Pán-euromediterrán egyezmény (PEM)

Rövid áttekintés

A preferenciális származási szabályokról szóló pán-euromediterrán egyezmény célja közös származási szabályok és kumuláció létrehozása a partnerországok és az EU között a kereskedelem megkönnyítése és az övezeten belüli ellátási láncok integrálása érdekében.

A szabályok felülvizsgálat alatt állnak, és 2021 közepén új származási szabályokat kell alkalmazni, beleértve a kumulációra, a vámvisszatérítésre, a tűréshatárra és a módosítás tilalmára vonatkozó, enyhítendő rendelkezéseket.

A cél az azonos származási szabályok alkalmazása felé való elmozdulás az összes érintett ország közötti kereskedelem tárgyát képező áruk származási kumulációja céljából. Végül a PEM-egyezmény felváltja a pán-euromediterrán térségben hatályban lévő, származási szabályokról szóló mintegy 60 kétoldalú jegyzőkönyvből álló hálózatot.

A PEM szerződő feleinek jegyzéke

A pán-euromediterrán rendszerre vonatkozó részletes információk a felhasználói kézikönyvben találhatók.

Származási szabályok

Ez a szakasz a kereskedelmi megállapodás fő származási szabályait és származási eljárásait ismerteti.

Az eredet a forgalmazott áruk „gazdasági honossága”. Ha Ön újdonságnak számít a témában, az árukról szóló rész fő fogalmaiba mutat be.

Származási szabályok

A kedvezményes adómértékre valójogosultsághoz az Ön termékének meg kell felelnie bizonyos szabályoknak, amelyek igazolják a termék származását.

Hol találhatók a származási szabályok?

A származási szabályokat a pán-euromediterrán preferenciális származási szabályokról szóló regionális egyezmény (PEM-egyezmény) határozza meg.

A PEM-egyezmény szerinti származási szabályokra vonatkozó követelményeket a PEM-egyezmény I. függeléke határozza meg. Ezek a szabályok felülvizsgálat alatt állnak, és 2021 közepén új alternatív származási szabályokat kell alkalmazni, beleértve a kumulációra, a vámvisszatérítésre, a tűréshatárra és a módosítás tilalmára vonatkozó rendelkezéseket (lásd alább), amelyeket enyhíteni kell.

A pán-euromediterrán rendszerrel kapcsolatos részletes információk a felhasználói kézikönyvben találhatók.

A PEM-egyezmény értelmében a termékem „származik-e”?

A PEM-egyezményben egy termék akkor minősül az EU-ból vagy a PEM-egyezmény valamely szerződő feléből származónak, ha:

 

Példák az uniós kereskedelmi megállapodásokban szereplőtermékspecifikus szabályokfőbb típusaira

 • a hozzáadott értékre vonatkozó szabály – a termékben lévő valamennyi nem származó anyag értéke nem haladhatja meg a termék gyártelepi árának bizonyos százalékát
 • a tarifális besorolás változása – az előállítási folyamat a nem származó anyagok és a végtermék közötti tarifális besorolás megváltozását eredményezi – például papír előállítása (a Harmonizált Rendszer 48. árucsoportja) nem származó cellulózból (a Harmonizált Rendszer 47. árucsoportja)
 • egyedi műveletek – különleges gyártási folyamat szükséges, például szál fonása fonallá – ezeket a szabályokat elsősorban a textil-, ruha- és vegyiparban alkalmazzák.

 

Az alkalmazandó termékspecifikus szabályokat a „Saját kereskedelem” menüpontban találhatja.

Tippek a termékspecifikus szabályoknak való megfeleléshez

A megállapodás további rugalmasságot biztosít ahhoz, hogy Ön betartsa a termékspecifikus szabályokat, például a tűréshatárt vagy a kumulációt.

Tűrés

 • a tűréshatár a gyártó számára lehetővé teszi, hogy a termék gyártelepi árának 10 %-áig olyan nem származó anyagokat használjon fel, amelyeket a termékspecifikus szabály általában tilt.
 • ez a tűréshatár nem alkalmazható a termékspecifikus szabályokban felsorolt nem származó anyagok maximális értékére vonatkozó küszöbértékek túllépésére.
 • Különleges tűréshatárok vonatkoznak a Harmonizált Rendszer 50-63. árucsoportjaiba besorolt, a "Bevezető megjegyzések a II. melléklet jegyzékéhez" című I. melléklet 5. és 6. megjegyzésében szereplő textilekre és ruházati cikkekre.

Kumuláció

A PEM-egyezmény a származás halmozásának három módját írja elő:

 • Kétoldalú kumuláció — a PEM-egyezmény valamely szerződő felétől származó anyagok az EU-ból származónak tekinthetők (és fordítva), amennyiben azokat termék gyártásához használják fel
 • Diagonális kumulációa PEM-egyezmény egyik szerződő felétől származó anyagok egy másik szerződő féltől származónak tekinthetők, amennyiben azokat a pán-euromediterrán övezeten belül egy harmadik szerződő fél területére exportálják. A diagonális kumuláció azonban csak akkor alkalmazható, ha valamennyi érintett szerződő fél között kereskedelmi megállapodás van hatályban, és az érintett országok ugyanazokat a származási szabályokat alkalmazzák.
  Kérjük, ellenőrizze a „mátrixot” (a PEM-egyezményt alkalmazó valamennyi hatályos megállapodást tartalmazó táblázatot), hogy megtudja, mely szerződő felek alkalmazhatnak diagonális kumulációt.
 • ateljes kumuláció az EU és Algéria, Marokkó és Tunézia, valamint az Európai Gazdasági Térség országai (az EU, Izland, Liechtenstein és Norvégia) között valósul meg. Az EGT egyetlen területnek tekintendő, amely közös „EGT-ből származó státussal” rendelkezik. A teljes kumuláció lehetővé teszi az adott országokban a nem származó anyagokon végzett megmunkálás vagy feldolgozás figyelembevételét annak érdekében, hogy segítsen Önnek a termékspecifikus szabálynak való megfelelésben.

 

Hogyan működik a diagonális kumuláció?

Diagonális kumulációra több olyan ország között kerül sor, amelyek azonos származási szabályokkal rendelkeznek és egymással kereskedelmi megállapodásokat kötöttek. Ez az az eset, amikor az áruk előállítója bármelyik országban behozhat és felhasználhat anyagokat úgy, mintha azok a saját országukból származnának. Például a PEM-egyezmény értelmében egy moldovai kereskedő, aki az EU-ba irányuló exportra gyárt ruhákat, felhasználhatja a Moldovából, Grúziából és Ukrajnából (és/vagy a PEM-egyezmény bármely más részes feléből) származó szöveteket a ruhák előállításához. A kettős átalakításra vonatkozó követelmény (azaz fonalból előállított termék) teljesült, és a ruhákat az EU-ba történő kivitelükkor Moldovából származónak kell tekinteni, és ezért az uniós piacra való szabad bejutás előnyeit élvezik.

A PEM kumulációval kapcsolatos további magyarázatok itt találhatók.

Egyéb követelmények

A terméknek meg kell felelnie az egyezményben meghatározott minden egyéb alkalmazandó követelménynek is, például az elégtelen megmunkálásnak vagy feldolgozásnak, vagy a közvetlen szállításra vonatkozó szabálynak:

Harmadik országon keresztül történő szállítás: a közvetlen szállítás szabálya

A származó termékeket az EU-ból a PEM-egyezmény valamely szerződő felébe (és fordítva) vagy harmadik országban történő további feldolgozás nélkül azon szerződő felek területén keresztül kell szállítani, amelyekkel kumuláció alkalmazható.

Ha a termékek a vámhatóságok felügyelete alatt maradnak, a következő műveletek engedélyezettek:

 • kirakodás
 • áttöltés
 • bármely más, a termékek jó állapotának megőrzését szolgáló művelet

Származó termékek csővezetéken az exportáló és importáló félként eljáró szerződő felek területén kívüli területen is szállíthatók.

E feltételek teljesítését a következők bemutatásával kell bizonyítani az importáló ország vámhatóságainak:

 • egyetlen fuvarokmány (például hajóraklevél), amely az exportáló országból azon a harmadik országon keresztül történő áthaladásra vonatkozik, amelyen keresztül az áruk áthaladtak;
 • azon harmadik ország vámhatóságai által kiállított igazolás, amelyen keresztül Ön az árut szállítja. E bizonyítványnak tanúsítania kell, hogy az áruk mindenkor a harmadik ország vámhatóságainak felügyelete alatt álltak; vagy
 • ezek hiányában bármilyen bizonyító erejű dokumentum

Vámvisszatérítés

A PEM-egyezmény értelmében a kedvezményes vámtarifával exportált termék előállításához felhasznált nem származó anyagok után korábban megfizetett vámok után nem jár visszatérítés, kivéve az EU és

 • Algéria
 • Egyiptom
 • Jordánia
 • Marokkó
 • Tunézia
 • Gáza és Ciszjordánia

A tisztán kétoldalú kereskedelem azt jelenti, hogy nem alkalmaznak diagonális kumulációt, és a terméket nem exportálják újra egy importáló országból a zóna bármely más országába.

Származási eljárások

Az exportőröknek és importőröknek követniük kell a származási eljárásokat. Az eljárásokat a származási igazolásról szóló V. cím és az igazgatásiegyüttműködés szabályairól szóló VI. cím határozza meg. Egyértelművé teszik például, hogy hogyan kell bejelenteni a termék származását, hogyan kell igényelni a preferenciákat, vagy hogy a vámhatóságok hogyan ellenőrizhetik a termék származását.

Hogyan lehet kedvezményes díjszabást igényelni?

A preferenciális vámtarifában való részesüléshez az importőröknek származási igazolást kell benyújtaniuk.

A származási igazolás lehet:

Nincs szükség származási igazolásra, ha a termékek összértéke nem haladja meg

 • Kis csomagok esetében 500 EUR, vagy
 • 1 EUR személyi poggyász esetén.

A származási igazolás a kiállítás napjától számított 4 hónapig érvényes.

EUR.1 vagy EUR-MED szállítási bizonyítvány

 • Az EUR.1 vagy EUR-MED szállítási bizonyítványt az exportáló ország vámhatóságai adják ki.
 • A IIIa. és IIIb. melléklet tartalmazza az EUR.1 és az EUR-MED bizonyítvány mintáját, és utasításokat ad a kitöltéshez.
 • A bizonyítványt kérelmező exportőrnek készen kell állnia arra, hogy benyújtsa az érintett termékek származó helyzetét igazoló okmányokat.

Az EUR.1 vagy az EUR-MED tanúsítvány használatára vonatkozó további magyarázat a kézikönyv 72. oldalán található.

Származási nyilatkozat vagy EUR-MED származási nyilatkozat

Az exportőrök származási nyilatkozat benyújtásával saját maguk nyilatkozhatnak arról, hogy termékük az EU-ból vagy a PEM-egyezmény szerződő feléből származik. A származási nyilatkozatot a következők készíthetik el:

 • elfogadott exportőr
 • bármely exportőr, ha a termékek összértéke nem haladja meg a 6 EUR-t.

A származási nyilatkozat megtételének módja

Az exportőrnek a számlán, a szállítólevélen vagy a terméket azonosító egyéb kereskedelmi okmányon (IVa. melléklet) bekell írnia, le kell pecsételnie vagy kinyomtatnia a következő nyilatkozatot:

„Az ezen okmány hatálya alá tartozó termékek exportőre (vámengedély száma:... Kijelenti, hogy eltérő egyértelmű jelzés hiányában ezek a termékek... preferenciális származásúak.”

Az EUR-MED származási nyilatkozat kiállításának módja

Az EUR-MED származási nyilatkozat kiállításához a nyilatkozat a következő (IVb. melléklet):

„Az ezen okmány (vámengedély száma:...) hatálya alá tartozó termékek exportőre kijelenti, hogy eltérő egyértelmű jelzés hiányában ezek a termékek [...] preferenciális származásúak.

Kumulációt alkalmaztak...-val/-vel (az ország/országok neve).

Nem alkalmaztak kumulációt”

A származási nyilatkozatot az EU bármely hivatalos nyelvén vagy a PEM-övezetben a IVa. és a IVb. mellékletben említett hivatalos nyelveken lehet kiállítani (a kumulációra vonatkozó nyilatkozatot mindig angol nyelven kell elkészíteni).

A származási nyilatkozatot kézzel kell aláírnia. Ha Ön elfogadott exportőr, mentesül e követelmény alól, feltéve, hogy vámhatósága írásban kötelezettséget vállal arra, hogy teljes felelősséget vállal az Önt azonosító bármely nyilatkozatért.

A származás ellenőrzése

A vámhatóságok ellenőrizhetik, hogy az importált termék valóban származó-e, vagy megfelel-e más származási követelményeknek. Az ellenőrzés a következőkön alapul:

 • az importáló és exportáló felek vámhatóságai közötti igazgatási együttműködés
 • a helyi vámhatóságok által végzett ellenőrzések – az importáló Fél által az exportőrnél tett látogatások nem megengedettek.

Az exportáló fél hatóságai határozzák meg véglegesen a származást, és tájékoztatják az importáló fél hatóságait az eredményekről.

Hasznos linkek

Oldal megosztása:

Gyorshivatkozások