EU:n ja Ukrainan pitkälle menevä ja laaja-alainen vapaakauppa-alue

EU ja Ukraina ovat soveltaneet assosiaatiosopimusta väliaikaisesti marraskuusta 2014. Osana tätä assosiaatiosopimusta pitkälle menevää ja laaja-alaista vapaakauppasopimusta on sovellettu väliaikaisesti tammikuusta 2016. Se alentaa tulleja, joita eurooppalaiset yritykset joutuvat maksamaan vieessään Ukrainaan. Sopimus helpottaa kauppaa tehostamalla tullimenettelyjä ja lähentämällä asteittain Ukrainan lainsäädäntöä, sääntöjä ja menettelyjä, myös normeja, EU:n lainsäädäntöön, sääntöihin ja menettelyihin.

Sopimus lyhyesti

EU ja Ukraina ovat soveltaneet pitkälle menevää ja laaja-alaista vapaakauppasopimustaan väliaikaisesti 1. tammikuuta 2016 osana laajempaa assosiaatiosopimusta, jonka poliittisia ja yhteistyötä koskevia määräyksiä on sovellettu väliaikaisesti marraskuusta 2014.Pitkälle menevä ja laaja-alainen vapaakauppa-alue avaa molempien osapuolten tavara- ja palvelumarkkinat ennakoitavien ja täytäntöönpanokelpoisten kauppasääntöjen pohjalta.

Sopimuksen koko teksti ja liitteet

Mitkä ovat yrityksellesi koituvat hyödyt?

Assosiaatiosopimus

 • EU:n yritysten on helpompaa ja edullisempaa tuoda Ukrainasta ja viedä Ukrainaan
 • tuo erilaisia etuja yrityksellesi, kuten tullien poistaminen sekä tehokas ja nopea helpotus tulliliikenteessä kansainvälisillä rajoilla

 

EUon yksi Ukrainan suurimmista kauppakumppaneista, mikä tarkoittaa, että EU:sta voidaan tuoda ja viedä Ukrainaan ja päinvastoin. Tärkeimmät vientituotteet ovat raaka-aineet, kuten rauta, teräs, kaivostuotteet, maataloustuotteet, koneet ja kemialliset tuotteet. Ukraina pyrkii parhaillaan virtaviivaistamaan politiikkoja, jotka hyödyttävät pienyrityksiä EU:n kanssa käytävässä kaupassa. Pienyritykset voivat saada tukea myös pk-yrityksiä koskevasta EU:n lippulaivahankkeesta.

Tullit

EU:n ja Ukrainan välinen sopimus parantaa eurooppalaisten yritysten kilpailukykyä Ukrainan markkinoilla ja päinvastoin. Tavarakaupan osalta sopimus poisti suurimman osan tulleista – EU: 98,1 % ja Ukraina: 99,1 %.

Teollisuustuotteet

Vaikka suuri osa teollisuustuotteiden tulleista poistettiin sopimuksen tullessa voimaan, useille tuotelinjoille sovittiin siirtymäkausista.

EU

Sopimuksella poistettiin 94,7 % tullinimikkeistä.

EU on edelleen asteittain poistamassa joidenkin tavaroiden tulleja seuraavien siirtymäkausien aikana:

 • mineraalit – 2019
 • kemikaalit – 2021
 • lannoitteet – 2023
 • puutuotteet – 2021
 • jalkineet – 2021
 • kuparitavarat – 2021
 • alumiinitavarat – 2023
 • autot ja useimmat moottoriajoneuvot – 2023
Ukraina

Sopimuksen tullessa voimaan Ukrainaan voitiin tuoda 49,2 % teollisuustuotteista tullitta.

Ukrainan vapauttaman EU:n viennin osuuden odotetaan kasvavan 96 %: iin vuoteen 2023 mennessä. Tullien asteittainen poistaminen koskee seuraavia tuoteryhmiä:

 • mineraalit – 2023
 • orgaaniset kemikaalit – 2019
 • lannoitteet – 2019
 • kumirenkaat – 2021
 • nahkatavarat – 2021
 • tekstiilit, kuten päähineet – 2019

Ukrainan moottoriajoneuvoalalla on myös vuoteen 2026 ulottuva siirtymäkausi, josta sovittiin WTO:ssa vuonna 2008.

Maataloustuotteet

EU

Useimpien EU:hun tuotujen maataloustuotteiden tuontitullit laskivat nollaan vuonna 2016. Tariffikiintiöitä sovelletaan muihin maataloustuotteisiin, joita ei ole vapautettu. Näitä kiintiöitä hallinnoidaan joko ensin tullutta palvellaan ensin -periaatteella tai tuontitodistusten avulla. Luettelo kaikista EU:n ja Ukrainan tariffikiintiöistä on liitteen I-A lisäyksissä 1 ja 2.

Ukraina

Lähes puolet Ukrainan maataloustuotteista vapautettiin sopimuksen tullessa voimaan, mutta pieneen määrään tavaroita sovelletaan vuoteen 2023 ulottuvaa siirtymäkautta.

Ukrainan kaikkia tuontitulleja ei alenneta nollaan

 • maitotuotteiden, munien, sokerin, eläinöljyjen ja -rasvojen kaltaisten tuotteiden 8,7 %: iin maatalouselintarvikkeiden tulleista sovelletaan vuoteen 2026 mennessä rajoitettuja lineaarisia alennuksia, jotka ovat 20 – -60 %. sen jälkeen sovelletaan jäännöstullia.
 • sokeriin, siipikarjanlihaan ja sianlihaan sovelletaan tariffikiintiöitä – ilmoitettujen määrien rajoissa tuodut tavarat ovat tullittomia

EU:n ja Ukrainan välisessä sopimuksessa kielletään molempia osapuolia käyttämästä vientitulleja. Ukrainan hallitus sopi kuitenkin tiettyjen tuotteiden, kuten karjan ja piiloraaka-aineiden, eräiden öljykasvien siementen ja metallityyppien, nykyisten vientitullien asteittaisesta poistamisesta vuoteen 2026 mennessä. Lisätietoja asiasta on EU:n ja Ukrainan välisen sopimuksen liitteessä I-C.

Ukrainan vientiä varten säädetään erityisestä suojatoimenpidemekanismista, joka kestää vuoteen 2031. Tämä tarkoittaa sitä, että Ukraina voi kantaa vientitullista lisämaksun useille tavaroille, kuten vuodan raaka-aineille, auringonkukansiemenille ja metalli-, teräs- ja kuparityypeille, jos Ukrainasta EU:hun suuntautuvan viennin kumulatiivinen määrä ylittää vuoden aikana kynnystason. Lisätietoja asiasta on EU:n ja Ukrainan välisen sopimuksen liitteessä I-D.

 

Hae tuotteeseesi sovellettavaa tariffia kaupan alan avustajastani.

Alkuperäsäännöt

Tässä jaksossa esitellään kauppasopimuksen tärkeimmät alkuperäsäännöt ja alkuperämenettelyt.

Alkuperä on kauppatavaroiden ”taloudellinen kansallisuus”. Jos olet uusi teema, voit tutustua pääkäsitteisiin tavara-osiossa.

Alkuperäsäännöt

Jotta tuotteelle voidaan myöntää etuustulli, sen on noudatettava tiettyjä sääntöjä, jotka todistavat sen alkuperän, jotta tuotteelle voidaan myöntää etuustulli.

Mistä löydän alkuperäsäännöt?

Ukrainan kanssa tehdyn assosiaatiosopimuksen nojalla sovelletaan PEM-yleissopimuksen ( etuuskohteluun oikeuttavia Paneurooppa-Välimeri-alkuperäsääntöjä koskeva alueellinen yleissopimus) alkuperäsääntöjä(EUVL L 54, 26.02.2013, s. 4). PEM-yleissopimuksen mukaisia alkuperäsääntöjä koskevat vaatimukset määritellään PEM-yleissopimuksen lisäyksen I liitteessä 2. Näitä sääntöjä tarkistetaan parhaillaan, ja uusia vaihtoehtoisia alkuperäsääntöjä olisi sovellettava vuoden 2021 puolivälissä, mukaan lukien kumulaatiota, tullinpalautusta, toleranssia ja muuttamattomuussääntöä koskevat säännökset (ks. jäljempänä), joita lievennetään.

PEM-yleissopimuksen tarkoituksena on vahvistaa yhteiset alkuperäsäännöt ja kumulaatiota koskevat säännöt 25 sopimuspuolen (EU, EFTA, Balkanin maat ja vapaakauppakumppanit EU:n eteläisellä ja itäisellä naapurialueella) ja EU:n kesken kaupan helpottamiseksi ja toimitusketjujen yhdentämiseksi alueella.

Luettelo PEM-sopimuspuolista

Yksityiskohtaista tietoa Paneurooppa-Välimeri-järjestelmästä on käyttäjän käsikirjassa.

Onko tuotteeni peräisin EU:sta tai Ukrainasta PEM-yleissopimuksen mukaisesti?

Jotta tuotteeseesi voidaan soveltaa PEM-yleissopimuksen mukaista alempaa tai nollatullia, sen on oltava peräisin EU:sta tai Ukrainasta.

Tuote ”on peräisin”, jos se on joko

 • tuotettu kokonaan EU:ssa tai Ukrainassa, tai
 • Jotka on valmistettu EU:ssa tai Ukrainassa ei-alkuperäaineksista edellyttäen, että tällaiset ainekset on riittävästi valmistettu tai käsitelty PEM-yleissopimuksen lisäyksen I liitteessä II olevien tuotekohtaisten sääntöjen mukaisesti. ks.
  myös tuotekohtaisten alkuperäsääntöjen liite I ”Alkuhuomautukset”. Tietyille tuotteille on olemassa vaihtoehtoisia tuotekohtaisia sääntöjä – ks. lisäys II.

Tuotteen on myös täytettävä kaikki muut tässä luvussa eritellyt sovellettavat vaatimukset, kuten riittämätön valmistus tai käsittely tai suoraa kuljetusta koskeva sääntö. Lisäksi on joitakin lisäjoustoja, jotka auttavat noudattamaan tuotekohtaisia sääntöjä, kuten toleranssia tai kumulaatiota.

 

Esimerkkejä EU:n kauppasopimuksiin sisältyvien tuotekohtaisten sääntöjen päätyypeistä

 • arvonlisäyssääntö – tuotteen kaikkien ei-alkuperäainesten arvo ei saa ylittää tiettyä prosenttiosuutta tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta
 • tariffiluokittelun muuttaminen – tuotantoprosessi johtaa ei-alkuperäainesten ja lopputuotteen välisen tariffiluokittelun muuttumiseen – esimerkiksi paperin tuotanto (harmonoidun järjestelmän 48 ryhmä) ei-alkuperämassasta (harmonoidun järjestelmän 47 ryhmä)
 • erityistoimet – tarvitaan tietty tuotantoprosessi, esimerkiksi kuitujen kehruu langoksi – tällaisia sääntöjä sovelletaan enimmäkseen tekstiili- ja vaatetusalalla sekä kemianteollisuudessa.

 

Sovellettavat tuotekohtaiset säännöt löytyvät kaupan alan avustajani -sivustolta.

Vinkkejä tuotekohtaisten sääntöjen noudattamiseen

Sopimus tarjoaa lisää joustavuutta, joka auttaa noudattamaan tuotekohtaisia sääntöjä, kuten toleranssia tai kumulaatiota.

Suvaitsevaisuus
 • sallitun poikkeaman säännön mukaan tuottaja voi käyttää enintään 10 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta sellaisia ei-alkuperäaineksia, jotka tavallisesti ovat tuotekohtaisen säännön mukaan kiellettyjä.
 • tätä poikkeamaa ei saa käyttää tuotekohtaisissa säännöissä lueteltujen ei-alkuperäainesten enimmäisarvon ylittämiseen.
 • Erityisiä sallittuja poikkeamia sovelletaan harmonoidun järjestelmän 63–50 ryhmään kuuluviin tekstiili- ja vaatetustuotteisiin, jotka sisältyvät liitteessä I ”Liitteessä II olevan luettelon alkuhuomautukset” olevaan 5 ja 6 huomautukseen.
Kumulaatio

PEM-yleissopimuksessa määrätään kahdesta kumulatiivisesta alkuperästä.

 • kahdenvälinen kumulaatio – Ukrainasta peräisin olevia aineksia voidaan pitää EU:n alkuperäaineksina (ja päinvastoin), kun niitä käytetään tuotteen tuotannossa EU:ssa
 • Diagonaalista kumulaatiota – yhden PEM-yleissopimuksen sopimuspuolen alkuperäaineksia voidaan pitää toisen sopimuspuolen alkuperäaineksina, kun arvioidaan, onko valmiin tuotteen alkuperätuotteena etuuskohteluun perustuva markkinoillepääsy, kun se viedään Paneurooppa-Välimeri-alueella sijaitsevaan kolmanteen sopimuspuoleen – diagonaalista kumulaatiota sovelletaan vain, jos kaikkien asianomaisten sopimuspuolten välillä on voimassa kauppasopimus ja kyseiset maat soveltavat samoja alkuperäsääntöjä.
  tarkista ”matriisi” (taulukko, joka sisältää kaikki voimassa olevat sopimukset, joissa käytetään PEM-yleissopimusta), jossa määritellään ne sopimuspuolet, joiden kanssa Sveitsi ja Islanti voivat soveltaa kumulaatit (huhtikuu 2020),

 

Miten diagonaalinen kumulaatio toimii?

Diagonaalista kumulaatiota esiintyy useissa eri maissa, joilla on samat alkuperäsäännöt ja vapaakauppasopimukset. Näin on silloin, kun jommassakummassa maassa toimiva tavaroiden tuottaja voi tuoda maahan ja käyttää aineksia ikään kuin ne olisivat peräisin omasta maastaan. Esimerkiksi PEM-yleissopimuksen mukaan ukrainalainen kauppias, joka valmistaa vaatteita Ukrainassa Sveitsiin suuntautuvaa vientiä varten, voi käyttää EU:sta peräisin olevia kankaita vaatteiden valmistukseen ja lukea ne Ukrainasta peräisin oleviksi. Kaksinkertaista jalostusta koskeva vaatimus eli kankaiden valmistus (ei-alkuperätuotetta olevasta) langasta ja vaatteiden valmistus on täytetty, ja vaatteiden katsotaan olevan peräisin Ukrainasta, kun ne viedään Sveitsiin, minkä vuoksi niillä on vapaa pääsy Sveitsin markkinoille.

Lisätietoja PEM-kumulaatiosta on täällä

Muut vaatimukset

Tuotteen on myös täytettävä kaikki muut yleissopimuksessa määritellyt sovellettavat vaatimukset, kuten riittämätön valmistus tai käsittely tai suoraa kuljetusta koskeva sääntö.

Suoraa kuljetusta koskeva sääntö

Alkuperätuotteet on kuljetettava EU:sta Ukrainaan (ja päinvastoin) tai niiden sopimuspuolten alueiden kautta, joihin voidaan soveltaa kumulaatiota, ilman että niitä jatkokäsitellään kolmannessa maassa.

Joitakin toimintoja voidaan suorittaa kolmannessa maassa, jos tuotteet pysyvät tullivalvonnassa, kuten

 • purkaminen
 • uudelleenlataus
 • mikä tahansa muu toimenpide, jonka tarkoituksena on tuotteiden kunnon säilyttäminen

Näiden edellytysten täyttyminen osoitetaan tuojamaan tulliviranomaisille esittämällä

 • yksi kuljetusasiakirja (esim. konossementti), joka kattaa kuljetuksen viejämaasta sen kolmannen maan kautta, jonka kautta tavarat kuljetettiin
 • sen kolmannen maan tulliviranomaisten antama todistus, jonka kautta kuljetatte tavaroita
 • jos edellä mainittuja ei ole, muita asian kannalta olennaisia asiakirjoja.

Tullinpalautus

PEM-yleissopimuksen nojalla EU:n ja Ukrainan välisessä kaupassa ei ole mahdollista saada palautusta tulleista, jotka on aiemmin maksettu ei-alkuperäaineksista, joita on käytetty sellaisen tuotteen valmistamiseen, joka viedään etuustullein.

Alkuperämenettelyt

Viejien ja tuojien on noudatettava alkuperämenettelyjä. Menettelyt esitetään alkuperäselvitystä koskevassa V osastossa ja hallinnollisen yhteistyön järjestelyjä koskevassa VI osastossa. Niissä selvennetään esimerkiksi, miten tuotteen alkuperä ilmoitetaan, miten tullietuuksia haetaan tai miten tulliviranomaiset voivat tarkastaa tuotteen alkuperän.

Suosituimmuustariffin hakeminen

Etuuskohteluun oikeuttavan tariffin soveltaminen edellyttää, että tuojat esittävät alkuperäselvityksen.

Alkuperäselvitys voi olla joko

Alkuperäselvitys on voimassa 4 kuukautta sen antamispäivästä.

EUR.1- tai EUR-MED-tavaratodistukset

 • viejämaan tulliviranomaiset antavat EUR.1- tai EUR-MED-tavaratodistukset.
 • Liitteessä III on EUR.1- ja EUR-MED-tavaratodistusten mallit ja ohjeet niiden täyttämistä varten.
 • todistusta hakevan viejän olisi oltava valmis esittämään asiakirjat, joilla todistetaan tuotteiden alkuperäasema.

Lisätietoja EUR.1- tai EUR-MED-tavaratodistuksen käytöstä on käsikirjan sivulla 72.

Alkuperäilmoitus tai EUR-MED-alkuperäilmoitus

Viejät voivat itse ilmoittaa, että niiden tuote on peräisin EU:sta tai PEM-yleissopimuksen sopimuspuolelta, antamalla alkuperäilmoituksen. Alkuperäilmoituksen voi tehdä

 • Valtuutettu viejä
 • Kaikki viejät, jos lähetyksen kokonaisarvo on enintään 6,000 euroa
Alkuperäilmoituksen tekeminen

Viejän olisi kirjoitettava, leimattava tai painettava kauppalaskuun, lähetysluetteloon tai muuhun kaupalliseen asiakirjaan, jolla tuote yksilöidään (liite IV), seuraava ilmoitus:

”Tässä asiakirjassa tarkoitettujen tuotteiden viejä (tullin lupa nro... ) vakuuttaa, että jollei toisin ilmoiteta, nämä tuotteet ovat... etuuskohteluun oikeuttavaa alkuperää. ”

EUR-MED-alkuperäilmoituksen tekeminen

Tässä tapauksessa ilmoitus on seuraava (liite IV)

”Tässä asiakirjassa tarkoitettujen tuotteiden viejä (tullin lupa nro...) ilmoittaa, että jollei toisin ilmoiteta, kyseiset tuotteet ovat... etuuskohteluun oikeuttavaa alkuperää.

— kumulaatiota on sovellettu... (maan nimi/maiden nimet) kanssa.

Ei kumulaatiota

Alkuperäilmoitus voidaan tehdä millä tahansa liitteessä IV mainitulla EU:n virallisella kielellä tai PEM-alueella sijaitsevilla virallisilla kielillä (kumulaatioon liittyvän lausuman olisi aina oltava englanninkielinen).

Sinun on allekirjoitettava alkuperäilmoitus käsin. Jos yritys on valtuutettu viejä, se vapautetaan tästä vaatimuksesta, jos se antaa tulliviranomaisille kirjallisen sitoumuksen siitä, että otatte täyden vastuun kaikista ilmoituksista, joiden perusteella se voidaan tunnistaa.

Alkuperän todentaminen

Tulliviranomaiset voivat tarkastaa, onko tuotu tuote todellakin alkuperätuote tai täyttääkö se muut alkuperävaatimukset. Todentaminen perustuu

 • hallinnollinen yhteistyö tuoja- ja viejäosapuolten tulliviranomaisten välillä
 • paikallisen tullin tekemät tarkastukset – tuojaosapuolen käynnit viejän luona eivät ole sallittuja

Viejäosapuolen viranomaiset tekevät lopullisen määrityksen alkuperästä ja ilmoittavat sen tulokset tuojaosapuolen viranomaisille.

Tuotevaatimukset

Tekniset säännöt ja vaatimukset

EU:n ja Ukrainan sopimuksessa määrätään lainsäädännön, standardien ja vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyjen yhdenmukaistamisesta Ukrainan ja EU:n välillä. Näin ollen ukrainalaisten valmistajien on noudatettava vain yhtä tuotevalikoimaa, jotta ne voivat saattaa tuotteitaan sekä EU:n että Ukrainan markkinoille.

Ukrainan lähennettyjä asetuksia ovat muun muassa

 • tuotteiden akkreditointi ja kaupan pitäminen, jossa vahvistetaan vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyjen moduulit
 • yleinen tuoteturvallisuus, perusteet, jotka on otettava huomioon arvioitaessa tuotteen turvallisuutta, ja sen määrittäminen, milloin tuote on kiellettävä, koska se aiheuttaa vakavan vaaran terveydelle ja turvallisuudelle

EU:n ja Ukrainan assosiaatiosopimuksen liitteessä III on luettelo kaikista 27 määräyksestä, jotka kattavat monenlaisten tuotteiden, kuten koneiden, hissien, lelujen, lääkinnällisten laitteiden ja yksinkertaisten paineastioiden turvallisuusvaatimukset.

Mitä tulee normeihin, Ukraina on

 • on ottanut käyttöön kansainvälisiä ja eurooppalaisia standardeja parhaiden käytäntöjen mukaisesti.
 • ovat SITOUTUNEET kumoamaan kaikki ristiriitaiset kansalliset standardit. Tähän sisältyvät kaikki Neuvostoliiton jälkeisissä valtioissa käytetyt ristiriitaiset GOST-standardit (Gosudarstvenny Standart).
Miten tiedän, että EU:hun tuodut tavarat ovat EU:n säännösten ja standardien mukaisia?

Osapuolten yhteistyö markkinavalvonnan ja vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyjen alalla tarkoittaa, että jos vietätte EU:hun suuririskisiä tavaroita, kuten paineastioita, hissejä ja tiettyjä koneita, tarvitset ainoastaan ilmoitetun laitoksen (laboratorioiden tai muiden Ukrainan hallituksen akkreditoimien tarkastus- ja sertifiointilaitosten) suorittaman vaatimustenmukaisuuden arvioinnin.

Hae luettelo Ukrainan 114 nimetystä elimestä, jotka osallistuvat tuotteiden vaatimustenmukaisuuden arviointiin ja jotka kaikki ovat Ukrainan kansallisen akkreditointivirastonakkreditoimia

Jos haluat tuoda tavaroita Ukrainasta EU:hun, sinun on käytävä läpi vaatimustenmukaisuuden osoittamisprosessi valmistajan allekirjoittamalla EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksella. Tämän jälkeen valmistaja voi tarvittaessa kiinnittää tuotteisiinsa CE-merkinnän.

EU:n ja Ukrainan assosiaatiosopimuksen nojalla tehdään sopimus teollisuustuotteiden vaatimustenmukaisuudesta, arvioinnista ja hyväksymisestä. Kyseessä on eräänlainen vastavuoroista tunnustamista koskeva sopimus EU:n ja Ukrainan välillä. Sopimuksen mukaan EU ja Ukraina sallivat ACCA:n liitteissä lueteltujen ja vaatimustenmukaisuusvaatimukset täyttävien teollisuustuotteiden saattamisen markkinoille ilman lisätestejä tai vaatimustenmukaisuusmenettelyjä.

Yhteydenotot teknisiä vaatimuksia varten

Terveys- ja turvallisuusvaatimukset – terveys- ja kasvinsuojelutoimet

Elintarvikkeiden turvallisuus sekä eläinten ja kasvien terveys

Jotta vienti Ukrainasta tai tuonti EU:hun olisi sujuvaa, Ukrainan ja EU:n välillä on tiettyjä kasvien ja eläinten terveyttä ja turvallisuutta koskevia sääntöjä, jotka sinun olisi tiedettävä. EU:n ja Ukrainan assosiaatiosopimuksella yhdenmukaistettiin monia terveys- ja kasvinsuojelutoimia koskevia sääntöjä ja kiellettiin osapuolia asettamasta perusteettomia esteitä.

Eläin- tai kasvitautien osalta, tuhoojat mukaan luettuina, on olemassa menettelyjä, joilla tunnustetaan tiettyjen alueiden kasvintuhoojista vapaa asema. Tämä on tarkoitettu kaupankäyntiin ja ihmisten, eläinten tai kasvien terveydelle aiheutuvien riskien ilmoittamiseen. Jos tuojamaan on toteutettava toimenpiteitä vakavan terveysriskin torjumiseksi, EU:n ja Ukrainan välinen assosiaatiosopimus mahdollistaa väliaikaisten rajoittavien toimenpiteiden toteuttamisen tuonnin osalta. Ne pannaan kuitenkin täytäntöön tavalla, joka minimoi näiden kahden maan välisen kaupan häiriöt. Lisätietoja EU:n ja Ukrainan välisen sopimuksen liitteessä VI määrätyistä menettelyistä.

Terveys- ja kasvinsuojelutoimien valvonta Ukrainassa

Hallitus harjoittaa kolmenlaista rajavalvontaa:

Terveysvalvonta ja epidemiologinen valvonta

Tavoitteena on suojella maata tautien leviämiseltä ja toteuttaa testejä, joilla varmistetaan, että tavarat ovat terveysnormien mukaisia. Tällainen valvonta on pakollista, ja se kohdistuu pääasiassa tuontielintarvikkeisiin, joihinkin kulutustavaroihin ja myös auringonkukkaöljyjen vientiin. Maataloustuotteiden luokkaan kuuluviin tavaroihin ei sovelleta terveysvalvontaa eikä epidemiologista valvontaa.

Eläinlääkintä- ja terveystarkastukset

Tällä valvonnalla pyritään estämään eläintautien leviäminen. Eläinlääkinnällistä ja terveysvalvontaa sovelletaan yleensä eläinten, lisäysaineiston, biologisten tuotteiden, patologisen aineiston, eläinlääkintävalmisteiden, eläinhoitotuotteiden, rehun lisäaineiden, esiseosten ja eläintuotteiden vientiin, tuontiin ja kauttakuljetukseen (mukaan lukien lihatuotteet, munat, maito, kala ja hunaja).

Kasvinsuojelun valvonta

Tämäntyyppinen valvonta ei ainoastaan estä tuhoojien leviämistä, vaan sen tarkoituksena on myös valvoa karanteenijärjestelmiä. Kasvien terveyden valvontaa sovelletaan kasvien ja kasvituotteiden (myös elintarvikkeiden), pakkausten, kuljetusvälineiden, maaperän ja muiden säänneltyjä tuhoojia levittävien tuotteiden vientiin, tuontiin ja kauttakuljetukseen.

Yhteydenotot terveys- ja kasvinsuojelutoimia koskevien vaatimusten osalta

Kaupan tekniset esteet

Vaikka tekniset säännöt ovat tärkeitä, ne voivat toisinaan toimia kansainvälisen kaupan esteinä ja siten muodostaa huomattavan rasitteen viejille.

 • jos olet sitä mieltä, että sinulla on kaupan este, joka hidastaa yrityksesi toimintaa tai estää sen viennin, voit kertoa meille
 • ilmoita verkkolomakkeella, mikä estää viennin Ukrainaan – EU analysoi tilanteesi ja ryhtyy tarvittaviin toimiin

Ota yhteyttä

Tulliselvitysasiakirjat ja -menettelyt

Sopimuksella varmistetaan avoimemmat ja yksinkertaisemmat tullimenettelyt kaupan helpottamiseksi ja yrityksille aiheutuvien kustannusten vähentämiseksi.

Asiakirjat

Vaiheittaisissa oppaissa kuvataan erilaisia asiakirjoja, jotka on valmisteltava tuotteiden tulliselvitystä varten.

Tuotteen mukaan tulliviranomaiset voivat vaatia kaikkia tai joitakin seuraavista seikoista:

 • Kauppalasku (sen muotoa ja sisältöä koskevat erityisvaatimukset on esitetty kaupan alan avustajallani).
 • pakkausluettelo
 • Tiettyjen tavaroidentuontitodistukset
 • Todistukset, joista käy ilmi, että tuote on pakollisten tuotemääräysten mukainen, kuten terveys- ja turvallisuusvaatimukset, merkinnät ja pakkaukset.
 • Alkuperäselvitys — alkuperäilmoitus

Selvyyden vuoksi voit pyytää sitovaa tariffitietoa ja /tai sitovaa alkuperätietoa etukäteen.

Tarkempia tietoja asiakirjoista, jotka sinun on esitettävä tuotteesi tulliselvitystä varten, saa Oma kaupan alan avustaja -henkilöltä.

Alkuperän todistamista ja todentamista koskevat menettelyt

Kuvaukset siitä, miten tuotteiden alkuperä todistetaan tullietuuskohtelua haettaessa, sekä säännöt, jotka koskevat tulliviranomaisten suorittamaa alkuperän tarkastamista, ovat edellä alkuperäsääntöjä koskevassa jaksossa.

Lisätietoja tuontia ja vientiä koskevista tullimenettelyistä on verotuksen ja tulliliiton pääosaston verkkosivuilla.

Teollis- ja tekijänoikeudet ja maantieteelliset indikaattorit

Sopimus suojaa teollis- ja tekijänoikeuksia tuotaessa ja/tai vietäessä tavaroita Ukrainaan.

Tavaramerkit ja tekijänoikeudet

EU:n ja Ukrainan välinen sopimus on useiden tavaramerkkien ja tekijänoikeuksien hallinnointia sääntelevien kansainvälisten sopimusten mukainen ja tarjoaa oikeudenmukaisen ja avoimen järjestelmän tavaramerkkien rekisteröimiseksi. Jos tavaramerkkiviranomainen hylkää hakemuksen, päätöksestä on ilmoitettava hakijalle kirjallisesti ja hylkäämisen syyt on ilmoitettava. Tavaramerkki voidaan julistaa menetetyksi, jos sitä ei ole otettu tosiasialliseen käyttöön 5 vuoden kuluessa alueella, jolla se on rekisteröity.

Mallit ja patentit

EU:n ja Ukrainan välisen sopimuksen mukaan itsenäisesti luodut mallit, joilla on yksilöllinen luonne, suojataan rekisteröinnillä enintään 25 vuoden ajan. Tämä antaa sinulle yksinoikeuden käyttää mallia ja estää kolmansia osapuolia käyttämästä, uudistamasta, myymästä, tuomasta maahan ja/tai viemästä sitä ilman suostumustasi.

Maantieteelliset merkinnät

EU:n ja Ukrainan välisellä sopimuksella perustettu maantieteellisiä indikaattoreita käsittelevä erityiskomitea seuraa sopimuksen täytäntöönpanoa teollis- ja tekijänoikeuksien osalta ja raportoi kauppakomitealle.

Tavaramerkit

Tavaramerkkihakemukset on jätettävä ukrainalaiselle henkisen omaisuuden instituutille (Ukrainian PTO), joka on valtionyritys.

Jos haluat rekisteröidä tavaramerkin Ukrainassa, tarvitset seuraavat asiakirjat ja tiedot:

 • koko nimi
 • perustamismaa
 • osoite ja WIPOn maakoodi
 • kuva ja kuvaus merkistä, jota haet
 • kuvaus, jos merkissä on sanaosa
 • tavaramerkin väri
 • luettelo tavaroista ja/tai palveluista, joita asianomaisessa Nizzan kansainvälisessä luokituksessa haetaan
 • etuoikeushakemuksen päivämäärä, maa ja numero tai näyttelyn päivämäärä (jos vaaditaan etuoikeutta Pariisin yleissopimuksen nojalla)
 • oikeaksi todistettu jäljennös etuoikeushakemuksesta tai asiakirja, jolla vahvistetaan haetun tavaramerkin sisältävien näyttelyiden näyttely virallisesti tunnustetussa kansainvälisessä näyttelyssä
 • valtuutetun henkilön hakijan puolesta allekirjoittama valtakirja

Rekisteröintiprosessi on seuraava:

 • jos hakemuksenne on vaatimusten mukainen, hakijalle ilmoitetaan hakemispäivä.
 • toimitetut asiakirjat tarkastetaan sen varmistamiseksi, että ne ovat Ukrainan tavaramerkkilain muodollisten vaatimusten mukaisia. jos hakemuksenne on vaatimusten mukainen, tutkitaan sen perusteltavuus.
 • asiasisällön tutkiminen – Tavaramerkkihakemuksesi tarkastetaan, voidaanko sille myöntää suojaa Ukrainan lainsäädännön mukaisesti, ja tehdään samanlaisuuden ja samankaltaisuuden etsintä

Maantieteellinen merkintä

Jotta voit rekisteröityä maantieteelliseen merkintään Ukrainassa, hakemus on tehtävä ukrainan kielellä. Asiakirjat voidaan jättää vieraalla kielellä ja toimittaa käännös ukrainaksi viimeistään 3 kuukauden kuluttua hakemuksen jättöpäivästä. Kun hakemus ja liiteasiakirjat on vastaanotettu, ukrainalainen teollis- ja tekijänoikeusinstituutti arvioi ne.

Hakemuksessa on oltava seuraavat asiakirjat:

 • pyyntö rekisteröidä tavaroiden alkuperänimitys, tavaroiden maantieteellinen alkuperämerkintä tai oikeus käyttää tavaroiden rekisteröityä ehdollista alkuperämerkintää sekä tiedot hakijasta ja heidän osoitteestaan
 • tavaroiden alkuperänimitys tai tavaroiden maantieteellinen alkuperämerkintä
 • niiden tavaroiden nimi, joiden osalta aiotte pyytää tietyn alkuperämerkinnän rekisteröintiä tai oikeutta käyttää rekisteröityä hyväksyttyä alkuperämerkintää
 • sen maantieteellisen valmistuspaikan nimi ja rajat, johon kyseiset ominaisuudet, laadut tai maine liittyvät
 • tavaran erityisominaisuuksien, laatuominaisuuksien, maineen tai muiden ominaisuuksien kuvaus
 • tiedot väitetysti hyväksytyn tavaroiden alkuperämerkinnän käytöstä etiketissä ja tavaroiden merkitsemisessä
 • tiedot siitä, miten tavaroiden erityisominaisuudet ja maineen ominaisuudet liittyvät määritetyn maantieteellisen paikan luonnonoloihin tai inhimillisiin tekijöihin

Huomatkaa, että jos olet ulkomainen hakija Ukrainassa, sinun on liitettävä hakemukseensa myös muita liiteasiakirjoja. Näissä asiakirjoissa on vahvistettava

 • vaatimiesi tavaroiden alkuperämerkinnän oikeudellinen suoja asianomaisessa EU:n jäsenvaltiossa
 • oikeutesi käyttää tavaroiden alkuperämerkintää

Palvelujen kauppa

Sekä Ukrainan hallitus että EU ovat esittäneet kaikki palvelujen tarjontaa koskevat nykyiset rajoituksensa tai varaumansa erittäin avoimesti. Ukrainan tekemät varaumat ovat liitteissä XVI-D – F.

Miten toimitatte liitteiden läpi?

EU:n ja Ukrainan välinen sopimus sisältää 3 liitettä, joista sinun pitäisi olla tietoinen viennin yhteydessä. Ne sisältävät Ukrainan EU:n viejille esittämät varaumat.

 • Liitteessä XVI-D esitetään negatiivinen luettelo kaikista palvelualoista, joihin sovelletaan erityisiä rajoituksia, kun ne perustavat liiketoiminnan Ukrainaan. Tämä tarkoittaa sitä, että voitte hyödyntää kaikkien luetteloon kuulumattomien alojen mahdollisuuksia. Rajoitukset on jaettu luetteloihin, joita sovelletaan kaikkiin toimialoihin tai osa-aloihin, ja luetteloihin, joissa esitetään alakohtaisia tai osa-alakohtaisia erityisvarauksia.
 • Liitteessä XVI-E on luettelo palvelualoista, joilla voi käydä rajatylittävää palvelukauppaa. Tässä luettelossa luetellaan kaikki alat, joilla sinulla on lupa käydä kauppaa.
 • Liitteessä XVI-F luetellaan sopimusperusteisia palveluntarjoajia ja itsenäisiä ammatinharjoittajia koskevat varaukset.

Kuka voi perustaa yrityksen Ukrainaan?

Jos

 • yritys, EU:n ja Ukrainan välinen sopimus antaa sinulle mahdollisuuden perustaa tai hankkia sivuliikkeitä tai edustustoja jommassakummassa maassa
 • yksityishenkilö, EU:n ja Ukrainan välinen sopimus antaa sinulle mahdollisuuden perustaa ja perustaa yrityksesi itsenäisinä ammatinharjoittajina tai yrityksinä, jotka ovat sinun valvonnassasi.

Sinua kohdellaan samalla tavalla kuin Ukrainan kansalaisia ja päinvastoin. Liitteessä XVI-D on luettelo aloista, joilla sijoittautumista rajoitetaan.

Rajatylittävä palvelujen tarjonta

Jos olet kiinnostunut rajatylittävästä palvelujen tarjoamisesta, voitte tarjota palveluja Ukrainaan (ja päinvastoin) samoin ehdoin kuin Ukrainan kansalaisille. Sovelletaan seuraavia poikkeuksia:

 • notaarin palvelut, metsien omistaminen tai oppilaitosten johtaminen, jos Ukrainan hallitus edellyttää, että palveluntarjoaja on Ukrainan kansalainen, tai postipalvelut, joilla palveluntarjoajan on hankittava toimilupa
 • Kokonaan sopimuksen ulkopuolelle jätetyt alat, kuten audiovisuaaliset palvelut, kansallinen meriliikenteen kabotaasi sekä kotimaan ja kansainväliset lentoliikennepalvelut – EU:n ja Ukrainan välisen sopimuksen 92 artiklassa on luettelo näistä erityispalveluista.

Aloilla, joilla teillä on pääsy Ukrainan markkinoille (ja päinvastoin), EU:n ja Ukrainan välisellä sopimuksella poistetaan seuraavat rajoitukset:

 • palveluntarjoajien lukumäärän yläraja
  • tämä voidaan toteuttaa joko edellyttämällä taloudellista tarveharkintaa, soveltamalla kiintiöjärjestelmää tai säätämällä lakeja, joilla edistetään monopoleja tai yksinoikeudella toimivia palveluntarjoajia ja rajoitetaan siten muiden palveluntarjoajien pääsyä markkinoille.
 • palveluja koskevien liiketoimien tai varojen kokonaisarvo
 • palvelutapahtumien tai palvelutuotosten kokonaismäärä

Liitteessä XVI-E on luettelo palvelualoista, joilla voi käydä rajatylittävää palvelukauppaa. Tässä luettelossa luetellaan kaikki alat, joilla sinulla on lupa käydä kauppaa.Tämän vuoksi kaikilla palvelualoilla, joita ei mainita luettelossa, on rajoituksia. Lisätietoja EU:n ja Ukrainan välisen sopimuksen liitteessä XIV-E olevasta luettelosta palvelualoista, joilla teillä on pääsy markkinoille.

Tilapäinen oleskelu

EU:n ja Ukrainan välisen sopimuksen nojalla voit siirtyä tilapäisesti Ukrainaan työskentelemään korkeakoulututkinnon suorittaneena harjoittelijana, yrityksen myyjänä tai yrityksen avainhenkilönä kyseisessä maassa. Jos kyseessä on esimerkiksi laitoksen perustamisesta tai toiminnasta vastaava ylempi toimihenkilö.

Tilapäisen oleskelun määräajat ovat seuraavat:

 • Sisäisen siirron saanut työntekijä (yrityksen avainhenkilöstö Ukrainassa (tai EU:ssa) tai korkeakoulututkinnon suorittaneet harjoittelijat) – enintään 3 vuotta
 • Liikematkailija (esim. matkustaminen sijoittautumaan Ukrainaan (tai EU:hun) tai yritysmyyjä) – enintään 90 päivää minkä tahansa 12 kuukauden jakson aikana
 • Korkeakoulututkinnon suorittanut harjoittelija, joka ei ole sisäisen siirron saanut työntekijä — enintään 1 vuotta

Jos olet sopimusperusteinen palveluntarjoaja, EU:n ja Ukrainan välinen sopimus tarjoaa sinulle myös mahdollisuuksia tietyillä aloilla kummassakin maassa. Tässä yhteydessä sinun on kuitenkin

 • tarjota kyseistä palvelua tilapäisesti sellaisen yksikön työntekijänä, joka on saanut palvelusopimuksen, jonka kesto on enintään 1 vuotta
 • hakijalla on oltava vähintään 3 vuoden työkokemus alalta, jolla hän tarjoaa sopimusperusteisia palveluja
 • hakijalla on korkeakoulututkinto tai pätevyys, joka osoittaa vastaavan tasoisia tietoja ja asiaankuuluvaa ammattipätevyyttä.

 

Lisätietoja:

Julkiset hankinnat

EU:n ja Ukrainan välisen sopimuksen mukaisesti EU ja Ukraina sitoutuvat varmistamaan, että teillä on pääsy kunkin maan julkisten hankintojen markkinoille kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla. Tämä koskee julkisia tavara-, palvelu- ja rakennushankintoja sekä käyttöoikeussopimuksia perinteisillä aloilla sekä yleishyödyllisten palvelujen alalla. Markkinoiden avaaminen tapahtuu asteittain EU:n ja Ukrainan välisen sopimuksen mukaisesti.

Sopimuksella varmistetaan myös, että ukrainalaisia ja EU:n tarjoajia kohdellaan samalla tavalla, kun ne tekevät tarjouksia toistensa tarjouskilpailuista.

EU:n ja Ukrainan välinen sopimus velvoittaa sekä EU:n että Ukrainan varmistamaan seuraavien edellytysten täyttymisen tarjouskilpailujen osalta:

 • tarjouspyynnöt julkaistaan ja julkaistaan asianmukaisesti internetissä. Näin kaikki kiinnostuneet yritykset saavat tietoa tulevista tarjouskilpailuista.
 • julkaistuihin tietoihin sisältyvät tarjouksen tärkeimmät osat, kuten tulevan sopimuksen kohde, sovellettavat määräajat tai tarjouksen tekemisen ehdot.
 • Ukrainasta tai EU:sta tuleviin yrityksiin ei kohdistu suoraa tai välillistä syrjintää, joka estäisi niitä osallistumasta tarjouskilpailuun.
 • avoimuus ja yhdenvertainen kohtelu varmistetaan koko tarjouskilpailumenettelyn ajan.
 • päätös tarjouskilpailun ratkaisemisesta annetaan tiedoksi kaikille hakijoille, ja syyt siihen, miksi hakija ei ole voittanut tarjouskilpailua, ilmoitetaan pyynnöstä.
 • riitatapauksissa yrityksillä on laillinen oikeus esittää kysymyksiä toimivaltaisille kansallisille muutoksenhakuelimille.

Linkit, yhteydet ja asiakirjat

Yhteydenotot teknisiä vaatimuksia varten

Yhteydenotot terveys- ja kasvinsuojelutoimia koskevien vaatimusten osalta

Yhteydenotot teknisiä vaatimuksia varten

Ukrainan tiede-, tutkimus- ja koulutuskeskus sertifiointia, standardeja ja laatua varten

2 Svyatoshinskaja Street, 03115 Kiova, Ukraina

Tel.: + 380 44452–3396

Puhelin ja faksi: + 380 44452–6907

Sähköposti:Secretar.ukrndnc@gmail.com

Verkkosivusto: http://uas.org.ua

Elintarvikkeiden turvallisuutta ja kuluttajansuojaa koskeva valtion tarkastus

174 Antonovycha Street, 03680 Kiova, Ukraina

Tel.: + 380 44528–9244

Verkkosivusto:Http://www.consumer.gov.ua/

Ukrainan
valtion sääntelypalvelu

9/11 Arsenalna Street, 01011 Kiova, Ukraina

Tel.: + 380 44254–5673

Faksi: + 380 44254–4393

Sähköposti:Inform@dkrp.gov.ua

Verkkosivusto: http://www.drs.gov.ua

Ukrainan talouskehitys- ja kauppaministeriön teknisistä määräyksistä vastaava osasto

12/2 Hrushevskiy Street, 01008 Kiova, Ukraina

Tel.: + 380 44528–8564

Faksi: + 380 44528–9014

Sähköposti:Dtr@me.gov.ua

Verkkosivusto: http://www.me.gov.ua

Verkkosivusto:Http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=d71e145f-452e-4412-b1f8-247504f403d1&title=DepartamentTekhnichnogoReguliuvannia

Yhteydenotot terveys- ja kasvinsuojelutoimia koskevien vaatimusten osalta

Ukrainan maatalous- ja elintarvikeministeriö

24 Khreshchatyk Street, 01001 Kiova, Ukraina

Yhteystiedot kansalaisten valituksia varten:

Tel.: + 380 44279–8474

Sähköposti: zvg@minagro.gov.ua


Kirjeenvaihdon käsittelystä vastaava yksikkö:

Tel.: + 380 44278–8171

Puhelin ja faksi: + 380 44278–7602

Sähköposti: info@minagro.gov.ua

Talouskehitys- ja kauppaministeriö

12/2 M. Grushevs’kyi Street, 01008 Kiova, Ukraina

Tel.: + 380 44253–9394

Faksi: + 380 44253–6371

Sähköposti:Meconomy@me.gov.ua

Ukrainan terveydenhuoltoministeriö

Julkinen vastaanottotoimisto

41 Yaroslavska Street, 04071 Kiova, Ukraina

Tel.: + 380 44425–0526

Ekologian ja luonnonvarojen ministeriö

35 Vasilya Lipkivs’kogo Street, Kiova 03035, Ukraina

 

Julkinen vastaanotto

Tel.: + 380 44206–3302

Sähköposti:Gr_priem@menr.gov.ua

 

Public Reference Unit (Julkinen viiteyksikkö)

Tel.: + 380 44206–3115

 

Lehdistökeskus

Tel.: + 380 44206–3174

Sähköposti:Press@menr.gov.ua

Muita linkkejä

Jaa tämä sivu:

Linkit