EU:n ja Ukrainan pitkälle menevä ja laaja-alainen vapaakauppa-alue

EU ja Ukraina ovat soveltaneet assosiaatiosopimusta väliaikaisesti marraskuusta 2014. Osana tätä assosiaatiosopimusta pitkälle menevää ja laaja-alaista vapaakauppasopimusta on sovellettu väliaikaisesti tammikuusta 2016 alkaen. Se alentaa tulleja, joita eurooppalaiset yritykset joutuvat maksamaan viedessään Ukrainaan. Sopimus helpottaa kauppaa tehostamalla tullimenettelyjä ja lähentämällä asteittain Ukrainan lainsäädäntöä, sääntöjä ja menettelyjä, standardit mukaan luettuina, EU:n sääntöihin ja menettelyihin.

Sopimus lyhyesti

EU ja Ukraina ovat 1 päivästä tammikuuta 2016 alkaen soveltaneet väliaikaisesti pitkälle menevää ja laaja-alaista vapaakauppasopimustaan osana laajempaa assosiaatiosopimusta, jonka poliittista ja yhteistyötä koskevia määräyksiä on sovellettu väliaikaisesti marraskuusta 2014 alkaen. Pitkälle menevä ja laaja-alainen vapaakauppa-alue avaa molempien osapuolten tavara- ja palvelumarkkinat ennakoitavissa olevien ja täytäntöönpanokelpoisten kauppasääntöjen pohjalta.

Sopimuksen koko teksti ja liitteet

Mitkä ovat hyödyt yrityksellesi?

Assosiaatiosopimus

 • EU:n yritysten on helpompaa ja edullisempaa tuoda Ukrainasta ja viedä sitä Ukrainaan
 • tarjoaa yrityksellesi monenlaisia etuja, kuten tullien poistamisen sekä liikenteen tehokkaan ja nopean helpottamisen kansainvälisillä rajoilla.

 

EUon yksi Ukrainan suurimmista kauppakumppaneista, mikä tarkoittaa, että eu:lla on useita mahdollisuuksia tuoda ja viedä eu:sta Ukrainaan ja päinvastoin. Tärkeimmät vientituotteet ovat raaka-aineet, kuten rauta, teräs, kaivostuotteet, maataloustuotteet, koneet ja kemikaalit. Ukraina pyrkii parhaillaan virtaviivaistamaan politiikkoja, jotka hyödyttävät pieniä yrityksiä niiden käydessä kauppaa EU:n kanssa. Pienyritykset voivat saada tukea myös EU:n pk-yrityksiä koskevasta lippulaivahankkeesta.

Tullit

EU:n ja Ukrainan sopimus parantaa eurooppalaisten yritysten kilpailukykyä Ukrainan markkinoilla ja päinvastoin. Tavarakaupan osalta sopimuksella poistettiin suurin osa tulleista – EU: 98,1 prosenttia ja Ukraina: 99,1 PROSENTTIA.

Teollisuustuotteet

Vaikka suuri osa teollisuustuotteiden tulleista poistettiin sopimuksen tullessa voimaan, useiden tuotelinjojen osalta sovittiin siirtymäkausista.

EU

Sopimuksella poistettiin 94,7 prosenttia tullinimikkeistä.

Muutaman tavaran tullit poistetaan edelleen asteittain eu:ssa seuraavina siirtymäkausina

 • mineraalit – 2019
 • kemikaalit – 2021
 • lannoitteet – 2023
 • puutuotteet – 2021
 • jalkineet – 2021
 • kuparitavarat – 2021
 • alumiinitavarat – 2023
 • autot ja useimmat moottoriajoneuvot – 2023
Ukraina

Sopimuksen tullessa voimaan 49,2 prosenttia teollisuustuotteista voisi tulla Ukrainaan tullitta.

Ukrainan vapauttaman EU:n viennin osuuden odotetaan kasvavan 96 prosenttiin vuoteen 2023 mennessä. Tämä tullien asteittainen poistaminen koskee seuraavia tuoteryhmiä:

 • mineraalit – 2023
 • orgaaniset kemikaalit – 2019
 • lannoitteet – 2019
 • kumirenkaat – 2021
 • nahkatuotteet – 2021
 • tekstiilit, kuten päähineet – 2019

Ukrainan moottoriajoneuvoalalle myönnetään myös vuoteen 2026 kestävä siirtymäkausi WTO:ssa vuonna 2008 sovittujen neuvottelujen tuloksena.

Maataloustuotteet

EU

Useimpien eu:hun tuotujen maataloustuotteiden tuontitullit alennettiin nollaan vuonna 2016. Tariffikiintiöitä sovelletaan muihin maataloustuotteisiin, joita ei ole vapautettu. Näitä kiintiöitä hallinnoidaan joko ensiksi tullutta palvellaan ensin -periaatteella tai tuontitodistusten avulla. Luettelo kaikista sekä EU:n että Ukrainan tariffikiintiöistä on liitteen I-A lisäyksessä 1 ja 2.

Ukraina

Lähes puolet Ukrainan maataloustuotteista vapautettiin sopimuksen tullessa voimaan, mutta pieneen määrään tavaroita sovelletaan vuoteen 2023 ulottuvaa siirtymäkautta.

Ukrainan kaikkia tuontitulleja ei alenneta nollaan

 • vuoteen 2026 mennessä 8,7 prosenttiin maatalouselintarvikkeiden tariffeista, jotka koskevat maitotuotteita, munia, sokeria, eläinöljyjä ja -rasvoja, sovelletaan rajoitettuja lineaarisia alennuksia 20-60 prosenttia. Tämän jälkeen sovelletaan jäännöstariffia.
 • sokereihin, siipikarjanlihaan ja sianlihaan sovelletaan tariffikiintiöitä – ilmoitettuja määriä tuodut tavarat ovat tullittomia

EU:n ja Ukrainan sopimuksessa kielletään molemmilta osapuolilta vientitullien käyttö. Ukrainan hallitus päätti kuitenkin poistaa asteittain vuoteen 2026 mennessä voimassa olevat vientitullit, jotka koskevat tiettyjä tavaroita, mukaan lukien karja ja vuodat raaka-aineet, tietyntyyppisten öljykasvien siemenet ja metallityypit. Lisätietoja asiasta on EU:n ja Ukrainan välisen sopimuksen liitteessä I— C.

Ukrainan vientiä varten otetaan käyttöön erityinen suojatoimenpidemekanismi, joka kestää vuoteen 2031 asti. Tämä tarkoittaa sitä, että Ukraina saa periä lisämaksun useiden tavaroiden, kuten raa’an vuodan, auringonkukansiementen ja metalli-, teräs- ja kuparityyppien, vientitullista, jos Ukrainasta eu:hun suuntautuvan viennin kumulatiivinen määrä ylittää vuosittain kynnystason. Lisätietoja asiasta on EU:n ja Ukrainan välisen sopimuksen liitteessä I-D.

 

Hae tuotteeseenne sovellettava tulli Oma Trade Assistant -sivulta.

Alkuperäsäännöt

Tässä jaksossa esitellään kauppasopimuksen tärkeimmät alkuperäsäännöt ja alkuperämenettelyt.

Alkuperä on kaupan kohteena olevien tavaroiden ”taloudellinen kansallisuus”. Jos olet uusi aihe, löydät johdanto tavaraosion pääkäsitteisiin.

Alkuperäsäännöt

Jotta tuotteeseen voidaan soveltaa etuustullia, sen on täytettävä tietyt säännöt, jotka todistavat tuotteen alkuperän, jotta siihen voidaan soveltaa etuustullia.

Mistä alkuperäsäännöt löytyvät?

Ukrainan kanssa tehdyn assosiaatiosopimuksen nojalla sovelletaan etuuskohteluun oikeuttavia Paneurooppa-Välimeri-alkuperäsääntöjä koskevan alueellisen yleissopimuksen (EUVL L 54, 26.2.2013, s. 4) alkuperäsääntöjä. PEM-yleissopimuksen alkuperäsääntöjä koskevat vaatimukset määritellään PEM-yleissopimuksen liitteessä I olevassa liitteessä 2. Näitä sääntöjä tarkistetaan parhaillaan, ja vuoden 2021 puolivälissä olisi sovellettava uusia vaihtoehtoisia alkuperäsääntöjä, mukaan lukien kumulaatiota, tullinpalautusta, sallittua poikkeamaa ja muuttumattomuussääntöä (ks. jäljempänä) koskevat säännökset, joita lievennetään.

Alkuperäsääntöjä koskevan PEM-yleissopimuksen tavoitteena on vahvistaa yhteiset alkuperäsäännöt ja kumulaatio 25 sopimuspuolen (EU, EFTA, Balkanin maat ja vapaakauppasopimuskumppanit EU:n eteläisellä ja itäisellä naapurialueella) ja EU:n kesken kaupan helpottamiseksi ja toimitusketjujen yhdentämiseksi alueella.

PEM-sopimuspuolten luettelo

Yksityiskohtaista tietoa Paneurooppa-Välimeri-järjestelmästä on käyttäjän käsikirjassa.

Onko tuotteeni peräisin eu:sta tai Ukrainasta PEM-yleissopimuksen mukaisesti?

Jotta tuotteeseen voidaan soveltaa PEM-yleissopimuksen mukaista alennettua tai nollatullia, sen on oltava peräisin eu:sta tai Ukrainasta.

Tuote on ”alkuperäinen”, jos se on joko

 • on kokonaan tuotettu eu:ssa tai Ukrainassa, tai
 • Eu:ssa tai Ukrainassa valmistettu ei-alkuperäaineksia käyttäen, jos kyseiset ainekset on riittävästi valmistettu tai käsitelty PEM-yleissopimuksen lisäyksessä I olevassa liitteessä II vahvistettujen tuotekohtaisten sääntöjen mukaisesti
  . Ks. myös tuotekohtaisten alkuperäsääntöjen liite I ”Alkuhuomautukset”. Tiettyjen tuotteiden osalta on olemassa vaihtoehtoisia tuotekohtaisia sääntöjä – ks. lisäys II.

Tuotteen on myös täytettävä kaikki muut ryhmässä eritellyt sovellettavat vaatimukset, kuten riittämätön valmistus tai käsittely tai suoraa kuljetusta koskeva sääntö. Lisäksi on olemassa lisäjoustoa, joka auttaa noudattamaan tuotekohtaisia sääntöjä, kuten sallittua poikkeamaa tai kumulaatiota.

 

Esimerkkejä EU:n kauppasopimusten tuotekohtaisten sääntöjen päätyypeistä

 • arvonlisäyssääntö – kaikkien tuotteessa olevien ei-alkuperäainesten arvo ei saa ylittää tiettyä prosenttimäärää sen noudettuna-hinnasta
 • tariffiluokituksen muutos – tuotantoprosessi johtaa tariffiluokituksen muutokseen ei-alkuperäainesten ja lopputuotteen välillä – esimerkiksi paperin valmistus (harmonoitu järjestelmä, 48 ryhmä) ei-alkuperämassasta (harmonoidun järjestelmän 47 ryhmä)
 • erityistoimet – tarvitaan tietty tuotantoprosessi, esimerkiksi kuitujen kehruu langaksi – tällaisia sääntöjä käytetään enimmäkseen tekstiili- ja vaatetusalalla sekä kemian alalla.

 

Sovellettavat tuotekohtaiset säännöt löytyvät Oma Trade Assistant -sivustolta.

Vinkkejä tuotekohtaisten sääntöjen noudattamiseen

Sopimus tarjoaa lisäjoustoa, joka auttaa Teitä noudattamaan tuotekohtaisia sääntöjä, kuten sietokykyä tai kumulaatiota.

Poikkeama
 • poikkeamasäännön mukaan tuottaja voi käyttää ei-alkuperäaineksia, jotka ovat tuotekohtaisen säännön mukaan kiellettyjä enintään 10 prosenttiin tuotteen noudettuna-hinnasta.
 • tätä poikkeamaa ei saa käyttää tuotekohtaisissa säännöissä lueteltujen ei-alkuperäainesten enimmäisarvon ylittymiseen.
 • Harmonoidun järjestelmän 50-63 ryhmään kuuluviin tekstiili- ja vaatetustuotteisiin, jotka sisältyvät liitteessä I olevaan 5 ja 6 huomautukseen ”Liitteessä II olevan luettelon alkuhuomautukset”,sovelletaan erityisiä poikkeamia.
Tuen kasautuminen

PEM-yleissopimuksessa määrätään kahdesta tavasta yhdistää alkuperä.

 • kahdenvälinen kumulaatio – Ukrainan alkuperäaineksia voidaan pitää EU:n alkuperäaineksina (ja päinvastoin), kun niitä käytetään tuotteen tuotannossa eu:ssa
 • Diagonaalinen kumulaatio – yhden PEM-yleissopimuksen sopimuspuolen alkuperäaineksia voidaan pitää toisen sopimuspuolen alkuperäaineksina arvioitaessa, onko lopputuote etuuskohteluun oikeutettua pääsyä Paneurooppa-Välimeri-alueella kolmanteen sopimuspuoleen vietäessä – diagonaalista kumulaatiota sovelletaan vain, jos kaikkien asianomaisten sopimuspuolten välillä on voimassa kauppasopimus ja kyseiset maat soveltavat samoja alkuperäsääntöjä. (
  Tarkistakaa ”matriisi” (taulukko sisältää kaikki voimassa olevat sopimukset, joissa käytetään PEM-yleissopimusta) ja jossa määrätään, että EU:n ja Sveitsin välillä on voimassa oleva kauppasopimus (myös Sveitsi).

 

Miten diagonaalinen kumulaatio vaikuttaa?

Diagonaalista kumulaatiota esiintyy useissa maissa, joilla on samat alkuperäsäännöt ja joilla on vapaakauppasopimus toistensa kanssa. Näin on silloin, kun tavaroiden tuottaja kummassakin maassa voi tuoda maahan aineksia ja käyttää niitä ikään kuin ne olisivat peräisin omasta maastaan. Esimerkiksi PEM-yleissopimuksen mukaan ukrainalainen kauppias, joka valmistaa vaatteita Ukrainassa Sveitsiin vietäviksi, voi käyttää eu:sta peräisin olevia kankaita vaatteiden valmistukseen ja pitää niitä Ukrainan alkuperätuotteina. Kaksoisjalostusta koskeva vaatimus eli (ei-alkuperätuotetta olevan) langan kankaiden valmistus ja vaatteiden valmistus on täytetty, ja vaatteiden katsotaan olevan Ukrainan alkuperätuotteita, kun niitä viedään Sveitsiin, minkä vuoksi ne saavat vapaan pääsyn Sveitsin markkinoille.

Lisätietoja PEM-kumulaatiosta löytyy täältä.

Muut vaatimukset

Tuotteen on myös täytettävä kaikki muut yleissopimuksessa täsmennetyt sovellettavat vaatimukset, kuten riittämätön valmistus tai käsittely tai suoraa kuljetusta koskeva sääntö.

Suoraa kuljetusta koskeva sääntö

Alkuperätuotteet on kuljetettava eu:sta Ukrainaan (ja päinvastoin) tai sellaisten sopimuspuolten alueiden kautta, joihin sovelletaan kumulaatiota, ilman että niitä jatkojalostetaan kolmannessa maassa.

Joitakin toimia voidaan suorittaa kolmannessa maassa, jos tuotteet pysyvät tullivalvonnassa, kuten

 • purkaminen
 • uudelleenlataus
 • kaikki muut toimet, joiden tarkoituksena on säilyttää tuotteet hyvässä kunnossa.

Todiste näiden edellytysten täyttymisestä on toimitettava tuojamaan tulliviranomaisille esittämällä

 • yksi kuljetusasiakirja (esim. konossementti), joka kattaa kuljetuksen viejämaasta sen kolmannen maan kautta, jonka kautta tavarat kuljetettiin
 • sen kolmannen maan tulliviranomaisten antama todistus, jonka kautta tavarat kuljetetaan
 • jos edellä mainittuja ei ole, muita asian kannalta olennaisia asiakirjoja.

Tullinpalautus

EU:n ja Ukrainan välistä kauppaa koskevan PEM-yleissopimuksen nojalla ei ole mahdollista saada palautusta tulleista, jotka on aiemmin maksettu ei-alkuperäaineksista, jotka on käytetty tullietuuskohtelulla viedyn tuotteen valmistamiseen.

Alkuperämenettelyt

Viejien ja tuojien on noudatettava alkuperämenettelyjä. Menettelyistä säädetään V osastossa, joka koskee alkuperäselvitystä, ja VI osastossa, joka koskee hallinnollisen yhteistyön järjestelyjä. Niissä selvennetään esimerkiksi sitä, miten tuotteen alkuperä ilmoitetaan, miten etuuksia haetaan tai miten tulliviranomaiset voivat todentaa tuotteen alkuperän.

Tullietuuskohtelun hakeminen

Tullietuuskohtelun saamiseksi tuojien on esitettävä alkuperäselvitys.

Alkuperäselvitys voi olla joko

Alkuperäselvitys on voimassa neljä kuukautta sen antamispäivästä.

EUR.1- tai EUR-MED-tavaratodistukset

 • viejämaan tulliviranomaiset antavat EUR.1- tai EUR-MED-tavaratodistukset.
 • Liite III sisältää EUR.1- ja EUR-MED-todistusten mallit ja ohjeet niiden täyttämistä varten.
 • todistusta hakevan viejän olisi oltava valmis esittämään asiakirjat, joilla todistetaan kyseisten tuotteiden alkuperäasema.

Lisätietoja EUR.1- tai EUR-MED-varmenteen käytöstä on käsikirjan sivulla 72.

Alkuperäilmoitus tai EUR-MED-alkuperäilmoitus

Viejät voivat itse ilmoittaa tuotteensa olevan peräisin eu:sta tai PEM-yleissopimuksen sopimuspuolesta antamalla alkuperäilmoituksen. Alkuperäilmoituksen voi tehdä

 •  Valtuutettu viejä
 • Mikä tahansa viejä, jos lähetyksen kokonaisarvo on enintään 6 000 euroa.
Alkuperäilmoituksen tekeminen

Viejän on merkittävä, leimattava tai tulostettava seuraava ilmoitus kauppalaskussa, lähetysluettelossa tai muussa tuotteen yksilöivässä kaupallisessa asiakirjassa (liite IV):

”Tässä asiakirjassa tarkoitettujen tuotteiden viejä (tullilupa nro...) Ilmoittaa, että jollei toisin ilmoiteta selvästi, nämä tuotteet ovat... etuuskohteluun oikeuttavaa alkuperää.”

Miten EUR-MED-alkuperäilmoitus tehdään?

Tällöin ilmoitus on seuraava (liite IV):

”Tässä asiakirjassa (tullilupa N:o...) tarkoitettujen tuotteiden viejä ilmoittaa, että jollei toisin ilmoiteta selvästi, nämä tuotteet ovat etuuskohteluun oikeuttavaa alkuperää.

kumulaatiota on sovellettu... (maan nimi/maiden nimet) kanssa.

Ei kumulaatiota

Alkuperäilmoitus voidaan laatia millä tahansa liitteessä IV mainitulla EU:n virallisella kielellä tai PEM-alueen virallisella kielellä (kumulaatiota koskeva lausuma olisi aina laadittava englanniksi).

Alkuperäilmoitus on allekirjoitettava käsin. Jos olette valtuutettu viejä, sinut vapautetaan tästä vaatimuksesta, jos annatte tulliviranomaisillenne kirjallisen sitoumuksen siitä, että otatte täyden vastuun sinun tunnistamisilmoituksista.

Alkuperän tarkastaminen

Tulliviranomaiset voivat tarkistaa, onko tuotu tuote todella alkuperätuote tai täyttääkö se muut alkuperävaatimukset. Todentaminen perustuu

 • hallinnollinen yhteistyö tuoja- ja viejäosapuolen tulliviranomaisten välillä
 • paikallisen tullin suorittamat tarkastukset – tuojaosapuolen vienti viejään ei ole sallittua

Viejäosapuolen viranomaiset määrittävät lopullisen alkuperän ja ilmoittavat tulokset tuojaosapuolen viranomaisille.

Tuotevaatimukset

Tekniset säännöt ja vaatimukset

EU:n ja Ukrainan sopimuksessa määrätään lainsäädännön, standardien ja vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyjen yhdenmukaistamisesta Ukrainan ja EU:n välillä. Sen vuoksi ukrainalaisten valmistajien on täytettävä vain yksi vaatimus, jotta niiden tuotteet voidaan saattaa sekä EU:n että Ukrainan markkinoille.

Ukrainan lainsäädännön lähentämistä ovat muun muassa seuraavat:

 • tuotteiden akkreditointi ja kaupan pitäminen, joissa vahvistetaan vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyjen moduulit
 • yleinen tuoteturvallisuus, kriteerit, jotka on otettava huomioon arvioitaessa, onko tuote turvallinen, ja sen määrittäminen, milloin tuote kielletään, koska se aiheuttaa vakavan terveys- ja turvallisuusriskin

Luettelo kaikista 27 asetuksesta, jotka kattavat monenlaisten tuotteiden, kuten koneiden, hissien, lelujen, lääkinnällisten laitteiden ja yksinkertaisten paineastioiden, turvallisuusvaatimukset, ks. EU:n ja Ukrainan assosiaatiosopimuksen liite III.

Normien osalta Ukraina on

 • hyväksyi kansainvälisiä ja eurooppalaisia standardeja parhaiden käytäntöjen mukaisesti
 • on sitoutunut kumoamaan mahdolliset ristiriitaiset kansalliset normit. Tähän sisältyvät kaikki ristiriitaiset GOST-standardit (Gosudarstvenny Standart), joita käytetään Neuvostoliiton jälkeisissä valtioissa.
Miten tiedän, että eu:hun tuotavat tavarat ovat EU:n säännösten ja standardien mukaisia?

Osapuolten yhteistyö markkinavalvonnassa ja vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyissä tarkoittaa sitä, että jos viet eu:hun suuririskisiä tuotteita, kuten paineastioita, hissejä ja tiettyjä koneita, tarvitset vain ilmoitetun laitoksen (laboratorioiden tai Ukrainan hallituksen akkreditoimien muiden tarkastus- ja sertifiointielinten) suorittamaa vaatimustenmukaisuuden arviointia.

ETSI luettelo 114:stä Ukrainan nimeämästä elimestä, jotka osallistuvat tuotteiden vaatimustenmukaisuuden arviointiin ja jotka Ukrainan kansallinen akkreditointivirasto onakkreditoinut

Jos haluat tuoda tavaroita eu:hun Ukrainasta, sinun on käytävä läpi vaatimustenmukaisuuden todistamisprosessi valmistajan allekirjoittamalla EU —vaatimustenmukaisuusvakuutuksella. Valmistaja voi tämän jälkeen kiinnittää tuotteeseensa CE-merkinnän, jos sitä vaaditaan.

EU:n ja Ukrainan assosiaatiosopimuksen nojalla tehdään sopimus teollisuustuotteiden vaatimustenmukaisuudesta sekä arvioinnista ja hyväksymisestä. Kyse on EU:n ja Ukrainan välisestä vastavuoroista tunnustamista koskevasta sopimuksesta. Sopimuksen mukaisesti EU ja Ukraina sallivat teollisuustuotteiden, jotka on lueteltu ACCA:n liitteissä ja jotka täyttävät vaatimustenmukaisuutta koskevat vaatimukset, saattamisen markkinoille ilman lisätestausta tai vaatimustenmukaisuusmenettelyä.

Yhteydenotot teknisiä vaatimuksia varten

Terveys- ja turvallisuusvaatimukset – Terveys- ja kasvinsuojelutoimet

Elintarvikkeiden turvallisuus sekä eläinten ja kasvien terveys

Jotta voitte viedä tai tuoda eu:hun sujuvasti Ukrainasta tai päinvastoin, Ukrainan ja EU:n välillä on tiettyjä kasvien ja eläinten terveyttä ja turvallisuutta koskevia sääntöjä, jotka sinun on tunnettava. EU:n ja Ukrainan assosiaatiosopimuksella yhdenmukaistettiin monia terveys- ja kasvinsuojelutoimia koskevia sääntöjä ja kiellettiin osapuolia ottamasta käyttöön perusteettomia esteitä.

Eläin- tai kasvitautien, myös tuholaisten, osalta on olemassa menettelyt, joilla tunnustetaan tiettyjen alueiden kasvintuhoojista vapaa asema. Tämä on tarkoitettu kaupallisiin tarkoituksiin ja ihmisten, eläinten tai kasvien terveydelle aiheutuvien riskien ilmoittamiseen. Jos tuojamaan on toteutettava toimenpiteitä vakavan terveysriskin hallitsemiseksi, EU:n ja Ukrainan assosiaatiosopimus mahdollistaa tuontiin kohdistuvien väliaikaisten rajoittavien toimenpiteiden toteuttamisen. Ne pannaan kuitenkin täytäntöön tavalla, joka minimoi näiden kahden maan välisen kaupan häiriintymisen. Lisätietoja menettelyistä on EU:n ja Ukrainan välisen sopimuksen liitteessä VI.

Terveys- ja kasvinsuojelutoimien valvonta Ukrainassa

Hallitus harjoittaa kolmenlaista rajavalvontaa:

Puhtaanapito ja epidemiologinen valvonta

Tavoitteena on suojella maata tautien leviämiseltä ja toteuttaa testejä, joilla varmistetaan, että tavarat ovat terveysvaatimusten mukaisia. Tällainen valvonta on pakollista, ja sitä sovelletaan pääasiassa tuontielintarvikkeisiin, joihinkin kulutustuotteisiin ja myös auringonkukkaöljyjen vientiin. Maataloustuotteiden luokkaan kuuluviin tavaroihin ei sovelleta terveys- ja epidemiologista valvontaa.

Eläinlääkintä- ja terveystarkastukset

Tällä valvonnalla pyritään ehkäisemään eläintautien leviämistä. Eläinlääkintä- ja terveystarkastuksia sovelletaan yleensä eläinten, lisäysaineiston, biologisten tuotteiden, patologisten aineiden, eläinvalmisteiden, eläinhoitotuotteiden, rehun lisäaineiden, esiseosten ja eläintuotteiden (mukaan lukien lihavalmisteet, munat, maito, kala ja hunaja) vientiin, tuontiin ja kauttakuljetukseen.

Kasvinsuojelun valvonta

Sen lisäksi, että tämäntyyppinen torjunta estää tuhoojien leviämistä, sen tarkoituksena on myös valvoa karanteenijärjestelmiä. Kasvien ja kasvituotteiden (mukaan lukien elintarvikkeet), pakkausten, kuljetusvälineiden, maaperän ja muiden säänneltyjä tuhoojia levittävien tuotteiden vientiin, tuontiin ja kauttakuljetukseen sovelletaan kasvinsuojeluvalvontaa.

Yhteydenotot terveys- ja kasvinsuojeluvaatimuksiin (SPS)

Kaupan tekniset esteet

Vaikka tekniset säännöt ovat tärkeitä, ne voivat toisinaan muodostaa esteitä kansainväliselle kaupalle ja siten aiheuttaa huomattavia rasitteita teille viejänä.

 • jos katsot olevansi kaupan este, joka hidastaa yritystäsi tai estää sinua harjoittamasta vientiä, voit kertoa asiasta.
 • ilmoita verkkolomakkeella, mikä on Ukrainaan suuntautuvan viennin lopettaminen – EU analysoi tilanteenne ja ryhtyy asianmukaisiin toimiin

Ota yhteyttä

Tulliselvitysasiakirjat ja -menettelyt

Sopimuksella varmistetaan avoimempi ja yksinkertaisempi tullimenettely kaupankäynnin helpottamiseksi ja yrityksille aiheutuvien kustannusten vähentämiseksi.

Asiakirjat

Vaiheittaisissa oppaissa kuvataan erityyppisiä asiakirjoja, jotka on valmisteltava tuotteiden tulliselvitystä varten.

Tuotteesta riippuen tulliviranomaiset voivat vaatia kaikkia tai joitakin seuraavista seikoista:

 • Kauppalasku (selvitettiin sen muotoa ja sisältöä koskevat erityisvaatimukset Oma kauppa-avustaja).
 • pakkausluettelo
 • Tiettyjen tavaroidentuontitodistukset
 • Todistukset, joista käy ilmi, että tuote on pakollisten tuotemääräysten mukainen, kuten terveys- ja turvallisuusvaatimukset, merkinnät ja pakkaaminen.
 • Alkuperäselvitys — alkuperäilmoitus

Varmuuden vuoksi voitte haluta hakea sitovaa tariffitietoa ja/tai sitovaa alkuperätietoa etukäteen.

Lisätietoja asiakirjoista, jotka sinun on esitettävä tuotteen tulliselvitystä varten, saa My Trade Assistantilta.

Alkuperän todistamista ja tarkastamista koskevat menettelyt

Kuvaukset siitä, miten tuotteidenne alkuperä voidaan todistaa tullietuuskohtelun saamiseksi, ja säännöt, jotka koskevat tulliviranomaisten suorittamaa alkuperän tarkastusta, löytyvät edellä olevasta alkuperäsääntöjä koskevasta osasta.

Tietoa tuontiin ja vientiin liittyvistä tullimenettelyistä on verotuksen ja tulliliiton pääosaston verkkosivustolla.

Teollis- ja tekijänoikeudet ja maantieteelliset indikaattorit

Sopimuksella suojataan teollis- ja tekijänoikeuksia tuotaessa tavaroitasi Ukrainaan ja/tai vietäessä niitä Ukrainaan.

Tavaramerkit ja tekijänoikeudet

EU:n ja Ukrainan sopimus on useiden sellaisten kansainvälisten sopimusten mukainen, joilla säännellään tavaramerkkien ja tekijänoikeuksien hallinnointia ja jotka tarjoavat oikeudenmukaisen ja avoimen järjestelmän tavaramerkkien rekisteröimiseksi. Jos tavaramerkkiviranomainen hylkää hakemuksen, päätöksestä on ilmoitettava hakijalle kirjallisesti ja hylkäämiselle on esitettävä perustelut. Tavaramerkki voidaan julistaa menetetyksi, jos sitä ei ole otettu tosiasialliseen käyttöön viiden vuoden kuluessa alueella, jolla se on rekisteröity.

Mallit ja patentit

EU:n ja Ukrainan välisen sopimuksen mukaan itsenäisesti luodut mallit, jotka ovat luonteeltaan yksilöllisiä, suojataan rekisteröinnillä enintään 25 vuoden ajan. Tämä antaa sinulle yksinoikeuden käyttää mallia ja estää kolmansia osapuolia käyttämästä, uudistamasta, myymästä tai tuomasta maahan ja/tai viemästä sitä ilman sinun suostumustasi.

Maantieteelliset merkinnät

EU:n ja Ukrainan sopimuksella perustettu erityisiä maantieteellisiä indikaattoreita käsittelevä komitea seuraa sopimuksen täytäntöönpanoa teollis- ja tekijänoikeuksien osalta ja raportoi asiasta kauppakomitealle.

Tavaramerkit

Tavaramerkkihakemukset olisi jätettävä Ukrainan teollis- ja tekijänoikeusinstituutille, joka on valtionyhtiö.

Jos haluat hakea tavaramerkkiä Ukrainassa, tarvitset seuraavat asiakirjat ja tiedot:

 • koko nimi
 • perustamismaa
 • osoite ja WIPOn maatunnus
 • kuva ja kuvaus haetusta tavaramerkistä
 • kuvaus, jos tavaramerkki sisältää sanaosan
 • tavaramerkin värin ilmoittaminen
 • luettelo tavaroista ja/tai palveluista, joita haetaan asiaankuuluvan Nizzan kansainvälisen luokituksen mukaisesti
 • etuoikeushakemuksen tai näyttelyn päivämäärä, maa ja numero (jos etuoikeutta haetaan Pariisin yleissopimuksen nojalla)
 • oikeaksi todistettu jäljennös etuoikeushakemuksesta tai asiakirjasta, jossa vahvistetaan virallisesti tunnustetussa kansainvälisessä näyttelyssä haetun tavaramerkin sisältävien esitteiden esittäminen
 • valtakirja, jonka on allekirjoittanut valtuutettu henkilö hakijan puolesta

Rekisteröintiprosessi on seuraava:

 • jos hakemusasiakirjat ovat vaatimusten mukaisia, sinulle ilmoitetaan hakemispäivä.
 • toimittamanne asiakirjat tarkastetaan sen varmistamiseksi, että ne täyttävät Ukrainan tavaramerkkilain muodolliset vaatimukset. Jos hakemuksenne on vaatimusten mukainen, hakemuksen perusteltavuus tutkitaan.
 • asiasisällön tutkiminen – tavaramerkkihakemuksesi kelpoisuus suojaan Ukrainan lainsäädännön mukaisesti ja samanlaisuutta ja samankaltaisuutta koskevat tutkimukset tehdään

Maantieteellinen merkintä

Rekisteröityäksesi maantieteelliseen merkintään Ukrainassa sinun on ensin toimitettava hakemus ukrainan kielellä. Voit jättää asiakirjat vieraalla kielellä ja toimittaa käännöksen ukrainaan viimeistään kolmen kuukauden kuluttua hakemuksen jättöpäivästä. Kun hakemus ja liiteasiakirjat on vastaanotettu, Ukrainan teollis- ja tekijänoikeusinstituutti arvioi ne.

Hakemuksessa on oltava seuraavat asiakirjat:

 • pyyntö rekisteröidä tavaroiden alkuperänimitys, tavaroiden maantieteellinen alkuperämerkintä tai oikeus käyttää tavaroiden rekisteröityä hyväksyttyä alkuperämerkintää sekä hakijaa ja sen osoitetta koskevat tiedot;
 • hakemienne tavaroiden alkuperänimitys tai hakemasi tavaroiden maantieteellinen alkuperämerkintä
 • niiden tavaroiden nimi, joiden osalta rekisteröidyn alkuperämerkinnän rekisteröintiä haetaan tai oikeus käyttää rekisteröityä hyväksyttyä alkuperämerkintää
 • sen maantieteellisen tuotantopaikan nimi ja rajat, johon tuotteen erityiset ominaisuudet, ominaisuudet tai maine liittyvät
 • tavaran erityisten ominaisuuksien, ominaisuuksien, maineen tai muiden ominaisuuksien kuvaus
 • tiedot tavaroiden väitetystä hyväksytystä alkuperämerkinnästä tavaroiden etiketissä ja merkinnöissä
 • tiedot siitä, miten tavaroiden erityisominaisuudet ja maineen ominaisuudet liittyvät yksilöidyn maantieteellisen paikan luonnollisiin olosuhteisiin tai inhimilliseen tekijään

Huomatkaa, että koska olet ulkomainen hakija Ukrainassa, sinun on toimitettava hakemuksen mukana myös muita liiteasiakirjoja. Näissä asiakirjoissa olisi vahvistettava

 • haetun tavaroiden alkuperämerkinnän oikeussuoja asianomaisessa EU:n jäsenvaltiossa
 • oikeutesi käyttää tavaroiden hyväksyttyä alkuperämerkintää

Palvelujen kauppa

Sekä Ukrainan hallitus että EU ovat esittäneet kaikki voimassa olevat palvelujen tarjoamista koskevat rajoituksensa tai varaumansa erittäin avoimesti. Ukrainan tekemät varaumat esitetään liitteissä XVI-D-F.

Miten siirryt liitteiden läpi?

EU:n ja Ukrainan välisessä sopimuksessa on kolme liitettä, joista sinun pitäisi olla tietoisia viennissä. Ne sisältävät varaumia, joita Ukraina esittää EU:n viejille.

 • Liitteessä XVI-D on negatiivinen luettelo kaikista palvelualoista, joihin sovelletaan erityisiä rajoituksia, kun yritys perustetaan Ukrainaan. Tämä tarkoittaa, että voit hyödyntää mahdollisuuksia kaikilla aloilla, joita ei ole lueteltu luettelossa. Rajoitukset jaetaan luetteloihin, joita sovelletaan kaikkiin toimialoihin tai osa-aloihin, sekä luetteloon, jossa esitetään alakohtaisia tai osa-aloja koskevia erityisiä varaumia.
 • Liitteessä XVI-E on luettelo palvelualoista, joilla voit käydä rajat ylittävää palvelukauppaa. Tässä luettelossa mainitaan kaikki alat, joilla sinulla on lupa käydä kauppaa.
 • Liitteessä XVI-F luetellaan sopimusperusteisia palveluntarjoajia ja itsenäisiä ammatinharjoittajia koskevat varaumat

Kuka voi perustaa yrityksen Ukrainaan?

Jos

 • yritys, EU-Ukraina-sopimus, antaa sinulle mahdollisuuden perustaa tai hankkia yrityksesi sivuliikkeitä tai edustustoja molempiin maihin.
 • EU:n ja Ukrainan sopimus tarjoaa sinulle mahdollisuuden perustaa ja perustaa yritys itsenäisen ammatinharjoittamisen tai määräysvallassasi olevien yritysten kautta.

Sinua kohdellaan samalla tavalla kuin Ukrainan kansalaisia ja päinvastoin. Liitteessä XVI-D on luettelo aloista, joilla sijoittautumista rajoitetaan.

Rajatylittävä palvelujen tarjonta

Jos olet kiinnostunut rajat ylittävästä palvelujen tarjoamisesta, voit toimittaa palveluja Ukrainaan (ja päinvastoin) samoin ehdoin kuin Ukrainan kansalaisille. Sovelletaan seuraavia poikkeuksia:

 • alat, kuten notaaripalvelut, metsien omistajuus tai oppilaitosten johtaminen, joilla Ukrainan hallitus edellyttää palveluntarjoajan olevan Ukrainan kansalainen, tai postipalvelut, joilla palveluntarjoajan on saatava toimilupa
 • Sopimuksen ulkopuolelle jäävät alat, kuten audiovisuaaliset palvelut, kansallinen meriliikenteen kabotaasi sekä kotimaiset ja kansainväliset lentoliikennepalvelut – EU:n ja Ukrainan välisen sopimuksen 92 artiklassa luetellaan nämä erityispalvelut

Aloilla, joilla sinulla on pääsy Ukrainan markkinoille (ja päinvastoin), EU:n ja Ukrainan sopimuksella poistetaan seuraavat rajoitukset:

 • palveluntarjoajien lukumäärän yläraja
  • tämä voidaan toteuttaa joko edellyttämällä taloudellista tarveharkintaa, soveltamalla kiintiöjärjestelmää tai lainsäädännöllä, jolla edistetään monopolien tai yksinoikeudellisten palveluntarjoajien toimintaa, mikä rajoittaa muiden palveluntarjoajien pääsyä markkinoille.
 • palveluliiketoimien tai -varojen kokonaisarvo
 • palvelutoimintojen kokonaismäärä tai palvelutuotosten kokonaismäärä

Liitteessä XVI-E on luettelo palvelualoista, joilla voit käydä rajat ylittävää palvelukauppaa. Tässä luettelossa mainitaan kaikki alat, joilla sinulla on lupa käydä kauppaa. Näin ollen kaikilla palvelualoilla, joita ei mainita luettelossa, on rajoituksia. Lisätietoja EU:n ja Ukrainan välisen sopimuksen liitteessä XIV-E olevasta luettelosta palvelualoista, joilla sinulla on pääsy markkinoille.

Tilapäinen oleskelu

EU:n ja Ukrainan välisen sopimuksen nojalla voit väliaikaisesti muuttaa Ukrainaan työskentelemään korkeakoulututkinnon suorittaneen harjoittelijana, yritysmyyjänä tai yrityksen avainhenkilöstönä kyseisessä maassa. Esimerkiksi jos olet korkeassa asemassa oleva henkilöstön jäsen, joka vastaa laitoksen perustamisesta tai toiminnasta.

Tilapäiset oleskelujaksot ovat seuraavat:

 • Sisäisen siirron saanut työntekijä (Ukrainassa (tai eu:ssa) olevan yrityksen avainhenkilö tai korkeakoulututkinnon suorittaneet harjoittelijat) – enintään 3 vuotta
 • Liikematkailija (esim. matkustaminen liiketoiminnan aloittamiseksi Ukrainaan (tai eu:hun) tai yritysmyyjä) – enintään 90 päivää 12 kuukauden jakson aikana
 • Korkeakoulututkinnon suorittanut harjoittelija, joka ei ole sisäisen siirron saanut työntekijä — enintään 1 vuosi

Jos olet sopimusperusteinen palveluntarjoaja, EU:n ja Ukrainan sopimus tarjoaa sinulle mahdollisuuksia myös tietyillä aloilla kummassakin maassa. Tässä yhteydessä sinun on kuitenkin

 • tarjota kyseistä palvelua tilapäisesti sellaisen yksikön työntekijänä, joka on saanut enintään yhden vuoden pituisen palvelusopimuksen
 • hakijalla on vähintään kolmen vuoden työkokemus sopimuspalveluja tarjoavalta alalta
 • hakijalla on oltava korkeakoulututkinto tai vastaavantasoinen ammattipätevyys osoittava pätevyys.

 

Lisätietoja:

Julkiset hankinnat

EU:n ja Ukrainan välisen sopimuksen mukaisesti EU ja Ukraina sitoutuvat varmistamaan, että teillä on pääsy kunkin maan julkisten hankintojen markkinoille kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla. Tämä koskee tavaroita, palveluja tai rakentamista koskevia julkisia hankintoja ja käyttöoikeussopimuksia perinteisillä aloilla sekä yleishyödyllisten palvelujen alalla. Markkinat avautuvat asteittain EU:n ja Ukrainan välisen sopimuksen mukaisesti.

Sopimuksella varmistetaan myös, että Ukrainan ja EU:n tarjoajia kohdellaan samalla tavalla, kun ne tekevät tarjouksia toistensa kanssa.

EU:n ja Ukrainan sopimus velvoittaa sekä EU:n että Ukrainan varmistamaan, että seuraavat tarjouskilpailuun liittyvät ehdot täyttyvät:

 • tarjouspyynnöt julkaistaan asianmukaisesti ja julkaistaan internetissä. Näin kaikki kiinnostuneet yritykset saavat tietoja tulevista tarjouskilpailuista.
 • julkaistuihin tietoihin sisältyvät tarjouksen tärkeimmät osat, kuten tulevan sopimuksen kohde, sovellettavat määräajat tai tarjouskilpailun ehdot.
 • Ukrainasta tai eu:sta tulevia yrityksiä ei syrjitä suoraan tai välillisesti tavalla, joka estäisi niitä saamasta tarjousta
 • avoimuus ja yhdenvertainen kohtelu varmistetaan koko tarjouskilpailun ajan.
 • tarjouskilpailun ratkaisemista koskeva päätös annetaan tiedoksi kaikille hakijoille, ja syyt tarjouskilpailun voittaneelle tarjoajalle ilmoitetaan pyynnöstä.
 • riitatapauksissa yrityksillä on laillinen oikeus esittää kysymyksiä toimivaltaisille kansallisille muutoksenhakuelimille.

Linkit, yhteystiedot ja asiakirjat

Yhteydenotot teknisiä vaatimuksia varten

Yhteydenotot terveys- ja kasvinsuojeluvaatimuksiin (SPS)

Yhteydenotot teknisiä vaatimuksia varten

Ukrainan tiede-, tutkimus- ja koulutuskeskus todistuksia, standardeja ja laatua varten

2 Svyatoshinskaja Street, 03115 Kiova, Ukraina

Puh.: + 380 44452-3396

Puhelin ja faksi: + 380 44452-6907

Sähköposti: secretar.ukrndnc@gmail.com

Verkkosivusto: http://uas.org.ua

State Inspection for Food Safety and Consumer Protection

174 Antonovycha Street, 03680 Kiova, Ukraina

Puh.: + 380 44528-9244

Verkkosivusto: http://www.consumer.gov.ua/

Ukrainan
valtion sääntelyvirasto

9/11 Arsenalna Street, 01011 Kiova, Ukraina

Puh.: + 380 44254-5673

Faksi: + 380 44254-4393

Sähköposti: inform@dkrp.gov.ua

Verkkosivusto: http://www.drs.gov.ua 

Ukrainan talouskehityksestä ja kaupasta vastaavan ministeriön teknisten määräysten osasto

12/2 Hrushevskiy Street, 01008 Kiova, Ukraina

Puh.: + 380 44528-8564

Faksi: + 380 44528-9014

Sähköposti: dtr@me.gov.ua

Verkkosivusto: http://www.me.gov.ua

Verkkosivusto: http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=d71e145f-452e-4412-b1f8-247504f403d1&title=DepartamentTekhnichnogoReguliuvannia

Yhteydenotot terveys- ja kasvinsuojeluvaatimuksiin (SPS)

Ukrainan maatalous- ja elintarvikeministeriö

24 Khreshchatyk Street, 01001 Kiova, Ukraina

Yhteystiedot kansalaisten valituksia varten:

Puh.: + 380 44279-8474

Sähköposti: zvg@minagro.gov.ua 


Kirjeenvaihdon käsittelystä vastaava yksikkö:

Puh.: + 380 44278-8171

Puhelin ja faksi: + 380 44278-7602 

Sähköposti: info@minagro.gov.ua

Taloudellisen kehityksen ja kaupan ministeriö

12/2 M. Grushevs’kyi Street, 01008 Kiova, Ukraina 

Puh.: + 380 44253-9394

Faksi: + 380 44253-6371

Sähköposti: meconomy@me.gov.ua

Ukrainan terveysministeriö

Julkinen vastaanottovirasto

41 Yaroslavska Street, 04071 Kiova, Ukraina

Puh.: + 380 44425-0526

Ekologiasta ja luonnonvaroista vastaava ministeriö

35 Vasilya Lipkivs’kogo Street, Kiiv 03035, Ukraina

 

Julkinen vastaanotto

Puh.: + 380 44206-3302

Sähköposti: gr_priem@menr.gov.ua

 

Julkinen viiteyksikkö

Puh.: + 380 44206-3115

 

Lehdistökeskus

Puh.: + 380 44206-3174

Sähköposti: press@menr.gov.ua

Muita linkkejä

Jaa tämä sivu:

Linkit