Prohloubená a komplexní zóna volného obchodu mezi EU a Ukrajinou

EU a Ukrajina prozatímně uplatňují dohodu o přidružení od listopadu 2014. V rámci této dohody o přidružení se od ledna 2016 prozatímně uplatňuje prohloubená a komplexní zóna volného obchodu. Snižuje cla, kterým evropské podniky čelí při vývozu na Ukrajinu. Dohoda usnadňuje obchod tím, že zvyšuje účinnost celních postupů a postupně sbližuje ukrajinské právní předpisy, pravidla a postupy, včetně norem, s předpisy a postupy EU.

Dohoda v kostce

EU a Ukrajina prozatímně uplatňují svou prohloubenou a komplexní zónu volného obchodu (DCFTA) od 1. ledna 2016 v rámci širší dohody o přidružení, jejíž politická ustanovení a ustanovení o spolupráci jsou prozatímně uplatňována od listopadu 2014. DCFTA otevírá trhy pro zboží a služby na obou stranách na základě předvídatelných a vymahatelných obchodních pravidel.

Úplné znění a přílohy dohody

Jaké jsou přínosy pro váš podnik?

Dohoda o přidružení

 • pro podniky z EU je snazší a cenově dostupnější dovážet z Ukrajiny a vyvážet na ni
 • přináší řadu výhod pro váš podnik, jako je odstranění cel a účinné a rychlé usnadnění dopravy prostřednictvím cel na mezinárodních hranicích.

 

EU je jedním z největších obchodních partnerů Ukrajiny, což znamená, že existuje několik příležitostí k dovozu a vývozu z EU na Ukrajinu a naopak. Klíčovým zbožím na vývoz jsou suroviny, jako je železo, ocel, těžební produkty, zemědělské produkty, stroje a chemické výrobky. Ukrajina v současné době pracuje na zefektivnění politik ve prospěch malých podniků při obchodování s EU. Malé podniky mohou rovněž získat podporu ze stěžejní iniciativy EU pro malé a střední podniky.

Tarify

Dohoda mezi EU a Ukrajinou zlepšuje konkurenceschopnost evropských podniků na ukrajinském trhu a naopak. Celkově, pokud jde o obchod se zbožím, dohoda odstranila většinu cel – EU: 98,1 % a Ukrajina: 99,1 %.

Průmyslové zboží

Zatímco velká část cel na průmyslové zboží byla při vstupu dohody v platnost zrušena, byla dohodnuta přechodná období pro řadu výrobkových linek.

EU

Dohodou bylo odstraněno 94,7 % celních položek.

U několika málo druhů zboží jsou cla EU stále postupně odstraňována s následujícími přechodnými obdobími

 • nerostné suroviny – 2019
 • chemické látky – 2021
 • hnojiva – 2023
 • výrobky ze dřeva – 2021
 • obuv – 2021
 • výrobky z mědi – 2021
 • výrobky z hliníku – 2023
 • osobní automobily a většina motorových vozidel – 2023
Ukrajina

Po vstupu dohody v platnost by 49,2 % průmyslových výrobků mohlo vstoupit na Ukrajinu bez cla.

Podíl vývozu EU liberalizovaného Ukrajinou by se měl do roku 2023 zvýšit na 96 %. Toto další postupné odstraňování cel se týká následujících produktových linek:

 • nerostné suroviny – 2023
 • organické chemické látky – 2019
 • hnojiva – 2019
 • pryžové pneumatiky – 2021
 • kožené výrobky – 2021
 • textilie, jako jsou pokrývky hlavy – 2019

Ukrajinské odvětví motorových vozidel bude rovněž využívat přechodného období do roku 2026, což je výsledek jednání dohodnutých v rámci WTO v roce 2008.

Zemědělské zboží

EU

Dovozní cla na většinu zemědělských produktů dovážených do EU byla v roce 2016 snížena na nulu. Celní kvóty se vztahují na ostatní zemědělské produkty, které nejsou liberalizovány. Správa těchto kvót se provádí buď na základě zásady „kdo dřív přijde, je dřív na řadě“, nebo prostřednictvím dovozních licencí. Seznam všech celních kvót pro EU i Ukrajinu naleznete v dodatcích 1 a 2 k příloze I-A.

Ukrajina

Téměř polovina ukrajinského zemědělského zboží byla liberalizována při vstupu dohody v platnost, ale na malý počet zboží se vztahuje přechodné období trvající do roku 2023.

Ne všechna ukrajinská dovozní cla budou snížena na nulu

 • do roku 2026 bude 8,7 % cel na zemědělsko-potravinářské zboží, jako jsou mléčné výrobky, vejce, cukr, živočišné oleje a tuky, podléhat omezenému lineárnímu snížení o 20–60 % – poté se uplatní zbytková sazba.
 • na cukry, drůbeží maso a vepřové maso se použijí celní kvóty – zboží dovezené v rámci uvedených množství je osvobozeno od cla

Dohoda mezi EU a Ukrajinou zakazuje oběma stranám používání vývozních cel. Ukrajinská vláda se však dohodla na postupném zrušení stávajících vývozních cel na určité zboží do roku 2026, včetně hospodářských zvířat a skrytých surovin, osiva některých druhů olejnin a druhů kovů. Více informací naleznete v příloze I-C dohody mezi EU a Ukrajinou.

Pro ukrajinský vývoz do roku 2031 je stanoven zvláštní mechanismus ochranných opatření. To znamená, že Ukrajina může uložit příplatek k vývoznímu clu u několika druhů zboží, jako jsou krycí materiály, slunečnicová semena a typy kovů, oceli a mědi, pokud kumulativní objem vývozu z Ukrajiny do EU během ročního období překročí spouštěcí úroveň. Více informací naleznete v příloze I-D dohody mezi EU a Ukrajinou.

 

Celní sazbu, která se na váš výrobek vztahuje, najdete v mém obchodním asistentovi.

Pravidla původu

 

Aby měl váš produkt nárok na preferenční zacházení, musí splňovat pravidla původu podle dohody. Podívejte se na interaktivní „Nástroj pro sebehodnocení pravidel původu (ROSA)“ ( Můj obchodní asistent), abyste posoudili, zda váš produkt splňuje pravidla původu, a zjistěte, jak připravit správné dokumenty.

Obecné informace o pravidlech původu a postupech stanovení původu jsou uvedeny v tomto oddíle.

Původ je „hospodářskou státní příslušnost“ obchodovaného zboží. Pokud jste pro toto téma novinkou, můžete v části týkající se zboží najít úvod k hlavním pojmům.

Pravidla původu

Kde najdu pravidla původu?

Pravidly původu použitelnými podle dohody o přidružení s Ukrajinou jsou pravidla stanovená v Regionální úmluvě o celoevropsko-středomořských preferenčních pravidlech původu (Úř. věst.L 54, 26.2.2013, s. 4). Požadavky na pravidla původu podle regionální úmluvy jsou definovány v příloze 2 dodatku I této úmluvy. Tato pravidla jsou předmětem revize a v polovině roku 2021 by měl být použitelný nový soubor alternativních pravidel původu, včetně ustanovení o kumulaci, navracení cla, toleranci a pravidla nezměnitelnosti (viz níže), která budou uvolněna.

Cílem regionální úmluvy o pravidlech původu je stanovit společná pravidla původu a kumulace mezi 25 smluvními stranami (EU, ESVO, balkánskými zeměmi a partnery dohody o volném obchodu v regionu jižního a východního sousedství EU) a EU s cílem usnadnit obchod a integrovat dodavatelské řetězce v rámci této zóny.

Seznam smluvních stran celoevropsko-středomořského regionu

Podrobné informace o celoevropsko-středomořském systému jsou k dispozici v uživatelské příručce.

Pochází můj produkt z EU nebo Ukrajiny podle regionální úmluvy?

Aby váš produkt mohl využít nižší nebo nulové preferenční celní sazby podle regionální úmluvy, musí pocházet z EU nebo Ukrajiny.

Produkt „pochází“, pokud je buď

 • zcela získané v EU nebo na Ukrajině, nebo
 • vyráběné v EU nebo na Ukrajině za použití nepůvodních materiálů, pokud byly tyto materiály dostatečně opracovány nebo zpracovány v souladu s pravidly pro jednotlivé produkty stanovenými v příloze II dodatku I k regionální úmluvě, viz
  rovněž příloha I „Úvodní poznámky“ ke specifickým pravidlům původu produktu. Pro některé produkty existují alternativní pravidla specifická pro jednotlivé produkty – viz dodatek II.

Produkt musí rovněž splňovat všechny ostatní příslušné požadavky uvedené v kapitole, jako je nedostatečné opracování nebo zpracování nebo pravidlo přímé přepravy. Existují také další možnosti flexibility, které vám pomohou dodržovat pravidla specifická pro jednotlivé produkty, například toleranci nebo kumulaci.

 

Příklady hlavních typů pravidel specifických pro jednotlivé výrobky v obchodních dohodách EU

 • pravidlo přidané hodnoty – hodnota všech nepůvodních materiálů v produktu nesmí přesáhnout určitý procentní podíl jeho ceny ze závodu
 • změna sazebního zařazení – výrobní proces vede ke změně sazebního zařazení mezi nepůvodní materiály a konečný produkt – například výroba papíru (harmonizovaný systém kapitola 48) z nepůvodní buničiny (harmonizovaný systém, kapitola 47)
 • specifické operace – vyžaduje se specifický výrobní proces, například spřádání vláken do příze – tato pravidla se většinou používají v textilním a oděvním průmyslu a v chemickém průmyslu.

Tipy, jak vám pomoci dodržovat pravidla pro konkrétní výrobky

Dohoda poskytuje dodatečnou flexibilitu, která vám pomůže dodržovat pravidla pro jednotlivé produkty, jako je tolerance nebo kumulace.

Tolerance
 • pravidlo tolerance umožňuje výrobci používat nepůvodní materiály, které jsou obvykle zakázány zvláštním pravidlem pro daný produkt, a to až do výše 10 % ceny produktu ze závodu
 • tuto přípustnou odchylku nelze použít k překročení maximální prahové hodnoty nepůvodních materiálů uvedených ve specifických pravidlech pro produkt.
 • specifické přípustné odchylky se vztahují na textilie a oděvy zařazené do kapitol 50 až 63 HS, které jsou uvedeny v poznámkách 5 a 6 přílohy I „Úvodní poznámky k seznamu v příloze II“.
Kumulace podpor

Regionální úmluva stanoví dva způsoby, jak kumulovat původ.

 • dvoustranná kumulace – materiály pocházející z Ukrajiny lze započítat jako materiály pocházející z EU (a naopak), jsou-li použity při výrobě produktu v EU
 • diagonální kumulaci – materiály pocházející z jedné smluvní strany regionální úmluvy lze započítat jako materiály pocházející z jiné smluvní strany při posuzování, zda je konečný produkt původní za účelem získání preferenčního přístupu při vývozu do třetí smluvní strany v rámci celoevropsko-středomořské oblasti – diagonální kumulace se použije pouze tehdy, je-li uzavřena obchodní dohoda mezi všemi dotčenými smluvními stranami a tyto země uplatňují stejná pravidla původu.
  Zkontrolujte „matrici“ (tabulka obsahující všechny platné dohody využívající celoevropskou úmluvu), která určuje smluvní strany, s nimiž může Ukrajina uplatňovat diagonální kumulaci (v dubnu 2020 jsou společnými partnery EU a Ukrajiny Island, Švýcarsko (včetně Lichtenštejnska) a Norsko)

 

Jak působí diagonální kumulace?

K diagonální kumulaci dochází mezi několika různými zeměmi, které sdílejí stejná pravidla původu a mají mezi sebou dohody o volném obchodu. Jedná se o případy, kdy výrobce zboží v kterékoli zemi může dovážet materiály a používat je, jako kdyby pocházelo z jejich vlastní země. Například podle celoevropsko-středomořské úmluvy může ukrajinský obchodník, který tvoří oděvy na Ukrajině na vývoz do Švýcarska, k výrobě oděvů použít tkaniny pocházející z EU a může je považovat za pocházející z Ukrajiny. Požadavek dvojí přeměny, tj. výroba tkanin z (nepůvodních) příze a výroba oděvů, byl splněn a oděvy se při vývozu do Švýcarska považují za pocházející z Ukrajiny, a proto budou mít prospěch z volného přístupu na švýcarský trh.

Další vysvětlení kumulaci ochranných opatření jsou k dispozici zde.

Další požadavky

Produkt musí rovněž splňovat všechny ostatní použitelné požadavky uvedené v úmluvě, jako je nedostatečné opracování nebo zpracování nebo pravidlo přímé přepravy.

Pravidlo přímé dopravy

Původní produkty musí být přepravovány z EU na Ukrajinu (a naopak) nebo přes území smluvních stran, se kterými je možná kumulace, aniž by byly dále zpracovávány ve třetí zemi.

Některé operace mohou být prováděny ve třetí zemi, pokud produkty zůstávají pod celním dohledem, například

 • vykládka
 • opětovné naložení
 • jakékoli jiné operace určené ke konzervaci produktů v dobrém stavu

Splnění těchto podmínek se prokazuje předložením

 • jediný přepravní doklad (např. konosament), který se vztahuje na průjezd ze země vývozu přes třetí zemi, přes kterou bylo zboží přepravováno
 • osvědčení vydané celními orgány třetí země, přes které vaše zboží přepravujete
 • v opačném případě jakékoli průkazné doklady

Navracení cla

Podle regionální úmluvy o obchodu mezi EU a Ukrajinou není možné získat náhradu dříve zaplacených cel z nepůvodních materiálů použitých k výrobě produktu, který je vyvážen v rámci preferenční celní sazby.

Postupy stanovení původu

Vývozci a dovozci musí dodržovat postupy týkající se původu. Postupy jsou stanoveny v hlavě V o důkazu původu a v hlavě VI o ujednáních o správní spolupráci. Objasňují např., jak deklarovat původ produktu, jak uplatnit preference nebo jak mohou celní orgány ověřit původ produktu.

Jak žádat o preferenční sazbu

Aby mohli dovozci využívat preferenční sazby, musí předložit doklad o původu.

Dokladem o původu může být buď

Doklad o původu je platný po dobu 4 měsíců ode dne vydání.

Průvodní osvědčení EUR.1 nebo EUR-MED

 • průvodní osvědčení EUR.1 nebo EUR-MED vydávají celní orgány země vývozu.
 • Příloha III obsahuje vzory osvědčení EUR.1 a EUR-MED a obsahuje pokyny pro jejich vyplňování.
 • vývozce žádající o osvědčení by měl být připraven předložit doklady prokazující status původu dotčených produktů.

Další vysvětlení, kdy použít certifikát EUR.1 nebo EUR-MED, je uvedeno na straně 72 příručky.

Prohlášení o původu nebo prohlášení o původu EUR-MED

Vývozci mohou sami prohlásit, že jejich produkt pochází z EU nebo ze smluvní strany regionální úmluvy, a to předložením prohlášení o původu. Prohlášení o původu může učinit

 • schválený vývozce
 • kterýkoli vývozce, pokud celková hodnota zásilky nepřesahuje 6 000 EUR.
Jak učinit prohlášení o původu

Vývozce by měl na faktuře, dodacím listu nebo jiném obchodním dokladu identifikujícím produkt napsat, orazítkovat nebo vytisknout toto prohlášení (příloha IV):

„Vývozce produktů, na něž se vztahuje tento doklad (celní povolení č. ...) ) prohlašuje, že není-li jasně uvedeno jinak, jsou tyto produkty... preferenčního původu.“

Jak učinit prohlášení o původu EUR-MED

V takovém případě je prohlášení následující (příloha IV)

„Vývozce produktů, na něž se vztahuje tento doklad (celní povolení č. ...), prohlašuje, že není-li jasně uvedeno jinak, jsou tyto produkty... preferenčního původu.

kumulace uplatněná s... (název země/zemí).

- Neuplatnila se kumulace

Prohlášení o původu může být vyhotoveno v kterémkoli úředním jazyce EU nebo v úředních jazycích v oblasti regionálního trhu, jak je uvedeno v příloze IV (prohlášení týkající se kumulace by mělo být vždy v angličtině).

Prohlášení o původu musíte podepsat ručně. Jste-li schváleným vývozcem, jste od této povinnosti osvobozeni, pokud se svým celním orgánům písemně zavážete, že přijmete plnou odpovědnost za veškerá prohlášení, která vás identifikují.

Ověřování původu

Celní orgány mohou ověřit, zda je dovezený produkt skutečně původní nebo zda splňuje jiné požadavky na původ. Ověření je založeno na

 • správní spolupráce mezi celními orgány dovážejících a vyvážejících stran
 • kontroly prováděné místními celními orgány – návštěvy dovážející strany u vývozce nejsou povoleny

Orgány vyvážející strany provedou konečné určení původu a informují orgány dovážející strany o výsledcích.

Požadavky na výrobek

Technická pravidla a požadavky

Dohoda mezi EU a Ukrajinou stanoví harmonizaci právních předpisů, norem a postupů posuzování shody mezi Ukrajinou a EU. Výrobci z Ukrajiny proto musí splňovat pouze jeden soubor požadavků, aby jejich výrobky mohly být uváděny na trh EU i Ukrajiny.

Sbližovaná nařízení na Ukrajině zahrnují

 • akreditace výrobků a jejich uvádění na trh, které stanoví moduly postupů posuzování shody
 • obecná bezpečnost výrobků, stanovení kritérií pro to, co je třeba brát v úvahu při posuzování, zda je výrobek bezpečný, a určení, kdy zakázat výrobek, protože představuje vážné riziko pro zdraví a bezpečnost

Seznam všech 27 předpisů, které se týkají bezpečnostních požadavků široké škály výrobků, včetně strojů, výtahů, hraček, zdravotnických prostředků a jednoduchých tlakových nádob, viz příloha III dohody o přidružení mezi EU a Ukrajinou.

Pokud jde o normy, Ukrajina

 • přijímá mezinárodní a evropské normy v souladu s osvědčenými postupy
 • odhodlány zrušit jakékoli protichůdné vnitrostátní normy. To zahrnuje veškeré protichůdné standardy GOST (Gosudarstvenny Standart) používané v postsovětských státech.
Jak vím, že zboží, které dovážím do EU, je v souladu s předpisy a normami EU?

Spolupráce stran v oblasti dozoru nad trhem a postupů posuzování shody znamená, že pokud do EU vyvážíte vysoce rizikové zboží, jako jsou tlakové nádoby, výtahy a některá strojní zařízení, potřebujete pouze posouzení shody provedené oznámeným subjektem (laboratořími nebo jinými inspekčními a certifikačními orgány akreditovanými ukrajinskou vládou).

Zde naleznete seznam 114 ukrajinských jmenovaných subjektů, které se zabývají posuzováním shody výrobků, z nichž všechny byly akreditovány ukrajinskou národní akreditační agenturou

Chcete-li dovézt zboží z Ukrajiny do EU, budete muset projít procesem prokazování shody prostřednictvím EU prohlášení o shodě podepsaného vaším výrobcem. Poté, co tak učiní, může výrobce připojit označení CE na své výrobky, je-li to požadováno.

V rámci dohody o přidružení mezi EU a Ukrajinou bude uzavřena dohoda o shodě a posuzování a akceptaci průmyslových výrobků (ACAA). Jedná se o druh dohody o vzájemném uznávání mezi EU a Ukrajinou. Podle této dohody EU a Ukrajina umožní, aby průmyslové výrobky uvedené v přílohách dohody ACAA, které splňují požadavky na shodu, byly uváděny na trh bez dalších zkoušek nebo postupů shody.

Kontakty pro technické požadavky

Požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost – sanitární a fytosanitární opatření

Bezpečnost potravin zdraví zvířat, dobré životní podmínky zvířat a rostlinolékařský stav

Abyste mohli z Ukrajiny či naopak bez problémů vyvážet z EU nebo do EU dovážet, existují mezi Ukrajinou a EU určitá pravidla týkající se zdraví a bezpečnosti rostlin a zvířat, o nichž byste měli vědět. Dohoda o přidružení mezi EU a Ukrajinou harmonizovala řadu sanitárních a fytosanitárních pravidel a smluvním stranám zakázala zavádět jakékoli neodůvodněné překážky.

Pokud jde o choroby zvířat nebo rostlin, včetně škůdců, existují postupy pro uznání statusu území prostého škodlivého organismu v daných regionech. Slouží k obchodním účelům a k oznamování rizik pro veřejné zdraví, zdraví zvířat nebo rostlin. V případě, že dovážející země musí přijmout opatření ke kontrole vážného zdravotního rizika, umožňuje dohoda o přidružení mezi EU a Ukrajinou přijetí prozatímních omezujících opatření vůči dovozu. Ty se však provádějí způsobem, který minimalizuje narušení obchodu mezi oběma zeměmi. Další informace o postupech naleznete v příloze VI dohody mezi EU a Ukrajinou.

Sanitární a fytosanitární kontrola na Ukrajině

Vláda vykonává tři druhy hraničních kontrol:

Sanitární a epidemiologická kontrola

Cílem je chránit zemi před šířením nemocí a zavést testy, které zajistí, aby zboží splňovalo hygienické normy. Tento druh kontroly je povinný a provádí se především u dovážených potravinářských výrobků, některých spotřebních výrobků a také vývozu slunečnicových olejů. Zboží, které spadá do kategorie zemědělských produktů, nebude podrobeno sanitárním a epidemiologickým kontrolám.

Veterinární a hygienické kontroly

Cílem této kontroly je zabránit šíření nákaz zvířat. Veterinární a hygienická kontrola se obvykle používá pro vývoz, dovoz a tranzit zvířat, reprodukčního materiálu, biologických produktů, patologického materiálu, veterinárních přípravků, výrobků pro péči o zvířata, doplňkových látek, premixů a živočišných produktů (včetně masných výrobků, vajec, mléka, ryb a medu).

Rostlinolékařská kontrola

Tento druh kontroly nejen zabraňuje šíření škodlivých organismů, ale je rovněž určen k dohledu nad karanténními režimy. Fytosanitární kontrola se uplatňuje na vývoz, dovoz a tranzit rostlin a rostlinných produktů (včetně potravinářských produktů), balení, dopravních prostředků, zeminy a dalších produktů, které šíří regulované škodlivé organismy.

Kontakty pro sanitární a fytosanitární požadavky (SPS)

Technické překážky obchodu

Ačkoli jsou technická pravidla důležitá, mohou někdy působit jako překážky mezinárodního obchodu, a mohou tak pro vás jako vývozce představovat značnou zátěž.

 • pokud se domníváte, že se potýkáte s obchodní překážkou, která zpomaluje váš podnik nebo vám brání ve vývozu, můžete nám sdělit,
 • napište, co zastavujete vývoz na Ukrajinu, pomocí on-line formuláře – EU provede analýzu vaší situace a přijme vhodná opatření

Kontaktujte nás

Celní prohlášení a postupy celního odbavení

Dohoda zajišťuje transparentnější a jednodušší celní postupy s cílem usnadnit obchod a snížit náklady pro podniky.

Dokumenty

Pokyny krok za krokem popisují různé druhy dokumentů, které byste měli připravit pro celní odbavení vašich výrobků.

V závislosti na vašem výrobku mohou celní orgány požadovat všechny nebo některé z níže uvedených prvků.

 • obchodní faktura (uveďte zvláštní požadavky na její formu a obsah v mém obchodním asistentovi).
 • seznam balení
 • dovozní licence pro určité zboží
 • osvědčení prokazující, že váš výrobek splňuje povinné předpisy týkající se výrobků, jako jsou zdravotní a bezpečnostní požadavky, označování a balení.
 • doklad o původu – prohlášení o původu

V zájmu větší jistoty můžete požádat o závazné informace o sazebním zařazení zboží a/nebo závazné informace o původu zboží předem.

Podrobné informace o tom, které dokumenty musíte předložit k celnímu odbavení vašeho výrobku, naleznete na mém obchodním asistentovi.

Postupy pro prokazování a ověřování původu

Popisy, jak prokázat původ vašich produktů pro uplatnění preferenčních celních sazeb, a pravidel týkajících se ověřování původu celními orgány naleznete v oddíle o pravidlech původu.

Informace o celních postupech při dovozu a vývozu obecně naleznete na internetových stránkách GŘ pro daně a celní unii.

Duševní vlastnictví a zeměpisné ukazatele

Dohoda chrání vaše práva duševního vlastnictví při dovozu a/nebo vývozu vašeho zboží na Ukrajinu.

Ochranné známky a autorská práva

Dohoda mezi EU a Ukrajinou je v souladu s několika mezinárodními dohodami, které upravují správu ochranných známek a autorských práv a poskytují spravedlivý a transparentní systém pro zápis ochranných známek. Je-li přihláška zamítnuta správou ochranných známek, musí být rozhodnutí sděleno žadateli písemně a zamítnutí musí být odůvodněno. Ochranná známka může být zrušena, pokud nebyla řádně užívána do pěti let na území, kde byla zapsána.

Průmyslové vzory a patenty

Podle dohody mezi EU a Ukrajinou jsou vaše nezávisle vytvořené průmyslové vzory, které mají individuální povahu, chráněny zápisem až po dobu 25 let. To vám poskytne výlučné právo používat průmyslový vzor a zabrání třetím stranám v jeho používání, opětovném vytváření, prodeji, dovozu a/nebo vývozu bez vašeho souhlasu.

Zeměpisná označení

Zvláštní výbor pro zeměpisné ukazatele zřízený v rámci dohody mezi EU a Ukrajinou bude sledovat provádění dohody ve vztahu k duševnímu vlastnictví a podávat zprávy Výboru pro obchod.

Ochranné známky

Přihlášky ochranných známek by měly být podány u ukrajinského Institutu duševního vlastnictví (Ukrajinský patentový úřad), který je státním podnikem.

Chcete-li podat přihlášku ochranné známky na Ukrajině, budete potřebovat tyto dokumenty a informace:

 • vaše jméno a příjmení
 • země založení
 • adresa a kód země WIPO
 • obrázek a popis ochranné známky, kterou požadujete
 • popis, pokud ochranná známka obsahuje slovní prvek
 • údaj o barvě ochranné známky
 • seznam výrobků a/nebo služeb, o které se žádá podle příslušného Niceského mezinárodního třídění
 • datum, zemi a číslo uplatnění práva přednosti nebo datum výstavy (v případě uplatnění práva přednosti podle Pařížské úmluvy)
 • ověřenou kopii přihlášky práva přednosti nebo dokladu potvrzujícího vystavení exponátů obsahujících přihlašovanou ochrannou známku na úředně uznané mezinárodní výstavě
 • plná moc podepsaná oprávněnou osobou jménem žadatele

Proces registrace je následující:

 • pokud dokumenty vaší přihlášky splňují požadavky, bude vám datum podání oznámeno.
 • dokumenty, které jste předložili, jsou zkontrolovány, aby bylo zajištěno, že splňují formální požadavky ukrajinského zákona o ochranných známkách – pokud je vaše přihláška v souladu, pak se provede přezkum jejich opodstatněnosti.
 • věcný přezkum – vaše přihláška ochranné známky je ověřena z hlediska způsobilosti k ochraně, jak je stanoveno v ukrajinských právních předpisech, a provádí se vyhledávání totožnosti a podobnosti

Zeměpisné označení

Za prvé, pro zápis zeměpisného označení na Ukrajině musíte svou přihlášku podat v ukrajinském jazyce. Dokumenty můžete podat v cizím jazyce a zaslat překlad do ukrajinštiny nejpozději do 3 měsíců ode dne podání přihlášky. Po obdržení Vaší přihlášky a podpůrných dokumentů je posoudí Ukrajinský institut duševního vlastnictví.

Vaše přihláška musí obsahovat následující dokumenty:

 • žádost o zápis označení původu výrobků, zeměpisného označení původu výrobků nebo práva používat zapsané kvalifikované označení původu výrobků s informacemi o žadateli a jeho adrese
 • označení původu výrobků, o které žádáte, nebo zeměpisné označení původu výrobků, které uplatňujete
 • název zboží, pro které žádáte o zápis uvedeného označení původu nebo právo používat zapsaný kvalifikovaný údaj o původu
 • název a hranice zeměpisného místa, kde se zboží vyrábí a k němuž se vztahují zvláštní vlastnosti, vlastnosti nebo pověst
 • popis zvláštních vlastností, jakosti, pověsti nebo jiných vlastností zboží
 • údaje o použití požadovaného kvalifikovaného označení původu zboží na etiketě a při označování zboží
 • údaje o tom, jak jsou konkrétní vlastnosti, vlastnosti dobré pověsti zboží spojeny s přirozenými podmínkami nebo lidským faktorem vymezeného zeměpisného místa

Vezměte prosím na vědomí, že jako zahraniční žadatel na Ukrajině se očekává, že spolu s Vaší žádostí předložíte další podpůrné dokumenty. Tyto dokumenty by měly potvrdit

 • právní ochrana kvalifikovaného označení původu zboží, o které žádáte, v příslušném členském státě EU
 • vaše právo používat kvalifikované označení původu zboží

Obchod se službami

Vláda Ukrajiny i EU uvedly všechna svá stávající omezení nebo výhrady týkající se poskytování služeb s vysokou mírou transparentnosti. Výhrady přijaté Ukrajinou jsou uvedeny v příloze XVI-D až F.

Jak procházíte přílohami?

Dohoda mezi EU a Ukrajinou obsahuje tři přílohy, o nichž byste měli být při vývozu informováni. Tyto výhrady obsahují výhrady, které Ukrajina vznesla vůči vývozcům z EU.

 • Příloha XVI-D uvádí negativní seznam všech odvětví služeb, na něž se při zakládání podniku na Ukrajině vztahují zvláštní omezení. To znamená, že můžete využít příležitostí ve všech odvětvích, která nejsou uvedena v seznamu. Omezení jsou rozdělena na seznam omezení, která se vztahují na všechna odvětví nebo pododvětví, a seznam, v němž jsou uvedeny zvláštní výhrady pro jednotlivá odvětví nebo pododvětví.
 • Příloha XVI-E obsahuje pozitivní seznam odvětví služeb, v nichž můžete provozovat přeshraniční obchod službami. Tento seznam uvádí všechna odvětví, v nichž smíte obchodovat.
 • Příloha XVI-F uvádí výhrady týkající se smluvních poskytovatelů služeb a nezávislých odborníků.

Kdo může založit podnik na Ukrajině?

Pokud jste

 • podnik, dohoda mezi EU a Ukrajinou vám umožňuje založit nebo získat pobočky vašeho podniku nebo zastoupení v kterékoli zemi.
 • individuální dohoda mezi EU a Ukrajinou vám poskytne příležitost založit a založit podnik prostřednictvím samostatné výdělečné činnosti nebo podniků, které jsou pod vaší kontrolou.

Bude s vámi zacházeno stejně jako se státními příslušníky Ukrajiny a naopak. Příloha XVI-D obsahuje seznam odvětví, v nichž jsou stanovena omezení usazování.

Přeshraniční poskytování služeb

Máte-li zájem o přeshraniční poskytování služeb, můžete na Ukrajinu (a naopak) poskytovat služby za stejných podmínek, jaké platí pro ukrajinské státní příslušníky. Platí tyto výjimky:

 • odvětví, jako jsou notářské služby, vlastnictví lesů nebo řízení vzdělávacích institucí, u nichž ukrajinská vláda vyžaduje, aby poskytovatel služeb měl ukrajinskou státní příslušnost, nebo poštovní služby, kde poskytovatel služeb musí získat licenci
 • odvětví, která jsou z dohody zcela vyloučena, např. audiovizuální služby, vnitrostátní námořní kabotáž a služby vnitrostátní a mezinárodní letecké dopravy – článek 92 dohody mezi EU a Ukrajinou uvádí seznam těchto specifických služeb

V odvětvích, kde je vám povolen přístup na trh na Ukrajinu (a naopak), odstraňuje dohoda mezi EU a Ukrajinou tato omezení:

 • horní hranice počtu poskytovatelů služeb
  • toho lze dosáhnout buď požadavkem na test ekonomické potřebnosti, uplatňováním systému kvót, nebo prostřednictvím právních předpisů, které podporují monopoly nebo výhradní poskytovatele služeb, čímž se omezí vstup jiných poskytovatelů služeb na trh.
 • celková hodnota transakcí se službami nebo aktiv
 • celkový počet operací služeb nebo celkový počet výstupů služeb

Příloha XVI-E obsahuje pozitivní seznam odvětví služeb, v nichž můžete provozovat přeshraniční obchod službami. Tento seznam uvádí všechna odvětví, v nichž smíte obchodovat. V důsledku toho má každé odvětví služeb, které není na seznamu uvedeno, omezení. Další informace o seznamu odvětví služeb, v nichž máte přístup na trh, naleznete v příloze XIV-E dohody mezi EU a Ukrajinou.

Dočasné pobyty

Dohoda mezi EU a Ukrajinou vám umožňuje dočasně se přestěhovat na Ukrajinu a pracovat jako stážista-absolvent, podnikatelský prodejce nebo jeden z klíčových zaměstnanců společnosti v této zemi. Například pokud jste vedoucím pracovníkem odpovědným za zřízení nebo provoz podniku.

Doba dočasného pobytu je následující:

 • osoba převedená v rámci společnosti (klíčoví zaměstnanci společnosti na Ukrajině (nebo v EU) nebo stážisté-absolventi) – až 3 roky
 • obchodní návštěva (např. cesta za účelem podnikání na Ukrajině (nebo v EU) nebo obchodní prodejce) – až 90 dnů během jakéhokoli dvanáctiměsíčního období
 • stážista-absolvent, který není osobou převedenou v rámci společnosti – až 1 rok

Pokud jste smluvním poskytovatelem služeb, nabízí vám dohoda mezi EU a Ukrajinou také příležitosti v konkrétních odvětvích v obou zemích. V tomto ohledu však musíte:

 • dočasně poskytovat dotčenou službu jako zaměstnanec účetní jednotky, která získala smlouvu o poskytování služeb na dobu nepřesahující jeden rok
 • mít nejméně 3 roky odborné praxe v odvětví, které nabízíte smluvní služby v
 • mít vysokoškolské vzdělání nebo kvalifikaci prokazující znalosti rovnocenné úrovně a příslušnou odbornou kvalifikaci

 

Další informace o

 • poštovní kurýrní služby, viz články 109–114 dohody mezi EU a Ukrajinou
 • elektronické komunikace, viz články 115–124 dohody mezi EU a Ukrajinou
 • finanční služby, viz články 125 až 133 dohody mezi EU a Ukrajinou.
 • elektronický obchod, viz články 139–143 dohody mezi EU a Ukrajinou; a mezinárodní námořní doprava viz články 135 až 138 dohody mezi EU a Ukrajinou.

Veřejné zakázky

V rámci dohody mezi EU a Ukrajinou se EU a Ukrajina zavazují zajistit, abyste měli přístup na trhy s veřejnými zakázkami v každé zemi na celostátní, regionální a místní úrovni. To platí pro veřejné zakázky na zboží, služby nebo stavebnictví a koncese v tradičních odvětvích, jakož i v odvětví veřejných služeb. K otevírání trhu dochází postupně v rámci dohody mezi EU a Ukrajinou.

Dohoda rovněž zajišťuje, aby se uchazečům z Ukrajiny i z EU dostalo při podávání nabídek navzájem stejné zacházení.

Dohoda mezi EU a Ukrajinou zavazuje EU i Ukrajinu, aby zajistily splnění následujících podmínek, pokud jde o nabídková řízení

 • výzvy k podávání nabídek jsou řádně zveřejňovány a zveřejňovány na internetu. To umožňuje všem společnostem, které mají zájem, přístup k informacím o nadcházejících nabídkových řízeních.
 • zveřejněné informace obsahují nejdůležitější prvky nabídky, jako je předmět budoucí zakázky, platné lhůty nebo podmínky pro podávání nabídek.
 • neexistuje žádná přímá ani nepřímá diskriminace společností pocházejících z Ukrajiny nebo EU, která by jim bránila v tom, aby se zúčastnily nabídkového řízení.
 • transparentnost a rovné zacházení jsou zajištěny během celého nabídkového řízení
 • rozhodnutí o zadání zakázky je sděleno všem žadatelům a důvody, proč není vítězným uchazečem, jsou uvedeny na požádání.
 • v případě sporu mají společnosti zákonné právo vznést otázky před příslušnými vnitrostátními kontrolními orgány.

Odkazy, kontakty a dokumenty

Kontakty pro technické požadavky

Kontakty pro sanitární a fytosanitární požadavky (SPS)

Kontakty pro technické požadavky

Ukrajinské vědecké, výzkumné a vzdělávací středisko pro certifikaci, normy a kvalitu

 

2 Svyatoshinskaja Street, 03115 Kyjev, Ukrajina

Tel.: +380 44452–3396

Tel. a fax: +380 44452–6907

E-mail: secretar.ukrndnc@gmail.com

Internetové stránky: http://uas.org.ua

Státní inspekce v oblasti bezpečnosti potravin a ochrany spotřebitele

 

174 Antonovyča Street, 03680 Kyjev, Ukrajina

Tel.: +380 44528–9244

Internetové stránky: http://www.consumer.gov.ua/


Státní regulační služba Ukrajiny

 

Ulice Arsenalna, 01011 Kyjev, Ukrajina

Tel.: +380 44254–5673

Číslo faxu: +380 44254–4393

E-mail: inform@dkrp.gov.ua

Internetové stránky: http://www.drs.gov.ua

Odbor technických předpisů Ministerstva pro hospodářský rozvoj a obchod Ukrajiny

 

12/2 Hrushevskiy Street, 01008 Kyjev, Ukrajina

Tel.: +380 44528–8564

Číslo faxu: +380 44528–9014

E-mail: dtr@me.gov.ua

Internetové stránky: http://www.me.gov.ua

Internetové stránky: http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=d71e145f-452e-4412-b1f8-247504f403d1&title=DepartamentTekhnichnogoReguliuvannia

Kontakty pro sanitární a fytosanitární požadavky (SPS)

Ukrajinské ministerstvo zemědělství a výživy

24 Khreshčatyk Street, 01001 Kyjev, Ukrajina

Kontaktní údaje pro odvolání občanů:

Tel.: +380 44279–8474

E-mail: zvg@minagro.gov.ua

Oddělení pro zpracování
korespondence:

Tel.: +380 44278–8171

Tel. a fax: +380 44278–7602

E-mail: info@minagro.gov.ua

Ministerstvo hospodářského rozvoje a obchodu

12/2 M. Grushevs’kyi Street, 01008 Kyjev, Ukrajina

Tel.: +380 44253–9394

Číslo faxu: +380 44253–6371

E-mail: meconomy@me.gov.ua

Ukrajinské ministerstvo zdravotnictví

Úřad pro veřejné přijímání

41 Yaroslavska Street, 04071 Kyjev, Ukrajina

Tel.: +380 44425–0526

Ministerstvo pro ekologii a přírodní zdroje

 

35 Vasilya Lipkivs’kogo Street, Kyjev 03035, Ukrajina

 

Veřejná recepce

Tel.: +380 44206–3302

E-mail: gr_priem@menr.gov.ua

 

Referenční jednotka pro veřejnost

Tel.: +380 44206–3115

 

Tiskové středisko

Tel.: +380 44206–3174

E-mail: press@menr.gov.ua

Další odkazy

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy