Talouskumppanuussopimus SADC – eteläisen Afrikan kehitysyhteisö

EU:n ja SADC:n talouskumppanuussopimuksen ansiosta molempien alueiden kansalaisten ja yritysten on helpompi investoida toisiinsa ja käydä kauppaa keskenään sekä edistää kehitystä eteläisessä Afrikassa. Tutustu siihen, miten EU:n ja viiden SADC-valtion välinen talouskumppanuussopimus voi hyödyttää kauppaasi.

Sopimus lyhyesti

EU:n ja eteläisen Afrikan kehitysyhteisön (SADC) talouskumppanuussopimuksen valtiot, joihin kuuluvat Botswana, Lesotho, Mosambik, Namibia, Etelä-Afrikka ja Eswatini (aiemmin Swazimaa), allekirjoittivat SADC:n talouskumppanuussopimussopimuksen 10 päivänä kesäkuuta 2016. Talouskumppanuussopimus tuli väliaikaisesti voimaan 10 päivänä lokakuuta 2016, ja Mosambik on soveltanut sitä väliaikaisesti 4 päivänä helmikuuta 2018.

SADC:n talouskumppanuussopimus on kehitykseen keskittyvä kauppasopimus, jolla myönnetään epäsymmetrinen pääsy SADC:n talouskumppanuussopimusryhmän kumppaneille. Ne voivat suojata herkkiä tuotteita täydelliseltä vapauttamiselta ja ottaa käyttöön suojatoimenpiteitä, kun tuonti eu:sta kasvaa liian nopeasti. Yhteistyötä koskevassa luvussa yksilöidään kauppaan liittyvät alat, jotka voivat saada rahoitusta. Sopimukseen sisältyy myös kestävää kehitystä koskeva luku, joka kattaa sosiaaliset ja ympäristöön liittyvät kysymykset.

Tavarakaupan osalta markkinoille pääsyyn sisältyy parempia kauppaehtoja pääasiassa maataloudessa ja kalastuksessa, mukaan lukien viini, sokeri, kalastustuotteet, kukat ja hedelmäsäilykkeet. EU puolestaan saa merkittävän uuden markkinoille pääsyn eteläisen Afrikan tulliliitolle (tuotteita ovat muun muassa vehnä, ohra, juusto, lihavalmisteet ja voi).

Edunsaajamaat

 • Botswana
 • Lesotho
 • Mosambik
 • Namibia
 • Etelä-Afrikka
 • Eswatini (Swazimaa)

Eteläisen Afrikan kehitysyhteisön alueen kuusi muuta jäsentä – Kongon demokraattinen tasavalta, Madagaskar, Malawi, Mauritius, Sambia ja Zimbabwe – ovat osa talouskumppanuussopimuksia tai neuvottelevat niistä EU:n kanssa osana muita alueellisia ryhmiä eli Keski-Afrikkaa tai itäistä ja eteläistä Afrikkaa.

SADC-maita suosivat epäsymmetriset määräykset

Talouskumppanuussopimuksessa määrätään SADC:n talouskumppanuussopimusvaltioiden hyväksi epäsymmetrisistä määräyksistä, kuten arkaluontoisten tuotteiden jättämisestä vapauttamisen ulkopuolelle, joustavista alkuperäsäännöistä sekä maataloutta, elintarvikkeita ja kehittymässä olevia teollisuudenaloja koskevista erityisistä suoja- ja toimenpiteistä.

 • SADC:n talouskumppanuussopimusmaat voivat aktivoida viisi kahdenvälistä suojatoimenpidettä ja korottaa tuontitulleja, jos tuonti eu:sta lisääntyy niin paljon tai nopeasti, että ne uhkaavat häiritä kotimaista tuotantoaan.
 • jos EU soveltaa WTO:n sääntöjen mukaista suojalauseketta, EU tarjoaa SADC:n talouskumppanuussopimuskumppaneilleen viiden vuoden poikkeuksen sen soveltamisesta, jotta SADC:n talouskumppanuussopimusvaltiot voivat jatkaa vientiään.

Tullit

 • EU myöntää 100-prosenttisesti tullittoman ja kiintiöttömän pääsyn kaikkeen tuontiin, joka tulee Botswanasta, Lesothosta, Mosambikista, Namibiasta ja Swazimaasta. Pääsy EU:n markkinoille on pysyvää, täydellistä ja kaikille tuotteille vapaata. EU poistaa tullit 98,7 prosentilta Etelä-Afrikasta peräisin olevasta tuonnista, joka kuuluu paljouskiintiöihin.
 • eteläisen Afrikan tulliliittoon kuuluvat maat (Botswana, Lesotho, Namibia, Etelä-Afrikka ja Eswatini) poistavat tullit noin 86 prosentista EU:n tuonnista. Mosambik poistaa tullit 74 prosentista EU:n tuonnista
 • Kaikki tullit esitetään EU:n ja SADC:n talouskumppanuussopimuksenliitteissä I, II ja III.

 

Käyttäkää trading Assistant -hakutoimintoa löytääksesi tarkat tiedot tietyn tuotteen tullimaksuista ja tariffeista ottaen huomioon tuotteen alkuperämaan ja määränpään. Epäselvissä tapauksissa ota yhteyttä tulliviranomaisiin

Alkuperäsäännöt

Tässä jaksossa esitellään kauppasopimuksen tärkeimmät alkuperäsäännöt ja alkuperämenettelyt.

Alkuperä on kaupan kohteena olevien tavaroiden ”taloudellinen kansallisuus”. Jos olet uusi aihe, löydät johdanto tavaraosion pääkäsitteisiin.

Alkuperäsäännöt

Tullietuuskohtelun saamiseksi tuotteen on oltava tiettyjen alkuperänsä osoittavien sääntöjen mukainen.

Mistä alkuperäsäännöt löytyvät?

Alkuperäsäännöt vahvistetaan EU:n ja SADC:n talouskumppanuussopimuksen pöytäkirjassa I, joka koskee käsitteen ”alkuperätuotteet” määrittelyä ja hallinnollisen yhteistyön menetelmiä (EUVL L 250, 16.9.2016, s. 1924). Ks. myös SADC:n ja EU:n talouskumppanuussopimuksen pöytäkirjan N:o 1 soveltamista koskeva opas.

Onko tuotteeni peräisin eu:sta vai SADC:n talouskumppanuussopimusvaltiosta?

Jotta tuotteeseen voidaan soveltaa EU:n ja SADC:n talouskumppanuussopimuksen mukaista alennettua tai nollatullia, tuotteen on oltava peräisin eu:sta tai SADC:n talouskumppanuussopimusvaltiosta.

Tuotteen katsotaan olevan peräisin eu:sta tai SADC:n talouskumppanuussopimusvaltiosta, jos

Tuotteen on myös täytettävä kaikki muut tässä luvussa täsmennetyt sovellettavat vaatimukset (esimerkiksi riittämätön valmistus tai käsittely, muuttumattomuussääntö). Lisäksi on olemassa lisäjoustoa, joka auttaa noudattamaan tuotekohtaisia sääntöjä (esim. sallittu poikkeama tai kumulaatio).

 

Esimerkkejä tuotekohtaisista säännöistä EU:n kauppasopimuksissa

 • Arvonlisäyssääntö – kaikkien käytettyjen ei-alkuperäainesten arvo ei saa ylittää tiettyä prosenttimäärää tuotteen noudettuna-hinnasta
 • Tariffiluokituksenmuutos — tuotantoprosessi johtaa tariffiluokituksen muutokseen ei-alkuperäainesten ja lopputuotteen välillä, esimerkiksi paperin (harmonoidun järjestelmän 48 ryhmä) tuotanto ei-alkuperämassasta (harmonoidun järjestelmän 47 ryhmä)
 • Erityiset toimet – tarvitaan tietty tuotantoprosessi, esimerkiksi kuitujen kehruu lankoja varten; tällaisia sääntöjä käytetään enimmäkseen tekstiili- ja vaatetusalalla sekä kemian alalla.
 • Näiden eri sääntöjen yhdistelmä on mahdollinen, ja eri sääntöjä noudatetaan vaihtoehtoisesti tai yhdessä.

 

Valmistettasikoskevat erityissäännöt löytyvät Oma Trade Assistant -sivulta.

Vinkkejä tuotekohtaisten sääntöjen noudattamiseen

Sopimus tarjoaa lisäjoustoa, joka auttaa noudattamaan tuotekohtaisia sääntöjä, kuten sietokykyä tai kumulaatiota.

Poikkeama
 • EU:n ja SADC:n talouskumppanuussopimuksessa sallitaan se, että tuottaja voi käyttää ei-alkuperäaineksia, jotka on yleensä kielletty tuotekohtaisessa säännössä, enintään 15 prosenttia tuotteen noudettuna-hinnasta.
 • tätä poikkeamaa ei saa käyttää tuotekohtaisissa säännöissä lueteltujen ei-alkuperäainesten arvona ilmaistun enimmäismäärän ylittymiseen.
 • Harmonoidun järjestelmän 50-63 ryhmään luokiteltaviin tekstiili- ja vaatetustuotteisiin, jotka sisältyvät liitteen 1 ”Alkuhuomautukset” 5-6 huomautukseen,sovelletaan erityisiä poikkeamia.
Tuen kasautuminen

EU:n ja SADC:n talouskumppanuussopimuksessa määrätään seuraavaa:

Poikkeukset

SADC:n talouskumppanuussopimusvaltion pyynnöstä voitaisiin myöntää erityispoikkeus tietyin edellytyksin, jotta tiettyihin tietyistä maista peräisin oleviin tuotteisiin voitaisiin soveltaa yksinkertaisempia alkuperäsääntöjä. Tällä hetkellä ei sovelleta erityisiä poikkeuksia.

Muut vaatimukset

Tuotteen on myös täytettävä kaikki muut pöytäkirjassa täsmennetyt sovellettavat vaatimukset, kuten riittämätön valmistus tai käsittely tai suoraa kuljetusta koskeva sääntö:

Kuljetus kolmannen maan kautta: suoraa kuljetusta koskeva sääntö

EU:n ja SADC:n talouskumppanuussopimuksessa alkuperätuotteet on kuljetettava eu:sta SADC:n talouskumppanuussopimusvaltioon (ja päinvastoin) ilman, että niitä jatkojalostetaan kolmannessa maassa.

Joitakin toimia voidaan suorittaa kolmannessa maassa, jos tuotteet pysyvät tullivalvonnassa, kuten

 • merkkien, etikettien, sinettien tai muiden asiakirjojen lisääminen tai kiinnittäminen tuojamaan erityisten kansallisten vaatimusten noudattamisen varmistamiseksi
 • tuotteiden säilyttäminen hyvässä kunnossa
 • varastointi
 • lähetysten jakaminen osiin

Epäselvissä tapauksissa tulliviranomaiset voivat pyytää tavaranhaltijaa toimittamaan vaatimustenmukaisuustodisteet, jotka voidaan antaa millä tahansa tavalla, mukaan lukien sopimusperusteiset kuljetusasiakirjat, kuten konossementti, tai kollien merkintään tai numeroimiseen perustuvat tosiasialliset tai konkreettiset todisteet tai muut itse tavaroihin liittyvät todisteet.

Tullinpalautus

EU:n ja SADC:n talouskumppanuussopimuksen mukaan etuuskohteluun oikeutetun tuotteen valmistuksessa käytetyistä ei-alkuperäaineksista aiemmin maksettujen tullien palauttaminen on sallittua.

Alkuperämenettelyt

Tullietuuskohtelun vaatimiseen ja tulliviranomaisten tekemiin tarkastuksiin liittyvät alkuperämenettelyt vahvistetaan alkuperäselvitystä koskevassa IV osastossa ja hallinnollista yhteistyötä koskevassa V osastossa.

Miten tullietuuskohtelua haetaan?

Etuuskohtelun saaminen edellyttää alkuperän todistamista.

 • sinun on joko
 • alkuperäselvitys on voimassa 10 kuukautta sen antamispäivästä.
 • alkuperäselvitystä ei vaadita, jos
  • tuotteiden yhteisarvo on enintään 500 euroa pienten pakkausten osalta, tai
  • 1 200 euroa matkustajien henkilökohtaisiin matkatavaroihin sisältyvien tuotteiden osalta
EUR.1-tavaratodistus
 • liitteessä III on EUR.1-tavaratodistuksen malli, jossa annetaan ohjeet todistuksen täyttämistä varten.
 • EUR.1— tavaratodistuksen antavat viejämaan tulliviranomaiset.
 • todistusta hakevan viejän olisi oltava valmis esittämään asiakirjat, joilla todistetaan kyseisten tuotteiden alkuperäasema.
Alkuperäilmoitus (viejän oma vakuutus)

Viejät voivat itse ilmoittaa, että niiden tuote on peräisin eu:sta tai SADC:n talouskumppanuussopimusvaltiosta, antamalla alkuperäilmoituksen. Sen voi tehdä

 • valtuutettu viejä, tai
 • kuka tahansa viejä, jos lähetyksen kokonaisarvo on enintään 6 000 euroa

 

Valtuutetut viejät

Viejämaan tulliviranomaiset voivat antaa sellaiselle viejälle, joka harjoittaa tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden usein tapahtuvaa vientiä, luvan laatia alkuperäilmoituksia tuotteiden arvosta riippumatta.

Tällaista lupaa hakevan viejän on annettava tulliviranomaisille kaikki tarvittavat takeet tuotteiden alkuperäaseman ja tämän pöytäkirjan muiden vaatimusten täyttymisen tarkastamiseksi.

Tulliviranomaiset voivat peruuttaa valtuutetun viejän aseman väärinkäyttötapauksissa.

 

Mitä alkuperäilmoituksen olisi sisällettävä?

 • alkuperäilmoituksen tekemistä varten viejän on merkittävä kauppalaskuun, lähetysluetteloon tai muuhun kaupalliseen asiakirjaan (asianmukaisella kielellä) seuraava ilmoitus leimaamalla tai tulostamalla se kauppalaskuun, lähetysluetteloon tai muuhun kaupalliseen asiakirjaan:”Tässä asiakirjassa tarkoitettujen tuotteiden viejä (tullilupa nro...) ilmoittaa, että jollei toisin ilmoiteta selvästi, nämä tuotteet ovat... etuuskohteluun oikeuttavaa alkuperää.”
 • Alkuperäilmoituksen teksti voidaan laatia millä tahansa EU:n virallisella kielellä, ja se on liitteessä IV. Tarkista tulliviranomaisiltasi mahdolliset lisävaatimukset.
 • alkuperäilmoitus on allekirjoitettava käsin. Jos olette valtuutettu viejä, sinut vapautetaan tästä vaatimuksesta, jos annatte tulliviranomaisillenne kirjallisen sitoumuksen siitä, että otatte täyden vastuun sinun tunnistamisilmoituksista.

Toimittaminen

 • viejä voi antaa alkuperäilmoituksen, kun siinä tarkoitetut tuotteet viedään maasta, tai viennin jälkeen, jos se esitetään tuojamaassa enintään kahden vuoden kuluttua siitä, kun siinä tarkoitetut tuotteet on tuotu.
 • alkuperäilmoitusta täytettäessä olisi oltava valmis toimittamaan asiakirjat, joilla todistetaan tuotteiden alkuperäasema.

Alkuperän tarkastaminen

Tulliviranomaiset voivat tarkistaa, onko tuotu tuote todella alkuperätuote tai täyttääkö se muut alkuperävaatimukset. EU:n ja SADC:n talouskumppanuussopimus perustuu seuraaviin periaatteisiin:

 • tarkastus perustuu tuoja- ja viejäosapuolen tulliviranomaisten väliseen hallinnolliseen yhteistyöhön.
 • tuotteiden alkuperän tarkastamisesta vastaavat paikalliset tulliviranomaiset – tuojaosapuolen viennit viejään eivät ole sallittuja

Viejäosapuolen viranomaiset määrittävät alkuperän ja ilmoittavat tulokset tuojaosapuolen viranomaisille.

Tuotevaatimukset

Tekniset säännöt ja vaatimukset

 • tietoa teknisistä vaatimuksista, säännöistä ja menettelyistä, jotka tavaroiden on täytettävä tullakseen Euroopan unioniin
 • Hae tuotettasi ja sen alkuperämaata koskevia sääntöjä ja määräyksiä My Trade Assistant —tietokannasta

Terveys- ja turvallisuusvaatimukset SPS

Tullausasiakirjat ja -menettelyt

Kuvaus siitä, miten tuotteidenne alkuperä voidaan todistaa tullietuuskohtelun saamiseksi, ja säännöt, jotka koskevat tulliviranomaisten suorittamaa alkuperän tarkastusta, löytyy edellä olevasta alkuperäsääntöjä koskevasta osasta.

Lue muista tulliselvitysasiakirjoista ja -menettelyistä, joita tuonti Euroopan unioniin edellyttää.

Tietoa tuontiin ja vientiin liittyvistä tullimenettelyistä on verotuksen ja tulliliiton pääosaston verkkosivustolla.

Teollis- ja tekijänoikeudet ja maantieteelliset merkinnät

Talouskumppanuussopimukseen sisältyy EU:n ja Etelä-Afrikan kahdenvälinen pöytäkirja maantieteellisten merkintöjen suojasta sekä viinien ja väkevien alkoholijuomien kaupasta.

 • EU suojelee yli sata Etelä-Afrikan nimeä, kuten Rooibos, Etelä-Afrikan kuuluinen infuusio ja useita viinien nimiä, kuten Stellenbos ja Paarl.
 • Etelä-Afrikka suojelee yli 250:tä EU:n nimeä elintarvike-, viini- ja alkoholijuomaluokissa

Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että muussa maassa kuin Etelä-Afrikassa toimiva tuottaja ei voi markkinoida omalla alueellaan sijaitsevasta tehtaasta valmistettua teetä symbolisesti tärkeällä nimellä Rooibos. Sama koskee EU:n perinteisiä tuotenimiä.

Palvelujen kauppa

 • Tietoa EU:n palvelumarkkinoista
 • Yleistä tietoa palvelukauppaa sääntelevistä säännöistä, määräyksistä ja välineistä

Julkiset hankinnat

Investointi

Muut alueet

Kilpailu

 • EU on lopettanut vientituet kaikkien SADC:n talouskumppanuussopimusmaihin vietävien tuotteiden osalta
 • EU on minimoinut tuotantoa ja kauppaa vääristäviä vaikutuksia
 • jos paikallinen teollisuus on uhattuna Euroopasta tulevan tuonnin kasvun vuoksi, talouskumppanuussopimukset mahdollistavat toimenpiteiden käynnistämisen teollisuuden ja varhaisessa kehitysvaiheessa olevan teollisuuden suojelemiseksi.

Riitojenratkaisu

SADC:n talouskumppanuussopimuksen mukaan riidat ratkaistaan neuvottelemalla tai sovittelulla ja viime kädessä välimiesmenettelyllä. Sovittelumenettelyn jälkeen valituksen kohteena olevan osapuolen on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet tuomion noudattamiseksi. Jos sääntöjä ei noudateta, toisella osapuolella on oikeus korvaukseen tai hänellä on oikeus toteuttaa kaikki aiheelliset toimenpiteet, kuten tullien korottaminen.

Kestävä kehitys

SADC:n talouskumppanuussopimus perustuu nimenomaisesti Cotonoun sopimuksessa vahvistettuihin ”olennaisiin ja perustavanlaatuisiin” osiin eli ihmisoikeuksiin, demokratian periaatteisiin, oikeusvaltioperiaatteeseen ja hyvään hallintotapaan. Näin ollen sopimus sisältää EU:n sopimuksissa vahvimman, oikeuksia ja kestävää kehitystä koskevan tekstin.

 • ’täytäntöönpanokieltolausekkeella’ tarkoitetaan, että (Cotonoun sopimuksen mukaisia) ”aiheellisia toimenpiteitä” voidaan toteuttaa, jos jokin osapuoli ei täytä olennaisia osia koskevia velvoitteitaan. Tähän voi sisältyä kauppaetuuksien keskeyttäminen.
 • yhteisten talouskumppanuussopimuselinten tehtävänä on seurata ja arvioida talouskumppanuussopimusten täytäntöönpanon vaikutusta osapuolten kestävään kehitykseen. Cotonoun sopimuksen mukaisesti kansalaisyhteiskunnalla ja parlamentin jäsenillä on selkeä rooli.

Alueellinen yhdentyminen

SADC:n talouskumppanuussopimuksessa on kyse sekä SADC:n talouskumppanuussopimusvaltioiden välisestä kaupasta että EU:n kanssa käytävästä kaupasta.

 • SADC:n talouskumppanuussopimuksen alkuperäsäännöt tukevat uusien arvoketjujen kehittämistä alueella. Kumulaatiosäännökset mahdollistavat alennustariffien soveltamisen EU:n rajalla yhdessä alueen maassa korjattuihin hedelmiin, jotka on sitten säilytetty ja säilötty toisessa maassa. Tällaiset joustavat alkuperäsäännöt hyödyttävät maatalouselintarvike-, kalastus- ja teollisuusalojen yrityksiä.
 • SADC:n talouskumppanuussopimuksella yhdenmukaistetaan eteläisen Afrikan tulliliiton tullit, joita sovelletaan eu:sta peräisin olevaan tuontiin, ja parannetaan näin tulliliiton toimintaa. Näin SADC:n talouskumppanuussopimus vahvistaa alueellista yhdentymistä.
 • kukin SADC:n talouskumppanuussopimusvaltio on suostunut siihen, että kaikki sen eu:lle myöntämät edut laajennetaan koskemaan myös muita SADC:n talouskumppanuussopimusvaltioita.

Toimintaedellytysten kehittäminen ja tekninen apu

EU antaa teknistä apua kauppaa tukevalle avulle. Tämä auttaa maita mukauttamaan tullimenettelyjään ja vähentämään paperityötä. Tämä tarkoittaa, että tulliasioissa on vähemmän hämmennystä.

Hyödyllisiä linkkejä ja asiakirjoja

Jaa tämä sivu:

Linkit