Az Európai Gazdasági Térségről (EGT) szóló megállapodás

Ismerje meg a 27 uniós tagállam és az Európai Szabadkereskedelmi Társulás (EFTA) három országa közötti EGT-megállapodást: Izland, Liechtenstein és Norvégia.

Dióhéjban

Az Európai Gazdasági Térségről (EGT) szóló megállapodás bevezeti Izlandot, Liechtensteint és Norvégiát (EGT-tag EFTA-országok) az EU belső piacára, biztosítva az áruk, a szolgáltatások, a személyek és a tőke szabad mozgását, valamint a kapcsolódó egységes politikákat (verseny, közlekedés, energia, gazdasági és monetáris együttműködés).

 • Az EGT-n belüli valamennyi vállalkozásra ugyanazok a szabályok és feltételek vonatkoznak. A belső piacra vonatkozó uniós jogszabályok az EGT-országok jogszabályainak részét képezik.

Mire terjed ki az EGT-megállapodás?

A belső piac és a kapcsolódó szakpolitikák körébe tartozó kötelezettségvállalások mellett az EGT-megállapodás biztosítja a három állam részvételét számos uniós programban és ügynökségben a következő területeken:

 • kutatás és fejlesztés (K+F)
 • oktatás
 • szociálpolitika – Szociálpolitika
 • környezetvédelem
 • fogyasztóvédelem
 • idegenforgalom
 • kultúra

Norvégia, Izland és Liechtenstein hivatalosan nem vesz részt az uniós döntéshozatali folyamatban. Az előkészítő szakaszok során azonban képesek hozzájárulást nyújtani. Jogukban áll például szakértői csoportokban és bizottsági bizottságokban részt venni, és észrevételeket tenni az EGT-megállapodásba beépítendő jövőbeli jogszabályokkal kapcsolatban.

Mire nem terjed ki az EGT-megállapodás?

Az EGT-megállapodás nem terjed ki a következő uniós szakpolitikákra:

 • Közös mezőgazdasági és halászati politika (bár a megállapodás a mezőgazdasági és halászati termékek kereskedelmének különböző aspektusaira vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz);
 • Vámunió;
 • Közös kereskedelempolitika;
 • Közös kül- és biztonságpolitika;
 • Bel- és igazságügy (még akkor is, ha az EFTA-országok a schengeni térség részét képezik);
 • a gazdasági és monetáris unió (GMU).

Árukereskedelem

Az EGT-megállapodás a legtöbb ágazatban magas fokú kereskedelmi liberalizációt ír elő. A mezőgazdaság és a halászat azonban nem tartozik az EGT-megállapodás hatálya alá.

Mezőgazdasági termékek

Az EGT-megállapodás 3. jegyzőkönyve árkompenzációs rendszert határoz meg a feldolgozott mezőgazdasági termékekre vonatkozóan. E rendszer célja, hogy ellensúlyozza az alapvető mezőgazdasági termékek EGT-n belüli árkülönbségeit. Ezt exporttámogatások nyújtásával és behozatali vámok kivetésével éri el. A támogatásokat és a vámokat a szerződő felek által megállapított referenciaárak alapján számítják ki. A 3. jegyzőkönyv Liechtensteinre nem alkalmazandó.

Halak

Az EGT-tag EFTA-államok nem vesznek részt az EU közös halászati politikájában. Izland és Norvégia kibocsátja saját halászati kvótáit, és fenntart bizonyos korlátozásokat a halászati ágazatban a tulajdonlásra és a letelepedésre vonatkozóan.

Az EGT-megállapodás és a kiegészítő kétoldalú megállapodások alapján a fehér haltermékek legtöbb típusára kivetett vámokat eltörölték. Emellett jelentősen csökkennek az egyéb halakra és feldolgozott haltermékekre kivetett vámok is. Az EGT-megállapodás azonban nem rendelkezik a vámok csökkentéséről Izland és Norvégia egyes legfontosabb fajai esetében.

Ezért az EGT-megállapodás nem akadályozza meg az EU-t abban, hogy védintézkedéseket – például dömpingellenes vámokat és kiegyenlítő intézkedéseket – alkalmazzon a halászati termékekre.

Tarifák

 • Az EGT-ből származó valamennyi termék – bizonyos halak és mezőgazdasági termékek kivételével és a származási szabályokkal összhangban – vámmentesen értékesíthető az EGT-n belül.
 • Az EU és az EGT-tag EFTA-országok azonban eltérő vámtarifákat alkalmaznak a harmadik országokból származó behozatalra.
 • Ellenőrizze az Ön termékére vonatkozó tarifákat a Saját Kereskedelmi Asszisztensnél

Származási szabályok

Ahhoz, hogy egy termék az EGT-megállapodás alapján preferenciális elbánásban részesüljön, az EGT-ből kell származnia. Az EGT-megállapodás ezért olyan származási szabályokat tartalmaz, amelyek meghatározzák, hogy egy terméket milyen mértékben kell az EGT-n belül előállítani vagy feldolgozni ahhoz, hogy az EGT preferenciális származású termék legyen.

A kivitel/behozatal előtt győződjön meg arról, hogy:

A termékre vonatkozó követelmények

Az áruk szabadon mozoghatnak az EU és a többi EGT-ország között. Az EGT-országok (beleértve az EU-t is) közötti termékkövetelmények a következők lehetnek:

 • Harmonizáltak és azonosak, mivel az EGT egészében alkalmazandó, európai szinten elfogadott szabályok felváltották a termékekre vonatkozó nemzeti szabályozásokat. Ezért az áruk további jóváhagyás vagy vizsgálat nélkül is forgalomban lehetnek.
 • Nem harmonizált, de kölcsönös elismerés alkalmazandó. Ezért az egyik EGT-államban jogszerűen forgalmazott termékek az összes többi EGT-államban forgalmazhatók, még akkor is, ha a termék nem felel meg teljes mértékben az importáló EGT-állam műszaki szabályainak.

Műszaki szabályok és követelmények

 • Ismerje meg azokat a műszaki követelményeket, szabályokat és eljárásokat, amelyeknek az áruknak meg kell felelniük az Európai Gazdasági Térségbe történő behozatalhoz.
 • Keresse meg az Ön termékére és származási országára vonatkozó konkrét szabályokat és előírásokat a Saját Kereskedelmi Asszisztensnél. A termékkövetelmények lekérdezése a termék vámkódja alapján történik. Ha nem ismeri a vámkódot, a beépített keresőmotorban terméke nevével kereshet rá.

Egészségügyi és biztonsági követelmények SPS

 • Az állat- és növény-egészségügyi kérdéseket az EGT-megállapodás I. melléklete, az élelmiszerekre vonatkozó jogszabályokat pedig a II. melléklet XII. fejezete szabályozza. Az élelmiszer- és állat-egészségügyi jogszabályok nem alkalmazandók Liechtensteinre, amely a Svájccal fennálló vámuniója miatt a Svájc-EU mezőgazdasági megállapodásban megállapított állat-egészségügyi rendelkezéseket alkalmazza.
 • Az EU és az EGT-tag EFTA-államok nem harmonizálták teljes körűen a növényekre vonatkozó jogszabályokat. Az EGT-megállapodás az I. melléklet III. fejezetének (növény-egészségügyi kérdések) hatálya alá tartozó növényi vetőmagokra vonatkozó jogszabályokat tartalmaz, a behozatalra és a határellenőrzésre vonatkozó rendelkezések kivételével.
 • Ismerje meg azokat az egészségügyi, biztonsági, egészségügyi és növény-egészségügyi normákat, amelyeknek az áruknak meg kell felelniük az Európai Unióba történő behozatalhoz.
 • Keresse meg az Ön termékére és származási országára vonatkozó egészségügyi, biztonsági és SPS-szabályokat a Saját Kereskedelmi Asszisztensnél. A termékkövetelmények lekérdezése a termék vámkódja alapján történik. Ha nem ismeri a vámkódot, a beépített keresőmotorban terméke nevével kereshet rá.

Vámkezelési dokumentumok és eljárások

 • Az EU vámuniója nem terjed ki Norvégiára, Liechtensteinre és Izlandra. Ezen országok és az EU között még mindig érvényben vannak a vámhatárok és az eljárások.
 • Egyes magas kockázatúnak tekintett termékek esetében a megfelelőségértékelő testületnek (CAB) értékelnie kell, hogy a termék megfelel-e az adott EGT-állam által kijelölt megfelelőségértékelő testület által kiállított, alkalmazandó terméktanúsításnak, az egész EGT-ben elismerik.
 • Tájékozódjon az Európai Gazdasági Térségbe történő behozatalhoz szükséges egyéb vámkezelési okmányokról és eljárásokról.
  • Szellemi tulajdon és földrajzi árujelzők
 • Az EGT-megállapodás harmonizált rendelkezéseket tartalmaz a szellemi tulajdonjogokra vonatkozóan, és valamennyi EGT-államban biztosítja az ipari jogok (találmányok, formatervezési minták, védjegyek stb.) és a szerzői jogok (zene, filmek, nyomtatott média, szoftverek stb.) magas szintű védelmét.
 • A szabályok tartalmazzák a szellemitulajdon-jogok regionális kimerülésének elvét is, amely az EGT egész területén alkalmazandó. A gyakorlatban azt követően, hogy a jogosult (vagy az ő hozzájárulásával) forgalomba hozott egy terméket az EGT-ben, a jogosult már nem hivatkozhat kizárólagos jogára annak érdekében, hogy megakadályozza az ilyen termékek másik EGT-államból történő behozatalát.
 • Az EGT-megállapodás 65. cikkének (2) bekezdése alapján a szellemi tulajdonra vonatkozó jogszabályok beépülnek a XVII. mellékletbe. Mindazonáltal ezen a területen nem minden uniós kezdeményezés került beépítésre.
 • Tudjon meg többet a szellemi tulajdonra és a földrajzi jelzésekre vonatkozó uniós jogszabályokról, valamint a szellemi tulajdonhoz fűződő jogokkal kapcsolatos uniós politikáról.

A szolgáltatások kereskedelme

További információk a szolgáltatások kereskedelmére vonatkozó szabályokról, rendeletekről és létesítményekről

Közbeszerzés

Az EGT-megállapodás az EGT GDP-jének mintegy 18%-át kitevő egységes közbeszerzési piacot hozott létre. Ezért az EGT-n belül jelentős lehetőségek rejlenek a vállalatok számára, mivel a belső piac egészén versenyezhetnek a kormányzati szerződésekért.

Általános információk a közbeszerzési jogszabályokról, szabályokról és a különböző piacokhoz való hozzáférésről. Konkrét információk az EU közbeszerzési piacáról

Beruházás

Általános információkat talál a külföldi befektetéshez. Ha külföldről fektet be az EGT-be, keressen konkrét információkat.

Egyéb (verseny, játékok biztonságáról szóló irányelv)

Verseny

A homogén, egyenlő versenyfeltételekkel rendelkező EGT biztosítása érdekében az EGT-n belül minden vállalkozásra ugyanazok a versenyszabályok vonatkoznak. A belső piaci versenyszabályok négy fő területet fednek le, és azonosak a három EGT-tag EFTA-államban és az uniós tagállamokban. Ezek a szabályok a következők:

 • A versenyt és az erőfölénnyel való visszaélést korlátozó megállapodások (pl. versenytársak közötti árrögzítési megállapodások) megszüntetése
 • A vállalkozások közötti összefonódások ellenőrzése (pl. két nagy csoport összeolvadása, ami a piac uralásához vezet)
 • A monopolisztikus gazdasági ágazatok (pl. távközlés) liberalizációja
 • Az olyan állami támogatások tilalma – bizonyos kivételektől eltekintve –, amelyek bizonyos vállalkozások vagy nemzeti ipari ágazatok szelektív előnyben részesítésével torzítanák a versenyt.

Az EGT-megállapodásba foglalt szigorú versenyszabályok eredményeként az EGT-államok között általános szabályként tilos dömpingellenes intézkedések, kiegyenlítő vámok és egyéb kereskedelmi intézkedések alkalmazása.

Állami támogatás

Az uniós szerződésekkel összhangban az EGT-megállapodás általában tilt minden olyan intézkedést, amely állami támogatásnak tekinthető, beleértve a vissza nem térítendő támogatásokat, a kedvezményes kamatozású kölcsönöket és az adókedvezményeket, amelyek torzíthatják a kereskedelmet. Bizonyos politikai, gazdasági és társadalmi megfontolások azonban e tilalom alóli kivételekhez vezethetnek.

Hasznos linkek és dokumentumok

Oldal megosztása:

Gyorshivatkozások