Prohloubená a komplexní zóna volného obchodu mezi EU a Ukrajinou

EU a Ukrajina prozatímně uplatňují dohodu o přidružení od listopadu 2014. V rámci této dohody o přidružení je od ledna 2016 prozatímně uplatňována prohloubená a komplexní dohoda o volném obchodu. Snižuje cla, kterým čelí evropské firmy při vývozu na Ukrajinu. Dohoda usnadňuje obchod tím, že zvyšuje účinnost celních režimů a postupně sbližuje ukrajinské právní předpisy, pravidla a postupy, včetně norem, s právními předpisy, pravidly a postupy EU.

Dohoda v kostce

EU a Ukrajina prozatímně uplatňují svou prohloubenou a komplexní dohodu o volném obchodu od 1. ledna 2016 jako součást širší dohody o přidružení, jejíž politická ustanovení a ustanovení o spolupráci jsou prozatímně uplatňována od listopadu 2014. Prohloubená a komplexní zóna volného obchodu otevírá trhy se zbožím a službami na obou stranách na základě předvídatelných a vymahatelných obchodních pravidel.

Úplné znění a přílohy dohody

Jaké jsou přínosy pro váš podnik?

Dohoda o přidružení

 • pro podniky z EU je snazší a cenově dostupnější dovážet z Ukrajiny a vyvážet na ni
 • přináší vašemu podniku řadu výhod, jako je odstranění cel a účinné a rychlé usnadnění dopravy přes mezinárodní hranice.

 

EU je jedním z největších obchodních partnerů Ukrajiny, což znamená, že existuje několik příležitostí k dovozu a vývozu z EU na Ukrajinu a naopak. Klíčovým vývozním zbožím jsou suroviny, jako je železo, ocel, těžební produkty, zemědělské produkty, stroje a chemické výrobky. Ukrajina v současné době pracuje na zefektivnění politik ve prospěch malých podniků při obchodování s EU. Malé podniky mohou rovněž získat podporu ze stěžejní iniciativy EU pro malé a střední podniky.

Tarify

Dohoda mezi EU a Ukrajinou zlepšuje konkurenceschopnost evropských podniků na ukrajinském trhu a naopak. Pokud jde o obchod se zbožím, dohoda celkově zrušila většinu cel – EU: 98,1 % a Ukrajina: 99,1 %.

Průmyslové zboží

Zatímco velká část cel na průmyslové zboží byla v okamžiku vstupu dohody v platnost odstraněna, pro řadu skupin výrobků byla dohodnuta přechodná období.

EU

Dohoda odstranila 94,7 % celních položek.

U několika málo zboží EU stále postupně odstraňuje cla s následujícími přechodnými obdobími

 • minerály – 2019
 • chemické látky – 2021
 • hnojiva – 2023
 • výrobky ze dřeva – 2021
 • obuv – 2021
 • výrobky z mědi – 2021
 • hliníkové výrobky – 2023
 • osobní automobily a většina motorových vozidel – 2023
Ukrajina

Po vstupu dohody v platnost by 49,2 % průmyslových výrobků mohlo vstoupit na Ukrajinu bez cla.

Podíl vývozu EU liberalizovaného Ukrajinou se má do roku 2023 zvýšit na 96 %. Toto další postupné odstraňování cel se týká následujících produktových řad:

 • minerály – 2023
 • organické chemické látky – 2019
 • hnojiva – 2019
 • pryžové pneumatiky – 2021
 • kožené výrobky – 2021
 • textilie, jako jsou pokrývky hlavy – 2019

Ukrajinskému odvětví motorových vozidel bude rovněž poskytnuto přechodné období trvající do roku 2026, což je výsledek jednání dohodnutých v rámci WTO v roce 2008.

Zemědělské produkty

EU

Dovozní cla na většinu zemědělského zboží dováženého do EU byla v roce 2016 snížena na nulu. Celní kvóty se vztahují na ostatní zemědělské produkty, které nejsou liberalizovány. Správa těchto kvót se provádí buď podle zásady „kdo dřív přijde, je dřív na řadě“, nebo prostřednictvím dovozních licencí. Seznam všech celních kvót pro EU i Ukrajinu naleznete v dodatcích 1 a 2 přílohy I-A.

Ukrajina

Téměř polovina ukrajinského zemědělského zboží byla liberalizována v době, kdy dohoda vstoupila v platnost, ale na malý počet zboží se vztahuje přechodné období trvající do roku 2023.

Ne všechna dovozní cla Ukrajiny budou snížena na nulu.

 • do roku 2026 bude 8,7 % zemědělsko-potravinářských cel na zboží, jako jsou mléčné výrobky, vejce, cukr, živočišné oleje a tuky, podléhat omezenému lineárnímu snížení o 20–60 % – poté se uplatní zbytková celní sazba.
 • na cukr, drůbeží maso a vepřové maso se použijí celní kvóty – zboží dovážené v rámci uvedených množství je osvobozeno od cla.

Dohoda mezi EU a Ukrajinou zakazuje používání vývozních cel oběma stranami. Ukrajinská vláda však souhlasila s tím, že do roku 2026 postupně zruší stávající vývozní cla na určité zboží, včetně hospodářských zvířat a skrytých surovin, semen některých druhů olejnin a druhů kovů. Více informací o této otázce je uvedeno v příloze I-C dohody mezi EU a Ukrajinou.

Pro ukrajinský vývoz do roku 2031 je stanoven zvláštní mechanismus ochranných opatření. To znamená, že Ukrajina může uložit příplatek k vývoznímu clu na několik druhů zboží, jako jsou suroviny ze slunečnic, slunečnicová semena a druhy kovů, oceli a mědi, pokud během ročního období celkový objem vývozu z Ukrajiny do EU překročí spouštěcí úroveň. Více informací o této otázce je uvedeno v příloze I-D dohody mezi EU a Ukrajinou.

 

Celní sazbu, která se vztahuje na váš produkt, najdete na adrese Můj obchodní asistent.

Pravidel původu

 

Aby byl váš produkt způsobilý pro preferenční zacházení, musí splňovat pravidla původu stanovená v dohodě. Podívejte se na interaktivnínástroj pro sebehodnocení pravidel původu (ROSA) v mém obchodním asistentovi, abyste posoudili, zda váš výrobek splňuje pravidla původu, a zjistěte, jak připravit správné dokumenty.

Obecné informace o pravidlech původu a postupech stanovení původu jsou uvedeny v tomto oddíle.

Původ je „ekonomická státní příslušnost“ obchodovaného zboží. Pokud jste na toto téma novíte, můžete najít úvod k hlavním pojmům v oddíle Zboží.

Pravidel původu

Kde najdu pravidla původu?

Pravidla původu použitelná v rámci dohody o přidružení s Ukrajinou jsou stanovena v celoevropsko-středomořské úmluvě o celoevropsko-středomořských preferenčních pravidlech původu(Úř. věst.L 54, 26.2.2013, s. 4). Požadavky na pravidla původu podle úmluvy PEM jsou definovány v příloze 2 dodatku I k této úmluvě. Tato pravidla jsou revidována a v polovině roku 2021 by měl být použitelný nový soubor alternativních pravidel původu, včetně ustanovení o kumulaci, navracení cla, toleranci a pravidlu nezměnitelnosti (viz níže), která budou zmírněna.

Cílem celoevropsko-středomořské úmluvy o pravidlech původu je stanovit společná pravidla původu a kumulace mezi 25 smluvními stranami (EU, ESVO, balkánské země a partneři dohody o volném obchodu v jižním a východním sousedství EU) a EU s cílem usnadnit obchod a integrovat dodavatelské řetězce v rámci této zóny.

Seznam smluvních stran PEM

Podrobné informace o celoevropském systému jsou k dispozici v uživatelské příručce.

Pochází můj výrobek podle úmluvy PEM z EU nebo Ukrajiny?

Aby se na váš produkt mohla vztahovat nižší nebo nulová preferenční celní sazba podle celoevropsko-středomořské úmluvy, musí pocházet z EU nebo z Ukrajiny.

Produkt „původí“, pokud je buď

 • zcela získané v EU nebo na Ukrajině nebo
 • vyrobené v EU nebo na Ukrajině za použití nepůvodních materiálů, pokud byly tyto materiály dostatečně opracovány nebo zpracovány v souladu s pravidly pro daný produkt stanovenými v příloze II dodatku I úmluvy PEM
  Viz také příloha I „Úvodní poznámky“ zvláštních pravidel původu produktu. Pro některé výrobky existují alternativní specifická pravidla pro jednotlivé produkty – viz dodatek II.

Produkt musí rovněž splňovat všechny ostatní použitelné požadavky uvedené v kapitole, jako je nedostatečné opracování nebo zpracování nebo pravidlo přímé přepravy. Existují také další možnosti flexibility, které vám pomohou dodržovat specifická pravidla produktu, například toleranci nebo kumulaci.

 

Příklady hlavních druhů pravidel specifických pro jednotlivé produkty v obchodních dohodách EU

 • pravidlo přidané hodnoty – hodnota všech nepůvodních materiálů v produktu nesmí přesáhnout určitý procentní podíl jeho ceny ze závodu
 • změna sazebního zařazení – výrobní proces vede ke změně sazebního zařazení mezi nepůvodní materiály a konečný produkt – například výroba papíru (harmonizovaný systém kapitola 48) z nepůvodní buničiny (harmonizovaný systém kapitola 47)
 • specifické operace – vyžaduje se specifický výrobní proces, například spřádání vláken do příze – taková pravidla se většinou používají v textilním a oděvním odvětví a v chemickém průmyslu.

Tipy, jak vám pomoci s dodržováním pravidel specifických pro daný produkt

Dohoda poskytuje dodatečnou flexibilitu, která vám pomůže dodržovat specifická pravidla pro jednotlivé produkty, jako je tolerance nebo kumulace.

Přípustná odchylka
 • pravidlo tolerance umožňuje výrobci použít nepůvodní materiály, které jsou podle specifického pravidla produktu obvykle zakázány až do výše 10 % ceny produktu ze závodu.
 • tuto přípustnou odchylku nelze použít k překročení maximální hodnoty nepůvodních materiálů uvedených ve zvláštních pravidlech pro daný produkt.
 • zvláštní tolerance se vztahují na textilie a oděvy zařazené do kapitol HS 50 až 63, které jsou zahrnuty v poznámkách 5 a 6 přílohy I „Úvodní poznámky k seznamu v příloze II“.
Kumulace

Úmluva PEM stanoví dva způsoby kumulace původu

 • dvoustranná kumulace – materiály pocházející z Ukrajiny lze považovat za materiály pocházející z EU (a naopak), jsou-li použity při výrobě produktu v EU
 • diagonální kumulace – materiály pocházející z jedné smluvní strany celoevropsko-středomořské úmluvy lze považovat za materiály pocházející z jiné smluvní strany při posuzování, zda konečný produkt pochází z preferenčního přístupu při vývozu do třetí smluvní strany v rámci celoevropsko-středomořské oblasti – diagonální kumulace se použije pouze v případě, že mezi všemi dotčenými smluvními stranami a těmito zeměmi existuje obchodní dohoda a tyto země uplatňují stejná pravidla původu.
  Zkontrolujte si „matrici“ (tabulka obsahující všechny platné dohody s použitím celoevropsko-středomořské úmluvy), která specifikuje smluvní strany, s nimiž může Ukrajina uplatňovat diagonální kumulaci (v dubnu 2020 byli společnými partnery EU a Ukrajiny způsobilými pro diagonální kumulaci Island, Švýcarsko (včetně Lichtenštejnska) a Norsko)

 

Jak funguje diagonální kumulace?

K diagonální kumulaci dochází mezi několika různými zeměmi, které sdílejí stejná pravidla původu a mají mezi sebou dohody o volném obchodu. Jedná se o případy, kdy výrobce zboží v obou zemích může dovážet materiály a používat je, jako by pocházel ze své vlastní země. Například podle této úmluvy může ukrajinský obchodník, který na Ukrajině vytváří oblečení pro vývoz do Švýcarska, používat k výrobě oděvů tkaniny pocházející z EU a může je považovat za pocházející z Ukrajiny. Požadavek dvojí přeměny, tj. výroba tkanin z (nepůvodní) příze a výroba oděvů, byl splněn a oděvy se při vývozu do Švýcarska považují za pocházející z Ukrajiny, a proto budou mít volný přístup na švýcarský trh.

Další vysvětlení k kumulaci PEM lze nalézt zde

Další požadavky

Produkt musí rovněž splňovat všechny ostatní použitelné požadavky stanovené v úmluvě, jako je nedostatečné opracování nebo zpracování nebo pravidlo přímé přepravy.

Pravidlo přímé dopravy

Původní produkty musí být přepravovány z EU na Ukrajinu (a naopak) nebo přes území smluvních stran, se kterými je možná kumulace, aniž by byly dále zpracovány ve třetí zemi.

Některé operace mohou být prováděny ve třetí zemi, pokud produkty zůstávají pod celním dohledem, například

 • vykládka
 • opětovné naložení
 • jakékoli jiné úkony určené k uchování produktů v dobrém stavu

Splnění těchto podmínek se prokazuje předložením

 • jednotný přepravní doklad (např. konosament), který zahrnuje tranzit ze země vývozu přes třetí zemi, přes kterou zboží přepravovalo
 • osvědčení vydané celními orgány třetí země, přes kterou zboží přepravujete
 • nejsou-li k dispozici, jakékoli průkazné doklady

Navracení cla

Podle úmluvy PEM v obchodu mezi EU a Ukrajinou není možné získat náhradu za cla dříve zaplacená z nepůvodních materiálů použitých k výrobě produktu, který je vyvážen v rámci preferenční celní sazby.

Postupy pro stanovení původu

Vývozci a dovozci musí dodržovat postupy týkající se původu zboží. Postupy jsou stanoveny v hlavě V o dokladu o původu a v hlavě VI o ujednáních o správní spolupráci. Objasňují například, jak deklarovat původ produktu, jak žádat o preference nebo jak mohou celní orgány ověřit původ produktu.

Jak žádat o preferenční sazbu

Aby dovozci mohli využívat preferenční celní sazby, musí předložit doklad o původu.

Dokladem o původu může být buď

Doklad o původu je platný po dobu čtyř měsíců ode dne vydání.

Průvodní osvědčení EUR.1 nebo EUR-MED

 • průvodní osvědčení EUR.1 nebo EUR-MED vydávají celní orgány země vývozu
 • Příloha III obsahuje vzory osvědčení EUR.1 a EUR-MED a pokyny pro jejich vyplnění.
 • vývozce žádající o osvědčení by měl být připraven předložit doklady prokazující status původu dotčených produktů.

Další informace o tom, kdy použít osvědčení EUR.1 nebo EUR-MED, jsou uvedeny na straně 72 příručky.

Prohlášení o původu nebo prohlášení o původu EUR-MED

Vývozci mohou sami prohlásit, že jejich produkt pochází z EU nebo smluvní strany celoevropsko-středomořské úmluvy, a to předložením prohlášení o původu. Prohlášení o původu může učinit

 • schválený vývozce
 • kterýkoli vývozce, pokud celková hodnota zásilky nepřesahuje 6 000 EUR.
Jak učinit prohlášení o původu

Vývozce na faktuře, dodacím listu nebo jiném obchodním dokladu identifikujícím produkt uvede, orazítkuje nebo vytiskne toto prohlášení (příloha IV):

„Vývozce produktů, na které se vztahuje tento doklad (celní povolení č. ...) ) prohlašuje, že není-li jasně uvedeno jinak, jsou tyto produkty... preferenčním původem.“

Jak vyhotovovat prohlášení o původu EUR-MED

V tomto případě je prohlášení následující (příloha IV)

„Vývozce produktů, na které se vztahuje tento doklad (celní povolení č. ...), prohlašuje, že není-li jasně uvedeno jinak, jsou tyto produkty [...] preferenčního původu.

—kumulace byla použita s... (název země/zemí).

- nepoužije se kumulace.“

Prohlášení o původu může být vyhotoveno v kterémkoli úředním jazyce EU nebo v úředních jazycích oblasti PE, jak je uvedeno v příloze IV (prohlášení týkající se kumulace by mělo být vždy v angličtině).

Prohlášení o původu musíte podepsat ručně. Jste-li schváleným vývozcem, jste od tohoto požadavku osvobozeni za předpokladu, že se svým celním orgánům písemně zavážete, že přijmete plnou odpovědnost za jakékoli prohlášení, které vás identifikuje.

Ověřování původu

Celní orgány mohou ověřit, zda je dovezený produkt skutečně původní nebo zda splňuje jiné požadavky na původ. Ověřování je založeno na

 • správní spolupráce mezi celními orgány dovážejících a vyvážejících stran
 • kontroly prováděné místními celními orgány – návštěvy dovážející strany u vývozce nejsou povoleny

Orgány vyvážející strany učiní konečné rozhodnutí o původu a informují orgány dovážející strany o výsledcích.

Požadavky na výrobek

Technická pravidla a požadavky

Dohoda mezi EU a Ukrajinou stanoví harmonizaci právních předpisů, norem a postupů posuzování shody mezi Ukrajinou a EU. Výrobci z Ukrajiny proto musí splňovat pouze jeden soubor požadavků na uvádění svých výrobků na trhy EU i Ukrajiny.

Sbližovaná nařízení na Ukrajině zahrnují:

 • akreditace výrobků a jejich uvádění na trh, které stanoví moduly postupů posuzování shody
 • obecná bezpečnost výrobků, stanovení kritérií pro to, co je třeba vzít v úvahu při posuzování toho, zda je výrobek bezpečný, a určení, kdy zakázat výrobek, protože představuje vážné riziko pro zdraví a bezpečnost

Seznam všech 27 nařízení, která se týkají bezpečnostních požadavků široké škály výrobků, včetně strojního zařízení, výtahů, hraček, zdravotnických prostředků a jednoduchých tlakových nádob, viz příloha III dohody o přidružení mezi EU a Ukrajinou.

Pokud jde o normy, Ukrajina

 • přijímá mezinárodní a evropské normy v souladu s osvědčenými postupy
 • zavázali se zrušit jakékoli protichůdné vnitrostátní normy. To zahrnuje jakékoli protichůdné normy GOST (Gosudarstvenny Standart) používané v postsovětských státech.
Jak zjistím, že zboží, které do EU dovážím, splňuje předpisy a normy EU?

Spolupráce stran v oblasti dozoru nad trhem a postupů posuzování shody znamená, že pokud do EU vyvážíte vysoce rizikové zboží, jako jsou tlakové nádoby, výtahy a určitá strojní zařízení, potřebujete pouze posouzení shody provedené oznámeným subjektem (laboratořemi nebo jinými inspekčními a certifikačními orgány akreditovanými ukrajinskou vládou).

Nalézt seznam 114 určených subjektů Ukrajiny, které se zabývají posuzováním shody výrobků, přičemž všechny tyto subjekty byly akreditovány Národní akreditační agenturou Ukrajiny.

Chcete-li dovážet zboží z Ukrajiny do EU, budete muset projít procesem prokazování shody prostřednictvím EU prohlášení o shodě podepsaného vaším výrobcem. Poté může výrobce připojit označení CE na své výrobky, je-li to vyžadováno.

V rámci dohody o přidružení mezi EU a Ukrajinou bude uzavřena dohoda o shodě a posuzování a akceptaci průmyslových výrobků (ACAA). Jedná se o druh dohody o vzájemném uznávání mezi EU a Ukrajinou. Podle této dohody umožní EU a Ukrajina uvádět průmyslové výrobky uvedené v přílohách dohody ACAA, které splňují požadavky na shodu, na trh bez dalších zkoušek nebo postupů shody.

Kontakty pro technické požadavky

Požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost – SPS

Bezpečnost potravin zdraví zvířat, dobré životní podmínky zvířat a rostlinolékařský stav

Abyste mohli vyvážet z Ukrajiny nebo do EU hladce dovážet z Ukrajiny nebo naopak, existují mezi Ukrajinou a EU určitá pravidla týkající se zdraví a bezpečnosti rostlin a zvířat, která byste měli znát. Dohoda o přidružení mezi EU a Ukrajinou harmonizovala řadu sanitárních a fytosanitárních pravidel a zakázala stranám zavádět jakékoli neodůvodněné překážky.

Pokud jde o nákazy zvířat nebo choroby rostlin, včetně škodlivých organismů, existují postupy pro uznání statusu území prostého škodlivého organismu v daných regionech. To je určeno pro obchodní účely a pro oznamování rizik pro veřejné zdraví, zdraví zvířat nebo rostlin. V případě, že dovážející země musí přijmout opatření ke kontrole vážného zdravotního rizika, umožňuje dohoda o přidružení mezi EU a Ukrajinou přijmout vůči dovozu prozatímní omezující opatření. Tato opatření jsou však prováděna způsobem, který minimalizuje narušení obchodu mezi oběma zeměmi. Více informací o postupech naleznete v příloze VI dohody mezi EU a Ukrajinou.

Sanitární a fytosanitární kontrola na Ukrajině

Vláda provádí tři druhy hraničních kontrol:

Sanitární a epidemiologická kontrola

Cílem je chránit zemi před šířením nemocí a provádět testy, které zajistí, aby zboží splňovalo hygienické normy. Tento druh kontroly je povinný a provádí se především u dovážených potravinářských výrobků, některých spotřebních výrobků a rovněž u vývozu slunečnicových olejů. Zboží, které spadá do kategorie zemědělských produktů, nebude podléhat sanitární a epidemiologické kontrole.

Veterinární a hygienická kontrola

Cílem této kontroly je zabránit šíření nákaz zvířat. Veterinární a hygienická kontrola se obvykle uplatňuje na vývoz, dovoz a tranzit zvířat, reprodukčního materiálu, biologických produktů, patologického materiálu, veterinárních přípravků, produktů péče o zvířata, doplňkových látek v krmivech, premixů a živočišných produktů (včetně masných výrobků, vajec, mléka, ryb a medu).

Rostlinolékařská kontrola

Tento druh ochrany nejen brání šíření škodlivých organismů, ale je rovněž navržen tak, aby dohlížel na karanténní režimy. Fytosanitární kontrola se uplatňuje na vývoz, dovoz a tranzit rostlin a rostlinných produktů (včetně potravinářských produktů), balení, dopravních prostředků, půdy a jiných produktů, které šíří regulované škodlivé organismy.

Kontakty pro sanitární/fytosanitární požadavky (SPS)

Technické překážky obchodu

Ačkoli jsou technická pravidla důležitá, mohou někdy působit jako překážky mezinárodního obchodu, a mohou tedy pro vás jako vývozce představovat značnou zátěž.

 • pokud se domníváte, že čelíte obchodním překážkám, které zpomalují podnikání nebo vám brání ve vývozu, můžete nám sdělit
 • napište, co vaše vývozy na Ukrajinu zastavujete prostřednictvím on-line formuláře – EU provede analýzu vaší situace a přijme vhodná opatření.

Kontaktujte nás

Celní prohlášení a postupy celního odbavení

Dohoda zajišťuje transparentnější a jednodušší celní postupy s cílem usnadnit obchod a snížit náklady pro podniky.

Dokladů

Podrobné pokyny popisují různé druhy dokumentů, které byste měli připravit pro celní odbavení vašich výrobků.

V závislosti na vašem výrobku mohou celní orgány požadovat všechny nebo některé z níže uvedených prvků.

 • obchodní faktura (konkrétní požadavky na její formu a obsah v mém obchodním asistentovi).
 • seznam balení
 • dovozní licence pro určité zboží
 • certifikáty prokazující, že váš výrobek splňuje povinné předpisy týkající se výrobků, jako jsou požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost, označování a balení.
 • doklad o původu – prohlášení o původu

V zájmu větší jistoty můžete požádat o závazné informace o sazebním zařazení zboží a/nebo závazné informace o původu zboží předem.

Podrobné informace o tom, které dokumenty musíte předložit k celnímu odbavení vašeho výrobku, naleznete na Můj obchodní asistent.

Postupy prokazování a ověřování původu

Popisy, jak prokázat původ vašich produktů za účelem uplatnění preferenčních celních sazeb, a pravidla týkající se ověřování původu celními orgány viz výše uvedený oddíl o pravidlech původu.

Informace o celních režimech pro dovoz a vývoz obecně naleznete na internetových stránkách GŘ pro daně a celní unii.

Duševní vlastnictví a zeměpisné ukazatele

Dohoda chrání vaše práva duševního vlastnictví při dovozu a/nebo vývozu vašeho zboží na Ukrajinu.

Ochranné známky a autorské právo

Dohoda mezi EU a Ukrajinou je v souladu s několika mezinárodními dohodami, které upravují správu ochranných známek a autorských práv, a poskytuje spravedlivý a transparentní systém pro registraci ochranných známek. Pokud je přihláška zamítnuta správou ochranné známky, musí být rozhodnutí žadateli sděleno písemně a musí být uvedeny důvody zamítnutí. Ochranná známka může být zrušena, pokud nebyla během pěti let skutečně užívána na území, na kterém byla zapsána.

Průmyslové vzory a patenty

Podle dohody mezi EU a Ukrajinou jsou vaše nezávisle vytvořené (průmyslové) vzory, které mají individuální povahu, chráněny zápisem po dobu až 25 let. To vám poskytne výlučné právo používat průmyslový vzor a zabrání tomu, aby jej třetí strany bez vašeho souhlasu používaly, znovu vytvářely, prodávaly nebo dovážely a/nebo vyvážely.

Zeměpisná označení

Provádění dohody v oblasti duševního vlastnictví bude sledovat zvláštní výbor pro zeměpisné ukazatele zřízený v rámci dohody mezi EU a Ukrajinou, který bude podávat zprávy Výboru pro obchod.

Ochranné známky,

Přihlášky ochranné známky by měly být podány u Ukrajinského institutu duševního vlastnictví (Ukrajinský PTO), který je státním podnikem.

Chcete-li podat přihlášku ochranné známky na Ukrajině, budete potřebovat následující dokumenty a informace.

 • vaše jméno a příjmení
 • země zápisu do obchodního rejstříku
 • adresa a kód země WIPO
 • obrázek a popis ochranné známky, kterou uplatňujete
 • popis, pokud ochranná známka obsahuje slovní prvek
 • označení barvy ochranné známky
 • seznam výrobků a/nebo služeb, o které se žádá podle příslušného Niceského mezinárodního třídění
 • datum, zemi a číslo uplatnění práva přednosti nebo datum výstavy (v případě uplatnění práva přednosti podle Pařížské úmluvy)
 • ověřená kopie žádosti o udělení práva přednosti nebo doklad potvrzující vystavení výstav obsahujících přihlášenou ochrannou známku na oficiálně uznané mezinárodní výstavě
 • plná moc podepsaná oprávněnou osobou jménem žadatele

Postup registrace je následující:

 • pokud dokumentace Vaší přihlášky splňuje požadavky, bude Vám oznámeno datum podání.
 • dokumenty, které jste předložili, jsou kontrolovány, aby bylo zajištěno, že splňují formální požadavky ukrajinského zákona o ochranných známkách – je-li vaše žádost v souladu, pak probíhá přezkum její podstaty.
 • meritorní přezkum – vaše přihláška ochranné známky je kontrolována z hlediska způsobilosti k ochraně, jak je stanoveno ukrajinskými právními předpisy, a provádí se vyhledávání totožnosti a podobnosti

Zeměpisné označení

Zaprvé, chcete-li se zaregistrovat k zeměpisnému označení na Ukrajině, musíte podat přihlášku v ukrajinském jazyce. Dokumenty můžete podat v cizím jazyce a předložit překlad do ukrajinského jazyka nejpozději do 3 měsíců ode dne podání přihlášky. Jakmile obdržíte žádost a podpůrné dokumenty, posoudí je Ukrajinský institut duševního vlastnictví.

Vaše žádost musí obsahovat tyto dokumenty:

 • žádost o zápis označení původu výrobků, zeměpisného označení původu výrobků nebo práva používat zapsané kvalifikované označení původu výrobků s informacemi o žadateli a jeho adrese
 • označení původu zboží, o které žádáte, nebo zeměpisné označení původu zboží, o které žádáte
 • název zboží, pro které žádáte o zápis uvedeného označení původu nebo práva používat zapsané kvalifikované označení původu
 • název a hranice zeměpisného místa, kde se zboží vyrábí a ke kterému se vztahují zvláštní vlastnosti, vlastnosti nebo pověst;
 • popis zvláštních vlastností, vlastností, pověsti nebo jiných vlastností zboží
 • údaje o použití prohlašovaného kvalifikovaného označení původu zboží na etiketě a při označování zboží
 • údaje o tom, jak jsou konkrétní vlastnosti, vlastnosti dobré pověsti zboží spojeny s přírodními podmínkami nebo lidským faktorem daného zeměpisného místa

Vezměte prosím na vědomí, že jako zahraniční žadatel na Ukrajině budete rovněž muset spolu se svou žádostí předložit další podpůrné dokumenty. Tyto dokumenty by měly potvrdit

 • právní ochrana kvalifikovaného označení původu zboží, o které žádáte, v příslušném členském státě EU
 • vaše právo používat kvalifikované označení původu zboží

Obchod se službami

Ukrajinská vláda i EU stanovily všechna svá stávající omezení nebo výhrady k poskytování služeb s vysokou mírou transparentnosti. Výhrady přijaté Ukrajinou jsou uvedeny v příloze XVI-D až F.

Jak se procházíte přílohami?

Dohoda mezi EU a Ukrajinou obsahuje tři přílohy, které byste měli při vývozu znát. Obsahují výhrady, které Ukrajina vznesla vůči vývozcům z EU.

 • Příloha XVI-D uvádí negativní seznam všech odvětví služeb, na něž se při zakládání podniku na Ukrajině vztahují zvláštní omezení. To znamená, že můžete využít příležitostí ve všech odvětvích, která nejsou uvedena na seznamu. Omezení jsou rozdělena na seznam omezení, která se vztahují na všechna odvětví nebo pododvětví, a na seznam, kde jsou pro jednotlivá odvětví nebo pododvětví uvedeny konkrétní výhrady.
 • Příloha XVI-E uvádí pozitivní seznam odvětví služeb, v nichž můžete provádět přeshraniční obchod se službami. Tento seznam uvádí všechna odvětví, v nichž můžete obchodovat.
 • Příloha XVI-F uvádí výhrady týkající se smluvních poskytovatelů služeb a nezávislých odborníků.

Kdo může založit podnik na Ukrajině?

Pokud jste

 • podnik, dohoda mezi EU a Ukrajinou vám umožňuje založit nebo získat pobočky vašeho podniku nebo zastoupení v kterékoli zemi.
 • určitá osoba, dohoda mezi EU a Ukrajinou vám poskytuje příležitost založit a založit podnik prostřednictvím samostatné výdělečné činnosti nebo podniků, které jsou pod vaší kontrolou.

Bude vám poskytnuto stejné zacházení jako státním příslušníkům Ukrajiny a naopak. Příloha XVI-D obsahuje seznam odvětví, v nichž jsou stanovena omezení týkající se usazování.

Přeshraniční dodávání služeb

Máte-li zájem o přeshraniční poskytování služeb, máte povoleno dodávat Ukrajině (a naopak) za stejných podmínek, jaké platí pro státní příslušníky Ukrajiny. Platí následující výjimky:

 • odvětví, jako jsou notářské služby, vlastnictví lesů nebo řídící vzdělávací instituce, kde vláda Ukrajiny požaduje, aby poskytovatel služeb měl ukrajinskou státní příslušnost, nebo poštovní služby, kde poskytovatel služeb musí získat licenci
 • odvětví zcela vyňatá z dohody, např. audiovizuální služby, vnitrostátní námořní kabotáž a vnitrostátní a mezinárodní služby letecké dopravy – článek 92 dohody mezi EU a Ukrajinou uvádí seznam těchto konkrétních služeb.

V odvětvích, v nichž máte na Ukrajinu povolen přístup na trh (a naopak), dohoda mezi EU a Ukrajinou odstraňuje tato omezení:

 • omezení počtu poskytovatelů služeb
  • toho lze dosáhnout buď prostřednictvím požadavku na test ekonomické potřebnosti, uplatněním systému kvót, nebo prostřednictvím právních předpisů, které podporují monopoly nebo výhradní poskytovatele služeb, čímž omezují vstup jiných poskytovatelů služeb na trh.
 • celková hodnota transakcí se službami nebo aktiv
 • celkový počet operací služeb nebo celkové množství výstupů služeb

Příloha XVI-E uvádí pozitivní seznam odvětví služeb, v nichž můžete provádět přeshraniční obchod se službami. Tento seznam uvádí všechna odvětví, v nichž můžete obchodovat. V důsledku toho má jakékoli odvětví služeb, které není uvedeno na seznamu, omezení. Více informací o seznamu odvětví služeb, v nichž máte přístup na trh, naleznete v příloze XIV-E dohody mezi EU a Ukrajinou.

Dočasný pobyt

Dohoda mezi EU a Ukrajinou vám umožňuje dočasně se přestěhovat na Ukrajinu, abyste pracovali jako absolvent/stážistka, obchodní prodejce nebo jako jeden z klíčových zaměstnanců společnosti v této zemi. Například jste-li vedoucím pracovníkem odpovědným za zřízení nebo provoz podniku.

Doby dočasného pobytu jsou následující:

 • osoby převedené v rámci společnosti (klíčoví zaměstnanci společnosti na Ukrajině (nebo v EU) nebo stážisté-absolventi) – až 3 roky
 • obchodní návštěva (např. cesta za účelem usazení se na Ukrajině (nebo v EU) nebo obchodní prodejce) – až 90 dnů během jakéhokoli dvanáctiměsíčního období
 • stážista-absolvent, který není osobou převedenou v rámci společnosti – do 1 roku

Pokud jste smluvním poskytovatelem služeb, dohoda mezi EU a Ukrajinou rovněž vytváří příležitosti pro vás v konkrétních odvětvích v kterékoli zemi. V tomto ohledu však musíte

 • poskytovat dotyčnou službu dočasně jako zaměstnanec účetní jednotky, která získala smlouvu o poskytování služeb na dobu nejvýše jednoho roku
 • mít nejméně 3 roky odborné praxe v odvětví, které nabízíte smluvní služby v
 • mít vysokoškolské vzdělání nebo kvalifikaci prokazující znalosti na rovnocenné úrovni a odpovídající odbornou kvalifikaci

 

Více informací o

 • poštovní kurýrní služby, viz články 109–114 dohody mezi EU a Ukrajinou.
 • elektronické komunikace, viz články 115–124 dohody mezi EU a Ukrajinou.
 • finanční služby, viz články 125 až 133 dohody mezi EU a Ukrajinou.
 • elektronický obchod, viz články 139–143 dohody mezi EU a Ukrajinou; a mezinárodní námořní doprava viz články 135 až 138 dohody mezi EU a Ukrajinou.

Zadávání veřejných zakázek

Podle dohody mezi EU a Ukrajinou se EU a Ukrajina zavazují zajistit přístup na trhy s veřejnými zakázkami v každé zemi na celostátní, regionální a místní úrovni. Jedná se o veřejné zakázky na zboží, služby nebo stavebnictví a koncese v tradičních odvětvích, jakož i v odvětví veřejných služeb. V rámci dohody mezi EU a Ukrajinou dochází k postupnému otevírání trhu.

Dohoda rovněž zajišťuje, aby ukrajinští uchazeči a uchazeči z EU měli při podávání nabídek stejné zacházení.

Dohoda mezi EU a Ukrajinou ukládá EU i Ukrajině povinnost zajistit, aby byly při zadávání veřejných zakázek splněny následující podmínky:

 • výzvy k podávání nabídek jsou řádně zveřejňovány a zveřejňovány na internetu. To umožňuje všem společnostem, které projeví zájem, přístup k informacím o nadcházejících nabídkových řízeních.
 • zveřejněné informace zahrnují nejdůležitější prvky nabídky, jako je předmět budoucí smlouvy, platné lhůty nebo podmínky pro podávání nabídek.
 • neexistuje žádná přímá ani nepřímá diskriminace vůči společnostem pocházejícím z Ukrajiny nebo z EU, která by jim bránila v účasti v nabídkovém řízení.
 • během celého nabídkového řízení je zajištěna transparentnost a rovné zacházení
 • rozhodnutí o zadání zakázky je sděleno všem uchazečům a na požádání jsou uvedeny důvody, proč není vítězným uchazečem.
 • v případě sporu mají společnosti zákonné právo vznést otázky před příslušnými vnitrostátními orgány příslušnými k přezkumu.

Odkazy, kontakty a dokumenty

Kontakty pro technické požadavky

Kontakty pro sanitární/fytosanitární požadavky (SPS)

Kontakty pro technické požadavky

Ukrajinské středisko pro vědu, výzkum a odbornou přípravu v oblasti certifikace, norem a kvality

 

2 Svyatoshinskaya Street, 03115 Kyjev, Ukrajina

Tel.: +380 44452–3396

Tel. a Fax: +380 44452–6907

E-mail: secretar.ukrndnc@gmail.com

Internetové stránky: http://uas.org.ua

Státní inspekce pro bezpečnost potravin a ochranu spotřebitele

 

174 Antonovyča, 03680 Kyjev, Ukrajina

Tel.: +380 44528–9244

Internetové stránky: http://www.consumer.gov.ua/


Státní regulační služba Ukrajiny

 

9/11 Arsenalna Street, 01011 Kyjev, Ukrajina

Tel.: +380 44254–5673

Fax: +380 44254–4393

E-mail: inform@dkrp.gov.ua

Internetové stránky: http://www.drs.gov.ua

Odbor technických předpisů Ministerstva pro hospodářský rozvoj a obchod Ukrajiny

 

12/2 Hruševskij ulice, 01008 Kyjev, Ukrajina

Tel.: +380 44528–8564

Fax: +380 44528–9014

E-mail: dtr@me.gov.ua

Internetové stránky: http://www.me.gov.ua

Internetové stránky: http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=d71e145f-452e-4412-b1f8-247504f403d1&title=DepartamentTekhnichnogoReguliuvannia

Kontakty pro sanitární/fytosanitární požadavky (SPS)

Ukrajinské ministerstvo zemědělství a výživy

24 Khreshchatyk Street, 01001 Kyjev, Ukrajina

Kontaktní údaje pro odvolání občanů:

Tel.: +380 44279–8474

E-mail: zvg@minagro.gov.ua

Oddělení pro zpracování
korespondence:

Tel.: +380 44278–8171

Tel. a Fax: +380 44278–7602

E-mail: info@minagro.gov.ua

Ministerstvo pro hospodářský rozvoj a obchod

12/2 M. Grushevs’kyi Street, 01008 Kyjev, Ukrajina

Tel.: +380 44253–9394

Fax: +380 44253–6371

E-mail: meconomy@me.gov.ua

Ukrajinské ministerstvo zdravotnictví

Veřejný přijímací úřad

41 Jaroslavská ulice, 04071 Kyjev, Ukrajina

Tel.: +380 44425–0526

Ministerstvo pro ekologii a přírodní zdroje

 

35 Vasilya Lipkivs’kogo Street, Kyjev 03035, Ukrajina

 

Veřejná recepce

Tel.: +380 44206–3302

E-mail: gr_priem@menr.gov.ua

 

Referenční jednotka pro veřejnost

Tel.: +380 44206–3115

 

Tiskové středisko

Tel.: +380 44206–3174

E-mail: press@menr.gov.ua

Další odkazy

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy