Globální dohoda mezi EU a Mexikem

Dvoustranné obchodní vztahy mezi EU a Mexikem se řídí obchodním pilířem dohody o hospodářském partnerství, politické koordinaci a spolupráci mezi EU a Mexikem (dále jen „globální dohoda“).

Tato dohoda vstoupila v platnost v roce 2000 a vztahuje se na politický dialog, obchodní vztahy a spolupráci. Obchodní ustanovení globální dohody se později rozvinula do komplexní dohody o volném obchodu, která se vztahuje na obchod se zbožím a obchod službami. Tato ustanovení vstoupila v platnost v říjnu 2000 a 2001.

Evropská unie a Mexiko se v roce 2016 rozhodly komplexním a ambiciózním způsobem modernizovat globální dohodu mezi EU a Mexikem. Obě strany dosáhly v dubnu 2018 „zásadní dohody“ o obchodní části modernizované globální dohody mezi EU a Mexikem a v dubnu 2020 uzavřely konečné technické podrobnosti o zadávání veřejných zakázek. Modernizovaná globální dohoda mezi EU a Mexikem prochází nezbytnými vnitřními postupy na obou stranách.

Přečtěte si více na stránce GŘ TRADE o Mexiku

Pravidla původu

 

Aby byl váš produkt způsobilý pro preferenční zacházení, musí splňovat pravidla původu podle dohody. Chcete-li posoudit, zda váš výrobek splňujepravidla původu, a zjistit, jak připravit správné dokumenty, podívejte se do interaktivního „nástroje pro sebehodnocení pravidel původu“  v části „Můj obchodní asistent“.

Obecné informace o pravidlech původu a postupech týkajících se původu lze nalézt v tomto oddíle.

Původ je "ekonomická státní příslušnost" obchodovaného zboží. Pokud jste na toto téma noví, najdete úvod k hlavním pojmům v sekci zboží.

Kde najdu pravidla původu?

Pravidla původu jsou stanovena v příloze III rozhodnutí Smíšené rady ES-Mexiko č. 2/2000 ze dne 23. března 2000 o definici pojmu původní produkty a o metodách správní spolupráce (Úř. věst. L 245, 29.9.2000, s. 953).

Zvláštní pravidla pro jednotlivé produkty byla přizpůsobena změnám v zařazování zboží zavedeným harmonizovaným systémem z roku 2002. Rozhodnutí Smíšené rady č. 5/2002 (Úř. věst. L 44, 18.2.2003, s. 1) obsahuje příslušný dodatek II (společně s několika dalšími ustanoveními), který byl znovu zveřejněn v plném rozsahu.

Příloha III byla změněna s ohledem na rozšíření EU v roce 2004 rozhodnutím Smíšené rady č. 3/2004 (Úř. věst. L 293, 16.9.2004, s. 15). Změny související s rozšířením EU v roce 2007 byly zavedeny rozhodnutím Smíšené rady č. 2/2008 (Úř. věst. L 198, 26.7.2008, s. 55) a změny související s přistoupením Chorvatska rozhodnutím Smíšené rady č. 1/2020 (Úř. věst. L 259 40, 10.8.2020, s. 40).

Rozhodnutím Smíšeného výboru EU-Mexiko č. 1/2007 (Úř. věst. L 279, 23.10.2007, s. 15) byly zavedeny některé změny pravidel původu obsažených v příloze III, které se týkají:

 • Prodloužení dočasného uplatňování pravidel pro konkrétní výrobky stanovených v dodatku II písm. a) a týkajících se kožených výrobků do uzavření stávajících jednání WTO
 • Změna metody řízení používané pro přidělování ročních kvót stanovených v dodatcích II a II a) pro textilní výrobky a obuv vyvážené z EU do Mexika z aukčního systému na systém „kdo dřív přijde, je dřív na řadě“
 • Změna pravidla původu stanoveného v dodatku II pro produkty zařazené do čísel 1904 a 7601 harmonizovaného systému

Rozhodnutím Smíšeného výboru EU-Mexiko č. 1/2019 (Úř. věst. L 3, 7.1.2019, s. 37–40) byl zaveden dodatek VI o zacházení s produkty pocházejícími z Andorry a San Marina a o zacházení s produkty pocházejícími z Mexika, které jsou vyváženy do těchto dvou zemí.

Pochází můj výrobek podle globální dohody mezi EU a Mexikem z EU nebo Mexika?

Aby se na váš produkt vztahovala nižší nebo nulová preferenční sazba podle globální dohody mezi EU a Mexikem, musí pocházet z EU nebo Mexika.

Výrobek pochází z EU nebo Mexika, pokud je

 

Příklady pravidel specifických pro jednotlivé produkty v obchodních dohodách EU

 • pravidlo přidané hodnoty – hodnota všech nepůvodních materiálů v produktu nesmí překročit určitý procentní podíl jeho ceny ze závodu
 • změna sazebního zařazení – výrobní proces vede ke změně sazebního zařazení mezi nepůvodní materiály a konečný produkt – například výroba papíru (kapitola 48 harmonizovaného systému) z nepůvodní buničiny (kapitola 47 harmonizovaného systému)
 • specifické operace – je vyžadován specifický výrobní proces, například spřádání vláken do příze – tato pravidla se používají především v textilním a oděvním průmyslu a v chemickém průmyslu

Tipy, které vám pomohou dodržovat pravidla týkající se konkrétních produktů

Dohoda poskytuje další flexibilitu, která vám pomůže dodržovat pravidla týkající se konkrétních produktů, jako je tolerance nebo kumulace.

Tolerance

 • pravidlo tolerance umožňuje výrobci použít nepůvodní materiály, které jsou obvykle zakázány specifickým pravidlem produktu, až do výše 10 % ceny produktu ze závodu.
 • Přípustnou odchylku nelze použít k překročení prahové hodnoty maximální hodnoty nepůvodních materiálů uvedených v pravidlech pro daný produkt.
 • zvláštní tolerance se vztahují na textilie a oděvy zařazené do kapitol 50 až 63 harmonizovaného systému, které jsou zahrnuty v poznámkách 5 až 7 dodatku I „Úvodní poznámky“ ke specifickým pravidlům původu produktu

Kumulace

 • Dvoustranná kumulace – materiály pocházející z Mexika lze považovat za materiály pocházející z EU (a naopak), jsou-li použity při výrobě produktu

Další požadavky

Výrobek musí rovněž splňovat všechny ostatní použitelné požadavky stanovené v protokolu, jako je nedostatečné opracování nebo zpracování nebo pravidlo přímé přepravy. 

Přeprava přes třetí zemi: pravidlo přímé přepravy

Původní produkty musí být přepraveny z EU do Mexika (a naopak), aniž by byly dále zpracovávány ve třetí zemi.

Překládka nebo dočasné uskladnění ve třetí zemi jsou povoleny, pokud produkty zůstávají pod dohledem celních orgánů a nejsou podrobeny jiným operacím než

 • vykládka
 • překládka
 • jakákoli operace určená k jejich uchování v dobrém stavu

Budete muset předložit důkaz o přímé přepravě celním orgánům dovážející země.

Navracení cla

Podle globální dohody mezi EU a Mexikem není možné získat vrácení dříve zaplaceného cla z nepůvodních materiálů použitých k výrobě produktu vyváženého v rámci preferenční celní sazby.

Postupy stanovení původu

Pokud chcete uplatnit preferenční sazbu, budete muset postupovat podle postupů týkajících se původu a nechat svou žádost ověřit celními orgány země, do níž své zboží dovážíte. Postupy jsou stanoveny v hlavě V o prokazování původu a v hlavě IV o ujednáních o správní spolupráci.

Jak požádat o zvýhodněnou sazbu

Aby mohli dovozci využívat preferenční sazby, musí předložit doklad o původu.

Doklad o původu může být buď

 • průvodní osvědčení EUR.1 nebo
 • prohlášení o původu

Doklad o původu zůstává v platnosti po dobu 10 měsíců ode dne vydání.

Není vyžadován žádný doklad o původu, pokud celková hodnota zásilky nepřesahuje

 • 500 EUR za malé balíčky nebo
 • 1 200 € za osobní zavazadla

Podrobnosti o vyplňování nebo vystavování dokladů o původu naleznete ve vysvětlivkách k příloze III(včetně revidované vysvětlivky k článku 17).  

Průvodní osvědčení EUR.1

Průvodní osvědčení EUR.1 vydává v Mexiku "Secretaría de Economía" (ministerstvo hospodářství). Ministerstvo hospodářství je rovněž odpovědné za

 • udělování, sledování a odnímání povolení schváleným vývozcům
 • kontroly po ověření na žádost celního orgánu v členském státě EU

Celní orgán v Mexiku může požádat celní orgány v členských státech EU, aby ověřily status původu zboží nebo pravost dokladu o původu. Vývozce žádající o osvědčení by měl být připraven předložit doklady prokazující status původu dotčených produktů. Konkrétně v případě Mexika musí být čtyřmístné sazební zařazení vyváženého zboží uvedeno v kolonce 8 průvodního osvědčení EUR. 1

Dodatek III obsahuje vzor osvědčení EUR.1 a uvádí údaje pro jeho vyplnění.

Prohlášení o původu

Vývozci mohou sami prohlásit, že jejich produkt pochází z EU nebo Mexika, a to předložením prohlášení o původu. Může být vyrobena

 • schválený vývozce nebo
 • kterýmkoli vývozcem za předpokladu, že celková hodnota produktů nepřesahuje 6 000 EUR

Chcete-li se stát schváleným vývozcem, musíte být schopni prokázat příslušným celním orgánům („Secretaria Economia“ ministerstva hospodářství na mexické straně) status původu vašich produktů, jakož i veškeré další požadavky, které mohou uložit. Příslušné orgány vám mohou odejmout schválený status, pokud jej jakýmkoli způsobem zneužijete. Chcete-li se dozvědět více o postupech, obraťte se na příslušné celní orgány („Secretaria Economia“ ministerstva hospodářství na mexické straně).

Jak učinit prohlášení o původu

vývozce napíše, orazítkuje nebo vytiskne následující prohlášení (v příslušném jazyce) na faktuře, dodacím listu nebo jiném obchodním dokladu, který popisuje dotyčné produkty dostatečně podrobně, aby je bylo možné identifikovat.

Vývozce produktů, na něž se vztahuje tento dokument (celní povolení č. ...), prohlašuje, že pokud není jasně uvedeno jinak, jsou tyto produkty ... preferenčního původu.

Znění prohlášení na faktuře může být vyhotoveno v kterémkoli z úředních jazyků EU a je uvedeno v dodatku IV. Informujte se u svých celních orgánů o případných dalších požadavcích.

Prohlášení na faktuře musíte podepsat ručně. Jste-li schváleným vývozcem, jste od tohoto požadavku osvobozeni, pokud se celním orgánům písemně zavážete, že přebíráte plnou odpovědnost za jakékoli prohlášení, které vás identifikuje. Při vyplňování prohlášení na faktuře byste měli být připraveni předložit doklady prokazující status původu vašich produktů.

Prohlášení na faktuře může vývozce učinit při vývozu produktů, jichž se týká, nebo po vývozu za podmínky, že je celnímu orgánu země dovozu předloženo nejdéle po dobu stanovenou vnitrostátními právními předpisy každé strany: dva roky v EU a jeden rok v Mexiku

Ověření původu

Celní orgány mohou ověřit, zda je dovážený produkt skutečně původní nebo splňuje jiné požadavky na původ. Ověřování je založeno na

 • správní spolupráce mezi celními orgány dovážejících a vyvážejících stran
 • kontrola prováděná místními celními orgány. Návštěvy dovážející strany u vývozce nejsou povoleny.

Orgány vyvážející strany učiní konečné určení původu a informují orgány dovážející strany o výsledcích.

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy