Ftehim Kummerċjali Komprensiv u Ekonomiku bejn l-UE u l-Kanada

Is-CETA huwa ftehim kummerċjali bejn l-UE u l-Kanada. Dan inaqqas it-tariffi u jagħmilha aktar faċli biex jiġu esportati prodotti u servizzi, u jkun ta’ benefiċċju għan-nies u għan-negozji kemm fl-UE kif ukoll fil-Kanada.

Is-CETA daħal fis-seħħ b’mod proviżorju fl-21 ta’ Settembru 2017, li jfisser li l-biċċa l-kbira tal-ftehim issa japplika. Il-parlamenti nazzjonali fil-pajjiżi tal-UE — u f’xi każijiet dawk reġjonali wkoll — imbagħad ikollhom japprovaw is-CETA qabel ma dan ikun jista’ jidħol fis-seħħ bis-sħiħ.

Daqqa t’għajn lejn il-ftehim

Il-Ftehim Ekonomiku u Kummerċjali Komprensiv (CETA) bejn l-UE u l-Kanada daħal fis-seħħ b’mod proviżorju fl-21 ta’ Settembru 2017.

L-oqsma li għadhom ma daħlux fis-seħħ huma

 • il-protezzjoni tal-investiment u s-sistema ta’ qorti tal-investiment (ICS)
 • aċċess għas-suq tal-investiment tal-portafoll
 • dispożizzjonijiet dwar il-kamcording
 • żewġ dispożizzjonijiet relatati mat-trasparenza tal-proċedimenti amministrattivi, ir-rieżami u l-appell fil-livell tal-Istati Membri

Il-Ftehim ser ikollu effett sħiħ ladarba l-parlamenti tal-Istati Membri kollha jkunu rratifikawh formalment.

X’inhuma l-benefiċċji għan-negozju tiegħek?

Il-Ftehim

 • jelimina jew inaqqas l-ostakli għall-kummerċ, it-tariffi u l-ispejjeż relatati mal-esportazzjoni
 • tissimplifika x-xogħol tal-karti, ir-regolamenti tekniċi, il-proċeduri doganali u r-rekwiżiti tar-regoli tal-oriġini, ir-rekwiżiti tal-ittestjar tal-prodotti, l-informazzjoni dwar l-akkwist, il-kwistjonijiet tal-proprjetà intellettwali, eċċ.
 • jagħti spinta lill-kummerċ fil-prodotti tal-ikel, tal-annimali u tal-pjanti filwaqt li jżomm livelli għoljin ta’ saħħa u sikurezza tal-bniedem, tal-annimali u tal-pjanti
 • jippermetti lill-kumpanija tiegħek tagħmel offerti għal offerti fil-livelli kollha tal-gvern Kanadiż
 • toħloq aċċess addizzjonali għas-suq f’ċerti setturi, toffri mobbiltà aħjar għall-impjegati u tiffaċilita r-rikonoxximent reċiproku tal-kwalifiki għall-professjonisti
 • tipproteġi varjetà kbira ta’ indikazzjonijiet ġeografiċi għal prodotti tal-ikel Ewropej ta’ kwalità għolja fis-suq Kanadiż
 • jippromwovi investiment ta’ kwalità għolja bejn l-UE u l-Kanada

L-oqsma koperti jinkludu r-regoli tal-aċċess għas-suq għall-prodotti, l-ostakli tekniċi għall-kummerċ, il-miżuri sanitarji u fitosanitarji, l-investiment, is-servizzi, il-kummerċ elettroniku, il-politika tal-kompetizzjoni, l-akkwist pubbliku mill-gvern, il-proprjetà intellettwali, il-kooperazzjoni regolatorja jew is-soluzzjoni tat-tilwim. L-Annessi jinkludu skedi għat-tneħħija tat-tariffi, kwoti, proċeduri, regoli tal-oriġini, aċċettazzjoni reċiproka tal-valutazzjonijiet tal-konformità eċċ.

 

Il-kapitoli tal-ftehim huma spjegati fil-qosor hawnhekk u t-test relatat jista’ jitniżżel.

It-tariffi

Fl-21 ta’ Settembru 2017, il-Kanada u l-UE diġà abolixxew 98 % tal-linji tariffarji tagħhom u qablu li gradwalment jeliminaw kważi l-linji tariffarji kollha li fadal. Sal-2024, 99 % tal-linji tariffarji kollha se jkunu ġew aboliti.

Il-prodotti Kanadiżi soġġetti għal eliminazzjoni gradwali tranżitorja tat-tariffi jinkludu

 • l-industrija tal-vetturi
 • vapuri
 • xgħir u xgħir
 • zokkor raffinat
 • lamtu tal-patata
 • fjuri

Il-prodotti Ewropej soġġetti għal eliminazzjoni gradwali tranżitorja tat-tariffi jinkludu

 • l-industrija tal-vetturi
 • xi ħut u prodotti tal-frott tal-baħar
 • zokkor mhux raffinat u raffinat
 • ċerti ħbub

L-eliminazzjoni gradwali tat-tariffi ssegwi skeda tat-tneħħija tat-tariffi. It-tnaqqis huwa espress fil-Kategoriji tal-fażi fl-Anness 2A tal-ftehim.

 • A: Dazju żero fl-21 ta’ Settembru 2017
 • B: Dazju li għandu jitnaqqas għal żero fi tnaqqis ugwali fuq 3 snin
 • C: Dazju li għandu jitnaqqas għal żero fi tnaqqis ugwali fuq 5 snin
 • D: Dazju li għandu jitnaqqas għal żero fi tnaqqis ugwali fuq 7 snin
 • E: Id-dazju huwa eżentat mit-tneħħija tat-tariffi
 • S: Id-dazju jibqa’ l-istess għal 5 snin li warajhom għandhom jitneħħew fi tliet stadji ndaqs fl-1 ta’ Jannar tas-sena 8
 • AV0 + PE: Id-dazju ad valorem ugwali għal żero mad-dħul fis-seħħ; Id-dazju speċifiku li jirriżulta mis-sistema tal-prezz tad-dħul applikabbli għal dawn l-oġġetti oriġinarji għandu jinżamm.

 

L-assistent Kummerċjali tiegħi juri l-iskedi tat-tneħħija tat-tariffi għal-linji tariffarji rilevanti.

Il-prodotti industrijali:

Iż-żewġ naħat qablu li jeliminaw 100 % tal-linji tariffarji għall-prodotti industrijali, li minnhom 99.6 % mad-dħul fis-seħħ fil-każ tal-Kanada u 99.4 % mad-dħul fis-seħħ fil-każ tal-UE. Fost il-ftit prodotti li ma ġewx liberalizzati mad-dħul fis-seħħ hemm għadd limitat ta’ prodotti awtomobilistiċi, li se jiġu liberalizzati fuq bażi reċiproka matul 3, 5 jew 7 sena (17 prodott fl-offerta ta’ tariffa Kanadiża u l-prodotti korrispondenti fl-offerta tal-UE). Il-Kanada se tilliberalizza t-tariffi li fadal tagħha fuq il-bastimenti fuq perjodu ta’ 7 sena (jiġifieri sal-2024).

Prodotti agrikoli

Mad-dħul fis-seħħ, il-Kanada eliminat id-dazji għal 90.9 % tal-linji tariffarji agrikoli kollha tagħha. Sal-2023, dan se jiżdied għal 91.7 %.

Għal prodotti agrikoli sensittivi, se jkun hemm trattament speċjali:

Kwoti tariffarji

Iż-żewġ naħat japplikaw kwoti tariffarji (TRQs) fuq ċerti prodotti inklużi ċ-ċanga Kanadiża, il-majjal u l-qamħirrum ħelu kif ukoll il-ġobon Ewropew. Dawn huma volumi speċifiċi ta’ merkanzija, li se jkunu intitolati għal trattament tariffarju preferenzjali f’perjodu ta’ żmien partikolari.

Importazzjoni mill-Kanada

L-allokazzjonijiet tal-kwoti tariffarji huma kkalkulati abbażi tal-kwantitajiet disponibbli fil-kwota tariffarja u l-kwantità li saret applikazzjoni għaliha, kif innotifikat lill-Kummissjoni tal-UE mill-awtoritajiet nazzjonali.

Ladarba l-allokazzjonijiet jiġu kkalkulati mill-Kummissjoni tal-UE u jsiru pubbliċi, il-pajjiżi membri tal-UE jridu joħorġu liċenzji tal-importazzjoni jew tal-esportazzjoni għall-kwantitajiet li għalihom tkun saret applikazzjoni fi ħdan il-kwoti tariffarji rispettivi.

Ir-regoli bażiċi għal eżami simultanju huma definiti fir-Regolament tal-Kummissjoni 1301/2006 li jistabbilixxi regoli komuni għall-amministrazzjoni ta’ kwoti ta’ tariffi fuq l-importazzjoni għal prodotti agrikoli ġestiti b’sistema ta’ liċenzji ta’ importazzjoni.

Ir-rati ta’ allokazzjoni tat-TRQs tal-UE, f’termini ta’ liċenzji tal-importazzjoni maħruġa, jiġu ppubblikati kull xahar u huma aċċessibbli permezz tal-Osservatorju tas-Suq tal-Laħam.

Ir-regolamenti li ġejjin jiddefinixxu kif l-UE timmaniġġja t-TRQs differenti tagħha għas-CETA

L-esportazzjoni lejn il-Kanada
 • Il-Kanada tapplika mudell annwali għall-allokazzjoni tal-kwoti tal-prodotti tal-ħalib
 • l-applikazzjoni għall-kwoti sseħħ fl-ewwel nofs ta’ Novembru u r-ritorn u d-distribuzzjoni mill-ġdid tal-kwoti mhux użati jsiru fl-1 ta’ Awwissu
 • biex tkun eliġibbli biex tirċievi kwota trid tkun resident Kanadiż u tkun attiv fis-settur tal-ġobon

Aktar informazzjoni dwar l-allokazzjoni tat-TRQs għall-prodotti tal-ħalib esportati mill-UE lejn il-Kanada taħt is-CETA tista’ tinstab taħt “Avviżi” fuq is-sit web tal-Affarijiet Globali tal-Kanada

In-notifiki lill-Importaturi jistabbilixxu l-kriterji ta’ eliġibbiltà biex tinkiseb allokazzjoni taħt kull TRQ rispettiva. In-notifiki jipprovdu wkoll informazzjoni dwar l-amministrazzjoni tat-TRQs b’mod ġenerali u dwar il-proċess għall-preżentazzjoni ta’ applikazzjoni. Il-formoli tal-applikazzjoni u l-appendiċijiet relatati huma mehmuża ma’ kull Avviż.

2020 lista ta’ Detenturi tal-Ġobon CETA

2020 lista ta’ Detenturi ta’ Kwoti ta’ Ġobon Industrijali CETA

2019 — tabella tal-Użu tal-Kwota Tariffarja CETA għall-Ġobon

Barra minn hekk, innota li

 • il-frott u l-ħaxix jibqgħu soġġetti għas-sistema tal-prezzijiet tad-dħul tal-UE
 • it-tariffi se jinżammu fuq it-tjur u l-bajd

Nbid u spirti

Mad-dħul fis-seħħ tas-CETA ġew eliminati tariffi speċifiċi fuq l-inbejjed u l-ispirti tal-UE li jidħlu fil-Kanada.

Għall-ispirti bħall-ġinn, il-vodka u l-wiski, is-CETA jindirizza ostakli mhux tariffarji li fixklu b’mod sinifikanti l-kapaċità tal-UE li tippenetra s-suq Kanadiż, b’mod partikolari billi

 • l-applikazzjoni tat-tariffa differenzjali tal-kost tas-servizz (imposta mill-Kanada fuq inbejjed u spirti importati) ibbażata fuq il-volum u mhux fuq il-valur, u l-kalkolu tagħha b’mod aktar trasparenti, filwaqt li titnaqqas l-ispiża għall-produtturi tal-UE biex ibigħu l-prodotti tagħhom fil-Kanada
 • l-iffriżar tan-numru ta’ stabbilimenti privati Kanadiżi barra mis-sit, li huma miftuħa biss għall-produtturi Kanadiżi, u li huma alternattiva għall-monopolju tal-bordijiet tal-likuri provinċjali
 • il-prevenzjoni ta’ attivitajiet barra l-provinċja ta’ ċerti bordijiet tal-likuri, li wasslu għal kompetizzjoni inġusta fit-territorju Kanadiż u f’pajjiżi terzi
 • it-tneħħija tar-rekwiżiti Kanadiżi biex jitħalltu spirti bl-ingrossa importati ma’ spirti lokali qabel l-ibbottiljar (dan ir-rekwiżit żamm lil spirti importati bl-ingrossa milli jiġu ttikkettati bħala indikazzjonijiet ġeografiċi mal-ibbottiljar fil-Kanada)

Is-CETA jinkludi kemm il-Ftehim bejn l-UE u l-Kanada tal-1989 dwar ix-Xorb Alkoħoliku kif ukoll il-Ftehim dwar l-Inbejjed u l-Ispirti bejn l-UE u l-Kanada tal-2004, li joffri garanziji legali b’saħħithom għan-negozjanti tal-inbid u tal-ispirti Ewropej u Kanadiżi. Emendi minuri għall-Ftehim tal-2004 huma stabbiliti fl-Anness 30-B tas-CETA.

Is-sajd

Il-Kanada eliminat kompletament it-tariffi kollha fuq il-prodotti tas-sajd mad-dħul fis-seħħ.

L-UE eliminat 95.5 % tat-tariffi tagħha mad-dħul fis-seħħ u qablet li tkompli telimina l4.5 % li jifdal tat-tariffi fi żmien 3, 5 jew 7 snin.

B’mod parallel għat-tneħħija tad-dazji doganali, l-UE u l-Kanada ser jiżviluppaw sajd sostenibbli billi jużaw miżuri ta’ monitoraġġ, ta’ kontroll u ta’ sorveljanza, kif ukoll billi jiġġieldu s-sajd illegali, mhux irrappurtat u mhux irregolat.

 

Sib ir-rata tariffarja applikabbli għall-prodott tiegħek fl-Assistent tal-Kummerċ Tiegħi.

Regoli ta’ l-oriġini

Din it-taqsima tintroduċi r-regoli ewlenin tal-oriġini u l-proċeduri tal-oriġini tal-ftehim kummerċjali.

L-oriġini hija ċ- “nazzjonalità ekonomika” tal-oġġetti kkummerċjati. Jekk int ġdid dwar is-suġġett, sib introduzzjoni għall-kunċetti ewlenin fit-taqsima tal-oġġetti.

Regoli ta’ l-oriġini

Il-prodott tiegħek jeħtieġ li jikkonforma ma’ ċerti regoli li jagħtu prova tal-oriġini tiegħu sabiex jikkwalifika għar-rata preferenzjali.

Fejn nista’ nsib ir-regoli tal-oriġini?

Ir-regoli tal-oriġini huma stabbiliti fil-Protokoll dwar ir-regoli tal-oriġini u l-proċeduri tal-oriġini tal-Ftehim Ekonomiku u Kummerċjali Komprensiv (CETA) bejn l-UE u l-Kanada (ĠU L 11, 14.01.2017, p. 465). Jekk jogħġbok ikkonsulta wkoll il-linji gwida dettaljati dwar ir-regoli tal-oriġini.

Il-prodott tiegħi “joriġina” skont is-CETA UE-Kanada?

Biex il-prodott tiegħek jikkwalifika għat-tariffa preferenzjali aktar baxxa jew żero skont is-CETA, il-prodott tiegħek irid joriġina fl-UE jew fil-Kanada.

Prodott “joriġina” fl-UE jew fil-Kanada, jekk jissodisfa wieħed mir-rekwiżiti li ġejjin

 • jinkiseb kollu kemm hu fl-UE jew fil-Kanada
 • huwa prodott esklussivament minn materjali li joriġinaw fl-UE jew fil-Kanada
 • Ikun għadda minn produzzjoni suffiċjenti fl-UE jew fil-Kanada f’konformità mar-regoli speċifiċi għall-prodotti stabbiliti fl-Anness 5

Ara wkoll in-noti introduttorji tal-Anness 5.

Barra minn hekk, l-Anness 5a jipprevedi kwoti tal-oriġini u regoli alternattivi speċifiċi għall-prodott għal ċerti prodotti.

 

Eżempji ta’ regoli speċifiċi għall-prodott fil-ftehimiet kummerċjali tal-UE

 • ir-regola tal-valur miżjud — il-valur tal-materjali kollha mhux oriġinarji użati ma jistax jaqbeż ċertu perċentwal tal-prezz mill-fabbrika tal-prodott
 • il-bidla fil-klassifikazzjoni tariffarja — il-proċess tal-produzzjoni jirriżulta f’bidla fil-klassifikazzjoni tariffarja bejn il-materjali mhux oriġinarji u l-prodott finali (pereżempju l-produzzjoni tal-karta (il-Kapitolu 48 tas-Sistema Armonizzata) minn polpa mhux oriġinarja (il-Kapitolu 47 tas-Sistema Armonizzata)
 • operazzjonijietspeċifiċi — proċess speċifiku ta’ produzzjoni huwa meħtieġ, pereżempju għażil ta’ fibri għall-ħjut. Regoli bħal dawn jintużaw l-aktar fis-setturi tat-tessuti u tal-ħwejjeġ, u tal-kimika

Kombinazzjoni ta’ dawn ir-regoli differenti hija possibbli bir-regoli differenti jiġu ssodisfati alternattivament jew flimkien.

 

Tista’ ssib ir-regoli applikabbli speċifiċi għall-prodott fl-Assistent tal-Kummerċ Tiegħi.

Pariri u suġġerimenti li jgħinu biex ikun hemm konformità mar-regoli speċifiċi għall-prodott

Il-Ftehim jipprovdi flessibbiltà addizzjonali biex jgħinek tikkonforma mar-regoli speċifiċi għall-prodott, bħat-tolleranzi jew l-akkumulazzjoni.

Tolleranza
 • ir-regola tat-tolleranza tippermetti lill-produttur juża materjali mhux oriġinarji li normalment huma pprojbiti mir-regola speċifika tal-prodott sa 10 % tal-prezz tal-prodott mill-fabbrika
 • din it-tolleranza ma tistax tintuża biex jinqabeż kwalunkwe limitu tal-valur massimu ta’ materjali mhux oriġinarji elenkati fir-regoli speċifiċi għall-prodott
 • Tolleranzi speċifiċi japplikaw għat-tessuti u l-ilbies ikklassifikati fil-Kapitoli 50 sa 63 tas-SA, li huma inklużi fl-Anness 1
Akkumulazzjoni

Is-CETA jipprevedi tliet modi ta’ akkumulazzjoni tal-oriġini

 • kumulazzjoni bilaterali — materjali li joriġinaw fil-Kanada jistgħu jingħaddu bħala li joriġinaw fl-UE (u viċi versa) meta jintużaw fil-produzzjoni ta’ prodott
 • akkumulazzjoni sħiħa — tippermetti li jitqies ix-xogħol jew l-ipproċessar imwettaq fuq materjali mhux oriġinarji fl-UE jew il-Kanada biex jgħin fil-konformità mar-regola speċifika għall-prodott
 • klawżola ta’ abilitazzjoni għal akkumulazzjoni estiża — materjali li joriġinaw f’sieħeb komuni ta’ ftehim ta’ kummerċ ħieles jistgħu jingħaddu bħala li joriġinaw fl-UE jew fil-Kanada meta jintużaw fil-manifattura ta’ prodott. Din id-dispożizzjoni hija kundizzjonali fuq ftehim mill-Partijiet dwar il-kundizzjonijiet applikabbli

Rekwiżiti oħra

Il-prodott tiegħek jeħtieġ ukoll li jissodisfa r-rekwiżiti applikabbli l-oħra kollha speċifikati fil-Protokoll dwar ir-regoli tal-oriġini, bħal xogħol jew ipproċessar insuffiċjenti, jew ir-regola ta’ nonalterazzjoni.

Regola ta’ nonalterazzjoni

Il-prodotti oriġinarji jridu jiġu ttrasportati mill-UE għall-Kanada (u viċi versa) mingħajr ma jkomplu jiġu pproċessati f’pajjiż terz.

Xi operazzjonijiet jistgħu jitwettqu f’pajjiż terz jekk il-prodotti jibqgħu taħt is-superviżjoni doganali

 • ħatt
 • illowdjar mill-ġdid
 • kwalunkwe operazzjoni oħra meħtieġa biex jiġu ppreservati prodotti f’kundizzjoni tajba jew biex il-prodott jiġi ttrasportat lejn it-territorju tal-UE jew il-Kanada
 • ħżin
 • il-qsim tal-kunsinni

L-awtorità doganali tista’ titlob li importatur juri li prodott li għalih l-importatur jitlob trattament tariffarju preferenzjali ntbagħat f’konformità mar-regoli tat-trasport.

Rifużjoni tad-dazju

Ir-rifużjoni tad-dazji mħallsa qabel fuq materjali mhux oriġinarji użati għall-produzzjoni ta’ prodott li jiġi esportat skont tariffa preferenzjali hija permessa biss fl-ewwel 3 snin wara d-dħul fis-seħħ tas-CETA, jiġifieri sal-21 ta’ Settembru 2020.

Proċeduri tal-oriġini

Jekk tixtieq titlob tariffa preferenzjali, ikollok issegwi l-proċeduri tal-oriġini u tara li t-talba tiegħek tiġi vverifikata mill-awtoritajiet doganali tal-pajjiż li fih tkun qed timporta l-merkanzija tiegħek. Il-proċeduri huma stabbiliti fit-Taqsima C tal-Protokoll dwar ir-regoli tal-oriġini tal-ftehim.

Kif titlob trattament tariffarju preferenzjali?

L-importaturi jistgħu jitolbu trattament tariffarju preferenzjali abbażi ta’ dikjarazzjoni tal-oriġini pprovduta mill-esportatur.

Dikjarazzjoni tal-oriġini

Fl-UE, ma hija meħtieġa l-ebda prova tal-oriġini meta l-valur totali tal-prodotti ma jaqbiżx

 • EUR 500 fil-każ ta’ pakketti żgħar jew
 • EUR 1,200 fil-każ ta’ prodotti li jiffurmaw parti mill-bagalji personali tal-vjaġġaturi.
Awtodikjarazzjoni mill-esportatur

L-esportaturi jistgħu jiddikjaraw huma stess li l-prodott tagħhom joriġina fl-UE jew fil-Kanada billi jipprovdu dikjarazzjoni tal-oriġini.

Fl-UE tista’ tiġi kkompletata jew

L-istess numru REX jista’ jintuża wkoll għal xi ftehimiet kummerċjali preferenzjali oħra tal-UE (pereżempju l-ftehim kummerċjali tal-UE mal-Ġappun).

 • It-test tad-dikjarazzjoni tal-oriġini jista’ jsir fi kwalunkwe lingwa uffiċjali tal-UE u jinsab fl-Anness 2 tal-Protokoll dwar ir-regoli tal-oriġini
 • id-dikjarazzjoni tal-oriġini għandha tidher fuq fattura jew fuq kwalunkwe dokument kummerċjali li jiddeskrivi l-prodott oriġinarju f’dettall suffiċjenti biex ikun jista’ jiġi identifikat
 • id-dikjarazzjoni tal-oriġini tibqa’ valida għal 12-il xahar mid-data li fiha tkun tlestiet mill-esportatur
 • normalment id-dikjarazzjoni dwar l-oriġini tkun għal kunsinna waħda, iżda fil-Kanada tista’ tkopri wkoll kunsinni multipli ta’ prodotti identiċi matul perjodu li ma jaqbiżx sena (1)
Verifika tal-oriġini

L-awtoritajiet doganali jistgħu jivverifikaw jekk prodott importat huwiex tabilħaqq oriġinarju jew jissodisfax rekwiżiti oħra tal-oriġini.

F’każ ta’ dubju, l-awtorità doganali tista’ titlob lill-importatur juri li prodott li għalih l-importatur jitlob trattament tariffarju preferenzjali ġie ttrasportat f’konformità mar-regoli tat-trasport.

Il-verifika hija bbażata fuq il-prinċipji li ġejjin

 • kooperazzjoni amministrattiva bejn l-awtoritajiet doganali tal-pajjiż importatur u dak esportatur
 • kontrolli fuq l-oriġini tal-prodotti magħmula mid-dwana lokali. Iż-żjarat tal-pajjiż importatur lill-esportatur mhumiex permessi

Ladarba l-verifika tiġi konkluża, l-awtoritajiet tal-pajjiż importatur jagħmlu d-determinazzjoni finali tal-oriġini u jinfurmaw lill-awtoritajiet tal-parti importatriċi dwar ir-riżultati.

Gwida prattika dwar id-dispożizzjonijiet tas-CETA dwar ir-regoli tal-oriġini

Rekwiżiti tal-prodotti

Ir-regoli tekniċi jiddefinixxu karatteristiċi speċifiċi li prodott għandu jkollu, bħad-disinn, it-tikkettar, l-immarkar, l-imballaġġ, il-funzjonalità jew il-prestazzjoni, u huma ddisinjati pereżempju biex jipproteġu s-saħħa tal-bniedem, is-sikurezza jew l-ambjent. Madankollu, jista’ jkun jiswa wisq flus għan-negozjanti biex jikkonformaw ma’ rekwiżiti differenti fi swieq differenti.

Ir-regoli u r-regolamenti tekniċi tal-UE u tal-Kanada saru aktar kompatibbli, sabiex in-negozji jkunu jistgħu jbigħu l-istess prodott, jew l-istess prodott b’inqas modifiki, fiż-żewġ swieq. Dan jippermetti lill-kumpaniji ż-żgħar, b’mod partikolari l-mikrointrapriżi, jikkompetu ma’ kumpaniji akbar u jipparteċipaw fil-ktajjen tal-provvista internazzjonali u l-kummerċ elettroniku.

Is-CETA għandu wkoll dispożizzjonijiet biex jiżgura t-trasparenza — pereżempju, li l-persuni interessati fuq kull naħa jistgħu jikkummentaw dwar ir-regolamenti tekniċi proposti li l-Kanada jew l-UE jistgħu jiżviluppaw).

Barra minn hekk, l-UE u l-Kanada qablu li jsaħħu r-rabtiet u l-kooperazzjoni bejn il-korpi li jistabbilixxu l-istandards tagħhom kif ukoll l-organizzazzjonijiet tagħhom tal-ittestjar, taċ-ċertifikazzjoni u tal-akkreditazzjoni.

Il-faċilitazzjoni ta’ ċertifikazzjoni għal prodotti regolati

L-UE u l-Kanada qablu li jsaħħu r-rabtiet u l-kooperazzjoni bejn il-korpi li jistabbilixxu l-istandards tagħhom kif ukoll l-organizzazzjonijiet tagħhom tal-ittestjar, taċ-ċertifikazzjoni u tal-akkreditazzjoni.

Is-CETA jistabbilixxi dispożizzjonijiet li jgħinu biex jiġi evitat tfixkil bla bżonn u tiġi żgurata t-trasparenza (pereżempju, li l-persuni interessati fuq kull naħa jistgħu jikkummentaw dwar ir-regolamenti tekniċi proposti li l-Kanada jew l-UE jistgħu jiżviluppaw).

Valutazzjoni tal-konformità — aċċettazzjoni reċiproka

Il-Kanada u l-UE qablu li jaċċettaw ċertifikati obbligatorji ta’ valutazzjoni tal-konformità maħruġa minn korpi rikonoxxuti ta’ valutazzjoni tal-konformità (CABs) li jinsabu fl-UE, u viċi versa għas-setturi koperti mill-Protokoll CETA, biex jagħtu prova tal-konformità mar-rekwiżiti Kanadiżi jew tal-UE.

Il-Protokoll dwar l-aċċettazzjoni reċiproka tar-riżultati tal-valutazzjoni tal-konformità, jissostitwixxi l-ftehim ta’ rikonoxximent reċiproku (MRA) eżistenti u jestendi l-kopertura tal-prodott, bil-possibbiltà ta’ espansjoni ulterjuri.

Il-prodotti koperti mill-protokoll huma

 • tagħmir tal-elettriku u elettroniku, inklużi installazzjonijiet u apparat tal-elettriku, u komponenti relatati
 • apparat terminali tat-telekomunikazzjonijiet u tar-radju
 • kompatibilità elettromanjetika (EMC)
 • ġugarelli
 • prodotti tal-kostruzzjoni
 • makkinarju, inklużi partijiet, komponenti, inklużi komponenti ta’ sigurtà, tagħmir interkambjabbli, u assemblaġġi ta’ magni
 • l-istrumenti tal-kejl
 • bojlers tal-misħun, inkluż apparat relatat
 • tagħmir, magni, apparat, apparati, komponenti ta’ kontroll, sistemi ta’ protezzjoni, apparati ta’ sikurezza, apparati ta’ kontroll u apparati regolatorji, u strumentazzjoni u sistemi ta’ prevenzjoni u rilevament relatati għall-użu f’atmosferi potenzjalment esplużivi (tagħmir ATEX)
 • tagħmir għall-użu fuq barra peress li huwa relatat mal-emissjoni ta’ ħsejjes fl-ambjent
 • inġenji ta’ rikreazzjoni, inklużi l-komponenti tagħhom

Kif issib il-KVKs approvati?

 • il-korpi rikonoxxuti skont l-MRA eżistenti se jkomplu jkunu hekk skont is-CETA.
 • Biex korp ġdid ta’ stima ta’ konformità jkun rikonoxxut, il-parti li tinnomina għandha tipprovdi n-naħa l-oħra l-informazzjoni elenkata fl-Anness 3 tal-protokoll

Il-bażi tad-Data NANDO fiha Organizzazzjonijiet Notifikati u Maħtura u informazzjoni rilevanti oħra dwar il-valutazzjoni tal-konformità.

CABs approvati

Prodotti tal-ikel

Is-CETA jkompli jissimplifika l-proċessi ta’ approvazzjoni, inaqqas l-ispejjeż u jtejjeb il-prevedibbiltà tal-kummerċ fil-prodotti tal-annimali u tal-pjanti

 • il-prodotti kollha importati fl-UE jeħtieġ li jikkonformaw mal-istandards sanitarji u fitosanitarji applikabbli, u viċi versa
 • Sib informazzjoni u rekwiżiti għall-esportazzjoni ta’ prodotti tal-ikel lejn il-Kanada
 • rekwiżiti għall-importazzjoni ta’ prodotti tal-ikel fl-UE

L-Aġenzija Kanadiża għall-Ispezzjoni tal-Ikel (CFIA) tistabbilixxi l-politiki u r-regolamenti għall-importazzjonijiet tal-ikel, tal-inputs agrikoli u tal-prodotti agrikoli.

L-Aġenzija tas-Servizzi tal-Fruntiera tal-Kanada (CBSA) hija responsabbli għall-ispezzjoni inizjali tal-importazzjoni tal-ikel, tal-inputs agrikoli u tal-prodotti agrikoli.

Eżempji ta’ rekwiżiti ta’ tikkettar għal prodotti tal-ikel fil-Kanada

 • rekwiżiti lingwistiċi
 • isem komuni
 • kwantità netta
 • ingredjenti u allerġeni
 • tabella tal-fatti dwar in-nutrizzjoni
 • identità tan-negozjant 
 • “Best Beward”, “Ippakkjat fi” u d-dati ta’ skadenza
 • struzzjonijiet dwar il-ħżin
 • pajjiż ta’ l-oriġini
 • standard ta’ identità

Sib aktar rekwiżiti ta’ tikkettar dwar l-Għodda għat-Tikkettar tal-Industrija tal-Aġenzija Kanadiża għall-Ispezzjoni tal-Ikel.

Din hija lista ta’ regolamenti li tista’ ssib utli meta tesporta l-prodotti tal-ikel tiegħek lejn il-Kanada

Annimali u prodotti tal-annimali

Is-CETA jikkonferma l-kollaborazzjoni eżistenti bejn l-UE u l-Kanada fil-qasam veterinarju bbażata fuq livell għoli ta’ fiduċja reċiproka, u jinkludi simplifikazzjoni ulterjuri tal-proċess ta’ approvazzjoni għall-esportaturi.

 • Il-Kanada fetħet mill-ġdid is-suq taċ-ċanga tagħha għal dsatax-il Stat Membru tal-UE
 • f’każ ta’ tifqigħa ta’ marda (l-hekk imsejħa reġjonalizzazzjoni), il-partijiet qablu li jimminimizzaw ir-restrizzjonijiet kummerċjali u l-kummerċ minn żoni mhux affettwati jista’ jkompli mingħajr interruzzjoni jew proċessi twal ta’ approvazzjoni mill-ġdid.

Rekwiżiti għall-esportazzjoni ta’ annimali u prodotti tal-annimali lejn il-Kanada

Pjanti, frott u ħxejjex

Is-CETA jistabbilixxi proċeduri ġodda biex jissimplifika u jħaffef il-proċess ta’ approvazzjoni għall-pjanti, il-frott u l-ħxejjex mill-Kanada.

Is-CETA jippermetti lill-Kanada tissostitwixxi l-approċċ attwali għal kull pajjiż u prodott bi prodott b’valutazzjonijiet u proċeduri ta’ approvazzjoni fl-UE kollha għall-frott u l-ħaxix.

L-għan huwa li jinħoloq ambjent regolatorju aktar prevedibbli għall-esportaturi.

Għall-kategoriji kollha ta’ prodotti, il-partijiet qablu li jwaqqfu proċeduri rapidi għal oġġetti identifikati bħala prijoritajiet.

Informazzjoni u rekwiżiti dwar l-Esportazzjoni ta’ Pjanti u Prodotti tal-Pjanti lejn il-Kanada

Farmaċewtiċi

Is-CETA jibni fuq ir-rikonoxximent reċiproku ta’ prattiki tajba ta’ manifattura u spezzjonijiet ta’ fabbriki farmaċewtiċi diġà fis-seħħ bejn l-UE u l-Kanada, u jnaqqas l-ispezzjonijiet doppji.

Dan ifisser li bħala manifattur farmaċewtiku se tkun qed tiffaċċja piżijiet u spejjeż amministrattivi ferm iżgħar u r-regolaturi tal-UE u tal-Kanada jistgħu jagħmlu użu aħjar mir-riżorsi tagħhom billi jnaqqsu l-ispezzjonijiet doppji, u minflok jiffukaw fuq swieq fejn hemm riskji ogħla. Konkretament

 • spezzjonijiet imwettqa fit-territorju tal-UE minn kwalunkwe awtorità ta’ Stat Membru tal-UE huma aċċettati mill-Kanada u viċi versa
 • l-ispezzjonijiet imwettqa f’pajjiżi terzi jistgħu jiġu rikonoxxuti wkoll

 

Fl-ekonomija globali tal-lum, 40 % tal-mediċini lesti kkummerċjalizzati fl-UE jiġu minn barra, u hekk ukoll 80 % tal-ingredjenti farmaċewtiċi attivi użati biex il-mediċini jsiru disponibbli fl-UE.

Aktar informazzjoni: Il-Protokoll dwar ir-rikonoxximent reċiproku tal-programm ta’ konformità u infurzar fir-rigward ta’ prattiki tajba ta’ manifattura għal prodotti farmaċewtiċi.

 

Sib ir-regoli u r-rekwiżiti speċifiċi għall-prodott tiegħek fl-Assistent tal-Kummerċ Tiegħi.

Ostakoli Tekniċi għall-Kummerċ

Għalkemm ir-regoli tekniċi huma importanti, xi kultant jistgħu jaġixxu bħala ostaklu għall-kummerċ internazzjonali u għalhekk jistgħu jkunu ta’ piż konsiderevoli għalik bħala esportatur.

 • jekk taħseb li qed tiffaċċja ostaklu għall-kummerċ li jdewwem in-negozju tiegħek jew iwaqqfek milli tesporta, tista’ tgħidilna
 • irrapporta x’qed iwaqqaf l-esportazzjonijiet tiegħek lejn il-Kanada billi tuża l-formola online u l-UE se tanalizza s-sitwazzjoni tiegħek u tieħu azzjoni xierqa.

Ikkuntattjana

Dokumenti u proċeduri ta’ żdoganar

Il-Ftehim jiżgura proċeduri doganali aktar trasparenti u simplifikati biex jiġi ffaċilitat il-kummerċ u jitnaqqsu l-ispejjeż għan-negozji.

Dokumenti

Il-gwidi pass pass jiddeskrivu t-tipi differenti ta’ dokumenti li għandek tipprepara għall-iżdoganar tal-prodotti tiegħek.

Skont il-prodott tiegħek, l-awtoritajiet doganali jistgħu jeħtieġu l-elementi kollha ta’ hawn taħt jew xi wħud minnhom

 • Fattura kummerċjali (sib ir-rekwiżiti speċifiċi rigward il-forma u l-kontenut tagħha fl-Assistent Kummerċjali Tiegħi)
 • lista ta’ imballaġġ
 • Liċenzji tal-importazzjoni għal ċerti oġġetti
 • Ċertifikati li juru li l-prodott tiegħek jikkonforma mar-regolamenti obbligatorji dwar il-prodotti, bħar-rekwiżiti tas-saħħa u s-sikurezza, it-tikkettar u l-imballaġġ
 • Prova tal-oriġini — dikjarazzjoni tal-oriġini

Għal aktar ċertezza, tista’ tapplika għal Informazzjoni Vinkolanti dwar it-Tariffi, u/jew Informazzjoni Vinkolanti dwar l-Oriġini minn qabel.

 

Għal informazzjoni dettaljata dwar id-dokumenti li jeħtieġlek tippreżenta għall-approvazzjoni doganali għall-prodott tiegħek, mur għand l-Assistent tal-Kummerċ Tiegħi.

Proċeduri għall-prova u l-verifika tal-oriġini

Għal deskrizzjoni ta’ kif tipprova l-oriġini tal-prodotti tiegħek biex titlob tariffa preferenzjali u tar-regoli relatati mal-verifika tal-oriġini mill-awtoritajiet doganali, jekk jogħġbok irreferi għat-taqsima dwar ir-regoli tal-oriġini hawn fuq.

Għal informazzjoni dwar il-proċedura doganali għall-importazzjoni u l-esportazzjoni b’mod ġenerali żur id-DĠ Tassazzjoni u Unjoni Doganali.

Proprjetà Intellettwali u Indikazzjonijiet Ġeografiċi

Is-CETA joffri protezzjoni aħjar tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali għall-kumpaniji Ewropej li jesportaw prodotti innovattivi, artistiċi, distinti u ta’ kwalità għolja lejn il-Kanada u joffri protezzjoni għall-prodotti farmaċewtiċi u l-indikazzjonijiet ġeografiċi.

Il-Kanada saħħet il-miżuri tal-fruntieri tagħha kontra trademarks iffalsifikati, oġġetti kkupjati bid-drittijiet tal-awtur u prodotti b’indikazzjoni ġeografika ffalsifikata, billi introduċiet il-possibbiltà għad-dwana li żżomm oġġetti foloz suspettati.

Proprjetà intellettwali

Il-Ftehim kummerċjali jipprevedi wkoll regoli moderni għall-protezzjoni u l-infurzar tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali.

Drittijiet tal-awtur fl-era diġitali

Mas-CETA, il-Kanada qablet li tallinja r-reġim tagħha tal-protezzjoni tad-drittijiet tal-awtur mat- “trattati fuq l-internet” tal-Organizzazzjoni Dinjija tal-Proprjetà Intellettwali (WIPO) li ġejjin

 • it-Trattat WIPO dwar id-drittijiet tal-awtur
 • it-Trattat tal-WIPO dwar il-Prestazzjonijiet u l-Fonogrammi

It-Trattati tal-internet jistabbilixxu normi li jipprevjenu l-aċċess mhux awtorizzat għal u l-użu ta’ xogħlijiet kreattivi online jew f’forma diġitali li huma importanti għall-industriji kreattivi tagħna.

Il-Ftehim fih dispożizzjonijiet importanti dwar il-limitazzjonijiet għar-responsabbiltà tal-fornituri tas-servizz tal-internet għall-ksur tal-kontenut, meta jikkonformaw ma’ għadd ta’ kundizzjonijiet, bħal sistema ta’ notifika effettiva ta’ tali kontenut.

Il-Kanada qablet ukoll li tiżgura li d-detenturi tad-drittijiet ikunu jistgħu jużaw it-teknoloġija b’mod effettiv biex jipproteġu d-drittijiet tagħhom u biex jilliċenzjaw ix-xogħlijiet tagħhom online

 • pereżempju, protezzjoni u rimedji effettivi huma pprovduti kontra ċ-ċirkomvenzjoni ta’ miżuri teknoloġiċi (bħall-kriptaġġ) użati mid-detenturi tad-drittijiet biex jipproteġu d-drittijiet tagħhom
 • barra minn hekk, huwa pprojbit li intenzjonalment tinbidel jew titħassar “informazzjoni dwar il-ġestjoni tad-drittijiet” elettronika — jiġifieri, informazzjoni li takkumpanja kwalunkwe materjal protett, u l-identifikazzjoni tax-xogħol, il-kreaturi, l-artist jew is-sid tiegħu, u t-termini u l-kundizzjonijiet għall-użu tiegħu.
Drittijiet ta’ xandir

Il-Kanada qablet ukoll li tipproteġi aħjar id-drittijiet tal-artisti Ewropej billi tagħti lill-artisti d-dritt esklussiv li jawtorizzaw jew jipprojbixxu x-xandir b’mezzi mingħajr fili u l-komunikazzjoni lill-pubbliku tal-prestazzjonijiet tagħhom.

Dawn id-drittijiet se jiżguraw li l-artisti, kemm Ewropej kif ukoll Kanadiżi, jiġu ppremjati għall-kreattività tagħhom u jkollhom l-inċentivi biex ikomplu joħolqu xogħlijiet artistiċi ġodda.

 • L-artisti Ewropej jistgħu jiksbu royalties minn, pereżempju, kafetteriji u stabbilimenti tal-bejgħ bl-imnut li jilagħbu l-mużika biex jattiraw lill-konsumaturi
 • Il-Kanada ser tiżgura li titħallas remunerazzjoni ġusta unika għax-xandir b’mezzi mingħajr fili jew għal kwalunkwe komunikazzjoni lill-pubbliku, u din ir-remunerazzjoni ser tinqasam bejn l-artisti u l-produtturi ta’ fonogrammi rilevanti.
Protezzjoni ta’ varjetajiet ta’ pjanti

Il-Kanada qablet ukoll li ssaħħaħ il-protezzjoni ta’ varjetajiet ta’ pjanti abbażi tal-Att tal-1991 tal-Konvenzjoni Internazzjonali għall-Protezzjoni ta’ Varjetajiet Ġodda ta’ Pjanti (UPOV).

Dan ifisser li varjetajiet ta’ pjanti innovattivi li jistgħu jwasslu, pereżempju, għal rendiment aħjar, se jiġu protetti u għalhekk x’aktarx li jiġu introdotti aktar malajr fis-suq Kanadiż għall-benefiċċju tal-bdiewa u l-konsumaturi.

L-UE hija fornitur ewlieni ta’ varjetajiet ta’ pjanti ġodda. Din l-attività importanti ta’ riċerka u ta’ innovazzjoni hija protetta minn tip sui generis ta’ proprjetà intellettwali msejjaħ id-dritt ta’ varjetajiet ta’ pjanti fil-Komunità. Dan mhuwiex relatat mal-użu ta’ organiżmi ġenetikament modifikati.

Azzjoni kontra prodotti ffalsifikati

Il-Kanada qablet ukoll li ssaħħaħ il-miżuri tal-fruntieri tagħha kontra trademarks iffalsifikati, oġġetti kkupjati bid-drittijiet tal-awtur u prodotti b’indikazzjoni ġeografika ffalsifikati, jiġifieri billi tintroduċi possibbiltà għad-dwana li żżomm oġġetti foloz ex officio.

 • L-awtoritajiet kompetenti tal-Kanada jistgħu jaġixxu fuq l-inizjattiva tagħhom stess biex temporanjament iżommu l-oġġetti suspettati li jiksru dritt ta’ proprjetà intellettwali.
 • id-ditti ma għandhomx għalfejn jiġu rreġistrati individwalment mad-dwana Kanadiża biex jibbenefikaw mill-protezzjoni

Il-Kanada ser tadotta jew iżżomm proċeduri skont liema detentur ta’ drittijiet jista’ jitlob lill-awtoritajiet kompetenti tiegħu biex jissospendu r-rilaxx, jew iżommu, oġġetti suspettati li jiksru dritt ta’ proprjetà intellettwali.

Il-Kanada introduċiet ukoll il-possibbiltà għall-awtoritajiet ġudizzjarji li jieħdu l-miżuri provviżorji meħtieġa u li joħorġu ordnijiet ta’ waqfien u ta’ twaqqif direttament kontra intermedjarji li jġibu oġġetti ffalsifikati fis-suq.

Farmaċewtiċi

Is-CETA jtejjeb id-drittijiet tal-proprjetà intellettwali għal farmaċewtiċi innovattivi bi tliet modi

 • l-innovaturi li għandhom privattiva farmaċewtika jiksbu d-dritt li jappellaw deċiżjonijiet ta’ awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq fil-Kanada bl-istess mod bħal produtturi oħra diġà jistgħu
 • Il-Kanada timpenja ruħha għar-reġim attwali tagħha ta’ protezzjoni tad-data (6 + 2 snin), u b’hekk tipprovdi ċertezza legali f’qasam fejn l-investimenti fit-tul huma essenzjali
 • Il-Kanada se tistabbilixxi sistema ta’ restawr tat-terminu tal-privattivi skont is-sistema tal-UE biex tikkumpensa għal dewmien mhux ġustifikat fil-proċess ta’ approvazzjoni għall-kummerċjalizzazzjoni, inkluż perjodu massimu ta’ protezzjoni supplimentari (2 snin) — il-partijiet qablu dwar il-possibbiltà ta’ eċċezzjonijiet għall-fini ta’ esportazzjoni lejn pajjiżi terzi.

Sib aktar informazzjoni dwar il-protezzjoni tal-PI fl-UE.

 

Il-Helpdesk Ewropew tal-IPR joffri servizz ta’ Helpline għal appoġġ dirett fuq il-proprjetà intellettwali. Għal pariri u appoġġ dwar kwistjonijiet tal-IPR lil hinn mis-suq tal-UE.

Indikazzjonijiet ġeografiċi

L-indikazzjonijiet ġeografiċi tal-inbejjed u l-ispirti protetti fil-Kanada u fl-UE huma elenkati rispettivament fl-Anness III (a) u l-Anness IV (a) tal-ftehim tal-2004 dwar il-kummerċ fl-inbejjed u x-xorb alkoħoliku.

Minbarra l-Indikazzjonijiet Ġeografiċi (IĠ) protetti skont il-ftehim tal-UE u tal-Kanada dwar l-Inbejjed u l-Ispirti integrat fis-CETA, il-Kanada qablet li tipproteġi 143 indikazzjoni ġeografika — prodotti tal-ikel u tax-xorb distintivi minn bliet jew reġjuni speċifiċi fl-UE.

Il-Kanada ser tipproteġi dawn il-prodotti tradizzjonali Ewropej minn imitazzjonijiet bl-istess mod bħalma tagħmel l-UE. Se jkun illegali li l-konsumaturi jiġu mqarrqa dwar l-oriġini vera ta’ prodott, pereżempju billi jintużaw bnadar li jevokaw b’mod falz IĠ protetta tal-UE jew il-pajjiż minn fejn ġej il-prodott IĠ. Id-detenturi tad-drittijiet tal-UE se jkunu jistgħu jużaw proċess amministrattiv biex jiddefendu d-drittijiet tal-IĠ fil-Kanada, aktar milli jiddependu biss fuq proċedimenti itwal u aktar kumplessi fis-sistema tal-qorti domestika.

Lista ta’ indikazzjonijiet ġeografiċi protetti fil-Kanada

Il-lista tista’ tiġi estiża għal prodotti oħra fil-futur jekk l-UE u l-Kanada jaqblu.

Aktar informazzjoni dwar il-protezzjoni tal-IĠ fil-Kanada grazzi għas-CETA tista’ tinstab f’din il-gwida prattika.

Fir-rigward tal-IĠ elenkati fil-ftehim tal-2004 dwar il-kummerċ tal-inbejjed u l-ispirti, sabiex ikunu protetti fil-Kanada, id-detenturi tad-drittijiet ta’ dawn l-IĠ, jeħtieġ li jirreġistraw l-IĠ tagħhom mal-Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali Kanadiż.

Il-proċedura ta’ reġistrazzjoni hija spjegata hawnhekk.

Kummerċ Elettroniku

Il-Kapitolu dwar il-kummerċ elettroniku jsemmi fid-dispożizzjonijiet ġenerali li l-Partijiet jirrikonoxxu l-importanza li jiġi ffaċilitat l-użu tal-kummerċ elettroniku mill-SMEs.

Servizzi

Is-CETA jiżgura ċ-ċertezza legali għall-fornituri tas-servizzi tal-UE u Kanadiżi billi jorbot livell għoli ta’ liberalizzazzjoni fil-Kanada u fl-UE.

L-UE tikseb aċċess akbar għas-suq Kanadiż b’mod partikolari għas-servizzi marittimi.

Liberalizzazzjoni progressiva u trasparenza

Il-Kanada ma tistax tintroduċi kwoti ġodda jew miżuri diskriminatorji ġodda kontra l-fornituri tas-servizzi tal-UE, ħlief f’sett limitat ta’ setturi sensittivi. Il-Ftehim jiggarantixxi wkoll li l-fornituri tas-servizzi tal-UE jistgħu jibbenefikaw minn

 • livell ogħla ta’ aċċess għas-suq li jmur lil hinn mill-impenji tad-WTO tal-Kanada
 • il-liberalizzazzjoni l-aktar futura li l-Kanada tista’ twettaq

Il-Kanada neħħiet għadd ta’ limitazzjonijiet fuq il-kundizzjonijiet taċ-ċittadinanza u tar-residenza għal firxa ta’ professjonisti biex jipprattikaw fil-Kanada, inklużi

 • avukati
 • kontabilisti
 • periti
 • inġiniera

Fis-servizzi tat-telekomunikazzjoni u dawk tal-posta u tal-kurjer, għall-ewwel darba l-Kanada ggarantiet liberalizzazzjoni futura.

Servizzi marittimi

Ftuħ ġdid tas-suq tat-trasport marittimu Kanadiż se jagħmilha aktar faċli għall-operaturi marittimi tal-UE u l-bastimenti l-kbar tagħhom biex joperaw fil-Kanada għall-feedering fuq ir-rotta importanti bejn Montreal u Halifax.

Iż-żewġ portijiet huma sinifikanti fuq il-kosta tal-Lvant tal-Kanada. Montreal huwa port kbir li jimmaniġġja 1.4 miljun kontejner standard (total ta’ kontenituri ta’ importazzjoni u esportazzjoni fl-2015) filwaqt li Halifax timmaniġġja 0.4 miljun unità ekwivalenti għal għoxrin pied (TEUs) (2015).

L-UE hija bil-bosta l-mexxejja dinjija fis-servizzi tat-tħammil. Permezz tas-CETA, il-Kanada qed tiftaħ ukoll is-suq tagħha fl-attivitajiet ta’ tħammil għall-operaturi tal-UE, suq li huwa stmat li jiswa bejn CAD 150 miljun — 400 miljun fis-sena (madwar EUR 104 miljun — 278 miljun fis-sena).

Dixxiplini regolatorji

Minbarra l-impenji ambizzjużi meħuda dwar l-aċċess għas-suq, is-CETA jinkludi wkoll dixxiplini regolatorji innovattivi u b’saħħithom li jikkumplimentaw u jtejbu l-impenji dwar l-aċċess għas-suq li ttieħdu miż-żewġ partijiet.

Dawn id-dixxiplini regolatorji jinkludu waħda mill-aktar settijiet estensivi u komprensivi ta’ dixxiplini vinkolanti b’mod reċiproku dwar ir-regolamentazzjoni domestika, li jittrattaw reġimi ta’ liċenzjar jew awtorizzazzjoni għal kważi s-servizzi u l-attivitajiet ta’ investiment kollha. It-test jiżgura reġimi ġusti u trasparenti għall-applikanti kollha u kemm jista’ jkun jagħmel il-proċess ta’ awtorizzazzjoni wieħed mingħajr xkiel.

Il-moviment ta’ professjonisti

Il-pakkett maqbul dwar id-dħul temporanju ta’ professjonisti jinkludi l-benefiċċji li ġejjin

 • Il-kumpaniji tal-UE jistgħu jistazzjonaw il-ħaddiema bi trasferiment intra-ażjendali tagħhom fil-Kanada sa 3 snin — filwaqt li jibnu fuq ftehimiet preċedenti, dan il-benefiċċju ġeneralment japplika għas-setturi kollha
 • tul ta’ żmien estiż tas-soġġorn għall-professjonisti — fornituri ta’ servizzi kuntrattwali jew professjonisti indipendenti (definiti fil-ftehim) se jkunu jistgħu jibqgħu fit-territorju tal-parti l-oħra għal perjodu ta’ 12-il xahar (id-doppju ta’ dak li kien possibbli qabel)

Fornituri ta’ servizzi kuntrattwali jibbenefikaw minn kundizzjonijiet aħjar ta’ dħul u soġġorn (bħal trattament mhux diskriminatorju fir-rigward ta’ fornituri Kanadiżi) f’setturi addizzjonali. Dawn jinkludu

 1. Servizzi ta’ pariri u konsulenza relatati ma’
  • estrazzjoni
  • servizzi ta’ telekomunikazzjoni
  • is-servizzi postali u tal-kurrier
  • assigurazzjoni u servizzi relatati mal-assigurazzjoni
  • servizzi finanzjarji oħra
  • it-trasport
  • manifattura
 2. Manutenzjoni u tiswija ta’ tagħmir, bħal
  • bastimenti, tagħmir tat-trasport bil-ferrovija
  • vetturi bil-mutur, muturi, snowmobiles u tagħmir tat-trasport bit-triq
  • inġenji tal-ajru u partijiet tagħhom
  • prodotti tal-metall, makkinarju mhux tal-uffiċċju, u tipi oħra ta’ tagħmir u oġġetti tad-dar
 3. Servizzi relatati ta’ konsulenza xjentifika u teknika
 4. Servizzi ambjentali

Profili ġodda: L-aċċess preferenzjali għas-suq tal-Kanada u t-trattament mhux diskriminatorju fil-Kanada se japplikaw ukoll għal kategoriji ġodda ta’ fornituri tal-UE, kif definit fil-ftehim: Investituri, viżitaturi tan-negozju għal żmien qasir u teknoloġisti.

Il-Kanada ser testendi għall-konjuġi ta’ ħaddiema bi trasferiment intra-ażjendali tal-UE trattament ekwivalenti għal dak mogħti lill-konjuġi ta’ ħaddiema Kanadiżi bi trasferiment intra-ażjendali fl-UE.

Ir-rikonoxximent reċiproku tal-kwalifiki

Sabiex tiġi ffaċilitata l-mobbiltà ta’ professjonisti b’ħiliet għolja bejn l-UE u l-Kanada, is-CETA jistabbilixxi qafas għar-rikonoxximent reċiproku tal-kwalifiki professjonali u jiddetermina l-kundizzjonijiet ġenerali u l-linji gwida għan-negozjar ta’ ftehimiet speċifiċi għall-professjoni.

Is-CETA jipprovdi qafas dettaljat għan-negozjar u l-konklużjoni ta’ Ftehimiet dwar ir-rikonoxximent reċiproku ta’ kwalifiki professjonali (MRAs).

Il-Ftehim iħalli f’idejn l-assoċjazzjonijiet tal-professjonijiet regolati taż-żewġ partijiet biex jibdew il-proċess tan-negozjar ta’ MRA, billi jipprovdu rakkomandazzjonijiet lill-kumitat CETA rilevanti, u biex jaqblu dwar il-kundizzjonijiet speċifiċi. Ladarba l-assoċjazzjonijiet jaqblu dwar il-prinċipji u jsegwu l-proċeduri stabbiliti fil-qafas, l-MRA jsir legalment vinkolanti, filwaqt li jiżgura li l-professjonisti Ewropej jista’ jkollhom il-kwalifiki tagħhom rikonoxxuti mill-awtoritajiet kompetenti fil-Kanada u viċi versa.

L-akkwist Pubbliku

Bis-CETA, il-kumpaniji tal-UE issa jistgħu jitfgħu offerti għal offerti tal-gvern Kanadiż fit-tliet livelli kollha tal-akkwist tal-Gvern: Federali, provinċjali u muniċipali.

Fil-Kanada, il-Provinċji u t-territorji għandhom ġurisdizzjoni fuq prodotti pubbliċi bħal

 • il-kura tas-saħħa
 • l-edukazzjoni
 • benessri
 • trasport intraprovinċjali.

Jiġġestixxu l-muniċipalitajiet

 • trasport lokali
 • bordijiet tal-iskola
 • utilitajiet pubbliċi, eċċ.

L-entitajiet tal-akkwist koperti mis-CETA jinsabu fl-annessi 19–1 sa 19–8

Is-CETA jġib ukoll ċertezza legali li l-aġenziji u l-korpi pubbliċi Kanadiżi mhux se jkunu jistgħu jiddiskriminaw kontra kumpaniji Ewropej — jiġifieri li jirrestrinġu l-aċċess tal-kumpaniji għal offerta pubblika.

Il-fornituri jistgħu jikkontestaw deċiżjonijiet ta’ akkwist li huma jemmnu li jmorru kontra l-obbligi tal-Ftehim. Fil-Kanada, it-Tribunal Internazzjonali tal-Kummerċ Kanadiż (“CITT”) iwettaq dan ir-rwol.

Il-Kanada qablet ukoll li tagħmel il-proċess tal-offerti aktar trasparenti billi tippubblika l-offerti pubbliċi kollha tagħha fuq sit web tal-akkwist uniku fi żmien debitu. Fil-preżent, dan is-sit web jipprovdi għodda biex jinstabu opportunitajiet ta’ akkwist mill-Gvern (Federali).

Akkwist pubbliku ieħor (gvernijiet provinċjali u territorjali) attwalment jirreklama avviżi ta’ offerti fuq is-siti web tal-akkwist tagħhom stess jew fuq sistema elettronika ta’ offerti mħaddma minn fornitur ta’ servizzi ta’ parti terza.

 

Biex issir taf jekk intix intitolat li tipparteċipa f’offerta ta’ akkwist pubbliku partikolari barra mill-UE uża l-Access2Procurement

L-investiment

Ladarba s-CETA jidħol fis-seħħ b’mod definittiv, ser joffri lill-investituri tal-UE u dawk Kanadiżi akbar prevedibbiltà, trasparenza u protezzjoni għall-investimenti tagħhom fil-Kanada u fl-UE rispettivament.

Id-dispożizzjonijiet tas-CETA dwar il-protezzjoni tal-investiment u s-sistema l-ġdida ta’ qorti tal-investiment (ICS) se jiżguraw livell għoli ta’ protezzjoni għall-investituri, filwaqt li jippreservaw bis-sħiħ id-dritt tal-gvernijiet li jirregolaw u jsegwu objettivi ta’ politika pubblika bħall-protezzjoni tas-saħħa, is-sikurezza jew l-ambjent.

L-ICS tirrappreżenta tbegħid ċar mill-approċċ antik ta’ Soluzzjoni ta’ Tilwim bejn Investituri u Stati (ISDS) u turi d-determinazzjoni komuni tal-UE u tal-Kanada biex jistabbilixxu sistema aktar ġusta, aktar trasparenti u istituzzjonalizzata għas-soluzzjoni ta’ tilwim dwar investiment.

Id-dispożizzjonijiet dwar l-investiment fis-CETA se jissostitwixxu wkoll it-tmien ftehimiet bilaterali eżistenti ta’ investiment bejn ċerti Stati Membri tal-UE u l-Kanada.

Il-livell limitu għar-rieżami tal-akkwiżizzjonijiet ta’ kumpaniji Kanadiżi skont l-Investment Canada Act huwa sostanzjalment miżjud mis-CAD 354 miljun attwali għal CAD 1.5 biljun. Dan japplika għall-investituri kollha tal-UE minbarra dawk li huma intrapriżi tal-istat.

Jekk qed tippjana li tinvesti fil-Kanada tista’ ssir taf aktar hawnhekk.

NB: Il-protezzjoni tal-investiment u s-sistema ta’ qorti tal-investiment, kif ukoll l-aċċess għas-suq tal-investiment tal-portafoll, mhux se jiġu applikati b’mod proviżorju f’konformità mad-Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2017/38 tat-28 ta’ Ottubru 2016 dwar l-applikazzjoni proviżorja tal-Ftehim Ekonomiku u Kummerċjali Komprensiv (CETA) bejn il-Kanada, minn naħa waħda, u l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, min-naħa l-oħra (ĠU L 11, 14.1.2017, p. 1080 — “1081(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.011.01.1080.01.ENG).

Links u kuntatti

UNJONI EWROPEA

Id-delegazzjoni tal-Unjoni Ewropea għall-Kanada

Indirizz:

150 triq Metcalfe, Suite 1900, Ottawa, Ontario, K2P 1P1

Tel.: + 1 6132386464

Posta elettronika: Delegation-Canada@eeas.europa.eu

L-AWSTRIJA

Il-Kamra Ekonomika Federali Awstrijaka (Wirtschaftskammer Österreich, WKÖ)

FIL-KANADA

Vantaġġ għall-Awstrija Toronto

Il-konsulat Ġenerali tal-Awstrija — EUR Commercial Section Advantage Austria

Indirizz:

30 ST Clair Avenue West, Suite 1402, Toronto, Ontario, M4V 3A1

Tel.: + 1 4169673348

Posta elettronika: toronto@advantageaustria.org 

Tel.: + 1 5148493708

Posta elettronika: montreal@advantageaustria.org 

 

Ambaxxata f’Ottawa

Indirizz:

445 Wilbrod Street, Ottawa, Ontario, K1N 6M7

Tel. + 1 6137891444, 

Posta elettronika: ottawa-ob@bmeia.gv.at

IL-BELĠJU

L-Aġenzija tal-Kummerċ Barrani u ta’ Investiment tal-Vallonja
EUR Agence wallonne à l’Exportation et aux Investissements Etrangers (AWEX)

Brussell Invest & Esportazzjoni

Kummerċ Fjaming

FIL-KANADA

Fjandri/Wallonja/Brussell

Rappreżentant Kummerċjali għal Ontario, Manitoba

Indirizz:

2 triq Bloor West — Suite 2508, Toronto, Ontario, M4W 3E2

Tel.: + 1 416515–7777

Posta elettronika: toronto@awex-wallonia.com

 

 

Flanders
Trade rep. għal Québec, Newfoundland u Labrador, Nunavut, New Brunswick, Nova Scotia, Prince Edward Island

Indirizz:

999 Boulevard de Maisonneuve tal-Punent — Suite 1600, Montreal (Québec) H3A 3L4

Tel.: + 1 514289–9955

Posta elettronika: montreal@fitagency.com

 

Walloon
Trade rep. għal Québec, Newfoundland u Labrador, Nunavut, New Brunswick, Nova Scotia, Prince Edward Island

Indirizz:

1250 René-Lévesque West — Suite 4115, Montreal, Québec, H3B 4W8

Tel.: + 1 514939–4049

 

Brussell
Trade Rep. għal Québec, Newfoundland u Labrador, Nunavut, New Brunswick, Nova Scotia, Prince Edward Island

Indirizz: 1010 Sherbrooke West — Suite 2404, Montreal, Québec, H3A 2R7

Tel.: + 1 514286–1581

Posta elettronika: info@bruxelles-canada.com

 

Ambaxxata f’Ottawa

Indirizz:

360 Albert Street, 8 sular, Suite 820, Ottawa, Ontario, K1R 7X7

Tel.: + 1 6132367267

Posta elettronika: ottawa@diplobel.fed.be

BULGARIJA

L-Aġenzija Bulgara għall-Promozzjoni tal-Intrapriżi Żgħar u Medji
Българската агенция за насърчаване малките и средните предприятия

FIL-KANADA

Ambaxxata f’Ottawa

Indirizz:

325 Stewart Street, Ottawa, Ontario, K1N 6K5

Tel.: + 1 613893215

Posta elettronika: Embassy.Ottawa@mfa.bg

IL-KROAZJA

Portal ta’ esportazzjoni
tal-portal Izvozni

FIL-KANADA

Ambaxxata f’Ottawa

Indirizz:

229 Chapel St, Ottawa, Ontario, K1N 7Y6

Tel.: + 1 6135627820

Posta elettronika: croemb.ottawa@mvep.hr

 

Konsolat Ġenerali

Indirizz:

918 Dundas Street Lvant, Suite 302, Mississauga, Ontario, L4Y 2B8

Tel.: + 1 9052779051

Posta elettronika: Genmiss@mvep.hr
posta elettronika: croconsulate.miss@mvep.hr

ĊIPRU

Servizz tal-Kummerċ
Υπηρεσία Εμπορίου

FIL-KANADA

Kummissjoni Għolja

Indirizz:

150 triq Metcalfe, Suite 1002, Ottawa, Ontario, K2P 1P1

Tel.: + 1 6135630727

Posta elettronika: ottawahighcom@mfa.gov.cy

 

Konsolat Onorarju

Indirizz:

435 Donald Street, Coquitlam, British Columbia, V3K 3Z9

Tel.: + 1 6049362268

Posta elettronika: tberggre@sfu.ca

 

Sezzjoni tal-Kummerċ

Indirizz:

13 East 40th Street, New York, NY 10016

Tel.: + 1 2122139100

Posta elettronika: ctncy@cyprustradeny.org

REPUBBLIKA ĊEKA

L-Aġenzija Nazzjonali għall-Promozzjoni tal-Kummerċ tal-Ministeru tal-Industrija u l-Kummerċ tar-Repubblika Ċeka CzechTrade
— Česká agentura na podporu obchodu

FIL-KANADA

CzechTrade Canada

Indirizz:

6707 elbow Drive SW, T2V0E5 Calgary, Alberta, T2H 0S7

Tel.: + 1 4032694924

Posta elettronika: Calgary@czechtrade.cz
posta elettronika: jaroslav.jelinek@czechtrade.cz

Ambaxxata f’Ottawa

Indirizz:

251 Cooper Street, Ottawa, Ontario, K2P 0G2

Tel. + 1 6135623875

Websajt: http://www.mzv.cz/ottawa/en/

Posta elettronika: ottawa@embassy.mzv.cz

Posta elettronika: commerce_ottawa@mzv.cz

 

Konsolat Ġenerali tar-Repubblika Ċeka

Indirizz:

2 Bloor Street West, Suite 1500, Toronto, Ontario, M4W 3E2

Websajt: www.mzv.cz/toronto

Posta elettronika: toronto@embassy.mzv.cz

Posta elettronika: commerce_toronto@mzv.cz

ID-DANIMARKA

Il-Ministeru tal-Affarijiet Barranin tad-Danimarka Udenrigsministeriet Eksportrådet

FIL-KANADA

Il-Kunsill tal-Kummerċ tad-Danimarka

Indirizz:

2 Bloor Street West, Suite 2120, Toronto, Ontario, M4W 3E2

Tel.: + 1 416962–5661

Posta elettronika: yyzhkt@um.dk

Ambaxxata f’Ottawa

Indirizz:

47 Clarence Street, Suite 450, Ottawa, Ontario, K1N 9K1

Tel.: + 1 6135621811

Posta elettronika: ottamb@um.dk 

L-ESTONJA

Enterprise Estonia (EAS)
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)

FIL-KANADA

Ambaxxata f’Ottawa

Indirizz:

260 triq Dalhousie, Suite 210, Ottawa, Ontario K1N 7E4

Tel.: + 1 6137894222

Posta elettronika: embassy.ottawa@mfa.ee

IL-FINLANDJA

Finpro

FIL-KANADA

Ambaxxata f’Ottawa

Indirizz:

55 triq Metcalfe, Suite 850, Ottawa, Ontario, K1P 6L5

Tel.: + 1 6132882233

Posta elettronika: embassy@finland.ca

Posta elettronika: sanomat.ott@formin.fi

FRANZA

Negozju fi Franza

FIL-KANADA

Rappreżentant Kummerċjali fil-Kanada: Negozju fi Franza

Toronto

Indirizz:

154 University Avenue Suite 400, Toronto, M5H 3Y9

Tel.: + 1 4169771257

 

Montreal: Bureau Business France,

Indirizz:

1501 McGill College, Bureau 1120, Montreal, QC H3A 3M8

Tel.: + 1 5146704000

 

Vancouver:

Indirizz:

1111 triq Melville, Suite 320 Vancouver, British Columbia V6E 3V6

Tel.: + 1 6046390923

Posta elettronika: canada@businessfrance.fr

 

Ambaxxata f’Ottawa

Indirizz:

42 Sussex Drive, Ottawa, Ontario, K1M 2C9

Tel.: + 1 6137891795

Posta elettronika: politique@ambafrance-ca.org

IL-ĠERMANJA

Uffiċċju tal-Kummerċ u l-Investiment Ġermaniż (GTAI)

FIL-KANADA

Il-Kamra tal-Kummerċ Ġermaniża Kanadiża

Indirizz:

480 University Avenue, Suite 1500, Toronto, Ontario, M5G 1V2

Tel.: + 1 416598–3355

Posta elettronika: info@germanchamber.ca

 

Ambaxxata f’Ottawa

Indirizz:

1 waverley Street, Ottawa, Ontario, K2P 0T8 Canada

Tel.: + 1 613 232 1101

Posta elettronika: info@ottawa.diplo.de

IL-GREĊJA

Enterprise Greece Invest and Trade
ΕΛΛΗΝΙΚtemporis ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕmal-protezzjoni ΚΑΙ Εl-Konfederazzjoni ΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

FIL-KANADA

Ambaxxata f’Ottawa

Indirizz:

80 Maclaren Street Ottawa, Ontario, K2P 0K6

Tel.: + 1 6132386271

Posta elettronika: ecocom-ottawa@mfa.gr

 

Konsolat Ġenerali

Indirizz:

1075 triq Bay, Suite 600, Toronto, Ontario, M5S 2B1

Tel.: + 1 4165150133

Posta elettronika: ecocom-toronto@mfa.gr

L-UNGERIJA

Ċentru tal-Kummerċ Nazzjonali Ungeriż

Aġenzija Ungeriża għall-Promozzjoni tal-Investiment
http://www.hipa.hu/

FIL-KANADA

Konsolat Ġenerali f’Toronto

Indirizz:

175 triq Bloor Lvant, Suite 1109, South Tower, Toronto

Tel.: + 1 6473492550

Posta elettronika: mission.tor@mfa.gov.hu

 

Ambaxxata f’Ottawa

Indirizz:

299 waverley St., Ottawa, K2P 0V9

Tel.: + 1 6132307560

Posta elettronika: mission.ott@mfa.gov.hu

L-IRLANDA

Intrapriża Irlanda

FIL-KANADA

RappreżentantKummerċjali fil-Kanada: Intrapriża Irlanda

Indirizz:

2 Bloor St. W, Suite 1501, Toronto, Ontario, M4W 3E2

Tel.: + 1 4169345033

Posta elettronika: client.service@enterprise-ireland.com

Posta elettronika: neil.cooney@Enterprise-Ireland.com

 

Ambaxxata f’Ottawa

Indirizz:

Bini Varette, 130 Albert St, Ottawa, Ontario, K1P 5G4

Tel.: + 1 6132336281

Posta elettronika: embassyofireland@rogers.com

ITALJA

L-Aġenzija Taljana tal-Kummerċ
ICE — Agenzia per la promozione all’ estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane

FIL-KANADA

L-Aġenzija Taljana għall-Promozzjoni tal-Kummerċ tal-Konsolat Ġenerali tal-Italja

Indirizz:

365 triq Bloor Lvant, Suite 1802, Toronto, Ontario, M4W 3L4

Posta elettronika: toronto@ice.it

Tel.: + 1 4165981566

 

Indirizz:

1000 rue Sherbrooke ouest, Bureau 1720, Montreal, Québec, H3A 3G4

Tel.: + 1 5142840265

Posta elettronika: montreal@ice.it

 

Ambaxxata f’Ottawa

Indirizz:

275 Slater St, Ottawa, Ontario, K1P 5H9

Tel.: + 1 6132322401

Posta elettronika: ambasciata.ottawa@esteri.it 

IL-LATVJA

L-Aġenzija tal-Investiment u l-Iżvilupp tal-Latvja
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra


liaa@liaa.gov.lv

FIL-KANADA

Ambaxxata f’Ottawa

Indirizz:

350 sparks St, Ottawa, Ontario, K1R 7S8

Tel.: + 1 6132386014

Posta elettronika: embassy.canada@mfa.gov.lv

IL-LITWANJA

Intrapriża Litwana

FIL-KANADA

Ambaxxata f’Ottawa

Indirizz:

150 Metcalfe Str dikjara 1600, Ottawa, Ontario, K2P 1P1

Tel. + 1 61356754 58

Posta elettronika: amb.ca@urm.lt

LUSSEMBURGU

Il-Lussemburgu għan-Negozju

FIL-KANADA

Konsolat Onorarju f’Ottawa

Indirizz:

World Exchange Plaza, 45 O’Connor Street, Suite 1150, Ottawa, Ontario, K1P 1A4

Tel.: + 1 6137554091

Posta elettronika: luxconsulottawa@gmail.com

 

Ambaxxata f’Washington DC

Indirizz:

2200 Massachusetts Avenue, NW, Washington, DC. 20008

Tel. + 1 2022654171

Posta elettronika: luxembassy.was@mae.etat.lu

MALTA

Malta Industrial Parks

FIL-KANADA

Fil-Kanada Konsulat Ġenerali f’Toronto

Indirizz:

3300 Bloor St W, Etobicoke, Ontario, M8X 2X3

Tel.: + 1 4162070922

Posta elettronika: maltaconsulate.toronto@gov.mt

L-OLANDA

L-Aġenzija tal-Intrapriża tan-Netherlands
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
 

Ondernemersplein — portal online għal negozji ġodda barranin u Netherlandiżi

FIL-KANADA

Ambaxxata f’Ottawa

Indirizz:

350 Albert Street, Suite 2020 Ottawa, Ontario, K1R, 1A4

Tel.: + 1 613 237 503

Posta elettronika: ott@minbuza.nl

 

Konsolat Ġenerali f’Toronto

Indirizz:

1 Dundas Street West, Suite 2106, Toronto, Ontario, M5G 1Z3

Tel.: + 1 416 595 2402

Websajt: Www.hollandtradeandinvest.com
posta elettronika: tor-ea@minbuza.nl

IL-POLONJA

L-Aġenzija Pollakka tal-Investiment u l-Kummerċ (dik li qabel kienet l-Aġenzija Pollakka għall-Informazzjoni u l-Investiment Barrani)
Polska Agencja Inwestycji i Handlu


E-mail: invest@paih.gov.pl

Segretarjat tal-President:

Tel.: + 48 223349871

Dipartiment tal-Investiment Barrani:

Tel.: + 48 223349875

Dipartiment tal-Iżvilupp Ekonomiku:

Tel.: + 48 223349820

Dipartiment tal-Promozzjoni Ekonomika:

Tel.: + 48 223349926

Dipartiment tal-Informazzjoni u tal-Komunikazzjoni:

Tel.: + 48 223349994

 

FIL-KANADA

L-Aġenzija Pollakka għall-Investiment u għall-Kummerċ f’Toronto

Indirizz:

438 University Avenue, Suite 1810, Toronto, Ontario, M5G 2K8

Posta elettronika: zack.labieniec@paih.gov.pl 

 

L-ambaxxata tar-Repubblika tal-Polonja f’Ottawa

Indirizz:

443 Daly Ave, Ottawa, Ontario, K1N 6H3

Tel. + 1 6137890468

Posta elettronika: ottawa.amb.sekretariat@msz.gov.pl

 

Konsolat Ġenerali tar-Repubblika tal-Polonja f’Toronto

Indirizz:

2603 il-Lag Shore Blvd. Punent, Toronto, Ontario, M8V 1G5

Tel.: + 1 4162525471

Tel.: + 1 4164645405

Posta elettronika: toronto.info@msz.gov.pl 

 

Konsolat Ġenerali tar-Repubblika tal-Polonja f’Vancouver

Indirizz:

1177 West Hastings Street, Suite 1600, Vancouver, British Columbia, V6E 2K3

Tel. + 1 6046883458

Posta elettronika: vancouver.info@msz.gov.pl 

 

Konsolat tar-Repubblika tal-Polonja f’Montreal

Indirizz:

3501 Avenue du Musée, Montreal, Québec, QC H3G 2C8

Tel. + 1 6137890468 

Posta elettronika: michal.falenczyk@msz.gov.pl

IL-PORTUGALL

AICEP Portugal Global — Aġenzija għall-Kummerċ u għall-Investiment

FIL-KANADA

L-Aġenzijagħall-Kummerċ u għall-Investiment: AICEP Toronto

Indirizz:

438 University Avenue, Suite 1400, Toronto, Ontario, M5G 2K8

Tel.: + 1 4169214925

Posta elettronika: aicep.toronto@portugalglobal.pt

 

Ambaxxata f’Ottawa

Indirizz:

645 Gżira Park Dr, Ottawa, Ontario, K1y 0B8

Tel.: + 1 6137290883

Posta elettronika: ottawa@mne.pt

IR-RUMANIJA

Ministeru għall-Ambjent tan-Negozju, il-Kummerċ u l-Intraprenditorija

InvestRumanija

Il-Kamra tal-Kummerċ u tal-Industrija tar-Rumanija

FIL-KANADA

Il-Bureau għall-Promozzjoni Kummerċjali u Ekonomika tar-Rumanija

Indirizz:

1010, rue Sherbrooke Ouest, Bureau 610, étage 6, Montreal, Québec, H3A 2R7

Tel.: + 1 5145048235

Posta elettronika: romtrade.mtl@videotron.ca

 

Ambaxxata f’Ottawa

Indirizz:

655 Rideau St, Ottawa, Ontario, K1N 6A3

Tel.: + 1 6137893709

Posta elettronika: ottawa@mae.ro

SLOVAKKJA

SARIO — L-Aġenzija Slovakka tal-Investiment u l-Iżvilupp tal-Kummerċ
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu

FIL-KANADA

Ambaxxata f’Ottawa

Indirizz:

50 Rideau Terrace, Ottawa, Ontario, K1M 2A2

Tel.: + 1 6137494442

Posta elettronika: emb.ottawa@mzv.sk

IS-SLOVENJA

Spirit Slovenia — Aġenzija Pubblika għall-Intraprenditorija, l-Internazzjonalizzazzjoni, l-Investimenti Barranin u t-Teknoloġija
SPIRIT Slovenija

FIL-KANADA

Ambaxxata f’Ottawa

Indirizz:

150 Metcalfe Street Suite 2200, Ottawa, Ontario, K2P 1P1

Tel.: + 1 6135655781

Posta elettronika: sloembassy.ottawa@gov.si

SPANJA

ICEX — Istitut Spanjol għall-Kummerċ Barrani
ICEX España Exportación e Inversiones

FIL-KANADA

Uffiċċju Ekonomiku u Kummerċjali

Indirizz:

151 triq Wara, Suite 801, Ottawa, Ontario, K1P 5H3

Tel.: + 1 6132360409

Posta elettronika: ottawa@comercio.mineco.es

 

Uffiċċju tal-Promozzjoni tal-Kummerċ ta’ Toronto

Indirizz:

170 University Ave 602, Toronto, Ontario, M5H 3B3

Tel.: + 1 4169670488

Indirizz elettroniku:toronto@comercio.mineco.es

 

Ambaxxata f’Ottawa

Indirizz:

74 Stanley Ave, Ottawa, Ontario, K1M 1P4

Tel.: + 1 6137472252

Posta elettronika: emb.ottawa@mae.es 

L-ISVEZJA

Business Sweden — Il-Kunsill Żvediż għall-Kummerċ u għall-Investiment

FIL-KANADA

RappreżentantKummerċjali fil-Kanada: Negozju Svezja

Indirizz:

2 triq Bloor West, Suite 2120, Toronto Ontario M4W 3E2

Tel.: + 1 4169228152

Posta elettronika: toronto@business-sweden.se

 

Ambaxxata f’Ottawa

Indirizz:

377 triq Dalhousie, Ottawa Ontario, K1N 9N8

Tel.: + 1 6132448200

Posta elettronika: sweden.ottawa@gov.se

Kmamar tal-kummerċ u assoċjazzjonijiet tan-negozju

UNJONI EWROPEA

Il-Kamra tal-Kummerċ tal-Unjoni Ewropea fil-Kanada (EUCCAN)

Indirizz:

480 University Avenue, Suite 1500, Toronto, Ontario, M5G 1V2

Tel.:  + 1 4165987087

Posta elettronika: info@euccan.com 

 

Il-Kamra tal-Kummerċ tal-Unjoni Ewropea fil-Kanada tal-Punent

Posta elettronika: info@eu-canada.com

Lista ta’ kmamar tal-kummerċ u assoċjazzjonijiet tan-negozju lokali u bilaterali tal-UE fil-Kanada tinsab fuq is-sit web tal-Kamra tal-Kummerċ tal-Unjoni Ewropea fil-Kanada (http://www.euccan.com). Dawn l-istrutturi u l-organizzazzjonijiet ferm diversi jaqgħu taħt il-kappa tal-EUCCAN.

Għodod ta’ informazzjoni

Dawn is-seba’ skedi informattivi jispjegaw x’inhu s-CETA u x’jibbenefika minnu

Skopri kif tieħu sehem fil-proċessi tal-akkwist pubbliku fil-Kanada

Tgħallem aktar dwar l-opportunitajiet ta’ negozju offruti mill-Ftehim Ekonomiku u Kummerċjali Komprensiv bejn l-UE u l-Kanada

Links oħra

Fuljett għan-negozji — jiddeskrivi l-benefiċċji, kapitolu b’kapitolu, u jagħti suġġerimenti prattiċi għan-negozji

L-infografika turi l-benefiċċji tas-CETA għal kull Stat Membru tal-UE

Gwida pass pass għall-esportaturi lejn il-Kanada

Stejjer u testimonjanzi tal-kumpaniji

Rakkomandazzjoni tal-SMEs

F’Settembru 2018, il-Kumitat Konġunt CETA qabel dwar rakkomandazzjoni speċifika tal-SMEs li kull Parti tipprovdi informazzjoni online lill-SMEs tal-Parti l-oħra dwar is-CETA u li l-UE u l-Kanada jaħdmu flimkien sabiex il-ftehim kummerċjali jkun ta’ benefiċċju għall-SMEs.

Is-sit web Kanadiż għall-appoġġ tal-SMEs tal-UE li jesportaw lejn il-Kanada

Is-sit web tal-UE għall-SMEs mill-Kanada

Ixxerja din il-paġna:

Links ta’ malajr