Dohoda o Evropském hospodářském prostoru (EHP)

Informace o Dohodě o EHP mezi 27 členskými státy EU a třemi zeměmi Evropského sdružení volného obchodu (ESVO): Island, Lichtenštejnsko a Norsko.

Stručný přehled

Dohoda o Evropském hospodářském prostoru (EHP) přivádí Island, Lichtenštejnsko a Norsko (země ESVO EHP) na vnitřní trh EU a zaručuje volný pohyb zboží, služeb, osob a kapitálu, jakož i jednotné související politiky (hospodářská soutěž, doprava, energetika, hospodářská a měnová spolupráce).

 • Stejná pravidla a podmínky platí pro všechny podniky v rámci EHP. Právní předpisy EU týkající se vnitřního trhu jsou součástí právních předpisů zemí EHP.

Na co se Dohoda o EHP vztahuje?

Kromě závazků, které spadají do oblasti vnitřního trhu a souvisejících politik, zajišťuje Dohoda o EHP účast těchto tří států v řadě programů a agentur EU v těchto oblastech:

 • výzkum a vývoj (VaV)
 • vzdělávání
 • sociální politika
 • životního prostředí
 • ochrany spotřebitele
 • cestovní ruch
 • kultura

Norsko, Island a Lichtenštejnsko nemají formální přístup k rozhodovacímu procesu EU. Jsou však schopny poskytnout vstupní informace během přípravných fází. Mají například právo účastnit se expertních skupin a výborů Komise a předkládat připomínky k připravovaným právním předpisům, které mají být začleněny do Dohody o EHP.

Na co se Dohoda o EHP nevztahuje?

Dohoda o EHP se nevztahuje na tyto politiky EU:

 • Společná zemědělská a rybářská politika (i když dohoda obsahuje ustanovení o různých aspektech obchodu se zemědělskými produkty a produkty rybolovu);
 • Celní unie;
 • Společná obchodní politika;
 • Společná zahraniční a bezpečnostní politika;
 • Spravedlnost a vnitřní věci (i když jsou země ESVO součástí schengenského prostoru);
 • hospodářské a měnové unie (HMU).

Obchod zbožím

Dohoda o EHP zajišťuje vysoký stupeň liberalizace obchodu ve většině odvětví. Na zemědělství a rybolov se však Dohoda o EHP nevztahuje.

Zemědělské produkty

Protokol 3 k Dohodě o EHP stanoví systém kompenzace cen zpracovaných zemědělských produktů. Cílem tohoto systému je kompenzovat rozdíly v cenách základních zemědělských produktů v rámci EHP. Toho dosahuje poskytováním subvencí na vývoz a vybíráním dovozních cel. Subvence a cla se vypočítají na základě referenčních cen dohodnutých smluvními stranami. Protokol 3 se nevztahuje na Lichtenštejnsko.

Ryby

Státy ESVO EHP se neúčastní společné rybářské politiky EU. Island a Norsko vydávají vlastní rybolovné kvóty a zachovávají určitá omezení vlastnictví a usazování v odvětví rybolovu.

Na základě Dohody o EHP a dodatečných dvoustranných dohod byla cla na většinu druhů výrobků z bílých ryb zrušena. Kromě toho došlo k podstatnému snížení cel na jiné ryby a zpracované produkty z ryb. Dohoda o EHP však neupravuje snížení cel pro některé z nejdůležitějších druhů na Islandu a v Norsku.

Dohoda o EHP proto nebrání EU v uplatňování ochranných opatření, jako jsou antidumpingová cla a vyrovnávací opatření, na rybí výrobky.

Tarify

 • Se všemi produkty pocházejícími z EHP, s výjimkou některých ryb a zemědělských produktů, a v souladu s pravidly původu lze v rámci EHP obchodovat bez cel.
 • EU a země ESVO EHP však uplatňují na dovoz ze třetích zemí různá cla.
 • Seznamte se s tarify vztahujícími se na váš produkt v mém obchodním asistentovi.

Pravidel původu

Aby produkt mohl získat preferenční zacházení podle Dohody o EHP, musí pocházet z EHP. Dohoda o EHP proto obsahuje pravidla původu, která určují, do jaké míry musí být produkt vyráběn nebo zpracováván v rámci EHP, aby získal status produktu preferenčního původu EHP.

Před vývozem/dovozem se ujistěte, že:

 • Přečtěte si pravidla původu, která se na váš produkt vztahují, na Můj obchodní asistent
 • Obraťte se na své celní orgány.

Požadavky na výrobek

Zboží se může volně pohybovat mezi EU a ostatními zeměmi EHP. Požadavky na výrobky mezi zeměmi EHP (včetně EU) jsou buď:

 • Harmonizovaná a totožná, protože pravidla přijatá na evropské úrovni, která platí v celém EHP, nahradila vnitrostátní předpisy týkající se výrobků. Zboží se proto může pohybovat bez dalšího schválení nebo zkoušení.
 • Uplatňuje se neharmonizované, ale vzájemné uznávání. Výrobky uvedené v souladu s právními předpisy na trh v jednom státě EHP proto mohou být uváděny na trh ve všech ostatních státech EHP, i když výrobek není plně v souladu s technickými pravidly dovážejícího státu EHP.

Technická pravidla a požadavky

 • Seznamte se s technickými požadavky, pravidly a postupy, které musí zboží splňovat, aby mohlo být dovezeno do Evropského hospodářského prostoru.
 • Vyhledejte konkrétní pravidla a předpisy vztahující se na váš výrobek a jeho zemi původu v mém obchodním asistentovi. Abyste mohli najít požadavky vztahující se na váš výrobek, musíte nejdříve zjistit jeho celní kód. Pokud celní kód neznáte, můžete jej vyhledat pomocí názvu vašeho výrobku ve zabudovaném vyhledávači.

Sanitární a fytosanitární požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost

 • Veterinární a rostlinolékařské záležitosti jsou upraveny v příloze I Dohody o EHP a na potravinové právní předpisy se vztahuje kapitola XII přílohy II. Právní předpisy o potravinách a veterinárních otázkách se nevztahují na Lichtenštejnsko, které vzhledem ke své celní unii se Švýcarskem uplatňuje veterinární ustanovení dohody o zemědělství mezi Švýcarskem a Švýcarskem.
 • EU a státy ESVO EHP nemají plně harmonizované právní předpisy týkající se zařízení. Dohoda o EHP obsahuje právní předpisy týkající se osiva rostlin, na něž se vztahuje kapitola III přílohy I (fytosanitární záležitosti), s výjimkou ustanovení týkajících se dovozu a ochrany hranic.
 • Informace o zdravotních, bezpečnostních, sanitárních a fytosanitárních normách, které musí zboží splňovat, aby mohlo být dovezeno do Evropské unie.
 • Vyhledejte zdravotní, bezpečnostní a sanitární a fytosanitární pravidla vztahující se na váš výrobek a jeho zemi původu v mém obchodním asistentovi. Abyste mohli najít požadavky vztahující se na váš výrobek, musíte nejdříve zjistit jeho celní kód. Pokud celní kód neznáte, můžete jej vyhledat pomocí názvu vašeho výrobku ve zabudovaném vyhledávači.

Dokumenty a postupy celního odbavení

 • Celní unie EU se nevztahuje na Norsko, Lichtenštejnsko a Island. Mezi těmito zeměmi a EU stále existují celní hranice a postupy.
 • U některých výrobků považovaných za vysoce rizikové je subjekt posuzování shody povinen posoudit, zda je výrobek ve shodě s platnou certifikací výrobku provedenou subjektem posuzování shody jmenovaným jedním státem EHP, je uznáván v celém EHP.
 • Další dokumenty a postupy celního odbavení potřebné k dovozu do Evropského hospodářského prostoru
  • Duševní vlastnictví a zeměpisná označení
 • Dohoda o EHP obsahuje harmonizovaná ustanovení o právech duševního vlastnictví a zajišťuje vysokou úroveň ochrany průmyslových práv (inventury, průmyslové vzory, ochranné známky atd.) a autorských práv (hudba, filmy, tištěná média, software atd.) ve všech státech EHP.
 • Pravidla rovněž obsahují zásadu regionálního vyčerpání práv duševního vlastnictví, která je použitelná v celém EHP. V praxi platí, že jakmile byl výrobek uveden na trh v EHP držitelem práva (nebo s jeho souhlasem), nemůže se již tento držitel dovolávat svého výlučného práva, aby zabránil dovozu takových výrobků z jiného státu EHP.
 • Na základě čl. 65 odst. 2 Dohody o EHP jsou právní předpisy v oblasti duševního vlastnictví začleněny do přílohy XVII. Nicméně ne všechny iniciativy EU v této oblasti byly začleněny.
 • Více informací o právních předpisech v oblasti duševního vlastnictví a zeměpisných označení v EU a o politice EU v oblasti práv duševního vlastnictví vůči obchodu

Obchod službami

Více informací o pravidlech, předpisech a možnostech obchodu se službami

Veřejné zakázky

Dohoda o EHP vytvořila jednotný trh s veřejnými zakázkami v hodnotě přibližně 18 % HDP EHP. Proto existují významné příležitosti pro společnosti v rámci EHP, protože mohou soutěžit o vládní zakázky na celém vnitřním trhu.

Obecné informace o právních předpisech, pravidlech a přístupu na různé trhy v oblasti zadávání veřejných zakázek. Zde naleznete konkrétní informace o trhu EU s veřejnými zakázkami.

Kolektivního

Najděte obecné informace, které vám umožní investici v zahraničí. Pokud investujete do EHP ze zahraničí, najděte konkrétní informace.

Ostatní (hospodářská soutěž, směrnice o bezpečnosti hraček)

Soutěž

V zájmu zajištění stejnorodého EHP s rovnými podmínkami hospodářské soutěže se na všechny podniky v celém EHP vztahují stejná pravidla hospodářské soutěže. Pravidla hospodářské soutěže na vnitřním trhu se týkají čtyř hlavních oblastí a jsou totožná ve třech státech ESVO EHP a v členských státech EU. Těmito pravidly jsou:

 • Odstranění dohod, které omezují hospodářskou soutěž a zneužívání dominantního postavení (např. dohody o stanovení cen mezi soutěžiteli)
 • Kontrola spojování podniků (např. fúze mezi dvěma velkými skupinami, která vede k jejich dominantnímu postavení na trhu)
 • Liberalizace monopolních hospodářských odvětví (např. telekomunikací)
 • Zákaz – s určitými výjimkami – státní podpory, která by narušila hospodářskou soutěž tím, že by selektivně zvýhodňovala určité podniky nebo vnitrostátní průmyslová odvětví.

V důsledku přísných pravidel hospodářské soutěže začleněných do Dohody o EHP jsou antidumpingová opatření, vyrovnávací cla a jiná obchodní opatření mezi státy EHP obecně zakázána.

Státní podpory

V souladu se Smlouvami EU Dohoda o EHP obecně zakazuje jakákoli opatření, která lze označit za státní podporu, včetně grantů, zvýhodněných půjček a daňových úlev, které mohou narušit obchod. Některé politické, hospodářské a sociální aspekty však mohou vést k výjimkám z tohoto zákazu.

Užitečné odkazy a dokumenty

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy