Kemialliset tuotteet

Tämä sivu toimii viiteasiakirjana ainoastaan EU:n laajuisten tuotevaatimusten osalta. Lisävaatimuksia voidaan soveltaa kohdemaasta riippuen. Lisätietoja saa kohdasta My Trade Assistant.

Huomaa, että tällä sivulla on yleinen kuvaus kustakin otsikosta kaikilla EU:n kielillä. Tiedot ovat kuitenkin saatavilla vain englanniksi.

Vaarallisten kemikaalien kaupan valvonta

Tiettyjen vaarallisten kemikaalien (torjunta-aineet ja teollisuuskemikaalit) tuonti on kielletty tai ankarasti säännelty, ja siihen sovelletaan ilmoitetun ennakkosuostumuksen menettelystä tehdyn Rotterdamin yleissopimuksen mukaisia valvontatoimenpiteitä.

 

Elohopeakaupan valvonta

Metallisen elohopean ja tiettyjen elohopeaseosten tuonti on kielletty tai sitä on ankarasti rajoitettu ihmisten terveyden ja ympäristön suojelun korkean tason varmistamiseksi.

 

Pysyvien orgaanisten yhdisteiden valvonta

Pysyviä orgaanisia yhdisteitä koskevan Tukholman yleissopimuksen ja valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevaan YK:n Euroopan talouskomission yleissopimukseen liitetyn pöytäkirjan määräysten täytäntöönpanemiseksi POP-yhdisteiden tuonti on kielletty tai sitä on useita rajoituksia.

 

Lannoitteiden kaupan pitämistä koskevat vaatimukset

Tiettyjen kivennäislannoitteiden on täytettävä nimeämistä, luokittelua ja koostumusta koskevat tekniset vaatimukset; merkinnät ja pakkaaminen; vaatimustenmukaisuuden arviointi ja jäljitettävyys.

 

Pesuaineiden kaupan pitämistä koskevat vaatimukset

Pesuaineiden on oltava sellaisten erityissäännösten mukaisia, joiden tarkoituksena on varmistaa ympäristönsuojelun ja ihmisten terveyden korkea taso (biohajoavuuteen, merkintöihin ja pakollisiin tuotetietoihin perustuvat kaupan pitämisen rajoitukset, valvonta- ja suojatoimenpiteet)

 

Kemikaaleja koskevat markkinointivaatimukset

Kemiallisten tuotteiden on täytettävä kaupan pitämistä koskevat vaatimukset, joiden tarkoituksena on varmistaa ihmisten terveyden ja ympäristön suojelun korkea taso.

 

Torjunta-aineiden ja biosidien kaupan pitämistä koskevat vaatimukset

Kasvinsuojeluaineiden, biosidivalmisteiden ja niiden tehoaineiden on oltava kaupan pitämistä koskevien vaatimusten mukaisia, jotta varmistetaan ihmisten terveyden suojelun korkea taso.

 

Bensiinin, dieselpolttoaineiden, kaasuöljyn ja raskaan polttoöljyn kaupan pitämistä koskevat vaatimukset

EU:ssa kaupan pidettävän lyijyttömän bensiinin ja dieselpolttoaineen on täytettävä tietyt laatu- ja ympäristövaatimukset moottoriajoneuvojen epäpuhtauspäästöjen vähentämiseksi. Kaasuöljyyn ja raskaaseen polttoöljyyn sovelletaan rikkipitoisuutta koskevia rajoituksia.

 

Tiettyjen kemiallisten aineiden käytön rajoittaminen koruissa

 

Tiettyjen kemiallisten aineiden käytön rajoittaminen tekstiili- ja nahkatuotteissa

 

Tiettyjen kemiallisten aineiden käytön rajoittaminen leluissa

 

Huumausaineiden lähtöaineiden valvonta

Tiettyjen sellaisten kemiallisten aineiden tuontiin, joita voidaan käyttää laittomasti huumausaineiden valmistuksessa, sovelletaan valvontavaatimuksia, joita ovat toimijoiden lupa ja/tai rekisteröinti, vastuuhenkilön nimittäminen, tuontiasiakirjojen toimittaminen ja tuontilupa.

 
Jaa tämä sivu: