Version: 1.9.1.5 (2021-07-09 11:40) tmldb00205.cc.cec.eu.int

Dikjarazzjoni ta’ privatezza

Introduzzjoni

Il-Kummissjoni Ewropea (minn hawn’ il quddiem “il-Kummissjoni”) hija impenjata li tipproteġi d-data personali tiegħek u li tirrispetta l-privatezza tiegħek. Il-Kummissjoni tiġbor u tkompli tipproċessa d-data personali skont ir-Regolament (UE) 2018/1725 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ Ottubru 2018 dwar il-protezzjoni ta’ persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali mill-istituzzjonijiet, korpi, uffiċċji u aġenziji tal-Unjoni u dwar il-moviment liberu ta’ tali data, (li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 45/2001).

Din l-istqarrija ta’ privatezza tispjega r-raġuni għall-ipproċessar tad-data personali tiegħek, il-mod kif niġbru, nittrattaw u niżguraw il-protezzjoni tad-data personali kollha pprovduta, kif dik l-informazzjoni tintuża u liema drittijiet għandek fir-rigward tad-data personali tiegħek. Tispeċifika wkoll id-dettalji ta’ kuntatt tal-Kontrollur tad-Data responsabbli li miegħu tista’ teżerċita d-drittijiet tiegħek, l-Uffiċjal tal-Protezzjoni tad-Data u l-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data.

L-informazzjoni relatata mal-operazzjoni tal-ipproċessar tad-data personali mdaħħla fl-Access2Markets imwettqa mill-Kummissjoni Ewropea, id-Direttorat Ġenerali għall-Kummerċ hija ppreżentata hawn taħt.

Għaliex u kif nipproċessaw id-data personali tiegħek?

Il-kontrollur tad-Data jiġbor u juża l-informazzjoni personali tiegħek għall-iskop li ġej

  • tintalab data personali pprovduta permezz tal-formola ta’ kuntatt sabiex wieħed ikun jista’ jwieġeb għat-talba għal informazzjoni jew
  • li jingħata aċċess lill-utenti li jixtiequ jkollhom aċċess għall-partijiet protetti ta’ Access2Markets jew għaż-żona ristretta tal-Access2Markets riżervata għall-persunal tal-Kummissjoni, uffiċjali mill-Istati Membri tal-UE kif ukoll għal xi organizzazzjoni tan-negozju tal-UE li għandhom aċċess għal partijiet magħżula taż-żona ristretta tal-Access2Markets.

Id-data personali tiegħek mhux se tintuża għal teħid ta’ deċiżjonijiet awtomatizzat inkluż it-tfassil ta’ profili.

Fuq liema bażi (jiet) legali nipproċessaw id-data personali tiegħek

Nipproċessaw id-data personali tiegħek, għax l-ipproċessar ikun meħtieġ għat-twettiq ta’ kompitu li jsir fl-interess pubbliku jew fl-eżerċitar ta’ awtorità uffiċjali mogħtija lill-istituzzjoni jew lill-korp tal-Unjoni.

L-operazzjonijiet tal-ipproċessar tad-data personali marbuta mal-organizzazzjoni u l-ġestjoni ta’ din l-għodda huma meħtieġa għall-ġestjoni u l-funzjonament tal-Kummissjoni, skont il-mandat mogħti mit-Trattati, u b’mod aktar speċifiku l-Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u l-Artikoli 244–250 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

L-ipproċessar isir fl-interess pubbliku skont il-bażi legali li ġejja d-Deċiżjoni tal-Kunsill (98/552/KE) dwar l-implimentazzjoni mill-Kummissjoni ta’ attivitajiet relatati mal-istrateġija ta’ aċċess għas-suq Komunitarju; Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Kunsill, lill-Parlament Ewropew, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni — L-Isfida Globali tal-Kummerċ Internazzjonali: Strateġija ta’ Aċċess għas-Suq għall-Unjoni Ewropea (COM (96) 53 final);Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Kunsill, lill-Parlament Ewropew, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni — Ewropa Globali: Sħubija Aktar b’Saħħitha biex twassal Aċċess għas-Suq għall-Esportaturi Ewropej (COM (2007) 183 final) l-Artikoli 20 “Eżenzjonijiet u restrizzjonijiet” u 27 “Verifika minn qabel” mhumiex applikabbli.

Liema data personali tinġabar li tkun soġġetta għall-ipproċessar ulterjuri?

Sabiex iwettaq l-operazzjoni ta’ pproċessar il-Kontrollur tad-Data jiġbor il-kategoriji ta’ data personali li ġejjin: isem, organizzazzjoni, telefon, indirizz, email, indirizz IP.

Għal kemm żmien inżommu d-data personali tiegħek?

Il-kontrollur tad-Data jżomm biss id-data personali tiegħek għaż-żmien meħtieġ biex jintlaħaq l-għan tal-ġbir jew tal-ipproċessar ulterjuri. Meta tintbagħat il-formola ta’ kuntatt, tiġi ġġenerata email lil kaxxa postali funzjonali li jkun fiha data personali. Din il-posta elettronika kif ukoll it-tweġiba għaliha huma maħżuna fil-kaxxa postali tad-database Access2Markets għal 6-il xahar.Fl-istess ħin jinfetaħ biljett fis-sistema tal-biljetti SMT. Id-data personali tal-biljetti tinżamm għal 24-il xahar fil-bażi tad-data SMT. Wara dan il-perjodu ta’ żmien, il-biljetti magħluqin jiġu ffiltrati u jsiru anonimi biex jippermettu r-rappurtar u l-istatistika tal-valutazzjoni tal-kwalità għat-tagħmir, is-softwer u s-servizzi tal-IT, fejn id-DĠ KUMMERĊ ikollu aċċess għalih għal 13-il xahar.

Kif inħarsu u nissalvagwardjaw id-data personali tiegħek?

Id-data personali kollha f’format elettroniku (e-mails, dokumenti, bażijiet tad-data, ġabriet tad-data mtellgħin, eċċ.) tinħażen fis-servers tal-Kummissjoni Ewropea. L-operazzjonijiet tal-ipproċessar jitwettqu kollha skont id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni (UE, Euratom) 2017/46 tal-10 ta’ Jannar 2017 dwar is-sigurtà tas-sistemi ta’ komunikazzjoni u informazzjoni fil-Kummissjoni Ewropea.

Sabiex tipproteġi d-data personali tiegħek, il-Kummissjoni daħħlet fis-seħħ għadd ta’ miżuri tekniċi u organizzattivi. Il-miżuri tekniċi jinkludu azzjonijiet xierqa biex jindirizzaw is-sigurtà online, ir-riskju tat-telf ta’ data, il-modifika ta’ data jew l-aċċess mhux awtorizzat, filwaqt li jitqies ir-riskju ppreżentat mill-ipproċessar u n-natura tad-data personali li qed tiġi pproċessata. Il-miżuri organizzattivi jinkludu r-restrizzjoni tal-aċċess għad-data personali għall-persuni awtorizzati biss bi ħtieġa leġittima ta’ tagħrif għall-finijiet ta’ din l-operazzjoni tal-ipproċessar.

Min għandu aċċess għad-data personali tiegħek u lil min tiġi żvelata?

L-aċċess għad-data personali tiegħek huwa pprovdut lill-persunal tal-Kummissjoni responsabbli għat-twettiq ta’ din l-operazzjoni tal-ipproċessar u lill-persunal awtorizzat skont il-prinċipju tal- “ħtieġa ta’ tagħrif”. Dan il-persunal jirrispetta ftehimiet statutorji, u meta meħtieġ, ftehimiet addizzjonali ta’ kunfidenzjalità.

X’inhuma d-drittijiet tiegħek u kif tista’ teżerċitahom?

Inti għandek drittijiet speċifiċi bħala “suġġett tad-data” skont il-Kapitolu III (l-Artikoli 14–25) tar-Regolament (UE) 2018/1725, b’mod partikolari d-dritt li taċċessa, tikkoreġi jew tħassar id-data personali tiegħek u d-dritt li tillimita l-ipproċessar tad-data personali tiegħek. Fejn applikabbli, għandek ukoll id-dritt li toġġezzjona għall-ipproċessar jew id-dritt għall-portabbiltà tad-data.

Għandek id-dritt li toġġezzjona għall-ipproċessar tad-data personali tiegħek, li jitwettaq legalment skont l-Artikolu 5(1)(a).

Tista’ teżerċita d-drittijiet tiegħek billi tikkuntattja lill-Kontrollur tad-Data, jew f’każ ta’ kunflitt lill-Uffiċjal tal-Protezzjoni tad-Data. Jekk ikun meħtieġ, tista’ tindirizza wkoll lill-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data. L-informazzjoni ta’ kuntatt tagħhom tingħata taħt l-Intestatura 9 hawn taħt.

Meta tixtieq teżerċita d-drittijiet tiegħek fil-kuntest ta’ operazzjoni tal-ipproċessar speċifika waħda jew aktar, jekk jogħġbok ipprovdi d-deskrizzjoni tagħhom (jiġifieri r-referenza/i tar-Rekord tagħhom kif speċifikat taħt l-Intestatura 10 hawn taħt) fit-talba tiegħek.

Informazzjoni ta’ kuntatt

Il-kontrollur tad-Data

Jekk tixtieq teżerċita d-drittijiet tiegħek skont ir-Regolament (UE) 2018/1725, jew jekk għandek xi kummenti, mistoqsijiet jew tħassib, jew jekk tixtieq tressaq ilment rigward il-ġbir u l-użu tad-data personali tiegħek, ikkuntattja lill-Kontrollur tad-Data

L-uffiċjal tal-Protezzjoni tad-Data (UPD) tal-Kummissjoni

Tista’ tikkuntattja lill-Uffiċjal tal-Protezzjoni tad-Data (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu) rigward kwistjonijiet relatati mal-ipproċessar tad-data personali tiegħek skont ir-Regolament (UE) 2018/1725.

Il-kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data (KEPD)

Inti għandek id-dritt tirrikorri (jiġifieri tista’ tressaq ilment) għand il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data (edps@edps.europa.eu) jekk jidhirlek li nkisru d-drittijiet tiegħek skont ir-Regolament (UE) 2018/1725 b’riżultat tal-ipproċessar tad-data personali mill-Kontrollur tad-Data.

Fejn tista’ ssib aktar informazzjoni dettaljata?

L-uffiċjal tal-Protezzjoni tad-Data tal-Kummissjoni (UPD) jippubblika r-reġistru tal-operazzjonijiet kollha ta’ pproċessar tad-data personali mill-Kummissjoni, li jkunu ġew dokumentati u notifikati lilu. Tista’ taċċessa r-reġistru permezz ta’ dan il-link: http://ec.europa.eu/dpo-register.

Ixxerja din il-paġna:

Links ta’ malajr