Tariffi

Il-kumpanija tiegħek biħsiebha timporta prodotti fl-UE? Din it-taqsima tgħinek tifhem uħud mit-tariffi, il-kwoti u dazji oħra li jistgħu japplikaw.

Klassifikazzjoni tal-prodott u BTI

Kif issib it-tariffa għal prodott importat speċifiku?

 • kull prodott importat fl-UE jiġi kklassifikat taħt tariffa. Il-kodiċi tariffarju, imsejjaħ ukoll il-kodiċi tal-prodott, jgħinek tifhem liema tariffi japplikaw għall-prodott speċifiku tiegħek. Għaldaqstant, l-ewwel trid tidentifika l-kodiċi tariffarju tal-prodott tiegħek. Tista’ ssib aktar informazzjoni dwar il-klassifikazzjoni tal-prodott hawnhekk.
 • ladarba tkun identifikajt il-kodiċi tariffarju rilevanti għall-prodott speċifiku tiegħek, tista’ tiċċekkja r-rata tariffarja fl-Assistent tal-Kummerċ Tiegħi

Informazzjoni Tariffarja Vinkolanti dwar il-klassifikazzjoni tariffarja tal-merkanzija

 • is-sistema ta’ Informazzjoni Vinkolanti dwar it-Tariffi (BTI) tal-UE tista’ tidentifika l-klassifikazzjoni tariffarja t-tajba għall-merkanzija li beħsiebek timporta. B’hekk tippermettilek tifhem liema dazju doganali japplika għall-oġġett tiegħek, u jekk għandekx bżonn ċertifikat tal-importazzjoni. Li jkollok deċiżjoni dwar il-BTI jagħtik ċertezza legali dwar din il-klassifikazzjoni tariffarja.
 • mill-1 ta’ Ottubru 2019, il-proċessi kollha relatati mal-BTIs huma elettroniċi u l-operaturi ekonomiċi jridu jintroduċu l-applikazzjonijiet ġodda kollha b’mod elettroniku. Ara “” għal aktar informazzjoni
 • id-deċiżjonijiet kollha dwar il-BTI li diġà ttieħdu jistgħu jiġu mfittxija hawnhekk

Evalwazzjoni Doganali

 • il-valutazzjoni doganali hija l-kalkolu tal-valur ekonomiku tal-merkanzija ddikjarata għall-importazzjoni
 • id-dazji doganali (u l-VAT) jiġu kkalkulati bħala perċentwal tal-valur tal-merkanzija — ladarba jiġi ddeterminat il-valur tal-merkanzija, it-tariffa doganali u l-oriġini tal-merkanzija jkunu jistgħu jitqiesu fil-kalkolu tad-dazju doganali totali dovut għall-prodott

Aktar informazzjoni dwar kif jiġi kkalkulat il-valur doganali fl-UE tista’ tinstab hawnhekk.

Eżenzjoni mid-dazju u sospensjoni

 

B’mod ġenerali, il-biċċa l-kbira tal-prodotti importati huma soġġetti għal dazji tal-importazzjoni. Madankollu, għal xi każijiet speċjali, tista’ tapplika eċċezzjoni u ma jkun meħtieġ li jitħallsu l-ebda dazji.

Id-dazji tat-tariffi doganali komuni japplikaw għal oġġetti li jiġu importati minn pajjiżi terzi bejn il-fruntieri esterni tal-UE. F’xi ċirkostanzi speċjali, dawn id-dazji fuq l-importazzjoni jistgħu jitneħħew.

Ara l-każijiet kollha fejn tista’ tingħata eżenzjoni mid-dazju (Regolament tal-Kunsill 1186/2009).

F’xi ċirkostanzi, id-dazji tal-importazzjoni jistgħu wkoll jiġu sospiżi temporanjament (totalment jew parzjalment) għal ċerti oġġetti. Dan ma jaffettwa l-ebda dazju anti-dumping li jista’ jkun fis-seħħ ukoll.

 • il-merkanzija importata taħt arranġamenti ta’ sospensjoni hija permessa li tkompli fiċ-ċirkolazzjoni libera fis-suq tal-UE, bħall-oġġetti l-oħra kollha importati legalment
 • is-sospensjonijiet normalment jingħataw għal materja prima, oġġetti nofshom lesti jew komponenti mhux disponibbli fl-UE — qatt ma jingħataw għal prodotti lesti

Aktar informazzjoni

Kwoti Tariffarji

Taħt il-kwoti tariffarji, kwantitajiet speċifikati ta’ merkanzija jistgħu jiġu importati b’rata ta’ dazju mnaqqsa jew żero. Dan ma jaffettwa l-ebda dazju anti-dumping fis-seħħ ukoll.

Il-kwoti tariffarji (TRQs) jippermettu li prodotti importati f’ċerta kwota jidħlu fis-suq tal-Unjoni Ewropea b’rata tariffarja aktar baxxa minn dik għal kwantitajiet barra mill-kwoti. Dawn jippermettu aktar varjetà lill-konsumaturi filwaqt li jħeġġu wkoll lill-pajjiżi mhux tal-UE biex jiftħu s-swieq tagħhom għall-prodotti Ewropej.

Kwoti tariffarji preferenzjali

 • dawn it-tipi ta’ kwoti jinsabu komunement fil-ftehimiet kummerċjali u fl-arranġamenti preferenzjali bejn l-UE u ċerti pajjiżi oħra
 • din it-tip ta’ kwota tfisser li volum predeterminat ta’ prodotti li ġejjin minn pajjiż speċifiku jistgħu jiġu importati fl-UE b’rata ta’ dazju favorevoli

Kwoti tariffarji awtonomi

 • dawn il-kwoti jistgħu jinfetħu f’xi setturi ekonomiċi sabiex tiġi stimulata l-kompetizzjoni fl-UE — normalment japplikaw Erga Omnes (għall-kompetituri kollha) u normalment jingħataw għal materja prima, oġġetti nofshom lesti jew komponenti mhux disponibbli fl-UE fi kwantitajiet suffiċjenti 
 • ma tingħata l-ebda kwota tariffarja għal prodotti lesti

Ara hawn għal aktar informazzjoni dwar il-kwoti tariffarji.

Ġestjoni ta’ kwoti

Aktar informazzjoni skont is-settur

Kif issir taf dwar il-kwoti tariffarji?

Ir-riżultati tat-tiftix għall-prodott tiegħek fl-Assistent tal-Kummerċ Tiegħi jipprovdu informazzjoni dwar il-kwoti tariffarji u l-valuri standard tal-importazzjoni. Għandek issib ukoll referenza għal-leġiżlazzjoni applikabbli għal dik l-informazzjoni.

Anti-dumping

Dazji anti-dumping

Minbarra d-dazji tal-importazzjoni regolari, prodott jista’ jkun soġġett ukoll għal strumenti anti-dumping jew strumenti oħra għad-difiża tal-kummerċ meta jiġi importat fl-UE

 • Il-produtturi tal-UE jistgħu jressqu lment lill-Kummissjoni Ewropea jekk jaħsbu li prodott qed jiġi ddampjat b’mod inġust fis-suq tal-UE minn produtturi f’pajjiżi mhux tal-UE — produtturi komunitarji li qed jikkunsidraw li jressqu lment anti-dumping, għandhom jikkuntattjaw lill-Kummissjoni Ewropea
 • il-Kummissjoni Ewropea tista’ tiftaħ ukoll investigazzjoni dwar id-dumping fuq inizjattiva tagħha stess jew fuq talba ta’ Stat Membru tal-UE

Il-proċedura kontra d-dumping

Wara li tirċievi lment mill-produtturi tal-UE tal-prodott ikkonċernat, il-Kummissjoni tippubblika avviż fil-Ġurnal Uffiċjali tal-UE — li jiftaħ proċediment anti-dumping. Il-limitu ta’ żmien massimu għal investigazzjoni taħt dawn il-proċedimenti huwa ta’ 15-il xahar. Is-sejbiet dettaljati huma ppubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali. Pereżempju, dawn is-sejbiet jistgħu jinkludu regolament li jimponi dazji anti-dumping jew itemm il-proċediment mingħajr ma jiġu imposti dazji.

Ir-Regolament anti-dumping bażiku tal-UE jikkonforma mal-obbligi internazzjonali tal-UE — b’mod partikolari l-Ftehim tad-WTO dwar l-Anti-dumping.

Ara wkoll il-flowchart tal-proċess ta’ investigazzjoni anti-dumping

Kundizzjonijiet għall-miżuri anti-dumping

L-investigazzjoni għandha turi li

 • hemm dumping mill-produtturi esportaturi fil-pajjiż/pajjiżi kkonċernati
 • l-industrija tal-UE milquta ġarrbet dannu materjali
 • hemm rabta kawżali bejn id-dumping u d-dannu misjub
 • l-impożizzjoni ta’ miżuri mhijiex kontra l-interess tal-UE

Għal informazzjoni dettaljata dwar il-kundizzjonijiet għall-impożizzjoni ta’ miżura anti-dumping, ara l-Kundizzjonijiet.

Jekk l-investigazzjoni ssib li l-erba’ kundizzjonijiet ta’ hawn fuq ġew issodisfati, allura jistgħu jiġu imposti miżuri anti-dumping fuq l-importazzjonijiet tal-prodott ikkonċernat.

Dawn il-miżuri normalment jieħdu l-forma ta’ waħda minn dawn li ġejjin

 • dazju ad valorem (intaxxat skont il-valur tat-tranżazzjoni)
 • dazji speċifiċi (intaxxati għal kull ammont speċifiku tal-prodott)
 • impenji fuq il-prezzijiet (l-esportatur mhux tal-UE jaqbel li jbigħ il-prodotti tiegħu bi prezz minimu fl-UE)

Id-dazji jitħallsu mill-importatur fl-UE, u jinġabru mill-awtoritajiet doganali nazzjonali tal-Istat Membru tal-UE kkonċernat.

Għall-informazzjoni tiegħek: jekk l-UE taċċetta l-impenn fuq il-prezz tal-produttur, (żieda volontarja fil-prezz) ma jinġabrux dazji anti-dumping fuq l-importazzjonijiet. Il-Kummissjoni mhijiex obbligata taċċetta offerta ta’ impenn.

Ir-regola ta’ “dazju inferjuri”

Jista’ jiġi impost dazju biex jitneħħew l-effetti tad-dumping fuq l-importazzjonijiet ta’ prodott partikolari. Issir valutazzjoni tal-livell ta’ dazju meħtieġ biex jitneħħew l-effetti dannużi tad-dumping. Il-miżuri se jiġu imposti fil-livell ta’ dumping jew ħsara, skont liema minnhom ikun l-inqas.

Anti-dumping u vapuri

Ir-regoli tal-UE jinkludu regolament dwar il-bejgħ ta’ bastimenti mibnija ġodda bi prezzijiet eċċessivament baxxi. Ara l-bini tal-bastimenti għal aktar dettalji.

Tul ta’ żmien tal-miżuri u tar-reviżjonijiet

Il-miżuri huma ġeneralment imposti għal 5 snin. Dawn jistgħu jkunu soġġetti għal rieżami matul dan il-perjodu jekk

Il-miżuri se jiskadu wara 5 snin sakemm ma jinbediex rieżami ta’ skadenza.

Il-Kummissjoni timmonitorja l-miżuri biex tiżgura li dawn ikunu effettivi u rispettati mill-esportaturi u l-importaturi.

Dazji anti-dumping attwali

Tista’ ssib informazzjoni dwar l-investigazzjonijiet anti-dumping kollha li tlestew u li għadhom għaddejjin hawnhekk.

Miżuri kontra s-sussidji jew miżuri kompensatorji

 • minbarra d-dazji anti-dumping, il-miżuri antisussidji jistgħu japplikaw għall-prodott tal-importazzjoni tiegħek — dawn jissejħu wkoll miżuri kompensatorji u huma maħsuba biex jikkumpensaw l-effetti minn sussidju inġust minn sieħeb kummerċjali
 • hemm regoli meta tali sussidji huma permessi u meta jistgħu jiġu kontrobilanċjati mill-UE — tista’ taqra aktar dwar dawn ir-regoli dwar ir-regoli antisussidji tal-UE
 • il-miżuri kumpensatorji jistgħu jikkonsistu f’tipi differenti ta’ għodod, iżda normalment jiġu applikati fil-forma ta’ dazji miżjuda — miżura kompensatorja tista’ tikkonsisti f’dazju ad valorem addizzjonali jew speċifiku u tista’ tiġi applikata fil-forma ta’ prezz minimu ta’ importazzjoni, jew tista’ tikkonsisti f’ “impenn fuq il-prezz,” fejn l-esportatur jimpenja ruħu li jbigħ il-prodott’ il fuq minn prezz minimu
 • b’mod simili għall-proċedimenti anti-dumping, industrija tal-UE tista’ tressaq ilment quddiem il-Kummissjoni jekk temmen li l-importazzjonijiet ta’ prodott minn pajjiż mhux tal-UE huma ssussidjati, u jikkawżaw dannu lill-industrija tal-UE li tipproduċi l-istess prodott

Tista’ ssib aktar informazzjoni dwar il-miżuri antisussidji hawnhekk.

Tista’ ssib informazzjoni dwar l-investigazzjonijiet antisussidji kollha li tlestew u li għaddejjin bħalissa hawnhekk.

Dmirijiet ta’ Salvagwardja

 • il-miżuri ta’ salvagwardja jistgħu jiġu applikati meta industrija tal-UE tintlaqat minn żieda mhux prevista, qawwija u f’daqqa fl-importazzjonijiet
 • tali miżuri jintużaw rarament ħafna, u f’ċirkostanzi speċifiċi ħafna biss
 • il-miżuri ta’ salvagwardja jistgħu jikkonsistu f’restrizzjonijiet kwantitattivi fuq l-importazzjoni (kwoti kummerċjali), jew f’żidiet fid-dazju — jistgħu japplikaw għall-importazzjonijiet kollha tal-prodott inkwistjoni mis-sħab kummerċjali kollha, jew minn oġġetti ta’ oriġini speċifiċi

Tista’ taqra aktar dwar is-salvagwardji fl-UE hawnhekk.

 

Ixxerja din il-paġna:

Links ta’ malajr