Všeobecný systém preferencí (GSP)

Dováží vaše společnost výrobky z rozvojových nebo nejméně rozvinutých zemí? Tento oddíl vám pomůže porozumět systému GSP EU.

O systému GSP

Současný systém všeobecných celních preferencí EU (nařízení (EU) 978/2012)se uplatňuje od 1. ledna 2014. V listopadu 2023 bylo uplatňování tohoto nařízení o GSP prodlouženo do prosince 2027, dokud Evropský parlament a Rada EU neschválí revidované nařízení o GSP.

Tři režimy systému, obecný systém GSP, systém pobídek GSP+ a systém „Vše kromě zbraní“ (EBA), jsou posíleny přizpůsobením preferencí a zajištěním jejich většího dopadu.

Země způsobilé v rámci systému GSP jsou uvedeny v příloze I nařízení o GSP. Země, které využívají nových preferencí GSP, jsou uvedeny v příloze II. Osoby oprávněné z režimu „Vše kromě zbraní“ jsou uvedeny v příloze IV.

Způsob podání žádosti o zvláštní pobídkový režim pro udržitelný rozvoj a řádnou správu věcí veřejných je stanoven v nařízení (EU) č. 978/2012 a v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 155/2013.

Pravidla původu

 

Aby měl váš produkt nárok na preferenční zacházení, musí splňovat pravidla původu podle dohody. Podívejte se na interaktivní „Nástroj pro sebehodnocení pravidel původu (ROSA)“ ( Můj obchodní asistent), abyste posoudili, zda váš produkt splňuje pravidla původu, a zjistěte, jak připravit správné dokumenty.

Obecné informace o pravidlech původu a postupech stanovení původu jsou uvedeny v tomto oddíle.

Původ je „hospodářskou státní příslušnost“ obchodovaného zboží. Pokud jste pro toto téma novinkou, můžete v části týkající se zboží najít úvod k hlavním pojmům.

Pravidla původu

Kde najdu pravidla?

Pravidla původu jsou stanovena v následujících právních dokumentech:

Upozorňujeme, že se jedná o komplexní předpisy, které se netýkají pouze původu. Pokyny Komise pro uživatele týkající se pravidel původu v rámci systému GSP (pravidla původuEvropské unie pro systém GSP: Příručka pro uživatele) obsahuje neoficiální konsolidované znění právního textu týkajícího se pravidel původu systému GSP.

Pochází můj produkt ze země zvýhodněné v rámci systému GSP?

Aby váš produkt mohl využít nižší nebo nulové preferenční celní sazby v rámci systému GSP, musí pocházet ze země zvýhodněné v rámci systému GSP. Má se za to, že produkt pochází ze země zvýhodněné v rámci systému GSP, pokud

 • zcela získané ve zvýhodněné zemi nebo
 • získané ve zvýhodněné zemi s použitím materiálů, které nebyly zcela získány, ale byly dostatečně opracovány nebo zpracovány ve smyslu specifických pravidel pro daný produkt v příloze 22–03 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446,
  příloha 22–03 obsahuje dva soubory pravidel: jedna se vztahuje na nejméně rozvinuté země zvýhodněné v rámci systému GSP a jedna se vztahuje na všechny ostatní země zvýhodněné v rámci systému GSP.

Příklady hlavních typůpravidel specifických projednotlivé výrobky v obchodních dohodách EU

 • pravidlo přidané hodnoty – hodnota všech nepůvodních materiálů v produktu nesmí přesáhnout určitý procentní podíl jeho ceny ze závodu
 • změna sazebního zařazení – výrobní proces vede ke změně sazebního zařazení mezi nepůvodní materiály a konečný produkt – například výroba papíru (harmonizovaný systém kapitola 48) z nepůvodní buničiny (harmonizovaný systém, kapitola 47)
 • specifické operace – vyžaduje se specifický výrobní proces, například spřádání vláken do příze – tato pravidla se většinou používají v textilním oděvním a chemickém průmyslu.

Tipy, jak vám pomoci dodržovat pravidla pro konkrétní výrobky

Počítá se s dodatečnou flexibilitou, která vám pomůže dodržovat pravidla specifická pro jednotlivé produkty, jako je tolerance nebo kumulace.

Tolerance

V systému GSP umožňuje pravidlo tolerance výrobci používat nepůvodní materiály, které jsou běžně zakázány zvláštním pravidlem pro daný produkt, pokud jejich čistá hmotnost nebo hodnota nepřesahuje

 • 15 % hmotnosti produktu pro zemědělské produkty a zpracované zemědělské produkty kapitol 2 a 4 až 24 harmonizovaného systému, jiné než zpracované produkty rybolovu kapitoly 16
 • 15 % ceny produktu ze závodu pro průmyslové výrobky jiné než textil a oděvy

Specifické tolerance se vztahují na textilie a oděvy zařazené do kapitol 50 až 63 harmonizovaného systému, které jsou uvedeny v poznámce 6 a v poznámce 7 přílohy A Úvodní poznámky k seznamu v příloze 22–03.

Tuto přípustnou odchylku nelze použít k překročení maximální prahové hodnoty nepůvodních materiálů uvedených ve zvláštních pravidlech pro produkt.

Kumulace podpor

Systém GSP stanoví následující způsoby kumulace původu:

 • Dvoustranná kumulace, která umožňuje započítat materiály pocházející z EU jako materiály pocházející ze země zvýhodněné v rámci systému GSP, jsou-li použity při výrobě produktu
 • Regionální kumulace, která umožňuje kumulaci v rámci určitých regionálních seskupení zemí. V současné době se to týká

Skupina I

 • Čína
 • Indonésie
 • Laos
 • Myanmar/Barma
 • Filipíny
 • Vietnam*

*Vietnam již nebude od 1. ledna2023 zvýhodněn v rámci systému GSP.

Skupina III

 • Bangladéš
 • Bhútán
 • Indie
 • Nepál
 • Pákistán
 • Šrí Lanka

Tato kumulace umožňuje započítat materiály dovezené ze zemí stejného seskupení jako původní materiály, jsou-li použity při výrobě produktu. V příloze 22–05 jsou stanoveny určité zvláštní podmínky pro textilní výrobky a některé produkty, které jsou vyloučeny z regionální kumulace uvedené v příloze 22–04.

 • Křížová regionální kumulace, která umožňuje zvýhodněným zemím skupiny I a skupiny III používat jako původní materiál druhé země. Tato kumulace podléhá žádosti, která se nevyhoví automaticky. V současné době existuje jedna taková kumulace.
 • Rozšířená kumulace, která umožňuje zvýhodněné zemi požádat o kumulaci se zemí, s níž má Evropská unie dohodu o volném obchodu. V současné době se tato kumulace nepoužije.
 • Kumulace s Norskem, Švýcarskem a Tureckem umožňuje započítat materiály pocházející z těchto tří zemí jako materiály pocházející ze zvýhodněné země, jsou-li použity při výrobě produktu. Zemědělské zboží kapitol 1–24 harmonizovaného systému je z tohoto typu kumulace vyloučeno.

Výjimka

Za zvláštních podmínek může být udělena zvláštní odchylka s cílem umožnit mírnější pravidla původu platná pro určité produkty pocházející z určitých zemí. Tato odchylka byla udělena Kapverdám a v současné době pro ně platí.

Další požadavky

Váš výrobek musí rovněž splňovat všechny ostatní platné požadavky protokolu (např. nedostatečné opracování nebo zpracování nebo pravidlo nezměnitelnosti).

Pravidlo nezměnitelnosti

Původní produkty musí být přepraveny ze země zvýhodněné v rámci systému GSP do EU, aniž by byly dále zpracovány ve třetí zemi.

Některé operace mohou být prováděny ve třetí zemi, pokud produkty zůstávají pod celním dohledem, například

 • přidání nebo připevnění značek, štítků, pečetí nebo jakékoli dokumentace k zajištění souladu se zvláštními domácími požadavky dovážející země
 • konzervování produktů v dobrém stavu
 • skladování
 • rozdělení zásilek

Celní orgány mohou požadovat důkaz o dodržení tohoto pravidla, například

 • smluvní přepravní doklady, jako jsou konosamenty
 • věcné nebo konkrétní důkazy založené na značení nebo číslování nákladových kusů
 • veškeré důkazy týkající se samotného zboží

Navracení cla

Vrácení dříve zaplacených cel z nepůvodních materiálů použitých k výrobě produktu, který je vyvážen v rámci preferenční celní sazby, je povoleno v rámci systému GSP.

Postupy stanovení původu

Jak žádat o preferenční sazbu

Vývozci a dovozci musí dodržovat postupy týkající se původu. Postupy původu týkající se žádosti o preferenční sazebník a ověřování celními orgány jsou stanoveny v článcích 60 a 70–112 prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/2447. Objasňují např., jak deklarovat původ produktu, jak uplatnit preference nebo jak mohou celní orgány ověřit původ produktu.

Prohlášení o původu

 • Doklad o původu se nevyžaduje u dovozu do EU, pokud celková hodnota zásilky nepřesahuje 500 EUR u malých zásilek a 1 200 EUR u osobních zavazadel.

Doklady o původu

Vývozci ze zvýhodněných zemí mohou sami prohlásit, že jejich produkt je původní, a to předložením deklarace o původu, kterou lze vyhotovit

 • vývozce registrovaný v systému registrovaných vývozců (REX)
 • kterýkoli vývozce za předpokladu, že celková hodnota zásilky nepřesahuje 6 000 EUR.

Deklarace o původu je prohlášení o původu vyhotovené registrovaným vývozcem na faktuře, dodacím listu, balicím listu nebo jakémkoli jiném obchodním dokladu umožňujícím identifikaci zboží a vývozce. Znění deklarace o původu je stanoveno v příloze 22–07 nařízení (EU) 2015/2447. Pokud jde o pravidla týkající se deklarace o původu, viz zejména články 92 a 93 uvedeného nařízení.

Po 30. červnu 2020 je dokladem o původu za účelem žádosti o preferenční sazební zacházení v rámci systému GSP deklarace o původu vydaná vývozci, kteří jsou registrováni ve zvýhodněné zemi v systému registrovaných vývozců (REX). Osvědčení na formuláři A se po tomto datu již nepřijímají.

Vzhledem k narušení způsobenému pandemií COVID-19 je však možné požádat o prodloužené přechodné období. Země, v nichž systém REX nemohl být v důsledku pandemie zaveden nebo použit, mohou využít dalšího prodloužení přechodného období do 31. prosince 2020, jak je stanoveno v nařízení (EU) 2020/750. Pravidelné aktualizace naleznete na internetových stránkách REX.

Deklarace o původu zůstává v platnosti po dobu 12 měsíců ode dne, kdy byla vyhotovena.

Ověřování původu

Celní orgány mohou ověřit, zda je dovezený produkt skutečně původní nebo zda splňuje jiné požadavky na původ. Systém GSP je založen na těchto zásadách:

 • ověřování je založeno na správní spolupráci mezi celními orgány zvýhodněné země a EU.
 • kontroly původu produktů provádějí celní orgány zvýhodněné země, ale v případě potřeby se těchto šetření mohou účastnit Komise nebo orgány členských států EU.
 • po ukončení ověření sdělí orgány zvýhodněné země výsledky žádajícím orgánům členského státu EU, které s konečnou platností určí původ.

Požadavky na výrobek

Technická pravidla a požadavky

Požadavky na výrobky a obchodní režimy, které musí zboží splňovat, aby mohlo být dovezeno do Evropské unie.

Vyhledejte zvláštní pravidla a předpisy, které se vztahují na váš produkt a jeho zemi původu, pomocí Můj obchodní asistent.

Abyste mohli najít požadavky vztahující se na váš výrobek, musíte nejdříve zjistit jeho celní kód. Pokud celní kód neznáte, můžete jej vyhledat pomocí názvu svého výrobku ve zabudovaném vyhledávači.

Zdravotní a bezpečnostní požadavky, sanitární a fytosanitární normy

Informujte se o zdravotních, bezpečnostních, sanitárních a fytosanitárních normách, které musí zboží splňovat, aby mohlo být dovezeno do Evropské unie.

Vyhledejte zdravotní, bezpečnostní a sanitární a fytosanitární pravidla platná pro váš produkt a jeho zemi původu v mém obchodním asistentovi.

Celní prohlášení a postupy celního odbavení

Důkaz původu

Vývozci ze zvýhodněných zemí mohou sami prohlásit, že jejich produkt je původní, a to předložením deklarace o původu, kterou lze vyhotovit

 • vývozce registrovaný v systému registrovaných vývozců (REX)
 • kterýkoli vývozce za předpokladu, že celková hodnota zásilky nepřesahuje 6 000 EUR.

Deklarace o původu je prohlášení o původu vyhotovené registrovaným vývozcem na faktuře, dodacím listu, balicím listu nebo jakémkoli jiném obchodním dokladu umožňujícím identifikaci zboží a vývozce. Znění deklarace o původu je stanoveno v příloze 22–07 nařízení (EU) 2015/2447. Pokud jde o pravidla týkající se deklarace o původu, viz zejména články 92 a 93 uvedeného nařízení.

Po 30. červnu 2020 je dokladem o původu za účelem žádosti o preferenční sazební zacházení v rámci systému GSP deklarace o původu vydaná vývozci, kteří jsou registrováni ve zvýhodněné zemi v systému registrovaných vývozců (REX). Osvědčení na formuláři A se po tomto datu již nepřijímají.

Vzhledem k narušení způsobenému pandemií COVID-19 je však možné požádat o prodloužené přechodné období. Země, v nichž systém REX nemohl být v důsledku pandemie zaveden nebo použit, mohou využít dalšího prodloužení přechodného období do 31. prosince 2020, jak je stanoveno v nařízení (EU) 2020/750. Pravidelné aktualizace naleznete na internetových stránkách REX.

Deklarace o původu zůstává v platnosti po dobu 12 měsíců ode dne, kdy byla vyhotovena.

Jiné dokumenty

Celní režimy pro dovoz a vývoz.

Duševní vlastnictví a zeměpisná označení

 • Pravidla EU týkající se
  • Duševní vlastnictví a zeměpisná označení
  • Politika EU v oblasti duševního vlastnictví a rozvojové země

Obchod službami

Veřejné zakázky

Investice

Užitečné odkazy a dokumenty

Podívejte se na konkrétní pravidla a cla, která se vztahují na zboží, které chcete dovézt/vyvézt v mém obchodním asistentovi.

Nařízení (EU) č. 978/2012 o všeobecných celních preferencích.

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy