Skema Ġeneralizzata ta’ Preferenzi (SĠP)

Il-kumpanija tiegħek timporta prodotti minn pajjiżi li qed jiżviluppaw jew minn pajjiżi l-anqas żviluppati? Din it-taqsima tgħinek tifhem is-SĠP tal-UE.

Dwar is-SĠP

L-iskema Ġeneralizzata ta’ Preferenzi (SĠP) attwali tal-UE (ir-Regolament (UE) Nru 978/2012)ilha tiġi applikata mill-1 ta’ Jannar 2014. F’Novembru 2 023 l-applikazzjoni ta’ dan ir-regolament SĠP ġiet estiża sa Diċembru 2027, sakemm jiġi approvat regolament rivedut dwar is-SĠP mill-Parlament Ewropew u mill-Kunsill tal-UE.

It-tliet arranġamenti tal-iskema, l-iskema ġenerali tas-SĠP, l-iskema ta’ inċentivi SĠP +, u l-iskema Kollox ħlief Armi (EBA) huma msaħħa billi jiġu aġġustati l-preferenzi u jiġi żgurat li dawn ikollhom impatt ogħla.

Il-pajjiżi eliġibbli għall-SPĠ huma elenkati fl-Anness I tar-Regolament SĠP. Il-pajjiżi li jibbenefikaw mill-preferenzi GSP il-ġodda huma elenkati fl-Anness II. Il-benefiċjarji ta’ Kollox ħlief Armi huma elenkati fl-Anness IV.

Kif tapplika għall-arranġament speċjali ta’ inċentivi għall-iżvilupp sostenibbli u l-governanza tajba, is-SĠP + hija stabbilita fir-Regolament (UE) Nru 978/2012 u fir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) Nru 155/2013.

Regoli tal-oriġini

 

Sabiex jikkwalifika għal trattament preferenzjali, il-prodott tiegħek se jkollu jissodisfa r-regoli tal-oriġini skont il-ftehim. Jekk jogħġbok iċċekkja l- “Għodda ta’ Awtovalutazzjoni tar-Regoli tal-Oriġini (ROSA)” interattiva fl-Assistent Kummerċjali Tiegħi biex tivvaluta jekk il-prodott tiegħek jissodisfax ir-regoli tal-oriġini u skopri kif tħejji d-dokumenti korretti.

Informazzjoni ġenerali dwar ir-regoli tal-oriġini u l-proċeduri tal-oriġini tinsab f’din it-taqsima.

L-oriġini hija n- “nazzjonalità ekonomika” tal-prodotti nnegozjati. Jekk inti ġdid għas-suġġett, tista’ ssib introduzzjoni għall-kunċetti ewlenin fit-taqsima tal-oġġetti.

Regoli tal-oriġini

Fejn nista’ nsib ir-regoli?

Ir-regoli tal-oriġini huma stabbiliti fid-dokumenti legali li ġejjin

Jekk jogħġbok innota li dawn huma regolamenti komprensivi, li ma jikkonċernawx biss l-oriġini. Madankollu, il-gwida tal-Kummissjoni għall-utenti dwar ir-regoli tal-oriġini tas-SĠP (Ir-regoli tal-oriġini tal-Unjoni Ewropea għas-SĠP: Gwida għall-Utenti) tinkludi verżjoni konsolidata mhux uffiċjali tat-test legali dwar ir-regoli tal-oriġini tas-SĠP.

Il-prodott tiegħi joriġina f’pajjiż benefiċjarju tal-SĠP?

Biex il-prodott tiegħek jikkwalifika għat-tariffa preferenzjali aktar baxxa jew żero skont is-SĠP, dan irid joriġina f’pajjiż benefiċjarju tal-SĠP. Prodott jitqies li joriġina f’pajjiż benefiċjarju tal-SĠP jekk ikun

 • miksub kollu kemm hu f’pajjiż benefiċjarju jew
 • miksub f’pajjiż benefiċjarju li jinkorpora materjali li ma nkisbux għalkollox iżda li għaddew minn ħidma jew ipproċessar suffiċjenti, kif definit mir-regoli speċifiċi għall-prodott fl-Anness 22–03 tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2015/2446 l-Anness
  22–03 jinkludi żewġ sett ta’ regoli: wieħed applikabbli għall-pajjiżi benefiċjarji tas-SĠP l-Anqas Żviluppati, wieħed applikabbli għall-pajjiżi benefiċjarji l-oħra kollha tal-SĠP.

Eżempji tat-tipi ewlenin ta’ regoli speċifiċi għall-prodott fil-ftehimiet kummerċjali tal-UE

 • ir-regola tal-valur miżjud — il-valur tal-materjali mhux oriġinarji kollha fi prodott ma jistax jaqbeż ċertu perċentwal tal-prezz mill-fabbrika tiegħu
 • il-bidla fil-klassifikazzjoni tariffarja — il-proċess tal-produzzjoni jirriżulta f’bidla fil-klassifikazzjoni tariffarja bejn il-materjali mhux oriġinarji u l-prodott finali — pereżempju l-produzzjoni tal-karta (Kapitolu 48 tas-Sistema Armonizzata) minn polpa mhux oriġinarja (Sistema Armonizzata, Kapitolu 47)
 • operazzjonijiet speċifiċi — huwa meħtieġ proċess ta’ produzzjoni speċifiku, pereżempju l-għażil ta’ fibri f’ħajt — regoli bħal dawn jintużaw l-aktar fis-setturi tal-ħwejjeġ tat-tessuti u tal-kimika

Pariri biex jgħinuk tikkonforma mar-regoli speċifiċi għall-prodott

Hija prevista flessibbiltà addizzjonali biex tgħinek tikkonforma mar-regoli speċifiċi għall-prodott, bħat-tolleranza jew l-akkumulazzjoni.

Rata ta’ tolleranza

Fis-SĠP, ir-regola tat-tolleranza tippermetti lill-produttur juża materjali mhux oriġinarji li normalment ikunu pprojbiti mir-regola speċifika għall-prodott sakemm il-piż jew il-valur nett tagħhom ma jaqbiżx

 • 15 % tal-piż tal-prodott għall-prodotti agrikoli u għall-prodotti agrikoli pproċessati li jaqgħu taħt il-Kapitoli 2 u 4 sa 24 tas-Sistema Armonizzata, għajr il-prodotti tas-sajd ipproċessati tal-Kapitolu 16
 • 15 % tal-prezz mill-fabbrika tal-prodott għall-prodotti industrijali għajr it-tessuti u l-ħwejjeġ

Tolleranzi speċifiċi japplikaw għat-tessuti u l-ħwejjeġ ikklassifikati fil-Kapitoli 50 sa 63 tas-Sistema Armonizzata, li huma inklużi fin-Nota 6 u n-Nota 7 tal-Anness A Noti introduttorji għal-lista fl-Anness 22–03.

Din it-tolleranza ma tistax tintuża biex jinqabeż kwalunkwe limitu tal-valur massimu tal-materjali mhux oriġinarji elenkati fir-regoli speċifiċi għall-prodott.

Akkumulazzjoni

Is-SĠP tipprovdi għall-modi li ġejjin ta’ akkumulazzjoni tal-oriġini

 • Akkumulazzjoni bilaterali, li tippermetti li materjali li joriġinaw fl-UE jingħaddu daqslikieku joriġinaw fil-pajjiż benefiċjarju tal-SĠP meta jintużaw fil-manifattura ta’ prodott
 • Akkumulazzjoni reġjonali, li tippermetti akkumulazzjoni fi ħdan gruppi reġjonali speċifikati ta’ pajjiżi. Bħalissa dan japplika għal

Grupp I

 • Il-Kambodja
 • L-Indoneżja
 • Il-Laos
 • Il-Myanmar/Burma
 • il-Filippini
 • Il-Vjetnam *

* Il-Vjetnam mhux se jibqa’ benefiċjarju tal-SĠP mill-1 ta’ Jannar2023

Grupp III

 • Il-Bangladesh
 • Il-Bhutan
 • L-Indja
 • In-Nepal
 • Il-Pakistan
 • Is-Sri Lanka

Din il-kumulazzjoni tippermetti li materjali importati minn pajjiżi fl-istess grupp jingħaddu bħala oriġinarji meta jintużaw fil-manifattura ta’ prodott. Hemm ċerti kundizzjonijiet speċjali għall-prodotti tat-tessuti fl-Anness 22–05 u ċerti prodotti li huma esklużi mill-akkumulazzjoni reġjonali elenkati fl-Anness 22–04.

 • Akkumulazzjoni transreġjonali, li tippermetti lill-pajjiżi benefiċjarji tal-Grupp I u tal-Grupp III jużaw il-materjal tal-pajjiż l-ieħor bħala oriġinarju. Din il-kumulazzjoni hija soġġetta għal talba, li ma tintlaqax awtomatikament. Bħalissa hemm waħda minn dawn il-kumulazzjonijiet fis-seħħ.
 • Akkumulazzjoni estiża, li tippermetti li pajjiż benefiċjarju japplika għal akkumulazzjoni ma’ pajjiż li miegħu l-Unjoni Ewropea għandha Ftehim ta’ Kummerċ Ħieles. Bħalissa din l-akkumulazzjoni ma tapplikax.
 • L-akkumulazzjoni man-Norveġja, mal-Iżvizzera u mat-Turkija, tippermetti li l-materjali li joriġinaw f’dawk it-tliet pajjiżi jingħaddu bħala oriġinarji f’pajjiż benefiċjarju meta jintużaw fil-manifattura ta’ prodott. Il-prodotti agrikoli li jaqgħu taħt il-Kapitoli 1–24 tas-Sistema Armonizzata huma esklużi minn dan it-tip ta’ akkumulazzjoni.

Eċċezzjonijiet

Tista’ tingħata deroga speċifika, taħt kundizzjonijiet speċifiċi, sabiex tippermetti Regoli tal-Oriġini aktar rilassati applikabbli għal prodotti speċifiċi li joriġinaw f’pajjiżi speċifiċi. Deroga bħal din ingħatat u bħalissa hija fis-seħħ għal Cape Verde.

Rekwiżiti oħra

Il-prodott tiegħek irid jikkonforma wkoll mar-rekwiżiti applikabbli l-oħra kollha tal-Protokoll (bħal xogħol jew ipproċessar insuffiċjenti, jew regola ta’ nonalterazzjoni).

Regola ta’ nonalterazzjoni

Il-prodotti oriġinarji jridu jiġu ttrasportati mill-pajjiż benefiċjarju tal-SĠP lejn l-UE mingħajr ma jiġu pproċessati aktar f’pajjiż terz.

Xi operazzjonijiet jistgħu jitwettqu f’pajjiż terz jekk il-prodotti jibqgħu taħt is-superviżjoni doganali, bħal

 • iż-żieda jew it-twaħħil ta’ marki, tikketti, siġilli jew kwalunkwe dokumentazzjoni biex tiġi żgurata l-konformità ma’ rekwiżiti domestiċi speċifiċi tal-pajjiż importatur
 • il-preservazzjoni tal-prodotti f’kundizzjonijiet tajbin
 • il-ħżin
 • qsim tal-kunsinni

L-awtoritajiet doganali jistgħu jitolbu evidenza ta’ konformità mar-regola, bħal

 • dokumenti kuntrattwali tat-trasport bħal poloz ta’ kargu
 • evidenza fattwali jew konkreta bbażata fuq l-immarkar jew in-numerazzjoni tal-pakketti
 • kwalunkwe evidenza relatata mal-merkanzija nnifisha

Restituzzjoni tad-dazji

Ir-rifużjoni ta’ dazji mħallsa qabel fuq materjali mhux oriġinarji użati għall-produzzjoni ta’ prodott li jiġi esportat taħt tariffa preferenzjali hija permessa taħt l-iskema SĠP.

Proċeduri tal-oriġini

Kif titlob tariffa preferenzjali

L-esportaturi u l-importaturi jridu jsegwu l-proċeduri tal-oriġini. Il-proċeduri tal-oriġini relatati ma’ talba għal tariffa preferenzjali u l-verifika mill-awtoritajiet doganali huma stabbiliti fl-Artikoli 60 u 70–112 tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/2447. Dawn jiċċaraw eż. kif tiġi ddikjarata l-oriġini ta’ prodott, kif titlob preferenzi jew kif l-awtoritajiet doganali jistgħu jivverifikaw l-oriġini ta’ prodott.

Dikjarazzjoni tal-oriġini

 • Ma hija meħtieġa l-ebda prova tal-oriġini għall-importazzjonijiet lejn l-UE meta l-valur totali tal-kunsinna ma jaqbiżx l-EUR 500 għal pakketti żgħar jew l-EUR 1,200 għall-bagalji personali

Provi tal-oriġini

L-esportaturi tal-pajjiżi benefiċjarji jistgħu jiddikjaraw huma stess li l-prodott tagħhom huwa oriġinarju billi jipprovdu dikjarazzjoni dwar l-oriġini li tista’ ssir minn

Dikjarazzjoni dwar l-oriġini hija dikjarazzjoni tal-oriġini magħmula mill-esportatur irreġistrat fuq fattura, nota tal-konsenja, lista tal-ippakkjar, jew kwalunkwe dokument kummerċjali ieħor li jippermetti l-identifikazzjoni tal-merkanzija u tal-esportatur. It-test tad-dikjarazzjoni dwar l-oriġini huwa stabbilit fl-Anness 22–07 tar-Regolament (UE) 2015/2447. Għar-regoli li jikkonċernaw id-dikjarazzjoni dwar l-oriġini, jekk jogħġbok irreferi prinċipalment għall-Artikolu 92 l-Artikolu 93 ta’ dak ir-regolament.

Wara t-30 ta’ Ġunju 2020, il-prova tal-oriġini biex jintalab trattament tariffarju preferenzjali skont is-SĠP hija dikjarazzjoni dwar l-oriġini maħruġa minn esportaturi li huma rreġistrati fil-pajjiż benefiċjarju fis-Sistema tal-Esportaturi Reġistrati (REX). Iċ-ċertifikati tal-Formola A ma jibqgħux jiġu aċċettati wara din id-data.

Madankollu, minħabba t-tfixkil ikkawżat mill-pandemija tal-COVID-19, huwa possibbli li jintalab perjodu tranżitorju mtawwal. Dawk il-pajjiżi li fihom is-sistema REX ma setgħetx tintuża jew tintuża minħabba l-pandemija, jistgħu jibbenefikaw minn estensjoni oħra tal-perjodu ta’ tranżizzjoni sal-31 ta’ Diċembru 2020, kif stabbilit bir-Regolament (UE) 2020/750. Għal aġġornamenti regolari jekk jogħġbok iċċekkja s-sit web tas-Sezzjoni REX.

Id-dikjarazzjoni dwar l-oriġini tibqa’ valida għal 12-il xahar mid-data li fiha tkun saret.

Verifika tal-oriġini

L-awtoritajiet doganali jistgħu jivverifikaw jekk prodott importat huwiex tabilħaqq oriġinarju jew jissodisfax rekwiżiti oħra tal-oriġini. Is-SĠP hija bbażata fuq il-prinċipji li ġejjin

 • il-verifika hija bbażata fuq kooperazzjoni amministrattiva bejn l-awtoritajiet doganali tal-pajjiż benefiċjarju u l-UE
 • il-kontrolli fuq l-oriġini tal-prodotti jsiru mill-awtoritajiet doganali tal-pajjiż benefiċjarju iżda jekk ikun meħtieġ, l-awtoritajiet tal-Kummissjoni jew tal-Istati Membri tal-UE jistgħu jipparteċipaw f’tali inkjesti
 • ladarba l-verifika tiġi konkluża, l-awtoritajiet tal-pajjiż benefiċjarju għandhom jikkomunikaw ir-riżultati lill-awtoritajiet rikjedenti tal-Istat Membru tal-UE li jagħmel id-determinazzjoni finali tal-oriġini.

Rekwiżiti tal-prodott

Regoli u rekwiżiti tekniċi

Ir-rekwiżiti tal-prodott u r-reġimi kummerċjali li l-oġġetti jridu jissodisfaw biex jiġu importati fl-Unjoni Ewropea.

Fittex ir-regoli u r-regolamenti speċifiċi applikabbli għall-prodott tiegħek u l-pajjiż tal-oriġini tiegħu billi tuża l-Assistent Kummerċjali Tiegħi.

Biex tara r-rekwiżiti għall-prodott tiegħek l-ewwel trid tidentifika l-kodiċi doganali tiegħu. Jekk ma tafx il-kodiċi doganali, tista’ tfittex dan bl-isem tal-prodott tiegħek fil-magna tat-tiftix inkorporata.

Rekwiżiti ta’ saħħa u sikurezza, Standards Sanitarji u Fitosanitarji

Tgħallem dwar l-istandards tas-saħħa, tas-sikurezza, sanitarji u fitosanitarji (SPS) li l-oġġetti jridu jissodisfaw sabiex jiġu importati fl-Unjoni Ewropea.

Fittex ir-regoli dwar is-saħħa, is-sikurezza u l-SPS applikabbli għall-prodott tiegħek u l-pajjiż ta’ oriġini tiegħu fl-Assistent Kummerċjali Tiegħi.

Dokumenti u proċeduri ta’ żdoganar tal-merkanzija

Prova tal-oriġini

L-esportaturi tal-pajjiżi benefiċjarji jistgħu jiddikjaraw huma stess li l-prodott tagħhom huwa oriġinarju billi jipprovdu dikjarazzjoni dwar l-oriġini li tista’ ssir minn

Dikjarazzjoni dwar l-oriġini hija dikjarazzjoni tal-oriġini magħmula mill-esportatur irreġistrat fuq fattura, nota tal-konsenja, lista tal-ippakkjar, jew kwalunkwe dokument kummerċjali ieħor li jippermetti l-identifikazzjoni tal-merkanzija u tal-esportatur. It-test tad-dikjarazzjoni dwar l-oriġini huwa stabbilit fl-Anness 22–07 tar-Regolament (UE) 2015/2447. Għar-regoli li jikkonċernaw id-dikjarazzjoni dwar l-oriġini, jekk jogħġbok irreferi prinċipalment għall-Artikolu 92 l-Artikolu 93 ta’ dak ir-regolament.

Wara t-30 ta’ Ġunju 2020, il-prova tal-oriġini biex jintalab trattament tariffarju preferenzjali skont is-SĠP hija dikjarazzjoni dwar l-oriġini maħruġa minn esportaturi li huma rreġistrati fil-pajjiż benefiċjarju fis-Sistema tal-Esportaturi Reġistrati (REX). Iċ-ċertifikati tal-Formola A ma jibqgħux jiġu aċċettati wara din id-data.

Madankollu, minħabba t-tfixkil ikkawżat mill-pandemija tal-COVID-19, huwa possibbli li jintalab perjodu tranżitorju mtawwal. Dawk il-pajjiżi li fihom is-sistema REX ma setgħetx tintuża jew tintuża minħabba l-pandemija, jistgħu jibbenefikaw minn estensjoni oħra tal-perjodu ta’ tranżizzjoni sal-31 ta’ Diċembru 2020, kif stabbilit bir-Regolament (UE) 2020/750. Għal aġġornamenti regolari jekk jogħġbok iċċekkja s-sit web tas-Sezzjoni REX.

Id-dikjarazzjoni dwar l-oriġini tibqa’ valida għal 12-il xahar mid-data li fiha tkun saret.

Dokumenti oħra

Proċeduri doganali għall-importazzjoni u l-esportazzjoni.

Proprjetà Intellettwali u Indikazzjonijiet Ġeografiċi

 • Regoli tal-UE dwar
  • Proprjetà Intellettwali u Indikazzjonijiet Ġeografiċi
  • Il-politika tal-UE dwar il-Proprjetà Intellettwali u l-pajjiżi li qed jiżviluppaw

Kummerċ fis-Servizzi

Akkwisti Pubbliċi

Ditta ta’

Links u dokumenti utli

Iċċekkja r-regoli u t-tariffi speċifiċi li japplikaw għall-oġġett li tixtieq timporta/tesporta fl-Assistent Kummerċjali Tiegħi.

Ir-Regolament (UE) Nru 978/2012 dwar preferenzi tariffarji ġeneralizzati.

Ixxerja din il-paġna:

Links ta’ malajr