Gwida għall-esportazzjoni tas-servizzi

Il-kumpanija tiegħek qed tippjana li tesporta servizzi barra mill-UE? Din it-taqsima tgħinek tifhem jekk il-kumpanija tiegħek hijiex lesta għall-esportazzjoni u tiddeskrivi l-passi differenti tal-proċess tal-esportazzjoni.

4 Passi lejnEsportazzjonita’ Servizz

 
 

Qabel ma tibda — Il-kumpanija tiegħek lesta biex tinnegozja?

Qed tippjana li tesporta servizz għall-ewwel darba?

Qabel tagħmel dan, iċċekkja jekk il-kumpanija tiegħek hijiex lesta:

 • Is-servizz tiegħek diġà rnexxielek fis-suq domestiku tiegħek jew f’pajjiżi oħra tal-UE?
 • Il-kumpanija tiegħek għandha l-kapaċità li toffri dan is-servizz fi swieq barranin barra mill-UE? Għandu biżżejjed persunal, ħin, riżorsi finanzjarji u legali?
 • Il-maniġment tal-kumpanija tiegħek huwa impenjat li jespandi fis-swieq tal-esportazzjoni barra mill-UE?
 • Il-kumpanija tiegħek għandha pjan komprensiv finanzjarju/ta’ kummerċjalizzazzjoni/ta’ negozju b’għanijiet definiti b’mod ċar b’appoġġ għall-esportazzjoni lejn swieq barra mill-UE?
 • Il-kumpanija tiegħek għandha strateġija konkreta dwar kif tesporta s-servizz barra l-UE? Pereżempju, tista’ tesporta s-servizz tiegħek direttament lix-xerrej tiegħek fis-suq tal-esportazzjoni tiegħek, bħal kumpanija oħra jew konsumatur. Jew tista’ tesporta permezz ta’ pjattaformi tal-kummerċ elettroniku.
 • Jekk applikabbli, il-kumpanija tiegħek għandha l-protezzjoni tal-proprjetà intellettwali meħtieġa barra mill-pajjiż?
 • Il-kumpanija tiegħek għandha l-kapaċità u l-għarfien espert biex tadatta s-servizz tagħha skont preferenzi kulturali jew standards differenti f’pajjiżi barra mill-UE?

Qabel ma tkompli, ikkunsidra l-mistoqsijiet ta’ hawn fuq bir-reqqa u ddiskutihom fil-kumpanija tiegħek biex tiddeċiedi jekk intix lest li tesporta s-servizzi tiegħek lejn pajjiżi li mhumiex fl-UE, jew liema passi jeħtieġlek tieħu biex tipprepara ruħek biex tagħmel dan.

 

1

Pass 1: Ifhem kif is-servizzi jistgħu jiġu esportati

Tipikament hemm erba’ modi differenti biex tesporta s-servizz tiegħek lejn suq barra l-UE (imsejħa wkoll “modi ta’ provvista”). Dawn huma definiti fi ftehim internazzjonali, jiġifieri l-Ftehim Ġenerali dwar il-Kummerċ fis-Servizzi tal-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ.

Provvista transfruntiera ta’ servizzi (Modalità 1):

 

Jekk il-kumpanija tiegħek hija bbażata f’pajjiż wieħed u tipprovdi servizzi lil klijent f’pajjiż differenti, dan jissejjaħ forniment transfruntier.

Is-servizz biss jaqsam il-fruntiera.

Dan it-tip ta’ servizz spiss jiġi pprovdut permezz ta’ portali, telefon jew email online.

Eżempju:

Kumpanija ta’ konsulenza fil-Ġermanja tipprovdi rapporti ta’ analiżi ekonomika lil kumpanija klijenta fl-Indja.

Eżempji oħra ta’ servizzi li spiss jiġu esportati permezz ta’ provvista transfruntiera jinkludu:

 • riċerka tas-suq
 • analiżi statistika
 • pariri dwar il-komunikazzjoni, bħal servizzi ta’ konsulenza dwar il-kummerċjalizzazzjoni
 • servizzi professjonali (bħal servizzi legali, arkitettoniċi, ta’ kontabilità)
 • servizzi relatati mal-kompjuters
 • servizzi ta’ telekomunikazzjoni
 • servizzi ta’ kurrier

Konsum ta’ servizzi barra mill-pajjiż (Modalità 2):

 

Jekk il-kumpanija tiegħek qed tipprovdi servizz fis-suq domestiku tiegħek lil klijent barrani, dan jissejjaħ konsum ta’ servizzi barra mill-pajjiż.

Il-klijent jaqsam il-fruntiera u jagħmel użu mis-servizz li tipprovdi fis-suq tiegħek.

Eżempju:

Klijent Ġappuniż jivvjaġġa lejn l-Irlanda u joqgħod f’lukanda jew f’Dines f’ristorant, u b’hekk jikkonsma s-servizzi fl-Irlanda.

Preżenza kummerċjali barra mill-pajjiż (Modalità 3):

 

Jekk il-kumpanija tiegħek tistabbilixxi preżenza f’suq barrani, din tista’ tissejjaħ preżenza kummerċjali barra mill-pajjiż.

Dan jinvolvi l-ftuħ ta’ sussidjarja, fergħa jew uffiċċju rappreżentattiv f’pajjiż ieħor.

Eżempju:

Bank Daniż jiftaħ fergħa fil-Kanada jew grupp Franċiż tat-telekomunikazzjoni jiddeċiedi li jiftaħ sussidjarja fl-Awstralja.

Is-setturi li fihom din il-forma ta’ forniment ta’ servizz hija komuni jinkludu:

 • is-servizzi finanzjarji
 • servizzi ta’ telekomunikazzjoni
 • servizzi ambjentali

B’mod ġenerali, l-istabbiliment jew l-akkwist ta’ kumpanija barranija barra l-pajjiż jissejjaħ investiment dirett barrani.

Meta tippjana l-investiment tiegħek f’suq barrani, il-pajjiż li fih tixtieq tinvesti jista’ japplika ċerti limitazzjonijiet. Dawn jiddependu fuq il-qafas legali tagħha u jistgħu jinkludu:

 • restrizzjonijiet fuq is-sjieda barranija:
  Tipikament dawn jieħdu l-forma ta’ limitazzjoni tas-sehem tal-kapital azzjonarju tal-kumpaniji li dawk li mhumiex residenti tal-pajjiż huma permessi li jżommu.
 • Restrizzjonijiet fuq it-tip ta’ entitajiet legali permessi:
  Dawn jistgħu jinkludu projbizzjonijiet speċifiċi ta’ ċerti entitajiet legali, bħal impriżi konġunti jew sjieda unika.
 • proċeduri ta’ skrinjar u approvazzjoni:
  Dawn jistgħu jirrikjedu li l-investituri barranin juru benefiċċji ekonomiċi jew li jiksbu approvazzjoni minn qabel għall-investiment.
 • limitazzjonijiet fuq persunal barrani:
  Tipikament dawn jieħdu l-forma ta’ limitazzjoni tan-numru/perċentwal ta’ ċittadini barranin li jimmaniġġjaw jew jaħdmu f’affiljati ta’ kumpaniji barranin u kontrolli operazzjonali oħra fuq dawn il-kumpaniji.

Tista’ tikkuntattja aġenzija għall-promozzjoni tal-investiment tal-pajjiż li fih tixtieq tinvesti, konsulent tat-taxxa lokali jew avukat għat-twaqqif ta’ kuntratt ta’ investiment u titlob informazzjoni dwar obbligi oħra tal-investituri fis-settur speċifiku.

Il-bażi tad-data dwar l-Ostakoli għall-Kummerċ tippermettilek tfittex “Ostakli relatati mal-investiment”. Dawn l-ostakli jintwerew ukoll fir-riżultati tat-tiftix ta’ “L-assistent tiegħi għall-Kummerċ”.

Preżenza ta’ persuni fiżiċi barra mill-pajjiż (Modalità 4):

 

Jekk impjegat tal-kumpanija tiegħek jivvjaġġa barra minn pajjiżek biex jipprovdi servizz f’pajjiż barra mill-UE fuq bażi temporanja, mela qed tipprovdi dan is-servizz permezz tal-preżenza ta’ persuna fiżika barra minn pajjiżek.

Tipi differenti ta’ persunal jistgħu jipprovdu s-servizz tal-kumpanija tiegħek:

 • trasferimenti intrakorporattivi:
  Dawn huma impjegati fil-kumpanija tiegħek (ħafna drabi eżekuttivi, maniġers, speċjalisti) li jiġu trasferiti għall-preżenza kummerċjali tal-kumpanija tiegħek f’pajjiż barra mill-UE.
 • viżitaturi tan-Negozju:
  Dawn huma soġġorni qosra ta’ ftit xhur (spiss limitati għal 3-il xahar) mingħajr ebda remunerazzjoni riċevuta fil-pajjiż barrani. Il-viżitaturi kummerċjali normalment ikunu f’pożizzjoni għolja fil-kumpanija tiegħek u jkunu responsabbli għat-twaqqif ta’ stabbiliment fis-suq fil-mira.
 • fornituri ta’ servizz kuntrattwali:
  Dawn huma impjegati fil-kumpanija tiegħek li jipprovdu servizz fuq il-bażi ta’ kuntratt li għandek ma’ konsumatur finali fil-pajjiż barrani. Il-fornituri ta’ servizzi kuntrattwali jintbagħtu barra mill-pajjiż peress li l-kumpanija tiegħek ma għandha l-ebda preżenza kummerċjali fil-pajjiż barrani u peress li s-soġġorn temporanju tagħhom fil-pajjiż barrani huwa meħtieġ biex jiġi ssodisfat il-kuntratt ta’ forniment ta’ servizzi.

Minbarra dawn il-kategoriji ta’ persunal tal-kumpaniji, il-professjonisti indipendenti li jaħdmu għal rashom jaqgħu taħt il-preżenza ta’ persuni fiżiċi barra mill-pajjiż ukoll:

 • professjonisti indipendenti:
  Dawn huma persuni li jaħdmu għal rashom li jipprovdu servizz abbażi ta’ kuntratt ta’ servizzi f’pajjiż barrani.

Setturi li ta’ spiss jipprovdu servizzi permezz ta’ impjegati barra minn pajjiżhom jinkludu servizzi ICT, inġinerija jew servizzi professjonali, jew servizzi oħra li jiddependu fuq appoġġ wara l-bejgħ.

Eżempji:

 • kumpaniji tat-teknoloġija tal-informazzjoni, li jibagħtu l-esperti tal-IT tagħhom biex jipprovdu pariri dwar proġett jew jinstallaw softwer lokalment
 • kumpaniji tal-inġinerija, li jibagħtu l-persunal tagħhom għal operazzjonijiet fuq il-post għal proġetti
 • avukati li jivvjaġġaw biex jagħtu pariri lill-klijenti li jinsabu f’pajjiż ieħor
 • kumpaniji industrijali, li jibagħtu l-persunal tagħhom għal servizzi ta’ ppjanar u manutenzjoni.

Bħala nota ġenerali, l-istess servizz jista’ jiġi pprovdut f’modi differenti:
Pereżempju, is-servizzi legali jistgħu jiġu pprovduti lill-klijent permezz tal-posta elettronika (mod 1), minn affiljat stabbilit barra mill-pajjiż (mod 3) jew mill-preżenza tal-avukat barra mill-pajjiż (mod 4).

 

2

Pass 2: Sib suq u xerrej

Biex tesporta servizzi barra l-UE, l-ewwel għandek tidentifika suq u xerrej għas-servizz tiegħek.

 • Il-kmamar tal-kummerċ jistgħu jagħtuk informazzjoni dwar swieq u sħab kummerċjali differenti, u jmexxuk għal rapporti rilevanti.
 • Il-fornituri tal-aħbarijiet speċifiċi għall-kummerċ jew l-aġenziji tal-promozzjoni tal-kummerċ f’pajjiżek jew fis-suq tal-esportazzjoni magħżul tiegħek li jkopru l-analiżi tas-suq u l-valutazzjoni tal-opportunitajiet ta’ negozju jistgħu jkunu ta’ għajnuna. Dawn il-korpi ta’ spiss jipprovdu studji dwar setturi ewlenin tal-esportazzjoni.
 • Il-konsulenti tal-esportazzjoni u l-banek rilevanti jistgħu jipprovdu wkoll pariri.

Kif tagħżel is-swieq fil-mira tiegħek?

Eżamina s-swieq potenzjali tal-esportazzjoni biex tivvaluta jekk hemmx domanda għall-prodott tiegħek u qis jekk il-prodott tiegħek hux se jkun kompetittiv fis-suq tal-esportazzjoni?

 

Iċċekkja l-istatistika tal-kummerċ tas-suq fil-mira potenzjali tiegħek.

L-istatistika tal-importazzjoni tista’ turi jekk il-pajjiż li tixtieq tesporta huwiex diġà qed jimporta s-servizz tiegħek, minn fejn ġejjin l-importazzjonijiet u jekk hemmx diġà provvista għolja tat-tip ta’ servizz tiegħek fis-suq.

Kif issib xerrejja potenzjali?

Ladarba tkun għażilt suq fil-mira wieħed jew aktar, il-pass li jmiss huwa li jiġu identifikati sħab kummerċjali potenzjali u kuntatti kummerċjali.

Tista’ ssib sħab u kuntatti fuq:

 

 • Fieri kummerċjali organizzati speċifikament għax-xerrejja u l-bejjiegħa biex jiltaqgħu. Pereżempju, in-Netwerk Enterprise Europe jorganizza avvenimenti regolari ta’ tlaqqigħ għal setturi speċifiċi li fihom jipparteċipaw ukoll kumpaniji minn pajjiżi mhux tal-UE.
 • Avvenimenti jew assistenza pprovduta mill-Kmamar tal-Kummerċ biex jiġu stabbiliti kuntatti bejn sħab kummerċjali potenzjali.

Tista’ tiċċekkja wkoll jekk intix permess tbigħ lill-gvern fis-suq potenzjali tal-esportazzjoni tiegħek.

 

 

3

Pass 3: Iċċekkja jekk il-kumpanija tiegħek tistax tibbenefika minn Ftehim Kummerċjali tal-UE

L-UE spiss tidħol fi ftehimiet kummerċjali bilaterali ma’ pajjiżi barra mill-UE.

Iċċekkja jekk l-UE għandhiex ftehim kummerċjali mal-pajjiż li tixtieq tesporta fih fit-taqsima tas-Swieq.

Il-ftehimiet kummerċjali tal-UE jistgħu jkopru l-kummerċ fis-servizzi f’setturi ewlenin u spiss inaqqsu jew saħansitra jeliminaw l-ostakli għall-esportazzjonijiet f’dawk is-setturi. Eżempji ta’ setturi ewlenin bħal dawn jinkludu:

 • is-servizzi finanzjarji
 • telekomunikazzjoni
 • trasport marittimu
 • servizzi professjonali
 • il-kummerċ diġitali

X’benefiċċji jġibu magħhom il-ftehimiet kummerċjali għall-investimenti diretti barranin tiegħek

Jekk l-UE jkollha ftehim kummerċjali fis-seħħ mal-pajjiż, l-ostakli għall-investiment dirett barrani jistgħu jitnaqqsu jew saħansitra jiġu eliminati f’ċerti setturi, u dan jista’ jinkludi dispożizzjonijiet speċifiċi ta’ investiment li jorbtu legalment livell ta’ protezzjoni għal investimenti barranin.

 

Ftehimiet Kummerċjalital-UE

 • Tipprovdi sett ta’ regoli aktar stabbli u prevedibbli għalik meta tinnegozja ma’ swieq barranin
 • Jiġi żgurat li l-liġijiet tal-pajjiż mhux tal-UE ma jiddiskriminawx kontra s-servizzi tal-UE
 • Toħloq opportunitajiet ġodda u aħjar ta’ esportazzjoni għall-kumpanija tiegħek u tagħmilha aktar faċli li tinvesti barra minn pajjiżek.

X’jiġri jekk is-servizz tiegħi ma jkunx kopert minn ftehim tal-UE?

Jekk l-UE għad m’għandhiex ftehim kummerċjali mal-pajjiż li tixtieq tesporta lejh jew jekk is-settur ta’ interess tiegħek mhuwiex kopert minn ftehim partikolari, għandek:

iċċekkja l-kundizzjonijiet ta’ aċċess għas-suq elenkati taħt il-Ftehim Ġenerali tad-WTO dwar il-Kummerċ fis-Servizzi.

Il-membri tad-WTO jelenkaw hemmhekk l-ostakoli tagħhom għall-esportazzjoni tas-servizzi fl-iskeda tal-impenji tagħhom.

 

4

Pass 4: Ivvaluta r-rekwiżiti fis-suq tal-esportazzjoni tiegħek

 

 • Ir-rekwiżiti se jiddependu fuq kif tixtieq tesporta (ara l-pass 2) u fuq is-suq fil-mira tiegħek.

Tista’ tinvestiga informazzjoni dettaljata dwar ir-rekwiżiti speċifiċi fis-suq fil-mira magħżul tiegħek fit-taqsima tas-suq.

Liema rekwiżiti għandek bżonn biex tiċċekkja għall-provvista transfruntiera (modalità 1)?

 • Rekwiżiti ta’ awtorizzazzjoni u liċenzjar: Il-kumpanija tiegħek jista’ jkollha bżonn tikseb ċerti liċenzji sabiex tipprovdi s-servizz fis-suq tal-esportazzjoni.
 • Rekwiżit ta’ rikonoxximent reċiproku ta’ diplomi u kwalifiki: Diplomi rilevanti ta’ fornituri ta’ servizzi u kwalifiki oħra se jkollhom jiġu aċċettati mill-pajjiż fejn tixtieq tesporta sabiex tkun tista’ tipprovdi s-servizzi tiegħek barra minn pajjiżek. Dan huwa minnu għal xi esportazzjonijiet ta’ servizzi professjonali: Eżempju: awditur tal-UE jista’ ma jitħalliex jiċċekkja l-kont ta’ kumpanija barranija, u għalhekk int bħala kumpanija tal-UE ma tistax tesporta s-servizz tiegħek lejn il-pajjiż inkwistjoni.
 • Restrizzjonijiet speċifiċifuq xi setturi tas-servizzi: Pereżempju, jistgħu jseħħu limitazzjonijiet u restrizzjonijiet fuq is-servizzi tal-assigurazzjoni. Bl-istess mod, xi esportazzjonijiet ta’ prodotti ta’ servizzi finanzjarji jistgħu jeħtieġu “ekwivalenza” (ipprovduta mil-leġiżlaturi tal-pajjiż fil-mira) biex tiġi aċċettata fis-suq barrani.

Liema rekwiżiti għandek bżonn biex tiċċekkja għall-konsum barra pajjiżek (mod 2)?

Il-konsum barra mill-pajjiż iseħħ meta l-klijent jivvjaġġa barra minn pajjiżu u jikkonsma s-servizz li qed tipprovdi f’pajjiżek.

 • Fil-biċċa l-kbira tal-każijiet, ir-rekwiżiti li jkollok tikkonforma magħhom huma l-istess bħal meta tipprovdi s-servizz tiegħek fis-suq nazzjonali jew tal-UE tiegħek.

Liema rekwiżiti għandek bżonn biex tiċċekkja l-preżenza kummerċjali (mod 3)?

Pajjiżi barra mill-UE jista’ jkollhom rekwiżiti jew restrizzjonijiet tal-preżenza kummerċjali, li l-esportaturi tal-UE għandhom iqisu meta jinvestu f’dawn il-pajjiżi.

 • Il-preżenza lokali meħtieġa:
  Xi servizzi ma jistgħux jiġu pprovduti f’pajjiżi mhux tal-UE mingħajr ma jkun hemm preżenza lokali f’dak is-suq. Dan jista’ jkun il-każ għal xi servizzi tal-assigurazzjoni, pereżempju. Il-kumpanija tiegħek jista’ għalhekk ikollha bżonn tistabbilixxi preżenza kummerċjali barra mill-pajjiż, pereżempju billi tistabbilixxi sussidjarja jew tidħol f’kooperazzjoni ma’ kumpaniji lokali fis-suq barrani, eż. permezz ta’ impriża konġunta.
 • Limiti fuq l-ekwità barranija:
  Ċerti pajjiżi japplikaw restrizzjonijiet fuq is-sehem massimu ta’ ekwità barranija permessa f’dak li għandu x’jaqsam mal-investimenti.
 • Limitazzjonijiet fuq l-investimenti:
  Dawn il-limitazzjonijiet jistgħu jkunu marbuta ma’ liċenzji speċifiċi meħtieġa għal individwi jew kumpaniji jew limitazzjonijiet fuq l-għadd ta’ kumpaniji permessi.
 • Restrizzjonijiet fuq it-tip ta’ entità ġuridika:
  Ċerti swieq barranin jista’ jkollhom fis-seħħ dispożizzjonijiet legali li jippermettu biss impriżi konġunti, jew espressament jipprojbixxu forom legali oħra ta’ investiment bħal sjieda unika.
 • Restrizzjonijiet fuq l-għadd ta’ fornituri:
  Tali restrizzjonijiet jistgħu jkunu rilevanti fir-rigward ta’ liċenzji speċifiċi li l-fornituri għandu jkollhom.
 • Rekwiżiti ta’ nazzjonalità:
  Ċerti setturi jew tipi ta’ prodotti jistgħu jirrikjedu li l-investituri jkollhom liċenzji li huma limitati għal individwi li għandhom in-nazzjonalità tal-pajjiż li tixtieq tesporta lejh, jew jistgħu jirrikjedu li l-maniġers tal-istabbiliment ikunu ta’ dik in-nazzjonalità. Barra minn hekk, l-akkwist u l-użu ta’ art u proprjetà immobbli minn barranin jistgħu jiġu ristretti.
 • Dispożizzjonijiet fiskali: Dispożizzjonijiet
  speċifiċi tat-taxxa jistgħu japplikaw għal investimenti barranin u pajjiżi speċifiċi jista’ jkollhom fis-seħħ qafas legali li jinkludi tassazzjoni diskriminatorja ta’ investimenti barranin.
 • Restrizzjonijiet finanzjarji:
  Ċerti restrizzjonijiet finanzjarji jistgħu japplikaw għal investimenti diretti barranin. Pereżempju, dawn jistgħu jinkludu restrizzjonijiet fuq ir-rimessi, it-trasferimenti kapitali, u l-konverżjoni tal-munita. Fużjonijiet u akkwiżizzjonijiet transkonfinali jistgħu jiġu ristretti wkoll.

Liema rekwiżiti għandek bżonn tivverifika l-preżenza ta’ persuni fiżiċi (mod 4)?

L-esportazzjoni ta’ servizz ħafna drabi teħtieġ is-soġġorn temporanju tal-impjegati tiegħek barra mill-pajjiż fis-suq fil-mira biex fil-fatt tipprovdi s-servizz.

Pereżempju:

 • inġinier tal-kumpanija tiegħek jista’ jkollu bżonn jivvjaġġa biex jaġġorna magna/softwer jew jagħmel il-manutenzjoni tat-tagħmir. Iżda jista’ jkun hemm restrizzjonijiet għall-mobilità tal-persuni meta jipprovdu servizzi b’dan il-mod.

Ir-rekwiżiti għall-investigazzjoni jinkludu dan li ġej:

 • Rekwiżiti ta’ residenza: Jista’ jagħti l-każ li
  l-fornituri tas-servizzi jkollhom ikunu residenti fil-pajjiż fil-mira.
 • Rekwiżiti taċ-ċittadinanza:
  Il-fornituri tas-servizzi jista’ jkollhom ikunu ċittadini tal-pajjiż li lejh tixtieq tesporta s-servizzi.
 • Rekwiżiti ta’ liċenzjar u ċertifikazzjoni:
  Il-fornituri ta’ servizzi jistgħu jeħtieġu liċenzji speċifiċi, ċertifikati ta’ taħriġ, edukazzjoni jew kwalifiki oħra. Huwa importanti li wieħed ikun jaf jekk ċerti ċertifikati humiex validi fil-pajjiż barrani. Jista’ jiġri wkoll li dawn iridu jiġu pprovduti minn entitajiet tal-pajjiż fil-mira għal ċerti professjonijiet/servizzi.
 • Rekwiżiti tal-viża tan-negozju u tal-permessi tax-xogħol:
  Eżempju speċifiku wieħed relatat mar-rekwiżiti ta’ soġġorn temporanju u ta’ viża huwa jekk l-impjegat huwiex permess li jġib lill-konjuġi jew lit-tfal tiegħu matul iż-żmien tas-soġġorn.
 • Testijiet tal-ħtiġijiet ekonomiċi/testijiet tas-suq tax-xogħol:
  Xi pajjiżi jistgħu jitolbu lilek jew lill-klijent tiegħek biex tipprova li x-xogħol lokali ma jistax jissodisfa l-ħtieġa tas-servizz.
 • Restrizzjonijiet/kwoti fuq id-dħul:
  Ċerti restrizzjonijiet fuq id-dħul jew kwoti jistgħu japplikaw għall-forniment barrani ta’ servizzi fi professjonijiet speċifiċi.
 • Rekwiżiti edukattivi u kwalifiki oħra:
  Huwa importanti li wieħed ikun jaf jekk ċerti ċertifikati humiex validi fil-pajjiż barrani inkwistjoni.

X’għandek bżonn aktar biex issir taf?

Meta tipprovdi servizzi lil pajjiżi li mhumiex fl-UE trid tiċċekkja wkoll liema regolamenti tat-taxxa japplikaw. Dan jinkludi:

 • taxxi lokali
 • Ħlasijiet tal-VAT

Jistgħu japplikaw regolamenti tat-taxxa differenti fis-suq tal-esportazzjoni tiegħek. Xi servizzi jistgħu jkunu soġġetti għal eċċezzjonijiet skont il-pajjiż li fih tixtieq tesporta, pereżempju jekk il-kumpanija tiegħek għandha preżenza permanenti f’dak il-pajjiż.

Fejn tista’ ssib iktar informazzjoni?

Il-lista ta’ Kontroll tiegħek: 4 Passi għall-Esportazzjoni ta’ Servizz

Qabel ma tibda: Ivvaluta kemm il-kumpanija tiegħek hija lesta għall-esportazzjoni

 • Ikkonsulta l-lista ta’ kontroll ta’ mistoqsijiet għall-valutazzjoni tal-prontezza tal-esportazzjoni tal-kumpanija tiegħek
 • Iddiskuti u ddeċiedi jekk il-kumpanija tiegħek hijiex lesta li tinnegozja ma’ pajjiżi li mhumiex fl-UE, jew liema passi jeħtieġ li jittieħdu bi tħejjija għal attivitajiet kummerċjali futuri barra mill-UE

Pass 1: Ifhem kif is-servizzi jistgħu jiġu esportati

 • Iddeċiedi kif tixtieq tesporta s-servizz tiegħek

Pass 2: Ifhem kif is-servizzi jistgħu jiġu esportati

 • Agħżel is-suq tal-esportazzjoni l-ġdid tiegħek u vvaluta l-potenzjali tan-negozju u l-kompetittività tas-servizzi tiegħek (importanti biex tinkludi l-kostijiet relatati mal-esportazzjoni fil-kalkoli tal-prezzijiet)
 • Identifikazzjoni tax-xerrejja potenzjali
 • Identifika aġenzija/istituzzjoni/sieħeb biex tappoġġjak fl-organizzazzjoni u l-formalitajiet tal-proċess tal-esportazzjoni (bħat-tħejjija tal-kuntratti, il-verifika tal-kundizzjonijiet tal-ħlas, l-affidabbiltà kreditizja tax-xerrej, ir-restrizzjonijiet fuq it-trasferiment tal-kapital fil-pajjiż tax-xerrej)

Pass 3: iċċekkja jekk il-kumpanija tiegħek tistax tibbenefika minn Ftehim Kummerċjali tal-UE

 • Ikkonferma jekk l-UE kkonkludietx ftehim kummerċjali mal-pajjiż li tixtieq tesporta lejn
 • Identifikazzjoni tas-sorsi għal aktar informazzjoni dwar il-ftehim kummerċjali rilevanti
 • Eżamina l-kundizzjonijiet tal-aċċess għas-suq għas-servizz tiegħek fl-iskeda tal-impenji

Pass 4: Ivvaluta r-rekwiżiti fis-suq tal-esportazzjoni tiegħek

 • Ivvaluta jekk is-servizz tiegħek huwiex permess jidħol fis-suq tal-esportazzjoni li inti interessat fih, jiġifieri jekk japplikawx xi restrizzjonijiet jewprojbizzjonijiet
 • Jekk tixtieq tipprovdi s-servizzi tiegħek bejn il-fruntieri, iċċekkja liema rekwiżiti jistgħu japplikaw (pereżempju rekwiżiti ta’ awtorizzazzjoni jew ta’ liċenzjar)
 • Jekk tixtieq tistabbilixxi preżenza f’suq barrani, iċċekkja liema restrizzjonijiet jistgħu japplikaw (pereżempju fuq is-sjieda barranija, fuq it-tip ta’ entitajiet legali permessi jew il-proċeduri ta’ approvazzjoni)
 • Jekk tixtieq li wieħed mill-impjegati tiegħek jakkumpanja s-servizz li qed tesporta, iċċekkja liema rekwiżiti speċifiċi jistgħu japplikaw (pereżempju dwar il-kwalifiki, ir-rekwiżiti tan-nazzjonalità tal-permessi tax-xogħol jew ir-restrizzjonijiet tad-dħul)
 • Iċċekkja liema regolamenti tat-taxxa japplikaw meta tipprovdi servizzi barra mill-UE
Ixxerja din il-paġna:

Links ta’ malajr