Kemialliset tuotteet

Tämä sivu toimii viiteasiakirjana vain EU:n laajuisten tuotevaatimusten osalta. Lisävaatimuksia voidaan soveltaa kohdemaasta riippuen. Yksityiskohtaiset tiedot löytyvät Oma kaupan alan avustajani -sivustolta.

Huomaa, että tällä sivulla on yleiskuvaus kustakin otsakkeesta kaikilla EU:n virallisilla kielillä. Tiedot ovat kuitenkin saatavilla vain englanniksi.

Vaarallisten kemikaalien kaupan valvonta

Tiettyjen vaarallisten kemikaalien (torjunta-aineiden ja teollisuuskemikaalien) tuonti on kielletty tai ankarasti säänneltyä, ja siihen sovelletaan ilmoitetun ennakkosuostumuksen menettelyä (PIC) koskevan Rotterdamin yleissopimuksen mukaisia valvontatoimenpiteitä.

 

Elohopean kaupan valvonta

Metallisen elohopean ja tiettyjen elohopeaseosten tuonti on kielletty tai sitä on ankarasti rajoitettu ihmisten terveyden ja ympäristön suojelun korkean tason varmistamiseksi.

 

Pysyvien orgaanisten yhdisteiden valvonta

Pysyviä orgaanisia yhdisteitä koskevan Tukholman yleissopimuksen ja valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevan YK:n Euroopan talouskomission alueellisen yleissopimuksen pöytäkirjan määräysten täytäntöönpanemiseksi pysyvien orgaanisten yhdisteiden tuonti on kielletty tai sitä on rajoitettu erikseen.

 

Lannoitteiden kaupan pitämistä koskevat vaatimukset

Tiettyjen kivennäislannoitteiden on oltava nimitykseen, luokitukseen ja koostumukseen liittyvien teknisten vaatimusten mukaisia; pakkausmerkinnät ja pakkaukset; vaatimustenmukaisuuden arviointi ja jäljitettävyys.

 

Pesuaineiden kaupan pitämistä koskevat vaatimukset

Pesuaineiden on oltava sellaisten erityissäännösten mukaisia, joiden tarkoituksena on varmistaa ympäristönsuojelun ja ihmisten terveyden korkea taso (biohajoavuuteen, merkintöihin ja pakollisiin tuotetietoihin perustuvat markkinoille saattamista koskevat rajoitukset, valvonta- ja suojatoimenpiteet)

 

Kemikaalien kaupan pitämistä koskevat vaatimukset

Kemiallisten tuotteiden on täytettävä markkinoille saattamista koskevat vaatimukset, joiden tarkoituksena on varmistaa ihmisten terveyden ja ympäristön suojelun korkea taso.

 

Torjunta-aineiden ja biosidien markkinoille saattamista koskevat vaatimukset

Kasvinsuojeluaineiden, biosidivalmisteiden ja niiden tehoaineiden on täytettävä markkinoille saattamista koskevat vaatimukset ihmisten terveyden suojelun korkean tason varmistamiseksi.

 

Bensiinin, dieselpolttoaineiden, kaasuöljyn ja raskaan polttoöljyn kaupan pitämistä koskevat vaatimukset

EU:ssa kaupan pidettävän lyijyttömän bensiinin ja dieselpolttoaineen on täytettävä tietyt laatu- ja ympäristövaatimukset moottoriajoneuvojen epäpuhtauspäästöjen vähentämiseksi. Kaasuöljyä ja raskasta polttoöljyä koskevat rikkipitoisuusrajoitukset.

 

Tiettyjen kemiallisten aineiden käytön rajoittaminen korutuotteissa

 

Tiettyjen kemiallisten aineiden käytön rajoittaminen tekstiili- ja nahkatuotteissa

 

Tiettyjen kemiallisten aineiden käytön rajoittaminen leluissa

 

Huumausaineiden lähtöaineiden valvonta

Tiettyjen sellaisten kemiallisten aineiden tuontiin, joita voidaan käyttää laittomasti huumausaineiden valmistuksessa, sovelletaan valvontavaatimuksia, joita ovat toimijoiden luvat ja/tai rekisteröinti, vastuuhenkilön nimittäminen, tuontiasiakirjojen toimittaminen ja tuontilupa.

 
Jaa tämä sivu: