Ftehim Kummerċjali Komprensiv u Ekonomiku bejn l-UE u l-Kanada

Is-CETA huwa ftehim kummerċjali bejn l-UE u l-Kanada. Dan inaqqas it-tariffi u jagħmilha aktar faċli biex jiġu esportati l-prodotti u s-servizzi, għall-benefiċċju tan-nies u tan-negozji kemm fl-UE kif ukoll fil-Kanada.

Is-CETA daħal fis-seħħ b’mod proviżorju fil-21 ta’ Settembru 2017, li jfisser li l-biċċa l-kbira tal-ftehim issa japplika. Il-parlamenti nazzjonali fil-pajjiżi tal-UE – u f’xi każijiet dawk reġjonali wkoll – imbagħad ikollhom japprovaw is-CETA qabel ma jkun jista’ jidħol fis-seħħ bis-sħiħ.

Stedina għall-parteċipazzjoni fl-istħarriġ dwar l-evalwazzjoni ex post tas-CETA.

Nistiednu lis-Soċjetà Ċivili, lill-NGOs, lin-Negozji, lill-SMEs u lil kull min jixtieq jagħmel dan biex jaqsmu magħna l-esperjenzi tagħhom dwar il-Ftehim Ekonomiku u Kummerċjali Komprensiv (CETA) bejn l-UE u l-Kanada

Jekk jogħġbok ipparteċipa f’wieħed jew aktar mill-istħarriġiet li ġejjin:

Aktar informazzjoni dwar l-evalwazzjoni ex post dwar is-CETA u kif wieħed għandu jinvolvi ruħu tista’ tinstab fl-Evalwazzjoni ex post tal-Ftehim Ekonomiku u Kummerċjali Komprensiv (CETA) bejn is-sit web tal-UE u tal-Kanada.

Daqqa t'għajn lejn il-ftehim

Il-Ftehim Ekonomiku u Kummerċjali Komprensiv (CETA) bejn l-UE u l-Kanada daħal fis-seħħ b'mod proviżorju fil-21 ta' Settembru 2017.

L-oqsma li għadhom ma daħlux fis-seħħ huma

 • il-protezzjoni tal-investiment u s-sistema ta’ qorti tal-investiment (ICS)
 • aċċess għas-suq tal-investiment tal-portafoll
 • dispożizzjonijiet dwar il-camcording
 • żewġ dispożizzjonijiet relatati mat-trasparenza tal-proċedimenti amministrattivi, ir-rieżami u l-appell fil-livell tal-Istati Membri

Il-ftehim se jidħol fis-seħħ bis-sħiħ ladarba l-parlamenti tal-Istati Membri kollha jkunu rratifikawh formalment.

X'inhuma l-benefiċċji għan-negozju tiegħek?

Il-ftehim

 • telimina jew tnaqqas l-ostakli għall-kummerċ, it-tariffi u l-ispejjeż relatati mal-esportazzjoni
 • tissimplifika x-xogħol fuq il-karta, ir-regolamenti tekniċi, il-proċeduri doganali u r-rekwiżiti tar-regoli tal-oriġini, ir-rekwiżiti tal-ittestjar tal-prodotti, l-informazzjoni dwar l-akkwist, il-kwistjonijiet tal-proprjetà intellettwali, eċċ.
 • tagħti spinta lill-kummerċ tal-prodotti tal-ikel, tal-annimali u tal-pjanti filwaqt li żżomm livelli għoljin ta’ saħħa u sikurezza tal-bniedem, tal-annimali u tal-pjanti
 • tippermetti lill-kumpanija tiegħek tagħmel offerti għal offerti fil-livelli kollha tal-gvern Kanadiż
 • toħloq aċċess addizzjonali għas-suq f’ċerti setturi, toffri mobilità aħjar għall-impjegati u tiffaċilita r-rikonoxximent reċiproku tal-kwalifiki għall-professjonisti
 • tipproteġi varjetà kbira ta’ indikazzjonijiet ġeografiċi għal prodotti tal-ikel Ewropej ta’ kwalità għolja fis-suq Kanadiż
 • jippromwovi investiment ta’ kwalità għolja bejn l-UE u l-Kanada

L-oqsma koperti jinkludu r-regoli dwar l-aċċess għas-suq għall-prodotti, l-ostakli tekniċi għall-kummerċ, il-miżuri sanitarji u fitosanitarji, l-investiment, is-servizzi, il-kummerċ elettroniku, il-politika tal-kompetizzjoni, l-akkwist pubbliku, il-proprjetà intellettwali, il-kooperazzjoni regolatorja jew is-soluzzjoni tat-tilwim. L-Annessi jinkludu skedi ta’ tneħħija ta’ tariffi, kwoti, proċeduri, regoli ta’ oriġini, aċċettazzjoni reċiproka ta’ valutazzjonijiet ta’ konformità eċċ.

 

Il-kapitoli tal-ftehim huma spjegati fil-qosor hawnhekk u t-test relatat jista’ jitniżżel.

Tariffi

Fil-21 ta’ Settembru 2017, il-Kanada u l-UE diġà abolixxew 98 % tal-linji tariffarji tagħhom u qablu li gradwalment jeliminaw kważi l-linji tariffarji kollha li kien fadal. Sal-2024, 99 % tal-linji tariffarji kollha se jkunu ġew aboliti.

Il-prodotti Kanadiżi soġġetti għal tneħħija gradwali tranżitorja tat-tariffi jinkludu

 • vetturi bil-mutur
 • il-bastimenti
 • xgħir u xgħir tal-birra
 • zokkor raffinat
 • lamtu tal-patata
 • fjuri

Il-prodotti Ewropej soġġetti għal tneħħija gradwali tranżitorja tat-tariffi jinkludu

 • vetturi bil-mutur
 • xi prodotti tal-ħut u tal-frott tal-baħar
 • zokkor mhux raffinat u raffinat
 • ċerti ħbub

L-eliminazzjoni gradwali tat-tariffi ssegwi skeda ta’ tneħħija tat-tariffi. It-tnaqqis huwa espress fil-Kategoriji tal-Fażi fl-Anness 2A tal-ftehim.

 • A: dazju fuq iż-żero fil-21 ta’ Settembru 2017
 • B: dazju li għandu jitnaqqas għal żero fi tnaqqis ugwali fuq 3 snin
 • C: dazju li għandu jitnaqqas għal żero fi tnaqqis ugwali fuq 5 snin
 • D: dazju li għandu jitnaqqas għal żero fi tnaqqis ugwali fuq 7 snin
 • E: id-dazju huwa eżentat mit-tneħħija tat-tariffi
 • S: id-dazju jibqa’ l-istess għal 5 snin u wara dan għandhom jitneħħew fi tliet stadji ndaqs fl-1 ta’ Jannar tat-8 sena
 • AV0 + PE: id-dazju ad valorem ugwali għal żero mad-dħul fis-seħħ; jinżamm id-dazju speċifiku li jirriżulta mis-sistema tal-prezz tad-dħul applikabbli għal dawn il-prodotti oriġinarji.

 

L-Assistent tal-Kummerċ Tiegħi juri l-iskedi tat-tneħħija tat-tariffi għal-linji tariffarji rilevanti.

Oġġetti industrijali

Iż-żewġ naħat qablu li jeliminaw 100 % tal-linji tariffarji għall-prodotti industrijali, li minnhom 99,6 % mad-dħul fis-seħħ fil-każ tal-Kanada u 99,4 % mad-dħul fis-seħħ fil-każ tal-UE. Fost il-ftit prodotti mhux liberalizzati mad-dħul fis-seħħ hemm għadd limitat ta’ prodotti awtomobilistiċi, li se jiġu liberalizzati fuq bażi reċiproka fuq 3, 5 jew 7 snin (17-il prodott fl-offerta tat-tariffa Kanadiża u l-prodotti korrispondenti fl-offerta tal-UE). Il-Kanada se tilliberalizza t-tariffi li fadal tagħha fuq il-bastimenti fuq perjodu ta’ 7 snin (jiġifieri sal-2024).

Prodotti agrikoli

Mad-dħul fis-seħħ, il-Kanada eliminat id-dazji għal 90,9 % tal-linji tariffarji agrikoli kollha tagħha. Sal-2023, dan se jiżdied għal 91,7 %.

Għal prodotti agrikoli sensittivi, se jkun hemm trattament speċjali:

Kwoti tariffarji

Iż-żewġ naħat japplikaw kwoti tariffarji (TRQs) fuq ċerti prodotti inklużi ċ-ċanga Kanadiża, il-majjal u l-qamħirrum ħelu kif ukoll il-ġobon Ewropew. Dawn huma volumi speċifiċi ta’ merkanzija, li se jkunu intitolati għal trattament tariffarju preferenzjali f’perjodu ta’ żmien partikolari.

Importazzjoni mill-Kanada

L-allokazzjonijiet tal-kwoti tariffarji jiġu kkalkulati abbażi tal-kwantitajiet disponibbli fi ħdan il-kwota tariffarja u l-kwantità li tkun saret applikazzjoni għaliha, kif innotifikat lill-Kummissjoni tal-UE mill-awtoritajiet nazzjonali.

Ladarba l-allokazzjonijiet jiġu kkalkulati mill-Kummissjoni tal-UE u jsiru pubbliċi, il-pajjiżi membri tal-UE jridu joħorġu liċenzji tal-importazzjoni jew tal-esportazzjoni għall-kwantitajiet li ssir applikazzjoni għalihom fi ħdan il-kwoti tariffarji rispettivi.

Ir-regoli bażiċi għall-eżami simultanju huma definiti fir-Regolament tal-Kummissjoni 1301/2006 li jistabbilixxi regoli komuni għall-amministrazzjoni ta’ kwoti ta’ tariffi fuq l-importazzjoni għal prodotti agrikoli ġestiti b’sistema ta’ liċenzji ta’ importazzjoni.

Ir-rati ta’ allokazzjoni tat-TRQs tal-UE, f’termini ta’ liċenzji tal-importazzjoni maħruġa, jiġu ppubblikati kull xahar u huma aċċessibbli permezz tal-Osservatorju tas-Suq tal-Laħam.

Ir-regolamenti li ġejjin jiddefinixxu kif l-UE timmaniġġja t-TRQs differenti tagħha għas-CETA

Esportazzjoni lejn il-Kanada
 • Il-Kanada tapplika mudell annwali għall-allokazzjoni tal-kwoti tal-prodotti tal-ħalib
 • l-applikazzjoni għall-kwoti sseħħ fl-ewwel nofs ta’ Novembru u r-ritorn u r-ridistribuzzjoni tal-kwoti mhux użati jseħħu fl-1 ta’ Awwissu
 • biex tkun eliġibbli biex tirċievi kwota trid tkun resident Kanadiż u tkun attiv fis-settur tal-ġobon

Aktar informazzjoni dwar l-allokazzjoni tat-TRQs għall-prodotti tal-ħalib esportati mill-UE lejn il-Kanada skont is-CETA tista’ tinstab taħt “Avviżi” fuq is-sit web tal-Global Affairs Canada

L-Avviżi lill-Importaturi jistabbilixxu l-kriterji ta’ eliġibbiltà biex tinkiseb allokazzjoni taħt kull TRQ rispettiva. L-Avviżi jipprovdu wkoll informazzjoni dwar l-amministrazzjoni tat-TRQs b’mod ġenerali u dwar il-proċess għas-sottomissjoni ta’ applikazzjoni. Il-formoli tal-applikazzjoni u l-appendiċijiet relatati huma mehmuża ma’ kull Avviż.

Lista tad-Detenturi tal-Ġobon tas-CETA tal-2020

Lista tad-Detenturi tal-Kwoti tal-Ġobon Industrijali tas-CETA tal-2020

2019 – Tabella ta’ Użu tal-Kwota Tariffarja tas-CETA għall-Ġobon

Barra minn hekk, innota li

 • il-frott u l-ħxejjex jibqgħu soġġetti għas-sistema tal-prezzijiet tad-dħul tal-UE
 • se jinżammu t-tariffi fuq it-tjur u l-bajd

Inbejjed u spirti

Mad-dħul fis-seħħ tas-CETA ġew eliminati tariffi speċifiċi fuq l-inbejjed u l-ispirti tal-UE li jidħlu fil-Kanada.

Għall-ispirti bħall-ġinn, il-vodka u l-wiski, is-CETA jindirizza l-ostakli mhux tariffarji li xekklu b’mod sinifikanti l-kapaċità tal-UE li tippenetra s-suq Kanadiż, b’mod partikolari billi

 • l-applikazzjoni tat-tariffa differenzjali għall-kost tas-servizz (imposta mill-Kanada fuq l-inbejjed u l-ispirti importati) ibbażata fuq il-volum u mhux fuq il-valur, u l-kalkolu tagħha b’mod aktar trasparenti, it-tnaqqis tal-kost għall-produtturi tal-UE biex ibigħu l-prodotti tagħhom fil-Kanada
 • l-iffriżar tal-għadd ta’ ħwienet privati Kanadiżi barra mis-sit, li huma miftuħa biss għall-produtturi Kanadiżi, u li huma alternattiva għall-monopolju tal-bordijiet tal-likur provinċjali
 • il-prevenzjoni ta’ attivitajiet barra mill-provinċja ta’ ċerti bordijiet tal-likur, li wasslu għal kompetizzjoni inġusta fit-territorju Kanadiż u f’pajjiżi terzi
 • it-tneħħija tar-rekwiżiti Kanadiżi għat-taħlit ta’ spirti importati bl-ingrossa ma’ spirti lokali qabel l-ibbottiljar (dan ir-rekwiżit ipprevjena lill-ispirti importati bl-ingrossa milli jiġu ttikkettati bħala indikazzjonijiet ġeografiċi mal-ibbottiljar fil-Kanada)

Is-CETA jinkludi kemm il-Ftehim tal-1989 bejn l-UE u l-Kanada dwar ix-Xorb Alkoħoliku kif ukoll il-Ftehim tal-2004 bejn l-UE u l-Kanada dwar l-Inbejjed u l-Ispirti, li joffru garanziji legali b’saħħithom għall-kummerċjanti Ewropej u Kanadiżi tal-inbid u tal-ispirti. Emendi minuri għall-Ftehim tal-2004 huma stabbiliti fl-Anness 30-B tas-CETA. 

Is-sajd

Il-Kanada eliminat kompletament it-tariffi kollha fuq il-prodotti tas-sajd mad-dħul fis-seħħ.

L-UE eliminat 95.5% tat-tariffi tagħha mad-dħul fis-seħħ u qablet li tkompli telimina l-4.5% li jifdal tat-tariffi fi żmien 3, 5 jew 7 snin.

B’mod parallel mat-tneħħija tad-dazji doganali, l-UE u l-Kanada se jiżviluppaw sajd sostenibbli billi jużaw miżuri ta’ monitoraġġ, kontroll u sorveljanza, kif ukoll billi jiġġieldu s-sajd illegali, mhux irrappurtat u mhux irregolat.

 

Sib ir-rata tariffarja applikabbli għall-prodott tiegħek fl-Assistent tal-Kummerċ Tiegħi.

Regoli ta' oriġini

 

Sabiex jikkwalifika għal trattament preferenzjali, il-prodott tiegħek jeħtieġ li jissodisfa r-regoli tal-oriġini skont il-ftehim. Jekk jogħġbok iċċekkja l-“Għoddainterattiva ta’ Awtovalutazzjoni tar-Regoli tal-Oriġini (ROSA)” fl-Assistent tal-Kummerċ Tiegħi biex tivvaluta jekk il-prodott tiegħek jissodisfax ir-regoli tal-oriġini u skopri kif tħejji d-dokumenti korretti.

Informazzjoni ġenerali dwarir-regoli tal-oriġiniu l-proċeduri tal-oriġini tista’ tinstab f’din it-taqsima.

L-oriġini hija n-“nazzjonalità ekonomika” tal-oġġetti nnegozjati. Jekk int ġdid għas-suġġett, sib introduzzjoni għall-kunċetti ewlenin fit-taqsima tal-oġġetti.

Regoli ta' oriġini

Ir-regoli tal-oriġini huma stabbiliti fil-Protokoll dwar ir-regoli tal-oriġini u l-proċeduri tal-oriġini tal-Ftehim Ekonomiku u Kummerċjali Komprensiv (CETA) bejn l-UE u l-Kanada (ĠU L 11, 14.01.2017, p. 465). Jekk jogħġbok ikkonsulta wkoll il-linji gwida dettaljati dwar ir-regoli tal-oriġini.

Il-prodott tiegħi huwa “oriġinarju” skont is-CETA bejn l-UE u l-Kanada?

Biex il-prodott tiegħek jikkwalifika għat-tariffa preferenzjali aktar baxxa jew żero skont is-CETA, il-prodott tiegħek irid joriġina fl-UE jew fil-Kanada.

Prodott “joriġina” fl-UE jew fil-Kanada, jekk jissodisfa wieħed mir-rekwiżiti li ġejjin

 • huwa miksub għalkollox fl-UE jew fil-Kanada
 • huwa prodott esklussivament minn materjali li joriġinaw fl-UE jew fil-Kanada
 • ikun għadda minn produzzjoni suffiċjenti fl-UE jew fil-Kanada f’konformità mar-regoli speċifiċi għall-prodott stabbiliti fl-Anness 5

Ara wkoll in-Noti introduttorji għall-Anness 5.

Barra minn hekk, l-Anness 5a jipprevedi kwoti tal-oriġini u regoli alternattivi speċifiċi għall-prodott għal ċerti prodotti.

 

Eżempji ta’ regoli speċifiċi għall-prodott fil-ftehimiet kummerċjali tal-UE

 • ir-regola tal-valur miżjud – il-valur tal-materjali kollha mhux oriġinarji użati ma jistax jaqbeż ċertu perċentwal tal-prezz mill-fabbrika tal-prodott
 • il-bidla fil-klassifikazzjoni tariffarja – il-proċess tal-produzzjoni jirriżulta f’bidla fil-klassifikazzjoni tariffarja bejn il-materjali mhux oriġinarji u l-prodott finali (pereżempju l-produzzjoni tal-karta (il-Kapitolu 48 tas-Sistema Armonizzata) minn polpa mhux oriġinarja (il-Kapitolu 47 tas-Sistema Armonizzata)
 • operazzjonijietspeċifiċi – huwa meħtieġ proċess ta’ produzzjoni speċifiku, pereżempju għażil ta’ fibri għall-ħjut. Regoli bħal dawn jintużaw l-aktar fis-setturi tat-tessuti u tal-ħwejjeġ, u tal-kimika

Kombinazzjoni ta’ dawn ir-regoli differenti hija possibbli bir-regoli differenti jiġu ssodisfati alternattivament jew flimkien.

Pariri u suġġerimenti biex jgħinu fil-konformità mar-regoli speċifiċi għall-prodott

Il-ftehim jipprovdi flessibbiltà addizzjonali biex jgħinek tikkonforma mar-regoli speċifiċi għall-prodott, bħat-tolleranzi jew l-akkumulazzjoni.

Tolleranza
 • ir-regola tat-tolleranza tippermetti lill-produttur juża materjali mhux oriġinarji li normalment huma pprojbiti mir-regola speċifika għall-prodott sa 10 % tal-prezz mill-fabbrika tal-prodott
 • din it-tolleranza ma tistax tintuża biex jinqabeż kwalunkwe limitu ta’ valur massimu ta’ materjali mhux oriġinarji elenkati fir-regoli speċifiċi għall-prodott
 • tolleranzi speċifiċi japplikaw għat-tessuti u l-ħwejjeġ ikklassifikati fil-Kapitoli 50 sa 63 tas-SA, li huma inklużi fl-Anness 1
Akkumulazzjoni

Is-CETA jipprevedi tliet modi kif tiġi akkumulata l-oriġini

 • kumulazzjoni bilaterali - materjali li joriġinaw fil-Kanada jistgħu jingħaddu bħala li joriġinaw fl-UE (u viċi versa) meta jintużaw fil-produzzjoni ta' prodott
 • akkumulazzjoni sħiħa - tippermetti li jitqies ix-xogħol jew l-ipproċessar imwettaq fuq materjali mhux oriġinarji fl-UE jew fil-Kanada biex jgħin fil-konformità mar-regola speċifika għall-prodott
 • klawżola abilitanti għal akkumulazzjoni estiża - materjali li joriġinaw f’sieħeb komuni ta’ ftehim ta’ kummerċ ħieles jistgħu jingħaddu bħala li joriġinaw fl-UE jew fil-Kanada meta jintużaw fil-manifattura ta’ prodott. Din id-dispożizzjoni hija soġġetta għall-qbil mill-Partijiet dwar il-kundizzjonijiet applikabbli

Rekwiżiti oħra

Il-prodott tiegħek jeħtieġ ukoll li jissodisfa r-rekwiżiti applikabbli l-oħra kollha speċifikati fil-Protokoll dwar ir-regoli tal-oriġini, bħal xogħol jew ipproċessar insuffiċjenti, jew ir-regola ta’ nonalterazzjoni.

Regola ta' nonalterazzjoni

Il-prodotti oriġinarji jridu jiġu ttrasportati mill-UE lejn il-Kanada (u viċi versa) mingħajr ma jiġu pproċessati aktar f’pajjiż terz.

Xi operazzjonijiet jistgħu jitwettqu f’pajjiż terz jekk il-prodotti jibqgħu taħt superviżjoni doganali

 • ħatt
 • tagħbija mill-ġdid
 • kwalunkwe operazzjoni oħra meħtieġa għall-preservazzjoni tal-prodotti f’kundizzjoni tajba jew għat-trasport tal-prodott lejn it-territorju tal-UE jew tal-Kanada
 • il-ħżin
 • qsim tal-kunsinni

L-awtorità doganali tista’ titlob lil importatur juri li prodott li għalih l-importatur jitlob trattament tariffarju preferenzjali ġie ttrasportat f’konformità mar-regoli tat-trasport.

Ħlas lura ta' dazju

Ir-rimborż tad-dazji mħallsa qabel fuq materjali mhux oriġinarji użati għall-produzzjoni ta’ prodott li jiġi esportat taħt tariffa preferenzjali huwa permess biss fl-ewwel 3 snin wara d-dħul fis-seħħ tas-CETA, jiġifieri sal-21 ta’ Settembru 2020.

Proċeduri tal-oriġini

Jekk tixtieq titlob tariffa preferenzjali, ikollok issegwi l-proċeduri tal-oriġini u t-talba tiegħek tiġi vverifikata mill-awtoritajiet doganali tal-pajjiż li fih qed timporta l-merkanzija tiegħek. Il-proċeduri huma stabbiliti fit-Taqsima C tal-Protokoll dwar ir-regoli tal-oriġini tal-ftehim.

Kif titlob trattament tariffarju preferenzjali?

L-importaturi jistgħu jitolbu trattament tariffarju preferenzjali bbażat fuq dikjarazzjoni tal-oriġini pprovduta mill-esportatur.

Dikjarazzjoni tal-oriġini

Fl-UE, ma hija meħtieġa l-ebda prova tal-oriġini meta l-valur totali tal-prodotti ma jaqbiżx

 • €500 fil-każ ta' pakketti żgħar jew
 • €1,200 fil-każ ta' prodotti li jiffurmaw parti mill-bagalji personali tal-vjaġġaturi.
Awtodikjarazzjoni mill-esportatur

L-esportaturi jistgħu jiddikjaraw huma stess li l-prodott tagħhom joriġina fl-UE jew fil-Kanada billi jipprovdu dikjarazzjoni tal-oriġini.

Fl-UE tista’ timtela jew

L-istess numru REX jista’ jintuża wkoll għal xi ftehimiet kummerċjali preferenzjali oħra tal-UE (pereżempju l-ftehim kummerċjali tal-UE mal-Ġappun).

 • it-test tad-dikjarazzjoni tal-oriġini jista’ jsir bi kwalunkwe lingwa uffiċjali tal-UE u jista’ jinstab fl-Anness 2 tal-Protokoll dwar ir-regoli tal-oriġini
 • id-dikjarazzjoni tal-oriġini għandha tidher fuq fattura jew fuq kwalunkwe dokument kummerċjali li jiddeskrivi l-prodott oriġinarju f’dettall suffiċjenti biex ikun jista’ jiġi identifikat
 • id-dikjarazzjoni tal-oriġini tibqa’ valida għal 12-il xahar mid-data li fiha tkun imtliet mill-esportatur
 • normalment id-dikjarazzjoni dwar l-oriġini tkun għal kunsinna waħda, iżda fil-Kanada tista’ tkopri wkoll kunsinni multipli ta’ prodotti identiċi matul perjodu ta’ mhux aktar minn sena
Verifika tal-oriġini

L-awtoritajiet doganali jistgħu jivverifikaw jekk prodott importat huwiex tabilħaqq oriġinarju jew jissodisfax rekwiżiti oħra tal-oriġini.

F’każ ta’ dubju, l-awtorità doganali tista’ titlob lil importatur juri li prodott li għalih l-importatur jitlob trattament tariffarju preferenzjali ġie ttrasportat f’konformità mar-regoli tat-trasport.

Il-verifika hija bbażata fuq il-prinċipji li ġejjin

 • kooperazzjoni amministrattiva bejn l-awtoritajiet doganali tal-pajjiż importatur u tal-pajjiż esportatur
 • kontrolli fuq l-oriġini tal-prodotti magħmula mid-dwana lokali. Żjarat tal-pajjiż importatur lill-esportatur mhumiex permessi

Ladarba l-verifika tiġi konkluża, l-awtoritajiet tal-pajjiż importatur jagħmlu d-determinazzjoni finali tal-oriġini u jinfurmaw lill-awtoritajiet tal-parti importatriċi bir-riżultati.

Gwida prattika dwar id-dispożizzjonijiet tas-CETA dwar ir-regoli tal-oriġini

Rekwiżiti tal-prodott

Ir-regoli tekniċi jiddefinixxu karatteristiċi speċifiċi li prodott jenħtieġ li jkollu, bħad-disinn, it-tikkettar, l-immarkar, l-imballaġġ, il-funzjonalità jew il-prestazzjoni, u jkunu ddisinjati pereżempju biex jipproteġu s-saħħa tal-bniedem, is-sikurezza jew l-ambjent. Madankollu, jista’ jkun għali għan-negozjanti li jikkonformaw ma’ rekwiżiti differenti fi swieq differenti.

Ir-regoli u r-regolamenti tekniċi tal-UE u tal-Kanada saru aktar kompatibbli, sabiex in-negozji jkunu jistgħu jbigħu l-istess prodott, jew l-istess prodott b’inqas modifiki, fiż-żewġ swieq. Dan jippermetti lill-kumpaniji ż-żgħar, b’mod partikolari l-mikrointrapriżi, jikkompetu ma’ kumpaniji akbar u jipparteċipaw fil-ktajjen tal-provvista internazzjonali u fil-kummerċ elettroniku.

Is-CETA għandu wkoll dispożizzjonijiet biex jiżgura t-trasparenza - pereżempju, li l-persuni interessati fuq kull naħa jistgħu jikkummentaw dwar ir-regolamenti tekniċi proposti li l-Kanada jew l-UE jistgħu jiżviluppaw).

Barra minn hekk, l-UE u l-Kanada qablu li jsaħħu r-rabtiet u l-kooperazzjoni bejn il-korpi tagħhom li jistabbilixxu l-istandards kif ukoll l-organizzazzjonijiet tagħhom tal-ittestjar, taċ-ċertifikazzjoni u tal-akkreditazzjoni.

L-iffaċilitar taċ-ċertifikazzjoni għal prodotti regolati

L-UE u l-Kanada qablu li jsaħħu r-rabtiet u l-kooperazzjoni bejn il-korpi tagħhom li jistabbilixxu l-istandards kif ukoll l-organizzazzjonijiet tagħhom tal-ittestjar, taċ-ċertifikazzjoni u tal-akkreditazzjoni.

Is-CETA jistabbilixxi dispożizzjonijiet li jgħinu biex jiġi evitat tfixkil bla bżonn u tiġi żgurata t-trasparenza (pereżempju, li l-persuni interessati fuq kull naħa jistgħu jikkummentaw dwar ir-regolamenti tekniċi proposti li jistgħu jiżviluppaw il-Kanada jew l-UE).

Valutazzjoni tal-konformità – aċċettazzjoni reċiproka

Il-Kanada u l-UE qablu li jaċċettaw ċertifikati obbligatorji ta’ valutazzjoni tal-konformità maħruġa minn korpi rikonoxxuti ta’ valutazzjoni tal-konformità (CABs) li jinsabu fl-UE, u viċi versa għas-setturi koperti mill-Protokoll CETA, biex jagħtu prova tal-konformità mar-rekwiżiti Kanadiżi jew tal-UE.

Il-Protokoll dwar l-aċċettazzjoni reċiproka tar-riżultati tal-valutazzjoni tal-konformità, jissostitwixxi l-ftehim eżistenti ta’ rikonoxximent reċiproku (MRA) u jestendi l-kopertura tal-prodott, b’possibbiltà għal aktar espansjoni.

Il-prodotti koperti mill-protokoll huma

 • tagħmir elettriku u elettroniku, inklużi installazzjonijiet u apparati elettriċi, u komponenti relatati
 • tagħmir terminali tar-radju u tat-telekomunikazzjoni
 • Kompatibilità Elettromanjetika (EMC)
 • ġugarelli
 • prodotti għall-bini
 • makkinarju, inklużi partijiet, komponenti, inklużi komponenti ta’ sikurezza, tagħmir interkambjabbli, u assemblaġġi ta’ magni
 • strumenti tal-kejl
 • kaldaruni tal-misħun, inkluż tagħmir relatat
 • it-tagħmir, il-magni, l-apparat, l-apparati, il-komponenti ta’ kontroll, is-sistemi ta’ protezzjoni, l-apparati ta’ sikurezza, l-apparati ta’ kontroll u l-apparati ta’ regolamentazzjoni, u l-istrumentazzjoni relatata u s-sistemi ta’ prevenzjoni u detezzjoni għall-użu f’atmosferi potenzjalment splussivi (tagħmir ATEX)
 • tagħmir għall-użu ta’ barra peress li huwa relatat mal-emissjoni tal-istorbju fl-ambjent
 • opri tal-baħar għar-rikreazzjoni, inklużi l-komponenti tagħhom

Kif issib is-CABs approvati?

 • korpi rikonoxxuti skont l-MRA eżistenti se jkomplu jkunu hekk skont is-CETA
 • biex korp ġdid ta' stima ta' konformità jkun rikonoxxut, il-parti li tinnomina għandha tipprovdi lin-naħa l-oħra l-informazzjoni elenkata fl-Anness 3 tal-protokoll

Il-Bażi tad-Data NANDO fiha Organizzazzjonijiet Notifikati u Maħtura u informazzjoni rilevanti oħra dwar il-Valutazzjoni tal-konformità.

KSK-ijiet approvati

Prodotti tal-ikel

Is-CETA jkompli jissimplifika l-proċessi ta’ approvazzjoni, inaqqas l-ispejjeż u jtejjeb il-prevedibbiltà tal-kummerċ fil-prodotti tal-annimali u tal-pjanti

 • il-prodotti kollha importati fl-UE jeħtieġ li jikkonformaw mal-istandards sanitarji u fitosanitarji applikabbli, u viċi versa
 • sib informazzjoni u rekwiżiti għall-esportazzjoni ta’ prodotti tal-ikel lejn il-Kanada
 • rekwiżiti għall-importazzjoni ta’ prodotti tal-ikel fl-UE

L-Aġenzija Kanadiża għall-Ispezzjoni tal-Ikel (CFIA)tistabbilixxi l-politiki u r-regolamenti għall-importazzjonijiet tal-ikel, tal-inputs agrikoli u tal-prodotti agrikoli.

L-Aġenzija tas-Servizzi tal-Fruntiera tal-Kanada (CBSA) hija responsabbli għall-ispezzjoni inizjali tal-importazzjoni tal-ikel, tal-inputs agrikoli u tal-prodotti agrikoli.

Eżempji ta’ rekwiżiti ta’ tikkettar għall-prodotti tal-ikel fil-Kanada

 • rekwiżiti lingwistiċi
 • isem komuni
 • il-kwantità netta
 • ingredjenti u allerġeni
 • tabella tal-fatti dwar in-nutrizzjoni
 • identità tan-negozjant 
 • “L-Aħjar Qabel”, “Ippakkjat fi” u d-dati ta’ skadenza
 • struzzjonijiet dwar il-ħżin
 • pajjiż ta' oriġini
 • standard ta' identità

Sib aktar rekwiżiti ta’ tikkettar dwar l-Għodda ta’ Tikkettar tal-Industrija tal-Aġenzija Kanadiża għall-Ispezzjoni tal-Ikel.

Din hija lista ta’ regolamenti li tista’ ssib utli meta tesporta l-prodotti tal-ikel tiegħek lejn il-Kanada

Annimali u prodotti ta' l-annimali

Is-CETA jikkonferma l-kollaborazzjoni eżistenti bejn l-UE u l-Kanada fil-qasam veterinarju abbażi ta’ livell għoli ta’ fiduċja reċiproka, u jinkludi simplifikazzjoni ulterjuri tal-proċess ta’ approvazzjoni għall-esportaturi.

 • Il-Kanada fetħet mill-ġdid is-suq taċ-ċanga tagħha għal dsatax-il Stat Membru tal-UE
 • f’każ ta’ tifqigħa ta’ marda (l-hekk imsejħa reġjonalizzazzjoni), il-partijiet qablu li jimminimizzaw ir-restrizzjonijiet kummerċjali u l-kummerċ minn żoni mhux affettwati jista’ jkompli mingħajr interruzzjoni jew proċessi twal ta’ approvazzjoni mill-ġdid

Rekwiżiti għall-esportazzjonijiet tal-annimali u tal-prodotti tal-annimali lejn il-Kanada

Pjanti, frott u ħxejjex

Is-CETA jistabbilixxi proċeduri ġodda biex jissimplifika u jaċċellera l-proċess ta’ approvazzjoni għall-pjanti, il-frott u l-ħxejjex mill-Kanada.

Is-CETA jippermetti lill-Kanada tissostitwixxi l-approċċ attwali pajjiż b’pajjiż u prodott bi prodott b’valutazzjonijiet u proċeduri ta’ approvazzjoni fl-UE kollha għall-frott u l-ħxejjex.

L-għan huwa li jinħoloq ambjent regolatorju aktar prevedibbli għall-esportaturi.

Għall-kategoriji kollha tal-prodotti, il-partijiet qablu li jistabbilixxu proċeduri rapidi għall-punti identifikati bħala prijoritajiet.

Informazzjoni u rekwiżiti dwar l-Esportazzjonijiet tal-Pjanti u tal-Prodotti mill-Pjanti lejn il-Kanada

Farmaċewtiċi

Is-CETA jibni fuq ir-rikonoxximent reċiproku ta’ prattiki tajba ta’ manifattura u spezzjonijiet ta’ fabbriki farmaċewtiċi diġà fis-seħħ bejn l-UE u l-Kanada, u jnaqqas l-ispezzjonijiet doppji.

Dan ifisser li bħala manifattur farmaċewtiku se tkun qed tiffaċċja piżijiet u kostijiet amministrattivi ferm iżgħar u r-regolaturi tal-UE u tal-Kanada jistgħu jagħmlu użu aħjar mir-riżorsi tagħhom billi jnaqqsu l-ispezzjonijiet doppji, u minflok jiffokaw fuq swieq fejn hemm riskji ogħla. B’mod konkret

 • l-ispezzjonijiet imwettqa fit-territorju tal-UE minn kwalunkwe awtorità ta’ Stat Membru tal-UE huma aċċettati mill-Kanada u viċi versa
 • l-ispezzjonijiet imwettqa f’pajjiżi terzi jistgħu jiġu rikonoxxuti wkoll

 

Fl-ekonomija globali tal-lum, 40 % tal-mediċini lesti kkummerċjalizzati fl-UE jiġu minn barra l-pajjiż, u hekk ukoll 80 % tal-ingredjenti farmaċewtiċi attivi użati biex il-mediċini jsiru disponibbli fl-UE.

Għal aktar informazzjoni: Protokoll dwar ir-rikonoxximent reċiproku tal-programm ta’ konformità u infurzar fir-rigward ta’ prattiki tajba ta’ manifattura għal prodotti farmaċewtiċi.           

 

Sib ir-regoli u r-rekwiżiti speċifiċi għall-prodott tiegħek fl-Assistent tal-Kummerċ Tiegħi.

Ostakli Tekniċi għall-Kummerċ

Għalkemm ir-regoli tekniċi huma importanti, xi drabi jistgħu jaġixxu bħala ostaklu għall-kummerċ internazzjonali u għalhekk jistgħu jkunu piż konsiderevoli għalik bħala esportatur.

 • jekk taħseb li qed tiffaċċja ostaklu għall-kummerċ li jdewwem in-negozju tiegħek jew ma jħallikx tesporta, tista’ tgħidilna
 • irrapporta x’qed iwaqqaf l-esportazzjonijiet tiegħek lejn il-Kanada billi tuża l-formola online u l-UE se tanalizza s-sitwazzjoni tiegħek u tieħu azzjoni xierqa.

Ikkuntattjana

Dokumenti u proċeduri ta’ żdoganar tal-merkanzija

Il-ftehim jiżgura proċeduri doganali aktar trasparenti u simplifikati biex jiġi ffaċilitat il-kummerċ u jitnaqqsu l-ispejjeż għan-negozji.

Dokumenti

Il-gwidi pass pass jiddeskrivu t-tipi differenti ta’ dokumenti li għandek tħejji għall-iżdoganar tal-prodotti tiegħek.

Skont il-prodott tiegħek, l-awtoritajiet doganali jistgħu jeħtieġu l-elementi kollha ta’ hawn taħt jew xi wħud minnhom

 • fattura kummerċjali (sib ir-rekwiżiti speċifiċi rigward il-forma u l-kontenut tagħha fl-Assistent tal-Kummerċ Tiegħi)
 • lista tal-ippakkjar
 • liċenzji tal-importazzjoni għal ċerti oġġetti
 • ċertifikati li juru li l-prodott tiegħek jikkonforma mar-regolamenti obbligatorji dwar il-prodotti, bħar-rekwiżiti tas-saħħa u s-sikurezza, it-tikkettar u l-imballaġġ
 • prova tal-oriġini - dikjarazzjoni tal-oriġini

Għal aktar ċertezza, tista’ tapplika għal Informazzjoni Vinkolanti dwar it-Tariffi, u/jew Informazzjoni Vinkolanti dwar l-Oriġini minn qabel.

 

Għal informazzjoni dettaljata dwar id-dokumenti li trid tippreżenta għall-iżdoganar tal-merkanzija għall-prodott tiegħek, mur għand l-Assistent tal-Kummerċ Tiegħi.

Proċeduri għall-prova u l-verifika tal-oriġini

Għal deskrizzjoni ta’ kif tipprova l-oriġini tal-prodotti tiegħek biex titlob tariffa preferenzjali u tar-regoli relatati mal-verifika tal-oriġini mill-awtoritajiet doganali, jekk jogħġbok irreferi għat-taqsima dwar ir-regoli tal-oriġini hawn fuq.

Għal informazzjoni dwar il-proċedura doganali għall-importazzjoni u l-esportazzjoni b’mod ġenerali żur id-DĠ Tassazzjoni u Unjoni Doganali.

Proprjetà Intellettwali u Indikazzjonijiet Ġeografiċi

Is-CETA joffri protezzjoni aħjar tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali għall-kumpaniji Ewropej li jesportaw prodotti innovattivi, artistiċi, distinti u ta’ kwalità għolja lejn il-Kanada u joffri protezzjoni għall-prodotti farmaċewtiċi u għall-indikazzjonijiet ġeografiċi.

Il-Kanada saħħet il-miżuri fil-fruntieri tagħha kontra trademarks iffalsifikati, oġġetti bid-drittijiet tal-awtur ikkupjati u oġġetti b’indikazzjoni ġeografika ffalsifikata, billi introduċiet possibbiltà għad-dwana li żżomm oġġetti foloz suspettati.

Proprjetà intellettwali

Il-ftehim kummerċjali jipprevedi wkoll regoli moderni għall-protezzjoni u l-infurzar tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali.

Id-drittijiet tal-awtur fl-era diġitali

Bis-CETA, il-Kanada qablet li tallinja r-reġim tagħha ta’ protezzjoni tad-drittijiet tal-awtur mat-“trattati fuq l-internet” tal-Organizzazzjoni Dinjija tal-Proprjetà Intellettwali (WIPO) li ġejjin

 • It-Trattat tal-WIPO dwar id-Drittijiet tal-Awtur
 • it-Trattat tad-WIPO dwar il-Prestazzjonijiet u l-Fonogrammi

It-trattati tal-internet jistabbilixxu normi li jipprevjenu l-aċċess u l-użu mhux awtorizzat ta' xogħlijiet kreattivi online jew f'forma diġitali li huma importanti għall-industriji kreattivi tagħna.

Il-ftehim fih dispożizzjonijiet importanti dwar il-limitazzjonijiet għar-responsabbiltà tal-fornituri tas-servizz tal-internet għall-ksur ta' kontenut, meta jikkonformaw ma' għadd ta' kundizzjonijiet, bħal sistema ta' notifika effettiva ta' tali kontenut.

Il-Kanada qablet ukoll li tiżgura li d-detenturi tad-drittijiet ikunu jistgħu jużaw it-teknoloġija b’mod effettiv biex jipproteġu d-drittijiet tagħhom u biex jilliċenzjaw ix-xogħlijiet tagħhom online

 • pereżempju, jiġu pprovduti protezzjoni u rimedji effettivi kontra ċ-ċirkomvenzjoni ta’ miżuri teknoloġiċi (bħall-kriptaġġ) użati mid-detenturi tad-drittijiet biex jipproteġu d-drittijiet tagħhom
 • barra minn hekk, huwa pprojbit li tinbidel jew titħassar deliberatament “informazzjoni dwar il-ġestjoni tad-drittijiet” elettronika — jiġifieri, informazzjoni li takkumpanja kwalunkwe materjal protett, u li tidentifika x-xogħol, il-kreaturi, l-artist jew is-sid tiegħu, u t-termini u l-kundizzjonijiet għall-użu tiegħu
Drittijiet tax-xandir

Il-Kanada qablet ukoll li tipproteġi aħjar id-drittijiet tal-artisti Ewropej billi tagħti lill-artisti d-dritt esklużiv li jawtorizzaw jew jipprojbixxu x-xandir b’mezzi mingħajr fili u l-komunikazzjoni lill-pubbliku tal-wirjiet tagħhom.

Dawn id-drittijiet se jiżguraw li l-artisti, kemm Ewropej kif ukoll Kanadiżi, jiġu ppremjati għall-kreattività tagħhom u jkollhom l-inċentivi biex ikomplu joħolqu xogħlijiet artistiċi ġodda.

 • L-artisti Ewropej jistgħu jiksbu royalties minn, pereżempju, kafetteriji u stabbilimenti tal-bejgħ bl-imnut li jdoqqu l-mużika biex jattiraw il-konsumaturi
 • Il-Kanada se tiżgura li titħallas remunerazzjoni ekwa unika għax-xandir b’mezzi mingħajr fili jew għal kwalunkwe komunikazzjoni lill-pubbliku, u din ir-remunerazzjoni se tinqasam bejn l-artisti u l-produtturi tal-fonogrammi rilevanti.
Protezzjoni tal-varjetà tal-pjanti

Il-Kanada qablet ukoll li ssaħħaħ il-protezzjoni tal-varjetajiet tal-pjanti fuq il-bażi tal-Att tal-1991 tal-Konvenzjoni Internazzjonali għall-Protezzjoni ta’ Varjetajiet Ġodda ta’ Pjanti (UPOV).

Dan ifisser li varjetajiet ta’ pjanti innovattivi li jistgħu jwasslu, pereżempju, għal rendimenti aħjar, se jiġu protetti u għalhekk x’aktarx li jiġu introdotti aktar malajr fis-suq Kanadiż għall-benefiċċju tal-bdiewa u tal-konsumaturi.

L-UE hija fornitur ewlieni ta’ varjetajiet ġodda ta’ pjanti. Din l-attività importanti ta’ riċerka u innovazzjoni hija protetta minn tip sui generis ta’ proprjetà intellettwali msejjaħ id-dritt ta’ varjetajiet ta’ pjanti fil-Komunità. Dan mhuwiex relatat mal-użu ta’ organiżmi ġenetikament modifikati.

Azzjoni kontra l-karti tal-flus foloz

Il-Kanada qablet ukoll li ssaħħaħ il-miżuri fil-fruntieri tagħha kontra trademarks iffalsifikati, oġġetti bid-drittijiet tal-awtur ikkupjati u oġġetti b’indikazzjoni ġeografika ffalsifikata, jiġifieri billi tintroduċi possibbiltà għad-dwana li żżomm oġġetti foloz ex officio

 • L-awtoritajiet kompetenti tal-Kanada jistgħu jaġixxu fuq inizjattiva tagħhom stess biex iżommu temporanjament oġġetti suspettati li jiksru dritt ta’ proprjetà intellettwali
 • il-marki kummerċjali ma għandhomx għalfejn ikunu rreġistrati individwalment mad-dwana Kanadiża sabiex jibbenefikaw mill-protezzjoni

Il-Kanada se tadotta jew iżżomm proċeduri li skonthom detentur tad-drittijiet jista’ jitlob lill-awtoritajiet kompetenti tiegħu jissospendu r-rilaxx ta’ oġġetti suspettati li jiksru dritt ta’ proprjetà intellettwali, jew iżommuhom.

Il-Kanada introduċiet ukoll il-possibbiltà li l-awtoritajiet ġudizzjarji jieħdu l-miżuri proviżorji meħtieġa u joħorġu ordnijiet ta’ waqfien u ebda tkomplija direttament kontra intermedjarji li jdaħħlu oġġetti ffalsifikati fis-suq.

Farmaċewtiċi

Is-CETA jtejjeb id-drittijiet tal-proprjetà intellettwali għall-farmaċewtiċi innovattivi bi tliet modi

 • l-innovaturi li għandhom privattiva farmaċewtika jiksbu d-dritt li jappellaw deċiżjonijiet ta’ awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq fil-Kanada bl-istess mod bħal produtturi oħra li diġà jistgħu
 • Il-Kanada timpenja ruħha għar-reġim attwali tagħha ta’ protezzjoni tad-data (6 snin + sentejn), u b’hekk tipprovdi ċertezza legali f’qasam fejn l-investimenti fit-tul huma essenzjali
 • Il-Kanada se tistabbilixxi sistema ta’ restawr tat-terminu tal-privattivi fuq il-linji tas-sistema tal-UE biex tikkumpensa għal dewmien mhux ġustifikat fil-proċess tal-approvazzjoni tal-kummerċjalizzazzjoni, inkluż perjodu massimu ta’ protezzjoni supplimentari (sentejn) - il-partijiet qablu dwar il-possibbiltà ta’ eċċezzjonijiet għall-fini ta’ esportazzjoni lejn pajjiżi terzi

Sib aktar informazzjoni dwar il-protezzjoni tal-PI fl-UE.

 

Il-Helpdesk Ewropew tal-IPR joffri servizz ta’ Helpline għal appoġġ dirett dwar il-proprjetà intellettwali. Għal pariri u appoġġ dwar kwistjonijiet tal-IPR lil hinn mis-suq tal-UE.

Indikazzjonijiet ġeografiċi

L-indikazzjonijiet ġeografiċi tal-inbejjed u l-ispirti protetti fil-Kanada u fl-UE huma elenkati rispettivament fl-Anness III(a) u fl-Anness IV(a) tal-ftehim tal-2004 dwar il-kummerċ fl-inbejjed u x-xorb spirituż.

Minbarra l-Indikazzjonijiet Ġeografiċi (IĠ) protetti skont il-ftehim dwar l-Inbejjed u l-Ispirti tal-UE u tal-Kanada integrat fis-CETA, il-Kanada qablet li tipproteġi 143 indikazzjoni ġeografika - prodotti distintivi tal-ikel u tax-xorb minn bliet jew reġjuni speċifiċi fl-UE.

Il-Kanada se tipproteġi dawn il-prodotti tradizzjonali Ewropej mill-imitazzjonijiet bl-istess mod li tagħmel l-UE. Se jkun illegali li l-konsumaturi jiġu mqarrqa dwar l-oriġini vera ta’ prodott, pereżempju billi jintużaw bnadar li jevokaw b’mod falz IĠ protetta tal-UE jew il-pajjiż minn fejn ikun ġej dak il-prodott IĠ. Id-detenturi tad-drittijiet tal-UE se jkunu jistgħu jużaw proċess amministrattiv biex jiddefendu d-drittijiet tal-IĠ fil-Kanada, aktar milli jiddependu biss fuq proċedimenti itwal u aktar kumplessi fis-sistema tal-qrati domestiċi.

Lista ta’ indikazzjonijiet ġeografiċi protetti fil-Kanada

Il-lista tista’ tiġi estiża għal prodotti oħra fil-futur jekk l-UE u l-Kanada jaqblu.

Aktar informazzjoni dwar il-protezzjoni tal-IĠ fil-Kanada bis-saħħa tas-CETA tista’ tinstab f’din il-gwida prattika.

Fir-rigward tal-IĠ elenkati skont il-ftehim tal-2004 dwar il-kummerċ fl-inbejjed u x-xorb spirituż, sabiex jiġu protetti fil-Kanada, id-detenturi tad-drittijiet ta’ dawn l-IĠ, jeħtieġ li jirreġistraw l-IĠ tagħhom mal-Uffiċċju Kanadiż tal-Proprjetà Intellettwali.

Il-proċedura għar-reġistrazzjoni hija spjegata hawnhekk.

Kummerċ Elettroniku

Il-kapitolu dwar il-kummerċ elettroniku jsemmi fid-dispożizzjonijiet ġenerali li l-Partijiet jirrikonoxxu l-importanza li jiġi ffaċilitat l-użu tal-kummerċ elettroniku mill-SMEs.

Servizzi

Is-CETA jiżgura ċertezza legali għall-fornituri tas-servizzi tal-UE u tal-Kanada billi jorbot livell għoli ta’ liberalizzazzjoni fil-Kanada u fl-UE.

L-UE tikseb aċċess akbar għas-suq Kanadiż b’mod partikolari għas-servizzi marittimi.

Liberalizzazzjoni u trasparenza progressivi

Il-Kanada ma tistax tintroduċi kwoti ġodda jew miżuri diskriminatorji ġodda kontra l-fornituri tas-servizzi tal-UE, ħlief f’sett limitat ta’ setturi sensittivi. Il-ftehim jiggarantixxi wkoll li l-fornituri tas-servizzi tal-UE jistgħu jibbenefikaw minn

 • livell ogħla ta’ aċċess għas-suq li jmur lil hinn mill-impenji tad-WTO tal-Kanada
 • il-biċċa l-kbira tal-liberalizzazzjoni futura li l-Kanada tista’ twettaq

Il-Kanada neħħiet għadd ta’ limitazzjonijiet fuq il-kundizzjonijiet taċ-ċittadinanza u tar-residenza għal firxa ta’ professjonisti biex jipprattikaw fil-Kanada, inklużi

 • avukati
 • kontabilisti
 • periti
 • inġiniera

Fil-qasam tat-telekomunikazzjoni u s-servizzi postali u tal-kurrier, għall-ewwel darba, il-Kanada ssakkret fil-liberalizzazzjoni futura.

Servizzi marittimi

Ftuħ ġdid tas-suq Kanadiż tat-trasport marittimu se jagħmilha aktar faċli għall-operaturi marittimi tal-UE u għall-bastimenti akbar tagħhom biex joperaw fil-Kanada għall-alimentazzjoni fuq ir-rotta importanti bejn Montreal u Halifax.

Iż-żewġ portijiet huma sinifikanti fuq il-kosta tal-Lvant Kanadiża. Montreal huwa port kbir li jimmaniġġja 1.4 miljun kontejner standard (total ta’ kontejners ta’ importazzjoni u esportazzjoni fl-2015) filwaqt li Halifax jimmaniġġja 0.4 miljun unità ekwivalenti għal għoxrin pied (TUE) (2015).

L-UE hija bil-bosta l-mexxejja dinjija fis-servizzi tat-tħammil. Bis-CETA, il-Kanada qed tiftaħ ukoll is-suq tagħha f’attivitajiet ta’ tħammil għall-operaturi tal-UE, suq li huwa stmat li jiswa bejn CAD 150 miljun - 400 miljun fis-sena (madwar EUR 104 miljun - 278 miljun fis-sena).

Dixxiplini regolatorji

Minbarra l-impenji ambizzjużi meħuda għall-aċċess għas-suq, is-CETA jinkludi wkoll dixxiplini regolatorji innovattivi u b’saħħithom li jikkomplementaw u jtejbu l-impenji għall-aċċess għas-suq meħuda miż-żewġ partijiet.

Dawn id-dixxiplini regolatorji jinkludu wieħed mill-aktar settijiet estensivi u komprensivi ta’ dixxiplini vinkolanti b’mod reċiproku dwar ir-regolamentazzjoni domestika, li jittrattaw ir-reġimi ta’ liċenzjar jew ta’ awtorizzazzjoni għal kważi s-servizzi u l-attivitajiet ta’ investiment kollha. It-test jiżgura reġimi ġusti u trasparenti għall-applikanti kollha u jagħmel il-proċess ta' awtorizzazzjoni kemm jista' jkun bla xkiel.

Moviment ta' professjonisti

Il-pakkett maqbul dwar id-dħul temporanju ta' professjonisti jinkludi l-benefiċċji li ġejjin

 • Il-kumpaniji tal-UE jistgħu jistazzjonaw il-ħaddiema bi trasferiment intraażjendali tagħhom fil-Kanada sa 3 snin - filwaqt li jibnu fuq ftehimiet preċedenti, dan il-benefiċċju japplika b’mod ġenerali għas-setturi kollha
 • tul ta’ żmien estiż tas-soġġorn għall-professjonisti - fornituri ta’ servizzi kuntrattwali jew professjonisti indipendenti (definiti fil-ftehim) se jkunu jistgħu jibqgħu fit-territorju tal-parti l-oħra għal perjodu ta’ 12-il xahar (doppju ta’ dak li kien possibbli qabel)

Il-fornituri ta’ servizzi kuntrattwali jibbenefikaw minn kundizzjonijiet aħjar ta’ dħul u ta’ soġġorn (bħal trattament mhux diskriminatorju fir-rigward tal-fornituri Kanadiżi) f’setturi addizzjonali. Dawn jinkludu

 1. Servizzi ta' pariri u konsulenza relatati ma'
  • tħaffir fil-minjieri
  • servizzi tat-telekomunikazzjoni
  • servizzi postali u ta' kurrier
  • assigurazzjoni u servizzi relatati mal-assigurazzjoni
  • servizzi finanzjarji oħra
  • it-trasport
  • il-manifattura
 2. Manutenzjoni u tiswija ta' tagħmir, bħal
  • bastimenti, tagħmir tat-trasport bil-ferrovija
  • vetturi bil-mutur, muturi, snowmobiles u tagħmir għat-trasport fuq it-triq
  • inġenji tal-ajru u partijiet tagħhom
  • prodotti tal-metall, makkinarju mhux tal-uffiċċju, u tipi oħra ta’ tagħmir u oġġetti tad-dar
 3. Servizzi ta' konsulenza xjentifika u teknika relatati
 4. Servizzi ambjentali

Profili ġodda: l-aċċess preferenzjali għas-suq tal-Kanada u t-trattament mhux diskriminatorju fil-Kanada se japplikaw ukoll għal kategoriji ġodda ta’ fornituri tal-UE, kif definit fil-ftehim: investituri, viżitaturi kummerċjali għal żmien qasir u teknoloġisti.

Il-Kanada se testendi għall-konjuġi ta’ ħaddiema bi trasferiment intraażjendali tal-UE trattament ekwivalenti għal dak mogħti lill-konjuġi ta’ ħaddiema Kanadiżi bi trasferiment intraażjendali fl-UE.

Rikonoxximent reċiproku tal-kwalifiki

Sabiex tiġi ffaċilitata l-mobbiltà ta’ professjonisti b’ħiliet għolja bejn l-UE u l-Kanada, is-CETA jistabbilixxi qafas għar-rikonoxximent reċiproku tal-kwalifiki professjonali u jiddetermina l-kundizzjonijiet ġenerali u l-linji gwida għan-negozjar ta’ ftehimiet speċifiċi għall-professjoni.

Is-CETA jipprovdi qafas dettaljat għan-negozjar u l-konklużjoni ta’ Ftehimiet dwar ir-rikonoxximent reċiproku tal-kwalifiki professjonali (MRAs).

Il-ftehim iħalli f’idejn l-assoċjazzjonijiet tal-professjonijiet regolati taż-żewġ partijiet biex jibdew il-proċess ta’ negozjar ta’ MRA, billi jipprovdu rakkomandazzjonijiet lill-kumitat rilevanti tas-CETA, u biex jaqblu dwar il-kundizzjonijiet speċifiċi. Ladarba l-assoċjazzjonijiet jaqblu dwar il-prinċipji u jsegwu l-proċeduri stabbiliti fil-qafas, l-MRA jsir legalment vinkolanti, filwaqt li jiżgura li l-professjonisti Ewropej jista’ jkollhom il-kwalifiki tagħhom rikonoxxuti mill-awtoritajiet kompetenti fil-Kanada u viċi versa.

L-Akkwist Pubbliku

Bis-CETA, il-kumpaniji tal-UE issa jistgħu jagħmlu offerti għall-offerti tal-gvern Kanadiż fit-tliet livelli kollha tal-akkwist pubbliku: federali, provinċjali u muniċipali.

Fil-Kanada, il-Provinċji u t-territorji għandhom ġuriżdizzjoni fuq beni pubbliċi bħal

 • kura tas-saħħa
 • edukazzjoni
 • il-benesseri
 • trasport intraprovinċjali.

Il-muniċipalitajiet jimmaniġġjaw

 • trasport lokali
 • bordijiet tal-iskejjel
 • utilitajiet pubbliċi, eċċ.

L-entitajiet tal-akkwist koperti mis-CETA jinsabu fl-annessi 19-1 sa 19-8

Is-CETA jġib ukoll ċertezza legali li l-aġenziji u l-korpi pubbliċi Kanadiżi mhux se jkunu jistgħu jiddiskriminaw kontra kumpaniji Ewropej – jiġifieri li jirrestrinġu l-aċċess tal-kumpaniji għal offerta pubblika.

Il-fornituri jistgħu jikkontestaw deċiżjonijiet ta’ akkwist li huma jemmnu li jmorru kontra l-obbligi tal-Ftehim. Fil-Kanada, it-Tribunal Internazzjonali tal-Kummerċ Kanadiż (“CITT”) iwettaq dan ir-rwol.

Il-Kanada għamlet il-proċess tal-offerti aktar trasparenti billi ppubblikat l-offerti pubbliċi kollha tagħha fuq sit web uniku tal-akkwist imsejjaħ CanadaBuys. Jekk jogħġbok innota li trid tirreġistra f’din il-paġna biex tkun tista’ tagħmel offerta fis-suq Kanadiż.

 

Biex issir taf jekk intix intitolat li tipparteċipa f’offerta ta’ akkwist pubbliku partikolari barra mill-UE uża l-Assistent tal-Kummerċ Tiegħi għall-Akkwist

L-investiment

Ladarba s-CETA jidħol fis-seħħ b’mod definittiv, dan se joffri lill-investituri tal-UE u tal-Kanada aktar prevedibbiltà, trasparenza u protezzjoni għall-investimenti tagħhom fil-Kanada u fl-UE rispettivament.

Id-dispożizzjonijiet tas-CETA dwar il-protezzjoni tal-investiment u s-sistema l-ġdida ta’ qorti tal-investiment (ICS) se jiżguraw livell għoli ta’ protezzjoni għall-investituri, filwaqt li jippreservaw bis-sħiħ id-dritt tal-gvernijiet li jirregolaw u jsegwu objettivi ta’ politika pubblika bħall-protezzjoni tas-saħħa, is-sikurezza jew l-ambjent.

L-ICS tirrappreżenta tbegħid ċar mill-approċċ l-antik ta’ Soluzzjoni tat-Tilwim bejn l-Investitur u l-Istat (ISDS) u turi d-determinazzjoni kondiviża tal-UE u tal-Kanada li jistabbilixxu sistema aktar ġusta, aktar trasparenti u istituzzjonalizzata għar-riżoluzzjoni tat-tilwim dwar l-investiment.

Id-dispożizzjonijiet dwar l-investiment fis-CETA se jissostitwixxu wkoll it-tmien ftehimiet bilaterali ta’ investiment eżistenti bejn ċerti Stati Membri tal-UE u l-Kanada.

Il-livell limitu għar-rieżami tal-akkwiżizzjonijiet ta’ kumpaniji Kanadiżi skont l-Investment Canada Act jiżdied b’mod sostanzjali minn CAD 354 miljun attwali għal CAD 1,5 biljun. Dan japplika għall-investituri kollha tal-UE għajr dawk li huma intrapriżi tal-Istat.

Jekk qed tippjana li tinvesti fil-Kanada tista’ ssir taf aktar hawnhekk.

NB: Il-protezzjoni tal-investiment u s-sistema ta’ qorti tal-investiment, kif ukoll l-aċċess għas-suq tal-investiment tal-portafoll, mhux se jiġu applikati b’mod proviżorju f’konformità mad-Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2017/38 tat-28 ta’ Ottubru 2016 dwar l-applikazzjoni proviżorja tal-Ftehim Ekonomiku u Kummerċjali Komprensiv (CETA) bejn il-Kanada, minn naħa waħda, u l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, min-naħa l-oħra(ĠU L 11, 14.1.2017, p. 1080—“1081 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.011.01.1080.01.MTG).

Rabtiet u kuntatti

L-UNJONI EWROPEA

Delegazzjoni tal-Unjoni Ewropea għall-Kanada

Indirizz:

150 Triq Metcalfe, Suite 1900, Ottawa, Ontario, K2P 1P1

Tel.: +1 6132386464

Email: Delegation-Canada@eeas.europa.eu

l-Awstrija

Il-Kamra Ekonomika Federali Awstrijaka (Wirtschaftskammer Österreich, WKÖ)

Fil-Kanada

Vantaġġ ta' Austria Toronto

Konsulat Ġenerali tal-Awstrija — Vantaġġ tas-Sezzjoni Kummerċjali tal-Awstrija

Indirizz:

30 St Clair Avenue West, Suite 1402, Toronto, Ontario, M4V 3A1

Tel.: +1 4169673348

Email: toronto@advantageaustria.org 

Tel.: +1 5148493708

Email: montreal@advantageaustria.org 

 

Ambaxxata f'Ottawa

Indirizz:

Triq Wilbrod, Ottawa, Ontario, K1N 6M7

Tel. +1 6137891444, 

Email: ottawa-ob@bmeia.gv.at

Il-Belġju

Aġenzija għall-Kummerċ Barrani u l-Investiment ta’ Wallonia€ 
Agence wallonne à l’Exportation et aux Investissements Etrangers (AWEX)

Bruxelles Invest & Esportazzjoni

Kummerċ tal-Fjandri

Fil-Kanada

Il-Fjandri/il-Vallonja/Brussell

Rappreżentant kummerċjali għal Ontario, Manitoba

Indirizz:

2 Bloor Street West — Suite 2508, Toronto, Ontario, M4W 3E2

Tel. +1 416515-7777

Email: toronto@awex-wallonia.com

 

 

Rappreżentant
kummerċjali ta' Flanders għal Québec, Newfoundland u Labrador, Nunavut, New Brunswick, Nova Scotia, Prince Edward Island

Indirizz:

999 Boulevard de Maisonneuve West — Suite 1600,Montreal (Québec) H3A 3L4

Tel.: +1 514289-9955

Email: montreal@fitagency.com

 

Rappreżentant
kummerċjali ta' Wallonia għal Québec, Newfoundland u Labrador, Nunavut, New Brunswick, Nova Scotia, Prince Edward Island

Indirizz:

1250 René-Lévesque tal-Punent — Suite 4115, Montreal, Québec, H3B 4W8

Tel.: +1 514939-4049

 

Rappreżentant
kummerċjali ta' Brussell għal Québec, Newfoundland u Labrador, Nunavut, New Brunswick, Nova Scotia, Prince Edward Island

Indirizz: 1010 Sherbrooke tal-Punent — Suite 2404, Montreal, Québec, H3A 2R7

Tel.: +1 514286-1581

Email: info@bruxelles-canada.com

 

Ambaxxata f'Ottawa

Indirizz:

Triq 360 Albert, it-8 sular, Suite 820, Ottawa, Ontario, K1R 7X7

Tel.: +1 6132367267

Email: ottawa@diplobel.fed.be

IL-BULGARIJA

L-Aġenzija Bulgara għall-Promozzjoni tal-Intrapriżi
Żgħar u Medji българската агенция за насърчаване малките и средните предприятия

Fil-Kanada

Ambaxxata f'Ottawa

Indirizz:

325 Stewart Street, Ottawa, Ontario, K1N 6K5

Tel.: +1 613893215

Email: Embassy.Ottawa@mfa.bg

Il-KROAZJA

Portal tal-esportazzjoni
Izvozni

Fil-Kanada

Ambaxxata f'Ottawa

Indirizz:

229 Kappella ta' St, Ottawa, Ontario, K1N 7Y6

Tel.: +1 6135627820

Email: croemb.ottawa@mvep.hr

 

Konsulat Ġenerali

Indirizz:

918 Dundas Street East, Suite 302, Mississauga, Ontario, L4Y 2B8

Tel.: +1 9052779051

Email: genmiss@mvep.hr
E-mail: croconsulate.miss@mvep.hr

ĊIPRU

Servizz ta'
kummerċ Υπηρεσία Εμπορίου

Fil-Kanada

Kummissjoni Għolja

Indirizz:

150 Triq Metcalfe, Suite 1002, Ottawa, Ontario, K2P 1P1

Tel.: +1 6135630727

Email: ottawahighcom@mfa.gov.cy

 

Konsulat Onorarju

Indirizz:

Triq Donald, Coquitlam, il-Kolumbja Brittanika, V3K 3Z9

Tel.: +1 6049362268

Email: tberggre@sfu.ca

 

Sezzjoni tal-Kummerċ

Indirizz:

13 East 40th Street, New York, NY 10016

Tel.: +1 2122139100

Email: ctncy@cyprustradeny.org

IR-REPUBBLIKA ĊEKA

L-Aġenzija Nazzjonali għall-Promozzjoni tal-Kummerċ tal-Ministeru tal-Industrija u l-Kummerċ tar-Repubblika Ċeka
CzechTrade — Česká agentura na podporu obchodu

Fil-Kanada

CzechTrade Canada

Indirizz:

6707 Drive tal-minkeb SW, T2V0E5 Calgary, Alberta, T2H 0S7

Tel.: +1 4032694924

Email: calgary@czechtrade.cz
E-mail: jaroslav.jelinek@czechtrade.cz

Ambaxxata f'Ottawa

Indirizz:

251 Triq Cooper, Ottawa, Ontario, K2P 0G2

Tel. +1 6135623875

Sit ta' l-internet: http://www.mzv.cz/ottawa/en/

Email: ottawa@embassy.mzv.cz

Email: commerce_ottawa@mzv.cz

 

Konsulat Ġenerali tar-Repubblika Ċeka

Indirizz:

2 Bloor Street West, Suite 1500, Toronto, Ontario, M4W 3E2

Sit ta' l-internet: www.mzv.cz/toronto

Email: toronto@embassy.mzv.cz

Email: commerce_toronto@mzv.cz

DANIMARKA

Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin tad-Danimarka Udenrigsministeriet Eksportrådet

Fil-Kanada

Il-Kunsill tal-Kummerċ tad-Danimarka

Indirizz:

2 Bloor Street West, Suite 2120, Toronto, Ontario, M4W 3E2

Tel.: +1 416962-5661

Email: yyzhkt@um.dk

Ambaxxata f'Ottawa

Indirizz:

47 Clarence Street, Suite 450, Ottawa, Ontario, K1N 9K1

Tel.: +1 6135621811

Email: ottamb@um.dk 

l-ESTONJA

Intrapriża tal-Estonja (EAS)
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus(EAS)

Fil-Kanada

Ambaxxata f'Ottawa

Indirizz:

260 Triq Dalhousie, Suite 210, Ottawa, Ontario K1N 7E4

Tel.: +1 6137894222

Email: embassy.ottawa@mfa.ee

il-FINLANDJA

Finpro

Fil-Kanada

Ambaxxata f'Ottawa

Indirizz:

55 Triq Metcalfe, Suite 850, Ottawa, Ontario, K1P 6L5

Tel.: +1 6132882233

Email: embassy@finland.ca

Email: sanomat.ott@formin.fi

Franza

Business France (Franza għan-negozju)

Fil-Kanada

Rappreżentant tal-Kummerċ fil-Kanada: Business France (Franza għan-negozju)

Toronto

Indirizz:

154 Università ta' Avenue Suite 400, Toronto, M5H 3Y9

Tel.: +1 4169771257

 

Montreal: Bureau Business France,

Indirizz:

1501 McGill College, Bureau 1120, Montreal, QC H3A 3M8

Tel.: +1 5146704000

 

Vancouver:

Indirizz:

1111 Melville Street, Suite 320 Vancouver, British Columbia V6E 3V6

Tel.: +1 6046390923

Email: canada@businessfrance.fr

 

Ambaxxata f'Ottawa

Indirizz:

42 Drive ta' Sussex, Ottawa, Ontario, K1M 2C9

Tel.:+1 6137891795

Email: politique@ambafrance-ca.org

Il-Ġermanja

Il-Kummerċ u l-Investiment tal-Ġermanja (GTAI)

Fil-Kanada

Il-Kamra tal-Kummerċ Kanadiża Ġermaniża

Indirizz:

480 Università ta' Avenue, Suite 1500, Toronto, Ontario, M5G 1V2

Tel.: +1 416598-3355

Email: info@germanchamber.ca

 

Ambaxxata f'Ottawa

Indirizz:

1 Waverley Street, Ottawa, Ontario, K2P 0T8, il-Kanada

Tel.: +1 613 232 1101

Email: info@ottawa.diplo.de

il-GREĊJA

Intrapriża Il-Greċja Invest u Kummerċ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Fil-Kanada

Ambaxxata f'Ottawa

Indirizz:

80 MacLaren Street Ottawa, Ontario, K2P 0K6

Tel.: +1 6132386271

Email: ecocom-ottawa@mfa.gr

 

Konsulat Ġenerali

Indirizz:

1075 Bay Street, Suite 600, Toronto, Ontario, M5S 2B1

Tel.: +1 4165150133

Email: ecocom-toronto@mfa.gr

L-UNGERIJA

Dar tan-Negozjar Nazzjonali Ungeriża

Aġenzija Ungeriża għall-Promozzjoni tal-Investiment
http://www.hipa.hu/

Fil-Kanada

Il-Konsulat Ġenerali f’Toronto

Indirizz:

175 Bloor Street East, Suite 1109, it-Torri tan-Nofsinhar, Toronto

Tel.: +1 6473492550

Email: mission.tor@mfa.gov.hu

 

Ambaxxata f'Ottawa

Indirizz:

299 Waverley St., Ottawa, K2P 0V9

Tel.: +1 6132307560

Email: mission.ott@mfa.gov.hu

l-Irlanda

Intrapriża fl-Irlanda

Fil-Kanada

Rappreżentanttal-Kummerċ fil-Kanada: Intrapriża fl-Irlanda

Indirizz:

2 Bloor St. W, Suite 1501, Toronto, Ontario, M4W 3E2

Tel.: +1 4169345033

Email: client.service@enterprise-ireland.com

Email: neil.cooney@Enterprise-Ireland.com

 

Ambaxxata f'Ottawa

Indirizz:

Bini Varette, 130 Albert St, Ottawa, Ontario, K1P 5G4

Tel.: +1 6132336281

Email: embassyofireland@rogers.com

L-ITALJA

Aġenzija Taljana għall-Kummerċ
ICE — Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane

Fil-Kanada

L-Aġenzija Taljana għall-Promozzjoni tal-Kummerċ tal-Konsulat Ġenerali tal-Italja

Indirizz:

365 Bloor Street East, Suite 1802, Toronto, Ontario, M4W 3L4

Email: toronto@ice.it

Tel.: +1 4165981566

 

Indirizz:

1000 rue Sherbrooke ouest, Bureau 1720, Montreal, Québec, H3A 3G4

Tel.: +1 5142840265

Email: montreal@ice.it

 

Ambaxxata f'Ottawa

Indirizz:

275 Slater St, Ottawa, Ontario, K1P 5H9

Tel.: +1 6132322401

Email: ambasciata.ottawa@esteri.it 

IL-LATVJA

Aġenzija tal-Investiment u l-Iżvilupp tal-Latvja
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra


liaa@liaa.gov.lv

Fil-Kanada

Ambaxxata f'Ottawa

Indirizz:

350 Sparks St, Ottawa, Ontario, K1R 7S8

Tel.: +1 6132386014

Email: embassy.canada@mfa.gov.lv

Il-LITWANJA

Intrapriża tal-Litwanja

Fil-Kanada

Ambaxxata f'Ottawa

Indirizz:

150 Metcalfe Str #1600, Ottawa, Ontario, K2P 1P1

Tel. +1 61356754 58

Email: amb.ca@urm.lt

il-Lussemburgu

Il-Lussemburgu għan-Negozju

Fil-Kanada

Konsulat Onorarju f'Ottawa

Indirizz:

Il-World Exchange Plaza, 45 O’Connor Street, Suite 1150, Ottawa, Ontario, K1P 1A4

Tel.: +1 6137554091

Email: luxconsulottawa@gmail.com

 

Ambaxxata f'Washington DC

Indirizz:

2200 Vjal Massachusetts, NW, Washington, DC. 20008

Tel. +1 2022654171

Email: luxembassy.was@mae.etat.lu

MALTA

Malta Enterprise

Fil-Kanada

Fil-Kanada Konsulat Ġenerali f'Toronto

Indirizz:

3300 Bloor St W, Etobicoke, Ontario, M8X 2X3

Tel.: +1 4162070922

Email: maltaconsulate.toronto@gov.mt

L-OLANDA

Aġenzija Olandiża għall-Intrapriżi
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
 

Ondernemersplein — portal online għal negozji ġodda barranin u Netherlandiżi

Fil-Kanada

Ambaxxata f'Ottawa

Indirizz:

350 Albert Street, Suite 2020 Ottawa, Ontario, K1R, 1A4

Tel.: +1 613 237 503

Email: ott@minbuza.nl

 

Il-Konsulat Ġenerali f’Toronto

Indirizz:

1 Dundas Street West, Suite 2106, Toronto, Ontario, M5G 1Z3

Tel.: +1 416 595 2402

Sit ta' l-internet: www.hollandtradeandinvest.com
E-mail: tor-ea@minbuza.nl

il-POLONJA

Aġenzija Pollakka għall-Investiment u l-Kummerċ (dik li qabel kienet l-Aġenzija Pollakka għall-Informazzjoni u l-Investiment Barrani)
Polska Agencja Inwestycji i Handlu


E-mail: invest@paih.gov.pl

Is-Segretarjat tal-President:

Tel.:+48 223349871

Dipartiment tal-Investiment Barrani:

Tel.:+48 223349875

Dipartiment tal-Iżvilupp Ekonomiku:

Tel.:+48 223349820

Dipartiment għall-Promozzjoni Ekonomika:

Tel.:+48 223349926

Dipartiment tal-Informazzjoni u l-Komunikazzjoni:

Tel.:+48 223349994

 

Fil-Kanada

L-Aġenzija Pollakka għall-Investiment u l-Kummerċ f’Toronto

Indirizz:

438 Università ta' Avenue, Suite 1810, Toronto, Ontario, M5G 2K8

Email: zack.labieniec@paih.gov.pl 

 

Ambaxxata tar-Repubblika tal-Polonja f'Ottawa

Indirizz:

443 Daly Ave, Ottawa, Ontario, K1N 6H3

Tel. +1 6137890468

Email: ottawa.amb.sekretariat@msz.gov.pl 

 

Konsulat Ġenerali tar-Repubblika tal-Polonja f'Toronto

Indirizz:

2603 Lake Shore Blvd. Il-Punent ta' Toronto, Ontario, M8V 1G5

Tel.: +1 4162525471

Tel.: +1 4164645405

Email: toronto.info@msz.gov.pl 

 

Konsulat Ġenerali tar-Repubblika tal-Polonja f'Vancouver

Indirizz:

1177 West Hastings Street, Suite 1600, Vancouver, British Columbia, V6E 2K3

Tel. +1 6046883458

Email: vancouver.info@msz.gov.pl 

 

Il-Konsulat tar-Repubblika tal-Polonja f'Montreal

Indirizz:

3501 Avenue du Musée, Montreal, Québec, QC H3G 2C8

Tel. +1 6137890468 

Email: michal.falenczyk@msz.gov.pl

il-Portugall

aicep Portugal Global — Aġenzija għall-Kummerċ u l-Investiment

Fil-Kanada

Aġenzija għall-Kummerċ u l-Investiment: Aicep Toronto

Indirizz:

438 Università ta' Avenue, Suite 1400, Toronto, Ontario, M5G 2K8

Tel.: +1 4169214925

Email: aicep.toronto@portugalglobal.pt

 

Ambaxxata f'Ottawa

Indirizz:

645 Island Park Dr, Ottawa, Ontario, K1Y 0B8

Tel.: +1 6137290883

Email: ottawa@mne.pt

Ir-RUMANIJA

Il-Ministeru għall-Ambjent tan-Negozju, il-Kummerċ u l-Intraprenditorija

InvestRomania

Il-Kamra tal-Kummerċ u l-Industrija tar-Rumanija

Fil-Kanada

L-Uffiċċju Rumen għall-Promozzjoni Ekonomika u Kummerċjali

Indirizz:

1010, rue Sherbrooke Ouest, Bureau 610, étage 6, Montreal, Québec, H3A 2R7

Tel.: +1 5145048235

Email: romtrade.mtl@videotron.ca

 

Ambaxxata f'Ottawa

Indirizz:

655 Rideau St, Ottawa, Ontario, K1N 6A3

Tel.: +1 6137893709

Email: ottawa@mae.ro

is-SLOVAKKJA

Xenarju — Aġenzija Slovakka għall-Iżvilupp tal-Investiment u l-Kummerċ
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu

Fil-Kanada

Ambaxxata f'Ottawa

Indirizz:

50 Rideau Terrace, Ottawa, Ontario, K1M 2A2

Tel.: +1 6137494442

Email: emb.ottawa@mzv.sk

Is-SLOVENJA

SPIRIT Slovenia — Aġenzija Pubblika għall-Intraprenditorija, l-Internazzjonalizzazzjoni, l-Investimenti Barranin u t-Teknoloġija
SPIRIT Slovenija

Fil-Kanada

Ambaxxata f'Ottawa

Indirizz:

150 Metcalfe Street Suite 2200, Ottawa, Ontario, K2P 1P1

Tel.: +1 6135655781

Email: sloembassy.ottawa@gov.si

SPANJA

ICEX — L-Istitut Spanjol għall-Kummerċ Barrani
ICEX España Exportación e Inversiones

Fil-Kanada

Uffiċċju Ekonomiku u Kummerċjali

Indirizz:

151 Slater Street, Suite 801, Ottawa, Ontario, K1P 5H3

Tel.: +1 6132360409

Email: ottawa@comercio.mineco.es

 

L-Uffiċċju għall-Promozzjoni tal-Kummerċ ta’ Toronto

Indirizz:

170 Università Ave #602, Toronto, Ontario, M5H 3B3

Tel.: +1 4169670488

E-mail:toronto@comercio.mineco.es

 

Ambaxxata f'Ottawa

Indirizz:

74 Stanley Ave, Ottawa, Ontario, K1M 1P4

Tel.: +1 6137472252

Email: emb.ottawa@mae.es 

L-IŻVEZJA

Business Sweden — Il-Kunsill Żvediż għall-Kummerċ u l-Investiment

Fil-Kanada

Rappreżentanttal-Kummerċ fil-Kanada: Business Sweden(Negozju fl-Iżvezja)

Indirizz:

2 Bloor Street West, Suite 2120, Toronto Ontario M4W 3E2

Tel.: +1 4169228152

Email: toronto@business-sweden.se

 

Ambaxxata f'Ottawa

Indirizz:

Triq Dalhousie, Ottawa Ontario, K1N 9N8

Tel.: +1 6132448200

Email: sweden.ottawa@gov.se

Kmamar tal-kummerċ u assoċjazzjonijiet tan-negozju

L-UNJONI EWROPEA

Il-Kamra tal-Kummerċ tal-Unjoni Ewropea fil-Kanada (EUCCAN)

Indirizz:

480 Università ta' Avenue, Suite 1500, Toronto, Ontario, M5G 1V2

Tel.:  +1 4165987087

Email: info@euccan.com 

 

Il-Kamra tal-Kummerċ tal-Unjoni Ewropea fil-Kanada tal-Punent

Email: info@eu-canada.com

Lista ta’ kmamar tal-kummerċ u assoċjazzjonijiet tan-negozju lokali u bilaterali tal-UE fil-Kanada tista’ tinstab fuq is-sit web tal-Kamra tal-Kummerċ tal-Unjoni Ewropea fil-Kanada (http://www.euccan.com). L-EUCCAN hija organizzazzjoni umbrella għal dawn l-istrutturi u l-organizzazzjonijiet diversi ħafna.

Għodod ta’ informazzjoni

Dawn is-seba’ skedi informattivi jispjegaw x’inhu s-CETA u x’inhuma l-benefiċċji tiegħu

Skopri kif tieħu sehem fil-proċessi tal-akkwist pubbliku fil-Kanada

Tgħallem aktar dwar l-opportunitajiet ta’ negozju offruti mill-Ftehim Ekonomiku u Kummerċjali Komprensiv bejn l-UE u l-Kanada

Links oħra

Fuljett għan-negozji – jiddeskrivi l-benefiċċji, kapitolu b’kapitolu, u jagħti suġġerimenti prattiċi għan-negozji

L-infografika turi l-benefiċċji tas-CETA għal kull stat membru tal-UE

Gwida pass pass għall-esportaturi lejn il-Kanada

Stejjer u testimonjanzi tal-kumpaniji

Rakkomandazzjoni għall-SMEs

F’Settembru 2018, il-Kumitat Konġunt tas-CETA qabel dwar rakkomandazzjoni speċifika għall-SMEs li kull Parti tipprovdi informazzjoni online lill-SMEs tal-Parti l-oħra dwar is-CETA u li l-UE u l-Kanada jaħdmu flimkien sabiex il-ftehim kummerċjali jkun ta’ benefiċċju għall-SMEs.

Is-sit web Kanadiż biex jappoġġa lill-SMEs tal-UE li jesportaw lejn il-Kanada

Is-sit web tal-UE għall-SMEs mill-Kanada

Ixxerja din il-paġna:

Links ta’ malajr