Všeobecný systém preferencí (GSP)

Dováží vaše společnost výrobky z rozvojových nebo nejméně rozvinutých zemí? Tento oddíl vám pomůže pochopit všeobecný systém preferencí EU.

O systému GSP

Stávající systém všeobecných celních preferencí EU (nařízení (EU) č. 978/2012)se uplatňuje od 1. ledna 2014.

Tři režimy systému – obecný systém GSP, systém pobídek GSP+ a režim „Vše kromě zbraní“ (EBA) jsou posíleny úpravou preferencí a zajištěním jejich většího dopadu.

Země způsobilé pro systém GSP jsou uvedeny v příloze I nařízení o GSP. Země, které využívají nových preferencí GSP, jsou uvedeny v příloze II. Příjemci služeb „Vše kromě zbraní“ jsou uvedeni v příloze IV.

Jak požádat o zvláštní pobídkový režim pro udržitelný rozvoj a řádnou správu věcí veřejných, je režim GSP+ stanoven v nařízení (EU) č. 978/2012 a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 155/2013.

Pravidel původu

 

Aby byl váš produkt způsobilý pro preferenční zacházení, musí splňovat pravidla původu stanovená v dohodě. Podívejte se na interaktivnínástroj pro sebehodnocení pravidel původu (ROSA)v mém obchodním asistentovi, abyste posoudili, zda váš výrobek splňuje pravidla původu, a zjistěte, jak připravit správné dokumenty.

Obecné informace o pravidlech původu a postupech stanovení původu jsou uvedeny v tomto oddíle.

Původ je „ekonomická státní příslušnost“ obchodovaného zboží. Pokud jste na toto téma novíte, můžete najít úvod k hlavním pojmům v oddíle Zboží.

Pravidel původu

Kde najdu pravidla?

Pravidla původu jsou stanovena v následujících právních dokumentech:

Upozorňujeme, že se jedná o komplexní předpisy, které se netýkají pouze původu. Příručka Komise pro uživatele týkající se pravidel původu GSP (Pravidla původu Evropské unie pro systém GSP: Příručka pro uživatele) obsahuje neoficiální konsolidované znění právního textu týkajícího se pravidel původu GSP.

Pochází můj produkt ze země zvýhodněné v rámci systému GSP?

Aby byl váš produkt způsobilý pro nižší nebo nulovou preferenční celní sazbu v rámci systému GSP, musí pocházet ze země zvýhodněné v rámci systému GSP. Produkt se považuje za pocházející ze země zvýhodněné v rámci systému GSP, pokud

 • zcela získané ve zvýhodněné zemi nebo
 • získané ve zvýhodněné zemi obsahující materiály, které nebyly zcela získány, ale byly dostatečně opracovány nebo zpracovány ve smyslu zvláštních pravidel pro daný produkt v příloze 22–03 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU)
  2015/2446, obsahuje dva soubory pravidel: jedna se vztahuje na nejméně rozvinuté země zvýhodněné v rámci systému GSP a jedna se vztahuje na všechny ostatní země zvýhodněné v rámci systému GSP.

Příklady hlavních druhůpravidel specifických projednotlivé produkty v obchodních dohodách EU

 • pravidlo přidané hodnoty – hodnota všech nepůvodních materiálů v produktu nesmí přesáhnout určitý procentní podíl jeho ceny ze závodu
 • změna sazebního zařazení – výrobní proces vede ke změně sazebního zařazení mezi nepůvodní materiály a konečný produkt – například výroba papíru (harmonizovaný systém kapitola 48) z nepůvodní buničiny (harmonizovaný systém kapitola 47)
 • specifické operace – vyžaduje se specifický výrobní proces, například spřádání vláken do příze – taková pravidla se většinou používají v textilním a chemickém odvětví

Tipy, jak vám pomoci s dodržováním pravidel specifických pro daný produkt

Počítá se s větší flexibilitou, která vám pomůže dodržovat pravidla specifická pro jednotlivé produkty, jako je tolerance nebo kumulace.

Přípustná odchylka

V systému GSP pravidlo tolerance umožňuje výrobci použít nepůvodní materiály, které jsou podle specifického pravidla produktu obvykle zakázány, pokud jejich čistá hmotnost nebo hodnota nepřesahuje

 • 15 % hmotnosti produktu u zemědělských produktů a zpracovaných zemědělských produktů kapitol 2 a 4 až 24 harmonizovaného systému, jiných než zpracovaných produktů rybolovu kapitoly 16
 • 15 % ceny produktu ze závodu pro průmyslové výrobky jiné než textilie a oděvy

Zvláštní tolerance se vztahují na textilie a oděvy zařazené do kapitol 50 až 63 harmonizovaného systému, které jsou zahrnuty v poznámce 6 a poznámce 7 k příloze A Úvodní poznámky k seznamu v příloze 22–03.

Tuto přípustnou odchylku nelze použít k překročení maximální hodnoty nepůvodních materiálů uvedených ve zvláštních pravidlech pro jednotlivé produkty.

Kumulace

Systém GSP stanoví následující způsoby kumulace původu:

 • Dvoustranná kumulace, která umožňuje započítávat materiály pocházející z EU, jako by pocházejí ze země zvýhodněné v rámci systému GSP, jsou-li použity při výrobě produktu
 • Regionální kumulace, která umožňuje kumulaci v rámci stanovených regionálních skupin zemí. V současné době to platí pro

Skupina I

 • Kambodža
 • Indonésie
 • Laos
 • Myanmar/Barma
 • Filipíny
 • Vietnam*

*Vietnam již nebude od 1. ledna2023 zvýhodněný systém GSP.

Skupina III

 • Bangladéš
 • Bhútán
 • Indie
 • Nepál
 • Pákistán
 • Šrí Lanka

Tato kumulace umožňuje, aby se materiály dovezené ze zemí téže skupiny započítávaly jako původní materiály, jsou-li použity při výrobě produktu. V příloze 22–05 jsou stanoveny určité zvláštní podmínky pro textilní výrobky a některé produkty, které jsou vyloučeny z regionální kumulace uvedené v příloze 22–04.

 • Křížová regionální kumulace, která umožňuje zvýhodněným zemím skupiny I a skupiny III použít materiál druhé země jako původní. Tato kumulace je předmětem žádosti, která není automaticky povolena. V současné době existuje jedna taková kumulace.
 • Rozšířená kumulace, která umožňuje zvýhodněné zemi požádat o kumulaci se zemí, se kterou má Evropská unie dohodu o volném obchodu. V současné době se tato kumulace nepoužije.
 • Kumulace s Norskem, Švýcarskem a Türkiye umožňuje, aby materiály pocházející z těchto tří zemí byly považovány za materiály pocházející ze zvýhodněné země, jsou-li použity při výrobě produktu. Zemědělské produkty kapitol 1–24 harmonizovaného systému jsou z tohoto druhu kumulace vyloučeny.

Odchylky

Za zvláštních podmínek může být udělena zvláštní odchylka s cílem umožnit mírnější pravidla původu použitelná na určité produkty pocházející z určitých zemí. Tato odchylka byla udělena Kapverdám a je v současné době v platnosti.

Další požadavky

Váš výrobek musí rovněž splňovat všechny ostatní platné požadavky protokolu (např. nedostatečné opracování nebo zpracování nebo pravidlo nezměnitelnosti).

Pravidlo nezměnitelnosti

Původní produkty musí být přepravovány ze země zvýhodněné v rámci systému GSP do EU, aniž by byly dále zpracovány ve třetí zemi.

Některé operace mohou být prováděny ve třetí zemi, pokud produkty zůstávají pod celním dohledem, například

 • přidání nebo připevnění značek, štítků, pečetí nebo jakékoli dokumentace k zajištění souladu se zvláštními domácími požadavky dovážející země
 • uchovávání produktů v dobrém stavu
 • skladování
 • rozdělení zásilek

Celní orgány mohou požadovat důkaz o dodržování tohoto pravidla, například:

 • smluvní přepravní doklady, jako jsou konosamenty
 • faktické nebo konkrétní důkazy založené na označení nebo číslování nákladových kusů
 • veškeré důkazy týkající se samotného zboží

Navracení cla

Vrácení dříve zaplacených cel z nepůvodních materiálů použitých k výrobě produktu, který je vyvážen v rámci preferenční celní sazby, je povoleno v rámci systému GSP.

Postupy pro stanovení původu

Jak žádat o preferenční sazbu

Vývozci a dovozci musí dodržovat postupy týkající se původu zboží. Postupy týkající se původu týkající se žádosti o preferenční sazební zacházení a ověřování celními orgány jsou stanoveny v článcích 60 a 70 až 112 prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/2447. Objasňují například, jak deklarovat původ produktu, jak žádat o preference nebo jak mohou celní orgány ověřit původ produktu.

Prohlášení o původu

 • Pro dovoz do EU se nevyžaduje žádný doklad o původu, pokud celková hodnota zásilky nepřesahuje 500 EUR u malých zásilek a 1 200 EUR u osobních zavazadel.

Doklady o původu

Vývozci ze zvýhodněných zemí mohou sami deklarovat, že jejich produkt je původní, tím, že předloží deklaraci o původu, kterou může vystavit

 • vývozce registrovaný v systému registrovaných vývozců (REX)
 • kterýkoli vývozce za předpokladu, že celková hodnota zásilky nepřesahuje 6 000 EUR.

Deklarace o původu je prohlášení o původu vyhotovené registrovaným vývozcem na faktuře, dodacím listu, seznamu položek zásilky nebo jakémkoli jiném obchodním dokladu umožňujícím identifikaci zboží a vývozce. Znění deklarace o původu je stanoveno v příloze 22–07 nařízení (EU) 2015/2447. Pokud jde o pravidla týkající se deklarace o původu, viz zejména články 92 a 93 uvedeného nařízení.

Po 30. červnu 2020 je dokladem o původu umožňujícím požádat o preferenční sazební zacházení v rámci systému GSP deklarace o původu vydaná vývozci, kteří jsou ve zvýhodněné zemi registrováni v systému registrovaných vývozců (REX). Osvědčení na tiskopise A se po tomto datu již nepřijímají.

Vzhledem k narušení způsobenému pandemií COVID-19 je však možné požádat o delší přechodné období. Země, v nichž systém REX nemohl být zaveden nebo využíván v důsledku pandemie, mohou využít dalšího prodloužení přechodného období do 31. prosince 2020, jak je stanoveno v nařízení (EU) 2020/750. Pravidelné aktualizace najdete na internetových stránkách REX.

Deklarace o původu zůstává v platnosti po dobu 12 měsíců ode dne, kdy byla vyhotovena.

Ověřování původu

Celní orgány mohou ověřit, zda je dovezený produkt skutečně původní nebo zda splňuje jiné požadavky na původ. Systém GSP je založen na těchto zásadách:

 • ověřování je založeno na správní spolupráci mezi celními orgány zvýhodněné země a EU.
 • kontroly původu produktů provádějí celní orgány zvýhodněné země, ale v případě potřeby se mohou těchto šetření účastnit Komise nebo orgány členských států EU.
 • po ukončení ověřování sdělí orgány zvýhodněné země výsledky žádajícím orgánům členského státu EU, který provádí konečné určení původu.

Požadavky na výrobek

Technická pravidla a požadavky

Požadavky na výrobky a obchodní režimy, které musí zboží splňovat, aby mohlo být dovezeno do Evropské unie.

Vyhledejte konkrétní pravidla a předpisy vztahující se na váš výrobek a jeho zemi původu pomocí Mojeho obchodního asistenta.

Abyste mohli najít požadavky vztahující se na váš výrobek, musíte nejdříve zjistit jeho celní kód. Pokud celní kód neznáte, můžete jej vyhledat pomocí názvu vašeho výrobku ve zabudovaném vyhledávači.

Požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost, sanitární a fytosanitární normy

Informace o zdravotních, bezpečnostních, sanitárních a fytosanitárních normách, které musí zboží splňovat, aby mohlo být dovezeno do Evropské unie.

Vyhledejte zdravotní, bezpečnostní a sanitární a fytosanitární pravidla vztahující se na váš výrobek a jeho zemi původu v mém obchodním asistentovi.

Celní prohlášení a postupy celního odbavení

Důkaz původu

Vývozci ze zvýhodněných zemí mohou sami deklarovat, že jejich produkt je původní, tím, že předloží deklaraci o původu, kterou může vystavit

 • vývozce registrovaný v systému registrovaných vývozců (REX)
 • kterýkoli vývozce za předpokladu, že celková hodnota zásilky nepřesahuje 6 000 EUR.

Deklarace o původu je prohlášení o původu vyhotovené registrovaným vývozcem na faktuře, dodacím listu, seznamu položek zásilky nebo jakémkoli jiném obchodním dokladu umožňujícím identifikaci zboží a vývozce. Znění deklarace o původu je stanoveno v příloze 22–07 nařízení (EU) 2015/2447. Pokud jde o pravidla týkající se deklarace o původu, viz zejména články 92 a 93 uvedeného nařízení.

Po 30. červnu 2020 je dokladem o původu umožňujícím požádat o preferenční sazební zacházení v rámci systému GSP deklarace o původu vydaná vývozci, kteří jsou ve zvýhodněné zemi registrováni v systému registrovaných vývozců (REX). Osvědčení na tiskopise A se po tomto datu již nepřijímají.

Vzhledem k narušení způsobenému pandemií COVID-19 je však možné požádat o delší přechodné období. Země, v nichž systém REX nemohl být zaveden nebo využíván v důsledku pandemie, mohou využít dalšího prodloužení přechodného období do 31. prosince 2020, jak je stanoveno v nařízení (EU) 2020/750. Pravidelné aktualizace najdete na internetových stránkách REX.

Deklarace o původu zůstává v platnosti po dobu 12 měsíců ode dne, kdy byla vyhotovena.

Jiné dokumenty

Celní režimy pro dovoz a vývoz.

Duševní vlastnictví a zeměpisná označení

 • Pravidla EU týkající se
  • Duševní vlastnictví a zeměpisná označení
  • Politika EU v oblasti duševního vlastnictví a rozvojové země

Obchod službami

Veřejné zakázky

Kolektivního

Užitečné odkazy a dokumenty

Podívejte se na konkrétní pravidla a celní sazby, které se vztahují na zboží, které chcete dovézt/vyvézt, v mém obchodním asistentovi.

Nařízení (EU) č. 978/2012 o všeobecných celních preferencích.

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy