Privacyverklaring

Inleiding

De Europese Commissie (hierna „de Commissie”) verbindt zich ertoe uw persoonsgegevens te beschermen en uw privacy te respecteren. De Commissie verzamelt en verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de instellingen, organen en instanties van de Unie en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 45/2001) en Besluit 1247/2002/EG.

Deze privacyverklaring geeft uitleg over de reden voor de verwerking van uw persoonsgegevens, de manier waarop we alle verstrekte persoonsgegevens verzamelen, verwerken en beschermen, hoe die informatie wordt gebruikt en welke rechten u heeft met betrekking tot uw persoonsgegevens. U vindt hier ook de contactgegevens van de verantwoordelijke verwerkingsverantwoordelijke bij wie u uw rechten kunt uitoefenen, de functionaris voor gegevensbescherming en de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming.

Hieronder vindt u informatie over de verwerking van persoonsgegevens die op het portaal Access2Markets zijn ingevoerd door het directoraat-generaal Handel van de Europese Commissie.

Waarom en hoe verwerken wij uw persoonsgegevens?

DG Handel, Eenheid F1 „Het centrale toegangspunt voor handhaving, markttoegang en midden- en kleinbedrijf” (hierna „de verwerkingsverantwoordelijke” genoemd) verzamelt en gebruikt uw persoonsgegevens om de volgende redenen:

  • persoonsgegevens die via het contactformulier worden verstrekt, worden opgevraagd om algemene vragen over de inhoud van de website te kunnen beantwoorden;
  • het leggen van contacten voor markttoegang en voor klachten over handel en duurzame ontwikkeling;
  • om te weten wie een incident heeft gemeld,
  • toegang verlenen aan gebruikers die toegang wensen te krijgen tot het beschermde deel van Access2Markets van buiten Europa (verzoeken om toegang van personeel van EU-ambassades).

Uw persoonsgegevens zullen niet worden gebruikt voor geautomatiseerde besluitvorming, waaronder profilering.

Op welke juridische grondslag (en) verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat:

  • de verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak in het algemeen belang of in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de instelling of het orgaan van Unie is verleend;

Dit is in overeenstemming met het Besluit van de Raad van 24 september 1998 betreffende de uitvoering door de Commissie van activiteiten in verband met de communautaire strategie inzake markttoegang (98/552/EG).

Welke persoonsgegevens verzamelen en verwerken wij?

Met het oog op de verwerking verzamelt de verwerkingsverantwoordelijke de volgende categorieën persoonsgegevens: Voor- en achternaam, organisatie, telefoon, adres, e-mail en IP-adres (Internet).

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

De verwerkingsverantwoordelijke bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of verder zijn verwerkt. Bij verzending via het contactformulier wordt een e-mail met persoonsgegevens naar een functionele mailbox gegenereerd. Deze e-mail en het antwoord daarop worden in de loop van 6 maanden bewaard. DG TRADE opent tegelijkertijd een ticket in zijn ticketverkoopsysteem. Persoonsgegevens van tickets worden gedurende 24 maanden bewaard. Na deze periode worden gesloten tickets gefilterd en anoniem gemaakt om rapportage en statistieken van de kwaliteit van IT-apparatuur, -software en -diensten mogelijk te maken, waarbij DG TRADE er 13 maanden toegang toe heeft.

DG TRADE stuurt verzoeken om algemene informatie op de website naar het Europe Direct-contactcentrum (EDCC). Het EDCC bewaart uw persoonsgegevens zolang als nodig is voor het doel van de verzameling of verdere verwerking, met inbegrip van de behandeling van latere klachten, namelijk tot maximaal 3 jaar na de datum van ontvangst van uw verzoek.
Zie hier hun privacyverklaring: https://europa.eu/european-union/contact/data-protection_en.

Hoe beschermen en beveiligen wij uw persoonsgegevens?

Alle persoonsgegevens in elektronische vorm (e-mails, documenten, databanken, geüploade series gegevens enz.) worden opgeslagen op servers van de Europese Commissie. Alle verwerkingen worden uitgevoerd overeenkomstig Besluit (EU, Euratom) 2017/46 van de Commissie van 10 januari 2017 over de beveiliging van communicatie- en informatiesystemen binnen de Europese Commissie.

Om uw persoonsgegevens te beschermen heeft de Commissie een aantal technische en organisatorische maatregelen genomen. De technische maatregelen voorzien in een adequaat niveau van netwerkbeveiliging en bescherming van uw gegevens tegen verlies, verandering en ongeoorloofde toegang, gelet op de risico’s van de verwerking en de aard van de verwerkte persoonsgegevens. Organisatorische maatregelen omvatten het beperken van de toegang tot de persoonsgegevens tot enkel bevoegde personen, die deze kennis voor verwerkingsdoeleinden benodigen.

Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens en aan wie worden deze verstrekt?

Uw persoonsgegevens worden toegankelijk gemaakt voor de medewerkers van de Commissie die verantwoordelijk zijn voor deze verwerking en voor bevoegd personeel volgens het „need-to-know” -beginsel. Deze personeelsleden zijn gebonden aan wettelijke en, zo nodig, aanvullende vertrouwelijkheidsovereenkomsten.

Wat zijn uw rechten en hoe kunt u deze uitoefenen?

U hebt specifieke rechten als „betrokkene” ingevolge hoofdstuk III (artikelen 14 tot en met 25) van Verordening (EU) 2018/1725, met name het recht om uw persoonsgegevens te raadplegen, te corrigeren of te wissen en het recht de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Indien van toepassing hebt u ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking alsmede het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de — uit hoofde van artikel 5, lid 1, onder a), rechtmatige — verwerking van uw persoonsgegevens.

U hebt toestemming gegeven om uw persoonsgegevens voor deze verwerking te verstrekken aan eenheid F1 van DG TRADE. U kunt uw toestemming elk moment intrekken door de verwerkingsverantwoordelijke daarvan in kennis te stellen. De intrekking is niet van invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die heeft plaatsgevonden voordat u de toestemming heeft ingetrokken.

U kunt uw rechten uitoefenen door contact op te nemen met de verwerkingsverantwoordelijke of in geval van een geschil met de functionaris voor gegevensbescherming. U kunt zich ook wenden tot de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming. Hun contactgegevens staan vermeld in punt 9.

Geef in uw verzoek aan op welke verwerking (en) uw verzoek betrekking heeft door de in punt 10 genoemde referentie te vermelden.

Contactinformatie

Verwerkingsverantwoordelijke

Indien u uw rechten uit hoofde van Verordening (EU) 2018/1725 wilt doen gelden, indien u opmerkingen, vragen of zorgen heeft, of indien u een klacht wilt indienen over de verzameling en het gebruik van uw persoonsgegevens, gelieve dan contact op te nemen met de verwerkingsverantwoordelijke.

DG Handel Eenheid F1 TRADE-F1-SEC@ec.europa.eu

Functionaris voor gegevensbescherming van de Europese Commissie (DPO)

Heeft u vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van Verordening (EU) 2018/1725, neem dan contact op met de functionaris voor gegevensbescherming(DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu).

Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (EDPS)

U hebt het recht bezwaar te maken (d.w.z. u kunt een klacht indienen) bij de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (edps@edps.europa.eu) indien u van mening bent dat uw rechten uit hoofde van Verordening (EU) 2018/1725 door de verwerking van uw persoonsgegevens door de verwerkingsverantwoordelijke zijn geschonden.

Waar vindt u meer informatie?

De functionaris voor gegevensbescherming van de Commissie („DPO”) publiceert het register van alle verwerkingen van persoonsgegevens door de Commissie die gedocumenteerd en aan hem gemeld zijn. U hebt toegang tot het register via de volgende link: http://ec.europa.eu/dpo-register.

Deze specifieke verwerking is opgenomen in het openbaar register van de DPO met de volgende referentie: DPR-EC-09887.1.

Deze pagina delen:

Snelle links