Konvenzjoni Pan-Ewro-Mediterranja (PEM)

F’daqqa t’għajn

Il-Konvenzjoni Pan-Ewro-Mediterranja (PEM) dwar ir-regoli preferenzjali tal-oriġini għandha l-għan li tistabbilixxi regoli komuni tal-oriġini u akkumulazzjoni fost il-Partijiet Kontraenti tal-PEM (l-Istati tal-EFTA, Türkiye, il-pajjiżi li ffirmaw id-Dikjarazzjoni ta’ Barċellona, il-Balkani tal-Punent, il-Gżejjer Faeroe, ir-Repubblika tal-Moldova, il-Georgia u l-Ukrajna ara l-lista tal-Partijiet Kontraenti tal-PEM) u l-UE biex tiffaċilita l-kummerċ u tintegra l-ktajjen tal-provvista fiż-żona.

Ir-regoli tal-Konvenzjoni PEM qed jiġu riveduti. Għadd kbir ta’ partijiet kontraenti tal-PEM diġà japplikaw dawn ir-regoli riveduti fuq bażi bilaterali, sakemm tiġi adottata l-Konvenzjoni riveduta mill-Partijiet Kontraenti kollha tal-PEM. Dawn l-hekk imsejħa “regoli tranżitorji” japplikaw alternattivament għal dawk tal-Konvenzjoni PEM attwali, li jibqgħu f’applikazzjoni sħiħa fost il-Partijiet Kontraenti kollha tal-PEM.

Għal aktar informazzjoni dwar il-Konvenzjoni PEM u l-proċess ta’ reviżjoni tagħha, jekk jogħġbok ara l-paġna web ta’ Taxud.

Informazzjoni dettaljata dwar is-sistema pan-Euro-Med hija disponibbli fil-Manwal għall-Utent.

Regoli ta’ Oriġini

Sabiex jikkwalifika għal trattament preferenzjali, il-prodott tiegħek se jkollu jissodisfa r-regoli tal-oriġini skont il-ftehim. Jekk jogħġbok iċċekkja l- “Għodda ta’ Awtovalutazzjoni tar-Regoli tal-Oriġini (ROSA)” interattiva fl-Assistent tal-Kummerċ Tiegħi biex tivvaluta jekk il-prodott tiegħek jissodisfax ir-regoli tal-oriġini u skopri kif tħejji d-dokumenti korretti.

Informazzjoni ġenerali dwar ir-regoli tal-oriġini u l-proċeduri tal-oriġini tista’ tinstab f’din it-taqsima.

L-oriġini hija n- “nazzjonalità ekonomika” tal-oġġetti nnegozjati. Jekk inti ġdid għas-suġġett, tista’ ssib introduzzjoni għall-kunċetti ewlenin fit-taqsima tal-oġġetti.

Regoli tal-oriġini

Biex jikkwalifika għar-rata preferenzjali, il-prodott tiegħek irid jikkonforma ma’ ċerti regoli li jagħtu prova tal-oriġini tiegħu.

Fejn nista’ nsib ir-regoli tal-oriġini?

Ir-regoli tal-oriġini huma stabbiliti fil-Konvenzjoni Reġjonali dwar ir-regoli preferenzjali tal-oriġini pan-Ewro-Mediterranji (il-Konvenzjoni PEM)

Ir-rekwiżiti għar-regoli tal-oriġini skont il-Konvenzjoni PEM huma definiti fl-Appendiċi I tal-Konvenzjoni PEM. Dawk ir-regoli qed jiġu riveduti u għandu jkun applikabbli sett ġdid ta’ regoli alternattivi tal-oriġini f’nofs l-2021, inklużi d-dispożizzjonijiet dwar il-kumulazzjoni, ir-rifużjoni tad-dazju, it-tolleranza u r-regola tan-nonalterazzjoni (ara hawn taħt) li se tkun illaxkata.

Informazzjoni dettaljata dwar is-sistema pan-Euro-Med hija disponibbli fil-Manwal għall-Utent

Il-prodott tiegħi huwa “oriġinarju” skont il-Konvenzjoni PEM?

Fil-Konvenzjoni PEM, prodott jitqies li joriġina fl-UE jew f’Parti Kontraenti tal-Konvenzjoni PEM, jekk ikun:

 • miksub kollu kemm hu fl-UE jew f’Parti Kontraenti tal-Konvenzjoni PEM, jew
 • manifatturati fl-UE jew f’Parti Kontraenti tal-Konvenzjoni PEM bl-użu ta’ materjali mhux oriġinarji sakemm tali materjali jkunu għaddew minn ħidma jew ipproċessar suffiċjenti billi jissodisfaw ir-regoli speċifiċi għall-prodott stabbiliti fl-Anness II
  Ara wkoll l-Anness I “Noti introduttorji” għar-regoli tal-oriġini speċifiċi għall-prodott. Barra minn hekk,l-Appendiċi II jipprevedi derogi għar-regoli speċifiċi għall-prodott għal ċerti prodotti.

 

Eżempji tat-tipi ewlenin ta’ regoli speċifiċi għall-prodotti fil-ftehimiet kummerċjali tal-UE

 • ir-regola tal-valur miżjud — il-valur tal-materjali kollha mhux oriġinarji fi prodott ma jistax jaqbeż ċertu perċentwal tal-prezz mill-fabbrika tiegħu
 • il-bidla fil-klassifikazzjoni tariffarja — il-proċess tal-produzzjoni jirriżulta f’bidla fil-klassifikazzjoni tariffarja bejn il-materjali mhux oriġinarji u l-prodott finali — pereżempju l-produzzjoni tal-karta (il-Kapitolu 48 tas-Sistema Armonizzata) minn polpa mhux oriġinarja (il-Kapitolu 47 tas-Sistema Armonizzata)
 • operazzjonijiet speċifiċi — huwa meħtieġ proċess ta’ produzzjoni speċifiku, pereżempju l-għażil ta’ fibri f’ħajt — regoli bħal dawn jintużaw l-aktar fis-setturi tat-tessuti, tal-ħwejjeġ u tal-kimika

 

Tista’ ssib ir-regoli applikabbli speċifiċi għall-prodott fl-Assistent tal-Kummerċ Tiegħi.

Pariri biex jgħinuk tikkonforma mar-regoli speċifiċi għall-prodott

Il-Ftehim jipprovdi flessibbiltà addizzjonali biex jgħinek tikkonforma mar-regoli speċifiċi għall-prodott, bħat-tolleranza jew l-akkumulazzjoni.

Tolleranza

 • ir-regola ta’ tolleranza tippermetti lill-produttur juża materjali mhux oriġinarji li normalment ikunu pprojbiti mir-regola speċifika għall-prodott sa 10 % tal-prezz mill-fabbrika tal-prodott
 • din it-tolleranza ma tistax tintuża biex jinqabeż kwalunkwe limitu tal-valur massimu ta’ materjali mhux oriġinarji elenkati fir-regoli speċifiċi għall-prodott
 • tolleranzi speċifiċi japplikaw għal tessuti u ħwejjeġ ikklassifikati fil-Kapitoli 50 sa 63 tas-Sistema Armonizzata, li huma inklużi fin-Noti 5 u 6 tal-Anness I “Noti introduttorji għal-lista fl-Anness II”.

Kumulazzjoni

Il-Konvenzjoni PEM tipprevedi tliet modi ta’ akkumulazzjoni tal-oriġini:

 • akkumulazzjoni bilaterali - materjali li joriġinaw f’Parti Kontraenti tal-Konvenzjoni PEM jistgħu jingħaddu bħala oriġinarji fl-UE (u viċi versa) meta jintużaw fil-manifattura ta’ prodott
 • akkumulazzjoni djagonalimaterjali li joriġinaw f’Parti Kontraenti waħda tal-Konvenzjoni PEM jistgħu jingħaddu bħala li joriġinaw f’Parti Kontraenti oħra meta jiġu esportati lejn Parti Kontraenti terza fiż-żona pan-Ewro-Mediterranja. Madankollu, akkumulazzjoni djagonali tapplika biss jekk ikun hemm Ftehim Kummerċjali fis-seħħ bejn il-Partijiet Kontraenti kollha kkonċernati u dawk il-pajjiżi japplikaw l-istess regoli ta’ oriġini.
  — Jekk jogħġbok iċċekkja l- “matriċi” (tabella li fiha l-ftehimiet kollha fis-seħħ bl-użu tal-Konvenzjoni PEM) biex issir taf fost liema Partijiet Kontraenti tista’ tiġi applikata akkumulazzjoni djagonali.
 • toperaakkumulazzjoni sħiħa bejn l-UE u l-Alġerija, il-Marokk u t-Tuneżija kif ukoll bejn il-pajjiżi taż-Żona Ekonomika Ewropea (l-UE, l-Iżlanda, il-Liechtenstein u n-Norveġja). Iż-ŻEE titqies bħala territorju wieħed, bi “status oriġinarju taż-ŻEE” komuni. Akkumulazzjoni sħiħa tippermetti li jitqies ix-xogħol jew l-ipproċessar imwettaq fuq materjali mhux oriġinarji f’dawk il-pajjiżi biex jgħinuk tikkonforma mar-regola speċifika għall-prodott.

 

Kif taħdem l-akkumulazzjoni djagonali?

Akkumulazzjoni djagonali sseħħ fost diversi pajjiżi differenti li jikkondividu l-istess regoli ta’ oriġini u li għandhom ftehimiet kummerċjali ma’ xulxin. Dan huwa meta produttur ta’ oġġetti fi kwalunkwe pajjiż jista’ jimporta materjali u jużahom daqslikieku oriġinaw f’pajjiżu stess. Pereżempju, skont il-Konvenzjoni PEM, negozjant tal-Moldova li qed jagħmel ħwejjeġ għall-esportazzjoni lejn l-UE jista’ juża drappijiet li joriġinaw fil-Moldova, il-Georgia u l-Ukrajna (u/jew kwalunkwe parti oħra tal-Kovenzjoni PEM) biex jipproduċi l-ħwejjeġ. Ir-rekwiżit ta’ trasformazzjoni doppja (jiġifieri Manifattura mill-ħajt) ġie ssodisfat u l-ħwejjeġ jitqiesu li joriġinaw mill-Moldova meta jiġu esportati lejn l-UE u għalhekk se jibbenefikaw minn aċċess liberu fis-suq tal-UE.

 

Aktar spjegazzjonijiet dwar l-akkumulazzjoni tal-PEM jistgħu jinstabu hawnhekk

Ħtiġiet oħra;

Il-prodott jeħtieġ ukoll li jissodisfa r-rekwiżiti applikabbli l-oħra kollha speċifikati fil-Konvenzjoni, bħal xogħol jew ipproċessar insuffiċjenti, jew ir-regola tat-trasport dirett:

Trasport minn pajjiż terz: regola ta’ trasport dirett

Il-prodotti oriġinarji jridu jiġu ttrasportati mill-UE lejn Parti Kontraenti tal-Konvenzjoni PEM (u viċi versa) jew mit-territorji tal-Partijiet Kontraenti li għalihom tapplika l-akkumulazzjoni mingħajr ma jkomplu jiġu pproċessati f’pajjiż terz.

Jekk il-prodotti jibqgħu taħt is-superviżjoni tal-awtoritajiet doganali, l-operazzjonijiet li ġejjin huma permessi

 • il-ħatt
 • tagħbija mill-ġdid
 • kwalunkwe operazzjoni oħra maħsuba biex tippreserva l-prodotti f’kundizzjoni tajba

Prodotti oriġinarji jistgħu jkunu ttrasportati permezz ta’ katusi minn ġo territorji li ma jkunux dawk tal-Partijiet Kontraenti li jkunu qed jaġixxu bħala l-partijiet li jesportaw jew jimportaw.

Evidenza li dawn il-kondizzjonijiet ġew sodisfatti għandha tingħata lill-awtoritajiet doganali tal-pajjiż importatur bil-produzzjoni ta’:

 • dokument wieħed tat-trasport (pereżempju polza tat-tagħbija) li jkopri l-passaġġ mill-pajjiż esportatur mill-pajjiż terz li minnu għaddew l-oġġetti;
 • ċertifikat maħruġ mill-awtoritajiet doganali tal-pajjiż terz li minnu tkun qed tittrasporta l-merkanzija tiegħek. Dan iċ-ċertifikat għandu jattesta l-fatt li l-merkanzija kienet f’kull ħin taħt is-sorveljanza tal-awtoritajiet doganali tal-pajjiż terz; jew
 • fin-nuqqas ta’ dawn, kwalunkwe dokument li jissostanzja

Restituzzjoni tad-dazji

Skont il-Konvenzjoni PEM mhuwiex possibbli li tinkiseb rifużjoni fuq id-dazji mħallsa qabel fuq materjali mhux oriġinarji użati għall-produzzjoni ta’ prodott li jiġi esportat taħt tariffa preferenzjali, ħlief f’kummerċ purament bilaterali bejn l-UE u

 • L-Alġerija
 • L-Eġittu
 • Il-Ġordan
 • Il-Marokk
 • It-Tuneżija
 • Gaża u x-Xatt tal-Punent

Kummerċ purament bilaterali jfisser jekk ma tiġix applikata akkumulazzjoni djagonali u l-prodott ma jiġix esportat mill-ġdid minn pajjiż ta’ importazzjoni lejn xi wieħed mill-pajjiżi l-oħra taż-żona.

Proċeduri tal-oriġini

L-esportaturi u l-importaturi jridu jsegwu l-proċeduri tal-oriġini. Il-proċeduri huma stabbiliti fit-Titolu V dwar il-Prova tal-Oriġini u fit-Titolu VI dwar l-Arranġamenti għall-Kooperazzjoni Amministrattiva. Huma jiċċaraw eż. kif jiddikjaraw l-oriġini ta’ prodott, kif jitolbu l-preferenzi jew kif l-awtoritajiet doganali jistgħu jivverifikaw l-oriġini ta’ prodott.

Kif titlob tariffa preferenzjali

Biex jibbenefikaw minn tariffa preferenzjali, l-importaturi jridu jipprovdu prova tal-oriġini.

Il-prova tal-oriġini tista’ tkun jew:

Ma hija meħtieġa l-ebda prova tal-oriġini meta l-valur totali tal-prodotti ma jaqbiżx

 • EUR 500 fil-każ ta’ pakketti żgħar jew
 • EUR 1,200 għall-bagalji personali.

Il-prova tal-oriġini hija valida għal perjodu ta’ 4-il xahar mid-data tal-ħruġ.

Ċertifikat ta’ moviment EUR.1 jew EUR-MED

 • Iċ-ċertifikati tal-moviment EUR.1 jew EUR-MED jinħarġu mill-awtoritajiet doganali tal-pajjiż esportatur.
 • L-Annessi III a u b jinkludu eżemplari taċ-ċertifikati EUR.1 u EUR-MED u jagħtu struzzjonijiet għall-mili.
 • L-esportatur li japplika għaċ-ċertifikat għandu jkun lest li jissottometti dokumenti li jagħtu prova tal-istatus oriġinarju tal-prodotti kkonċernati.

Spjegazzjonijiet ulterjuri dwar meta għandu jintuża ċ-ċertifikat EUR.1 jew EUR-MED huma pprovduti fil-paġna 72 tal-manwal.

Dikjarazzjoni tal-oriġini jew dikjarazzjoni tal-oriġini EUR-MED

L-esportaturi jistgħu jiddikjaraw huma stess li l-prodott tagħhom joriġina fl-UE jew fil-Parti Kontraenti tal-Konvenzjoni PEM billi jipprovdu dikjarazzjoni tal-oriġini. Id-dikjarazzjoni tal-oriġini tista’ ssir minn:

 • esportatur approvat
 • kwalunkwe esportatur, jekk il-valur totali tal-prodotti ma jaqbiżx l-EUR 6,000.

Kif tagħmel dikjarazzjoni tal-oriġini

L-esportatur għandu jittajpja, jittimbra jew jistampa d-dikjarazzjoni li ġejja fuq il-fattura, in-nota tal-konsenja jew dokument kummerċjali ieħor li jidentifika l-prodott (l-Anness IV a):

“L-esportatur tal-prodotti koperti minn dan id-dokument (Nru tal-awtorizzazzjoni doganali... ) tiddikjara li, ħlief fejn indikat b’mod ċar mod ieħor, dawn il-prodotti huma ta’... oriġini preferenzjali.”

Kif tagħmel dikjarazzjoni tal-oriġini EUR-MED

Biex issir dikjarazzjoni tal-oriġini EUR-MED, id-dikjarazzjoni hija din li ġejja (l-Anness IV b):

“L-esportatur tal-prodotti koperti minn dan id-dokument (awtorizzazzjoni doganali Nru...) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b’mod ċar mod ieħor, dawn il-prodotti huma ta’... oriġini preferenzjali.

— kumulazzjoni applikata ma’... (isem il-pajjiż/pajjiżi).

- l-ebda kumulazzjoni applikata”

Id-dikjarazzjoni tal-oriġini tista’ ssir fi kwalunkwe lingwa uffiċjali tal-UE jew fil-lingwi uffiċjali fiż-żona PEM kif imsemmi fl-Anness IV a u b (id-dikjarazzjoni relatata mal-akkumulazzjoni għandha dejjem tkun bl-Ingliż). 

Trid tiffirma d-dikjarazzjoni tal-oriġini tiegħek bl-idejn. Jekk int esportatur approvat, int eżentat minn dan ir-rekwiżit sakemm tagħti lill-awtoritajiet doganali tiegħek impenn bil-miktub li inti taċċetta r-responsabbiltà sħiħa għal kwalunkwe dikjarazzjoni li tidentifikak.

Verifika tal-oriġini

L-awtoritajiet doganali jistgħu jivverifikaw jekk prodott importat huwiex tabilħaqq oriġinarju jew jissodisfax rekwiżiti oħra tal-oriġini. Il-verifika hija bbażata fuq:

 • kooperazzjoni amministrattiva bejn l-awtoritajiet doganali tal-partijiet li jimportaw u dawk li jesportaw
 • kontrolli li jsiru mid-dwana lokali — żjarat tal-Parti importatriċi lill-esportatur mhumiex permessi.

L-awtoritajiet tal-parti li tesporta jagħmlu d-determinazzjoni finali tal-oriġini u jinfurmaw lill-awtoritajiet tal-parti li timporta bir-riżultati.

Għadd ta’ links siewja

 • Aqra dwar l-istampa kummerċjali tal-Palestina * (*Din id-deżinjazzjoni ma għandhiex tiġi interpretata bħala rikonoxximent ta’ Stat tal-Palestina u hija mingħajr preġudizzju għall-pożizzjonijiet individwali tal-Istati Membri tal-UE dwar din il-kwistjoni.)
 • Helpdesks reġjonali għall-kummerċ
Ixxerja din il-paġna:

Links ta’ malajr