Skema Ġeneralizzata ta’ Preferenzi (SĠP)

Il-kumpanija tiegħek timporta prodotti mill-pajjiżi li qed jiżviluppaw jew mill-pajjiżi l-anqas żviluppati? Din it-taqsima tgħinek tifhem l-SĠP tal-UE.

Dwar is-SĠP

L-iskema Ġeneralizzata ta’ Preferenzi (SĠP) attwali tal-UE (ir-Regolament (UE) Nru 978/2012) ilhatiġi applikata mill-1 ta’ Jannar 2014.

It-tliet arranġamenti tal-iskema, l-iskema SĠP ġenerali, l-iskema ta’ inċentivi SĠP +, u l-iskema Kollox ħlief Armi (EBA) huma msaħħa billi jiġu aġġustati l-preferenzi u jiġi żgurat li jkollhom impatt akbar.

Il-pajjiżi eliġibbli għas-SĠP huma elenkati fl-Anness I tar-Regolament SĠP. Il-pajjiżi li jibbenefikaw mill-preferenzi l-ġodda tas-SĠP huma elenkati fl-Anness II. Il-benefiċjarji ta’ Kollox ħlief Armi huma elenkati fl-Anness IV.

Kif tapplika għall-arranġament speċjali ta’ inċentivi għal żvilupp sostenibbli u governanza tajba, is-SĠP + hija stabbilita fir-Regolament (UE) Nru 978/2012 u r-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) Nru 155/2013.

Regoli tal-oriġini

 

Sabiex jikkwalifika għal trattament preferenzjali, il-prodott tiegħek se jkollu jissodisfa r-regoli tal-oriġini skont il-ftehim. Jekk jogħġbok iċċekkja l- “Għodda ta’ Awtovalutazzjoni tar-Regoli tal-Oriġini (ROSA)” interattiva fl-Assistent tal-Kummerċ Tiegħi biex tivvaluta jekk il-prodott tiegħek jissodisfax ir-regoli tal-oriġini u skopri kif tħejji d-dokumenti korretti.

Informazzjoni ġenerali dwar ir-regoli tal-oriġini u l-proċeduri tal-oriġini tista’ tinstab f’din it-taqsima.

L-oriġini hija n- “nazzjonalità ekonomika” tal-oġġetti nnegozjati. Jekk inti ġdid għas-suġġett, tista’ ssib introduzzjoni għall-kunċetti ewlenin fit-taqsima tal-oġġetti.

Regoli tal-oriġini

Fejn nista’ nsib ir-regoli?

Ir-regoli tal-oriġini huma stabbiliti fid-dokumenti legali li ġejjin

Jekk jogħġbok innota li dawn huma regolamenti komprensivi, li ma jikkonċernawx biss l-oriġini. Madankollu, il-gwida tal-Kummissjoni għall-utenti dwar ir-regoli tal-oriġini tas-SĠP (Ir-regoli tal-oriġini tal-Unjoni Ewropea għas-SĠP: Gwida għall-Utenti) tinkludi verżjoni konsolidata mhux uffiċjali tat-test legali dwar ir-regoli tal-oriġini tas-SĠP.

Il-prodott tiegħi joriġina f’pajjiż benefiċjarju tal-SĠP?

Biex il-prodott tiegħek jikkwalifika għat-tariffa preferenzjali aktar baxxa jew żero skont is-SĠP, irid joriġina f’pajjiż benefiċjarju tal-SĠP. Prodott jitqies li joriġina f’pajjiż benefiċjarju tal-SĠP jekk ikun

 • miksuba għalkollox f’pajjiż benefiċjarju jew
 • miksuba f’pajjiż benefiċjarju li jinkorpora materjali li ma jkunux inkisbu għalkollox iżda li jkunu sarulhom ħidma jew ipproċessar suffiċjenti, kif definit mir-regoli speċifiċi għall-prodott fl-Anness 22–03 tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2015/2446, l-Anness
  22–03 jinkludi żewġ settijiet ta’ regoli: wieħed applikabbli għall-pajjiżi benefiċjarji tas-SĠP l-Inqas Żviluppati, wieħed applikabbli għall-pajjiżi benefiċjarji l-oħra kollha tal-SĠP.

Eżempji tat-tipi ewlenin ta’ regoli speċifiċi għall-prodotti fil-ftehimiet kummerċjali tal-UE

 • ir-regola tal-valur miżjud — il-valur tal-materjali kollha mhux oriġinarji fi prodott ma jistax jaqbeż ċertu perċentwal tal-prezz mill-fabbrika tiegħu
 • il-bidla fil-klassifikazzjoni tariffarja — il-proċess tal-produzzjoni jirriżulta f’bidla fil-klassifikazzjoni tariffarja bejn il-materjali mhux oriġinarji u l-prodott finali — pereżempju l-produzzjoni tal-karta (il-Kapitolu 48 tas-Sistema Armonizzata) minn polpa mhux oriġinarja (il-Kapitolu 47 tas-Sistema Armonizzata)
 • operazzjonijiet speċifiċi — huwa meħtieġ proċess ta’ produzzjoni speċifiku, pereżempju l-għażil ta’ fibri fil-ħjut — regoli bħal dawn jintużaw l-aktar fis-setturi tal-ħwejjeġ u tal-kimika tat-tessuti

Pariri biex jgħinuk tikkonforma mar-regoli speċifiċi għall-prodott

Hija prevista flessibbiltà addizzjonali biex tgħinek tikkonforma mar-regoli speċifiċi għall-prodott, bħat-tolleranza jew l-akkumulazzjoni.

Tolleranza

Fis-SĠP, ir-regola ta’ tolleranza tippermetti lill-produttur juża materjali mhux oriġinarji li normalment ikunu pprojbiti mir-regola speċifika għall-prodott sakemm il-piż jew il-valur nett tagħhom ma jaqbiżx

 • 15 % tal-piż tal-prodott għall-prodotti agrikoli u agrikoli pproċessati li jaqgħu taħt il-Kapitoli 2 u 4 sa 24 tas-Sistema Armonizzata, għajr il-prodotti tas-sajd ipproċessati tal-Kapitolu 16
 • 15 % tal-prezz mill-fabbrika tal-prodott għal prodotti industrijali għajr tessuti u ħwejjeġ

Tolleranzi speċifiċi japplikaw għal tessuti u ħwejjeġ ikklassifikati fil-Kapitoli 50 sa 63 tas-Sistema Armonizzata, li huma inklużi fin-Nota 6 u n-Nota 7 tal-Anness A Noti introduttorji għal-lista fl-Anness 22–03.

Din it-tolleranza ma tistax tintuża biex jinqabeż kwalunkwe limitu tal-valur massimu tal-materjali mhux oriġinarji elenkati fir-regoli speċifiċi għall-prodott.

Kumulazzjoni

Is-SĠP tipprevedi l-modi li ġejjin ta’ kumulazzjoni tal-oriġini

 • Akkumulazzjoni bilaterali, li tippermetti li materjali li joriġinaw fl-UE jingħaddu daqslikieku joriġinaw fil-pajjiż benefiċjarju tas-SĠP meta jintużaw fil-manifattura ta’ prodott
 • Akkumulazzjoni reġjonali, li tippermetti akkumulazzjoni fi ħdan gruppi ta’ pajjiżi reġjonali speċifikati. Bħalissa dan japplika għal

Grupp I

 • Il-Kambodja
 • L-Indoneżja
 • Il-Laos
 • Il-Myanmar/Burma
 • il-Filippini
 • Il-Vjetnam *

* Il-Vjetnam mhux se jibqa’ benefiċjarju tal-GSP mill-1 ta’ Jannar2023

Grupp III

 • Il-Bangladesh
 • Il-Bhutan
 • L-Indja
 • In-Nepal
 • Il-Pakistan
 • Is-Sri Lanka

Din l-akkumulazzjoni tippermetti li materjali importati minn pajjiżi fl-istess grupp jingħaddu bħala oriġinarji meta jintużaw fil-manifattura ta’ prodott. Hemm ċerti kundizzjonijiet speċjali għall-prodotti tat-tessuti fl-Anness 22–05 u ċerti prodotti li huma esklużi mill-akkumulazzjoni reġjonali elenkati fl-Anness 22–04.

 • Akkumulazzjoni transreġjonali, li tippermetti lill-pajjiżi benefiċjarji tal-Grupp I u l-Grupp III jużaw il-materjal tal-pajjiż l-ieħor bħala oriġinarju. Din l-akkumulazzjoni hija soġġetta għal talba, mhux mogħtija awtomatikament. Bħalissa hemm waħda minn dawn il-kumulazzjonijiet fis-seħħ.
 • Akkumulazzjoni estiża, li tippermetti li pajjiż benefiċjarju japplika għal akkumulazzjoni ma’ pajjiż li miegħu l-Unjoni Ewropea għandha Ftehim ta’ Kummerċ Ħieles. Bħalissa din l-akkumulazzjoni ma tapplikax.
 • Akkumulazzjoni man-Norveġja, l-Iżvizzera u Türkiye, tippermetti li materjali li joriġinaw f’dawk it-tliet pajjiżi jingħaddu bħala li joriġinaw f’pajjiż benefiċjarju meta jintużaw fil-manifattura ta’ prodott. Il-prodotti agrikoli li jaqgħu taħt il-Kapitoli 1–24 tas-Sistema Armonizzata huma esklużi minn dan it-tip ta’ akkumulazzjoni.

Derogi

Tista’ tingħata deroga speċifika, taħt kundizzjonijiet speċifiċi, sabiex tippermetti Regoli ta’ Oriġini aktar rilassati applikabbli għal prodotti speċifiċi li joriġinaw f’pajjiżi speċifiċi. Deroga bħal din ingħatat lil Cape Verde u bħalissa hija fis-seħħ għaliha.

Ħtiġiet oħra;

Il-prodott tiegħek irid jikkonforma wkoll mar-rekwiżiti applikabbli l-oħra kollha tal-Protokoll (bħal xogħol jew ipproċessar insuffiċjenti, jew regola ta’ nonalterazzjoni).

Regola ta’ non-alterazzjoni

Il-prodotti oriġinarji jridu jiġu ttrasportati mill-pajjiż benefiċjarju tas-SĠP lejn l-UE mingħajr ma jkomplu jiġu pproċessati f’pajjiż terz.

Xi operazzjonijiet jistgħu jitwettqu f’pajjiż terz jekk il-prodotti jibqgħu taħt is-superviżjoni doganali, bħal

 • iż-żieda jew it-twaħħil ta’ marki, tikketti, siġilli jew kwalunkwe dokumentazzjoni biex tiġi żgurata l-konformità mar-rekwiżiti domestiċi speċifiċi tal-pajjiż importatur
 • il-preservazzjoni ta’ prodotti f’kundizzjonijiet tajbin
 • ħżin
 • qsim tal-konsenji

L-awtoritajiet doganali jistgħu jitolbu evidenza ta’ konformità mar-regola, bħal

 • dokumenti kuntrattwali tat-trasport bħal poloz ta’ kargu
 • evidenza fattwali jew konkreta bbażata fuq l-immarkar jew in-numerazzjoni tal-pakketti
 • kwalunkwe evidenza relatata mal-merkanzija nnifisha

Restituzzjoni tad-dazji

Ir-rifużjoni ta’ dazji mħallsa qabel fuq materjali mhux oriġinarji użati għall-produzzjoni ta’ prodott li jiġi esportat taħt tariffa preferenzjali hija permessa taħt l-iskema SĠP.

Proċeduri tal-oriġini

Kif titlob tariffa preferenzjali

L-esportaturi u l-importaturi jridu jsegwu l-proċeduri tal-oriġini. Il-proċeduri tal-oriġini relatati ma’ talba għal tariffa preferenzjali u l-verifika mill-awtoritajiet doganali huma stabbiliti fl-Artikoli 60 u 70–112 tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/2447. Huma jiċċaraw eż. kif jiddikjaraw l-oriġini ta’ prodott, kif jitolbu l-preferenzi jew kif l-awtoritajiet doganali jistgħu jivverifikaw l-oriġini ta’ prodott.

Dikjarazzjoni tal-oriġini

 • Mhi meħtieġa l-ebda prova tal-oriġini għall-importazzjonijiet lejn l-UE meta l-valur totali tal-kunsinna ma jaqbiżx EUR 500 għal pakketti żgħar jew EUR 1,200 għal bagalji personali

Provi tal-oriġini

L-esportaturi tal-pajjiżi benefiċjarji jistgħu jiddikjaraw huma stess li l-prodott tagħhom joriġina billi jipprovdu dikjarazzjoni dwar l-oriġini li tista’ ssir minn

Dikjarazzjoni dwar l-oriġini hija dikjarazzjoni tal-oriġini magħmula mill-esportatur irreġistrat fuq fattura, nota tal-konsenja, lista tal-ippakkjar, jew kwalunkwe dokument kummerċjali ieħor li jippermetti l-identifikazzjoni tal-merkanzija u l-esportatur. It-test tad-dikjarazzjoni dwar l-oriġini huwa stabbilit fl-Anness 22–07 tar-Regolament (UE) 2015/2447. Għar-regoli li jikkonċernaw id-dikjarazzjoni dwar l-oriġini, jekk jogħġbok irreferi prinċipalment għall-Artikolu 92 l-Artikolu 93 ta’ dak ir-regolament.

Wara t-30 ta’ Ġunju 2020, il-prova tal-oriġini biex jintalab trattament tariffarju preferenzjali skont is-SĠP hija dikjarazzjoni dwar l-oriġini maħruġa minn esportaturi li huma rreġistrati fil-pajjiż benefiċjarju fis-Sistema tal-Esportaturi Rreġistrati (REX). Iċ-ċertifikati tal-formola A ma jibqgħux jiġu aċċettati wara din id-data.

Madankollu, minħabba t-tfixkil ikkawżat mill-pandemija tal-COVID-19, huwa possibbli li jintalab perjodu tranżitorju estiż. Dawk il-pajjiżi li fihom is-sistema REX ma setgħetx tiġi varata jew użata minħabba l-pandemija, jistgħu jibbenefikaw minn estensjoni oħra tal-perjodu ta’ tranżizzjoni sal-31 ta’ Diċembru 2020, kif stabbilit mir-Regolament (UE) 2020/750. Għal aġġornamenti regolari jekk jogħġbok iċċekkja s-sit web REX.

Id-dikjarazzjoni dwar l-oriġini tibqa’ valida għal 12-il xahar mid-data li fiha tkun saret.

Verifika tal-oriġini

L-awtoritajiet doganali jistgħu jivverifikaw jekk prodott importat huwiex tabilħaqq oriġinarju jew jissodisfax rekwiżiti oħra tal-oriġini. Is-SĠP hija bbażata fuq il-prinċipji li ġejjin

 • il-verifika hija bbażata fuq il-kooperazzjoni amministrattiva bejn l-awtoritajiet doganali tal-pajjiż benefiċjarju u l-UE
 • il-kontrolli dwar l-oriġini tal-prodotti jsiru mill-awtoritajiet doganali tal-pajjiż benefiċjarju iżda jekk ikun meħtieġ, il-Kummissjoni jew l-awtoritajiet tal-Istati Membri tal-UE jistgħu jipparteċipaw f’tali inkjesti
 • ladarba l-verifika tiġi konkluża, l-awtoritajiet tal-pajjiż benefiċjarju għandhom jikkomunikaw ir-riżultati lill-awtoritajiet rikjedenti tal-Istat Membru tal-UE li jagħmel id-determinazzjoni finali tal-oriġini

Rekwiżiti tal-prodott

Regoli u rekwiżiti tekniċi

Ir-rekwiżiti tal-prodotti u r-reġimi kummerċjali li l-merkanzija trid tissodisfa biex tiġi importata fl-Unjoni Ewropea.

Fittex ir-regoli u r-regolamenti speċifiċi applikabbli għall-prodott tiegħek u l-pajjiż ta’ oriġini tiegħu bl-użu tal-Assistent tal-Kummerċ Tiegħi.

Biex tara r-rekwiżiti għall-prodott tiegħek l-ewwel trid tidentifika l-kodiċi doganali tiegħu. Jekk ma tafx il-kodiċi doganali, tista’ tfittex għalih bl-isem tal-prodott tiegħek fil-magna tat-tiftix integrata.

Rekwiżiti tas-saħħa u s-sikurezza, Standards Sanitarji u Fitosanitarji

Tgħallem dwar l-istandards tas-saħħa, tas-sikurezza, sanitarji u fitosanitarji (SPS) li l-oġġetti jridu jissodisfaw sabiex jiġu importati fl-Unjoni Ewropea.

Fittex ir-regoli dwar is-saħħa, is-sikurezza u l-SPS applikabbli għall-prodott tiegħek u l-pajjiż ta’ oriġini tiegħu fl-Assistent tal-Kummerċ Tiegħi.

Dokumenti u proċeduri ta’ żdoganar tal-merkanzija

Prova tal-oriġini

L-esportaturi tal-pajjiżi benefiċjarji jistgħu jiddikjaraw huma stess li l-prodott tagħhom joriġina billi jipprovdu dikjarazzjoni dwar l-oriġini li tista’ ssir minn

Dikjarazzjoni dwar l-oriġini hija dikjarazzjoni tal-oriġini magħmula mill-esportatur irreġistrat fuq fattura, nota tal-konsenja, lista tal-ippakkjar, jew kwalunkwe dokument kummerċjali ieħor li jippermetti l-identifikazzjoni tal-merkanzija u l-esportatur. It-test tad-dikjarazzjoni dwar l-oriġini huwa stabbilit fl-Anness 22–07 tar-Regolament (UE) 2015/2447. Għar-regoli li jikkonċernaw id-dikjarazzjoni dwar l-oriġini, jekk jogħġbok irreferi prinċipalment għall-Artikolu 92 l-Artikolu 93 ta’ dak ir-regolament.

Wara t-30 ta’ Ġunju 2020, il-prova tal-oriġini biex jintalab trattament tariffarju preferenzjali skont is-SĠP hija dikjarazzjoni dwar l-oriġini maħruġa minn esportaturi li huma rreġistrati fil-pajjiż benefiċjarju fis-Sistema tal-Esportaturi Rreġistrati (REX). Iċ-ċertifikati tal-formola A ma jibqgħux jiġu aċċettati wara din id-data.

Madankollu, minħabba t-tfixkil ikkawżat mill-pandemija tal-COVID-19, huwa possibbli li jintalab perjodu tranżitorju estiż. Dawk il-pajjiżi li fihom is-sistema REX ma setgħetx tiġi varata jew użata minħabba l-pandemija, jistgħu jibbenefikaw minn estensjoni oħra tal-perjodu ta’ tranżizzjoni sal-31 ta’ Diċembru 2020, kif stabbilit mir-Regolament (UE) 2020/750. Għal aġġornamenti regolari jekk jogħġbok iċċekkja s-sit web REX.

Id-dikjarazzjoni dwar l-oriġini tibqa’ valida għal 12-il xahar mid-data li fiha tkun saret.

Dokumenti oħra

Proċeduri doganali għall-importazzjoni u l-esportazzjoni.

Proprjetà Intellettwali u Indikazzjonijiet Ġeografiċi

 • Regoli tal-UE dwar
  • Proprjetà Intellettwali u Indikazzjonijiet Ġeografiċi
  • Il-politika tal-UE dwar il-Proprjetà Intellettwali u l-pajjiżi li qed jiżviluppaw

Kummerċ fis-Servizzi

Akkwist Pubbliku

Investiment

Links u dokumenti utli

Iċċekkja r-regoli u t-tariffi speċifiċi li japplikaw għall-oġġett li tixtieq timporta/tesporta fl-Assistent tal-Kummerċ Tiegħi.

Ir-Regolament (UE) Nru 978/2012 dwar il-preferenzi tariffarji ġeneralizzati.

Ixxerja din il-paġna:

Links ta’ malajr