Prohloubená a komplexní zóna volného obchodu mezi EU a Ukrajinou

EU a Ukrajina prozatímně provádějí dohodu o přidružení od listopadu 2014. Součástí této dohody o přidružení je od ledna 2016 prohloubená a komplexní dohoda o volném obchodu. Snižuje cla, kterým čelí evropské firmy při vývozu na Ukrajinu. Dohoda usnadňuje obchod tím, že zvyšuje účinnost celních režimů a postupně sbližuje ukrajinské právní předpisy, pravidla a postupy, včetně norem, s právními předpisy, pravidly a postupy EU.

Dohoda v kostce

EU a Ukrajina prozatímně uplatňují svou prohloubenou a komplexní dohodu o volném obchodu (DCFTA) od 1. ledna 2016 v rámci širší dohody o přidružení, jejíž politická ustanovení a ustanovení o spolupráci jsou prozatímně uplatňována od listopadu 2014. Prohloubená a komplexní zóna volného obchodu otevírá trhy pro zboží a služby na obou stranách na základě předvídatelných a vymahatelných obchodních pravidel.

Úplné znění a přílohy dohody

Jaké jsou přínosy pro váš podnik?

Dohoda o přidružení

 • usnadňuje a dostupnější pro podniky EU dovoz z Ukrajiny a vývoz na Ukrajinu
 • přináší vašemu podniku řadu výhod, jako je odstranění cel a účinné a rychlé usnadnění celní dopravy na mezinárodních hranicích.

 

EU je jedním z největších obchodních partnerů Ukrajiny, což znamená, že existuje několik příležitostí k dovozu a vývozu z EU na Ukrajinu a naopak. Hlavním vývozním zbožím jsou suroviny, jako je železo, ocel, důlní produkty, zemědělské produkty, stroje a chemické výrobky. Ukrajina v současné době pracuje na zefektivnění politik ve prospěch malých podniků při obchodování s EU. Malé podniky mohou rovněž získat podporu ze stěžejní iniciativy EU pro malé a střední podniky.

Sazby

Dohoda mezi EU a Ukrajinou zlepšuje konkurenceschopnost evropských podniků na ukrajinském trhu a naopak. Pokud jde o obchod se zbožím, dohoda celkově zrušila většinu cel - EU: 98,1 % a Ukrajina: 99,1 %.

Průmyslové zboží

Zatímco velká část cel na průmyslové zboží byla při vstupu dohody v platnost odstraněna, pro řadu výrobních linek byla dohodnuta přechodná období.

EU

Dohoda odstranila 94,7 % celních položek.

U několika málo druhů zboží jsou cla EU postupně odstraňována s následujícími přechodnými obdobími

 • nerostné suroviny - 2019
 • chemické látky - 2021
 • hnojiva - 2023
 • výrobky ze dřeva - 2021
 • obuv - 2021
 • výrobky z mědi - 2021
 • výrobky z hliníku - 2023
 • automobily a většina motorových vozidel - 2023
Ukrajina

Po vstupu dohody v platnost by mohlo na Ukrajinu bezcelně vstoupit 49,2 % průmyslových výrobků.

Podíl vývozu z EU, který Ukrajina liberalizovala, by se měl do roku 2023 zvýšit na 96 %. Toto další postupné odstraňování cel se týká následujících produktových řad:

 • nerostné suroviny - 2023
 • organické chemikálie - 2019
 • hnojiva - 2019
 • pneumatiky z kaučuku - 2021
 • kožené výrobky - 2021
 • textilie, jako jsou pokrývky hlavy - 2019

Ukrajinské odvětví motorových vozidel bude rovněž využívat přechodného období do roku 2026, což je výsledek jednání, která byla dohodnuta v rámci WTO v roce 2008.

Zemědělské zboží

EU

Dovozní cla na většinu zemědělských produktů dovážených do EU byla v roce 2016 snížena na nulu. Celní kvóty se vztahují na zbývající zemědělské produkty, které nejsou liberalizovány. Správa těchto kvót probíhá buď podle zásady „kdo dřív přijde, je dřív na řadě“, nebo prostřednictvím dovozních licencí. Seznam všech celních kvót pro EU i Ukrajinu naleznete v dodatcích 1 a 2 k příloze I-A.

Ukrajina

Téměř polovina ukrajinského zemědělského zboží byla po vstupu dohody v platnost liberalizována, ale na malý počet zboží se vztahuje přechodné období do roku 2023.

Ne všechna cla Ukrajiny budou snížena na nulu.

 • do roku 2026 bude 8,7 % zemědělsko-potravinářských cel na zboží, jako jsou mléčné výrobky, vejce, cukr, živočišné oleje a tuky, předmětem omezeného lineárního snížení o 20-60 % - poté se uplatní zbytková sazba.
 • u cukru, drůbežího masa a vepřového masa se použijí celní kvóty - zboží dovezené v rámci uvedených množství je osvobozeno od cla.

Dohoda mezi EU a Ukrajinou zakazuje používání vývozních cel oběma stranami. Ukrajinská vláda však souhlasila s tím, že do roku 2026 postupně zruší stávající vývozní cla na určité zboží, včetně surovin pro hospodářská zvířata a skrýt suroviny, semen některých druhů plodin produkujících olej a druhů kovů. Více informací o této problematice naleznete v příloze I-C dohody mezi EU a Ukrajinou.

Pro vývoz Ukrajiny do roku 2031 je stanoven zvláštní ochranný mechanismus. To znamená, že Ukrajina může uložit příplatek na vývozní clo u několika druhů zboží, jako jsou surové kůže, slunečnicová semena a typy kovů, oceli a mědi, pokud celkový objem vývozu z Ukrajiny do EU během jednoho roku překročí spouštěcí úroveň. Více informací o této problematice naleznete v příloze I-D dohody mezi EU a Ukrajinou.

 

Celní sazbu, která se na váš produkt vztahuje, najdete na stránkách My Trade Assistant.

Pravidla původu

Tento oddíl zavádí hlavní pravidla původu a postupy týkající se původu v rámci obchodní dohody.

Původ je „hospodářská státní příslušnost“ obchodovaného zboží. Pokud jste novým tématem, můžete najít úvod k hlavním pojmům v oddíle „Zboží“.

Pravidla původu

Aby byl váš produkt způsobilý pro preferenční sazbu, musí splňovat určitá pravidla, která prokazují jeho původ, aby se na něj mohla vztahovat preferenční sazba.

Kde mohu najít pravidla původu?

Pravidla původu použitelná v rámci dohody o přidružení s Ukrajinou jsou pravidla stanovená v Úmluvě PEM ( Regionální úmluva o celoevropsko-středomořských preferenčních pravidlech původu) (Úř. věst.L 54, 26.2.2013, s. 4). Požadavky na pravidla původu podle úmluvy PEM jsou definovány v příloze 2 dodatku I úmluvy PEM. Tato pravidla se revidují a do poloviny roku 2021 by měl být použitelný nový soubor alternativních pravidel původu, včetně ustanovení o kumulaci, navracení cla, toleranci a pravidlu nezměnitelnosti (viz níže), které bude zmírněno.

Cílem úmluvy PEM o pravidlech původu je stanovit společná pravidla původu a kumulace mezi 25 smluvními stranami (EU, ESVO, balkánskými zeměmi a partnery dohody o volném obchodu v regionu jižního a východního sousedství EU) a EU s cílem usnadnit obchod a integrovat dodavatelské řetězce v rámci této zóny.

Seznam smluvních stran PEM

Podrobné informace o celoevropském systému jsou k dispozici v uživatelské příručce.

Pochází můj výrobek podle úmluvy PEM z EU nebo Ukrajiny?

Aby váš produkt mohl získat nižší nebo nulovou preferenční sazbu podle úmluvy PEM, musí pocházet z EU nebo Ukrajiny.

Výrobek „původ“ v případě, že:

 • zcela získané v EU nebo na Ukrajině, nebo
 • Vyráběné v EU nebo na Ukrajině za použití nepůvodních materiálů za předpokladu, že tyto materiály byly dostatečně opracovány nebo zpracovány v souladu s pravidly pro jednotlivé produkty stanovenými v příloze II dodatku I úmluvy PEM.
  Viz rovněž příloha I „Úvodní poznámky“ ke konkrétním pravidlům původu produktu. Pro některé výrobky existují alternativní pravidla pro konkrétní výrobky - viz dodatek II.

Výrobek musí rovněž splňovat všechny ostatní platné požadavky uvedené v této kapitole, jako je nedostatečné opracování nebo zpracování nebo pravidlo přímé přepravy. Existují také další možnosti flexibility, které vám pomohou dodržovat pravidla specifická pro jednotlivé produkty, například tolerance nebo kumulace.

 

Příklady hlavních typů pravidel vázaných na konkrétní výrobky v obchodních dohodách EU

 • pravidlo přidání hodnoty - hodnota všech nepůvodních materiálů v produktu nesmí přesáhnout určitý procentní podíl jeho ceny ze závodu
 • změna sazebního zařazení - výrobní proces má za následek změnu sazebního zařazení mezi nepůvodní materiály a konečný produkt - například výroba papíru (Harmonizovaný systém kapitola 48) z nepůvodní buničiny (Harmonizovaný systém kapitola 47)
 • specifické operace - vyžaduje se specifický výrobní postup, například spřádání vláken do příze - tato pravidla se většinou používají v textilním a oděvním průmyslu a v chemickém průmyslu.

 

Příslušnápravidla týkající se jednotlivých výrobků najdete na stránkách My Trade Assistant.

Tipy, které vám pomohou dodržovat pravidla pro konkrétní výrobek

Dohoda poskytuje dodatečnou flexibilitu, která vám pomůže dodržovat pravidla pro jednotlivé produkty, jako je tolerance nebo kumulace.

Odchylka
 • pravidlo tolerance umožňuje výrobci použít nepůvodní materiály, které jsou podle zvláštního pravidla pro daný produkt obvykle zakázány, a to až do výše 10 % ceny produktu ze závodu.
 • tuto přípustnou odchylku nelze použít k překročení maximálního prahu hodnoty nepůvodních materiálů uvedených v pravidlech pro jednotlivé produkty.
 • Zvláštní tolerance se vztahují na textilie a oděvy zařazené do kapitol HS 50 až 63, které jsou zahrnuty v poznámkách 5 a 6 přílohy I „Úvodní poznámky k seznamu v příloze II“.
Kumulace

Úmluva PEM stanoví dva způsoby kumulace původu

 • dvoustranná kumulace - materiály pocházející z Ukrajiny lze považovat za materiály pocházející z EU (a naopak), jsou-li použity při výrobě produktu v EU

 • Diagonální kumulace - materiály pocházející z jedné smluvní strany úmluvy PEM lze při posuzování toho, zda konečný produkt pochází z preferenčního přístupu při vývozu do třetí smluvní strany v celoevropsko-středomořské zóně, považovat za pocházející z jiné smluvní strany - použije se diagonální kumulace pouze v případě, že mezi všemi dotčenými smluvními stranami a těmito zeměmi existuje obchodní dohoda, která uplatňuje stejná pravidla původu.

 

Jak diagonální kumulace působí?

K diagonální kumulaci dochází mezi několika různými zeměmi, které sdílejí stejná pravidla původu a mají dohody o volném obchodu. Je tomu tak v případě, kdy výrobce zboží v kterékoli zemi může dovážet materiály a používat je, jako kdyby pocházely z jejich vlastní země. Například podle úmluvy PEM může ukrajinský obchodník, který vyrábí oblečení na Ukrajině pro vývoz do Švýcarska, použít k výrobě oděvů textilie pocházející z EU a může je považovat za pocházející z Ukrajiny. Požadavek dvojí přeměny, tj. výroba tkanin z (nepůvodní) příze a výroba oděvů, byl splněn a oděvy se při vývozu do Švýcarska považují za pocházející z Ukrajiny, a proto budou mít volný přístup na švýcarský trh.

Další vysvětlení kumulace PEM lze nalézt zde.

Další požadavky

Výrobek musí rovněž splňovat všechny ostatní platné požadavky uvedené v úmluvě, jako je nedostatečné opracování nebo zpracování nebo pravidlo přímé přepravy.

Pravidlo přímé dopravy

Původní produkty musí být přepravovány z EU na Ukrajinu (a naopak) nebo přes území smluvních stran, se kterými je možná kumulace, aniž by byly dále zpracovány ve třetí zemi.

Některé operace mohou být provedeny ve třetí zemi, pokud produkty zůstávají pod celním dohledem, například

 • vykládka
 • opětovné načítání
 • všechny ostatní operace určené k uchování výrobků v nezměněném stavu

Splnění těchto podmínek se prokazuje předložením

 • jednotný přepravní doklad (např. nákladní list), který se vztahuje na průjezd ze země vývozu přes třetí zemi, přes kterou zboží převáželo
 • osvědčení vydané celními orgány třetí země, přes kterou přepravujete zboží
 • v případě, že tyto doklady neexistují, jakékoli doklady

Navracení cla

Podle úmluvy PEM v obchodu mezi EU a Ukrajinou není možné získat náhradu za cla dříve zaplacená z nepůvodních materiálů použitých k výrobě produktu, který je vyvážen v rámci preferenční celní sazby.

Postupy stanovení původu

Vývozci a dovozci se musí řídit postupy původu. Postupy jsou stanoveny v hlavě V o prokazování původu a v hlavě VI o ujednáních o správní spolupráci. Objasňují např., jak deklarovat původ výrobku, jak žádat o preference nebo jak mohou celní orgány ověřit původ výrobku.

Jak uplatňovat preferenční sazbu

Aby mohli dovozci využívat preferenční sazby, musí předložit doklad o původu.

Dokladem o původu může být buď

Doklad o původu je platný po dobu 4 měsíců ode dne vydání.

Průvodní osvědčení EUR.1 nebo EUR-MED

 • průvodní osvědčení EUR.1 nebo EUR-MED vydávají celní orgány země vývozu.
 • Příloha III obsahuje vzory osvědčení EUR.1 a EUR-MED a pokyny k jejich vyplnění.
 • vývozce žádající o osvědčení by měl být připraven předložit doklady prokazující status původu dotčených produktů.

Další vysvětlení, kdy použít osvědčení EUR.1 nebo EUR-MED, je uvedeno na straně 72 příručky.

Prohlášení o původu nebo prohlášení o původu EUR-MED

Vývozci mohou sami prohlásit, že jejich produkt pochází z EU nebo ze smluvní strany úmluvy PEM, a to předložením prohlášení o původu. Prohlášení o původu může být vyhotoveno

 • Schválený vývozce
 • Kterýkoli vývozce, pokud celková hodnota zásilky nepřesahuje 6000 EUR.
Jak učinit prohlášení o původu

Vývozce by měl na faktuře, dodacím listu nebo jiném obchodním dokladu identifikujícím produkt natisknout, otiskem razítka nebo vytisknout toto prohlášení (příloha IV):

„Vývozce produktů, na něž se vztahuje tento doklad (celní povolení č.... ) Prohlašuje, že pokud není jasně uvedeno jinak, mají tyto produkty... preferenční původ.“

Jak učinit prohlášení o původu EUR-MED

V tomto případě je prohlášení následující (příloha IV):

„Vývozce produktů, na něž se vztahuje tento doklad (celní povolení č....), prohlašuje, že pokud není jasně uvedeno jinak, mají tyto produkty... preferenční původ.

kumulace použita u... (název země/zemí).

—Neuplatňuje se kumulace

Prohlášení o původu může být vyhotoveno v kterémkoli úředním jazyce EU nebo úředních jazycích v oblasti PEM, jak je uvedeno v příloze IV (prohlášení o kumulaci by mělo být vždy v angličtině).

Prohlášení o původu musíte podepsat ručně. Jste-li schváleným vývozcem, jste od tohoto požadavku osvobozeni, pokud se celním orgánům vaší země písemně zavážete, že přijímáte plnou odpovědnost za jakékoli prohlášení, které vás identifikuje.

Ověřování původu

Celní orgány mohou ověřit, zda dovážený produkt skutečně pochází nebo splňuje jiné požadavky na původ. Ověření je založeno na

 • správní spolupráce mezi celními orgány dovážejících a vyvážejících stran
 • kontroly prováděné místními celními orgány - návštěvy dovážející strany u vývozce nejsou povoleny

Orgány vyvážející strany provedou konečné určení původu a informují o výsledcích orgány dovážející strany.

Požadavky na výrobek

Technická pravidla a požadavky

Dohoda mezi EU a Ukrajinou stanoví harmonizaci právních předpisů, norem a postupů posuzování shody mezi Ukrajinou a EU. Výrobci z Ukrajiny proto musí splnit pouze jeden soubor požadavků, aby mohli své výrobky uvádět na trh EU i Ukrajiny.

Sbližované právní předpisy Ukrajiny zahrnují

 • akreditace a uvádění výrobků na trh, které stanoví moduly postupů posuzování shody
 • obecná bezpečnost výrobků, stanovení kritérií pro to, co je třeba vzít v úvahu při posuzování, zda je výrobek bezpečný, a určení, kdy výrobek zakázat, protože představuje vážné riziko pro zdraví a bezpečnost

Seznam všech 27 předpisů, které se vztahují na požadavky na bezpečnost široké škály výrobků, včetně strojních zařízení, výtahů, hraček, zdravotnických prostředků a jednoduchých tlakových nádob, je uveden v příloze III dohody o přidružení mezi EU a Ukrajinou.

Pokud jde o normy, Ukrajina

 • přijímaly mezinárodní a evropské normy v souladu s osvědčenými postupy
 • odhodlány zrušit veškeré protichůdné vnitrostátní normy. To zahrnuje veškeré protichůdné normy GOST (Gosudarstvenny Standart) používané v postsovětských státech.
Jak zjistím, že zboží, které do EU dovážím, je v souladu s právními předpisy a normami EU?

Spolupráce stran v oblasti dozoru nad trhem a postupů posuzování shody znamená, že pokud do EU vyvážíte vysoce rizikové zboží, jako jsou tlakové nádoby, výtahy a určitá strojní zařízení, potřebujete pouze posouzení shody, které provede oznámený subjekt (laboratoře nebo jiné kontrolní a certifikační orgány akreditované ukrajinskou vládou).

Seznam 114 ukrajinských jmenovaných subjektů zapojených do posuzování shody výrobků, které byly všechny akreditovány Národní akreditační agenturou Ukrajiny

Chcete-li do EU dovážet zboží z Ukrajiny, budete muset projít procesem prokazování shody prostřednictvím EU prohlášení o shodě podepsaného vaším výrobcem. Poté může výrobce opatřit své výrobky označením CE, je-li to vyžadováno.

V rámci dohody o přidružení mezi EU a Ukrajinou bude uzavřena dohoda o shodě, posuzování a akceptaci průmyslových výrobků (ACCA). Jedná se o typ dohody o vzájemném uznávání mezi EU a Ukrajinou. Podle této dohody povolí EU a Ukrajina, aby průmyslové výrobky uvedené v přílohách dohody ACCA, které splňují požadavky shody, byly uváděny na trh bez dalších zkoušek nebo postupů pro ověření shody.

Kontakty pro technické požadavky

Požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost - sanitární a fytosanitární opatření

Bezpečnost potravin zdraví zvířat, dobré životní podmínky zvířat a rostlinolékařský stav

Abyste mohli z Ukrajiny nebo naopak hladce vyvážet z EU nebo do EU dovážet, existují mezi Ukrajinou a EU určitá pravidla týkající se zdraví rostlin a zvířat a bezpečnosti zvířat, která byste měli znát. Dohoda o přidružení mezi EU a Ukrajinou harmonizovala řadu sanitárních a fytosanitárních pravidel a zakázala stranám zavádět neodůvodněné překážky.

Pokud jde o nákazy zvířat nebo choroby rostlin, včetně škůdců, existují postupy pro uznání statusu území prostého škůdců v daných regionech. Je to pro obchodní účely a pro oznamování rizik pro veřejné zdraví, zdraví zvířat nebo rostlin. V případě, že dovážející země musí přijmout opatření ke kontrole vážného zdravotního rizika, umožňuje dohoda o přidružení mezi EU a Ukrajinou přijmout prozatímní omezující opatření vůči dovozu. Ty jsou však prováděny způsobem, který minimalizuje narušení obchodu mezi oběma zeměmi. Více informací o postupech naleznete v příloze VI dohody mezi EU a Ukrajinou.

Kontrola režimu jednotné platby na Ukrajině

Vláda provádí tři druhy hraničních kontrol:

Hygienická a epidemiologická kontrola

Cílem je chránit zemi před šířením nákaz a provádět testy, které zajistí, aby zboží splňovalo hygienické normy. Tento druh kontroly je povinný a provádí se především u dovážených potravinářských výrobků, některých spotřebitelských výrobků a také vývozu slunečnicových olejů. Zboží, které spadá do kategorie zemědělských produktů, nebude předmětem hygienické a epidemiologické kontroly.

Veterinární a hygienická kontrola

Cílem této kontroly je zabránit šíření nákaz zvířat. Veterinární a hygienická kontrola se obvykle uplatňuje u vývozu, dovozu a tranzitu zvířat, reprodukčního materiálu, biologických produktů, patologického materiálu, veterinárních přípravků, produktů péče o zvířata, doplňkových látek, premixů a živočišných produktů (včetně masných výrobků, vajec, mléka, ryb a medu).

Rostlinolékařská kontrola

Tento druh kontroly nejen zabraňuje šíření škodlivých organismů, ale je rovněž určen k dohledu nad karanténními režimy. Rostlinolékařská kontrola se uplatňuje u vývozu, dovozu a tranzitu rostlin a rostlinných produktů (včetně potravinářských produktů), obalů, dopravních prostředků, půdy a dalších produktů, které šíří regulované škodlivé organismy.

Kontakty pro sanitární/hytosanitární požadavky (SPS)

Technické překážky obchodu

Ačkoli jsou technická pravidla důležitá, mohou někdy působit jako překážky mezinárodního obchodu, a mohou tedy představovat značnou zátěž pro vás jako vývozce.

 • pokud se domníváte, že se potýkáte s obchodní překážkou, která zpomaluje váš podnik nebo vám brání ve vývozu, můžete nám sdělit
 • oznamte, co zastavujete svůj vývoz na Ukrajinu prostřednictvím on-line formuláře - EU provede analýzu Vaší situace a přijme vhodná opatření.

Kontaktujte nás

Doklady a postupy celního odbavení

Dohoda zajišťuje transparentnější a jednodušší celní postupy s cílem usnadnit obchod a snížit náklady pro podniky.

Dokumenty

Pokyny pro jednotlivé kroky popisují různé druhy dokladů, které byste měli připravit na celní odbavení vašich výrobků.

V závislosti na vašem výrobku mohou celní orgány požadovat všechny nebo některé z níže uvedených prvků.

 • Obchodní faktura (konzultujte konkrétní požadavky týkající se její formy a obsahu v My Trade Assistant).
 • seznam balení
 • Dovozní licence pro některé druhy zboží
 • Osvědčení prokazující, že váš výrobek je v souladu s povinnými předpisy týkajícími se výrobků, jako jsou zdravotní a bezpečnostní požadavky, označování a balení.
 • Doklad o původu — prohlášení o původu

V zájmu větší jistoty můžete požádat o závazné informace o sazebním zařazení zboží a/nebo závazné informace o původu zboží předem.

Podrobné informace o tom, jaké doklady musíte předložit k celnímu odbavení vašeho výrobku, navštivte můj obchodní asistent.

Postupy prokazování a ověřování původu

Popis toho, jak prokázat původ vašich produktů, aby mohli žádat o preferenční celní sazby, a popis pravidel týkajících se ověřování původu celními orgány, viz výše uvedený oddíl o pravidlech původu.

Informace o celních postupech při dovozu a vývozu obecně naleznete na internetových stránkách GŘ pro daně a celní unii.

Duševní vlastnictví a zeměpisné ukazatele

Dohoda chrání vaše práva duševního vlastnictví při dovozu a/nebo vývozu vašeho zboží na Ukrajinu.

Ochranné známky a autorská práva

Dohoda mezi EU a Ukrajinou je v souladu s několika mezinárodními dohodami, které upravují správu ochranných známek a autorských práv a poskytují spravedlivý a transparentní systém pro registraci ochranných známek. Pokud správa ochranné známky přihlášku zamítne, musí být rozhodnutí žadateli sděleno písemně a musí být uvedeny důvody zamítnutí. Ochranná známka může být zrušena, pokud nebyla skutečně užívána na území, na kterém byla zapsána, do 5 let.

Průmyslové vzory a patenty

Podle dohody mezi EU a Ukrajinou jsou vaše nezávisle vytvořené (průmyslové) vzory, které mají individuální povahu, chráněny prostřednictvím zápisu po dobu až 25 let. To vám poskytne výlučné právo používat průmyslový vzor a zabrání třetím stranám v jeho používání, opětovném vytváření, prodeji nebo dovozu a/nebo vývozu bez vašeho souhlasu.

Zeměpisná označení

Zvláštní výbor pro zeměpisné ukazatele zřízený v rámci dohody mezi EU a Ukrajinou bude sledovat provádění dohody ve vztahu k duševnímu vlastnictví a podávat zprávy Výboru pro obchod.

Ochranné známky

Přihlášky ochranných známek by měly být podávány u ukrajinského institutu duševního vlastnictví (Ukrajinský PTO), který je státním podnikem.

Chcete-li na Ukrajině podat ochrannou známku, budete potřebovat následující dokumenty a informace.

 • vaše jméno a příjmení
 • země založení
 • adresa a kód země WIPO
 • obrázek a popis přihlašované ochranné známky
 • popis, pokud ochranná známka obsahuje slovní prvek
 • údaj o barvě ochranné známky
 • seznam výrobků a/nebo služeb, o které se žádá v rámci příslušného Niceského mezinárodního třídění
 • datum, země a číslo uplatnění práva přednosti nebo datum výstavy (v případě uplatnění práva přednosti podle Pařížské úmluvy)
 • ověřená kopie přihlášky práva přednosti nebo dokladu potvrzujícího vystavení výstav obsahujících přihlašovanou ochrannou známku na úředně uznané mezinárodní výstavě.
 • plná moc podepsaná zmocněnou osobou jménem žadatele

Postup registrace je následující:

 • pokud vaše přihláška splňuje požadavky, bude vám sděleno datum podání.
 • dokumenty, které jste předložili, jsou zkontrolovány, aby se ověřilo, zda jsou v souladu s formálními požadavky ukrajinského zákona o ochranných známkách - pokud je vaše žádost v souladu, provede se posouzení její podstaty.
 • věcný přezkum - vaše přihláška ochranné známky je kontrolována z hlediska způsobilosti k ochraně, jak stanoví ukrajinské právní předpisy, a provádí se vyhledávání totožnosti a podobnosti

Zeměpisné označení

Zaprvé, chcete-li se zaregistrovat pro zeměpisné označení na Ukrajině, musíte přihlášku podat v ukrajinském jazyce. Dokumenty můžete předložit v cizím jazyce a předložit překlad do ukrajinského jazyka nejpozději 3 měsíce ode dne podání přihlášky. Jakmile obdržíte žádost a podpůrné dokumenty, posoudí je Ukrajinský institut duševního vlastnictví.

Vaše přihláška musí obsahovat tyto dokumenty:

 • žádost o zápis označení původu zboží, zeměpisného označení původu zboží nebo práva používat zapsané kvalifikované označení původu zboží s informacemi o žadateli a jeho adrese
 • označení původu výrobků, které požadujete, nebo zeměpisné označení původu výrobků, které požadujete
 • název zboží, pro které žádáte o zápis specifikovaného označení původu nebo právo používat zapsané kvalifikované označení původu
 • název a hranice zeměpisného místa, kde se zboží vyrábí a ke kterému se vztahují zvláštní vlastnosti, vlastnosti nebo pověst
 • popis zvláštních vlastností, vlastností, pověsti nebo jiných vlastností zboží
 • údaje o použití deklarovaného kvalifikovaného označení původu zboží na štítku a při označování zboží
 • údaje o vztahu zvláštních vlastností, kvality pověsti zboží k přírodním podmínkám nebo lidskému faktoru vymezeného zeměpisného místa

Vezměte prosím na vědomí, že jako zahraniční žadatel na Ukrajině budete muset spolu se svou žádostí předložit další podpůrné dokumenty. Tyto dokumenty by měly potvrdit

 • právní ochrana kvalifikovaného označení původu zboží, o které žádáte, v příslušném členském státě EU
 • vaše právo používat kvalifikované označení původu zboží

Obchod službami

Vláda Ukrajiny i EU vyjádřily všechna svá stávající omezení nebo výhrady k poskytování služeb s vysokou mírou transparentnosti. Výhrady přijaté Ukrajinou jsou uvedeny v příloze XVI-D až F.

Jak procházíte přílohami?

Dohoda mezi EU a Ukrajinou obsahuje 3 přílohy, o nichž byste měli být informováni při vývozu. Obsahují výhrady, které Ukrajina vznesla vůči vývozcům z EU.

 • Příloha XVI-D obsahuje negativní seznam všech odvětví služeb, na která se vztahují zvláštní omezení při zakládání podniku na Ukrajině. To znamená, že můžete využít příležitostí ve všech odvětvích, která nejsou uvedena na seznamu. Omezení jsou rozdělena do seznamu omezení, která se vztahují na všechna odvětví nebo pododvětví, a do seznamu, kde jsou uvedeny konkrétní výhrady pro jednotlivá odvětví nebo pododvětví.
 • Příloha XVI-E obsahuje pozitivní seznam odvětví služeb, v nichž můžete provádět přeshraniční obchod službami. V tomto seznamu jsou uvedena všechna odvětví, v nichž můžete obchodovat.
 • Příloha XVI-F uvádí výhrady týkající se smluvních poskytovatelů služeb a nezávislých odborníků

Kdo může na Ukrajině založit podnik?

Pokud jste

 • podnik, dohoda mezi EU a Ukrajinou vám umožňuje založit nebo získat pobočky vašeho podniku nebo zastoupení v kterékoli zemi
 • jednotlivec, dohoda mezi EU a Ukrajinou vám nabízí příležitosti k založení a založení podniku prostřednictvím samostatné výdělečné činnosti nebo podniků, které řídíte.

S vámi bude zacházeno stejně jako se státními příslušníky Ukrajiny a naopak. Příloha XVI-D uvádí seznam odvětví, v nichž jsou stanovena omezení pro usazování.

Přeshraniční poskytování služeb

Máte-li zájem o přeshraniční poskytování služeb, můžete na Ukrajinu (a naopak) dodávat za stejných podmínek, jaké platí pro státní příslušníky Ukrajiny. Platí tyto výjimky:

 • odvětví, jako jsou notářské služby, vlastnictví lesů nebo řídící vzdělávací instituce, kde vláda Ukrajiny vyžaduje, aby poskytovatel služeb měl ukrajinskou státní příslušnost, nebo poštovní služby, kde poskytovatel služeb musí získat licenci
 • Odvětví, která jsou z dohody zcela vyloučena, např. audiovizuální služby, vnitrostátní námořní kabotáž a služby vnitrostátní a mezinárodní letecké dopravy - seznam těchto zvláštních služeb je uveden v článku 92 dohody mezi EU a Ukrajinou.

V odvětvích, kde je Vám umožněn přístup na trh Ukrajiny (a naopak), se v dohodě mezi EU a Ukrajinou zrušují tato omezení:

 • omezení počtu poskytovatelů služeb
  • to lze provést buď na základě požadavku na test ekonomické potřebnosti, uplatnění systému kvót, nebo prostřednictvím právních předpisů, které podporují monopoly nebo výhradní poskytovatele služeb, čímž se omezuje vstup jiných poskytovatelů služeb na trh.
 • celková hodnota transakcí služeb nebo aktiv
 • celkový počet služeb nebo celkový počet výstupů služeb

Příloha XVI-E obsahuje pozitivní seznam odvětví služeb, v nichž můžete provádět přeshraniční obchod službami. V tomto seznamu jsou uvedena všechna odvětví, v nichž můžete obchodovat. V důsledku toho má jakékoli odvětví služeb, které se na seznamu neobjevuje, omezení. Další informace o seznamu odvětví služeb, v nichž máte přístup na trh, naleznete v příloze XIV-E dohody mezi EU a Ukrajinou.

Dočasný pobyt

Na základě dohody mezi EU a Ukrajinou můžete dočasně přestěhovat na Ukrajinu, abyste pracovali jako absolvent-stážista, obchodní prodejce nebo jako jeden z klíčových zaměstnanců společnosti v této zemi. Pokud jste například vedoucí pracovník odpovědný za zřízení nebo provoz závodu.

Doba dočasného pobytu je následující:

 • Osoba převedená v rámci společnosti (klíčoví zaměstnanci společnosti na Ukrajině (nebo v EU) nebo stážisté-absolventi) - až 3 roky
 • Obchodní návštěva (např. cesta za účelem usazení podniku na Ukrajině (nebo v EU) nebo obchodní prodejce) - až 90 dnů v jakémkoliv dvanáctiměsíčním období
 • Stážista-absolvent, který není osobou převedenou v rámci společnosti — do 1 roku

Pokud jste smluvním poskytovatelem služeb, dohoda mezi EU a Ukrajinou vám rovněž přináší příležitosti v konkrétních odvětvích v kterékoli z těchto zemí. V tomto ohledu však musíte:

 • poskytovat danou službu dočasně jako zaměstnanec účetní jednotky, která získala smlouvu o poskytování služeb nepřesahující 1 rok
 • mít alespoň 3 roky odborné praxe v odvětví, v němž nabízíte smluvní služby
 • mít vysokoškolské vzdělání nebo kvalifikaci prokazující znalosti rovnocenné úrovně a odpovídající odborné kvalifikace

 

Více informací o

Veřejné zakázky

V rámci dohody mezi EU a Ukrajinou se EU a Ukrajina zavazují, že zajistíte přístup na trhy s veřejnými zakázkami v každé zemi na celostátní, regionální a místní úrovni. Jedná se o veřejné zakázky na zboží, služby nebo stavební práce a koncese v tradičních odvětvích, jakož i v odvětví veřejných služeb. K otevírání trhu dochází postupně v rámci dohody mezi EU a Ukrajinou.

Dohoda rovněž zajišťuje, aby se s uchazeči z Ukrajiny a EU zacházelo stejně, když se ucházejí o nabídky druhé strany.

Dohoda mezi EU a Ukrajinou zavazuje EU i Ukrajinu k tomu, aby při zadávání veřejných zakázek zajistily splnění těchto podmínek:

 • výzvy k podávání nabídek jsou řádně zveřejňovány a zveřejňovány na internetu. To umožňuje všem zainteresovaným společnostem přístup k informacím týkajícím se nadcházejících nabídkových řízení.
 • zveřejněné informace zahrnují nejdůležitější prvky nabídky, jako je předmět budoucí zakázky, platné lhůty nebo podmínky pro podávání nabídek.
 • neexistuje žádná přímá ani nepřímá diskriminace společností pocházejících z Ukrajiny nebo z EU, která by jim bránila ve způsobilosti k účasti v nabídkovém řízení.
 • během celého nabídkového řízení je zajištěna transparentnost a rovné zacházení.
 • rozhodnutí o zadání zakázky je sděleno všem žadatelům a důvody, proč není vítězným uchazečem, jsou na požádání poskytnuty.
 • v případě sporu mají společnosti zákonné právo vznést otázky před příslušnými vnitrostátními orgány pro přezkum.

Odkazy, kontakty a dokumenty

Kontakty pro technické požadavky

Kontakty pro sanitární/hytosanitární požadavky (SPS)

Kontakty pro technické požadavky

Ukrajinské vědecké, výzkumné a vzdělávací středisko pro certifikaci, standardy a kvalitu

2 Svyatoshinskaya Street, 03115 Kyjev, Ukrajina

Tel: +380 44452-3396

Tel. a Fax: +380 44452-6907

E-mail: secretar.ukrndnc@gmail.com

Internet: http://uas.org.ua

Státní inspekce pro bezpečnost potravin a ochranu spotřebitele

174 Antonovyča Street, 03680 Kyjev, Ukrajina

Tel: +380 44528-9244

Internet: http://www.consumer.gov.ua/


Státní regulační služba Ukrajiny

9/11 Arsenalna Street, 01011 Kyjev, Ukrajina

Tel: +380 44254-5673

Fax: +380 44254-4393

E-mail: inform@dkrp.gov.ua

Internet: http://www.drs.gov.ua 

Odbor technických předpisů Ministerstva pro hospodářský rozvoj a obchod Ukrajiny

12/2 Hrushevskij Street, 01008 Kyjev, Ukrajina

Tel: +380 44528-8564

Fax: +380 44528-9014

E-mail: dtr@me.gov.ua

Internet: http://www.me.gov.ua

Internet: http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=d71e145f-452e-4412-b1f8-247504f403d1&title=DepartamentTekhnichnogoReguliuvannia

Kontakty pro sanitární/hytosanitární požadavky (SPS)

Ministerstvo zemědělství a výživy Ukrajiny

24 Khreshchatyk Street, 01001 Kyjev, Ukrajina

Kontaktní údaje pro odvolání občanů:

Tel: +380 44279-8474

E-mail: zvg@minagro.gov.ua 

Oddělení pro vyřizování
korespondence:

Tel: +380 44278-8171

Tel. a Fax: +380 44278-7602 

E-mail: info@minagro.gov.ua

Ministerstvo hospodářského rozvoje a obchodu

12/2 M. Grushevs’kyi Street, 01008 Kyjev, Ukrajina 

Tel: +380 44253-9394

Fax: +380 44253-6371

E-mail: meconomy@me.gov.ua

Ministerstvo zdravotnictví Ukrajiny

Veřejný přijímací úřad

41 Jaroslavská ulice, 04071 Kyjev, Ukrajina

Tel: +380 44425-0526

Ministerstvo pro ekologii a přírodní zdroje

35 Vasilya Lipkivs’kogo Street, Kyjev 03035, Ukrajina

 

Veřejné přijetí

Tel: +380 44206-3302

E-mail: gr_priem@menr.gov.ua

 

Veřejný referenční útvar

Tel: +380 44206-3115

 

Tiskové středisko

Tel: +380 44206-3174

E-mail: press@menr.gov.ua

Další odkazy

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy