Skema Ġeneralizzata ta' Preferenzi (SĠP)

Il-kumpanija tiegħek timporta prodotti minn pajjiżi li qed jiżviluppaw jew minn pajjiżi l-anqas żviluppati? Din it-taqsima tgħinek tifhem l-SĠP tal-UE.

Dwar l-SĠP

L-Iskema Ġeneralizzata ta’ Preferenzi (SĠP) attwali tal-UE (ir-Regolament(UE) 978/2012)ilha tiġi applikata mill-1 ta’ Jannar 2014. F’Novembru 2023 l-applikazzjoni ta’ dan ir-regolament dwar is-SĠP ġiet estiża sa Diċembru 2027, sakemm jiġi approvat regolament rieżaminat dwar is-SĠP mill-Parlament Ewropew u mill-Kunsill tal-UE.

It-tliet arranġamenti tal-iskema, l-iskema ġenerali tal-SĠP, l-iskema ta’ inċentivi tal-SĠP+, u l-iskema Kollox ħlief Armi (EBA) huma msaħħa billi jiġu aġġustati l-preferenzi u jiġi żgurat li jkollhom impatt akbar.

Il-pajjiżi eliġibbli għall-SĠP huma elenkati fl-Anness I tar-Regolament SĠP. Il-pajjiżi li jibbenefikaw mill-preferenzi l-ġodda tal-SĠP huma elenkati fl-Anness II. Il-benefiċjarji ta' Kollox ħlief Armi huma elenkati fl-Anness IV.

Kif tapplika għall-arranġament speċjali ta’ inċentivi għal żvilupp sostenibbli u governanza tajba, l-SĠP+ hija stabbilita fir-Regolament (UE) Nru 978/2012 u fir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) Nru 155/2013.

Regoli ta' oriġini

 

Sabiex jikkwalifika għal trattament preferenzjali, il-prodott tiegħek jeħtieġ li jissodisfa r-regoli tal-oriġini skont il-ftehim. Jekk jogħġbok iċċekkja l-“Għoddainterattiva ta’ Awtovalutazzjoni tar-Regoli tal-Oriġini (ROSA)”fl-Assistent tal-Kummerċ Tiegħi biex tivvaluta jekk il-prodott tiegħek jissodisfax ir-regoli tal-oriġini u skopri kif tħejji d-dokumenti korretti.

Informazzjoni ġenerali dwar ir-regoli tal-oriġini u l-proċeduri tal-oriġini tista’ tinstab f’din it-taqsima.

L-oriġini hija n-“nazzjonalità ekonomika” tal-oġġetti nnegozjati. Jekk int ġdid għas-suġġett, tista’ ssib introduzzjoni għall-kunċetti ewlenin fit-taqsima tal-oġġetti.

Regoli ta' oriġini

Fejn nista' nsib ir-regoli?

Ir-regoli tal-oriġini huma stabbiliti fid-dokumenti legali li ġejjin

Jekk jogħġbok innota li dawn huma regolamenti komprensivi, li ma jikkonċernawx biss l-oriġini. Madankollu, il-gwida tal-Kummissjoni għall-utenti dwar ir-regoli tal-oriġini tal-GSP (Ir-regolital-oriġini tal-Unjoni Ewropea għall-GSP: Gwida għall-Utenti) tinkludi verżjoni konsolidata mhux uffiċjali tat-test legali li jikkonċerna r-regoli tal-oriġini tas-SĠP.

Il-prodott tiegħi joriġina f’pajjiż benefiċjarju tal-SĠP?

Biex il-prodott tiegħek jikkwalifika għat-tariffa preferenzjali aktar baxxa jew żero skont is-SĠP, irid joriġina f’pajjiż benefiċjarju tas-SĠP. Prodott jitqies li joriġina f’pajjiż benefiċjarju tal-SĠP jekk ikun

 • miksub kollu kemm hu f'pajjiż benefiċjarju jew
 • miksuba f’pajjiż benefiċjarju li tinkorpora materjali li ma jkunux inkisbu kompletament iżda li jkunu għaddew minn xogħol jew ipproċessar suffiċjenti, kif definit mir-regoli speċifiċi għall-prodott fl-Anness 22-03 tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2015/2446
  l-Anness 22-03 jinkludi żewġ settijiet ta’ regoli: waħda applikabbli għall-pajjiżi benefiċjarji tal-SĠP l-Anqas Żviluppati, waħda applikabbli għall-pajjiżi benefiċjarji l-oħra kollha tal-SĠP.

Eżempji tat-tipi ewlenin ta’regoli speċifiċi għall-prodott fil-ftehimiet kummerċjali tal-UE

 • ir-regola tal-valur miżjud – il-valur tal-materjali kollha mhux oriġinarji fi prodott ma jistax jaqbeż ċertu perċentwal tal-prezz mill-fabbrika tiegħu
 • il-bidla fil-klassifikazzjoni tariffarja – il-proċess tal-produzzjoni jirriżulta f’bidla fil-klassifikazzjoni tariffarja bejn il-materjali mhux oriġinarji u l-prodott finali – pereżempju l-produzzjoni tal-karta (il-Kapitolu 48 tas-Sistema Armonizzata) minn polpa mhux oriġinarja (il-Kapitolu 47 tas-Sistema Armonizzata)
 • operazzjonijiet speċifiċi – huwa meħtieġ proċess ta’ produzzjoni speċifiku, pereżempju għażil ta’ fibri fi ħjut – tali regoli jintużaw l-aktar fis-setturi tal-ħwejjeġ tat-tessuti u tal-kimika

Pariri biex jgħinuk tikkonforma mar-regoli speċifiċi għall-prodott

Hija prevista flessibbiltà addizzjonali biex tgħinek tikkonforma mar-regoli speċifiċi għall-prodott, bħat-tolleranza jew l-akkumulazzjoni.

Tolleranza

Fis-SĠP, ir-regola ta’ tolleranza tippermetti lill-produttur juża materjali mhux oriġinarji li normalment huma pprojbiti mir-regola speċifika għall-prodott sakemm il-piż jew il-valur nett tagħhom ma jaqbiżx

 • 15% tal-piż tal-prodott għal prodotti agrikoli u prodotti agrikoli pproċessati li jaqgħu taħt il-Kapitoli 2 u 4 sa 24 tas-Sistema Armonizzata, minbarra prodotti tas-sajd ipproċessati tal-Kapitolu 16
 • 15 % tal-prezz mill-fabbrika tal-prodott għall-prodotti industrijali għajr it-tessuti u l-ħwejjeġ

Tolleranzi speċifiċi japplikaw għat-tessuti u għall-ħwejjeġ ikklassifikati fil-Kapitoli 50 sa 63 tas-Sistema Armonizzata, li huma inklużi fin-Nota 6 u fin-Nota 7 tal-Anness A Noti introduttorji għal-lista fl-Anness 22-03.

Din it-tolleranza ma tistax tintuża biex jinqabeż kwalunkwe limitu ta’ valur massimu ta’ materjali mhux oriġinarji elenkati fir-regoli speċifiċi għall-prodott.

Akkumulazzjoni

Is-SĠP tipprevedi l-modi li ġejjin ta’ akkumulazzjoni tal-oriġini

 • Akkumulazzjoni bilaterali, li tippermetti li materjali li joriġinaw fl-UE jingħaddu daqslikieku joriġinaw fil-pajjiż benefiċjarju tas-SĠP meta jintużaw fil-manifattura ta’ prodott
 • Akkumulazzjoni reġjonali, li tippermetti akkumulazzjoni fi ħdan gruppi reġjonali speċifikati ta’ pajjiżi. Bħalissa dan japplika għal

Grupp I

 • Il-Kambodja
 • L-Indoneżja
 • Laos
 • Myanmar/Burma
 • il-Filippini
 • il-Vjetnam*

*Il-Vjetnam mhux se jibqa’ benefiċjarju tal-SĠP mill-1 ta’ Jannar2023

Grupp III

 • Bangladesh
 • Bhutan
 • L-Indja
 • Nepal
 • Pakistan
 • Sri Lanka

Din l-akkumulazzjoni tippermetti li materjali importati minn pajjiżi fl-istess grupp jingħaddu bħala oriġinarji meta jintużaw fil-manifattura ta’ prodott. Hemm ċerti kundizzjonijiet speċjali għall-prodotti tat-tessuti fl-Anness 22-05 u ċerti prodotti li huma esklużi mill-akkumulazzjoni reġjonali elenkata fl-Anness 22-04.

 • Akkumulazzjoni transreġjonali, li tippermetti lill-pajjiżi benefiċjarji tal-Grupp I u tal-Grupp III jużaw il-materjal tal-pajjiż l-ieħor bħala oriġinarju. Din l-akkumulazzjoni hija soġġetta għal talba, li ma tingħatax awtomatikament. Bħalissa hemm akkumulazzjoni waħda bħal din fis-seħħ.
 • Akkumulazzjoni estiża, li tippermetti li pajjiż benefiċjarju japplika għal akkumulazzjoni ma’ pajjiż li miegħu l-Unjoni Ewropea għandha Ftehim ta’ Kummerċ Ħieles. Bħalissa din il-kumulazzjoni ma tapplikax.
 • L-akkumulazzjoni man-Norveġja, mal-Iżvizzera u mat-Turkija, tippermetti li materjali li joriġinaw f’dawk it-tliet pajjiżi jingħaddu bħala li joriġinaw f’pajjiż benefiċjarju meta jintużaw fil-manifattura ta’ prodott. Il-prodotti agrikoli li jaqgħu taħt il-Kapitoli 1-24 tas-Sistema Armonizzata huma esklużi minn dan it-tip ta’ akkumulazzjoni.

Derogi

Tista' tingħata deroga speċifika, taħt kundizzjonijiet speċifiċi, sabiex tippermetti Regoli tal-Oriġini aktar laxki applikabbli għal prodotti speċifiċi li joriġinaw f'pajjiżi speċifiċi. Tali deroga ngħatat lill-Kap Verde u hija attwalment fis-seħħ għalih.

Rekwiżiti oħra

Il-prodott tiegħek irid jikkonforma wkoll mar-rekwiżiti applikabbli l-oħra kollha tal-Protokoll (bħal xogħol jew ipproċessar insuffiċjenti, jew ir-regola tan-nonalterazzjoni).

Regola ta' nonalterazzjoni

Il-prodotti oriġinarji jridu jiġu ttrasportati mill-pajjiż benefiċjarju tal-SĠP lejn l-UE mingħajr ma jiġu pproċessati aktar f’pajjiż terz.

Xi operazzjonijiet jistgħu jitwettqu f’pajjiż terz jekk il-prodotti jibqgħu taħt superviżjoni doganali, bħal

 • iż-żieda jew it-twaħħil ta’ marki, tikketti, siġilli jew kwalunkwe dokumentazzjoni biex tiġi żgurata l-konformità ma’ rekwiżiti domestiċi speċifiċi tal-pajjiż importatur
 • il-preservazzjoni tal-prodotti f’kundizzjonijiet tajbin
 • il-ħżin
 • qsim tal-kunsinni

L-awtoritajiet doganali jistgħu jitolbu evidenza ta’ konformità mar-regola, bħal

 • dokumenti kuntrattwali tat-trasport bħal poloz ta’ kargu
 • evidenza fattwali jew konkreta bbażata fuq l-immarkar jew in-numerazzjoni tal-pakketti
 • kwalunkwe evidenza relatata mal-oġġetti nfushom

Ħlas lura ta' dazju

Ir-rifużjoni ta’ dazji mħallsa qabel fuq materjali mhux oriġinarji użati għall-produzzjoni ta’ prodott li jiġi esportat taħt tariffa preferenzjali hija permessa taħt l-iskema SĠP.

Proċeduri tal-oriġini

Kif titlob tariffa preferenzjali

L-esportaturi u l-importaturi jridu jsegwu l-proċeduri tal-oriġini. Il-proċeduri tal-oriġini relatati ma’ talba għal tariffa preferenzjali u l-verifika mill-awtoritajiet doganali huma stabbiliti fl-Artikoli 60 u 70-112 tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/2447. Dawn jiċċaraw, pereżempju, kif għandha tiġi ddikjarata l-oriġini ta’ prodott, kif għandhom jintalbu l-preferenzi jew kif l-awtoritajiet doganali jistgħu jivverifikaw l-oriġini ta’ prodott.

Dikjarazzjoni tal-oriġini

 • Ma hija meħtieġa l-ebda prova tal-oriġini għall-importazzjonijiet lejn l-UE meta l-valur totali tal-kunsinna ma jaqbiżx il-EUR 500 għal pakketti żgħar jew il-EUR 1 200 għal bagalji personali

Provi tal-oriġini

L-esportaturi tal-pajjiżi benefiċjarji jistgħu jiddikjaraw huma stess li l-prodott tagħhom huwa oriġinarju billi jipprovdu dikjarazzjoni dwar l-oriġini li tista’ ssir minn

Dikjarazzjoni dwar l-oriġini hija dikjarazzjoni tal-oriġini magħmula mill-esportatur irreġistrat fuq fattura, nota tal-konsenja, lista tal-ippakkjar, jew kwalunkwe dokument kummerċjali ieħor li jippermetti l-identifikazzjoni tal-oġġetti u tal-esportatur. It-test tad-dikjarazzjoni dwar l-oriġini huwa stabbilit fl-Anness 22-07 tar-Regolament (UE) 2015/2447. Għar-regoli dwar id-dikjarazzjoni dwar l-oriġini, jekk jogħġbok irreferi prinċipalment għall-Artikolu 92 u l-Artikolu 93 ta’ dak ir-regolament.

Wara t-30 ta’ Ġunju 2020, il-prova tal-oriġini biex jintalab trattament tariffarju preferenzjali skont is-SĠP hija dikjarazzjoni dwar l-oriġini maħruġa minn esportaturi li huma rreġistrati fil-pajjiż benefiċjarju fis-Sistema tal-Esportaturi Rreġistrati (REX). Iċ-ċertifikati tal-Formola A ma jibqgħux jiġu aċċettati wara din id-data.

Madankollu, minħabba t-tfixkil ikkawżat mill-pandemija tal-COVID-19, huwa possibbli li jintalab perjodu tranżitorju mtawwal. Dawk il-pajjiżi li fihom is-sistema REX ma setgħetx tintuża jew tintuża minħabba l-pandemija, jistgħu jibbenefikaw minn estensjoni oħra tal-perjodu ta’ tranżizzjoni sal-31 ta’ Diċembru 2020, kif stabbilit mir-Regolament (UE) 2020/750. Għal aġġornamenti regolari jekk jogħġbok iċċekkja s-sit web tas-Sezzjoni REX.

Id-dikjarazzjoni dwar l-oriġini tibqa’ valida għal 12-il xahar mid-data li fiha tkun saret.

Verifika tal-oriġini

L-awtoritajiet doganali jistgħu jivverifikaw jekk prodott importat huwiex tabilħaqq oriġinarju jew jissodisfax rekwiżiti oħra tal-oriġini. Is-SĠP hija bbażata fuq il-prinċipji li ġejjin

 • il-verifika hija bbażata fuq kooperazzjoni amministrattiva bejn l-awtoritajiet doganali tal-pajjiż benefiċjarju u l-UE
 • il-kontrolli fuq l-oriġini tal-prodotti jsiru mill-awtoritajiet doganali tal-pajjiż benefiċjarju iżda jekk ikun meħtieġ, il-Kummissjoni jew l-awtoritajiet tal-Istati Membri tal-UE jistgħu jipparteċipaw f’dawn l-inkjesti
 • ladarba l-verifika tiġi konkluża, l-awtoritajiet tal-pajjiż benefiċjarju għandhom jikkomunikaw ir-riżultati lill-awtoritajiet rikjedenti tal-Istat Membru tal-UE li jagħmel id-determinazzjoni finali tal-oriġini

Rekwiżiti tal-prodott

Regoli u rekwiżiti tekniċi

Ir-rekwiżiti tal-prodotti u r-reġimi kummerċjali li l-merkanzija trid tissodisfa biex tiġi importata fl-Unjoni Ewropea.

Fittex ir-regoli u r-regolamenti speċifiċi applikabbli għall-prodott tiegħek u l-pajjiż ta’ oriġini tiegħu billi tuża l-Assistent tal-Kummerċ Tiegħi.

Biex tara r-rekwiżiti għall-prodott tiegħek, l-ewwel trid tidentifika l-kodiċi doganali tiegħu. Jekk ma tafx il-kodiċi doganali, tista 'tfittexha bl-isem tal-prodott tiegħek fil-magna tat-tiftix inkorporata.

Rekwiżiti tas-saħħa u s-sigurtà, Standards Sanitarji u Fitosanitarji

Tgħallem dwar l-istandards tas-saħħa, tas-sikurezza, sanitarji u fitosanitarji (SPS) li l-oġġetti jridu jissodisfaw sabiex jiġu importati fl-Unjoni Ewropea.

Fittex ir-regoli dwar is-saħħa, is-sikurezza u l-SPS applikabbli għall-prodott tiegħek u l-pajjiż ta’ oriġini tiegħu fl-Assistent tal-Kummerċ Tiegħi.

Dokumenti u proċeduri ta’ żdoganar tal-merkanzija

Prova tal-oriġini

L-esportaturi tal-pajjiżi benefiċjarji jistgħu jiddikjaraw huma stess li l-prodott tagħhom huwa oriġinarju billi jipprovdu dikjarazzjoni dwar l-oriġini li tista’ ssir minn

Dikjarazzjoni dwar l-oriġini hija dikjarazzjoni tal-oriġini magħmula mill-esportatur irreġistrat fuq fattura, nota tal-konsenja, lista tal-ippakkjar, jew kwalunkwe dokument kummerċjali ieħor li jippermetti l-identifikazzjoni tal-oġġetti u tal-esportatur. It-test tad-dikjarazzjoni dwar l-oriġini huwa stabbilit fl-Anness 22-07 tar-Regolament (UE) 2015/2447. Għar-regoli dwar id-dikjarazzjoni dwar l-oriġini, jekk jogħġbok irreferi prinċipalment għall-Artikolu 92 u l-Artikolu 93 ta’ dak ir-regolament.

Wara t-30 ta’ Ġunju 2020, il-prova tal-oriġini biex jintalab trattament tariffarju preferenzjali skont is-SĠP hija dikjarazzjoni dwar l-oriġini maħruġa minn esportaturi li huma rreġistrati fil-pajjiż benefiċjarju fis-Sistema tal-Esportaturi Rreġistrati (REX). Iċ-ċertifikati tal-Formola A ma jibqgħux jiġu aċċettati wara din id-data.

Madankollu, minħabba t-tfixkil ikkawżat mill-pandemija tal-COVID-19, huwa possibbli li jintalab perjodu tranżitorju mtawwal. Dawk il-pajjiżi li fihom is-sistema REX ma setgħetx tintuża jew tintuża minħabba l-pandemija, jistgħu jibbenefikaw minn estensjoni oħra tal-perjodu ta’ tranżizzjoni sal-31 ta’ Diċembru 2020, kif stabbilit mir-Regolament (UE) 2020/750. Għal aġġornamenti regolari jekk jogħġbok iċċekkja s-sit web tas-Sezzjoni REX.

Id-dikjarazzjoni dwar l-oriġini tibqa’ valida għal 12-il xahar mid-data li fiha tkun saret.

Dokumenti oħra

Proċeduri doganali għall-importazzjoni u l-esportazzjoni.

Proprjetà Intellettwali u Indikazzjonijiet Ġeografiċi

 • Regoli tal-UE dwar
  • Proprjetà Intellettwali u Indikazzjonijiet Ġeografiċi
  • Il-politika tal-UE dwar il-Proprjetà Intellettwali u l-pajjiżi li qed jiżviluppaw

Kummerċ fis-Servizzi

L-Akkwist Pubbliku

L-investiment

Links u dokumenti utli

Iċċekkja r-regoli u t-tariffi speċifiċi li japplikaw għall-oġġett li tixtieq timporta/tesporta fl-Assistent tal-Kummerċ Tiegħi.

Ir-Regolament (UE) Nru 978/2012 dwar preferenzi tariffarji ġeneralizzati.

Ixxerja din il-paġna:

Links ta’ malajr