Všeobecný systém preferencí (GSP)

Dováží vaše společnost výrobky z rozvojových nebo nejméně rozvinutých zemí? Tento oddíl vám pomůže porozumět systému GSP EU.

O systému GSP

Stávající všeobecný systém preferencí (GSP) EU (nařízení (EU) č. 978/2012) se uplatňuje od 1. ledna 2014.

Tři režimy systému, všeobecný systém všeobecných celních preferencí, systém pobídek GSP+ a systém „Vše kromě zbraní" (EBA) jsou posíleny úpravou preferencí a zajištěním jejich většího dopadu.

Země způsobilé v rámci systému GSP jsou uvedeny v příloze I nařízení o GSP. Země, které využívají nových preferencí GSP, jsou uvedeny v příloze II. Příjemci podpory z iniciativy „Vše kromě zbraní“ jsou uvedeni v příloze IV.

Způsob podání žádosti o zvláštní pobídkový režim pro udržitelný rozvoj a řádnou správu věcí veřejných, režim GSP+, je stanoven v nařízení (EU) č. 978/2012 a v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 155/2013.

Pravidla původu

Tento oddíl zavádí hlavní pravidla původu a postupy týkající se původu v rámci obchodního ujednání.

Původ je „hospodářská státní příslušnost“ obchodovaného zboží.  Pokud jste novým tématem, můžete najít úvod k hlavním pojmům v oddíle „Zboží“.

Pravidla původu

Aby byl váš produkt způsobilý pro preferenční sazbu, musí splňovat určitá pravidla, která prokazují jeho původ.

Kde mohu najít pravidla?

Pravidla původu jsou stanovena v následujících právních dokumentech:

Vezměte prosím na vědomí, že se jedná o komplexní předpisy, které se netýkají pouze původu. Příručka Komise pro uživatele týkající se pravidel původu GSP (Pravidla původu Evropské unie pro systém GSP: Příručka pro uživatele) obsahuje neoficiální konsolidované znění právního textu týkajícího se pravidel původu GSP.

Pochází můj produkt ze země zvýhodněné v rámci systému GSP?

Aby váš produkt mohl využívat nižší nebo nulové preferenční celní sazby v rámci systému GSP, musí pocházet ze země zvýhodněné v rámci systému GSP. Má se za to, že produkt pochází ze země zvýhodněné v rámci systému GSP, pokud

 • zcela získány ve zvýhodněné zemi nebo
 • Byly získány ve zvýhodněné zemi s použitím materiálů, které nebyly zcela získány, ale byly dostatečně opracovány nebo zpracovány ve smyslu pravidel specifických pro jednotlivé produkty uvedených v příloze 22-03 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446,
  příloha 22-03 obsahuje dva soubory pravidel: Jedna se vztahuje na nejméně rozvinuté země zvýhodněné v rámci systému GSP, jedna se vztahuje na všechny ostatní země zvýhodněné v rámci systému GSP.

 

Příklady hlavních typůpravidel vázanýchna konkrétní výrobky v obchodních dohodách EU

 • pravidlo přidání hodnoty - hodnota všech nepůvodních materiálů v produktu nesmí přesáhnout určitý procentní podíl jeho ceny ze závodu
 • změna sazebního zařazení - výrobní proces má za následek změnu sazebního zařazení mezi nepůvodní materiály a konečný produkt - například výroba papíru (Harmonizovaný systém kapitola 48) z nepůvodní buničiny (Harmonizovaný systém kapitola 47)
 • specifické operace - vyžaduje se specifický výrobní postup, například spřádání vláken do příze - tato pravidla se většinou používají v textilním oděvu a chemickém průmyslu

 

Zvláštní pravidla pro váš výrobek naleznete na stránkách My Trade Assistant.

Tipy, které vám pomohou dodržovat pravidla pro konkrétní výrobek

Počítá se s další flexibilitou, která vám pomůže dodržovat pravidla specifická pro jednotlivé produkty, jako je tolerance nebo kumulace.

Odchylka

V systému GSP umožňuje pravidlo tolerance výrobci používat nepůvodní materiály, které jsou podle zvláštního pravidla pro daný produkt obvykle zakázány, pokud jejich čistá hmotnost nebo hodnota nepřekračuje

 • 15 % hmotnosti produktu u zemědělských a zpracovaných zemědělských produktů kapitol 2 a 4 až 24 harmonizovaného systému, jiných než zpracovaných produktů rybolovu kapitoly 16
 • 15 % ceny produktu ze závodu pro průmyslové výrobky jiné než textilie a oděvy

Zvláštní tolerance se vztahují na textilie a oděvy zařazené do kapitol 50 až 63 harmonizovaného systému, které jsou zahrnuty v poznámce 6 a poznámce 7 přílohy A Úvodní poznámky k seznamu v příloze 22-03.

Tuto přípustnou odchylku nelze použít k překročení maximálního prahu hodnoty nepůvodních materiálů uvedených v pravidlech pro jednotlivé produkty.

Kumulace

Systém GSP stanoví následující způsoby kumulace původu:

 • Dvoustranná kumulace, která umožňuje, aby se materiály pocházející z EU započítávaly jako materiály pocházející ze země zvýhodněné v rámci systému GSP, pokud jsou použity při výrobě produktu
 • Regionální kumulace, která umožňuje kumulaci v rámci stanovených regionálních seskupení zemí. V současné době to platí pro

Skupina I

 • Kambodža
 • Indonésie
 • Všechny
 • Myanmar/Barma
 • Filipíny
 • Vietnam“

Skupina III

 • Bangladéš
 • Bhútán
 • Indie
 • Nepál
 • Pákistán
 • Srí Lanka

Tato kumulace umožňuje, aby byly dovezené materiály ze zemí stejné skupiny považovány za původní, pokud jsou použity při výrobě produktu. V příloze 22-05 jsou stanoveny určité zvláštní podmínky pro textilní výrobky a některé produkty, které jsou vyloučeny z regionální kumulace, uvedené v příloze 22-04.

 • Křížová regionální kumulace, která umožňuje zvýhodněným zemím ze skupiny I a skupiny III použít materiál z druhé země jako původní. Na tuto kumulaci se vztahuje žádost, která není udělena automaticky. V současné době je taková kumulace zavedena.
 • Rozšířená kumulace, která umožňuje zvýhodněné zemi požádat o kumulaci se zemí, s níž má Evropská unie dohodu o volném obchodu. V současné době se tato kumulace nepoužije.
 • Kumulace s Norskem, Švýcarskem a Tureckem umožňuje, aby materiály pocházející z těchto tří zemí byly považovány za materiály pocházející ze zvýhodněné země, jsou-li použity při výrobě produktu. Zemědělské produkty kapitol 1-24 harmonizovaného systému jsou z tohoto druhu kumulace vyloučeny.

Odchylky

Zvláštní odchylka může být udělena za zvláštních podmínek, aby se umožnila mírnější pravidla původu použitelná na určité produkty pocházející z určitých zemí. Tato odchylka byla Kapverdám udělena a je pro Kapverdy v současné době uplatňována.

Další požadavky

Váš výrobek musí rovněž splňovat všechny ostatní platné požadavky protokolu (např. nedostatečné opracování nebo zpracování nebo pravidlo nezměnitelnosti).

Pravidlo nezměnitelnosti

Původní produkty musí být ze země zvýhodněné v rámci systému GSP dopraveny do EU, aniž by byly dále zpracovány ve třetí zemi.

Některé operace mohou být provedeny ve třetí zemi, pokud produkty zůstávají pod celním dohledem, například

 • přidání nebo připojování značek, štítků, pečetí nebo jakékoli dokumentace k zajištění souladu se zvláštními domácími požadavky dovážející země
 • konzervace produktů v dobrém stavu
 • skladování
 • rozdělení zásilek

Celní orgány mohou požadovat důkaz o dodržování tohoto pravidla, například

 • smluvní přepravní doklady, jako jsou nákladní listy
 • věcné nebo konkrétní důkazy založené na značení nebo číslování balíků
 • veškeré důkazy týkající se samotného zboží

Navracení cla

V rámci systému GSP je povoleno vrácení dříve zaplaceného cla z nepůvodních materiálů použitých k výrobě produktu, který je vyvážen v rámci preferenční sazby.

Postupy stanovení původu

Jak uplatňovat preferenční sazbu

Vývozci a dovozci se musí řídit postupy původu. Postupy týkající se původu týkající se žádosti o preferenční sazebník a ověřování celními orgány jsou stanoveny v článcích 60 a 70-112 prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/2447. Objasňují např., jak deklarovat původ výrobku, jak žádat o preference nebo jak mohou celní orgány ověřit původ výrobku.

Prohlášení o původu

 • Doklad o původu se nevyžaduje u dovozu do EU, pokud celková hodnota zásilky nepřesahuje 500 EUR u malých zásilek a 1200 EUR u osobních zavazadel.

Doklady o původu

Vývozci ze zvýhodněných zemí mohou sami prohlásit, že jejich produkt je původní, a to tak, že předloží deklaraci o původu, kterou lze vyhotovit

Deklarace o původu je prohlášení o původu vyhotovené registrovaným vývozcem na faktuře, dodacím listu, nákladovém listu nebo jakémkoli jiném obchodním dokladu umožňujícím identifikaci zboží a vývozce. Znění deklarace o původu je stanoveno v příloze 22-07 nařízení (EU) 2015/2447. Pokud jde o pravidla týkající se deklarace o původu, viz zejména články 92 a 93 uvedeného nařízení.

Po 30. červnu 2020 je dokladem o původu pro uplatnění preferenčního sazebního zacházení v rámci systému GSP deklarace o původu vydaná vývozci, kteří jsou ve zvýhodněné zemi registrováni v systému registrovaných vývozců (REX). Osvědčení formuláře A se po tomto datu již nepřijímají.

Vzhledem k narušení způsobenému pandemií COVID-19 je však možné požádat o prodloužení přechodného období. Země, v nichž systém REX nemohl být v důsledku pandemie zaveden nebo používán, mohou využít dalšího prodloužení přechodného období do 31. prosince 2020, jak je stanoveno v nařízení (EU) 2020/750. Chcete-li se pravidelně aktualizovat, podívejte se na internetové stránky REX.

Deklarace o původu zůstává v platnosti 12 měsíců ode dne, kdy byla vyhotovena.

Ověřování původu

Celní orgány mohou ověřit, zda dovážený produkt skutečně pochází nebo splňuje jiné požadavky na původ. Systém GSP je založen na následujících zásadách:

 • ověřování je založeno na správní spolupráci mezi celními orgány zvýhodněné země a EU.
 • kontroly původu produktů provádějí celní orgány zvýhodněné země, ale v případě potřeby se mohou těchto šetření účastnit Komise nebo orgány členských států EU.
 • po ukončení ověření sdělí orgány zvýhodněné země výsledky dožadujícím orgánům členského státu EU, který provádí konečné určení původu.

Požadavky na výrobek

Technická pravidla a požadavky

Požadavky na výrobky a obchodní režimy, které musí zboží splňovat, aby mohlo být dovezeno do Evropské unie.

 

Vyhledávání konkrétních pravidel a předpisů, které se vztahují na váš výrobek a jeho zemi původu, najdete na stránkách My Trade Assistant.

Abyste mohli najít požadavky vztahující se na váš výrobek, musíte nejdříve zjistit jeho celní kód. Pokud celní kód neznáte, můžete jej vyhledávat podle názvu vašeho výrobku ve vestavěném vyhledávači.

Požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost, sanitární a fytosanitární normy

Informace o zdravotních, bezpečnostních, sanitárních a fytosanitárních normách, které musí zboží splňovat, aby mohlo být dovezeno do Evropské unie.

 

Vyhledávání v oblasti zdraví, bezpečnosti a sanitárních a fytosanitárních opatření, která se vztahují na váš výrobek a jeho zemi původu, najdete v mém obchodním asistentovi.

Doklady a postupy celního odbavení

Důkaz původu

Vývozci ze zvýhodněných zemí mohou sami prohlásit, že jejich produkt je původní, a to tak, že předloží deklaraci o původu, kterou lze vyhotovit

Deklarace o původu je prohlášení o původu vyhotovené registrovaným vývozcem na faktuře, dodacím listu, nákladovém listu nebo jakémkoli jiném obchodním dokladu umožňujícím identifikaci zboží a vývozce. Znění deklarace o původu je stanoveno v příloze 22-07 nařízení (EU) 2015/2447. Pokud jde o pravidla týkající se deklarace o původu, viz zejména články 92 a 93 uvedeného nařízení.

Po 30. červnu 2020 je dokladem o původu pro uplatnění preferenčního sazebního zacházení v rámci systému GSP deklarace o původu vydaná vývozci, kteří jsou ve zvýhodněné zemi registrováni v systému registrovaných vývozců (REX). Osvědčení formuláře A se po tomto datu již nepřijímají.

Vzhledem k narušení způsobenému pandemií COVID-19 je však možné požádat o prodloužení přechodného období. Země, v nichž systém REX nemohl být v důsledku pandemie zaveden nebo používán, mohou využít dalšího prodloužení přechodného období do 31. prosince 2020, jak je stanoveno v nařízení (EU) 2020/750. Chcete-li se pravidelně aktualizovat, podívejte se na internetové stránky REX.

Deklarace o původu zůstává v platnosti 12 měsíců ode dne, kdy byla vyhotovena.

Jiné dokumenty

Celní režimy pro dovoz a vývoz.

Duševní vlastnictví a zeměpisná označení

 • Pravidla EU týkající se
  • Duševní vlastnictví a zeměpisná označení
  • Politika EU v oblasti duševního vlastnictví a rozvojové země

Obchod službami

Veřejné zakázky

Investice

Užitečné odkazy a dokumenty

Podívejte se na zvláštní pravidla a sazby, které se vztahují na zboží, které chcete dovážet/vyvážet, na stránkách My Trade Assistant.

Nařízení (EU) č. 978/2012 o všeobecných celních preferencích.

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy