Dohoda o Evropském hospodářském prostoru (EHP)

Informace o Dohodě o EHP mezi 27 členskými státy EU a třemi zeměmi Evropského sdružení volného obchodu (ESVO): Island, Lichtenštejnsko a Norsko.

Ve stručnosti

Dohoda o Evropském hospodářském prostoru (EHP) uvádí Island, Lichtenštejnsko a Norsko (země ESVO EHP) na vnitřní trh EU, které zaručují volný pohyb zboží, služeb, osob a kapitálu, jakož i sjednocenou související politiky (hospodářská soutěž, doprava, energetika, hospodářská a měnová spolupráce).

 • Stejná pravidla a podmínky platí pro všechny podniky v rámci EHP. Právní předpisy EU týkající se vnitřního trhu jsou součástí právních předpisů zemí EHP.

K čemu se Dohoda o EHP vztahuje?

Kromě závazků, které spadají do oblasti vnitřního trhu a souvisejících politik, zajišťuje Dohoda o EHP účast tří států na řadě programů a agentur EU v oblastech:

 • výzkum a vývoj (R & D)
 • vzdělávání
 • sociální politika
 • životní prostředí
 • ochrana spotřebitele
 • cestovní ruch
 • kultura

Norsko, Island a Lichtenštejnsko nemají formální přístup k rozhodovacímu procesu EU. Během přípravných fází však mohou poskytnout vstupní informace. Mají například právo účastnit se odborných skupin, výborů Komise a předkládat připomínky k připravovaným právním předpisům, které mají být začleněny do Dohody o EHP.

Co Dohoda o EHP nezahrnuje?

Dohoda o EHP nezahrnuje tyto politiky EU:

 • Společné zemědělské a rybářské politiky (ačkoli dohoda obsahuje ustanovení o různých aspektech obchodu se zemědělskými produkty a produkty rybolovu);
 • Celní unie;
 • Společná obchodní politika;
 • Společná zahraniční a bezpečnostní politika;
 • Spravedlnost a vnitřní věci (i když jsou země ESVO součástí schengenského prostoru);
 • hospodářské a měnové unie (HMU).

Obchod zbožím

Dohoda o EHP stanoví vysoký stupeň liberalizace obchodu ve většině odvětví. Dohoda o EHP se však nevztahuje na zemědělství a rybolov.

Zemědělské produkty

Protokol 3 k Dohodě o EHP stanoví systém odměňování cen zpracovaných zemědělských produktů. Cílem tohoto systému je kompenzovat rozdíly v cenách základních zemědělských produktů v rámci EHP. Toho dosahuje tím, že poskytuje subvence na vývoz a vybírá dovozní cla. Subvence a cla se vypočítávají na základě referenčních cen dohodnutých smluvními stranami. Protokol 3 se nevztahuje na Lichtenštejnsko.

Ryby

Státy ESVO EHP se neúčastní společné rybářské politiky EU. Island a Norsko vydávají své vlastní rybolovné kvóty a zachovávají určitá omezení týkající se vlastnictví a usazování v odvětví rybolovu.

Na základě Dohody o EHP a dalších dvoustranných dohod byla zrušena cla na většinu druhů produktů z odvětví bílého rybolovu. Kromě toho dochází k podstatnému snížení cel u jiných ryb a produktů zpracovaných z ryb. Dohoda o EHP však neřeší snížení cel u některých nejvýznamnějších druhů na Islandu a v Norsku.

Dohoda o EHP tedy nebrání EU v uplatňování ochranných opatření, jako jsou antidumpingová a vyrovnávací opatření, na produkty rybolovu.

Tarify

 • Se všemi produkty pocházejícími z EHP, s výjimkou některých ryb a zemědělských produktů a v souladu s pravidly původu, se v rámci EHP mohou obchodovat bez cel.
 • Země EU a ESVO však uplatňují na dovoz ze třetích zemí různé sazby.
 • Zkontrolujte sazby, které se na váš produkt vztahují v části My Trade Assistant.

Pravidla původu

Aby produkt získal preferenční zacházení podle Dohody o EHP, musí pocházet z EHP. Dohoda o EHP proto obsahuje pravidla původu, která určují, do jaké míry musí být produkt v rámci EHP vyráběn nebo zpracováván s cílem získat status preferenčního původu EHP.

Před vývozem/dovozem se ujistěte, že:

 • Zkontrolujte si pravidla původu, která se vztahují na Váš výrobek v části My Trade Assistant.
 • Obraťte se na celní orgány ve vaší zemi.

Požadavky na výrobky

Zboží může volně obíhat mezi EU a ostatními zeměmi EHP. Požadavky na výrobky mezi zeměmi EHP (včetně EU) jsou:

 • Harmonizovaná a identická pravidla, neboť předpisy přijaté na evropské úrovni, které platí v celém EHP, nahradily vnitrostátní předpisy o výrobcích. Proto může zboží obíhat bez dalšího schválení nebo testování.
 • Neharmonizované, ale vzájemné uznávání se uplatňuje. Proto mohou být výrobky zákonně uváděné na trh v jednom státě EHP uváděny na trh ve všech ostatních státech EHP, a to i v případě, že výrobek není plně v souladu s technickými pravidly dovážejícího státu EHP.

Technická pravidla a požadavky

 • Seznamte se s technickými požadavky, pravidly a postupy, které musí zboží splňovat, aby mohlo být dovezeno do Evropského hospodářského prostoru.
 • Hledat konkrétní pravidla a předpisy vztahující se na Váš výrobek a jeho zemi původu v části My Trade Assistant. Pro zobrazení požadavků na váš výrobek musíte nejprve identifikovat svůj celní kód. Pokud celní kód neznáte, můžete jej vyhledat pomocí svého názvu v vestavném vyhledávači.

Sanitární a fytosanitární požadavky

 • Veterinární a rostlinolékařské záležitosti jsou uvedeny v příloze I Dohody o EHP a na právní předpisy týkající se potravin se vztahuje kapitola XII přílohy II. Právní předpisy týkající se potravin a veterinárních záležitostí se nevztahují na Lichtenštejnsko, které v důsledku své celní unie se Švýcarskem uplatňuje veterinární předpisy stanovené ve švýcarsko-unijním Dohodě o zemědělství.
 • EU a státy ESVO EHP nemají plně harmonizované právní předpisy týkající se rostlin. Dohoda o EHP obsahuje právní předpisy týkající se osiva rostlin, na něž se vztahuje kapitola III přílohy I (rostlinolékařské záležitosti), s výjimkou ustanovení týkajících se dovozu a kontroly hranic.
 • Informace o zdravotních, bezpečnostních, sanitárních a fytosanitárních normách, které musí zboží splňovat, aby mohlo být dovezeno do Evropské unie.
 • Vyhledávání pravidel týkajících se zdraví, bezpečnosti a sanitárních a fytosanitárních opatření, která se vztahují na Váš výrobek a jeho země původu v části My Trade Assistant. Pro zobrazení požadavků na váš výrobek musíte nejprve identifikovat svůj celní kód. Pokud celní kód neznáte, můžete jej vyhledat pomocí svého názvu v vestavném vyhledávači.

Dokumenty a postupy celního odbavení

 • Celní unie EU se nevztahuje na Norsko, Lichtenštejnsko a Island. Mezi těmito zeměmi a EU stále existují celní hranice a postupy.
 • U některých výrobků, které jsou považovány za vysoce rizikové, je subjekt posuzování shody (CAB) povinen posoudit, zda je výrobek ve shodě s příslušnou certifikací výrobků provedenou subjektem CAB určeným jedním státem EHP, který je uznáván v celém EHP.
 • Seznamte se s dalšími dokumenty a postupy celního odbavení, které jsou potřebné pro dovoz do Evropského hospodářského prostoru.
  • Duševní vlastnictví a zeměpisná označení
 • Dohoda o EHP obsahuje harmonizovaná ustanovení o právech duševního vlastnictví a zajišťuje vysokou úroveň ochrany práv průmyslového vlastnictví (vynálezy, průmyslové vzory, obchodní značky atd.) a autorských práv (hudba, filmy, tištěná média, software atd.) ve všech státech EHP.
 • Pravidla rovněž obsahují zásadu regionálního vyčerpání práv duševního vlastnictví platnou v celém EHP. V praxi, jakmile je výrobek uveden na trh v EHP držitelem práv (nebo s jeho souhlasem), nemůže se tento držitel již odvolávat na své výlučné právo zabránit dovozu takových výrobků z jiného státu EHP.
 • Na základě čl. 65 odst. 2 Dohody o EHP jsou právní předpisy v oblasti duševního vlastnictví začleněny do přílohy XVII. Nicméně ne všechny iniciativy EU v této oblasti byly začleněny.
 • Další informace o právních předpisech EU v oblasti duševního vlastnictví a o právu duševního vlastnictví, jakož i o politice EU v oblasti práv duševního vlastnictví v oblasti obchodu.

Obchod službami

Další informace o pravidlech, předpisech a možnostech obchodu se službami

Veřejné zakázky

Dohoda o EHP zavedla jednotný trh v oblasti zadávání veřejných zakázek v hodnotě přibližně 18 % HDP EHP. Proto existují významné příležitosti pro společnosti v rámci EHP, protože mohou soutěžit o vládní zakázky na celém vnitřním trhu.

Najít obecné informace o právních předpisech upravujících zadávání veřejných zakázek, pravidlech a přístupu na různé trhy. Najít konkrétní informace o trhu EU s veřejnými zakázkami.

Investice

Najděte si všeobecné informace, které vám umožní investovat do zahraničí i. pokud investujete do EHP ze zahraničí, nalezte konkrétní informace.

Ostatní (hospodářská soutěž, SBH)

Soutěž

Aby byla zajištěna jednotná EHP se stejnými podmínkami pro hospodářskou soutěž, vztahují se stejná pravidla hospodářské soutěže na všechny podniky v celém EHP. Pravidla hospodářské soutěže na vnitřním trhu pokrývají čtyři hlavní oblasti a jsou totožná ve třech státech ESVO EHP a v členských státech EU. Jedná se o tyto předpisy:

 • Odstranění dohod omezujících hospodářskou soutěž a zneužívání dominantního postavení (např. dohody o určování cen mezi soutěžiteli)
 • Kontrola fúzí mezi podniky (např. fúze dvou velkých skupin, která má za následek jejich dominantní postavení na trhu)
 • Liberalizace monopolních hospodářských odvětví (např. telekomunikace)
 • Zákaz − podléhá určitým výjimkám – státní podpory, která by narušila hospodářskou soutěž tím, že by selektivně zvýhodňovala určité podniky nebo vnitrostátní průmyslová odvětví.

V důsledku přísných pravidel hospodářské soutěže začleněných do Dohody o EHP jsou antidumpingová opatření, vyrovnávací cla a jiná obchodní opatření obecně zakázána mezi státy EHP.

Státní podpory

V souladu se Smlouvami EU zakazuje dohoda o EHP obecně jakákoli opatření, která lze označit za státní podporu, včetně grantů, zvýhodněných půjček a daňových úlev, která by mohla narušit obchod. Některé politické, hospodářské a sociální aspekty však mohou vést k výjimkám z tohoto zákazu.

Užitečné odkazy a dokumenty

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy