EU:n ja Ukrainan pitkälle menevä ja laaja-alainen vapaakauppa-alue

EU ja Ukraina ovat soveltaneet assosiaatiosopimusta väliaikaisesti marraskuusta 2014. Assosiaatiosopimuksen osana pitkälle menevää ja laaja-alaista vapaakauppa-aluetta on sovellettu väliaikaisesti tammikuusta 2016 alkaen. Se alentaa tulleja, joita eurooppalaiset yritykset joutuvat maksamaan viedessään tuotteitaan Ukrainaan. Sopimus helpottaa kauppaa tehostamalla tullimenettelyjä ja lähentämällä asteittain Ukrainan lainsäädäntöä, sääntöjä ja menettelyjä, myös normeja, EU:n sääntöihin ja menettelyihin.

Sopimus lyhyesti

EU ja Ukraina ovat soveltaneet väliaikaisesti pitkälle menevää ja laaja-alaista vapaakauppa-aluettaan 1. tammikuuta 2016 alkaen osana laajempaa assosiaatiosopimusta, jonka poliittisia ja yhteistyötä koskevia määräyksiä on sovellettu väliaikaisesti marraskuusta 2014 alkaen. Pitkälle menevä ja laaja-alainen vapaakauppa-alue avaa tavara- ja palvelumarkkinat molemmille osapuolille ennakoitavien ja täytäntöönpanokelpoisten kauppasääntöjen pohjalta.

Sopimuksen koko teksti ja liitteet

Mitä hyötyä yrityksellesi on?

Assosiaatiosopimus

 • EU:n yritysten on helpompaa ja edullisempaa tuoda Ukrainasta ja viedä niitä Ukrainaan
 • tuo yrityksille monenlaisia etuja, kuten tullien poistaminen sekä tehokas ja nopea liikenteen helpottaminen tullin kautta kansainvälisillä rajoilla

 

EUon yksi Ukrainan suurimmista kauppakumppaneista, mikä tarkoittaa, että EU:sta on useita tuonti- ja vientimahdollisuuksia Ukrainaan ja päinvastoin. Tärkeimmät vientituotteet ovat raaka-aineet, kuten rauta, teräs, kaivostuotteet, maataloustuotteet, koneet ja kemialliset tuotteet. Ukraina pyrkii parhaillaan virtaviivaistamaan politiikkoja, jotka hyödyttävät pieniä yrityksiä niiden käydessä kauppaa EU:n kanssa. Pienyritykset voivat saada tukea myös EU:n pk-yrityksiä koskevasta lippulaivahankkeesta.

Tariffit

EU:n ja Ukrainan välinen sopimus parantaa eurooppalaisten yritysten kilpailukykyä Ukrainan markkinoilla ja päinvastoin. Tavarakaupan osalta sopimuksella poistettiin suurin osa tulleista – EU: 98,1 prosenttia ja Ukraina: 99,1 PROSENTTIA.

Teollisuustuotteet

Suuri osa teollisuustuotteiden tulleista poistettiin sopimuksen tullessa voimaan, mutta useiden tuotelinjojen osalta sovittiin siirtymäkausista.

EU

Sopimuksella poistettiin 94,7 prosenttia tullinimikkeistä.

Muutamien tavaroiden tullit poistetaan edelleen asteittain EU:ssa seuraavina siirtymäkausina.

 • mineraalit – 2019
 • kemikaalit – 2021
 • lannoitteet – 2023
 • puutuotteet – 2021
 • jalkineet – 2021
 • kuparitavarat – 2021
 • alumiinitavarat – 2023
 • autot ja useimmat moottoriajoneuvot – 2023
Ukraina

Sopimuksen tullessa voimaan 49,2 prosenttia teollisuustuotteista saattoi tuoda Ukrainaan tullitta.

Ukrainan vapauttaman EU:n viennin osuuden on tarkoitus kasvaa 96 prosenttiin vuoteen 2023 mennessä. Tullien asteittainen poistaminen koskee seuraavia tuotelinjoja:

 • mineraalit – 2023
 • orgaaniset kemikaalit – 2019
 • lannoitteet – 2019
 • kumirenkaat – 2021
 • nahkatavarat – 2021
 • tekstiilit, kuten päähineet – 2019

Ukrainan moottoriajoneuvoalalla on myös siirtymäkausi, joka kestää vuoteen 2026, mikä on WTO:ssa vuonna 2008 sovittujen neuvottelujen tulos.

Maataloustuotteet

EU

Useimpien EU:hun tuotujen maataloustuotteiden tuontitullit alenivat nollaan vuonna 2016. Tariffikiintiöitä sovelletaan muihin maataloustuotteisiin, joita ei ole vapautettu. Näitä kiintiöitä hallinnoidaan joko ensin tullutta palvellaan ensin -periaatteella tai tuontitodistuksilla. Luettelo kaikista EU:n ja Ukrainan tariffikiintiöistä on liitteen I-A lisäyksissä 1 ja 2.

Ukraina

Lähes puolet Ukrainan maataloustuotteista vapautettiin sopimuksen tullessa voimaan, mutta pieneen määrään tavaroita sovelletaan vuoteen 2023 ulottuvaa siirtymäkautta.

Ukrainan kaikkia tuontitulleja ei alenneta nollaan

 • vuoteen 2026 mennessä 8,7 prosenttiin maitotuotteiden, munien, sokerin, eläinöljyjen ja -rasvojen kaltaisiin tavaroihin sovellettavista maatalouselintarvikkeiden tulleista alennetaan lineaarisesti 20–60 prosenttia – sen jälkeen sovelletaan jäännöstariffia.
 • sokeriin, siipikarjanlihaan ja sianlihaan sovelletaan tariffikiintiöitä – ilmoitettujen määrien rajoissa tuodut tavarat ovat tullittomia.

EU:n ja Ukrainan sopimuksessa kielletään molempia osapuolia käyttämästä vientitulleja. Ukrainan hallitus on kuitenkin sopinut tiettyjen tavaroiden nykyisten vientitullien asteittaisesta poistamisesta vuoteen 2026 mennessä, mukaan lukien karja ja raaka-aineiden peittäminen, tietyntyyppisten öljykasvien siemenet ja metallityypit. Lisätietoja asiasta on EU:n ja Ukrainan sopimuksen liitteessä I- C.

Ukrainan vientiä varten on säädetty erityisestä suojatoimenpidemekanismista, joka kestää vuoteen 2031 saakka. Tämä tarkoittaa, että Ukraina voi määrätä useiden tavaroiden, kuten raaka-aineiden, auringonkukansiementen ja metalli-, teräs- ja kuparityyppien, vientitullin korotuksen, jos Ukrainasta EU:hun suuntautuvan viennin kumulatiivinen määrä ylittää vuotuisen jakson aikana kynnystason. Lisätietoja asiasta on EU:n ja Ukrainan sopimuksen liitteessä I-D.

 

ETSI tuotteeseenne sovellettava tulli Oma kauppa-avustajalta.

Alkuperäsäännöt

 

Jotta tuotteelle voidaan myöntää etuuskohtelu, sen on täytettävä sopimuksen alkuperäsäännöt. Tarkista, onko tuotealkuperäsääntöjen omaehtoinen arviointiväline (ROSA) -työkalussa ( Oma kauppa -avustaja), jossa arvioidaan, onko tuote alkuperäsääntöjen mukainen, ja saat selville, miten oikeat asiakirjat laaditaan.

Yleistä tietoa alkuperäsäännöistä ja alkuperämenettelyistä on tässä kohdassa.

Alkuperä on kaupankäynnin kohteena olevien tavaroiden ”taloudellinen kansallisuus”. Jos olet uusi aihe, löydät johdannon pääkäsitteisiin tavaraosiossa.

Alkuperäsäännöt

Mistä alkuperäsäännöt löytyvät?

Ukrainan kanssa tehdyn assosiaatiosopimuksen nojalla sovellettavat alkuperäsäännöt ovat PEM-yleissopimuksen ( etuuskohteluun oikeuttavia Paneurooppa-Välimeri-alkuperäsääntöjä koskeva alueellinen yleissopimus)(EUVL L 54, 26.2.2013, s. 4). PEM-yleissopimuksen alkuperäsääntöjä koskevat vaatimukset määritellään yleissopimuksen lisäyksen I liitteessä 2. Näitä sääntöjä tarkistetaan parhaillaan, ja vuoden 2021 puolivälissä olisi sovellettava uusia vaihtoehtoisia alkuperäsääntöjä, mukaan lukien kumulaatiota, tullinpalautusta, toleranssia ja muuttumattomuussääntöä (ks. jäljempänä), jota lievennetään.

Alkuperäsääntöjä koskevan PEM-yleissopimuksen tavoitteena on vahvistaa yhteiset alkuperäsäännöt ja kumulaatiosäännöt 25 sopimuspuolen (EU, EFTA, Balkanin maat ja EU:n eteläisen ja itäisen naapuruston vapaakauppasopimuskumppanit) ja EU:n kesken kaupan helpottamiseksi ja toimitusketjujen yhdentämiseksi vyöhykkeelle.

Luettelo PEM:n sopimuspuolista

Yksityiskohtaista tietoa Paneurooppa-Välimeri-järjestelmästä on käyttäjän käsikirjassa.

Onko tuotteeni peräisin EU:sta tai Ukrainasta PEM-yleissopimuksen mukaisesti?

Jotta tuotteeseen voitaisiin soveltaa PEM-yleissopimuksen mukaista alempaa tullietuuskohtelua tai tullittomuutta, sen on oltava peräisin EU:sta tai Ukrainasta.

Tuote ”alkuperäinen”, jos se on joko

 • on tuotettu kokonaan EU:ssa tai Ukrainassa, tai
 • jotka on valmistettu EU:ssa tai Ukrainassa ei-alkuperäaineksilla, jos kyseiset ainekset on riittävästi valmistettu tai käsitelty PEM-yleissopimuksen lisäyksen I liitteessä II vahvistettujen tuotekohtaisten sääntöjen mukaisesti
  . Ks. myös tuotekohtaisten alkuperäsääntöjen liite I ”Alkuhuomautukset”. Tiettyjen tuotteiden osalta on olemassa vaihtoehtoisia tuotekohtaisia sääntöjä (ks. lisäys II).

Tuotteen on myös täytettävä kaikki muut luvussa täsmennetyt sovellettavat vaatimukset, kuten riittämätön valmistus tai käsittely tai suoraa kuljetusta koskeva sääntö. Lisäksi on olemassa joitakin lisäjoustoja, jotka auttavat noudattamaan tuotekohtaisia sääntöjä, esimerkiksi toleranssia tai kumulaatiota.

 

Esimerkkejä EU:n kauppasopimusten tuotekohtaisten sääntöjen päätyypeistä

 • arvonlisäyssääntö – tuotteen kaikkien ei-alkuperäainesten arvo ei saa ylittää tiettyä prosenttiosuutta tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta
 • tariffiluokituksen muutos – tuotantoprosessi muuttaa ei-alkuperäainesten ja lopputuotteen tariffiluokitusta – esimerkiksi paperin tuotanto (harmonoidun järjestelmän 48 ryhmä) ei-alkuperätuotetta olevasta massasta (harmonoidun järjestelmän 47 ryhmä)
 • erityistoimet – tarvitaan erityinen tuotantoprosessi, esimerkiksi kuitujen kehruu lankaan – tällaisia sääntöjä käytetään pääasiassa tekstiili- ja vaatetusalalla sekä kemianteollisuudessa.

Vinkkejä tuotekohtaisten sääntöjen noudattamiseen

Sopimus tarjoaa lisäjoustoa, jotta voit noudattaa tuotekohtaisia sääntöjä, kuten toleranssia tai kumulaatiota.

Poikkeama
 • poikkeamasäännön mukaan tuottaja voi käyttää ei-alkuperäaineksia, jotka on tavallisesti kielletty tuotekohtaisessa säännössä, enintään 10 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta
 • tätä poikkeamaa ei voida käyttää tuotekohtaisissa säännöissä lueteltujen ei-alkuperäainesten enimmäisarvon ylittämiseen.
 • erityisiä toleransseja sovelletaan harmonoidun järjestelmän 50–63 ryhmään kuuluviin tekstiileihin ja vaatteisiin, jotka sisältyvät liitteessä I ”Liitteessä II olevan luettelon alkuhuomautukset” 5 ja6 huomautuksessa.
Kumulaatio

PEM-yleissopimuksessa määrätään kahdesta tavasta yhdistää alkuperä

 • kahdenvälinen kumulaatio – Ukrainan alkuperäainekset voidaan laskea EU:n alkuperäaineksiksi (ja päinvastoin), kun niitä käytetään tuotteen tuotannossa EU:ssa
 • diagonaalinen kumulaatio – PEM-yleissopimuksen yhden sopimuspuolen alkuperäaineksia voidaan pitää toisen sopimuspuolen alkuperäaineksina arvioitaessa, onko lopputuote etuuskohteluun oikeuttava alkuperätuote, kun ne viedään kolmanteen sopimuspuoleen Paneurooppa-Välimeri-alueella – diagonaalista kumulaatiota sovelletaan vain, jos kaikkien asianomaisten sopimuspuolten välillä on tehty kauppasopimus ja kyseiset maat soveltavat samoja alkuperäsääntöjä.
  Tarkista ”matriisi” (taulukko, joka sisältää kaikki voimassa olevat sopimukset käyttäen PEM-yleissopimusta), jossa yksilöidään sopimuspuolet, joiden kanssa Ukraina voi soveltaa diagonaalista kumulaatiota (huhtikuussa 2020 EU:n ja Ukrainan yhteiset kumppanit, joihin voidaan soveltaa diagonaalista kumulaatiota, olivat Islanti, Sveitsi (mukaan lukien Liechtenstein)

 

Miten diagonaalinen kumulaatio vaikuttaa?

Diagonaalista kumulaatiota esiintyy useiden maiden välillä, joilla on samat alkuperäsäännöt ja vapaakauppasopimukset. Näin on silloin, kun tavaroiden tuottaja kummassakin maassa voi tuoda aineksia ja käyttää niitä ikään kuin ne olisivat peräisin omasta maastaan. Esimerkiksi PEM-yleissopimuksen mukaan ukrainalainen kauppias, joka valmistaa vaatteita Ukrainassa Sveitsiin suuntautuvaa vientiä varten, voi käyttää vaatteiden valmistamiseen EU:sta peräisin olevia kankaita ja lukea ne Ukrainasta peräisin oleviksi. Kaksoisjalostusta koskeva vaatimus eli kankaiden valmistus (ei-alkuperä)langasta ja vaatteiden valmistus on täyttynyt, ja vaatteiden katsotaan olevan peräisin Ukrainasta, kun ne viedään Sveitsiin, minkä vuoksi niillä on vapaa pääsy Sveitsin markkinoille.

Lisätietoja PEM-kumulaatiosta on täällä.

Muut vaatimukset

Tuotteen on myös täytettävä kaikki muut yleissopimuksessa määritellyt sovellettavat vaatimukset, kuten riittämätön valmistus tai käsittely tai suoraa kuljetusta koskeva sääntö.

Suoraa kuljetusta koskeva sääntö

Alkuperätuotteet on kuljetettava EU:sta Ukrainaan (ja päinvastoin) tai niiden sopimuspuolten alueiden kautta, joihin voidaan soveltaa kumulaatiota, ilman että niitä jalostetaan edelleen kolmannessa maassa.

Joitakin toimia voidaan suorittaa kolmannessa maassa, jos tuotteet pysyvät tullivalvonnassa, kuten

 • purku
 • uudelleenlastaaminen
 • muut toimet, joiden tarkoituksena on säilyttää tuotteiden hyväkuntoisuus

Näiden edellytysten täyttyminen osoitetaan tuojamaan tulliviranomaisille esittämällä

 • yksi kuljetusasiakirja (esim. konossementti), joka kattaa kuljetuksen viejämaasta sen kolmannen maan kautta, jonka kautta tavarat kuljetettiin
 • sen kolmannen maan tulliviranomaisten antama todistus, jonka kautta tavarat kuljetetaan
 • jos edellä mainittuja ei ole, muita asian kannalta olennaisia asiakirjoja.

Tullinpalautus

PEM-yleissopimuksen mukaan EU:n ja Ukrainan välisessä kaupassa ei ole mahdollista saada palautusta tulleista, jotka on aiemmin maksettu ei-alkuperäaineksista, joita on käytetty sellaisen tuotteen tuottamiseen, joka viedään tullietuusjärjestelmän mukaisesti.

Alkuperämenettelyt

Viejien ja tuojien on noudatettava alkuperämenettelyjä. Menettelyistä säädetään V osastossa, joka koskee alkuperäselvitystä, ja VI osastossa, joka koskee hallinnollisen yhteistyön järjestelyjä. Niissä selvennetään esimerkiksi sitä, miten tuotteen alkuperä ilmoitetaan, miten etuuksia haetaan tai miten tulliviranomaiset voivat todentaa tuotteen alkuperän.

Tullietuuskohtelun hakeminen

Tullietuuskohtelun saamiseksi tuojien on esitettävä alkuperäselvitys.

Alkuperäselvitys voi olla joko

Alkuperäselvitys on voimassa neljä kuukautta sen antamispäivästä.

EUR.1- tai EUR-MED-tavaratodistukset

 • EUR.1- tai EUR-MED-tavaratodistukset antavat viejämaan tulliviranomaiset
 • Liitteessä III on EUR.1- ja EUR-MED-varmenteiden malli ja annetaan ohjeet niiden täyttämistä varten.
 • todistusta hakevan viejän olisi oltava valmis esittämään asiakirjat, joilla todistetaan tuotteiden alkuperäasema.

Lisäselvityksiä EUR.1- tai EUR-MED-varmenteen käytöstä on käsikirjan sivulla 72.

Alkuperäilmoitus tai EUR-MED-alkuperäilmoitus

Viejät voivat itse ilmoittaa, että niiden tuote on peräisin EU:sta tai PEM-yleissopimuksen sopimuspuolesta antamalla alkuperäilmoituksen. Alkuperäilmoituksen voi tehdä

 • valtuutettu viejä
 • viejä, jos lähetyksen kokonaisarvo on enintään 6000 euroa
Alkuperäilmoituksen tekeminen

Viejän on painettava, leimattava tai tulostettava seuraava ilmoitus kauppalaskuun, lähetysluetteloon tai muuhun tuotteen yksilöivään kaupalliseen asiakirjaan (liite IV):

”Tässä asiakirjassa tarkoitettujen tuotteiden viejä (tullilupa nro...) ilmoittaa, että jollei toisin ilmoiteta, nämä tuotteet ovat... etuuskohteluun oikeuttavaa alkuperää.”

EUR-MED-alkuperäilmoituksen tekeminen

Tässä tapauksessa vakuutus on seuraava (liite IV)

”Tässä asiakirjassa (tulliluvassa nro...) tarkoitettujen tuotteiden viejä ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat... etuuskohteluun oikeuttavaa alkuperää, jollei toisin mainita.

—kumulaatiota on sovellettu... (maan nimi/maiden nimet).

— ei sovellettu kumulaatiota

Alkuperäilmoitus voidaan tehdä millä tahansa liitteessä IV mainitulla EU:n virallisella kielellä tai PEM-alueen virallisella kielellä (kumulaatiota koskevan vakuutuksen olisi aina oltava englanninkielinen).

Alkuperäilmoitus on allekirjoitettava käsin. Valtuutettu viejä vapautetaan tästä vaatimuksesta, jos annat tulliviranomaisille kirjallisen sitoumuksen siitä, että hän ottaa täyden vastuun kaikista tunnistamisilmoituksista.

Alkuperän tarkastaminen

Tulliviranomaiset voivat tarkastaa, onko tuotu tuote todellakin alkuperätuote ja täyttääkö se muut alkuperävaatimukset. Todentaminen perustuu

 • tulliviranomaisten hallinnollinen yhteistyö tuoja- ja viejäosapuolissa
 • paikallisen tullin tekemät tarkastukset – tuojaosapuolen ei sallita vierailla viejän luona

Viejäosapuolen viranomaiset tekevät lopullisen alkuperämäärityksen ja ilmoittavat tuloksista tuojaosapuolen viranomaisille.

Tuotevaatimukset

Tekniset säännöt ja vaatimukset

EU:n ja Ukrainan sopimuksessa määrätään lainsäädännön, standardien ja vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyjen yhdenmukaistamisesta Ukrainan ja EU:n välillä. Sen vuoksi ukrainalaisten valmistajien on täytettävä vain yksi vaatimus, jotta niiden tuotteet voidaan saattaa sekä EU:n että Ukrainan markkinoille.

Ukrainan lainsäädännön lähentämistä ovat muun muassa seuraavat:

 • tuotteiden akkreditointi ja kaupan pitäminen, joissa vahvistetaan vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyjen moduulit
 • yleinen tuoteturvallisuus, perusteet sille, mitä on otettava huomioon arvioitaessa tuotteen turvallisuutta, ja sen määrittäminen, milloin tuote on kiellettävä, koska se aiheuttaa vakavan vaaran terveydelle ja turvallisuudelle

EU:n ja Ukrainan assosiaatiosopimuksen liitteessä III on luettelo kaikista 27 asetuksesta, jotka kattavat monenlaisten tuotteiden, kuten koneiden, hissien, lelujen, lääkinnällisten laitteiden ja yksinkertaisten paineastioiden turvallisuusvaatimukset.

Normien osalta Ukrainalla on

 • on hyväksynyt kansainvälisiä ja eurooppalaisia standardeja parhaiden käytäntöjen mukaisesti
 • ovat sitoutuneet kumoamaan mahdolliset ristiriitaiset kansalliset normit. Tähän sisältyvät kaikki ristiriitaiset GOST-standardit (Gosudarstvenny Standart), joita käytetään Neuvostoliiton jälkeisissä valtioissa.
Miten tiedän, että EU:hun tuotavat tavarat ovat EU:n säännösten ja standardien mukaisia?

Osapuolten yhteistyö markkinavalvonnan ja vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyjen alalla tarkoittaa, että viedessään suuririskisiä tuotteita, kuten paineastioita, hissejä ja tiettyjä koneita, tarvitset ainoastaan ilmoitetun laitoksen (Ukrainan hallituksen akkreditoimat laboratoriot tai muut tarkastus- ja sertifiointielimet) suorittama vaatimustenmukaisuuden arviointi.

Luettelo Ukrainan 114 nimeämästä laitoksesta, jotka osallistuvat tuotteiden vaatimustenmukaisuuden arviointiin ja jotka kaikki ovat Ukrainan kansallisen akkreditointivirastonakkreditoimia

Jos haluat tuoda tavaroita EU:hun Ukrainasta, sinun on käytävä läpi vaatimustenmukaisuuden osoittamismenettely valmistajan allekirjoittamalla EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksella. Tämän jälkeen valmistaja voi tarvittaessa kiinnittää tuotteisiinsa CE-merkinnän.

EU:n ja Ukrainan assosiaatiosopimuksen nojalla tehdään sopimus teollisuustuotteiden vaatimustenmukaisuudesta, arvioinnista ja hyväksymisestä. Kyseessä on EU:n ja Ukrainan välinen vastavuoroista tunnustamista koskeva sopimus. Sopimuksen mukaan EU ja Ukraina sallivat ACAA-sopimuksen liitteissä lueteltujen ja vaatimustenmukaisuusvaatimukset täyttävien teollisuustuotteiden saattamisen markkinoille ilman uusia testaus- tai vaatimustenmukaisuusmenettelyjä.

Yhteydenotot teknisiä vaatimuksia varten

Terveys- ja turvallisuusvaatimukset – Terveys- ja kasvinsuojelutoimet

Elintarvikkeiden turvallisuus sekä eläinten ja kasvien terveys

Jotta voisitte viedä EU:sta tai tuoda EU:hun sujuvasti Ukrainasta tai päinvastoin, on olemassa tiettyjä sääntöjä, jotka koskevat kasvien ja eläinten terveyttä ja turvallisuutta Ukrainan ja EU:n välillä. EU:n ja Ukrainan assosiaatiosopimuksella yhdenmukaistettiin monia terveys- ja kasvinsuojelutoimia koskevia sääntöjä ja kiellettiin osapuolia ottamasta käyttöön perusteettomia esteitä.

Eläin- tai kasvitautien, myös tuholaisten, osalta on olemassa menettelyjä, joilla tunnustetaan tiettyjen alueiden kasvintuhoojista vapaa asema. Tämä on tarkoitettu kauppaan sekä ihmisten, eläinten tai kasvien terveyteen kohdistuvista riskeistä ilmoittamiseen. Jos tuojamaan on toteutettava toimenpiteitä vakavan terveysriskin hallitsemiseksi, EU:n ja Ukrainan assosiaatiosopimuksessa sallitaan tuontiin kohdistuvien väliaikaisten rajoittavien toimenpiteiden toteuttaminen. Ne pannaan kuitenkin täytäntöön tavalla, joka minimoi näiden kahden maan välisen kaupan häiriöt. Lisätietoja menettelyistä on EU:n ja Ukrainan sopimuksen liitteessä VI.

Terveys- ja kasvinsuojelutoimien valvonta Ukrainassa

Hallitus harjoittaa kolmenlaista rajavalvontaa:

Terveys- ja epidemiologinen valvonta

Tavoitteena on suojella maata tautien leviämiseltä ja toteuttaa testejä, joilla varmistetaan, että tavarat ovat terveysvaatimusten mukaisia. Tällainen valvonta on pakollista, ja sitä sovelletaan pääasiassa tuontielintarvikkeisiin, joihinkin kulutustuotteisiin ja myös auringonkukkaöljyjen vientiin. Tuotteet, jotka kuuluvat maatilatuotteiden luokkaan, eivät kuulu terveysvalvonnan ja epidemiologisen valvonnan piiriin.

Eläinlääkintä- ja terveystarkastukset

Tällä valvonnalla pyritään ehkäisemään eläintautien leviämistä. Eläinlääkintä- ja terveysvalvontaa sovelletaan yleensä eläinten, lisäysaineiston, biologisten tuotteiden, patologisen materiaalin, eläinlääkinnällisten valmisteiden, eläintenhoitotuotteiden, rehun lisäaineiden, esiseosten ja eläintuotteiden (mukaan lukien lihatuotteet, munat, maito, kala ja hunaja) vientiin, tuontiin ja kauttakuljetukseen.

Kasvinsuojelun valvonta

Tämäntyyppisellä torjunnalla estetään tuhoojien leviäminen, ja sen tarkoituksena on myös valvoa karanteenijärjestelmiä. Kasvinsuojeluvalvontaa sovelletaan kasvien ja kasvituotteiden (mukaan lukien elintarvikkeet), pakkauksiin, kuljetusvälineisiin, maaperään ja muihin säänneltyjä tuhoojia levittävien tuotteiden vientiin, tuontiin ja kauttakuljetukseen.

Terveys- ja kasvinsuojeluvaatimusten yhteystiedot

Kaupan tekniset esteet

Vaikka tekniset säännöt ovat tärkeitä, ne voivat toisinaan muodostaa esteitä kansainväliselle kaupalle ja muodostaa siten huomattavan rasitteen teille viejänä.

 • jos mielestäsi on kaupan este, joka hidastaa liiketoimintaasi tai estää vientiä, voit kertoa meille.
 • ilmoita verkkolomakkeella, miten vienti Ukrainaan on pysäytetty – EU analysoi tilannettasi ja ryhtyy asianmukaisiin toimiin

Ota yhteyttä

Tulliselvitysasiakirjat ja -menettelyt

Sopimuksella varmistetaan avoimemmat ja yksinkertaisemmat tullimenettelyt kaupan helpottamiseksi ja yritysten kustannusten vähentämiseksi.

Asiakirjat

Vaiheittaisissa oppaissa kuvataan erityyppisiä asiakirjoja, jotka on valmisteltava tuotteiden tulliselvitykseen.

Tuotteesta riippuen tulliviranomaiset voivat vaatia kaikkia tai joitakin seuraavista seikoista:

 • kauppalasku (täsmennetään sen muotoa ja sisältöä koskevat erityisvaatimukset kohdassa My Trade Assistant).
 • pakkausluettelo
 • tiettyjen tavaroidentuontitodistukset
 • todistukset, joista käy ilmi, että tuote on pakollisten tuotemääräysten mukainen, kuten terveys- ja turvallisuusvaatimukset, merkinnät ja pakkaukset.
 • alkuperäselvitys – alkuperäilmoitus

Selvyyden vuoksi voidaan todeta, että voit hakea sitovaa tariffitietoa ja/tai sitovaa alkuperätietoa etukäteen.

Lisätietoja asiakirjoista, jotka sinun on esitettävä tuotteen tulliselvitystä varten, löydät Oma kauppa-avustaja.

Alkuperän todistamis- ja tarkastusmenettelyt

Kuvaukset siitä, miten tuotteiden alkuperä osoitetaan etuuskohteluun oikeuttavien tariffien hakemiseksi, ja säännöt, jotka koskevat tulliviranomaisten suorittamaa alkuperän tarkastusta, on edellä olevassa alkuperäsääntöjä koskevassa kohdassa.

Lisätietoja tuonti- ja vientimenettelyistä yleensä on verotuksen ja tulliliiton pääosaston verkkosivustolla.

Teollis- ja tekijänoikeudet ja maantieteelliset indikaattorit

Sopimuksella suojataan teollis- ja tekijänoikeuksia tuotaessa ja/tai vietäessä tavaroitasi Ukrainaan.

Tavaramerkit ja tekijänoikeudet

EU:n ja Ukrainan välinen sopimus on useiden sellaisten kansainvälisten sopimusten mukainen, joilla säännellään tavaramerkkien ja tekijänoikeuksien hallinnointia ja luodaan oikeudenmukainen ja avoin tavaramerkkien rekisteröintijärjestelmä. Jos tavaramerkkiviranomainen hylkää hakemuksen, päätöksestä on ilmoitettava hakijalle kirjallisesti ja hylkäämisen syyt on ilmoitettava. Tavaramerkki voidaan peruuttaa, jos sitä ei ole otettu tosiasialliseen käyttöön viiden vuoden kuluessa alueella, jolla se on rekisteröity.

Mallit ja patentit

EU:n ja Ukrainan välisen sopimuksen nojalla itsenäisesti luodut mallit, joilla on yksilöllinen luonne, suojataan rekisteröinnillä enintään 25 vuoden ajan. Tämä antaa sinulle yksinoikeuden mallin käyttöön ja estää kolmansia osapuolia käyttämästä, luomasta, myymästä tai tuomasta maahan ja/tai viemästä sitä ilman suostumustasi.

Maantieteelliset merkinnät

EU:n ja Ukrainan välisellä sopimuksella perustettu maantieteellisiä indikaattoreita käsittelevä erityiskomitea seuraa sopimuksen täytäntöönpanoa teollis- ja tekijänoikeuksien osalta ja raportoi siitä kauppakomitealle.

Tavaramerkit

Tavaramerkkihakemukset olisi jätettävä Ukrainan teollis- ja tekijänoikeuksien instituutille (Ukrainan PTO), joka on valtionyhtiö.

Jos haluat hakea tavaramerkkiä Ukrainassa, tarvitset seuraavat asiakirjat ja tiedot

 • koko nimi
 • kotivaltio
 • osoite ja WIPOn maakoodi
 • hakemuksen kohteena olevan merkin kuva ja kuvaus
 • kuvaus, jos tavaramerkki sisältää sanaelementin
 • maininta tavaramerkin väristä
 • luettelo tavaroista ja/tai palveluista, joita haetaan asiaankuuluvan Nizzan kansainvälisen luokituksen mukaisesti
 • etuoikeushakemuksen tai näyttelyn päivämäärä, maa ja numero (jos vaaditaan Pariisin yleissopimuksen mukaista etuoikeutta)
 • oikeaksi todistettu jäljennös etuoikeushakemuksesta tai asiakirjasta, jossa vahvistetaan haetun tavaramerkin sisältävien todisteiden esittäminen virallisesti tunnustetussa kansainvälisessä näyttelyssä
 • valtakirja, jonka on allekirjoittanut valtuutettu henkilö hakijan puolesta

Rekisteröintiprosessi on seuraava:

 • jos hakemusasiakirjat täyttävät vaatimukset, sinulle ilmoitetaan hakupäivämäärä.
 • toimittamanne asiakirjat tarkastetaan sen varmistamiseksi, että ne ovat Ukrainan tavaramerkkilain muodollisten vaatimusten mukaisia. Jos hakemuksesi on vaatimusten mukainen, sen perusteltavuus tutkitaan.
 • asiasisällön tutkiminen – tavaramerkkihakemukseesi tarkistetaan, voidaanko tavaramerkkisi saada suojaa Ukrainan lainsäädännön mukaisesti, ja etsitään identiteettiä ja samankaltaisuutta

Maantieteellinen merkintä

Jotta maantieteellinen merkintä voidaan rekisteröidä Ukrainassa, hakemus on toimitettava ukrainan kielellä. Voit jättää asiakirjat vieraalla kielellä ja toimittaa käännöksen ukrainaksi viimeistään kolmen kuukauden kuluttua hakemuksen jättämispäivästä. Kun hakemuksenne ja liiteasiakirjat on vastaanotettu, Ukrainan teollis- ja tekijänoikeuksien instituutti arvioi ne.

Hakemuksessa on oltava seuraavat asiakirjat:

 • pyyntö rekisteröidä tavaroiden alkuperänimitys, tavaroiden maantieteellinen alkuperämerkintä tai oikeus käyttää tavaroiden rekisteröityä hyväksyttyä alkuperämerkintää, jossa on tiedot hakijasta ja hänen osoitteestaan
 • niiden tavaroiden alkuperänimitys, joita haet, tai niiden tavaroiden maantieteellinen alkuperämerkintä, joita väitätte
 • niiden tavaroiden nimi, joiden osalta pyydätte tietyn alkuperämerkinnän rekisteröintiä tai oikeutta käyttää rekisteröityä hyväksyttyä alkuperämerkintää
 • sen maantieteellisen paikan nimi ja rajat, jossa tavarat valmistetaan ja johon erityiset ominaisuudet, ominaisuudet tai maine liittyvät
 • kuvaus tavaroiden erityisominaisuuksista, ominaisuuksista, maineesta tai muista ominaisuuksista
 • tiedot tavaroiden väitetyn hyväksytyn alkuperämerkinnän käytöstä etiketissä ja tavaroiden merkinnöissä
 • tiedot siitä, miten tavaroiden erityisominaisuudet ja maineen ominaisuudet liittyvät kyseisen maantieteellisen paikan luonnonolosuhteisiin tai inhimilliseen tekijään

Huom. Ulkomaalaisena hakijana sinun odotetaan myös jättävän hakemuksensa yhteydessä muita todistusasiakirjoja. Näissä asiakirjoissa on vahvistettava

 • hakemuksen kohteena olevien tavaroiden hyväksytyn alkuperämerkinnän oikeudellinen suoja asianomaisessa EU:n jäsenvaltiossa
 • oikeutesi käyttää tavaroiden hyväksyttyä alkuperämerkintää

Palvelukauppa

Sekä Ukrainan hallitus että EU ovat asettaneet kaikki palvelujen tarjontaa koskevat nykyiset rajoituksensa tai varauksensa erittäin avoimesti. Ukrainan hyväksymät varaumat esitetään liitteissä XVI-D- F.

Miten siirryt liitteiden läpi?

EU:n ja Ukrainan välinen sopimus sisältää kolme liitettä, joista sinun pitäisi olla tietoinen viennin yhteydessä. Niihin sisältyy varaumia, joita Ukraina on esittänyt EU:n viejille.

 • Liitteessä XVI-D on negatiivinen luettelo kaikista palvelualoista, joihin sovelletaan erityisiä rajoituksia, kun yritys perustetaan Ukrainaan. Tämä tarkoittaa sitä, että voit hyödyntää mahdollisuuksia kaikilla luetteloon kuulumattomilla aloilla. Rajoitukset jaetaan luetteloihin, jotka koskevat kaikkia toimialoja tai osa-aloja, ja luetteloon, jossa esitetään erityisiä varauksia toimialoittain tai osa-aloittain.
 • Liitteessä XVI-E on luettelo palvelualoista, joilla voidaan harjoittaa rajatylittävää palvelukauppaa. Tässä luettelossa mainitaan kaikki alat, joilla sinulla on lupa käydä kauppaa.
 • Liitteessä XVI-F luetellaan sopimusperusteisia palveluntarjoajia ja itsenäisiä ammatinharjoittajia koskevat varaumat.

Kuka voi perustaa yrityksen Ukrainaan?

Tätä lomaketta ei ole

 • yritys, EU:n ja Ukrainan välinen sopimus antaa sinulle mahdollisuuden perustaa tai hankkia sivukonttoreita tai edustustoja kumpaankin maahan.
 • yksityishenkilö, EU:n ja Ukrainan välinen sopimus tarjoaa sinulle mahdollisuuden perustaa ja perustaa yritys itsenäisen ammatinharjoittamisen tai määräysvallassasi olevien yritysten kautta.

Sinua kohdellaan samalla tavalla kuin Ukrainan kansalaisia ja päinvastoin. Liitteessä XVI-D on luettelo aloista, joilla sijoittautumista rajoitetaan.

Rajatylittävä palvelujen tarjoaminen

Jos olet kiinnostunut rajat ylittävästä palvelujen tarjoamisesta, voit tarjota palveluja Ukrainaan (ja päinvastoin) samoin ehdoin kuin Ukrainan kansalaiset. Sovelletaan seuraavia poikkeuksia:

 • esimerkiksi notaaripalvelut, metsien omistaminen tai oppilaitosten johtaminen, joilla Ukrainan hallitus edellyttää, että palveluntarjoajalla on Ukrainan kansalaisuus, tai postipalvelut, joilla palveluntarjoajan on saatava toimilupa
 • sopimuksen ulkopuolelle jäävät alat, kuten audiovisuaaliset palvelut, kansallinen meriliikenteen kabotaasi sekä kotimaan ja kansainväliset lentoliikennepalvelut – EU:n ja Ukrainan välisen sopimuksen 92 artiklassa on luettelo näistä erityispalveluista.

Aloilla, joilla sinulla on pääsy Ukrainan markkinoille (ja päinvastoin), EU:n ja Ukrainan välisellä sopimuksella poistetaan seuraavat rajoitukset:

 • palveluntarjoajien lukumäärän yläraja
  • tämä voidaan toteuttaa joko vaatimalla taloudellista tarveharkintaa, soveltamalla kiintiöjärjestelmää tai antamalla lainsäädäntöä, jolla edistetään monopolien tai yksinomaisten palveluntarjoajien toimintaa ja rajoitetaan siten muiden palveluntarjoajien pääsyä markkinoille.
 • palvelutapahtumien tai -varojen kokonaisarvo
 • palvelutoimintojen kokonaismäärä tai palvelujen tuotosten kokonaismäärä

Liitteessä XVI-E on luettelo palvelualoista, joilla voidaan harjoittaa rajatylittävää palvelukauppaa. Tässä luettelossa mainitaan kaikki alat, joilla sinulla on lupa käydä kauppaa. Näin ollen kaikilla palvelualoilla, jotka eivät sisälly luetteloon, on rajoituksia. Lisätietoa palvelualoista, joilla sinulla on markkinoille pääsy, on EU:n ja Ukrainan välisen sopimuksen liitteessä XIV-E.

Tilapäinen oleskelu

EU:n ja Ukrainan välisen sopimuksen mukaan sinulla on oikeus muuttaa tilapäisesti Ukrainaan työskentelemään korkeakoulututkinnon suorittaneena harjoittelijana, yritysmyyjänä tai yrityksen avainhenkilöstönä kyseisessä maassa. Jos olet esimerkiksi laitoksen perustamisesta tai toiminnasta vastaava ylempi toimihenkilö.

Tilapäiset oleskeluajat ovat seuraavat:

 • sisäisen siirron saanut työntekijä (Ukrainassa olevan yrityksen (tai EU:n) avainhenkilöstö tai korkeakoulututkinnon suorittaneet harjoittelijat – enintään 3 vuotta
 • liikematkustaja (esim. matkustaminen liiketoiminnan aloittamiseksi Ukrainassa (tai EU:ssa) tai yritysmyyjä – enintään 90 päivää minkä tahansa 12 kuukauden jakson aikana
 • korkeakoulututkinnon suorittaneet harjoittelijat, jotka eivät ole sisäisen siirron saaneita työntekijöitä – enintään 1 vuosi

Jos olet sopimusperusteinen palveluntarjoaja, EU:n ja Ukrainan välinen sopimus luo mahdollisuuksia myös tietyillä aloilla kummassakin maassa. Tässä suhteessa sinun on kuitenkin

 • tarjottava kyseistä palvelua väliaikaisesti sellaisen yksikön työntekijänä, joka on saanut palvelusopimuksen, jonka kesto on enintään yksi vuosi
 • hakijalla on vähintään kolmen vuoden työkokemus alalla, joka tarjoaa sopimusperusteisia palveluja
 • hakijalla on oltava korkeakoulututkinto tai pätevyys, joka osoittaa vastaavantasoisen taitotason ja asiaankuuluvan ammattipätevyyden.

 

Lisätietoja:

Julkiset hankinnat

EU:n ja Ukrainan välisen sopimuksen mukaisesti EU ja Ukraina sitoutuvat varmistamaan, että sinulla on pääsy julkisten hankintojen markkinoille kussakin maassa kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla. Tämä koskee julkisia tavara-, palvelu-, rakennus- ja käyttöoikeussopimuksia perinteisillä aloilla sekä yleishyödyllisten palvelujen alalla. Markkinat avataan asteittain EU:n ja Ukrainan välisen sopimuksen mukaisesti.

Sopimuksella varmistetaan myös, että ukrainalaisia ja EU:n tarjoajia kohdellaan samalla tavalla, kun ne tekevät tarjouksia toistensa tarjouksista.

EU:n ja Ukrainan välinen sopimus velvoittaa sekä EU:n että Ukrainan varmistamaan, että tarjouskilpailun yhteydessä noudatetaan seuraavia ehtoja:

 • tarjouskilpailut julkaistaan asianmukaisesti ja julkaistaan internetissä. Näin kaikki kiinnostuneet yritykset saavat tietoa tulevista tarjouskilpailuista.
 • julkaistut tiedot sisältävät tarjouksen tärkeimmät osatekijät, kuten tulevan sopimuksen kohde, sovellettavat määräajat tai tarjouksen ehdot.
 • Ukrainasta tai EU:sta tuleviin yrityksiin ei kohdistu suoraa tai välillistä syrjintää, joka estäisi niitä osallistumasta tarjouskilpailuun
 • avoimuus ja yhdenvertainen kohtelu varmistetaan koko tarjouskilpailumenettelyn ajan.
 • hankintasopimuksen tekemistä koskevasta päätöksestä ilmoitetaan kaikille hakijoille ja ilmoitetaan pyynnöstä syyt, joiden vuoksi tarjouskilpailun voittanut tarjoaja ei ole.
 • riitatapauksissa yrityksillä on laillinen oikeus esittää kysymyksiä toimivaltaisille kansallisille muutoksenhakuelimille.

Linkit, yhteystiedot ja asiakirjat

Yhteydenotot teknisiä vaatimuksia varten

Terveys- ja kasvinsuojeluvaatimusten yhteystiedot

Yhteydenotot teknisiä vaatimuksia varten

Ukrainan tiede-, tutkimus- ja koulutuskeskus sertifiointia, standardeja ja laatua varten

 

2 Svyatoshinskaja-katu, 03115 Kiova, Ukraina

Puhelin: + 380 44452–3396

Puh. ja faksi: + 380 44452–6907

Sähköpostiosoite: secretar.ukrndnc@gmail.com

Verkkosivu: http://uas.org.ua

Elintarvikkeiden turvallisuutta ja kuluttajansuojaa koskeva valtion tarkastus

 

174 Antonovycha Street, 03680 Kiova, Ukraina

Puhelin: + 380 44528–9244

Verkkosivu: http://www.consumer.gov.ua/

Ukrainan
valtion sääntelyvirasto

 

9/11 Arsenalna Street, 01011 Kiova, Ukraina

Puhelin: + 380 44254–5673

Telefaksi: + 380 44254–4393

Sähköpostiosoite: inform@dkrp.gov.ua

Verkkosivu: http://www.drs.gov.ua

Ukrainan taloudellisen kehityksen ja kaupan ministeriön teknisistä määräyksistä vastaava osasto

 

12/2 Hrushevskiy Street, 01008 Kiova, Ukraina

Puhelin: + 380 44528–8564

Telefaksi: + 380 44528–9014

Sähköposti: dtr@me.gov.ua

Verkkosivu: http://www.me.gov.ua

Verkkosivu: http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=d71e145f-452e-4412-b1f8-247504f403d1&title=DepartamentTekhnichnogoReguliuvannia

Terveys- ja kasvinsuojeluvaatimusten yhteystiedot

Ukrainan maatalous- ja elintarvikeministeriö

24 Khreshchatyk Street, 01001 Kiova, Ukraina

Yhteystiedot kansalaisten valituksia varten:

Puhelin: + 380 44279–8474

Sähköpostiosoite: zvg@minagro.gov.ua


Kirjeenvaihdon käsittelystä vastaava yksikkö:

Puhelin: + 380 44278–8171

Puh. ja faksi: + 380 44278–7602

Sähköpostiosoite: info@minagro.gov.ua

Talouskehitys- ja kauppaministeriö

12/2 M. Grushevs’kyi Street, 01008 Kiova, Ukraina

Puhelin: + 380 44253–9394

Telefaksi: + 380 44253–6371

Sähköpostiosoite: meconomy@me.gov.ua

Ukrainan terveydenhuoltoministeriö

Vastaanottotoimisto

41 Yaroslavska-katu, 04071 Kiova, Ukraina

Puhelin: + 380 44425–0526

Ekologia- ja luonnonvaraministeriö

 

35 Vasilya Lipkivs’kogo Street, Kiova 03035, Ukraina

 

Julkinen vastaanotto

Puhelin: + 380 44206–3302

Sähköpostiosoite: gr_priem@menr.gov.ua

 

Julkinen viiteyksikkö

Puhelin: + 380 44206–3115

 

Lehdistökeskus

Puhelin: + 380 44206–3174

Sähköpostiosoite: press@menr.gov.ua

Muita linkkejä

Jaa tämä sivu: