgegevens verzamelen, verwerken en beschermen, hoe die informatie wordt gebruikt en welke rechten u heeft met betrekking tot uw persoonsgegevens. U vindt hier ook de contactgegevens van de verantwoordelijke verwerkingsverantwoordelijke bij wie u uw rechten kunt uitoefenen, de functionaris voor gegevensbescherming en de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming.

Hieronder vindt u informatie over de verwerking van persoonsgegevens die op de Access2Markets zijn ingevoerd door het directoraat-generaal Handel van de Europese Commissie.

Waarom en hoe verwerken wij uw persoonsgegevens?

De verwerkingsverantwoordelijke verzamelt en gebruikt uw persoonsgegevens voor het volgende doel:

  • persoonsgegevens die via het contactformulier worden verstrekt, worden opgevraagd om op het verzoek om informatie te kunnen antwoorden, of
  • toegang verlenen aan gebruikers die toegang wensen te krijgen tot de beschermde delen van Access2Markets of tot de beperkte zone van Access2Markets die gereserveerd is voor personeel van de Commissie, ambtenaren van EU-lidstaten en een aantal EU-bedrijfsorganisaties die toegang hebben tot geselecteerde delen van het beperkte gebied van de Access2Markets.

Uw persoonsgegevens zullen niet worden gebruikt voor geautomatiseerde besluitvorming, waaronder profilering.

Op welke juridische grondslag (en) verwerken wij uw persoonsgegevens?

We verwerken uw persoonsgegevens omdat de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak in het algemeen belang of in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de instelling of het orgaan van Unie is verleend.

De verwerking van persoonsgegevens in verband met de organisatie en het beheer van dit instrument is noodzakelijk voor het beheer en de werking van de Commissie, zoals bepaald in de Verdragen, meer bepaald artikel 5 van het Verdrag betreffende de Europese Unie en de artikelen 244 tot en met 250 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.

De verwerking wordt uitgevoerd in het algemeen belang op grond van de volgende rechtsgrondslag, Beschikking 98/552/EG van de Raad betreffende de uitvoering door de Commissie van activiteiten in verband met de communautaire strategie inzake markttoegang; Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s — De wereldwijde uitdaging van de internationale handel: Een markttoegangsstrategie voor de Europese Unie (COM (96) 53 final);Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s — Europa als wereldspeler: Een sterker partnerschap voor markttoegang voor Europese exporteurs (COM (2007) 183 final) zijn niet van toepassing op artikel 20 „Vrijstellingen en beperkingen” en artikel 27 „Voorafgaande controle”.

Welke persoonsgegevens verzamelen en verwerken wij?

Met het oog op de verwerking verzamelt de verwerkingsverantwoordelijke de volgende categorieën persoonsgegevens: naam, organisatie, telefoon, adres, e-mail, IP-adres.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

De verwerkingsverantwoordelijke bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of verder zijn verwerkt. Bij verzending via het contactformulier wordt een e-mail met persoonsgegevens naar een functionele mailbox gegenereerd. Deze e-mail en het antwoord daarop worden gedurende 6 maanden opgeslagen in de mailbox van de Access2Markets database.Tegelijkertijd wordt een ticket geopend in het ticketverkoopsysteem SMT. Persoonsgegevens van tickets worden 24 maanden bewaard in de SMT-databank. Na deze periode worden gesloten tickets gefilterd en anoniem gemaakt om rapportage en statistieken van de kwaliteit van IT-apparatuur, -software en -diensten mogelijk te maken, waarbij DG TRADE er 13 maanden toegang toe heeft.

Hoe beschermen en beveiligen wij uw persoonsgegevens?

Alle persoonsgegevens in elektronische vorm (e-mails, documenten, databanken, geüploade series gegevens enz.) worden opgeslagen op servers van de Europese Commissie. Alle verwerkingen worden uitgevoerd overeenkomstig Besluit (EU, Euratom) 2017/46 van de Commissie van 10 januari 2017 over de beveiliging van communicatie- en informatiesystemen binnen de Europese Commissie.

Om uw persoonsgegevens te beschermen heeft de Commissie een aantal technische en organisatorische maatregelen genomen. De technische maatregelen voorzien in een adequaat niveau van netwerkbeveiliging en bescherming van uw gegevens tegen verlies, verandering en ongeoorloofde toegang, gelet op de risico’s van de verwerking en de aard van de verwerkte persoonsgegevens. Organisatorische maatregelen omvatten het beperken van de toegang tot de persoonsgegevens tot enkel bevoegde personen, die deze kennis voor verwerkingsdoeleinden benodigen.

Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens en aan wie worden deze verstrekt?

Uw persoonsgegevens worden toegankelijk gemaakt voor de medewerkers van de Commissie die verantwoordelijk zijn voor deze verwerking en voor bevoegd personeel volgens het „need-to-know” -beginsel. Deze personeelsleden zijn gebonden aan wettelijke en, zo nodig, aanvullende vertrouwelijkheidsovereenkomsten.

Wat zijn uw rechten en hoe kunt u deze uitoefenen?

U hebt specifieke rechten als „betrokkene” ingevolge hoofdstuk III (artikelen 14 tot en met 25) van Verordening (EU) 2018/1725, met name het recht om uw persoonsgegevens te raadplegen, te corrigeren of te wissen en het recht de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Indien van toepassing hebt u ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking alsmede het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de — uit hoofde van artikel 5, lid 1, onder a), rechtmatige — verwerking van uw persoonsgegevens.

U kunt uw rechten uitoefenen door contact op te nemen met de verwerkingsverantwoordelijke of in geval van een geschil met de functionaris voor gegevensbescherming. U kunt zich ook wenden tot de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming. Hun contactgegevens staan vermeld in punt 9.

Geef in uw verzoek aan op welke verwerking (en) uw verzoek betrekking heeft door de in punt 10 genoemde referentie te vermelden.

Contactinformatie

Verwerkingsverantwoordelijke

Indien u uw rechten uit hoofde van Verordening (EU) 2018/1725 wilt doen gelden, indien u opmerkingen, vragen of zorgen heeft, of indien u een klacht wilt indienen over de verzameling en het gebruik van uw persoonsgegevens, gelieve dan contact op te nemen met de verwerkingsverantwoordelijke.

Functionaris voor gegevensbescherming van de Europese Commissie (DPO)

Heeft u vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van Verordening (EU) 2018/1725, neem dan contact op met de functionaris voor gegevensbescherming(DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu).

Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (EDPS)

U hebt het recht bezwaar te maken (d.w.z. u kunt een klacht indienen) bij de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (edps@edps.europa.eu) indien u van mening bent dat uw rechten uit hoofde van Verordening (EU) 2018/1725 door de verwerking van uw persoonsgegevens door de verwerkingsverantwoordelijke zijn geschonden.

Waar vindt u meer informatie?

De functionaris voor gegevensbescherming van de Commissie („DPO”) publiceert het register van alle verwerkingen van persoonsgegevens door de Commissie die gedocumenteerd en aan hem gemeld zijn. U hebt toegang tot het register via de volgende link: http://ec.europa.eu/dpo-register.

Deze pagina delen:

Snelle links