Az Európai Gazdasági Térségről (EGT) szóló megállapodás

Ismerje meg a 27 uniós tagállam és az Európai Szabadkereskedelmi Társulás (EFTA) három országa között létrejött EGT-megállapodást: Izland, Liechtenstein és Norvégia.

Rövid áttekintés

Az Európai Gazdasági Térségről (EGT) szóló megállapodás Izlandot, Liechtensteint és Norvégiát (EGT-tag EFTA-országokat) hozza be az EU belső piacába, garantálva az áruk, a szolgáltatások, a személyek és a tőke szabad mozgását, valamint a kapcsolódó politikák egységesítését (verseny, közlekedés, energia, gazdasági és monetáris együttműködés).

 • Az EGT-n belül minden vállalkozásra ugyanazok a szabályok és feltételek vonatkoznak. A belső piacra vonatkozó uniós jogszabályok az EGT-országok jogszabályainak részét képezik.

Mire terjed ki az EGT-megállapodás hatálya?

A belső piac és a kapcsolódó szakpolitikák keretébe tartozó kötelezettségvállalások mellett az EGT-megállapodás biztosítja a három állam részvételét számos uniós programban és ügynökségben az alábbi területeken:

 • kutatás és fejlesztés (K+amp;D)
 • oktatás
 • szociálpolitika
 • környezet
 • fogyasztóvédelem
 • idegenforgalom
 • kultúra

Norvégia, Izland és Liechtenstein hivatalosan nem vesz részt az uniós döntéshozatali folyamatban. Ugyanakkor az előkészítő szakaszokban is képesek hozzájárulást nyújtani. Például jogukban áll részt venni szakértői csoportokban, bizottsági bizottságokban, és észrevételeket tenni az EGT-megállapodásba beépítendő, küszöbön álló jogszabályokkal kapcsolatban.

Mire nem terjed ki az EGT-megállapodás hatálya?

Az EGT-megállapodás nem terjed ki a következő uniós szakpolitikákra:

 • Közös mezőgazdasági és halászati politika (bár a megállapodás tartalmaz rendelkezéseket a mezőgazdasági és halászati termékek kereskedelmének különböző vonatkozásairól);
 • Vámunió;
 • Közös kereskedelempolitika;
 • Közös kül- és biztonságpolitika;
 • Bel- és igazságügy (annak ellenére, hogy az EFTA-országok a schengeni térséghez tartoznak);
 • a gazdasági és monetáris unió (GMU).

Árukereskedelem

Az EGT-megállapodás a kereskedelem nagyfokú liberalizációját írja elő a legtöbb ágazatban. A mezőgazdaság és a halászat azonban nem tartozik az EGT-megállapodás hatálya alá.

Mezőgazdasági termékek

Az EGT-megállapodás 3. jegyzőkönyve árkompenzációs rendszert határoz meg a feldolgozott mezőgazdasági termékekre vonatkozóan. E rendszer célja az alapvető mezőgazdasági termékek EGT-n belüli árkülönbségeinek kompenzálása. Ezt exporttámogatások nyújtásával és importvámok kivetésével éri el. A támogatásokat és a vámokat a Szerződő Felek által elfogadott referenciaárak alapján számítják ki. A 3. jegyzőkönyv Liechtensteinre nem alkalmazandó.

Hal

Az EGT-tag EFTA-államok nem vesznek részt az EU közös halászati politikájában. Izland és Norvégia saját halászati kvótákat bocsát ki, és bizonyos korlátozásokat tart fenn a halászati ágazatban való tulajdonlásra és letelepedésre vonatkozóan.

Az EGT-megállapodás és további kétoldalú megállapodások alapján a fehér halból készült termékek legtöbb típusára eltörölték a vámokat. Emellett az egyéb halakra és a feldolgozott haltermékekre vonatkozó vámok is jelentősen csökkennek. Az EGT-megállapodás azonban nem rendelkezik a vámok csökkentéséről egyes Izlandon és Norvégiában legfontosabb fajok esetében.

Ezért az EGT-megállapodás nem akadályozza meg az EU-t abban, hogy védintézkedéseket – például dömpingellenes vámokat és kiegyenlítő intézkedéseket – alkalmazzon a halászati termékekre.

Tarifák

 • Az EGT-ből származó valamennyi termék – egyes halak és mezőgazdasági termékek kivételével és a származási szabályokkal összhangban – vámmentesen forgalmazható az EGT-n belül.
 • Az EU és az EGT-tag EFTA-országok azonban eltérő vámokat alkalmaznak a harmadik országokból származó behozatalra.
 • Nézze meg az Ön termékére vonatkozó tarifákat a „Kereskedelmi asszisztensem” menüpontban.

Származási szabályok

Ahhoz, hogy egy termék az EGT-megállapodás értelmében preferenciális elbánásban részesüljön, annak az EGT-ből kell származnia. Az EGT-megállapodás tehát olyan származási szabályokat tartalmaz, amelyek meghatározzák, hogy egy terméket milyen mértékben kell az EGT-n belül előállítani vagy feldolgozni ahhoz, hogy az EGT-ből preferenciális származású termék legyen.

Mielőtt exportál/importál, győződjön meg arról, hogy:

 • Nézzen utána, hogy milyen származási szabályok vonatkoznak az Ön termékére a "Kereskedelmi asszisztensem" menüpontban.
 • Konzultáljon a vámhatóságokkal.

Termékkövetelmények

Az áruk szabadon mozoghatnak az EU és a többi EGT-ország között. Az EGT-országok (köztük az EU) közötti termékkövetelmények vagy:

 • Harmonizált és azonos, mivel az EGT egész területén alkalmazandó, európai szinten elfogadott szabályok váltották fel a nemzeti termékszabályozásokat. Ezért az áruk további jóváhagyás vagy tesztelés nélkül is mozoghatnak.
 • Nem harmonizált, de kölcsönös elismerés alkalmazandó. Ezért az egyik EGT-államban jogszerűen forgalmazott termékek az összes többi EGT-államban forgalmazhatók, még akkor is, ha a termék nem felel meg teljes mértékben az importáló EGT-állam műszaki szabályainak.

Műszaki szabályok és követelmények

 • Ismerje meg azokat a műszaki követelményeket, szabályokat és eljárásokat, amelyeknek az áruknak meg kell felelniük ahhoz, hogy az Európai Gazdasági Térségbe importálhatók legyenek.
 • Keresse meg az Ön termékére és származási országára vonatkozó konkrét szabályokat és rendeleteket a „Kereskedelmi asszisztensem” menüpontban. A termékével kapcsolatos követelmények megtekintéséhez először meg kell adnia a termék vámkódját. Ha nem ismeri a vámkódot, a beépített keresőmotorban a termék nevével együtt kereshet rá.

Egészségügyi és biztonsági követelmények SPS

 • Az állat- és növény-egészségügyi kérdésekre az EGT-megállapodás I. melléklete, az élelmiszerekre vonatkozó jogszabályokra pedig a II. melléklet XII. fejezete vonatkozik. Az élelmiszer- és állat-egészségügyi jogszabályok nem alkalmazandók Liechtensteinre, amely a Svájccal fennálló vámuniója miatt a Svájc-EU mezőgazdasági megállapodásban meghatározott állat-egészségügyi rendelkezéseket alkalmazza.
 • Az EU és az EGT-tag EFTA-államok nem rendelkeznek az üzemekre vonatkozó teljes mértékben harmonizált jogszabályokkal. Az EGT-megállapodás az I. melléklet III. fejezetének (növény-egészségügyi kérdések) hatálya alá tartozó növényi vetőmagokra vonatkozó jogszabályokat tartalmaz, a behozatalra és a határellenőrzésre vonatkozó rendelkezések kivételével.
 • Ismerje meg azokat az egészségügyi, biztonsági, egészségügyi és növény-egészségügyi szabványokat, amelyeknek az áruknak meg kell felelniük ahhoz, hogy az Európai Unióba importálhatók legyenek.
 • Keresse meg az Ön termékére és származási országára vonatkozó egészségügyi, biztonsági és állat-egészségügyi szabályokat a „Kereskedelmi asszisztensem” menüpontban. A termékével kapcsolatos követelmények megtekintéséhez először meg kell adnia a termék vámkódját. Ha nem ismeri a vámkódot, a beépített keresőmotorban a termék nevével együtt kereshet rá.

Vámkezelési dokumentumok és eljárások

 • Az EU vámuniója nem terjed ki Norvégiára, Liechtensteinre és Izlandra. Ezen országok és az EU között még mindig vannak vámhatárok és vámeljárások.
 • Egyes magas kockázatúnak tekintett termékek esetében egy megfelelőségértékelő testületnek (CAB) kell értékelnie, hogy a termék megfelel-e az EGT egész területén elismert, valamely EGT-állam által kijelölt megfelelőségértékelő testület által végzett terméktanúsításnak.
 • További információk az Európai Gazdasági Térségbe történő behozatalhoz szükséges vámkezelési okmányokról és eljárásokról.
  • Szellemi tulajdon és földrajzi árujelzők
 • Az EGT-megállapodás harmonizált rendelkezéseket tartalmaz a szellemi tulajdonjogokra vonatkozóan, és valamennyi EGT-államban biztosítja az ipari jogok (találmányok, formatervezési minták, védjegyek stb.) és a szerzői jogok (zene, filmek, nyomtatott média, szoftverek stb.) magas szintű védelmét.
 • A szabályok tartalmazzák a szellemitulajdon-jogok regionális kimerülésének elvét is, amely az egész EGT-ben alkalmazandó. A gyakorlatban azt követően, hogy egy terméket a jogosult (vagy az ő hozzájárulásával) forgalomba hozott az EGT-ben, ez utóbbi már nem hivatkozhat kizárólagos jogára az ilyen termékek egy másik EGT-államból történő behozatalának megakadályozása érdekében.
 • Az EGT-megállapodás 65. cikkének (2) bekezdése alapján a szellemi tulajdonra vonatkozó jogszabályokat belefoglalták a XVII. mellékletbe. Mindazonáltal nem minden uniós kezdeményezés került beépítésre ezen a területen.
 • További információk a szellemi tulajdonra és a földrajzi jelzésekre vonatkozó uniós jogszabályokról, valamint a szellemi tulajdonhoz fűződő jogokkal kapcsolatos, a kereskedelemmel kapcsolatos uniós politikáról.

Szolgáltatások kereskedelme

További információk a szolgáltatások kereskedelmére vonatkozó szabályokról, rendeletekről és létesítményekről

Közbeszerzés

Az EGT-megállapodás az EGT GDP-jének körülbelül 18 %-át kitevő egységes közbeszerzési piacot hozott létre. Ezért az EGT-n belül jelentős lehetőségek rejlenek a vállalatok számára, mivel a belső piac egészében versenyezhetnek a kormányzati szerződésekért.

Általános információk a közbeszerzési jogszabályokról, szabályokról és a különböző piacokhoz való hozzáférésről. Konkrét információk az EU közbeszerzési piacáról.

Beruházás

Keressen általános információkat, amelyek lehetővé teszik külföldi befektetését. Ha külföldről fektet be az EGT-be, találjon konkrét információkat.

Egyéb (verseny, kereskedelemről és fenntartható fejlődésről szóló irányelv)

Verseny

A homogén és egyenlő versenyfeltételeket biztosító EGT biztosítása érdekében az EGT egészében minden vállalkozásra ugyanazokat a versenyszabályokat kell alkalmazni. A belső piaci versenyszabályok négy fő területet fednek le, és a három EGT-tag EFTA-államban és az EU-tagállamokban azonosak. Ezek a szabályok a következők:

 • A versenyt korlátozó megállapodások és az erőfölénnyel való visszaélés megszüntetése (pl. versenytársak közötti árrögzítési megállapodások)
 • Vállalkozások összeolvadásának ellenőrzése (pl. két nagy csoport összeolvadása, amelynek eredményeként ezek uralják a piacot)
 • A monopolisztikus gazdasági ágazatok liberalizációja (pl. távközlés)
 • Bizonyos kivételektől eltekintve az olyan állami támogatások tilalma, amelyek bizonyos vállalkozások vagy nemzeti ipari ágazatok szelektív előnyben részesítése révén torzítanák a versenyt.

Az EGT-megállapodásba foglalt szigorú versenyszabályok eredményeként a dömpingellenes intézkedések, a kiegyenlítő vámok és más kereskedelmi intézkedések általános szabályként tilosak az EGT-államok között.

Állami támogatások

Az uniós szerződésekkel összhangban az EGT-megállapodás általában tilt minden olyan állami támogatásnak minősíthető intézkedést, beleértve a támogatásokat, kedvezményes kamatozású kölcsönöket és adókedvezményeket, amelyek torzíthatják a kereskedelmet. Bizonyos politikai, gazdasági és társadalmi megfontolások azonban e tilalom alóli kivételekhez vezethetnek.

Hasznos linkek és dokumentumok

Oldal megosztása:

Gyorshivatkozások