Żona ta’ Kummerċ Ħieles Approfondita u Komprensiva bejn l-UE u l-Georgia

L-UE u l-Georgia ffirmaw Ftehim ta’ Assoċjazzjoni f’Ġunju 2014 u daħal fis-seħħ f’Lulju 2016. Iż-żona ta’ Kummerċ Ħieles Approfondita u Komprensiva (DCFTA) hija parti integrali mill-Ftehim. Dan inaqqas it-tariffi li jiffaċċjaw il-kumpaniji Ewropej meta jesportaw lejn il-Ġeorġja. Dan iżid l-effiċjenza tal-proċeduri doganali. Huwa jiffaċilita wkoll aktar il-kummerċ permezz tal-approssimazzjoni gradwali tal-leġiżlazzjoni, ir-regoli u l-proċeduri tal-Ġeorġja, inklużi l-istandards, ma’ dawk tal-UE.

Daqqa t’għajn lejn il-ftehim

Il-Ftehim ta’ Assoċjazzjoni bejn l-UE u l-Georgia daħal fis-seħħ fl-1 ta’ Lulju 2016.

It-test sħiħ u l-annessi tal-ftehim.

X’inhuma l-benefiċċji għan-negozju tiegħek?

Il-Ftehim jagħmilha aktar faċli għall-kumpanija tiegħek biex tesporta lejn il-Ġeorġja u timporta minnha peress li

 • jelimina l-biċċa l-kbira tat-tariffi
 • tipprovdi għal proċeduri doganali aktar effiċjenti

Min jista’ jesporta mill-UE lejn il-Georgia skont il-Ftehim ta’ Assoċjazzjoni bejn l-UE u l-Georgia?

Sabiex tesporta mill-UE lejn il-Georgia l-kumpanija tiegħek trid tkun irreġistrata f’wieħed mill-Istati Membri tal-UE u tkun kisbet dikjarazzjoni doganali valida, u fejn meħtieġ, liċenzja tal-esportazzjoni.

Min jista’ jesporta lejn l-UE mill-Georgia skont il-Ftehim ta’ Assoċjazzjoni bejn l-UE u l-Georgia?

Biex tesporta lejn l-UE skont il-ftehim bejn l-UE u l-Georgia, il-kumpanija tiegħek se jkollha bżonn tkun irreġistrata fir-Repubblika tal-Georgia.

L-esportazzjonijiet ewlenin ta’ oġġetti tal-Ġeorġja huma

 • prodotti minerali
 • makkinarju u tagħmir
 • prodotti kimiċi
 • tagħmir ta’ trasport

L-UE hija waħda mis-sħab kummerċjali ewlenin tal-Georgia. Għalhekk, il-pajjiż qed jaħdem biex jissimplifika l-leġiżlazzjoni u l-prattiki kummerċjali tiegħu ma’ dawk tal-UE, li minnhom jibbenefikaw b’mod speċjali l-SMEs involuti fil-kummerċ.

Tariffi

Il-Ftehim jelimina l-biċċa l-kbira tad-dazji doganali fuq il-merkanzija.

Oġġetti industrijali

Il-Ftehim ta’ Assoċjazzjoni bejn l-UE u l-Georgia jneħħi 100 % tad-dazji doganali fuq il-prodotti industrijali.

Prodotti agrikoli

Il-Ftehim ta’ Assoċjazzjoni bejn l-UE u l-Georgia jipprojbixxi l-użu ta’ kwoti tariffarji (TRQ) kemm fuq l-importazzjonijiet kif ukoll fuq l-esportazzjonijiet.

Madankollu, għall-importazzjonijiet fl-UE hemm ftit eċċezzjonijiet għal ċerti prodotti agrikoli sensittivi li għalihom japplikaw il-kwoti tariffarji:

TRQ fuq it-tewm

Tiġi applikata kwota tariffarja annwali għall-importazzjoni tat-tewm fl-UE. Skont il-ftehim, l-UE taċċetta importazzjonijiet mill-Ġeorġja li jammontaw għal total ta’ 220 tunnellata tewm fis-sena. L-importazzjonijiet inklużi fit-total huma ddeterminati fuq bażi ta’ min jiġi l-ewwel jinqeda l-ewwel. Ladarba jinqabeż it-total, jiġi applikat id-dazju doganali MFN tal-UE. Qabel ma tesporta, iċċekkja l-bilanċ ta’ kull kwota applikabbli.

Prezz ta’ dħul fuq ċertu frott u ħaxix

Jekk qed timporta ċerti frott u ħaxix fl-UE, eż. it-tadam, iz-zukkini jew il-ħawħ, l-oġġetti tiegħek se jkunu soġġetti għal sistema ta’ “prezz tad-dħul”. Skont il-ftehim dan ifisser li d-dazju doganali se jiġi kkalkulat bħala dazju speċifiku. Jekk il-merkanzija li qed timporta fl-UE tissodisfa r-rekwiżiti skont ir-regoli tal-oriġini, u tiġi vvalutata bi prezz tal-fattura aktar baxx mill-ammont iddikjarat fuq id-dazju speċifiku, bħala l-importatur, se ġġorr id-differenza bejn l-ammont tad-dazju speċifiku fiss u l-ammont tal-fattura.

Madankollu, mhux se tkun meħtieġ tħallas xi tariffi fejn il-livell tal-valur doganali tal-oġġett li qed timporta mill-Georgia huwa ugwali għal, jew ogħla mill-prezz tad-dħul mogħti mill-Uffiċċju Doganali.

Ara l-lista ta’ oġġetti soġġetti għal prezz ta’ dħul.

Ikollok tħallas il-prezz tad-dħul fuq il-frott u l-ħaxix jekk qed timporta prodotti mill-Georgia?

Fil-prattika, il-biċċa l-kbira tal-oġġetti importati mill-Georgia għandhom valur doganali li huwa ogħla mill-prezz tad-dħul, għalhekk fil-biċċa l-kbira tal-każijiet ma tkunx meħtieġ tħallas prezz tad-dħul.

Kontra ċ-ċirkomvenzjoni

Il-biċċa l-kbira tal-prodotti agrikoli (ipproċessati) huma soġġetti għal mekkaniżmu kontra ċ-ċirkomvenzjoni, jiġifieri livell limitu għall-volum totali ta’ importazzjonijiet fis-sena. L-Anness II-C tal-Ftehim ta’ Assoċjazzjoni bejn l-UE u l-Georgia jipprovdi lista ta’ prodotti agrikoli li għalihom jiġi applikat mekkaniżmu kontra ċ-ċirkomvenzjoni.

Dan ifisser li jekk l-importazzjonijiet mill-Ġeorġja jaqbżu ċertu livell, l-UE titħalla tissospendi t-tariffi aktar baxxi għal dawn il-prodotti. Il-limitu jista’ jinqabeż biss meta l-gvern Ġeorġjan ikun jista’ jipprovdi ġustifikazzjoni soda lill-UE li l-produtturi Ġeorġjani għandhom il-kapaċità li jipproduċu dawn il-prodotti, u/jew il-kapaċità li jesportaw volumi li jaqbżu l-limitu. Jekk il-ġustifikazzjoni tkun sodisfaċenti, id-dazji doganali jitneħħew.

Dan isir biex jiġi żgurat li pajjiżi terzi ma jiħdux vantaġġ mill-ftehim bejn l-UE u l-Georgia u jesportaw b’mod frodulenti lejn l-UE permezz tal-Georgia.

Sib ir-rata tariffarja applikabbli għall-prodott tiegħek fl-Assistent tal-Kummerċ Tiegħi

Regoli tal-oriġini

Sabiex jikkwalifika għal trattament preferenzjali, il-prodott tiegħek se jkollu jissodisfa r-regoli tal-oriġini skont il-ftehim. Jekk jogħġbok iċċekkja l- “Għodda ta’ Awtovalutazzjoni tar-Regoli tal-Oriġini (ROSA)” interattiva fl-Assistent tal-Kummerċ Tiegħi biex tivvaluta jekk il-prodott tiegħek jissodisfax ir-regoli tal-oriġini u skopri kif tħejji d-dokumenti korretti.

Informazzjoni ġenerali dwar ir-regoli tal-oriġini u l-proċeduri tal-oriġini tista’ tinstab f’din it-taqsima.

L-oriġini hija n- “nazzjonalità ekonomika” tal-oġġetti nnegozjati. Jekk inti ġdid għas-suġġett, tista’ ssib introduzzjoni għall-kunċetti ewlenin fit-taqsima tal-oġġetti.

Regoli tal-oriġini

Fejn nista’ nsib ir-regoli tal-oriġini?

Ir-regoli tal-oriġini applikabbli skont il-Ftehim ta’ Assoċjazzjoni mal-Georgia huma definiti fl-Appendiċi I tal-Konvenzjoni Reġjonali dwar ir-regoli preferenzjali tal-oriġini pan-Ewro-Mediterranji (il-Konvenzjoni PEM). Dawk ir-regoli qed jiġu riveduti u sett ġdid ta’ regoli tal-oriġini alternattivi għandu jkun applikabbli sa nofs l-2021, inklużi dispożizzjonijiet dwar il-kumulazzjoni, ir-rifużjoni tad-dazju, it-tolleranza u r-regola ta’ nonalterazzjoni (ara hawn taħt) li se tkun illaxkata.

Il-Konvenzjoni PEM dwar ir-regoli tal-oriġini għandha l-għan li tistabbilixxi regoli komuni tal-oriġini u l-akkumulazzjoni fost 25 Parti Kontraenti (l-UE, l-EFTA, il-pajjiżi tal-Balkani, u s-sħab tal-FTA fir-Reġjun tal-Viċinat tan-Nofsinhar u tal-Lvant tal-UE) u l-UE biex tiffaċilita l-kummerċ u tintegra l-ktajjen tal-provvista fiż-żona.

Il-lista tal-Partijiet Kontraenti tal-PEM

Informazzjoni dettaljata dwar is-sistema pan-Euro-Med hija disponibbli fil-Manwal għall-Utent.

Il-prodott tiegħi joriġina fl-UE jew fil-Georgia skont il-Konvenzjoni PEM?

Biex il-prodott tiegħek jikkwalifika għat-tariffa preferenzjali aktar baxxa jew żero skont il-Konvenzjoni PEM irid joriġina fl-UE jew fil-Ġeorġja.

Prodott “joriġina” jekk ikun jew

 • miksuba għalkollox fl-UE jew fil-Ġeorġja, jew
 • manifatturati fl-UE jew fil-Georgia bl-użu ta’ materjali mhux oriġinarji, dment li tali materjali jkunu nħadmu jew ġew ipproċessati biżżejjed f’konformità mar-regoli speċifiċi għall-prodott (PSR) stabbiliti fl-Anness II tal-Appendiċi I tal-Konvenzjoni PEM
  Ara wkoll l-Anness I Noti introduttorji għar-regoli tal-oriġini speċifiċi għall-prodott. Għal ċerti prodotti, hemm xi regoli alternattivi speċifiċi għall-prodott — ara l-Appendiċi II.

Il-prodott jeħtieġ ukoll li jissodisfa r-rekwiżiti applikabbli l-oħra kollha speċifikati fil-Kapitolu, bħal xogħol jew ipproċessar insuffiċjenti, jew ir-regola tat-trasport dirett. Hemm ukoll xi flessibbiltajiet addizzjonali biex jgħinuk tikkonforma mar-regoli speċifiċi għall-prodott, pereżempju t-tolleranza jew l-akkumulazzjoni.

 

Eżempji tat-tipi ewlenin ta’ regoli speċifiċi għall-prodott fil-ftehimiet kummerċjali tal-UE

 • ir-regola tal-valur miżjud — il-valur tal-materjali kollha mhux oriġinarji użati fi prodott ma jistax jaqbeż ċertu perċentwal tal-prezz mill-fabbrika tiegħu
 • il-bidla fir-regola tal-klassifikazzjoni tariffarja — il-proċess tal-produzzjoni jirriżulta f’bidla fil-klassifikazzjoni tariffarja bejn il-materjali mhux oriġinarji u l-prodott finali — pereżempju, il-produzzjoni tal-karta (il-Kapitolu 48 tas-Sistema Armonizzata) minn polpa mhux oriġinarja (il-Kapitolu 47 tas-Sistema Armonizzata)
 • operazzjonijietspeċifiċi — huwa meħtieġ proċess ta’ produzzjoni speċifiku, pereżempju l-għażil ta’ fibri f’ħajt. Dawn ir-regoli jintużaw primarjament fis-setturi tat-tessuti u tal-ħwejjeġ, u tal-kimika

Pariri biex jgħinuk tikkonforma mar-regoli speċifiċi għall-prodott

Il-Ftehim jipprovdi flessibbiltà addizzjonali biex jgħinek tikkonforma mar-regoli speċifiċi għall-prodott, bħat-tolleranza jew l-akkumulazzjoni.

Tolleranza
 • ir-regola ta’ tolleranza tippermetti lill-produttur juża materjali mhux oriġinarji li normalment ikunu pprojbiti mir-regola speċifika għall-prodott sa 10 % tal-prezz mill-fabbrika tal-prodott
 • din it-tolleranza ma tistax tintuża biex jinqabeż kwalunkwe limitu tal-valur massimu tal-materjali mhux oriġinarji elenkati fir-regoli speċifiċi għall-prodott
 • tolleranzi speċifiċi japplikaw għal tessuti u ħwejjeġ ikklassifikati fil-Kapitoli 50 sa 63 tas-Sistema Armonizzata, li huma inklużi fin-Noti 5 sa 6 tal-Anness I “Noti introduttorji għal-lista fl-Anness II”
Kumulazzjoni

Il-Konvenzjoni PEM tipprevedi żewġ modi ta’ akkumulazzjoni tal-oriġini

 • akkumulazzjoni bilaterali — materjali li joriġinaw fil-Georgia jistgħu jingħaddu bħala li joriġinaw fl-UE (u viċi versa) meta jintużaw fil-produzzjoni tal-prodott fl-UE
 • akkumulazzjoni djagonali — materjali li joriġinaw f’Parti Kontraenti waħda tal-Konvenzjoni PEM jistgħu jingħaddu bħala li joriġinaw f’Parti Kontraenti oħra meta jiġi vvalutat jekk il-prodott finali huwiex oriġinarju biex jibbenefika minn aċċess preferenzjali meta jiġi esportat lejn Parti Kontraenti terza fiż-żona pan-Ewro-Mediterranja.

  Madankollu, akkumulazzjoni djagonali tapplika biss jekk ikun hemm Ftehim Kummerċjali fis-seħħ bejn il-Partijiet Kontraenti kollha kkonċernati u dawk il-pajjiżi japplikaw l-istess regoli ta’ oriġini. Jekk jogħġbok iċċekkja l- “matriċi” (tabella li fiha l-ftehimiet kollha fis-seħħ bl-użu tal-Konvenzjoni PEM) li tispeċifika l-Partijiet Kontraenti li magħhom il-Georgia tista’ tapplika akkumulazzjoni djagonali. F’April 2020, is-sħab komuni tal-UE u l-Georgia eliġibbli għal akkumulazzjoni djagonali kienu l-Iżlanda, l-Iżvizzera (inkluż il-Liechtenstein) u n-Norveġja.

 

Kif taħdem l-akkumulazzjoni djagonali?

Akkumulazzjoni djagonali hija permessa fost bosta pajjiżi differenti li jikkondividu l-istess regoli ta’ oriġini u li għandhom ftehimiet kummerċjali ma’ xulxin. Dan huwa meta produttur ta’ oġġetti fi kwalunkwe pajjiż jista’ jimporta materjali u jużahom daqslikieku oriġinaw f’pajjiżu stess. Pereżempju, skont il-Konvenzjoni PEM, negozjant Ġeorġjan li qed jipproduċi ħwejjeġ għall-esportazzjoni lejn l-Iżvizzera, jista’ juża raden li joriġina fl-UE u jista’ jgħoddhom bħala li joriġinaw fil-Ġeorġja. Ir-rekwiżit ta’ trasformazzjoni doppja, jiġifieri l-manifattura tad-drappijiet minn ħjut mibruma (mhux oriġinarji) u l-produzzjoni tal-ħwejjeġ ġie ssodisfat, u l-ħwejjeġ jitqiesu li joriġinaw fil-Ġeorġja meta jiġu esportati lejn l-Iżvizzera u għalhekk se jibbenefikaw minn aċċess liberu għas-suq Żvizzeru.

Aktar spjegazzjonijiet dwar l-akkumulazzjoni taħt il-PEM jistgħu jinstabu hawnhekk

Ħtiġiet oħra;

Il-prodott jeħtieġ ukoll li jissodisfa r-rekwiżiti applikabbli l-oħra kollha speċifikati fil-Konvenzjoni, bħal xogħol jew ipproċessar insuffiċjenti, jew ir-regola tat-trasport dirett.

Trasport minn pajjiż terz: regola ta’ trasport dirett

Il-prodotti oriġinarji jridu jiġu ttrasportati mill-UE lejn il-Georgia (u viċi versa) jew mit-territorji tal-Partijiet Kontraenti li għalihom tapplika l-akkumulazzjoni mingħajr ma jkomplu jiġu pproċessati f’pajjiż terz.

Xi operazzjonijiet jistgħu jitwettqu f’pajjiż terz jekk il-prodotti jibqgħu taħt is-superviżjoni doganali, bħal

 • il-ħatt
 • tagħbija mill-ġdid
 • kwalunkwe operazzjoni oħra maħsuba biex tippreserva l-prodotti f’kundizzjoni tajba

Evidenza li dawn il-kondizzjonijiet ġew sodisfatti għandha tingħata lill-awtoritajiet doganali tal-pajjiż importatur bil-produzzjoni ta’

 • dokument wieħed tat-trasport (pereżempju polza tat-tagħbija) li jkopri l-passaġġ mill-pajjiż esportatur mill-pajjiż terz li minnu għaddew l-oġġetti
 • ċertifikat maħruġ mill-awtoritajiet doganali tal-pajjiż terz li minnu tkun qed tittrasporta l-merkanzija tiegħek
 • fin-nuqqas ta’ dawn, kwalunkwe dokument li jissostanzja

Restituzzjoni tad-dazji

Skont il-Konvenzjoni PEM fil-kummerċ bejn l-UE u l-Ġeorġja, mhuwiex possibbli li tinkiseb rifużjoni fuq id-dazji mħallsa qabel fuq materjali mhux oriġinarji użati għall-produzzjoni ta’ prodott li huwa esportat taħt tariffa preferenzjali.

Proċeduri tal-oriġini

L-esportaturi u l-importaturi jridu jsegwu l-proċeduri tal-oriġini. Il-proċeduri huma stabbiliti fit-Titolu V dwar il-prova tal-oriġini u fit-Titolu VI dwar l-arranġamenti għall-kooperazzjoni amministrattiva. Huma jiċċaraw eż. kif jiddikjaraw l-oriġini ta’ prodott, kif jitolbu l-preferenzi jew kif l-awtoritajiet doganali jistgħu jivverifikaw l-oriġini ta’ prodott.

Kif titlob tariffa preferenzjali

Biex jibbenefikaw minn tariffa preferenzjali, l-importaturi jridu jipprovdu prova tal-oriġini.

Il-prova tal-oriġini tista’ tkun jew

Il-prova tal-oriġini hija valida għal perjodu ta’ 4-il xahar mid-data tal-ħruġ.

Ċertifikati ta’ moviment EUR.1 jew EUR-MED

 • iċ-ċertifikati ta’ moviment EUR.1 jew EUR-MED jinħarġu mill-awtoritajiet doganali tal-pajjiż esportatur
 • L-Anness III a u l-Anness III b jinkludu eżemplari taċ-ċertifikati EUR.1 u EUR-MED u jagħtu struzzjonijiet għall-mili tagħhom
 • l-esportatur li japplika għaċ-ċertifikat għandu jkun lest li jissottometti dokumenti li jagħtu prova tal-istatus oriġinarju tal-prodotti kkonċernati

Aktar spjegazzjonijiet dwar meta għandu jintuża ċ-ċertifikat EUR.1 jew EUR-MED huma pprovduti fil-paġna 72 tal-manwal.

Dikjarazzjoni tal-oriġini jew dikjarazzjoni tal-oriġini EUR-MED

L-esportaturi jistgħu jiddikjaraw huma stess li l-prodott tagħhom joriġina fl-UE jew fil-Parti Kontraenti tal-Konvenzjoni PEM billi jipprovdu dikjarazzjoni tal-oriġini. Id-dikjarazzjoni tal-oriġini tista’ ssir jew

 • esportatur approvat
 • kwalunkwe esportatur, jekk il-valur totali tal-kunsinna ma jaqbiżx l-EUR 6,000
Kif tagħmel dikjarazzjoni tal-oriġini

L-esportatur għandu jittajpja, jittimbra jew jistampa d-dikjarazzjoni li ġejja fuq il-fattura, in-nota tal-konsenja jew dokument kummerċjali ieħor li jidentifika l-prodott (l-Anness IV a):

“L-esportatur tal-prodotti koperti minn dan id-dokument (Nru tal-awtorizzazzjoni doganali... ) tiddikjara li, ħlief fejn indikat b’mod ċar mod ieħor, dawn il-prodotti huma ta’... oriġini preferenzjali.”

Kif tagħmel dikjarazzjoni tal-oriġini EUR-MED

F’dan il-każ, id-dikjarazzjoni hija din li ġejja (Anness IV b)

“L-esportatur tal-prodotti koperti minn dan id-dokument (awtorizzazzjoni doganali Nru...) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b’mod ċar mod ieħor, dawn il-prodotti huma ta’... oriġini preferenzjali.

— kumulazzjoni applikata ma’... (isem il-pajjiż/pajjiżi).

- l-ebda kumulazzjoni applikata”

Id-dikjarazzjoni tal-oriġini tista’ ssir fi kwalunkwe lingwa uffiċjali tal-UE jew fil-lingwi uffiċjali fiż-żona PEM kif imsemmi fl-Anness IV a u b (id-dikjarazzjoni relatata mal-akkumulazzjoni għandha dejjem tkun bl-Ingliż).

Trid tiffirma d-dikjarazzjoni tal-oriġini tiegħek bl-idejn. Jekk int esportatur approvat, int eżentat minn dan ir-rekwiżit sakemm tagħti lill-awtoritajiet doganali tiegħek impenn bil-miktub li inti taċċetta r-responsabbiltà sħiħa għal kwalunkwe dikjarazzjoni li tidentifikak.

Verifika tal-oriġini

L-awtoritajiet doganali jistgħu jivverifikaw jekk prodott importat huwiex tabilħaqq oriġinarju jew jissodisfax rekwiżiti oħra tal-oriġini. Il-verifika hija bbażata fuq

 • kooperazzjoni amministrattiva bejn l-awtoritajiet doganali fil-partijiet importaturi u esportaturi
 • kontrolli li jsiru mid-dwana lokali (żjarat mill-Parti importatriċi lill-esportatur mhumiex permessi)

L-awtoritajiet tal-parti li tesporta jagħmlu d-determinazzjoni finali tal-oriġini u jinfurmaw lill-awtoritajiet tal-parti li timporta bir-riżultati.

Rekwiżiti tal-prodott

Regoli u rekwiżiti tekniċi

Skont il-ftehim, il-Georgia approssimat l-istandards u r-regolamenti tekniċi tagħha biex taqbel ma’ dawk tal-UE. Dan ifisser li l-biċċa l-kbira tar-regoli tekniċi fil-Georgia se jkunu l-istess bħal dawk fl-UE.

Regolamenti approssimati tal-Ġeorġja inklużi

 • l-akkreditazzjoni u l-kummerċjalizzazzjoni ta’ prodotti, li tistabbilixxi l-moduli tal-proċeduri ta’ valutazzjoni tal-konformità
 • is-sikurezza ġenerali tal-prodott, l-istabbiliment ta’ kriterji dwar x’għandu jitqies meta prodott jiġi ddeterminat bħala sikur, u d-determinazzjoni ta’ meta għandu jiġi pprojbit prodott minħabba li joħloq riskju serju għas-saħħa u s-sikurezza

Għal lista ta’ dawn ir-regolamenti u leġiżlazzjoni oħra li l-Ġeorġja implimentat, ara l-Anness III-B tal-Ftehim ta’ Assoċjazzjoni bejn l-UE u l-Georgia.

Il-Georgia qablet ukoll li tqarreb 21 regolament li jkopru r-rekwiżiti tas-saħħa u s-sikurezza ta’ firxa wiesgħa ta’ prodotti inklużi makkinarju, liftijiet, ġugarelli, apparat mediku u reċipjenti sempliċi taħt pressjoni. Dawn huma elenkati fl-Anness III-A tal-Ftehim ta’ Assoċjazzjoni bejn l-UE u l-Georgia.

F’termini ta’ standards, il-Georgia qed tadotta standards internazzjonali u Ewropej skont l-aħjar prattiki. Mill-istandards Ġeorġjani rreġistrati kollha, 98 % huma internazzjonali u Ewropej, filwaqt li 2 % huma speċifiċi għall-Ġeorġja.

It-tipi ta’ standards li ġejjin jistgħu jintużaw fil-Ġeorġja, għalkemm fuq bażi volontarja

 • standards internazzjonali u reġjonali tas-CIS
 • standards ta’ kwalunkwe stat membru tal-UE jew tal-OECD
 • Standards tal-Ġeorġja
 • Standards tal-kumpaniji Georgjani

 

Jekk tixtieq timporta oġġetti minn manifattur Ġeorġjan li għażel li juża l-ispeċifikazzjonijiet tiegħu stess, trid tikseb Dikjarazzjoni ta’ Konformità tal-UE ffirmata minn dak il-manifattur

Id-dikjarazzjoni ta’ Konformità tal-UE tiċċertifika u tiddikjara li l-prodotti kkonċernati jissodisfaw ir-rekwiżiti u l-istandards rilevanti. Wara li jkun għamel dan, il-manifattur tiegħek jista’ mbagħad iwaħħal it-tikketta Conformité Européenne (CE) fuq il-prodotti tiegħu, li tindika li ssodisfa l-istandards tal-UE.

Jekk il-manifattur tiegħek jagħżel li jagħti prova tal-konformità permezz ta’ Dikjarazzjoni ta’ Konformità tal-UE, dan jista’ jiswa aktar f’termini ta’ flus u ħin milli jaħdem mal-istandards armonizzati tal-UE li jagħtu ekwivalenza.

Ara l-istandards armonizzati miġbura skont id-direttivi settorjali eżistenti dwar il-prodotti.

Kif se nkun naf li l-prodotti li qed nimporta jikkonformaw mar-regolamenti u l-istandards tal-UE?

 • wara li jsiru l-proċeduri ta’ valutazzjoni tal-konformità, id-dokumenti rilevanti li jakkumpanjaw l-esportazzjonijiet tiegħek mill-UE lejn il-Ġeorġja se jinħarġu jew bl-Ingliż jew bit-traduzzjoni notarizzata tal-Ġeorġja.
 • valutazzjoni tal-konformità trid titwettaq minn Korp Notifikat (li normalment ikun organizzazzjoni speċifika bħal laboratorju jew korp ta’ spezzjoni jew ta’ ċertifikazzjoni)
 • jekk qed tesporta l-oġġetti tiegħek lejn il-Georgia, il-valutazzjoni tal-konformità tista’ titwettaq mill-Korp għall-Valutazzjoni tal-Konformità akkreditat fil-Ġeorġja
 • jekk qed timporta l-oġġetti tiegħek fl-UE mill-Georgia, ara l-lista tal-korpi akkreditati ta’ valutazzjoni tal-konformità

Il-Georgia hija membru tal-Konvenzjoni ta’ Rotterdam dwar il-Proċedura ta’ Kunsens Infurmat minn Qabel għal Ċerti Kimiċi u Pestiċidi Perikolużi fil-Kummerċ Internazzjonali, kif ukoll il-Konvenzjoni ta’ Stokkolma dwar Materjal Organiku Persistenti li Jniġġes. B’riżultat ta’ dan, l-importazzjonijiet ta’ sustanzi kimiċi jistgħu jkunu soġġetti għal projbizzjonijiet jew restrizzjonijiet. Il-Ministeru tal-Protezzjoni Ambjentali u l-Agrikoltura huwa l-Punt ta’ Kuntatt Uffiċjali (OCP) rigward dawn is-sustanzi kimiċi.

L-UE u l-Georgia bħalissa qed jaħdmu fuq tip ta’ Ftehim ta’ Rikonoxximent Reċiproku li se jippermetti li ċerti prodotti industrijali li jissodisfaw ir-rekwiżiti ta’ konformità jitqiegħdu fis-suq mingħajr aktar ittestjar jew proċeduri ta’ konformità.

Kuntatti għal Rekwiżiti Tekniċi

Rekwiżiti ta’ saħħa u sikurezza — SPS

Is-sikurezza tal-ikel, is-saħħa tal-annimali u tal-pjanti

Il-Ftehim bejn l-UE u l-Georgia jneħħi u jipprojbixxi kemm lill-UE kif ukoll lill-Georgia milli jistabbilixxu kwalunkwe regolament li ma jkunx ġustifikat. Dan huwa speċjalment għall-benefiċċju tiegħek jekk int bidwi fuq skala żgħira li tesporta prodotti agrikoli lejn il-Georgia.

Dan ma jfissirx li l-livell ta’ protezzjoni ta’ kull wieħed mill-pajjiżi se jiġi kompromess. Minħabba li l-istandards tas-sikurezza tal-ikel tal-UE huma għoljin u stretti ħafna, il-gvern tal-Georgia jadotta xi wħud mill-miżuri leġiżlattivi tal-UE dwar l-SPS.

Il-Ftehim bejn l-UE u l-Georgia jiżgura wkoll li r-regoli dwar it-trattament xieraq tal-annimali u s-saħħa tal-pjanti jirriflettu n-normi tal-UE u l-iżviluppi tal-Organizzazzjoni Dinjija għas-Saħħa tal-Annimali (OIE).

 

Jekk il-Ġeorġja għadha qed tqarreb ir-regoli tal-UE, kif tesporta/timporta?

Jekk qed timporta xi pjanti u/jew prodotti tal-annimali fl-UE, se tkun meħtieġ tikseb ċertifikazzjoni mill-awtorità kompetenti tal-Ġeorġja. Din iċ-ċertifikazzjoni għandha tiggarantixxi li l-prodott tiegħek jissodisfa r-rekwiżiti SPS rilevanti.

Skont il-Ftehim ta’ Assoċjazzjoni bejn l-UE u l-Georgia, il-gvern tal-Georgia huwa obbligat li jinnotifika lill-UE meta jkun kiseb l-approssimazzjoni tar-regoli relatati mal-benessri tal-annimali u mas-saħħa u s-sikurezza tal-pjanti. Il-proċess ta’ konsultazzjoni biex jiġi ddeterminat jekk inkisbitx l-approssimazzjoni tar-regolamenti jista’ jieħu sa 360 jum.

Lista ta’ awtoritajiet kompetenti
 • l-Aġenzija Nazzjonali tal-Ikel (NFA) taħt il-Ministeru tal-Protezzjoni Ambjentali u l-Agrikoltura hija responsabbli għas-superviżjoni, il-monitoraġġ, it-twettiq ta’ spezzjonijiet ippjanati u/jew mhux ippjanati, it-twettiq ta’ kontrolli dokumentarji, it-teħid ta’ kampjuni għall-ittestjar u s-sorveljanza dwar kwistjonijiet relatati mas-sikurezza tal-ikel — dan ifisser ukoll li f’kull stadju tal-produzzjoni, tal-ipproċessar u tad-distribuzzjoni, il-NFA se teżerċita kontroll mill-Istat fuq il-konformità tal-ikel/tal-għalf.
  • il-NFA għandha wkoll dipartiment veterinarju li huwa responsabbli mill-kontrolli veterinarji ta’ annimali ħajjin u prodotti tal-annimali fil-Ġeorġja
  • id-dipartiment fitosanitarju tal-NFA huwa responsabbli għar-regolamentazzjoni tal-analiżijiet tar-riskju ta’ pesti fil-Georgia
 • il-Ministeru tax-Xogħol, is-Saħħa u l-Affarijiet Soċjali huwa responsabbli għal komoditajiet u miżuri relatati mas-saħħa — jikkontribwixxi għall-ġestjoni tal-kriżijiet fi kwistjonijiet ta’ sikurezza tal-ikel u jipparteċipa fl-isforzi biex jiġi żgurat li jiġu stabbiliti normi u parametri tas-sikurezza tal-ikel

Sabiex tiġi protetta s-saħħa tal-bniedem, proċedimenti speċifiċi ta’ importazzjoni jistgħu japplikaw għal kożmetiċi u komoditajiet relatati, inkluża proċedura ta’ ċertifikazzjoni tal-iġjene u proċedura ta’ reġistrazzjoni speċifika għall-aċċess għas-suq fil-Georgia. Tista’ tikkuntattja lill-Ministeru tax-Xogħol, is-Saħħa u l-Affarijiet Soċjali għal informazzjoni dwar kwalunkwe dokument meħtieġ.

 • is-servizz tad-Dħul huwa dipartiment tal-Ministeru tal-Finanzi li huwa responsabbli għall-konformità mar-regolamenti SPS fil-fruntieri esterni tal-Ġeorġja
 • il-laboratorji huma parti kruċjali mis-sistema istituzzjonali tal-SPS. Iċ-Ċentru ta’ Akkreditazzjoni tal-Ġeorġja jakkredita l-laboratorji kollha li joperaw skont standards internazzjonali rikonoxxuti

Ostakoli Tekniċi għall-Kummerċ

Għalkemm ir-regoli tekniċi huma importanti, xi drabi jistgħu jaġixxu bħala ostakli għall-kummerċ internazzjonali u għalhekk jistgħu jkunu piż konsiderevoli għalik bħala esportatur.

 • jekk taħseb li qed tiffaċċja ostaklu għall-kummerċ li jnaqqas ir-ritmu tan-negozju tiegħek jew iwaqqfek milli tesporta, tista’ tgħidilna
 • irrapporta x’qed iwaqqaf l-esportazzjonijiet tiegħek lejn il-Ġeorġja billi tuża l-formola online. L-UE se tanalizza s-sitwazzjoni tiegħek u tieħu azzjoni xierqa

Ikkuntattjana

Kuntatti għar-rekwiżiti Sanitarji/Fitosanitarji (SPS)

Dokumenti u proċeduri ta’ żdoganar tal-merkanzija

Il-Ftehim jiżgura proċeduri doganali aktar trasparenti u simplifikati biex jiġi ffaċilitat il-kummerċ u jitnaqqsu l-ispejjeż għan-negozji.

Strateġiċi

Il-gwidi pass pass jiddeskrivu t-tipi differenti ta’ dokumenti li għandek tħejji għall-iżdoganar tal-prodotti tiegħek.

Skont il-prodott tiegħek, l-awtoritajiet doganali jistgħu jitolbu l-elementi kollha ta’ hawn taħt jew xi wħud minnhom

 • fattura kummerċjali (sib ir-rekwiżiti speċifiċi rigward il-forma u l-kontenut tagħha fl-Assistent tal-Kummerċ Tiegħi)
 • lista ta’ imballaġġ
 • liċenzji tal-importazzjoni għal ċerti oġġetti
 • ċertifikati li juru li l-prodott tiegħek jikkonforma mar-regolamenti obbligatorji dwar il-prodotti, bħar-rekwiżiti tas-saħħa u s-sikurezza, it-tikkettar u l-imballaġġ
 • prova tal-oriġini — dikjarazzjoni tal-oriġini

Għal aktar ċertezza, tista’ tapplika minn qabel għal Informazzjoni Vinkolanti dwar it-Tariffi u/jew Informazzjoni Vinkolanti dwar l-Oriġini.

Għal informazzjoni dettaljata dwar liema dokumenti trid tippreżenta għall-iżdoganar tal-prodott tiegħek, mur għand l-Assistent tal-Kummerċ Tiegħi.

Proċeduri għall-prova u l-verifika tal-oriġini

Għal deskrizzjonijiet ta’ kif tagħti prova tal-oriġini tal-prodotti tiegħek biex titlob tariffi preferenzjali u ta’ regoli relatati mal-verifika tal-oriġini mill-awtoritajiet doganali, jekk jogħġbok irreferi għat-taqsima dwar ir-regoli tal-oriġini hawn fuq.

Għal informazzjoni dwar il-proċeduri doganali għall-importazzjoni u l-esportazzjoni b’mod ġenerali, żur is-sit web tad-DĠ Tassazzjoni u Unjoni Doganali.

Proprjetà intellettwali u indikazzjonijiet ġeografiċi

Il-Ftehim jipproteġi d-drittijiet tal-proprjetà intellettwali tiegħek meta timporta u/jew tesporta l-oġġetti tiegħek lejn il-Georgia.

Trademarks u drittijiet tal-awtur

Il-Ftehim ta’ Assoċjazzjoni bejn l-UE u l-Georgia jikkonforma ma’ diversi ftehimiet internazzjonali li jirregolaw l-amministrazzjoni tat-trademarks u d-drittijiet tal-awtur. Jekk l-applikazzjoni tiegħek tiġi rrifjutata mill-amministrazzjoni tat-trademark, id-deċiżjoni trid tiġi kkomunikata lilek bil-miktub, u tagħti r-raġunijiet għar-rifjut.

Disinni u privattivi

Id-disinji maħluqa indipendentement tiegħek li għandhom karattru individwali huma protetti permezz tar-reġistrazzjoni tagħhom għal perjodu ta’ mhux aktar minn 25 snin. Dan jipprovdilek id-dritt esklużiv li tuża d-disinn u tipprevjeni lil partijiet terzi li ma għandhomx il-kunsens tiegħek milli jużawh, joħolqu mill-ġdid, ibigħuh jew jimportawh u/jew jesportawh.

Indikaturi ġeografiċi

Kumitat speċifiku dwar l-indikaturi ġeografiċi li huwa stabbilit skont il-ftehim bejn l-UE u l-Ġeorġja se jissorvelja l-implimentazzjoni tal-ftehim f’dan il-qasam, u jirrapporta lill-Kumitat għall-Kummerċ. Għal aktar informazzjoni dwar indikazzjonijiet ġeografiċi ta’ prodotti agrikoli kif ukoll indikazzjonijiet ġeografiċi dwar oġġetti tal-ikel, tipi ta’ nbejjed u xorb spirituż, ara l-Anness XVII-C tal-Ftehim ta’ Assoċjazzjoni bejn l-UE u l-Georgia.

Kif tikseb il-protezzjoni?

Il-Sakpatenti hija l-entità legali indipendenti Ġeorġjana responsabbli għall-protezzjoni tal-proprjetà intellettwali kollha fil-pajjiż u għad-definizzjoni tal-politika dwar id-drittijiet tal-proprjetà intellettwali.

Inti jew ir-rappreżentant tiegħek tista’ tapplika direttament għar-reġistrazzjoni ta’ indikazzjoni ġeografika. L-applikazzjoni jenħtieġ li tiġi ppreżentata f’forma stampata jew b’mod elettroniku bil-lingwa Ġeorġjana u jenħtieġ li tirreferi għal denominazzjoni ta’ oriġini jew indikazzjoni ġeografika waħda.

L-applikazzjoni għandha tinkludi

 • talba għar-reġistrazzjoni ta’ denominazzjoni ta’ oriġini jew indikazzjoni ġeografika
 • l-isem sħiħ (titlu) u l-indirizz tal-applikant
 • id-denominazzjoni ta’ oriġini jew l-indikazzjoni ġeografika
 • l-isem tal-merkanzija li għaliha tintalab ir-reġistrazzjoni tad-Denominazzjoni ta’ Oriġini jew tal-Indikazzjoni Ġeografika

Mal-applikazzjoni tiegħek għal indikazzjoni ġeografika, għandek tinkludi wkoll dokument li jipprovdi

 • deskrizzjoni tal-oġġetti u tal-materja prima, bl-indikazzjoni tal-karatteristiċi kimiċi, fiżiċi, mikrobijoloġiċi u/jew organolettiċi tagħhom u karatteristiċi oħrajn
 • deskrizzjoni tal-post taż-żona ġeografika tal-oriġini tal-merkanzija, bl-indikazzjoni tal-konfini eżatti tagħha
 • deskrizzjoni tat-teknoloġija tal-produzzjoni tal-oġġetti u l-kundizzjonijiet u l-metodi ta’ produzzjoni speċifiċi għaż-żona ġeografika rilevanti, f’każ tal-eżistenza tagħhom
 • id-data li tikkonferma li l-kwalità u l-karatteristiċi speċifiċi tal-oġġetti ta’ denominazzjoni ta’ oriġini huma essenzjalment jew esklużivament dovuti għall-ambjent ġeografiku partikolari u l-fatturi umani
 • id-data li tikkonferma li l-kwalità, ir-reputazzjoni jew karatteristiċi oħra speċifiċi tal-prodotti huma marbuta ma’ din iż-żona ġeografika
  • id-dokument li jikkonferma l-oriġini ġeografika tal-merkanzija
  • prokura li tikkonferma l-awtorizzazzjoni ta’ rappreżentant

Kummerċ fis-servizzi

Kemm il-Gvern Ġeorġjan kif ukoll l-UE stabbilixxew il-limitazzjonijiet jew ir-riżervi eżistenti kollha tagħhom għall-forniment ta’ servizzi, b’livell għoli ta’ trasparenza. Dan jagħtik ċertezza legali prezzjuża bħala fornitur tas-servizzi tal-UE. Għal lista ta’ riżervi speċifiċi għall-Georgia, ara l-Annessi XIV-E, XIV-F u XIV-G tal-Ftehim ta’ Assoċjazzjoni bejn l-UE u l-Georgia.

Kif tinnaviga fl-Annessi?

Il-Ftehim bejn l-UE u l-Ġeorġja fih l-4-il Anness li ġejjin b’riżervi mill-Ġeorġja li jista’ jkollhom impatt fuq int u n-negozju tiegħek.

 • jekk int interessat li tistabbilixxi negozju fil-Ġeorġja, għandek tara l-Anness XIV-E li għandu lista negattiva tas-setturi kollha tas-servizzi li fihom m’għandekx aċċess — dan ifisser li tista’ tieħu vantaġġ mill-opportunitajiet fis-setturi l-oħra kollha li mhumiex elenkati
 • jekk int interessat fil-kummerċ transfruntier tas-servizzi tiegħek, trid tara l-Anness XIV-F li għandu lista pożittiva tas-setturi tas-servizzi fejn għandek aċċess — din il-lista ssemmi s-setturi kollha li fihom għandek permess tinnegozja
 • jekk qed tfittex opportunitajiet ta’ apprendist gradwat jew persunal ewlieni, ara l-Anness XIV-G li jelenka s-setturi jew is-subsetturi fejn jiġu applikati l-limitazzjonijiet
 • jekk inti fornitur indipendenti ta’ servizz professjonali jew kuntrattwali, ara l-Anness XIV-H li jelenka r-riżervi applikati

Min jista’ jistabbilixxi negozju fil-Ġeorġja?

Jekk int

 • intrapriża, il-ftehim bejn l-UE u l-Georgia jippermettilek tistabbilixxi jew takkwista fergħat tan-negozju tiegħek, jew uffiċċji rappreżentattivi fil-Ġeorġja
 • individwu, il-ftehim bejn l-UE u l-Georgia jipprovdilek opportunitajiet biex toħloq u tistabbilixxi n-negozju tiegħek permezz ta’ impjieg indipendenti jew impriżi li huma fil-kontroll tiegħek

Il-fornituri tas-servizzi tal-UE se jirċievu l-istess trattament bħal dak mogħti liċ-ċittadini Ġeorġjani. Ara l-Anness XIV-E għal lista ta’ setturi fejn hemm limitazzjonijiet fuq l-istabbiliment.

Forniment transfruntier ta’ servizzi

Il-Ftehim bejn l-UE u l-Georgia jippermetti lill-fornituri tas-servizzi tal-UE jaċċessaw is-suq tal-Georgia bl-istess kundizzjonijiet bħaċ-ċittadini tal-Georgia. L-eċċezzjonijiet għal dan huma elenkati wkoll fl-Annessi XIV-E, XIV-F u XIV-G tal-Ftehim ta’ Assoċjazzjoni bejn l-UE u l-Georgia.

X’jiġri jekk tixtieq tmur tgħix il-Ġeorġja temporanjament għax-xogħol?

Il-Ftehim bejn l-UE u l-Georgia jippermettilek tmur temporanjament lejn il-Ġeorġja (jew l-UE) biex taħdem bħala apprendist gradwat, bejjiegħ tan-negozju jew bħala wieħed mill-persunal ewlieni ta’ kumpanija f’dak il-pajjiż.

Il-perjodi ta’ soġġorn temporanju huma kif ġej

 • ħaddiem bi trasferiment intra-azjendali (persunal ewlieni ta’ kumpanija fil-Ġeorġja (jew l-UE), jew apprendisti gradwati) — sa 3 snin
 • viżitatur kummerċjali (eż. jivvjaġġa biex jistabbilixxi negozju fil-Ġeorġja (jew fl-UE), jew bejjiegħ kummerċjali) — sa 90 jum fi kwalunkwe perjodu ta’ 12-il xahar
 • apprendist gradwat li mhuwiex ħaddiem bi trasferiment intra-azjendali — sa sena (1)

Il-Ftehim bejn l-UE u l-Georgia joħloq ukoll opportunitajiet għall-fornituri ta’ servizzi kuntrattwali f’setturi speċifiċi fi kwalunkwe pajjiż. F’dan ir-rigward, madankollu, trid

 • ikun qed jipprovdi s-servizz inkwistjoni fuq bażi temporanja bħala impjegat ta’ entità li tkun kisbet kuntratt ta’ servizz li ma jaqbiżx is-sena 1
 • għandek mill-inqas 3 snin esperjenza ta’ xogħol professjonali fis-settur li qed toffri servizzi kuntrattwali fi
 • ikollhom grad universitarju jew kwalifika li turi għarfien ta’ livell ekwivalenti u kwalifiki professjonali rilevanti

Għal aktar informazzjoni dwar il-limitazzjonijiet li jitqiegħdu fuq il-persunal, l-apprendisti gradwati, il-bejjiegħa tan-negozju u l-fornituri ta’ servizzi kuntrattwali, ara l-Anness G tal-Ftehim ta’ Assoċjazzjoni bejn l-UE u l-Georgia.

L-Aġenzija Nazzjonali tal-Investiment tal-Ġeorġja tippromwovi l-kuntatti kummerċjali bejn il-Ġeorġja u l-UE. Jekk qed tfittex sieħeb Ġeorġjan, ikkuntattja lill-Ambaxxata tal-Georgia fi kwalunkwe wieħed mill-Istati Membri tal-UE.

L-akkwist pubbliku

L-UE u l-Georgia jipprevedu aċċess reċiproku għas-swieq tal-akkwist pubbliku f’kull pajjiż fil-livelli nazzjonali, reġjonali u lokali. Dan l-aċċess se jinkiseb f’fażijiet għall-Georgia. Dan huwa kemm fir-rigward tal-kuntratti pubbliċi u l-konċessjonijiet fis-setturi tradizzjonali, kif ukoll fis-settur tal-utilitajiet.

Il-Ftehim bejn l-UE u l-Georgia jiżgura wkoll li l-kunsiderazzjoni tal-applikazzjonijiet għall-offerti fiż-żewġ pajjiżi ssir b’mod ġust, bl-istess trattament li jiġi eżerċitat fir-rigward tal-applikanti lokali u barranin.

Il-Ftehim jobbliga kemm lill-UE kif ukoll lill-Georgia jiżguraw li

 • l-akkwisti kollha maħsuba jsiru pubbliċi — dan isir biex is-suq jinfetaħ għall-kompetizzjoni u jingħata aċċess għall-informazzjoni dwar l-akkwist maħsub qabel l-għoti tal-kuntratt
 • hemm deskrizzjoni mhux diskriminatorja tas-suġġett tal-kuntratt, li turi limiti ta’ żmien xierqa, aċċessibbli għall-operaturi ekonomiċi kollha
 • ma hemm l-ebda diskriminazzjoni kontrik bħala operatur ekonomiku, li tista’ tiddiżattivak milli tikkwalifika għall-offerta
 • hemm trasparenza fil-proċess tal-għoti tal-offerta sat-tħabbir tal-offerta rebbieħa
 • id-Deċiżjoni finali se tiġi kkomunikata lill-applikanti kollha — fuq talba, l-applikanti li ma jintgħażlux jirċievu spjegazzjoni li tippermettilek tanalizza d-deċiżjoni

Kif jingħataw il-kuntratti?

L-Aġenzija tal-Akkwist tal-Istat (SPA) tal-Georgia għandha r-rwol ewlieni fil-koordinazzjoni, l-implimentazzjoni u l-monitoraġġ tal-akkwist pubbliku. Hemm ħames metodi li jintużaw għall-għoti ta’ offerta

 • offerta elettronika — użata għal xiri ta’ oġġetti omoġenji b’valur ta’ EUR 75,182 jew aktar
 • offerta elettronika simplifikata — użata għal xiri ta’ oġġetti omoġenji b’valur sa EUR 75,182
 • akkwist simplifikat — użat għal xiri ta’ valur inqas minn EUR 1,880 (b’limiti differenti għal missjonijiet diplomatiċi u akkwist relatat mad-difiża, is-sigurtà u ż-żamma tal-ordni pubbliku)
 • kompetizzjonijiet ta’ disinn — użati għall-akkwist ta’ proġetti u servizzi relatati mad-disinn, ibbażati fuq id-deċiżjoni ta’ awtorità kontraenti
 • sejħa għall-offerti konsolidata — proċedura ta’ akkwist statali unifikata u ċentralizzata mwettqa mill-SPA, għax-xiri ta’ oġġetti akkwistati omoġenji għal entitajiet tal-akkwist differenti

Fuq is-sit web tal-SPA jinżamm ukoll“Reġistru tal-Lista Abjad u Sewda”. Dan ir-reġistru fih żewġ settijiet ta’ listi.

 • applikanti fuq il-lista s-sewda li jonqsu milli jipprovdu garanzija għall-implimentazzjoni ta’ kuntratt u/jew jirrifjutaw li jiffirmaw il-kuntratt mal-aġenzija tal-akkwist, u/jew li jonqsu milli jlestu l-obbligi tagħhom skont il-kuntratt — dawn l-applikanti huma mblukkati milli jipparteċipaw fi kwalunkwe offerta għall-offerti jew milli jingħataw offerta oħra fi żmien sena minn meta jitqiegħdu fuq il-lista s-sewda
 • applikanti elenkati b’suċċess li jkunu kkonformaw b’suċċess mal-kriterji tal-applikazzjoni, ma jkunux għaddejjin minn proċedimenti ta’ insolvenza, ma jkollhom l-ebda dejn lejn il-baġit tal-Istat, u li r-rekord tagħhom għat-3 snin preċedenti ma jurix fatturat ta’ inqas minn EUR 375,940

X’jiġri jekk għandek ilment?

Il-SPA għandu wkoll Bord għas-Soluzzjoni tat-Tilwim (DRB) li jikkonsisti minn 6 membru. Tlieta mill-membri tal-bord jinħatru mis-soċjetà ċivili li tiżgura li jkun hemm trasparenza u indipendenza fid-DRB.

Jekk għandek xi lmenti dwar is-sistema tal-akkwist tista’ tindirizzahom lid-DRB. Is-sottomissjoni u s-smigħ tal-ilmenti tiegħek ma jkunu soġġetti għall-ebda tariffa.

Kif tissottometti l-ilment tiegħek?

Tista’ tissottometti l-ilment tiegħek b’mod elettroniku billi timla formola fuq il-paġna tal-offerta. Ladarba d-DRB jikkonferma l-leġittimità tal-ilment tiegħek, id-DRB jista’ fi żmien massimu ta’ għaxart ijiem, jinforma lill-awtorità kontraenti dwar l-iżball u jitlob korrezzjoni. Alternattivament, id-DRB jista’ jirrikjedi wkoll reviżjoni jew kanċellazzjoni totali tad-deċiżjoni tal-kumitat tal-offerti jew jirrapporta l-każ lill-korpi tal-infurzar tal-liġi f’każ ta’ ksur serju. Jekk ma tkunx kuntent bid-deċiżjoni tad-DRB, tista’ tappella d-deċiżjoni f’qorti tal-ġustizzja.

Akkwist elettroniku

Tista’ tuża wkoll is-Sistema Elettronika Unifikata li hija l-portal tal-akkwist elettroniku tal-Georgia. Dan jipprovdi aċċess faċli għall-informazzjoni dwar l-akkwist, inkluż it-tħabbir tal-attivitajiet ta’ akkwist intenzjonati, id-disponibbiltà ta’ dokumenti elettroniċi tal-offerti, il-bullettin awtomatizzat tal-akkwist pubbliku u l-ġenerazzjoni ta’ mudell elettroniku tal-offerti għall-operaturi elettroniċi.

Kuntatti għall-akkwist pubbliku

Links, kuntatti u dokumenti

Istituzzjonijiet nazzjonali

Rappreżentazzjonijiet, kmamar tal-kummerċ u assoċjazzjonijiet tan-negozju

Kuntatti għar-rekwiżiti tekniċi

Kuntatti għal Rekwiżiti Sanitarji/Fitosanitarji (SPS)

Kuntatti għall-akkwist pubbliku

Links oħra

Istituzzjonijiet nazzjonali

Ministeru tal-Affarijiet Barranin

Il-Georgia timmonitorja l-importazzjoni ta’ sustanzi li jistgħu jintużaw għall-produzzjoni ta’ armi kimiċi. L-importazzjonijiet ta’ ċerti kimiċi jistgħu jeħtieġu awtorizzazzjoni partikolari u l-Ministeru tal-Affarijiet Barranin huwa l-awtorità nazzjonali nominata.

 

Triq Chitadze 4, GE-0118 Tbilisi, il-Georgia

Tel.: + 995 32 2945000 (estensjoni: 1207)

Faks: + 995 32 2945001

Il-Ministeru tal-Ekonomija u l-Iżvilupp Sostenibbli tal-Georgia

Triq Sanapiro 2, GE-0114 Tbilisi, Georgia

Tel.: + 995 32 2991111/+ 995 32 2991105

Faks: + 995 32 2921534

Email: ministry@moesd.gov.ge

Il-Bank Nazzjonali tal-Ġeorġja

GE-0114 Tbilisi, il-Ġeorġja

Tel.: + 995 32 2406120

Iċ-Ċentru Nazzjonali tal-Proprjetà Intellettwali tal-Georgia

Sakpatenti

Triq Nino Ramishvili 4/31, GE-0179 Tbilisi, Georgia

Tel.: + 995 32 2252533

Email: info@sakpatenti.org.ge

L-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika tal-Georgia

GEOSTAT

Triq Tsotne Dadiani 30, GE-0180 Tbilisi, il-Georgia

Tel.: + 995 32 2367210

Email: info@geostat.ge

Intrapriża tal-Ġeorġja

Triq Marjanishvli 5/6 (Triq Uznadze 18), GE-0102 Tbilisi, Georgia

Tel.: + 995 32 2960010

Email: info@enterprise.gov.ge

Rappreżentazzjonijiet, kmamar tal-kummerċ u assoċjazzjonijiet tan-negozju

Delegazzjoni tal-Unjoni Ewropea għall-Georgia

Triq Nino Chkheidze 38, GE-0102 Tbilisi, il-Georgia

Tel.: + 995 32 2943763

Email: delegation-georgia@eeas.europa.eu

Missjoni tal-Ġeorġja għall-Unjoni Ewropea

Rue Père Eudore Devroye/Pater Eudore Devroyestraat 245, 1150 Bruxelles/Brussel, il-Belġju

Tel.: + 995 32 27611190

Faks: + 995 32 27611199

Email: geomission.eu@mfa.gov.ge

Web: http://www.belgium.mfa.gov.ge

 

Dipartiment tar-Relazzjonijiet Internazzjonali, il-Kamra tal-Kummerċ u l-Industrija tal-Ġeorġja

Triq Berdzeni 25, GE-0101 Tbilisi, il-Ġeorġja

Tel.: + 995 32 2694747

Assoċjazzjoni Ewropea tan-Negozji Georgia

Triq Rapiel Eristavi 3, IV Floor, GE-0179 Tbilisi, il-Ġeorġja

Tel.: + 995 599 25 66 55

Email: info@eba.ge

EU4Negozju

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, il-Belġju

Tel.: + 32 27491851

Email: secretariat@eu4business.eu

Kuntatti għar-rekwiżiti tekniċi

L-Aġenzija Nazzjonali tal-Georgia għall-Istandards u l-Metroloġija

Triq Chargali 67, GE-0178 Tbilisi, Georgia

Tel.: + 995 32 2612530

Faks: + 995 32 2613500

Email: geostm@geostm.ge

Il-korp Nazzjonali Unifikat ta’ Akkreditazzjoni

AL. Kazbegi Avenue 42a, GE-0186 Tbilisi, Georgia

Tel.: + 995 32 2192233/+ 995 32 2181824

Email: gac@gac.gov.ge

Kuntatti għal Rekwiżiti Sanitarji/Fitosanitarji (SPS)

Aġenzija Nazzjonali tal-Ikel (NFA)

Marixxal Gelovani Avenue 6, GE-0159 Tbilisi, il-Georgia

Tel.: + 995 32 2919167

Faks: + 995 32 2919165

Dipartiment fitosanitarju assenjat lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Ikel

Marixxal Gelovani Avenue 6, GE-0159 Tbilisi, il-Georgia

Tel.: + 995 32 2919167 (estensjonijiet: 120, 133)

Faks: + 995 32 2919165

Dipartiment Veterinarju assenjat lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Ikel

Marixxal Gelovani Avenue 6, GE-0159 Tbilisi, il-Georgia

Tel.: + 995 32 2919167 (estensjonijiet: 120, 106)

Faks: + 995 32 2919165

Ministeru għall-Protezzjoni Ambjentali u l-Agrikoltura

Triq Gulua 6, GE-0114 Tbilisi, Georgia

Tel.: + 995 32 727231/+ 995 32 727232

Faks: + 995 32 727231

Diviżjoni tal-Bijodiversità tal-Ministeru għall-Protezzjoni Ambjentali u l-Agrikoltura

Triq Gulua 6, GE-0114 Tbilisi, Georgia

Tel.: + 995 32 727231/+ 995 32 727232

Faks: + 995 32 727231

Ministeru għax-Xogħol, is-Saħħa u l-Affarijiet Soċjali

AK. Tsereteli Avenue 144, GE-0119 Tbilisi, il-Georgia

Tel.: + 995 32 272538

Servizz tad-Dħul, Uffiċċju Ċentrali

V.Gorgasali Street 16, GE-0114 Tbilisi, il-Georgia

Ċentru tal-Informazzjoni:

Tel.: + 995 32 2299299

Email: info@rs.ge

Laboratorju tal-Ministeru tal-Agrikoltura

Triq Godziashvilis 49, GE-0159 Tbilisi, il-Georgia

Tel.: + 995 32 2530968

Faks: + 995 32 2541016

Email: contact@lma.gov.ge

Kuntatti għall-akkwist pubbliku

Aġenzija tal-Akkwisti tal-Istat

Triq Richard Holbrooke 8, GE-0113 Tbilisi, il-Georgia

Tel.: + 995 32 22484822

Pjattaforma tal-Aġenzija Statali għall-Akkwisti

 

Web: http://procurement.gov.ge/Home.aspx?lang=en-US

Sistema Elettronika Unifikata:

https://tenders.procurement.gov.ge/login.php?lang=en

Ixxerja din il-paġna:

Links ta’ malajr