Pán-euromediterrán egyezmény (PEM)

Dióhéjban

A preferenciális származási szabályokról szóló pán-euromediterrán egyezmény célja, hogy közös származási szabályokat és kumulációt hozzon létre a PEM szerződő felei(EFTA-államok, Türkiye, a barcelonai nyilatkozatot aláíró országok, a Nyugat-Balkán, a Feröer szigetek, a Moldovai Köztársaság, Grúzia és Ukrajna) és az EU között a kereskedelem megkönnyítése és az övezeten belüli ellátási láncok integrálása érdekében.

A PEM-egyezmény szabályai felülvizsgálat alatt állnak. A PEM szerződő felei közül sokan már kétoldalú alapon alkalmazzák ezeket a felülvizsgált szabályokat, amíg a PEM szerződő felei el nem fogadják a felülvizsgált egyezményt. Ezek az úgynevezett „átmeneti szabályok” a jelenlegi PEM-egyezményben foglalt szabályok helyett alkalmazandók, amelyeket továbbra is teljes mértékben alkalmazni kell a PEM szerződő felei körében.

A PEM-egyezménnyel és annak felülvizsgálati folyamatával kapcsolatos további információkért látogasson el a Taxud weboldalára.

A pán-euromediterrán rendszerre vonatkozó részletes információk a Felhasználói kézikönyvben találhatók.

Származási szabályok

Ahhoz, hogy az Ön terméke jogosult legyen a preferenciális elbánásra, meg kell felelnie a megállapodás szerinti származási szabályoknak. Kérjük, látogasson el a „Származási szabályok önértékelési eszköze (ROSA)” interaktív felületre a „ Kereskedelmi asszisztensem” menüpontban, hogy felmérje, a termék megfelel-e a származási szabályoknak, és megtudja, hogyan készítheti el a megfelelő dokumentumokat.

A származásiszabályokra és a származási eljárásokra vonatkozó általános információk ebben a szakaszban találhatók.

A származás a kereskedelem tárgyát képező áruk „gazdasági állampolgársága”. Ha Ön új a témában, bemutathatja az árukra vonatkozó részben szereplő főbb fogalmakat.

Származási szabályok

A kedvezményes vámtételre való jogosultsághoz az Ön termékének meg kell felelnie bizonyos szabályoknak, amelyek igazolják a termék származását.

Hol találhatom a származási szabályokat?

A származási szabályokat a pán-euromediterrán preferenciális származási szabályokról szóló regionális egyezmény (PEM-egyezmény)határozza meg.

A PEM-egyezmény szerinti származási szabályokra vonatkozó követelményeket a PEM- egyezmény I. függeléke határozza meg. Ezek a szabályok felülvizsgálat alatt állnak, és 2021 közepén új alternatív származási szabályokat kell alkalmazni, beleértve a kumulációra, a vámvisszatérítésre, a tűréshatárra és a módosítás tilalmára vonatkozó rendelkezéseket (lásd alább), amelyeket enyhíteni kell.

A pán-euromediterrán rendszerre vonatkozó részletes információk a Felhasználói kézikönyvben találhatók.

A termékem a PEM-egyezmény értelmében „származónak” minősül-e?

A PEM-egyezményben egy termék akkor tekinthető az EU-ból vagy a PEM-egyezmény valamely szerződő feléből származónak, ha:

 

Példák az uniós kereskedelmi megállapodásokban szereplőtermékspecifikus szabályokfő típusaira

 • a hozzáadott érték szabálya – a termékben lévő összes nem származó anyag értéke nem haladhatja meg a termék gyártelepi árának bizonyos százalékát
 • a tarifális besorolás megváltozása – az előállítási folyamat a nem származó anyagok és a végtermék tarifális besorolásának megváltozását eredményezi – például papírgyártás (harmonizált rendszer 48. árucsoport) nem származó rostanyagból (harmonizált rendszer 47. árucsoport)
 • különleges műveletek – egyedi gyártási folyamatra van szükség, például a szálak fonalakká történő fonása – ezeket a szabályokat többnyire a textil-, ruha- és vegyipari ágazatban alkalmazzák.

 

Az alkalmazandó termékspecifikus szabályokat a „Kereskedelmi asszisztensem” menüpontban találja.

Tippek a termékspecifikus szabályok betartásához

A megállapodás további rugalmasságot biztosít a termékspecifikus szabályok – például a tűréshatár vagy a kumuláció – betartásához.

Tűréshatár

 • a tűréshatárra vonatkozó szabály lehetővé teszi a gyártó számára, hogy olyan nem származó anyagokat használjon fel, amelyeket a termékspecifikus szabály általában tilt, a termék gyártelepi árának legfeljebb 10%-áig.
 • ez a tűréshatár nem használható fel a termékspecifikus szabályokban felsorolt nem származó anyagok maximális értékére vonatkozó küszöbérték túllépésére
 • különleges tűréshatárok vonatkoznak a Harmonizált Rendszer 50–63. árucsoportjai alá besorolt textíliákra és ruházati cikkekre, amelyeket az I. melléklet 5. és 6. megjegyzése („Bevezető megjegyzések a II. mellékletben szereplő listához”) tartalmaz.

Kumuláció

A PEM-egyezmény a származás kumulálásának három módját írja elő:

 • kétoldalú kumuláció – a PEM-egyezmény valamely szerződő feléből származó anyagok az EU-ból származónak tekinthetők (és fordítva), ha azokat valamely termék előállítása során használják fel
 • diagonális kumulációa PEM-egyezmény egyik szerződő feléből származó anyagok a pán-euromediterrán övezeten belüli harmadik szerződő fél területére történő kivitel esetén egy másik szerződő fél területéről származónak tekinthetők. A diagonális kumuláció azonban csak akkor alkalmazható, ha az összes érintett szerződő fél között kereskedelmi megállapodás van érvényben, és ezek az országok ugyanazokat a származási szabályokat alkalmazzák.
  – Kérjük, ellenőrizze a „mátrixot” (a PEM-egyezményt alkalmazó valamennyi hatályos megállapodást tartalmazó táblázat), hogy megtudja, mely szerződő felek között alkalmazható diagonális kumuláció.
 • ateljes kumuláció az EU és Algéria, Marokkó és Tunézia, valamint az Európai Gazdasági Térség országai (az EU, Izland, Liechtenstein és Norvégia) között valósul meg. Az EGT-t egyetlen területnek kell tekinteni, amely közös „EGT-származási státusszal” rendelkezik. A teljes kumuláció lehetővé teszi a nem származó anyagokon az említett országokban végzett megmunkálás vagy feldolgozás figyelembevételét annak érdekében, hogy segítse Önt a termékspecifikus szabálynak való megfelelésben.

 

Hogyan fejti ki hatását a diagonális kumuláció?

A diagonális kumuláció több olyan ország között valósul meg, amelyek azonos származási szabályokkal rendelkeznek, és kereskedelmi megállapodásokat kötöttek egymással. Ez az az eset, amikor az áruk gyártója bármelyik országban behozhatja az anyagokat, és azokat úgy használhatja fel, mintha azok a saját országukból származnának. Például a PEM-egyezmény értelmében egy moldovai kereskedő, aki az EU-ba irányuló exporthoz ruhát készít, felhasználhatja a Moldovából, Grúziából és Ukrajnából (és/vagy a PEM Covention bármely más részes feléből) származó szöveteket a ruházati cikkek gyártásához. A kettős átalakításra (azaz fonalból gyártott termékekre) vonatkozó követelmény teljesült, és a ruházat az EU-ba irányuló exportja során Moldovából származónak minősül, ezért az uniós piacra való szabad bejutás biztosított.

 

A PEM kumulációval kapcsolatos további magyarázatok itt találhatók.

Egyéb követelmények

A terméknek meg kell felelnie az egyezményben meghatározott minden egyéb alkalmazandó követelménynek is, például a nem kielégítő megmunkálásnak vagy feldolgozásnak vagy a közvetlen szállításra vonatkozó szabálynak:

Harmadik országon keresztül történő szállítás: a közvetlen szállításra vonatkozó szabály

A származó termékeket harmadik országban történő további feldolgozás nélkül kell szállítani az EU-ból a PEM-egyezmény valamely szerződő felére (és fordítva) vagy azon szerződő felek területén keresztül, amelyekkel kumuláció alkalmazható.

Ha a termékek továbbra is a vámhatóságok felügyelete alatt maradnak, a következő műveletek engedélyezettek:

 • kirakodás
 • újratöltés
 • a termékek jó állapotban való tartósítására irányuló bármely egyéb művelet

Származó termékek csővezetéken az exportáló és importáló félként eljáró szerződő felek területén kívüli területen is szállíthatók.

E feltételek teljesülését az importáló ország vámhatóságainak a következők bemutatásával kell bizonyítani:

 • egyetlen fuvarokmány (például hajóraklevél), amely az exportáló országból azon harmadik országon keresztül történő áthaladásra vonatkozik, amelyen keresztül az áruk áthaladtak;
 • azon harmadik ország vámhatóságai által kiállított igazolás, amelyen keresztül Ön árut szállít. Ennek az igazolásnak tanúsítania kell, hogy az áruk mindenkor a harmadik ország vámhatóságainak felügyelete alatt álltak; vagy
 • ezek hiányában minden igazoló dokumentum

Vámvisszatérítés

A PEM-egyezmény értelmében nem lehet visszatérítést kapni a preferenciális vámtarifával exportált termék előállításához felhasznált nem származó anyagok után korábban megfizetett vámok után, kivéve az EU és

 • Algéria
 • Egyiptom
 • Jordánia
 • Marokkó
 • Tunézia
 • Gáza és Ciszjordánia

A tisztán kétoldalú kereskedelem azt jelenti, ha nem alkalmaznak diagonális kumulációt, és a terméket nem exportálják újra az importáló országból az övezet bármely más országába.

Származási eljárások

Az exportőröknek és az importőröknek a származási eljárásokat kell követniük. Az eljárásokat a származási igazolásról szóló V. cím és a közigazgatási együttműködés szabályairól szóló VI. cím határozza meg. Tisztázzák például, hogyan kell nyilatkozni a termék származásáról, hogyan lehet preferenciális elbánást igényelni, vagy a vámhatóságok hogyan ellenőrizhetik a termék származását.

Hogyan lehet kedvezményes vámtarifát igényelni?

A kedvezményes vámtarifa igénybevételéhez az importőröknek származási igazolást kell benyújtaniuk.

A származási igazolás lehet:

Nincs szükség származási igazolásra, ha a termékek összértéke nem haladja meg

 • Kis csomagok esetében 500 EUR, vagy
 • 1 200 EUR személyi poggyász esetében.

A származási igazolás a kiállítás napjától számított 4 hónapig érvényes.

EUR.1 vagy EUR-MED szállítási bizonyítvány

 • Az EUR.1 vagy EUR-MED szállítási bizonyítványokat az exportáló ország vámhatóságai állítják ki.
 • A IIIa. és IIIb. melléklet tartalmazza az EUR.1 és az EUR-MED bizonyítványok mintáit, és útmutatást ad a kitöltéshez.
 • A bizonyítványt kérelmező exportőrnek készen kell állnia arra, hogy benyújtsa az érintett termékek származó helyzetét igazoló okmányokat.

Az EUR.1 vagy az EUR-MED tanúsítvány használatára vonatkozó további magyarázat a kézikönyv 72. oldalán található.

Származási nyilatkozat vagy EUR-MED származási nyilatkozat

Az exportőrök származási nyilatkozat benyújtásával nyilatkozhatnak arról, hogy termékük az EU-ból vagy a PEM-egyezmény szerződő feléből származik. A származási nyilatkozatot megteheti:

 • elfogadott exportőr
 • bármely exportőr, ha a termékek összértéke nem haladja meg a 6 000 EUR-t.

A származási nyilatkozat benyújtásának módja

Az exportőrnek be kell írnia, le kell pecsételnie vagy ki kell nyomtatnia a következő nyilatkozatot a számlán, a szállítólevélen vagy a terméket azonosító egyéb kereskedelmi okmányon (IVa. melléklet):

„Az ezen okmány hatálya alá tartozó termékek exportőre (vámengedély száma:... ) kijelenti, hogy – eltérő egyértelmű megjelölés hiányában – ezek a termékek... preferenciális származásúak.”

Hogyan kell EUR-MED származási nyilatkozatot tenni?

Az EUR-MED származási nyilatkozat kiállításához a nyilatkozat a következő (IVb. melléklet):

„Az ezen okmány (vámengedély száma...) hatálya alá tartozó termékek exportőre kijelenti, hogy – eltérő egyértelmű jelzés hiányában – ezek a termékek... preferenciális származásúak.

kumulációt alkalmaztak...-val/-vel (az ország/országok neve).

- Nincs kumuláció

A származási nyilatkozatot az EU bármely hivatalos nyelvén vagy a IVa. és IVb. mellékletben említett PEM-övezet hivatalos nyelvein lehet megtenni (a kumulációra vonatkozó nyilatkozatot mindig angolul kell feltüntetni). 

A származási nyilatkozatot kézzel kell aláírnia. Ha Ön elfogadott exportőr, akkor mentesül ez alól a követelmény alól, feltéve, hogy írásban kötelezettséget vállal arra, hogy teljes felelősséget vállal az Önt azonosító nyilatkozatokért.

A származás ellenőrzése

A vámhatóságok ellenőrizhetik, hogy az importált termék valóban származó-e, vagy megfelel-e más származási követelményeknek. Az ellenőrzés a következőkön alapul:

 • igazgatási együttműködés az importáló és exportáló felek vámhatóságai között
 • a helyi vámhatóságok által végzett ellenőrzések – az importáló Fél által az exportőrnél tett látogatások nem megengedettek.

Az exportáló fél hatóságai véglegesen meghatározzák a származást, és tájékoztatják az importáló fél hatóságait az eredményekről.

Hasznos linkek

Oldal megosztása:

Gyorshivatkozások