Gwida għall-importazzjoni tas-servizzi

Il-kumpanija tiegħek qed tippjana li timporta servizzi minn barra l-UE? Din it-taqsima tgħinek tifhem jekk il-kumpanija tiegħek hijiex lesta biex timporta u tiddeskrivi l-passi differenti tal-proċess tal-importazzjoni.

4 Passi lejnl-Importazzjonita’ Servizz

 
 
1

Pass 1: Ifhem kif is-servizzi jistgħu jiġu importati

Tipikament hemm erba’ modi differenti kif timporta s-servizz tiegħek minn suq barra l-UE (imsejħa wkoll “modi ta’ provvista”). Dawn huma definiti fi ftehim internazzjonali, jiġifieri l-Ftehim Ġenerali dwar il-Kummerċ fis-Servizzi tal-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ.

Provvista transfruntiera ta’ servizzi (Modalità 1):

 

Jekk il-kumpanija tiegħek hija bbażata f’pajjiż wieħed u timporta servizzi minn fornitur f’pajjiż differenti, dan jissejjaħ forniment transfruntier.

Is-servizz biss jaqsam il-fruntiera.

Dan it-tip ta’ servizz spiss jiġi pprovdut permezz ta’ portali, telefon jew email online.

Eżempju:

Kumpanija tal-assigurazzjoni stabbilita fi Spanja tirċievi parir ta’ kummerċjalizzazzjoni minn kumpanija fornitriċi fl-Istati Uniti.

Eżempji oħra ta’ servizzi li spiss jiġu esportati permezz ta’ provvista transfruntiera jinkludu:

 • riċerka tas-suq
 • analiżi statistika
 • pariri dwar il-komunikazzjoni, bħal servizzi ta’ konsulenza dwar il-kummerċjalizzazzjoni
 • servizzi professjonali (bħal servizzi legali, arkitettoniċi, ta’ kontabilità)
 • servizzi relatati mal-kompjuters
 • servizzi ta’ telekomunikazzjoni
 • servizzi ta’ kurrier

Konsum ta’ servizzi barra mill-pajjiż (Modalità 2):

Jekk kumpanija tkun qed tipprovdi servizz fis-suq domestiku tagħha lil klijent barrani, dan jissejjaħ konsum ta’ servizzi barra mill-pajjiż. Ġeneralment dan huwa mod inqas rilevanti ta’ provvista meta jiġu importati s-servizzi. Il-klijent jaqsam il-fruntiera u jagħmel użu mis-servizz f’suq barrani.

Eżempju:

Klijent Taljan jivvjaġġa lejn il-Korea t’Isfel u joqgħod f’lukanda jew f’Dines f’ristorant, u b’hekk jikkonsma s-servizzi fil-Korea t’Isfel.

Preżenza kummerċjali barra mill-pajjiż (Modalità 3):

 

Jekk kumpanija barranija tistabbilixxi preżenza fl-UE, din tista’ tissejjaħ preżenza kummerċjali barra mill-pajjiż.

Dan jinvolvi l-ftuħ ta’ sussidjarja, fergħa jew uffiċċju rappreżentattiv f’pajjiż ieħor.

Eżempju:

Bank Amerikan jiftaħ fergħa fi Franza jew kumpanija Kanadiża tal-kostruzzjoni tiddeċiedi li tiftaħ sussidjarja fil-Ġermanja.

Is-setturi li fihom din il-forma ta’ forniment ta’ servizz hija komuni jinkludu:

 • is-servizzi finanzjarji
 • servizzi ta’ telekomunikazzjoni
 • servizzi ambjentali

B’mod ġenerali, l-istabbiliment ta’ kumpanija barranija f’pajjiż ieħor jissejjaħ investiment dirett barrani.

Preżenza ta’ persuni fiżiċi barra mill-pajjiż (Modalità 4):

 

Jekk il-kumpanija tiegħek qed timporta servizz permezz ta’ impjegat li jivvjaġġa minn pajjiż barrani lejn l-UE biex jipprovdi servizz temporanjament lill-kumpanija tiegħek, mela qed timporta servizz permezz tal-preżenza ta’ persuna fiżika barra mill-pajjiż.

Tipi differenti ta’ persunal jistgħu jipprovdu s-servizz lill-kumpanija tiegħek:

 • trasferimenti intrakorporattivi:
  Dawn huma impjegati minn kumpanija barranija (ħafna drabi eżekuttivi, maniġers, speċjalisti) li jiġu trasferiti għall-preżenza kummerċjali ta’ din il-kumpanija f’pajjiż fl-UE.
 • viżitaturi tan-Negozju:
  Dawn huma soġġorni għal żmien qasir ta’ ftit xhur (spiss limitati għal 3-il xahar) mingħajr ebda remunerazzjoni riċevuta fil-pajjiż tal-UE. Il-viżitaturi kummerċjali normalment ikunu f’pożizzjoni għolja fil-kumpanija barranija u jkunu responsabbli għat-twaqqif ta’ stabbiliment fis-suq fil-mira.
 • fornituri ta’ servizz kuntrattwali:
  Dawn huma impjegati f’kumpanija barranija li jipprovdu servizz fuq il-bażi ta’ kuntratt li għandhom ma’ konsumatur finali fl-UE. Il-fornituri ta’ servizzi kuntrattwali jintbagħtu barra mill-pajjiż peress li l-kumpanija barranija ma għandha l-ebda preżenza kummerċjali fl-UE u peress li s-soġġorn temporanju tagħhom fl-UE huwa meħtieġ biex jiġi ssodisfat il-kuntratt ta’ forniment ta’ servizzi.

Minbarra dawn il-kategoriji ta’ persunal tal-kumpaniji, professjonisti indipendenti li jaħdmu għal rashom ukoll jaqgħu taħt il-kategorija tal-preżenza ta’ persuna fiżika barra mill-pajjiż:

 • professjonisti indipendenti:
  Dawn huma persuni li jaħdmu għal rashom li jipprovdu servizz abbażi ta’ kuntratt ta’ servizzi f’pajjiż barrani.

Setturi li ta’ spiss jipprovdu servizzi permezz ta’ impjegati barra minn pajjiżhom jinkludu servizzi ICT, inġinerija jew servizzi professjonali, jew servizzi oħra li jiddependu fuq appoġġ wara l-bejgħ.

Eżempji:

 • kumpaniji tat-teknoloġija tal-informazzjoni, li jibagħtu l-esperti tal-IT tagħhom biex jipprovdu pariri dwar proġett jew jinstallaw softwer lokalment;
 • kumpaniji tal-inġinerija, li jibagħtu l-persunal tagħhom għal operazzjonijiet fuq il-post għal proġetti;
 • avukati li jivvjaġġaw biex jagħtu pariri lill-klijenti li jinsabu f’pajjiż ieħor;
 • kumpaniji industrijali, li jibagħtu l-persunal tagħhom għal servizzi ta’ ppjanar u manutenzjoni

Bħala nota ġenerali, l-istess servizz jista’ jiġi pprovdut f’modi differenti: Pereżempju, is-servizzi legali jistgħu jiġu pprovduti lill-klijent permezz tal-posta elettronika (mod 1), minn affiljat stabbilit barra mill-pajjiż (mod 3) jew mill-preżenza tal-avukat barra mill-pajjiż (mod 4).

2

Sib suq u bejjiegħ

Biex timporta servizzi minn barra l-UE, l-ewwel għandek tidentifika s-suq u l-bejjiegħ li tixtieq timporta minnu.

 • Il-kmamar tal-kummerċ jistgħu jagħtuk informazzjoni dwar swieq u sħab kummerċjali differenti u jordnawk għar-rapporti rilevanti.
 • Il-fornituri tal-aħbarijiet speċifiċi għall-kummerċ jew l-aġenziji tal-promozzjoni tal-kummerċ f’pajjiżek jew fis-suq tal-importazzjoni magħżul tiegħek li jkopru l-analiżi tas-suq u l-valutazzjoni tal-opportunitajiet ta’ negozju jistgħu jkunu ta’ għajnuna. Dawn il-korpi ta’ spiss jipprovdu studji dwar setturi ewlenin tal-importazzjoni.
 • Il-konsulenti u l-banek rilevanti jistgħu jipprovdu wkoll pariri.

Kif tagħżel is-suq tal-provvista tiegħek?

Skrinja s-swieq potenzjali tal-importazzjoni biex tivvaluta jekk hemmx provvista tas-servizz tiegħek.

L-istatistika tal-kummerċ turi jekk il-pajjiż ta’ interess tiegħek huwiex diġà qed jesporta s-servizz u fejn tmur l-esportazzjoni.

Kif issib fornituri potenzjali?

Ladarba tkun għażilt wieħed jew aktar mis-swieq tal-provvista, ħares lejn sħab kummerċjali potenzjali u kuntatti kummerċjali.

Tista’ ssib sħab u kuntatti fuq:

 

 

3

Iċċekkja jekk il-kumpanija tiegħek tistax tibbenefika minn Ftehim Kummerċjali tal-UE

L-UE spiss tidħol fi ftehimiet kummerċjali bilaterali ma’ pajjiżi barra mill-UE.

è Check jekk l-UE għandhiex ftehim kummerċjali mal-pajjiż li tixtieq timporta minnu fit-taqsima tas-Swieq.

Il-ftehimiet kummerċjali tal-UE jistgħu jkopru l-kummerċ fis-servizzi f’setturi ewlenin u spiss inaqqsu jew saħansitra jeliminaw l-ostakli għall-esportazzjonijiet f’dawk is-setturi. Eżempji ta’ setturi ewlenin bħal dawn jinkludu:

 • is-servizzi finanzjarji,
 • telekomunikazzjoni,
 • trasport marittimu,
 • is-servizzi professjonali
 • il-kummerċ diġitali.

Il-kumpanija tiegħi kif tibbenefika minn ftehim kummerċjali?

 

Ftehimiet Kummerċjalital-UE

 • Tipprovdi sett ta’ regoli aktar stabbli u prevedibbli għalik meta tinnegozja ma’ swieq barranin
 • Jiġi żgurat li l-liġijiet tal-pajjiż mhux tal-UE ma jiddiskriminawx kontra l-prodotti tal-UE
 • Toħloq opportunitajiet ġodda u aħjar ta’ esportazzjoni għall-kumpanija tiegħek u tagħmilha aktar faċli li tinvesti barra minn pajjiżek.

X’jiġri jekk is-servizz tiegħi ma jkunx kopert minn ftehim tal-UE?

Jekk l-UE għad m’għandhiex ftehim kummerċjali mal-pajjiż li tixtieq tesporta lejh jew jekk is-settur ta’ interess tiegħek mhuwiex kopert minn ftehim partikolari, għandek:

 • iċċekkja l-kundizzjonijiet ta’ aċċess għas-suq elenkati taħt il-Ftehim Ġenerali tad-WTO dwar il-Kummerċ fis-Servizzi.

Il-membri tad-WTO jelenkaw hemmhekk l-ostakoli tagħhom għall-esportazzjoni tas-servizzi fl-iskeda tal-impenji tagħhom.

4

Valutazzjoni tar-rekwiżiti tas-suq

 

 • Ir-rekwiżiti jiddependu minn fejn tixtieq timporta u kif tixtieq timporta (ara l-pass 2).

Tista’ tinvestiga informazzjoni dettaljata dwar ir-rekwiżiti speċifiċi fis-suq ta’ provvista magħżul tiegħek fit-taqsima tas-suq.

Liema rekwiżiti għandek bżonn biex tiċċekkja għall-provvista transfruntiera (modalità 1)?

 • Rekwiżiti ta’ awtorizzazzjoni u liċenzjar: Dan ifisser li l-fornitur barrani tiegħek jista’ jkollu bżonn ċerti liċenzji sabiex jipprovdi s-servizz lill-UE.
 • Rekwiżit ta’ rikonoxximent reċiproku ta’ diplomi u kwalifiki: diplomi rilevanti u kwalifiki oħra ta’ fornituri ta’ servizzi barra mill-pajjiż għandhom jiġu aċċettati mill-UE sabiex tkun tista’ timporta servizzi minnhom. Dan huwa minnu għal xi importazzjonijiet ta’ servizzi professjonali: Eżempju: awditur barrani jista’ ma jitħalliex jiċċekkja l-kont ta’ kumpanija tal-UE u għalhekk bħala kumpanija tal-UE ma tistax timporta dan is-servizz mill-pajjiż inkwistjoni.
 • Restrizzjonijiet speċifiċifuq xi setturi tas-servizzi fl-UE: Pereżempju, xi kultant ikun hemm limitazzjonijiet u restrizzjonijiet fuq is-servizzi tal-assigurazzjoni. Bl-istess mod, xi importazzjonijiet ta’ prodotti ta’ servizzi finanzjarji jistgħu jeħtieġu “ekwivalenza” (ipprovduta mill-UE) sabiex timportahom mill-pajjiż inkwistjoni.

Liema rekwiżiti għandek bżonn biex tiċċekkja għall-konsum barra pajjiżek (mod 2)?

Il-konsum barra mill-pajjiż iseħħ meta l-klijent jivvjaġġa barra minn pajjiżu u jikkonsma servizz li jiġi pprovdut hemmhekk.

 • Hija l-kumpanija li tipprovdilek is-servizzi tagħha li għandha tiċċekkja kwalunkwe rekwiżit li japplika f’pajjiżha sabiex tipprovdilek is-servizz. Għalhekk, ġeneralment dan huwa inqas rilevanti għalik bħala importatur tas-servizzi tal-UE.

Liema rekwiżiti għandek bżonn biex tiċċekkja l-preżenza kummerċjali (mod 3)?

Xi pajjiżi tal-UE jista’ jkollhom rekwiżiti ta’ preżenza kummerċjali fir-rigward tal-importazzjoni ta’ servizz minn pajjiż mhux tal-UE.

 • Il-preżenza lokali meħtieġa: Xi servizzi, pereżempju xi servizzi tal-assigurazzjoni, ma jistgħux jiġu pprovduti fl-UE mingħajr preżenza kummerċjali lokali tal-fornitur fl-UE.

Liema rekwiżiti għandek bżonn tivverifika l-preżenza ta’ persuni fiżiċi (mod 4)?

L-importazzjoni ta’ servizz ħafna drabi tirrikjedi li impjegat jivvjaġġa minn pajjiż barrani lejn l-UE sabiex temporanjament jipprovdi servizz lill-kumpanija tiegħek. Pereżempju, inġinier ta’ kumpanija barranija jista’ jkollu bżonn jivvjaġġa lejn pajjiżek biex jaġġorna magna/softwer jew jagħmel il-manutenzjoni tat-tagħmir. Iżda jista’ jkun hemm restrizzjonijiet għall-mobilità tal-persuni meta jipprovdu servizzi b’dan il-mod. Ir-rekwiżiti għall-investigazzjoni jinkludu dan li ġej:

 • Rekwiżiti ta’ residenza: jista’ jagħti l-każ li l-fornituri tas-servizzi jkollhom ikunu residenti fil-pajjiż fejn tinsab il-kumpanija tiegħek.
 • Rekwiżiti taċ-ċittadinanza: il-fornituri tas-servizzi jista’ jkollhom ikunu ċittadini tal-pajjiż fejn tinsab il-kumpanija tiegħek.
 • Rekwiżiti ta’ liċenzjar u ċertifikazzjoni: fornituri barranin ta’ servizzi jista’ jkollhom jippreżentaw liċenzji speċifiċi, ċertifikati ta’ taħriġ, edukazzjoni jew kwalifiki oħra. Huwa importanti li wieħed ikun jaf jekk ċerti ċertifikati humiex validi fl-UE. Jista’ jiġri wkoll li dawn iridu jiġu pprovduti minn entitajiet tal-UE għal ċerti professjonijiet/servizzi.
 • Rekwiżiti tal-viża tan-negozju u tal-permessi tax-xogħol: jistgħu jkunu fis-seħħ rekwiżiti ta’ soġġorn temporanju u ta’ viża u jiddeterminaw pereżempju jekk l-impjegat barrani huwiex permess li jġib lill-konjuġi jew lit-tfal tiegħu matul iż-żmien tas-soġġorn.
 • Testijiet tal-ħtiġijiet ekonomiċi/testijiet tas-suq tax-xogħol: l-UE tista’ teħtieġ li l-kumpanija barranija tagħti prova li l-ħaddiema lokali ma jistgħux jissodisfaw il-ħtieġa tas-servizz.
 • Restrizzjonijiet/kwoti fuq id-dħul: ċerti restrizzjonijiet fuq id-dħul jew kwoti jistgħu japplikaw għall-forniment ta’ servizzi minn barra l-pajjiż fi professjonijiet speċifiċi.
 • Rekwiżiti edukattivi u kwalifiki oħra: huwa importanti li wieħed ikun jaf jekk ċerti ċertifikati barranin humiex validi fl-UE.

X’għandek bżonn aktar biex issir taf?

Trid tidentifika wkoll liema regolamenti tat-taxxa japplikaw meta tixtri servizzi minn pajjiżi li mhumiex fl-UE. Huwa possibbli li tixtri servizzi minn fornituri mhux tal-UE mingħajr VAT, iżda jista’ jkun hemm eċċezzjonijiet għal ċerti tipi ta’ servizzi.

Meta tixtri servizzi minn pajjiż mhux tal-UE, is-servizzi inkwistjoni jitqiesu li twettqu fil-pajjiż fejn hija stabbilita l-kumpanija tiegħek jew fejn għandha l-preżenza permanenti tagħha. B’riżultat ta’ dan, is-servizzi li tixtri jistgħu jitwettqu f’pajjiżek tal-UE, li jfisser li trid tirrapporta l-VAT fuq ix-xiri u tirreġistra għall-VAT.

Ċerti servizzi mhumiex koperti minn dan ir-rekwiżit. Dawn l-eċċezzjonijiet normalment jiddependu mir-regolamenti tal-pajjiż tal-UE fejn il-kumpanija tiegħek għandha l-preżenza permanenti tagħha.

Fejn tista’ ssib iktar informazzjoni?

Il-lista ta’ Kontroll tiegħek: 4 Passi lejn l-Importazzjoni ta’ Servizz

Pass 1: Ifhem kif is-servizzi jistgħu jiġu importati

 • Iddeċiedi kif tixtieq timporta s-servizz

Pass 2: Sib suq u bejjiegħ

 • Agħżel is-suq tal-importazzjoni l-ġdid tiegħek u vvaluta l-kompetittività tas-servizz (importanti li tinkludi l-kostijiet tal-importazzjoni relatati fil-kalkoli tal-prezzijiet)
 • Identifikazzjoni tal-bejjiegħa potenzjali
 • Identifika aġenzija/istituzzjoni/sieħeb għall-appoġġ dwar il-formalitajiet tal-proċess tal-importazzjoni (pereżempju għat-tħejjija tal-kuntratti, il-verifika tal-kundizzjonijiet tal-pagament, ir-restrizzjonijiet fuq it-trasferiment tal-kapital fil-pajjiż tal-bejjiegħ)

Pass 3: Iċċekkja jekk il-kumpanija tiegħek tistax tibbenefika minn Ftehim Kummerċjali tal-UE

 • Iċċekkja jekk l-UE għandhiex ftehim kummerċjali mal-pajjiż li tixtieq timporta minnu
 • Teżamina l-kundizzjonijiet tal-aċċess għas-suq fl-iskeda tal-impenji

Pass 4: Valutazzjoni tar-rekwiżiti tas-suq

 • Ivvaluta jekk japplikawx xi restrizzjonijiet jew projbizzjonijiet għall-importazzjonijiet tas-servizzi tiegħek
 • Iċċekkja liema rekwiżiti japplikaw għall-importazzjoni tas-servizz tiegħek
 • Jekk tixtieq li wieħed mill-impjegati tal-kumpanija tal-bejjiegħ jakkumpanja s-servizz li qed timporta, iċċekkja wkoll ir-rekwiżiti speċifiċi li japplikaw
 • Identifika liema regolamenti tat-taxxa japplikaw meta tixtri servizzi minn barra l-UE
Ixxerja din il-paġna:

Links ta’ malajr