Všeobecný systém preferencí (GSP)

Dováží vaše společnost výrobky z rozvojových nebo nejméně rozvinutých zemí? Tento oddíl vám pomůže pochopit systém GSP EU.

O systému GSP

Stávající všeobecný systém preferencí EU (nařízení (EU) č. 978/2012)se uplatňuje od 1. ledna 2014.

Tři režimy systému, obecný systém GSP, pobídkový režim GSP+ a systém „Vše kromě zbraní“ (EBA), jsou posíleny úpravou preferencí a zajištěním jejich většího dopadu.

Země způsobilé v rámci systému GSP jsou uvedeny v příloze I nařízení o GSP. Země, které využívají nové preference GSP, jsou uvedeny v příloze II. Příjemci pomoci z programu „Vše kromě zbraní“ jsou uvedeni v příloze IV.

Způsob podání žádosti o zvláštní pobídkový režim pro udržitelný rozvoj a řádnou správu věcí veřejných je stanoven v nařízení (EU) č. 978/2012 a v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 155/2013.

Pravidla původu

 

Aby byl váš produkt způsobilý pro preferenční zacházení, musí splňovat pravidla původu podle dohody. Podívejte se na interaktivní „Nástroj pro sebehodnocení pravidel původu (ROSA) v mém obchodním asistentovi, kde posoudí, zda váš produkt splňuje pravidla původu, a zjistěte, jak připravit správné dokumenty.

Obecné informace o pravidlech původu a postupech původu lze nalézt v tomto oddíle.

Původ je „hospodářská státní příslušnost“ obchodovaného zboží.  Pokud jste v tomto tématu nový, můžete najít úvod k hlavním pojmům v oddíle „Zboží“.

Pravidla původu

Kde mohu najít pravidla?

Pravidla původu jsou stanovena v následujících právních dokumentech:

Upozorňujeme, že se jedná o komplexní předpisy, které se netýkají pouze původu. Příručka Komise pro uživatele o pravidlech původu GSP (Pravidla původu Evropské unie pro systém GSP: Příručka pro uživatele) obsahuje neoficiální konsolidované znění právního textu týkajícího se pravidel původu GSP.

Pochází můj produkt ze země zvýhodněné v rámci systému GSP?

Aby byl váš produkt způsobilý pro nižší nebo nulovou preferenční celní sazbu v rámci systému GSP, musí pocházet ze země zvýhodněné v rámci systému GSP. Má se za to, že produkt pochází ze země zvýhodněné v rámci systému GSP, pokud

 • zcela získané ve zvýhodněné zemi nebo
 • získané ve zvýhodněné zemi s použitím materiálů, které nebyly zcela získány, ale byly dostatečně opracovány nebo zpracovány ve smyslu specifických pravidel pro produkt v příloze 22–03 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446,
  příloha 22–03 obsahuje dva soubory pravidel: jeden pro nejméně rozvinuté země zvýhodněné v rámci systému GSP, jeden platný pro všechny ostatní země zvýhodněné v rámci systému GSP.

 

Příklady hlavních typůpravidel specifických projednotlivé produkty v obchodních dohodách EU

 • pravidlo přidané hodnoty – hodnota všech nepůvodních materiálů v produktu nesmí přesáhnout určité procento ceny produktu ze závodu
 • změna sazebního zařazení – výrobní proces vede ke změně sazebního zařazení mezi nepůvodní materiály a konečný produkt – například výroba papíru (harmonizovaný systém kapitoly 48) z nepůvodní buničiny (harmonizovaný systém kapitola 47)
 • zvláštní operace – vyžaduje se specifický výrobní proces, například spřádání vláken do příze – tato pravidla se většinou používají v textilním oděvním a chemickém odvětví.

Tipy, které vám pomohou dodržovat pravidla specifická pro jednotlivé výrobky

Předpokládá se dodatečná flexibilita, která vám pomůže dodržovat pravidla specifická pro jednotlivé produkty, jako je tolerance nebo kumulace.

Přípustná odchylka

Pravidlo tolerance v systému GSP umožňuje výrobci použít nepůvodní materiály, které jsou podle specifického pravidla pro produkt běžně zakázány, pokud jejich čistá hmotnost nebo hodnota nepřevyšuje

 • 15 % hmotnosti produktu pro zemědělské a zpracované zemědělské produkty kapitol 2 a 4 až 24 harmonizovaného systému, jiné než zpracované produkty rybolovu kapitoly 16
 • 15 % ceny produktu ze závodu u průmyslových výrobků jiných než textil a oděvy

Zvláštní tolerance se vztahují na textilie a oděvy zařazené v kapitolách 50 až 63 harmonizovaného systému, které jsou zahrnuty v poznámce 6 a poznámce 7 přílohy A Úvodní poznámky k seznamu v příloze 22–03.

Tuto přípustnou odchylku nelze použít k překročení prahu maximální hodnoty nepůvodních materiálů uvedených ve specifických pravidlech pro produkty.

Kumulace

Systém GSP stanoví následující způsoby kumulace původu:

 • Dvoustranná kumulace, která umožňuje započítat materiály pocházející z EU, jako by materiály pocházející ze země zvýhodněné v rámci systému GSP byly použity při výrobě produktu
 • Regionální kumulace, která umožňuje kumulaci v rámci určitých regionálních sdružení zemí. V současné době to platí pro

Skupina I

 • Kambodža
 • Indonésie
 • Laos
 • Myanmar/Barma
 • Filipíny
 • Vietnam

Skupina III

 • Bangladéš
 • Bhútán
 • Indie
 • Nepál
 • Pákistán
 • Šrí Lanka

Tato kumulace umožňuje, aby dovážené materiály ze zemí stejné skupiny byly považovány za původní, jsou-li použity při výrobě produktu. V příloze 22–05 jsou stanoveny určité zvláštní podmínky pro textilní výrobky a některé produkty, které jsou vyloučeny z regionální kumulace uvedené v příloze 22–04.

 • Křížová regionální kumulace, která umožňuje zvýhodněným zemím sdružení I a III používat materiál druhé země jako původní. Na tuto kumulaci se vztahuje žádost, která není povolena automaticky. V současné době existuje jedna taková kumulace.
 • Rozšířená kumulace, která umožňuje zvýhodněné zemi požádat o kumulaci se zemí, s níž má Evropská unie dohodu o volném obchodu. V současné době se tato kumulace nepoužije.
 • Kumulace s Norskem, Švýcarskem a Tureckem umožňuje, aby materiály pocházející z těchto tří zemí byly považovány za materiály pocházející ze zvýhodněné země, jsou-li použity při výrobě produktu. Zemědělské produkty kapitol 1–24 harmonizovaného systému jsou z tohoto druhu kumulace vyloučeny.

Odchylky

Za zvláštních podmínek může být udělena zvláštní odchylka s cílem umožnit mírnější pravidla původu vztahující se na konkrétní produkty pocházející z určitých zemí. Tato odchylka byla udělena Kapverdám a v současné době pro ně platí.

Jiné požadavky

Váš výrobek musí rovněž splňovat všechny ostatní platné požadavky protokolu (např. nedostatečné opracování nebo zpracování nebo pravidlo nezměnitelnosti).

Pravidlo nezměnitelnosti

Původní produkty musí být přepraveny ze země zvýhodněné v rámci systému GSP do EU, aniž by byly dále zpracovány ve třetí zemi.

Některé operace mohou být prováděny ve třetí zemi, pokud produkty zůstávají pod celním dohledem, například

 • přidání nebo připevnění značek, štítků, pečetí nebo jakékoli dokumentace s cílem zajistit soulad se zvláštními vnitrostátními požadavky dovážející země
 • konzervování produktů v dobrém stavu
 • skladování
 • rozdělení zásilek

Celní orgány mohou požadovat důkaz o splnění tohoto pravidla, například:

 • smluvní přepravní doklady, jako jsou konosamenty
 • věcné nebo konkrétní důkazy založené na značení nebo číslování nákladových kusů
 • veškeré důkazy týkající se samotného zboží

Navracení cla

V rámci systému GSP je povoleno vracení cel dříve zaplacených z nepůvodních materiálů použitých k výrobě produktu, který je vyvážen v rámci preferenční celní sazby.

Postupy týkajícíse původu

Jak žádat o preferenční sazbu

Vývozci a dovozci se musí řídit postupy týkajícími se původu. Postupy týkající se původu týkající se žádosti o preferenční sazebník a ověřování celními orgány jsou stanoveny v článcích 60 a 70 až 112 prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/2447. Objasňují např. jak deklarovat původ produktu, jak žádat o preference nebo jak mohou celní orgány ověřit původ produktu.

Prohlášení o původu

 • U dovozu do EU, pokud celková hodnota zásilky nepřesahuje 500 EUR u malých zásilek nebo 1 200 EUR u osobních zavazadel, se doklad o původu nevyžaduje.

Doklady o původu

Vývozci ze zvýhodněných zemí mohou sami prohlásit, že jejich produkt je původní, a to poskytnutím deklarace o původu, kterou může učinit

 • vývozce registrovaný v systému registrovaných vývozců (REX)
 • kterýkoli vývozce za předpokladu, že celková hodnota zásilky nepřesahuje 6 000 EUR.

Deklarace o původu je prohlášení o původu vyhotovené registrovaným vývozcem na faktuře, dodacím listu, balicím listu nebo jakémkoli jiném obchodním dokladu umožňujícím identifikaci zboží a vývozce. Znění deklarace o původu je stanoveno v příloze 22–07 nařízení (EU) 2015/2447. Pravidla týkající se deklarace o původu viz zejména články 92 a 93 uvedeného nařízení.

Po 30. červnu 2020 je dokladem o původu pro uplatnění preferenčního sazebního zacházení v rámci systému GSP deklarace o původu vydaná vývozci, kteří jsou ve zvýhodněné zemi registrováni v systému registrovaných vývozců (REX). Osvědčení na tiskopise A po tomto datu již nejsou uznávána.

Vzhledem k narušení způsobenému pandemií COVID-19 je však možné požádat o prodloužení přechodného období. Země, v nichž systém REX nemohl být v důsledku pandemie zaveden nebo použit, mohou využít dalšího prodloužení přechodného období do 31. prosince 2020, jak je stanoveno v nařízení (EU) 2020/750. Pravidelné aktualizace naleznete na internetových stránkách REX.

Deklarace o původu zůstává v platnosti po dobu 12 měsíců ode dne, kdy byla vyhotovena.

Ověření původu

Celní orgány mohou ověřit, zda je dovezený produkt skutečně původní nebo zda splňuje jiné požadavky na původ. Systém GSP je založen na následujících zásadách:

 • ověřování je založeno na správní spolupráci mezi celními orgány zvýhodněné země a EU.
 • kontroly původu produktů provádějí celní orgány zvýhodněné země, ale v případě potřeby se mohou těchto šetření zúčastnit Komise nebo orgány členských států EU.
 • jakmile je ověření dokončeno, sdělí orgány zvýhodněné země výsledky dožadujícím orgánům členského státu EU, který učiní konečné rozhodnutí o původu.

Požadavky na výrobky

Technická pravidla a požadavky

Požadavky na výrobky a obchodní režimy, které musí zboží splňovat, aby mohlo být dovezeno do Evropské unie.

 

Vyhledejte konkrétní pravidla a předpisy vztahující se na váš výrobek a jeho zemi původu pomocí mého obchodního asistenta.

Abyste mohli najít požadavky vztahující se na váš výrobek, musíte nejdříve zjistit jeho celní kód. Pokud celní kód neznáte, můžete jej vyhledávat podle názvu vašeho výrobku ve vestavěném vyhledávači.

Požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost, sanitární a fytosanitární normy

Informace o zdravotních, bezpečnostních, sanitárních a fytosanitárních normách, které musí zboží splňovat, aby mohlo být dovezeno do Evropské unie.

 

Informace o zdravotních, bezpečnostních a sanitárních a fytosanitárních pravidlech vztahujících se na váš výrobek a zemi jeho původu najdete v mém obchodním asistentovi.

Celní prohlášení a postupy celního odbavení

Doklad o původu

Vývozci ze zvýhodněných zemí mohou sami prohlásit, že jejich produkt je původní, a to poskytnutím deklarace o původu, kterou může učinit

 • vývozce registrovaný v systému registrovaných vývozců (REX)
 • kterýkoli vývozce za předpokladu, že celková hodnota zásilky nepřesahuje 6 000 EUR.

Deklarace o původu je prohlášení o původu vyhotovené registrovaným vývozcem na faktuře, dodacím listu, balicím listu nebo jakémkoli jiném obchodním dokladu umožňujícím identifikaci zboží a vývozce. Znění deklarace o původu je stanoveno v příloze 22–07 nařízení (EU) 2015/2447. Pravidla týkající se deklarace o původu viz zejména články 92 a 93 uvedeného nařízení.

Po 30. červnu 2020 je dokladem o původu pro uplatnění preferenčního sazebního zacházení v rámci systému GSP deklarace o původu vydaná vývozci, kteří jsou ve zvýhodněné zemi registrováni v systému registrovaných vývozců (REX). Osvědčení na tiskopise A po tomto datu již nejsou uznávána.

Vzhledem k narušení způsobenému pandemií COVID-19 je však možné požádat o prodloužení přechodného období. Země, v nichž systém REX nemohl být v důsledku pandemie zaveden nebo použit, mohou využít dalšího prodloužení přechodného období do 31. prosince 2020, jak je stanoveno v nařízení (EU) 2020/750. Pravidelné aktualizace naleznete na internetových stránkách REX.

Deklarace o původu zůstává v platnosti po dobu 12 měsíců ode dne, kdy byla vyhotovena.

Ostatní dokumenty

Celní režimy pro dovoz a vývoz.

Duševní vlastnictví a zeměpisná označení

 • Pravidla EU týkající se
  • Duševní vlastnictví a zeměpisná označení
  • Politika EU v oblasti duševního vlastnictví a rozvojové země

Obchod se službami

Zadávání veřejných zakázek

Investice

Užitečné odkazy a dokumenty

Podívejte se na konkrétní pravidla a cla, která se vztahují na zboží, které chcete dovézt/vyvézt, v mém obchodním asistentovi.

Nařízení (EU) č. 978/2012 o všeobecných celních preferencích.

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy