EU:n ja Ukrainan pitkälle menevä ja laaja-alainen vapaakauppa-alue

EU ja Ukraina ovat soveltaneet assosiaatiosopimusta väliaikaisesti marraskuusta 2014. Osana tätä assosiaatiosopimusta pitkälle menevää ja laaja-alaista vapaakauppasopimusta on sovellettu väliaikaisesti tammikuusta 2016. Se alentaa tulleja, joita eurooppalaiset yritykset joutuvat kohtaamaan Ukrainaan suuntautuvassa viennissä. Sopimuksella helpotetaan kauppaa tehostamalla tullimenettelyjä ja lähentämällä asteittain Ukrainan lainsäädäntöä, sääntöjä ja menettelyjä, standardit mukaan lukien, EU:n vastaaviin.

Sopimus lyhyesti

EU ja Ukraina ovat soveltaneet pitkälle menevää ja laaja-alaista vapaakauppasopimustaan väliaikaisesti 1. tammikuuta 2016 alkaen osana laajempaa assosiaatiosopimusta, jonka poliittisia ja yhteistyömääräyksiä on sovellettu väliaikaisesti marraskuusta 2014. Pitkälle menevä ja laaja-alainen vapaakauppasopimus avaa molempien osapuolten tavara- ja palvelumarkkinat ennakoitaviin ja täytäntöönpanokelpoisiin kauppasääntöihin perustuen.

Sopimuksen koko teksti ja liitteet

Mitkä ovat yrityksellesi koituvat hyödyt?

Assosiaatiosopimus

 • helpotetaan EU:n yritysten tuontia Ukrainasta ja vientiä Ukrainaan.
 • tuo yrityksellesi monia etuja, kuten tullien poistamisen sekä tehokkaan ja nopean liikenteen helpottamisen tulliteitse kansainvälisillä rajoilla

 

EUon yksi Ukrainan suurimmista kauppakumppaneista, mikä tarkoittaa, että on useita mahdollisuuksia tuoda ja viedä EU:sta Ukrainaan ja päinvastoin. Keskeisiä vientitavaroita ovat raudan, teräksen, kaivostuotteiden, maataloustuotteiden, koneiden ja kemikaalien kaltaiset raaka-aineet. Ukraina pyrkii parhaillaan virtaviivaistamaan politiikkoja, jotka hyödyttävät pienyrityksiä niiden käydessä kauppaa EU:n kanssa. Pienyritykset voivat saada tukea myös pk-yrityksiä koskevasta EU:n lippulaivahankkeesta.

Tariffit

EU:n ja Ukrainan välinen sopimus parantaa eurooppalaisten yritysten kilpailukykyä Ukrainan markkinoilla ja päinvastoin. Tavarakaupan osalta sopimuksella poistettiin suurin osa tulleista – EU: 98,1 % ja Ukraina: 99,1 PROSENTTIA.

Teollisuustuotteet

Vaikka suuri osa teollisuustuotteiden tulleista poistettiin sopimuksen tullessa voimaan, useille tuotelinjoille sovittiin siirtymäkausista.

EU

Sopimuksella poistettiin 94,7 prosenttia tullinimikkeistä.

Muutamien tavaroiden osalta EU on edelleen asteittain poistamassa tulleja seuraavina siirtymäkausina:

 • mineraalit – 2019
 • kemikaalit – 2021
 • lannoitteet – 2023
 • puutuotteet – 2021
 • jalkineet – 2021
 • kuparitavarat – 2021
 • alumiinitavarat – 2023
 • autot ja useimmat moottoriajoneuvot – 2023
Ukraina

Sopimuksen tullessa voimaan 49,2 prosenttia teollisuustuotteista saattoi tulla Ukrainaan tullitta.

Ukrainan vapauttaman EU:n viennin osuuden ennakoidaan kasvavan 96 prosenttiin vuoteen 2023 mennessä. Tullien asteittainen poistaminen koskee seuraavia tuotelinjoja:

 • mineraalit – 2023
 • orgaaniset kemikaalit – 2019
 • lannoitteet – 2019
 • kumirenkaat – 2021
 • nahkatavarat – 2021
 • tekstiilit, kuten päähineet – 2019

Ukrainan moottoriajoneuvoalaan sovelletaan myös vuoteen 2026 ulottuvaa siirtymäkautta, joka on tulosta WTO:ssa vuonna 2008 sovituista neuvotteluista.

Maataloustuotteet

EU

Useimpien EU:hun tuotujen maataloustuotteiden tuontitullit alennettiin nollaan vuonna 2016. Muihin vapauttamattomiin maataloustuotteisiin sovelletaan tariffikiintiöitä. Näitä kiintiöitä hallinnoidaan joko ”ensin tullutta palvellaan ensin” -periaatteella tai tuontitodistusten avulla. Luettelo kaikista EU:n ja Ukrainan tariffikiintiöistä on liitteen I-A lisäyksissä 1 ja 2.

Ukraina

Lähes puolet Ukrainan maataloustuotteista vapautettiin sopimuksen tullessa voimaan, mutta muutamiin tavaroihin sovelletaan vuoteen 2023 ulottuvaa siirtymäkautta.

Kaikkia Ukrainan tuontitulleja ei alenneta nollaan

 • vuoteen 2026 mennessä 8,7 prosenttiin maatalouselintarvikkeiden tulleista esimerkiksi maitotuotteiden, munien, sokerin, eläinöljyjen ja -rasvojen osalta sovelletaan rajoitettuja lineaarisia alennuksia 20–60 prosenttia – jäännöstullia sovelletaan sen jälkeen.
 • sokereihin, siipikarjanlihaan ja sianlihaan sovelletaan tariffikiintiöitä – ilmoitettujen määrien rajoissa tuodut tavarat ovat tullittomia

EU:n ja Ukrainan välinen sopimus kieltää molempia osapuolia käyttämästä vientitulleja. Ukrainan hallitus päätti kuitenkin poistaa asteittain tiettyjen tavaroiden, kuten karjan ja vuotien raaka-aineiden, eräiden öljykasvien siementen ja metallityyppien, vientitullit vuoteen 2026 mennessä. Lisätietoja tästä on EU:n ja Ukrainan välisen sopimuksen liitteessä I- C.

Ukrainan vientiä varten otetaan käyttöön erityinen suojatoimenpidemekanismi, joka kestää vuoteen 2031 asti. Tämä tarkoittaa sitä, että Ukraina saa ottaa käyttöön lisämaksun useiden tavaroiden, kuten vuotien raaka-aineiden, auringonkukansiementen sekä metalli-, teräs- ja kuparityyppien, vientitullista, jos Ukrainasta EU:hun suuntautuvan viennin kumulatiivinen määrä ylittää vuotuisen jakson aikana kynnystason. Lisätietoja tästä on EU:n ja Ukrainan välisen sopimuksen liitteessä I-D.

 

Hae tuotteeseen sovellettava tulli My Trade Assistant -tietokannasta.

Alkuperäsäännöt

 

Etuuskohtelunsaaminen edellyttää, että tuote täyttää sopimuksen mukaiset alkuperäsäännöt. Tarkista vuorovaikutteinen ”Alkuperäsääntöjen itsearviointiväline (ROSA) , jossa arvioidaan, täyttääkö tuote alkuperäsäännöt, ja selvitä, miten oikeat asiakirjat laaditaan.

Tässä osiossaon yleistä tietoa alkuperäsäännöistä ja alkuperämenettelyistä.

Alkuperä on kaupankäynnin kohteena olevien tavaroiden ”taloudellinen kansalaisuus”. Jos olet uusi aihe, löydät johdannon tavaraosion pääkäsitteisiin.

Alkuperäsäännöt

Mistä löydän alkuperäsäännöt?

Ukrainan kanssa tehdyn assosiaatiosopimuksen nojalla sovelletaan etuuskohteluun oikeuttavia Paneurooppa-Välimeri-alkuperäsääntöjä koskevaa alueellista yleissopimusta (EUVL L 54, 26.2.2013, s.4). PEM-yleissopimuksen alkuperäsääntöjä koskevat vaatimukset määritellään yleissopimuksen lisäyksessä I olevassa liitteessä 2. Näitä sääntöjä tarkistetaan parhaillaan, ja vuoden 2021 puolivälissä olisi sovellettava uusia vaihtoehtoisia alkuperäsääntöjä, kuten kumulaatiota, tullinpalautusta, poikkeamia ja muuttumattomuussääntöä (ks. jäljempänä), joita lievennetään.

Alkuperäsääntöjä koskevan yleissopimuksen tarkoituksena on vahvistaa 25 sopimuspuolen (EU, EFTA, Balkanin maat ja EU:n eteläisellä ja itäisellä naapurialueella toimivat vapaakauppasopimuskumppanit) ja EU:n yhteiset alkuperä- ja kumulaatiosäännöt kaupan helpottamiseksi ja toimitusketjujen yhdentämiseksi alueen sisällä.

PEM-sopimuspuolten luettelo

Yksityiskohtaisia tietoja yleiseurooppalaisesta Välimeri-järjestelmästä on käyttäjän käsikirjassa.

Onko tuotteeni peräisin EU:sta tai Ukrainasta PEM-yleissopimuksen mukaisesti?

Jotta tuotteellesi voidaan myöntää PEM-yleissopimuksen mukainen alennettu tai nollatulli, sen on oltava peräisin EU:sta tai Ukrainasta.

Tuote ”alkuperäinen”, jos se on joko

 • tuotettu kokonaan EU:ssa tai Ukrainassa, tai
 • ne on valmistettu EU:ssa tai Ukrainassa ei-alkuperäaineksista edellyttäen, että tällaisia aineksia on riittävästi valmistettu tai käsitelty PEM-yleissopimuksen lisäyksessä I olevassa II liitteessä vahvistettujen tuotekohtaisten sääntöjen mukaisesti
  . Ks. myös tuotekohtaisten alkuperäsääntöjen liite I ”Johdantohuomautukset”. Joillekin tuotteille on olemassa vaihtoehtoisia tuotekohtaisia sääntöjä – ks. lisäys II.

Tuotteen on myös täytettävä kaikki muut luvussa täsmennetyt sovellettavat vaatimukset, kuten riittämätön valmistus tai käsittely tai suoraa kuljetusta koskeva sääntö. Tuotekohtaisten sääntöjen, kuten toleranssin tai kumulaation, noudattamisen helpottamiseksi on myös joitakin lisäjoustomahdollisuuksia.

 

Esimerkkejä EU:n kauppasopimusten tuotekohtaisten sääntöjen päätyypeistä

 • arvonlisäyssääntö – tuotteen kaikkien ei-alkuperäainesten arvo ei saa ylittää tiettyä prosenttiosuutta sen vapaasti tehtaalla -hinnasta
 • tariffiluokituksen muutos – tuotantoprosessi johtaa tariffiluokituksen muutokseen ei-alkuperäainesten ja lopputuotteen välillä – esimerkiksi paperin tuotanto (harmonoidun järjestelmän 48 ryhmä) ei-alkuperämassasta (harmonoidun järjestelmän 47 ryhmä)
 • erityistoimet – tarvitaan tietty tuotantoprosessi, esimerkiksi kuitujen kehruu lankaan – tällaisia sääntöjä käytetään pääasiassa tekstiili- ja vaatetusalalla sekä kemianteollisuudessa.

Vinkkejä tuotekohtaisten sääntöjen noudattamiseen

Sopimus tarjoaa lisää joustavuutta, jotta voit noudattaa tuotekohtaisia sääntöjä, kuten toleranssia tai kumulaatiota.

Suvaitsevaisuus
 • sallittua poikkeamaa koskevan säännön mukaan tuottaja voi käyttää ei-alkuperäaineksia, jotka ovat tavallisesti kiellettyjä tuotekohtaisessa säännössä, enintään 10 prosenttiin tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta
 • tätä poikkeamaa ei voida käyttää tuotekohtaisissa säännöissä lueteltujen ei-alkuperäainesten enimmäisarvon ylittymiseen.
 • erityisiä poikkeamia sovelletaan HS-ryhmän 50–63 ryhmään kuuluviin tekstiileihin ja vaatteisiin, jotka sisältyvät liitteessä I ”Liitteessä II olevan luettelon alkuhuomautukset” olevaan 5 ja6 huomautukseen.
Kumulaatio

PEM-yleissopimuksessa määrätään kahdesta tavasta kumuloitua alkuperää

 • kahdenvälinen kumulaatio – Ukrainan alkuperäainekset voidaan laskea EU:n alkuperäaineksiksi (ja päinvastoin), kun niitä käytetään tuotteen tuotannossa EU:ssa
 • diagonaalinen kumulaatio – PEM-yleissopimuksen yhden sopimuspuolen alkuperäainekset voidaan laskea toisen sopimuspuolen alkuperäaineksiksi, kun arvioidaan, onko lopputuotteella etuuskohteluun oikeuttava pääsy, kun sitä viedään Paneurooppa-Välimeri-alueella olevaan kolmanteen sopimuspuoleen – diagonaalista kumulaatiota sovelletaan vain, jos kaikkien asianomaisten sopimuspuolten välillä on voimassa oleva kauppasopimus ja kyseiset maat soveltavat samoja alkuperäsääntöjä.
  Tarkastetaan ”matriisi” (taulukko, joka sisältää kaikki voimassa olevat PEM-yleissopimuksen nojalla tehdyt sopimukset), jossa yksilöidään ne sopimuspuolet, joihin Ukraina voi soveltaa diagonaalista kumulaatiota (huhtikuussa 2020 EU:n ja Ukrainan yhteiset kumppanit, joihin voidaan soveltaa diagonaalista kumulaatiota, olivat Islanti, Sveitsi (Liechtenste mukaan luettuna) ja Norja)

 

Miten diagonaalinen kumulaatio vaikuttaa?

Diagonaalista kumulaatiota esiintyy useiden maiden välillä, joilla on samat alkuperäsäännöt ja vapaakauppasopimukset. Tällöin jommassakummassa maassa toimiva tavaroiden tuottaja voi tuoda maahan aineksia ja käyttää niitä ikään kuin ne olisivat peräisin omasta maastaan. Esimerkiksi PEM-yleissopimuksen mukaan ukrainalainen kauppias, joka valmistaa vaatteita Ukrainassa vietäväksi Sveitsiin, voi käyttää vaatteiden valmistuksessa EU:sta peräisin olevia kankaita ja lukea ne Ukrainasta peräisin oleviksi. Kaksinkertaista jalostusta koskeva vaatimus eli kankaiden valmistus (ei-alkuperä)langasta ja vaatteiden tuotanto on täytetty, ja vaatteiden katsotaan olevan peräisin Ukrainasta, kun ne viedään Sveitsiin, joten niillä on vapaa pääsy Sveitsin markkinoille.

Lisätietoja PEM-kumulaatiosta on täällä.

Muut vaatimukset

Tuotteen on myös täytettävä kaikki muut yleissopimuksessa määritellyt sovellettavat vaatimukset, kuten riittämätön valmistus tai käsittely tai suoraa kuljetusta koskeva sääntö.

Suoraa kuljetusta koskeva sääntö

Alkuperätuotteet on kuljetettava EU:sta Ukrainaan (ja päinvastoin) tai niiden sopimuspuolten alueiden kautta, joihin voidaan soveltaa kumulaatiota, ilman että niitä jalostetaan edelleen kolmannessa maassa.

Joitakin toimia voidaan suorittaa kolmannessa maassa, jos tuotteet pysyvät tullivalvonnassa, kuten

 • purkaminen
 • uudelleenlataaminen
 • kaikki muut toimenpiteet, joilla pyritään säilyttämään tuotteet hyvässä kunnossa.

Todisteet näiden edellytysten täyttymisestä on toimitettava tuojamaan tulliviranomaisille esittämällä

 • yksi kuljetusasiakirja (esim. konossementti), joka kattaa kuljetuksen viejämaasta sen kolmannen maan kautta, jonka kautta tavarat on kuljetettu
 • sen kolmannen maan tulliviranomaisten antama todistus, jonka kautta tavaroitasi kuljetetaan
 • jos niitä ei ole esitetty, ei ole olemassa todistusasiakirjoja.

Tullinpalautus

EU:n ja Ukrainan välisessä kaupassa tehdyn PEM-yleissopimuksen mukaisesti ei ole mahdollista saada palautusta tulleista, jotka on aiemmin maksettu ei-alkuperäaineksista, joita on käytetty etuustullilla vietävän tuotteen valmistukseen.

Alkuperämenettelyt

Viejien ja tuojien on noudatettava alkuperämenettelyjä. Menettelyistä säädetään V osastossa (Alkuperäselvitys) ja VI osastossa (Hallinnollisen yhteistyön järjestelyt). Niissä selvennetään esimerkiksi sitä, miten tuotteen alkuperä ilmoitetaan, miten etuuskohtelua haetaan tai miten tulliviranomaiset voivat tarkistaa tuotteen alkuperän.

Etuustariffin hakeminen

Tullietuuskohteluun pääsemiseksi tuojien on esitettävä alkuperäselvitys.

Alkuperäselvitys voi olla joko

Alkuperäselvitys on voimassa neljä kuukautta sen antamispäivästä.

EUR.1- tai EUR-MED-tavaratodistukset

 • viejämaan tulliviranomaiset antavat EUR.1- tai EUR-MED-tavaratodistukset
 • Liite III sisältää EUR.1- ja EUR-MED-todistusten mallit, ja siinä annetaan ohjeita niiden täyttämisestä.
 • todistusta hakevan viejän olisi oltava valmis esittämään asiakirjat, joilla todistetaan tuotteiden alkuperäasema.

Lisätietoja EUR.1- tai EUR-MED-todistuksen käytöstä on käsikirjan sivulla 72.

Alkuperäilmoitus tai EUR-MED-alkuperäilmoitus

Viejät voivat itse todeta, että heidän tuotteensa on peräisin EU:sta tai PEM-yleissopimuksen sopimuspuolesta, toimittamalla alkuperäilmoituksen. Alkuperäilmoituksen voi tehdä

 • valtuutettu viejä
 • viejä, jos lähetyksen kokonaisarvo on enintään 6000 euroa.
Alkuperäilmoituksen laatiminen

Viejän on kirjoitettava, leimattava tai painettava seuraava ilmoitus kauppalaskuun, lähetysluetteloon tai muuhun kaupalliseen asiakirjaan, jolla tuote yksilöidään (liite IV):

”Tässä asiakirjassa tarkoitettujen tuotteiden viejä (tullin lupanumero...) ) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat... etuuskohteluun oikeuttavaa alkuperää, jollei toisin ole selvästi ilmoitettu.”

EUR-MED-alkuperäilmoituksen tekeminen

Tässä tapauksessa ilmoitus on seuraava (liite IV):

”Tässä asiakirjassa (tullin lupanumero...) tarkoitettujen tuotteiden viejä ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat... etuuskohteluun oikeuttavaa alkuperää, jollei toisin selvästi ilmoiteta.

— kumulaatiota on sovellettu... (maan/maiden nimi) kanssa.

- kumulaatiota ei ole sovellettu”

Alkuperäilmoitus voidaan laatia millä tahansa EU:n virallisella kielellä tai PEM-alueella olevilla virallisilla kielillä, kuten liitteessä IV mainitaan (kumulaatiota koskevan ilmoituksen on aina oltava englanninkielinen).

Alkuperäilmoitus on allekirjoitettava käsin. Valtuutettu viejä vapautetaan tästä vaatimuksesta, jos hakija antaa tulliviranomaisille kirjallisen sitoumuksen siitä, että hän ottaa täyden vastuun kaikista ilmoituksista, joilla sinut tunnistetaan.

Alkuperän tarkastaminen

Tulliviranomaiset voivat tarkastaa, onko tuotu tuote todellakin alkuperätuote ja täyttääkö se muut alkuperävaatimukset. Todentaminen perustuu seuraaviin seikkoihin:

 • hallinnollinen yhteistyö tuoja- ja viejäosapuolten tulliviranomaisten välillä
 • paikallisten tulliviranomaisten tekemät tarkastukset – tuojaosapuolen käynnit viejän luona eivät ole sallittuja

Viejäosapuolen viranomaiset määrittävät lopullisesti alkuperän ja ilmoittavat tuloksista tuojaosapuolen viranomaisille.

Tuotevaatimukset

Tekniset säännöt ja vaatimukset

EU:n ja Ukrainan välisessä sopimuksessa määrätään lainsäädännön, standardien ja vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyjen yhdenmukaistamisesta Ukrainan ja EU:n välillä. Näin ollen ukrainalaisten valmistajien on täytettävä vain yksi vaatimus, jotta niiden tuotteet voidaan saattaa sekä EU:n että Ukrainan markkinoille.

Ukrainan lainsäädännön lähentämistä ovat muun muassa seuraavat:

 • tuotteiden akkreditointi ja kaupan pitäminen, jossa vahvistetaan vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyjen moduulit
 • yleinen tuoteturvallisuus, jossa vahvistetaan perusteet, jotka on otettava huomioon arvioitaessa, onko tuote turvallinen, ja määritetään, milloin tuote on kiellettävä, koska se aiheuttaa vakavan vaaran terveydelle ja turvallisuudelle

Luettelo kaikista 27 asetuksesta, jotka kattavat monenlaisten tuotteiden, kuten koneiden, hissien, lelujen, lääkinnällisten laitteiden ja yksinkertaisten paineastioiden, turvallisuusvaatimukset, ks. EU:n ja Ukrainan assosiaatiosopimuksen liite III.

Normien osalta Ukrainalla on

 • omaksui kansainvälisiä ja eurooppalaisia standardeja parhaiden käytäntöjen mukaisesti
 • ovat sitoutuneet kumoamaan kaikki ristiriitaiset kansalliset normit. Tähän sisältyvät mahdolliset ristiriitaiset GOST-standardit (Gosudarstvenny Standart), joita käytetään Neuvostoliiton jälkeisissä valtioissa.
Miten tiedän, että EU:hun tuomani tavarat ovat EU:n säännösten ja standardien mukaisia?

Markkinavalvontaa ja vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyjä koskeva osapuolten yhteistyö tarkoittaa, että jos viet suuren riskin tavaroita, kuten paineastioita, hissejä ja tiettyjä koneita, EU:hun, tarvitaan vain ilmoitetun laitoksen (Ukrainan hallituksen akkreditoimien laboratorioiden tai muiden tarkastus- ja sertifiointielinten) suorittama vaatimustenmukaisuuden arviointi.

Luettelo Ukrainan 114 nimetystä laitoksesta, jotka osallistuvat tuotteiden vaatimustenmukaisuuden arviointiin ja jotka Ukrainan kansallinen akkreditointivirasto onakkreditoinut

Jos haluat tuoda tavaroita EU:hun Ukrainasta, sinun on käytävä läpi vaatimustenmukaisuuden osoittamisprosessi valmistajan allekirjoittamalla EU -vaatimustenmukaisuusvakuutuksella. Tämän jälkeen valmistaja voi tarvittaessa kiinnittää tuotteisiinsa CE-merkinnän.

EU:n ja Ukrainan assosiaatiosopimuksen mukaisesti tehdään sopimus teollisuustuotteiden vaatimustenmukaisuudesta, arvioinnista ja hyväksymisestä. Kyseessä on EU:n ja Ukrainan välinen vastavuoroista tunnustamista koskeva sopimus. Sopimuksen mukaan EU ja Ukraina sallivat sopimuksen liitteissä lueteltujen teollisuustuotteiden, jotka täyttävät vaatimustenmukaisuusvaatimukset, saattamisen markkinoille ilman lisätestausta tai vaatimustenmukaisuusmenettelyjä.

Yhteystahot teknisiä vaatimuksia varten

Terveys- ja turvallisuusvaatimukset – Terveys- ja kasvinsuojelutoimet

Elintarvikkeiden turvallisuus sekä eläinten ja kasvien terveys

Jotta voit viedä EU:sta tai tuoda EU:hun sujuvasti Ukrainasta tai päinvastoin, on olemassa tiettyjä kasvien ja eläinten terveyttä ja turvallisuutta koskevia sääntöjä Ukrainan ja EU:n välillä. EU:n ja Ukrainan assosiaatiosopimuksella yhdenmukaistettiin monia terveys- ja kasvinsuojelutoimia koskevia sääntöjä ja kiellettiin osapuolia ottamasta käyttöön perusteettomia esteitä.

Eläin- tai kasvitautien, myös tuholaisten, osalta on olemassa menettelyjä, joilla tunnustetaan tiettyjen alueiden kasvintuhoojista vapaa asema. Tämä on tarkoitettu kauppaan sekä ihmisten, eläinten tai kasvien terveyteen kohdistuvien riskien ilmoittamiseen. Jos tuojamaan on toteutettava toimenpiteitä vakavan terveysriskin torjumiseksi, EU:n ja Ukrainan assosiaatiosopimus sallii väliaikaisten rajoittavien toimenpiteiden toteuttamisen tuontia vastaan. Ne pannaan kuitenkin täytäntöön tavalla, joka minimoi näiden kahden maan välisen kaupan häiriöt. Lisätietoja menettelyistä on EU:n ja Ukrainan välisen sopimuksen liitteessä VI.

Terveys- ja kasvinsuojelutoimien valvonta Ukrainassa

Hallitus harjoittaa kolmenlaista rajavalvontaa:

Terveydellinen ja epidemiologinen torjunta

Tavoitteena on suojella maata tautien leviämiseltä ja ottaa käyttöön testejä, joilla varmistetaan, että tavarat ovat terveysvaatimusten mukaisia. Tällainen valvonta on pakollista, ja sitä sovelletaan pääasiassa tuontielintarvikkeisiin, joihinkin kulutustavaroihin sekä auringonkukkaöljyjen vientiin. Maataloustuotteiden luokkaan kuuluviin tavaroihin ei sovelleta terveys- ja epidemiologista valvontaa.

Eläinlääkintä- ja terveysvalvonta

Tällä valvonnalla pyritään estämään eläintautien leviäminen. Eläinlääkintä- ja terveysvalvontaa sovelletaan yleensä eläinten vientiin, tuontiin ja kauttakuljetukseen, lisäysaineistoon, biologisiin tuotteisiin, patologiseen materiaaliin, eläinlääkevalmisteisiin, eläintenhoitotuotteisiin, rehun lisäaineisiin, esiseoksiin ja eläintuotteisiin (mukaan lukien lihavalmisteet, munat, maito, kala ja hunaja).

Kasvinsuojelun valvonta

Sen lisäksi, että tällaisella valvonnalla estetään tuhoojien leviäminen, sen tarkoituksena on myös valvoa karanteenijärjestelyjä. Kasvien ja kasvituotteiden (myös elintarvikkeiden), pakkausten, kuljetusvälineiden, maaperän ja muiden säänneltyjä tuhoojia levittävien tuotteiden vientiin, tuontiin ja kauttakuljetukseen sovelletaan kasvinsuojeluvalvontaa.

Yhteydenotot terveys- ja kasvinsuojeluvaatimuksia varten

Kaupan tekniset esteet

Vaikka tekniset säännöt ovat tärkeitä, ne voivat toisinaan muodostaa esteitä kansainväliselle kaupalle ja olla siten merkittävä rasite teille viejänä

 • jos olet sitä mieltä, että sinulla on kaupan este, joka hidastaa liiketoimintaasi tai estää sen viennin, voit kertoa meille
 • ilmoita verkkolomakkeella, miten vienti Ukrainaan lopetetaan – EU analysoi tilannettasi ja ryhtyy asianmukaisiin toimiin

Ota yhteyttä

Tulliselvitysasiakirjat ja -menettelyt

Sopimuksella varmistetaan avoimemmat ja yksinkertaisemmat tullimenettelyt kaupan helpottamiseksi ja yrityksille aiheutuvien kustannusten vähentämiseksi.

Asiakirjaa

Vaiheittaisissa oppaissa kuvataan erityyppisiä asiakirjoja, jotka on valmisteltava tuotteiden tulliselvitykseen.

Tuotteesi mukaan tulliviranomaiset voivat vaatia kaikkia tai joitakin seuraavista seikoista:

 • kauppalasku (löydä sen muotoa ja sisältöä koskevat erityisvaatimukset Oma kauppa-avustaja).
 • pakkausluettelo
 • tiettyjä tavaroita koskevattuontitodistukset
 • todistus siitä, että tuote täyttää pakolliset tuotemääräykset, kuten terveys- ja turvallisuusvaatimukset, merkinnät ja pakkaukset.
 • alkuperäselvitys – alkuperäilmoitus

Varmuuden vuoksi voit halutessasi hakea sitovaa tariffitietoa ja /tai sitovaa alkuperätietoa etukäteen.

Tarkempia tietoja siitä, mitä asiakirjoja sinun on esitettävä tuotteen tulliselvitystä varten, saa Oma kauppa-avustaja.

Alkuperän todistamista ja todentamista koskevat menettelyt

Kuvaukset siitä, miten tuotteidenne alkuperä voidaan todistaa tullietuuskohtelun saamiseksi, ja säännöt, jotka koskevat tulliviranomaisten suorittamaa alkuperän tarkastamista, on edellä kohdassa ” Alkuperäsäännöt ”.

Lisätietoja tuontiin ja vientiin liittyvistä tullimenettelyistä yleensä on verotuksen ja tulliliiton pääosaston verkkosivustolla.

Teollis- ja tekijänoikeudet ja maantieteelliset indikaattorit

Sopimuksella suojataan teollis- ja tekijänoikeuksia tuotaessa tavaroita Ukrainaan ja/tai vietäessä niitä Ukrainaan.

Tavaramerkit ja tekijänoikeudet

EU:n ja Ukrainan välinen sopimus on useiden sellaisten kansainvälisten sopimusten mukainen, joilla säännellään tavaramerkkien ja tekijänoikeuksien hallinnointia ja luodaan oikeudenmukainen ja avoin järjestelmä tavaramerkkien rekisteröintiä varten. Jos tavaramerkkiviranomainen hylkää hakemuksen, päätöksestä on ilmoitettava hakijalle kirjallisesti ja hylkäämisen syyt on esitettävä. Tavaramerkki voidaan peruuttaa, jos sitä ei ole otettu tosiasialliseen käyttöön viiden vuoden kuluessa alueella, jolla se on rekisteröity.

Mallit ja patentit

EU:n ja Ukrainan välisen sopimuksen mukaan itsenäisesti luotuja, luonteeltaan yksilöllisiä malleja suojataan rekisteröinnillä enintään 25 vuoden ajan. Tämä antaa sinulle yksinoikeuden käyttää mallia ja estää kolmansia osapuolia käyttämästä, rakentamasta, myymästä, tuomasta maahan ja/tai viemästä sitä ilman suostumustasi.

Maantieteelliset merkinnät

EU:n ja Ukrainan välisellä sopimuksella perustettu maantieteellisten indikaattorien erityiskomitea seuraa sopimuksen täytäntöönpanoa teollis- ja tekijänoikeuksien osalta ja raportoi kauppakomitealle.

Tavaramerkit

Tavaramerkkihakemukset olisi jätettävä Ukrainan teollis- ja tekijänoikeuksien instituutille (Ukrainan PTO), joka on valtion yritys.

Tarvitset seuraavat asiakirjat ja tiedot, jos haluat tehdä tavaramerkin Ukrainassa

 • koko nimi
 • perustamismaa
 • osoite ja WIPOn maakoodi
 • kuva ja kuvaus merkistä, jota haet
 • kuvaus, jos tavaramerkki sisältää sanaelementin
 • maininta tavaramerkin väristä
 • luettelo tavaroista ja/tai palveluista, joita haetaan asiaa koskevan Nizzan kansainvälisen luokituksen mukaisesti
 • etuoikeushakemuksen päivämäärä, maa ja numero tai näyttelypäivä (jos etuoikeutta haetaan Pariisin yleissopimuksen mukaisesti)
 • oikeaksi todistettu jäljennös etuoikeushakemuksesta tai asiakirjasta, jolla todistetaan sellaisen näyttelyn näytteillepano, joka sisältää hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin virallisesti tunnustetussa kansainvälisessä näyttelyssä
 • valtuutetun henkilön hakijan puolesta allekirjoittama valtakirja

Rekisteröintiprosessi on seuraava:

 • jos hakemusasiakirjat täyttävät vaatimukset, sinulle ilmoitetaan hakemispäivä
 • toimittamanne asiakirjat tarkastetaan sen varmistamiseksi, että ne täyttävät Ukrainan tavaramerkkilain muodolliset vaatimukset. Jos hakemus on vaatimusten mukainen, tutkitaan, onko hakemus perusteltu.
 • asiasisältöä koskeva tutkimus – tavaramerkkihakemuksesi kelpoisuus tarkistetaan Ukrainan lainsäädännön mukaisesti ja tutkitaan samanlaisuutta ja samankaltaisuutta

Maantieteellinen merkintä

Ensinnäkin maantieteelliseen merkintään rekisteröityminen Ukrainassa edellyttää, että hakemus toimitetaan ukrainan kielellä. Voit jättää asiakirjat vieraalla kielellä ja toimittaa käännöksen ukrainaksi viimeistään kolmen kuukauden kuluttua hakemuksen jättämispäivästä. Kun hakemus ja liiteasiakirjat on vastaanotettu, Ukrainan teollis- ja tekijänoikeuksien instituutti arvioi ne.

Hakemuksessa on oltava seuraavat asiakirjat:

 • pyyntö rekisteröidä tavaroiden alkuperänimitys, tavaroiden maantieteellinen alkuperänimitys tai oikeus käyttää tavaroiden rekisteröityä hyväksyttyä alkuperänimitystä, jossa on tiedot hakijasta ja hänen osoitteestaan
 • haettujen tavaroiden alkuperänimitys tai haettujen tavaroiden maantieteellinen alkuperänimitys
 • niiden tavaroiden nimi, joiden osalta hakija pyytää tietyn alkuperämerkinnän rekisteröintiä tai oikeutta käyttää rekisteröityä hyväksyttyä alkuperämerkintää
 • sen maantieteellisen paikan nimi ja rajat, jossa tavarat valmistetaan ja johon erityiset ominaisuudet, ominaisuudet tai maine liittyvät
 • kuvaus tavaroiden erityisominaisuuksista, ominaisuuksista, maineesta tai muista ominaisuuksista
 • tiedot väitetyn tavaroiden alkuperää koskevan ehdollisen merkinnän käytöstä selosteessa ja tavaroiden merkitsemisessä
 • tiedot siitä, miten tavaroiden erityisominaisuudet ja maine liittyvät kyseisen maantieteellisen paikan luonnonolosuhteisiin tai inhimilliseen tekijään

Muistutettakoon, että ulkomaisena hakijana Ukrainassa sinun odotetaan myös toimittavan hakemustanne täydentäviä asiakirjoja. Näissä asiakirjoissa on vahvistettava

 • hakemuksesi kohteena olevien tavaroiden alkuperää koskevan ehdollisen merkinnän oikeudellinen suoja asianomaisessa EU:n jäsenvaltiossa
 • oikeus käyttää tavaroiden alkuperämerkintää

Palvelukauppa

Sekä Ukrainan hallitus että EU ovat asettaneet kaikki nykyiset palvelujen tarjontaa koskevat rajoituksensa tai varaumansa erittäin avoimesti. Ukrainan hyväksymät varaumat ovat liitteissä XVI-D- F.

Miten käytät liitteiden kautta?

EU:n ja Ukrainan välinen sopimus sisältää kolme liitettä, joista teidän pitäisi olla tietoisia viennin yhteydessä. Niihin sisältyy Ukrainan EU:n viejille esittämiä varaumia.

 • Liitteessä XVI-D on negatiivinen luettelo kaikista palvelualoista, joihin sovelletaan erityisrajoituksia yrityksen perustamisen yhteydessä Ukrainaan. Tämä tarkoittaa, että voit hyödyntää mahdollisuuksia kaikilla luetteloon sisältymättömillä aloilla. Rajoitukset on jaettu luetteloon rajoituksista, joita sovelletaan kaikkiin toimialoihin tai osa-aloihin, ja luetteloon, jossa esitetään erityisiä varaumia toimialoittain tai osa-aloittain.
 • Liitteessä XVI-E on luettelo palvelualoista, joilla rajat ylittävää palvelukauppaa voidaan harjoittaa. Tässä luettelossa mainitaan kaikki alat, joilla sinulla on lupa käydä kauppaa.
 • Liitteessä XVI-F luetellaan sopimusperusteisia palveluntarjoajia ja itsenäisiä ammatinharjoittajia koskevat varaumat.

Kuka voi perustaa yrityksen Ukrainaan?

Tätä lomaketta ei ole

 • EU:n ja Ukrainan välinen sopimus antaa yrityksellesi mahdollisuuden perustaa tai hankkia sivukonttoreita tai edustustoja jompaankumpaan maahan.
 • yksityishenkilö, EU:n ja Ukrainan välinen sopimus, tarjoaa sinulle mahdollisuuden perustaa ja perustaa liiketoimintaasi itsenäisen ammatinharjoittamisen tai määräysvallassasi olevien yritysten avulla

Saat saman kohtelun kuin Ukrainan kansalaiset ja päinvastoin. Liitteessä XVI-D on luettelo aloista, joilla sijoittautumista rajoitetaan.

Rajat ylittävä palvelujen tarjonta

Jos olet kiinnostunut rajat ylittävästä palvelujen tarjoamisesta, voit tarjota palveluja Ukrainaan (ja päinvastoin) samoin ehdoin kuin Ukrainan kansalaiset. Sovelletaan seuraavia poikkeuksia:

 • esimerkiksi notaaripalvelut, metsien omistus tai johtavat oppilaitokset, joilla Ukrainan hallitus edellyttää, että palveluntarjoajalla on Ukrainan kansalaisuus, tai postipalvelut, joilla palveluntarjoajan on hankittava toimilupa.
 • sopimuksen ulkopuolelle kokonaan jätetyt alat, kuten audiovisuaaliset palvelut, kansallinen meriliikenteen kabotaasi sekä kotimaan ja kansainvälinen lentoliikenne – EU:n ja Ukrainan välisen sopimuksen 92 artiklassa luetellaan nämä erityispalvelut.

Aloilla, joilla pääsy Ukrainan markkinoille sallitaan (ja päinvastoin), EU:n ja Ukrainan välisellä sopimuksella poistetaan seuraavat rajoitukset:

 • palveluntarjoajien lukumäärän yläraja
  • tämä voidaan tehdä joko taloudellista tarveharkintaa koskevalla vaatimuksella, kiintiöjärjestelmän soveltamisella tai laeilla, joilla edistetään monopoleja tai yksinomaisia palveluntarjoajia, mikä rajoittaa muiden palveluntarjoajien pääsyä markkinoille.
 • palveluliiketoimien tai varojen kokonaisarvo
 • palvelutoimintojen kokonaismäärä tai palvelutuotosten kokonaismäärä

Liitteessä XVI-E on luettelo palvelualoista, joilla rajat ylittävää palvelukauppaa voidaan harjoittaa. Tässä luettelossa mainitaan kaikki alat, joilla sinulla on lupa käydä kauppaa. Näin ollen kaikilla palvelualoilla, joita ei mainita luettelossa, on rajoituksia. Lisätietoja EU:n ja Ukrainan välisen sopimuksen liitteessä XIV-E olevasta luettelosta palvelualoista, joilla teillä on pääsy markkinoille.

Tilapäinen oleskelu

EU:n ja Ukrainan välisen sopimuksen mukaan sinulla on oikeus muuttaa tilapäisesti Ukrainaan työskennelläkseen korkeakoulututkinnon suorittaneena harjoittelijana, yritysmyyjänä tai yrityksen keskeisenä henkilöstönä kyseisessä maassa. Esimerkiksi jos olet johtavassa asemassa olevan henkilöstön jäsen, joka vastaa laitoksen perustamisesta tai toiminnasta.

Tilapäisen oleskelun kestot ovat seuraavat:

 • sisäisen siirron saanut työntekijä (Ukrainassa (tai EU:ssa) toimivan yrityksen avainhenkilöstö tai korkeakoulututkinnon suorittaneet harjoittelijat) – enintään 3 vuotta
 • liikematkailija ( esim. liikematka Ukrainaan (tai EU:hun) tai yritysmyyjä) – enintään 90 päivää minkä tahansa 12 kuukauden jakson aikana
 • korkeakoulututkinnon suorittaneen harjoittelija, joka ei ole sisäisen siirron saanut työntekijä – enintään 1 vuoden

Jos olet sopimusperusteinen palveluntarjoaja, EU:n ja Ukrainan välinen sopimus tarjoaa sinulle myös mahdollisuuksia tietyillä aloilla kummassakin maassa. Tältä osin sinun on kuitenkin

 • tarjottava kyseistä palvelua väliaikaisesti sellaisen yksikön työntekijänä, joka on tehnyt enintään yhden vuoden palvelusopimuksen
 • hänellä on vähintään kolmen vuoden työkokemus sopimuspalveluja tarjoavalta alalta
 • hakijalla on korkeakoulututkinto tai vastaavantasoista osaamista osoittava pätevyys sekä asiaankuuluva ammattipätevyys

 

Lisätietoja:

Julkiset hankinnat

EU ja Ukraina sitoutuvat EU:n ja Ukrainan välisen sopimuksen mukaisesti varmistamaan, että teillä on pääsy julkisten hankintojen markkinoille kussakin maassa kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla. Tämä koskee tavaroita, palveluja tai rakentamista koskevia julkisia hankintoja ja käyttöoikeussopimuksia perinteisillä aloilla sekä yleishyödyllisten palvelujen alalla. Markkinat avataan asteittain EU:n ja Ukrainan välisen sopimuksen myötä.

Sopimuksella varmistetaan myös, että ukrainalaisia ja EU:n tarjoajia kohdellaan samalla tavalla, kun ne tekevät tarjouksia toistensa tarjouskilpailuista.

EU:n ja Ukrainan välinen sopimus velvoittaa sekä EU:n että Ukrainan varmistamaan, että seuraavat ehdot täyttyvät tarjouskilpailujen osalta

 • tarjouspyynnöt julkaistaan asianmukaisesti ja julkaistaan internetissä. Näin kaikki kiinnostuneet yritykset saavat tietoa tulevista tarjouskilpailuista.
 • julkaistuihin tietoihin sisältyvät tarjouksen tärkeimmät osatekijät, kuten tulevan sopimuksen kohde, sovellettavat määräajat tai tarjousten ehdot.
 • Ukrainasta tai EU:sta tulevia yrityksiä ei syrjitä suoraan tai välillisesti, mikä estäisi niitä osallistumasta tarjouskilpailuun
 • avoimuus ja yhdenvertainen kohtelu varmistetaan koko tarjouskilpailumenettelyn ajan
 • päätös sopimuksen tekemisestä ilmoitetaan kaikille hakijoille, ja syyt siihen, miksi tarjoaja ei ole voittanut tarjoaja, ilmoitetaan pyynnöstä.
 • riitatapauksissa yrityksillä on laillinen oikeus ottaa esiin kysymyksiä toimivaltaisissa kansallisissa muutoksenhakuelimissä.

Linkit, yhteystiedot ja asiakirjat

Yhteystahot teknisiä vaatimuksia varten

Yhteydenotot terveys- ja kasvinsuojeluvaatimuksia varten

Yhteystahot teknisiä vaatimuksia varten

Ukrainan tiede-, tutkimus- ja koulutuskeskus sertifioinnin, standardien ja laadun osalta

 

2 Svyatoshinskaja, 03115 Kiova, Ukraina

Puhelin: + 380 44452–3396

Puhelin ja faksi: + 380 44452–6907

Sähköpostiosoite: secretar.ukrndnc@gmail.com

Verkkosivu: http://uas.org.ua

Elintarvikkeiden turvallisuutta ja kuluttajansuojaa koskeva valtion tarkastus

 

174 Antonovycha Street, 03680 Kiova, Ukraina

Puhelin: + 380 44528–9244

Verkkosivu: http://www.consumer.gov.ua/

Ukrainan
valtion sääntelyviranomainen

 

Arsenalna Street, 01011 Kiova, Ukraina

Puhelin: + 380 44254–5673

Faksi: + 380 44254–4393

Sähköpostiosoite: inform@dkrp.gov.ua

Verkkosivu: http://www.drs.gov.ua

Ukrainan taloudellisen kehityksen ja kaupan ministeriön teknisten määräysten osasto

 

12/2 Hrushevskiy Street, 01008 Kiova, Ukraina

Puhelin: + 380 44528–8564

Faksi: + 380 44528–9014

Sähköposti: dtr@me.gov.ua

Verkkosivu: http://www.me.gov.ua

Verkkosivu: http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=d71e145f-452e-4412-b1f8-247504f403d1&title=DepartamentTekhnichnogoReguliuvannia

Yhteydenotot terveys- ja kasvinsuojeluvaatimuksia varten

Ukrainan maatalous- ja elintarvikeministeriö

24 Khreshchatyk Street, 01001 Kiova, Ukraina

Yhteystiedot kansalaisten valituksia varten:

Puhelin: + 380 44279–8474

Sähköpostiosoite: zvg@minagro.gov.ua


Kirjeenvaihdosta vastaava osasto:

Puhelin: + 380 44278–8171

Puhelin ja faksi: + 380 44278–7602

Sähköpostiosoite: info@minagro.gov.ua

Taloudellisen kehityksen ja kaupan ministeriö

12/2 M. Grushevs’kyi Street, 01008 Kiova, Ukraina

Puhelin: + 380 44253–9394

Faksi: + 380 44253–6371

Sähköpostiosoite: meconomy@me.gov.ua

Ukrainan terveydenhuoltoministeriö

Julkinen vastaanottotoimisto

41 Jaroslavska Street, 04071 Kiova, Ukraina

Puhelin: + 380 44425–0526

Ekologiasta ja luonnonvaroista vastaava ministeriö

 

35 Vasilya Lipkivs’kogo Street, Kiova 03035, Ukraina

 

Julkinen vastaanotto

Puhelin: + 380 44206–3302

Sähköpostiosoite: gr_priem@menr.gov.ua

 

Julkinen viiteyksikkö

Puhelin: + 380 44206–3115

 

Lehdistökeskus

Puhelin: + 380 44206–3174

Sähköpostiosoite: press@menr.gov.ua

Muita linkkejä

Jaa tämä sivu: