Prohloubená a komplexní zóna volného obchodu mezi EU a Ukrajinou

EU a Ukrajina prozatímně uplatňují dohodu o přidružení od listopadu 2014. V rámci této dohody o přidružení je od ledna 2016 prozatímně prováděna prohloubená a komplexní dohoda o volném obchodu. Snižuje cla, kterým evropské podniky čelí při vývozu na Ukrajinu. Dohoda usnadňuje obchod tím, že zefektivňuje celní postupy a postupně sbližuje ukrajinské právní předpisy, pravidla a postupy, včetně norem, s právními předpisy, pravidly a postupy EU.

Dohoda v kostce

EU a Ukrajina prozatímně uplatňují od 1. ledna 2016 prohloubenou a komplexní dohodu o volném obchodu v rámci širší dohody o přidružení, jejíž politická ustanovení a ustanovení o spolupráci jsou prozatímně uplatňována od listopadu 2014. DCFTA otevírá trhy pro zboží a služby na obou stranách na základě předvídatelných a vymahatelných obchodních pravidel.

Úplné znění a přílohy dohody

Jaké jsou přínosy pro váš podnik?

Dohoda o přidružení

 • usnadňuje podnikům z EU dovoz z Ukrajiny a vývoz na Ukrajinu
 • přináší vašemu podniku různé výhody, jako je odstranění cel a účinné a rychlé usnadnění přepravy přes celní orgány na mezinárodních hranicích.

 

EU je jedním z největších obchodních partnerů Ukrajiny, což znamená, že existuje několik příležitostí pro dovoz a vývoz z EU na Ukrajinu a naopak. Klíčovým vývozním zbožím jsou suroviny, jako je železo, ocel, těžební produkty, zemědělské produkty, stroje a chemické výrobky. Ukrajina v současné době pracuje na zjednodušení politik ve prospěch malých podniků při obchodování s EU. Malé podniky mohou rovněž získat podporu ze stěžejní iniciativy EU pro malé a střední podniky.

Sazby

Dohoda mezi EU a Ukrajinou zlepšuje konkurenceschopnost evropských podniků na ukrajinském trhu a naopak. Pokud jde o obchod se zbožím, dohoda odstranila většinu cel – EU: 98,1 % a Ukrajina: 99,1 %.

Průmyslové výrobky

Zatímco velká část cel na průmyslové zboží byla při vstupu dohody v platnost odstraněna, pro řadu výrobků byla dohodnuta přechodná období.

EU

Dohoda odstranila 94,7 % celních položek.

U několika málo zboží EU stále postupně odstraňuje cla s následujícími přechodnými obdobími

 • nerostné suroviny – 2019
 • chemické látky – 2021
 • hnojiva – 2023
 • výrobky ze dřeva – 2021
 • obuv – 2021
 • články z mědi – 2021
 • výrobky z hliníku – 2023
 • automobily a většina motorových vozidel – 2023
Ukrajina

Po vstupu dohody v platnost by 49,2 % průmyslových výrobků mohlo vstoupit na Ukrajinu bez cla.

Podíl vývozu EU liberalizovaného Ukrajinou se má do roku 2023 zvýšit na 96 %. Toto další postupné odstraňování cel se týká následujících výrobkových skupin:

 • nerostné suroviny – 2023
 • organické chemické látky – 2019
 • hnojiva – 2019
 • pryžové pneumatiky – 2021
 • kožené výrobky – 2021
 • textilie, jako jsou pokrývky hlavy – 2019

Na ukrajinské odvětví motorových vozidel se bude rovněž vztahovat přechodné období do roku 2026, což je výsledek jednání dohodnutých v rámci WTO v roce 2008.

Zemědělské zboží

EU

Dovozní cla na většinu zemědělských produktů dovážených do EU byla v roce 2016 snížena na nulu. Celní kvóty se vztahují na zbývající zemědělské produkty, které nejsou liberalizovány. Správa těchto kvót probíhá buď podle zásady „kdo dřív přijde, je dřív na řadě“, nebo prostřednictvím dovozních licencí. Seznam všech celních kvót pro EU i Ukrajinu naleznete v dodatku 1 a 2 přílohy I-A.

Ukrajina

Téměř polovina ukrajinského zemědělského zboží byla liberalizována v době, kdy dohoda vstoupila v platnost, ale na malý počet zboží se vztahuje přechodné období do roku 2023.

Ne všechna dovozní cla Ukrajiny budou snížena na nulu

 • do roku 2026 bude 8,7 % zemědělsko-potravinářských cel na zboží, jako jsou mléčné výrobky, vejce, cukr, živočišné oleje a tuky, předmětem omezeného lineárního snížení o 20–60 % – poté se uplatní zbytkové clo.
 • u cukru, drůbežího masa a vepřového masa se použijí celní kvóty – zboží dovážené v rámci uvedených množství je osvobozeno od cla.

Dohoda mezi EU a Ukrajinou zakazuje používání vývozních cel oběma stranami. Ukrajinská vláda se však dohodla, že do roku 2026 postupně zruší stávající vývozní cla na určité zboží, včetně hospodářských zvířat a skrytých surovin, osiva některých druhů olejnin a druhů kovů. Více informací o tom lze nalézt v příloze I-C dohody mezi EU a Ukrajinou.

Pro vývoz Ukrajiny do roku 2031 je stanoven mechanismus zvláštních ochranných opatření. To znamená, že Ukrajina může uložit příplatek na vývozní clo u několika druhů zboží, jako jsou suroviny, slunečnicová semena a druhy kovu, oceli a mědi, pokud během ročního období kumulativní objem vývozu z Ukrajiny do EU překročí spouštěcí úroveň. Více informací o tom lze nalézt v příloze I-D dohody mezi EU a Ukrajinou.

 

Celní sazbu, která se na váš produkt vztahuje, najdete v části Můj obchodní asistent.

Pravidla původu

 

Aby byl váš produkt způsobilý pro preferenční zacházení, musí splňovat pravidla původu podle dohody. Podívejte se na interaktivní „Nástroj pro sebehodnocení pravidel původu (ROSA) v mém obchodním asistentovi, kde posoudí, zda váš produkt splňuje pravidla původu, a zjistěte, jak připravit správné dokumenty.

Obecné informace o pravidlech původu a postupech původu lze nalézt v tomto oddíle.

Původ je „hospodářská státní příslušnost“ obchodovaného zboží. Pokud jste v tomto tématu nový, můžete najít úvod k hlavním pojmům v oddíle „Zboží“.

Pravidla původu

Kde mohu najít pravidla původu?

Pravidly původu použitelnými podle dohody o přidružení s Ukrajinou jsou pravidla úmluvy o celoevropsko-středomořských preferenčních pravidlech původu ( Regionální úmluva o celoevropsko-středomořských preferenčních pravidlech původu) (Úř. věst.L 54, 26.2.2013, s. 4). Požadavky na pravidla původu podle úmluvy PEM jsou definovány v příloze 2 dodatku I úmluvy PEM. Tato pravidla jsou předmětem revize a v polovině roku 2021 by měl být použitelný nový soubor alternativních pravidel původu, včetně ustanovení o kumulaci, navracení cla, toleranci a pravidle o nezměnitelnosti (viz níže), která budou uvolněna.

Cílem úmluvy PEM o pravidlech původu je stanovit společná pravidla původu a kumulace mezi 25 smluvními stranami (EU, ESVO, balkánskými zeměmi a partnery dohody o volném obchodu v regionu jižního a východního sousedství EU) a EU s cílem usnadnit obchod a integrovat dodavatelské řetězce v rámci této zóny.

Seznam smluvních stran celoevropsko-středomořského partnerství

Podrobné informace o celoevropském systému jsou k dispozici v uživatelské příručce.

Pochází můj výrobek z EU nebo z Ukrajiny podle úmluvy PEM?

K tomu, aby se na váš produkt vztahovala nižší nebo nulová preferenční celní sazba podle úmluvy PEM, musí pocházet z EU nebo z Ukrajiny.

Výrobek „původí“, pokud je buď

 • zcela získané v EU nebo na Ukrajině, nebo
 • vyrobené v EU nebo na Ukrajině za použití nepůvodních materiálů, za předpokladu, že tyto materiály byly dostatečně opracovány nebo zpracovány v souladu se specifickými pravidly pro jednotlivé produkty stanovenými v příloze II dodatku I úmluvy PEM
  Viz rovněž příloha I „Úvodní poznámky“ specifických pravidel původu produktu. Pro některé produkty existují alternativní pravidla specifická pro jednotlivé produkty – viz dodatek II.

Produkt musí rovněž splňovat všechny ostatní použitelné požadavky uvedené v kapitole, jako je nedostatečné opracování nebo zpracování nebo pravidlo přímé přepravy. Existují také určité dodatečné možnosti flexibility, které vám pomohou dodržovat pravidla specifická pro jednotlivé produkty, například toleranci nebo kumulaci.

 

Příklady hlavních typů pravidel specifických pro jednotlivé produkty v obchodních dohodách EU

 • pravidlo přidané hodnoty – hodnota všech nepůvodních materiálů v produktu nesmí přesáhnout určité procento ceny produktu ze závodu
 • změna sazebního zařazení – výrobní proces vede ke změně sazebního zařazení mezi nepůvodní materiály a konečný produkt – například výroba papíru (harmonizovaný systém kapitoly 48) z nepůvodní buničiny (harmonizovaný systém kapitola 47)
 • zvláštní operace – vyžaduje se specifický výrobní proces, například spřádání vláken do příze – tato pravidla se většinou používají v textilním a oděvním průmyslu a v chemickém průmyslu.

Tipy, které vám pomohou dodržovat pravidla specifická pro jednotlivé výrobky

Dohoda poskytuje dodatečnou flexibilitu, která vám pomůže dodržovat pravidla specifická pro jednotlivé produkty, jako je tolerance nebo kumulace.

Přípustná odchylka
 • pravidlo tolerance umožňuje výrobci použít nepůvodní materiály, které specifické pravidlo produktu běžně zakazuje až do výše 10 % ceny produktu ze závodu.
 • tuto přípustnou odchylku nelze použít k překročení prahu maximální hodnoty nepůvodních materiálů uvedených ve specifických pravidlech pro produkty.
 • pro textilie a oděvy zařazené v kapitolách 50 až 63 HS, které jsou zahrnuty v poznámkách 5 a 6 přílohy I „Úvodní poznámky k seznamu v příloze II“, platí zvláštní tolerance
Kumulace

PEM úmluva stanoví dva způsoby kumulace původu

 • dvoustranná kumulace – materiály pocházející z Ukrajiny lze považovat za materiály pocházející z EU (a naopak), jsou-li použity při výrobě produktu v EU
 • diagonální kumulace – materiály pocházející z jedné smluvní strany PEM úmluvy lze považovat za materiály pocházející z jiné smluvní strany při posuzování, zda konečný produkt pochází z preferenčního přístupu při vývozu do třetí smluvní strany v rámci celoevropsko-středomořské oblasti – diagonální kumulace se použije pouze v případě, že mezi všemi dotčenými smluvními stranami existuje obchodní dohoda a tyto země uplatňují stejná pravidla původu.
  Zkontrolujte „matrici“ (tabulka obsahující všechny platné dohody využívající celoevropsko-středomořské úmluvy), která uvádí smluvní strany, s nimiž může Ukrajina uplatňovat diagonální kumulaci (v dubnu 2020 byly společnými partnery EU a Ukrajiny pro diagonální kumulaci Island, Švýcarsko (včetně Lichtenštejnska) a Norsko)

 

Jak diagonální kumulace působí?

K diagonální kumulaci dochází mezi několika různými zeměmi, které sdílejí stejná pravidla původu a mají mezi sebou dohody o volném obchodu. Je tomu tak v případě, kdy výrobce zboží v jedné z těchto zemí může dovážet materiály a používat je tak, jako by pocházelo z jejich vlastní země. Například podle PEM úmluvy může ukrajinský obchodník, který na Ukrajině tvoří oděvy pro vývoz do Švýcarska, používat tkaniny pocházející z EU k výrobě oděvů a může je započítat jako pocházející z Ukrajiny. Byl splněn požadavek dvojího zpracování, tj. výroba tkanin z (nepůvodní) příze a výroba oděvů, a oděvy se při vývozu do Švýcarska považují za pocházející z Ukrajiny, a budou proto moci využívat volného přístupu na švýcarský trh.

Další vysvětlení týkající se kumulace PEM lze nalézt zde.

Jiné požadavky

Výrobek musí rovněž splňovat všechny ostatní použitelné požadavky uvedené v úmluvě, jako je nedostatečné opracování nebo zpracování nebo pravidlo přímé přepravy.

Pravidlo přímé dopravy

Původní produkty musí být přepravovány z EU na Ukrajinu (a naopak) nebo přes území smluvních stran, se kterými je možná kumulace, aniž by byly dále zpracovány ve třetí zemi.

Některé operace mohou být prováděny ve třetí zemi, pokud produkty zůstávají pod celním dohledem, například

 • vykládka
 • opětovné naložení
 • jakékoli jiné úkony určené ke konzervaci produktů v dobrém stavu

Splnění těchto podmínek se prokazuje předložením

 • jednotný přepravní doklad (např. konosament), který zahrnuje přepravu ze země vývozu přes třetí zemi, přes kterou bylo zboží přepravováno
 • potvrzení vydané celními orgány třetí země, přes kterou přepravujete své zboží
 • nejsou-li tyto doklady k dispozici, jakékoli průkazné doklady

Navracení cla

Podle PaEMské úmluvy o obchodu mezi EU a Ukrajinou není možné získat vrácení cla dříve zaplaceného za nepůvodní materiály použité k výrobě produktu, který je vyvážen v rámci preferenční celní sazby.

Postupy týkajícíse původu

Vývozci a dovozci se musí řídit postupy týkajícími se původu. Postupy jsou stanoveny v hlavě V o prokazování původu a v hlavě VI o opatřeních pro správní spolupráci. Objasňují např. jak deklarovat původ produktu, jak žádat o preference nebo jak mohou celní orgány ověřit původ produktu.

Jak žádat o preferenční sazbu

Aby mohli využívat preferenční celní sazby, musí dovozci předložit doklad o původu.

Dokladem o původu může být:

Doklad o původu je platný po dobu 4 měsíců ode dne vydání.

Průvodní osvědčení EUR.1 nebo EUR-MED

 • průvodní osvědčení EUR.1 nebo EUR-MED vydávají celní orgány země vývozu
 • Příloha III obsahuje vzory osvědčení EUR.1 a EUR-MED a pokyny pro jejich vyplňování
 • vývozce žádající o osvědčení by měl být připraven předložit doklady prokazující status původu dotčených produktů.

Další vysvětlení, kdy lze použít osvědčení EUR.1 nebo EUR-MED, je uvedeno na straně 72 příručky.

Prohlášení o původu nebo prohlášení o původu EUR-MED

Vývozci mohou sami prohlásit, že jejich produkt pochází z EU nebo ze smluvní strany PEM úmluvy, a to předložením prohlášení o původu. Prohlášení o původu může učinit

 • schválený vývozce
 • vývozce, pokud celková hodnota zásilky nepřesahuje 6 000 EUR.
Jak vyhotovit prohlášení o původu

Vývozce na faktuře, dodacím listu nebo jiném obchodním dokladu identifikujícím produkt vyplní, orazítkuje nebo vytiskne toto prohlášení (příloha IV):

„Vývozce produktů uvedených v tomto dokladu (celní povolení č. ...) ) prohlašuje, že tyto produkty jsou preferenčního původu, není-li uvedeno jinak.“

Jak vyhotovovat prohlášení o původu EUR-MED

V tomto případě je prohlášení následující (příloha IV):

„Vývozce produktů, na něž se vztahuje tento doklad (celní povolení č. ...), prohlašuje, že nejsou-li jasně uvedeny jinak, mají tyto produkty... preferenční původ.

kumulace použita s... (název země/zemí).

- Nepoužije se žádná kumulace

Prohlášení o původu může být vyhotoveno v kterémkoli úředním jazyce EU nebo v úředních jazycích v oblasti PE, jak je uvedeno v příloze IV (prohlášení týkající se kumulace by mělo být vždy v angličtině).

Prohlášení o původu musíte podepsat ručně. Jste-li schváleným vývozcem, jste od této povinnosti osvobozeni, pokud se svým celním orgánům písemně zavážete, že přijmete plnou odpovědnost za jakékoli prohlášení, které vás identifikuje.

Ověření původu

Celní orgány mohou ověřit, zda je dovezený produkt skutečně původní nebo zda splňuje jiné požadavky na původ. Ověření je založeno na

 • správní spolupráce mezi celními orgány dovážejících a vyvážejících stran
 • kontroly prováděné místními celními orgány – návštěvy dovážející strany u vývozce nejsou povoleny

Orgány vyvážející strany učiní konečné určení původu a informují orgány dovážející strany o výsledcích.

Požadavky na výrobky

Technická pravidla a požadavky

Dohoda mezi EU a Ukrajinou stanoví harmonizaci právních předpisů, norem a postupů posuzování shody mezi Ukrajinou a EU. Proto musí výrobci z Ukrajiny splňovat pouze jeden soubor požadavků, aby jejich výrobky mohly být uvedeny na trh EU i Ukrajiny.

Sblížené právní předpisy Ukrajiny zahrnují:

 • akreditace a uvádění výrobků na trh, které stanoví moduly postupů posuzování shody
 • obecná bezpečnost výrobků, stanovení kritérií pro to, co je třeba vzít v úvahu při posuzování, zda je výrobek bezpečný, a určení, kdy je výrobek zakázán, protože představuje vážné riziko pro zdraví a bezpečnost

Seznam všech 27 předpisů, které se týkají bezpečnostních požadavků široké škály výrobků, včetně strojních zařízení, výtahů, hraček, zdravotnických prostředků a jednoduchých tlakových nádob, viz příloha III dohody o přidružení mezi EU a Ukrajinou.

Pokud jde o normy, Ukrajina

 • přijímá mezinárodní a evropské normy v souladu s osvědčenými postupy
 • odhodlány zrušit jakékoli protichůdné vnitrostátní normy. To zahrnuje jakékoli protichůdné normy GOST (Gosudarstvenny Standart) používané v postsovětských státech.
Jak vím, že zboží, které dovážím do EU, splňuje předpisy a normy EU?

Spolupráce stran v oblasti dozoru nad trhem a postupů posuzování shody znamená, že pokud do EU vyvážíte vysoce rizikové zboží, jako jsou tlakové nádoby, výtahy a některá strojní zařízení, potřebujete pouze posouzení shody provedené oznámeným subjektem (laboratořemi nebo jinými kontrolními a certifikačními orgány akreditovanými ukrajinskou vládou).

Seznam 114 jmenovaných ukrajinských subjektů, které se zabývají posuzováním shody výrobků, které byly akreditovány Národní akreditační agenturou Ukrajiny

Chcete-li dovézt zboží z Ukrajiny do EU, budete muset projít procesem prokazování shody prostřednictvím EU prohlášení o shodě podepsaného vaším výrobcem. Poté může výrobce opatřit své výrobky označením CE, je-li to vyžadováno.

V rámci dohody o přidružení mezi EU a Ukrajinou bude uzavřena dohoda o shodě, posuzování a akceptaci průmyslových výrobků. Jedná se o druh dohody o vzájemném uznávání mezi EU a Ukrajinou. Podle této dohody EU a Ukrajina umožní, aby průmyslové výrobky uvedené v přílohách dohody ACAA, které splňují požadavky na shodu, mohly být uváděny na trh bez dalších zkoušek nebo postupů shodnosti.

Kontakty pro technické požadavky

Požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost – SPS

Bezpečnost potravin zdraví zvířat, dobré životní podmínky zvířat a rostlinolékařský stav

Abyste mohli z Ukrajiny či naopak vyvážet z EU nebo do ní bez problémů dovážet, existují určitá pravidla týkající se zdraví rostlin a zvířat a bezpečnosti mezi Ukrajinou a EU, o nichž byste měli vědět. Dohoda o přidružení mezi EU a Ukrajinou harmonizovala řadu sanitárních a fytosanitárních pravidel a zakázala stranám zavádět neodůvodněné překážky.

Pokud jde o nákazy zvířat nebo choroby rostlin, včetně škůdců, existují postupy pro uznání statusu území prostého škodlivého organismu v daných regionech. To je pro obchodní účely a pro oznamování rizik pro veřejné zdraví, zdraví zvířat nebo rostlin. V případě, že dovážející země musí přijmout opatření ke kontrole vážného zdravotního rizika, umožňuje dohoda o přidružení mezi EU a Ukrajinou přijetí prozatímních omezujících opatření vůči dovozu. Tato opatření jsou však prováděna způsobem, který minimalizuje narušení obchodu mezi oběma zeměmi. Více informací o postupech naleznete v příloze VI dohody mezi EU a Ukrajinou.

Sanitární a fytosanitární kontrola na Ukrajině

Vláda vykonává tři druhy ochrany hranic:

Sanitární a epidemiologická kontrola

Cílem je chránit zemi před šířením chorob a zavést testy, které zajistí, aby zboží splňovalo hygienické normy. Tento typ kontroly je povinný a provádí se zejména u dovážených potravinářských výrobků, některých spotřebních výrobků a také u vývozu slunečnicových olejů. Zboží, které spadá do kategorie zemědělských produktů, nepodléhá sanitární a epidemiologické kontrole.

Veterinární a hygienická kontrola

Cílem této kontroly je zabránit šíření nákaz zvířat. Veterinární a hygienická kontrola se obvykle používá pro vývoz, dovoz a tranzit zvířat, reprodukčního materiálu, biologických produktů, patologického materiálu, veterinárních přípravků, produktů péče o zvířata, doplňkových látek, premixů a živočišných produktů (včetně masných výrobků, vajec, mléka, ryb a medu).

Rostlinolékařská kontrola

Tento typ kontroly nejenže zabraňuje šíření škodlivých organismů, ale je rovněž navržen tak, aby dohlížel na karanténní režimy. Rostlinolékařská kontrola se uplatňuje u vývozu, dovozu a tranzitu rostlin a rostlinných produktů (včetně potravinářských produktů), obalů, dopravních prostředků, půdy a jiných produktů, které šíří regulované škodlivé organismy.

Kontakty pro sanitární a fytosanitární požadavky (SPS)

Technické překážky obchodu

Ačkoli jsou technická pravidla důležitá, mohou někdy působit jako překážky mezinárodního obchodu, a mohou tedy představovat značnou zátěž pro vás jako vývozce.

 • pokud se domníváte, že se potýkáte s obchodní překážkou, která zpomaluje váš podnik nebo vám brání ve vývozu, můžete nám sdělit
 • napište, co zastavujete vývoz na Ukrajinu prostřednictvím on-line formuláře – EU vaši situaci analyzuje a přijme vhodná opatření

Kontaktujte nás

Celní prohlášení a postupy celního odbavení

Dohoda zajišťuje transparentnější a jednodušší celní postupy s cílem usnadnit obchod a snížit náklady pro podniky.

Dokumenty

Pokyny pro jednotlivé kroky popisují různé druhy dokumentů, které byste měli připravit pro celní odbavení svých produktů.

V závislosti na vašem produktu mohou celní orgány požadovat všechny nebo některé z níže uvedených prvků.

 • obchodní faktura (vyhledejte konkrétní požadavky týkající se její formy a obsahu v mém obchodním asistentovi).
 • výčet položek zásilky
 • dovozní licence pro určité zboží
 • osvědčení prokazující, že váš výrobek je v souladu s povinnými výrobními předpisy, jako jsou požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost, označování a balení.
 • doklad o původu – prohlášení o původu

V zájmu větší jistoty můžete předem požádat o závazné informace o sazebním zařazení zboží a/nebo o závazné informace o původu zboží.

Podrobné informace o tom, které dokumenty musíte předložit k celnímu odbavení vašeho výrobku, naleznete na stránkách My Trade Assistant.

Postupy prokazování a ověřování původu

Popis toho, jak prokázat původ vašich produktů za účelem uplatnění preferenčních celních sazeb, a popis pravidel týkajících se ověřování původu celními orgány viz výše uvedený oddíl o pravidlech původu.

Informace o celních režimech dovozu a vývozu obecně naleznete na internetových stránkách GŘ pro daně a celní unii.

Duševní vlastnictví a zeměpisné ukazatele

Dohoda chrání vaše práva duševního vlastnictví při dovozu a/nebo vývozu vašeho zboží na Ukrajinu.

Ochranné známky a autorská práva

Dohoda mezi EU a Ukrajinou je v souladu s několika mezinárodními dohodami, které upravují správu ochranných známek a autorských práv a poskytují spravedlivý a transparentní systém pro zápis ochranných známek. Je-li přihláška zamítnuta správou ochranných známek, musí být rozhodnutí písemně sděleno žadateli a musí být uvedeny důvody zamítnutí. Ochranná známka může být zrušena, pokud nebyla řádně užívána do pěti let na území, na kterém byla zapsána.

Průmyslové vzory a patenty

Podle dohody mezi EU a Ukrajinou jsou vaše nezávisle vytvořené (průmyslové) vzory, které mají individuální povahu, chráněny zápisem po dobu až 25 let. Tím získáte výlučné právo používat průmyslový vzor a třetí strany jej nebudou moci bez vašeho souhlasu používat, znovu vytvářet, prodávat nebo dovážet a/nebo vyvážet.

Zeměpisná označení

Zvláštní výbor pro zeměpisné ukazatele zřízený v rámci dohody mezi EU a Ukrajinou bude sledovat provádění dohody ve vztahu k duševnímu vlastnictví a bude podávat zprávy Výboru pro obchod.

Ochranné známky

Přihlášky ochranné známky by měly být podány Ukrajinskému ústavu duševního vlastnictví (Ukrajinskému PTO), který je státním podnikem.

Chcete-li podat přihlášku ochranné známky na Ukrajině, budete potřebovat následující dokumenty a informace.

 • vaše celé jméno
 • země registrace
 • adresa a kód země WIPO
 • obrázek a popis ochranné známky, o kterou žádáte
 • popis, pokud ochranná známka obsahuje slovní prvek
 • označení barvy ochranné známky
 • seznam výrobků a/nebo služeb, o které se žádá podle příslušného Niceského mezinárodního třídění
 • datum, země a číslo žádosti o přednostní právo nebo datum výstavy (pokud uplatňuje právo přednosti podle Pařížské úmluvy)
 • ověřená kopie žádosti o přednostní právo nebo doklad potvrzující vystavení výstav s přihlašovanou ochrannou známkou na úředně uznané mezinárodní výstavě
 • plná moc podepsaná oprávněnou osobou jménem žadatele

Postup registrace je následující:

 • pokud dokumentace k přihlášce splňuje požadavky, bude vám datum podání oznámeno.
 • dokumenty, které jste předložili, jsou kontrolovány tak, aby byly v souladu s formálními požadavky ukrajinského zákona o ochranných známkách – pokud je vaše žádost v souladu, pak se provádí přezkum její opodstatněnosti
 • věcný přezkum – vaše přihláška ochranné známky je kontrolována z hlediska způsobilosti k ochraně, jak stanoví ukrajinské právo, a provádí se vyhledávání totožnosti a podobnosti

Zeměpisné označení

Za prvé, abyste mohli být zapsáni do rejstříku zeměpisného označení na Ukrajině, musíte podat svou žádost v ukrajinském jazyce. Dokumenty můžete podat v cizím jazyce a předložit překlad do ukrajinštiny nejpozději 3 měsíce ode dne podání přihlášky. Po obdržení Vaší žádosti a podpůrných dokumentů je posoudí Ukrajinský ústav duševního vlastnictví.

Vaše přihláška musí obsahovat následující dokumentaci

 • žádost o zápis označení původu výrobků, zeměpisného označení původu výrobků nebo práva používat zapsané kvalifikované označení původu výrobků s informacemi o přihlašovateli a jeho adrese
 • označení původu výrobků, o které žádáte, nebo zeměpisné označení původu výrobků, o něž žádáte
 • název zboží, pro které žádáte o zápis specifikovaného označení původu nebo práva používat zapsané kvalifikované označení původu
 • název a hranice zeměpisného místa, kde se zboží vyrábí a k němuž se vztahují konkrétní vlastnosti, vlastnosti nebo pověst;
 • popis zvláštních vlastností, vlastností, pověsti nebo jiných vlastností zboží
 • údaje o používání deklarovaného kvalifikovaného označení původu zboží na štítku a při označování zboží
 • údaje o tom, jak jsou konkrétní vlastnosti, vlastnosti dobré pověsti zboží spojeny s přírodními podmínkami nebo lidským faktorem daného zeměpisného místa

Vezměte prosím na vědomí, že jako zahraniční žadatel na Ukrajině budete muset spolu se svou žádostí rovněž předložit další podklady. Tyto dokumenty by měly potvrdit

 • právní ochrana kvalifikovaného označení původu zboží, o které žádáte, v příslušném členském státě EU
 • vaše právo používat kvalifikované označení původu zboží

Obchod se službami

Jak ukrajinská vláda, tak EU stanovily všechna svá stávající omezení nebo výhrady týkající se poskytování služeb s vysokou mírou transparentnosti. Výhrady přijaté Ukrajinou jsou uvedeny v příloze XVI-D až F.

Jak procházíte přílohami?

Dohoda mezi EU a Ukrajinou obsahuje 3 přílohy, které byste měli znát při vývozu. Ty obsahují výhrady, které Ukrajina vznesla vůči vývozcům z EU.

 • Příloha XVI-D uvádí negativní seznam všech odvětví služeb, na která se vztahují zvláštní omezení při zakládání podniku na Ukrajině. To znamená, že můžete využít příležitostí ve všech odvětvích, která nejsou uvedena na seznamu. Omezení jsou rozdělena na seznam omezení, která se vztahují na všechna odvětví nebo pododvětví, a na seznam, v němž jsou uvedeny zvláštní výhrady podle odvětví nebo pododvětví.
 • Příloha XVI-E obsahuje pozitivní seznam odvětví služeb, v nichž můžete provádět přeshraniční obchod službami. Tento seznam uvádí všechna odvětví, v nichž smíte obchodovat.
 • Příloha XVI-F uvádí výhrady týkající se smluvních poskytovatelů služeb a nezávislých odborníků

Kdo může založit podnik na Ukrajině?

Pokud jste

 • podnik, dohoda mezi EU a Ukrajinou vám umožňuje založit nebo získat pobočky vašeho podniku nebo zastoupení v kterékoli zemi
 • fyzická osoba, dohoda EU-Ukrajina vám umožňuje založit a založit podnik prostřednictvím samostatné výdělečné činnosti nebo podniků, které jsou pod vaší kontrolou.

S vámi bude zacházeno stejně jako se státními příslušníky Ukrajiny a naopak. Příloha XVI-D obsahuje seznam odvětví, v nichž jsou zavedena omezení pro usazování.

Přeshraniční poskytování služeb

Pokud máte zájem o přeshraniční poskytování služeb, je vám povoleno poskytovat služby na Ukrajinu (a naopak) za stejných podmínek, jaké jsou poskytovány státním příslušníkům Ukrajiny. Platí následující výjimky:

 • odvětví, jako jsou notářské služby, vlastnictví lesů nebo vedení vzdělávacích institucí, kde ukrajinská vláda požaduje, aby poskytovatel služeb měl ukrajinskou státní příslušnost, nebo poštovní služby, kde poskytovatel služeb musí získat licenci
 • odvětví zcela vyloučená z dohody, např. audiovizuální služby, vnitrostátní námořní kabotáž a služby vnitrostátní a mezinárodní letecké dopravy – článek 92 dohody mezi EU a Ukrajinou uvádí seznam těchto specifických služeb.

V odvětvích, kde vám je povolen přístup na trh na Ukrajině (a naopak), odstraňuje dohoda mezi EU a Ukrajinou následující omezení:

 • omezení počtu poskytovatelů služeb
  • toho lze dosáhnout buď požadavkem na test ekonomické potřebnosti, uplatňováním systému kvót, nebo prostřednictvím právních předpisů, které podporují monopoly nebo výhradní poskytovatele služeb, a tím omezují vstup ostatních poskytovatelů služeb na trh.
 • celková hodnota transakcí nebo aktiv v oblasti služeb
 • celkový počet operací služeb nebo celkové množství výstupů služeb

Příloha XVI-E obsahuje pozitivní seznam odvětví služeb, v nichž můžete provádět přeshraniční obchod službami. Tento seznam uvádí všechna odvětví, v nichž smíte obchodovat. V důsledku toho má jakékoli odvětví služeb, které není v seznamu uvedeno, omezení. Více informací o seznamu odvětví služeb, v nichž máte přístup na trh, naleznete v příloze XIV-E dohody mezi EU a Ukrajinou.

Dočasné pobyty

Podle dohody mezi EU a Ukrajinou můžete dočasně přestěhovat na Ukrajinu a pracovat jako absolvent-stážistka, podnikatelský prodejce nebo jako jeden z klíčových zaměstnanců společnosti v dané zemi. Pokud jste například vedoucím pracovníkem odpovědným za zřízení nebo provoz podniku.

Doba dočasného pobytu je následující:

 • osoba převedená v rámci společnosti (klíčový personál společnosti na Ukrajině (nebo v EU) nebo stážisté-absolventi) – až 3 roky
 • obchodní návštěvník (např. cesta za účelem usazení na Ukrajině (nebo v EU) nebo obchodní prodejce) – až 90 dnů během jakéhokoli dvanáctiměsíčního období
 • absolvent-stážista, který není osobou převedenou v rámci společnosti – do 1 roku

Pokud jste smluvní poskytovatel služeb, dohoda mezi EU a Ukrajinou pro vás rovněž vytváří příležitosti v konkrétních odvětvích v každé zemi. V tomto ohledu však musíte

 • poskytovat danou službu dočasně jako zaměstnanec účetní jednotky, která získala smlouvu o poskytování služeb na dobu nepřesahující jeden rok;
 • mít nejméně 3 roky odborné praxe v odvětví, které nabízíte smluvní služby, v
 • mít vysokoškolské vzdělání nebo kvalifikaci prokazující znalosti na rovnocenné úrovni a příslušnou odbornou kvalifikaci

 

Další informace o:

Zadávání veřejných zakázek

V rámci dohody mezi EU a Ukrajinou se EU a Ukrajina zavazují, že zajistíte přístup na trhy s veřejnými zakázkami v každé zemi na celostátní, regionální a místní úrovni. To se týká veřejných zakázek na zboží, služby nebo stavebnictví a koncesí v tradičních odvětvích, jakož i v odvětví veřejných služeb. V rámci dohody mezi EU a Ukrajinou dochází k postupnému otevírání trhu.

Dohoda rovněž zajišťuje, aby se s uchazeči z Ukrajiny a EU zacházelo stejně, když se ucházejí o nabídky druhé strany.

Dohoda mezi EU a Ukrajinou zavazuje EU i Ukrajinu, aby zajistily splnění následujících podmínek, pokud jde o nabídková řízení:

 • výzvy k podávání nabídek jsou řádně zveřejňovány a zveřejňovány na internetu. To všem zainteresovaným společnostem umožňuje přístup k informacím o nadcházejících nabídkových řízeních.
 • zveřejněné informace obsahují nejdůležitější prvky nabídky, jako je předmět budoucí zakázky, platné lhůty nebo podmínky pro podávání nabídek.
 • neexistuje přímá ani nepřímá diskriminace společností pocházejících z Ukrajiny nebo EU, která by jim bránila v tom, aby se mohly účastnit nabídkového řízení.
 • během celého nabídkového řízení je zajištěna transparentnost a rovné zacházení.
 • rozhodnutí o zadání zakázky je sděleno všem uchazečům a důvody, proč není vítězným uchazečem, jsou uvedeny na požádání.
 • v případě sporu mají společnosti zákonné právo vznést otázky před příslušnými vnitrostátními orgány příslušnými k přezkumu.

Odkazy, kontakty a dokumenty

Kontakty pro technické požadavky

Kontakty pro sanitární a fytosanitární požadavky (SPS)

Kontakty pro technické požadavky

Ukrajinské středisko pro vědu, výzkum a odbornou přípravu v oblasti certifikace, norem a kvality

2 ulice Svjašinskaya, 03115 Kyjev, Ukrajina

Tel.: +380 44452–3396

Tel. a Fax: +380 44452–6907

E-mailová adresa: secretar.ukrndnc@gmail.com

Webová stránka: http://uas.org.ua

Státní inspekce pro bezpečnost potravin a ochranu spotřebitele

174 Antonovyča ulice, 03680 Kyjev, Ukrajina

Tel.: +380 44528–9244

Webová stránka: http://www.consumer.gov.ua/


Státní regulační služba Ukrajiny

9/11 Arsenalna Street, 01011 Kyjev, Ukrajina

Tel.: +380 44254–5673

Fax: +380 44254–4393

E-mailová adresa: inform@dkrp.gov.ua

Webová stránka: http://www.drs.gov.ua 

Odbor technických předpisů Ministerstva pro hospodářský rozvoj a obchod Ukrajiny

12/2 Hrushevskij Street, 01008 Kyjev, Ukrajina

Tel.: +380 44528–8564

Fax: +380 44528–9014

E-mail: dtr@me.gov.ua

Webová stránka: http://www.me.gov.ua

Webová stránka: http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=d71e145f-452e-4412-b1f8-247504f403d1&title=DepartamentTekhnichnogoReguliuvannia

Kontakty pro sanitární a fytosanitární požadavky (SPS)

Ministerstvo zemědělství a výživy Ukrajiny

24 Chreshchatyk Street, 01001 Kyjev, Ukrajina

Kontaktní údaje pro odvolání občanů:

Tel.: +380 44279–8474

E-mailová adresa: zvg@minagro.gov.ua


Oddělení pro zpracování korespondence:

Tel.: +380 44278–8171

Tel. a Fax: +380 44278–7602 

E-mailová adresa: info@minagro.gov.ua

Ministerstvo pro hospodářský rozvoj a obchod

12/2 M. Grushevs’kyi Street, 01008 Kyjev, Ukrajina 

Tel.: +380 44253–9394

Fax: +380 44253–6371

E-mailová adresa: meconomy@me.gov.ua

Ministerstvo zdravotnictví Ukrajiny

Úřad pro veřejné přijímání

41 Jaroslavská ulice, 04071 Kyjev, Ukrajina

Tel.: +380 44425–0526

Ministerstvo pro ekologii a přírodní zdroje

35 Vasilya Lipkivs’kogo Street, Kyjev 03035, Ukrajina

 

Veřejná recepce

Tel.: +380 44206–3302

E-mailová adresa: gr_priem@menr.gov.ua

 

Referenční jednotka pro veřejnost

Tel.: +380 44206–3115

 

Tiskové středisko

Tel.: +380 44206–3174

E-mailová adresa: press@menr.gov.ua

Další odkazy

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy